Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci"

Transkript

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. aktualizace k KAPITOLA 3 BOZP v dokumentech mezinárodních organizací, směrnicích Evropské unie a v legislativě České republiky Podkapitola 3.9 Harmonizace národního práva České republiky v oblasti BOZP s evropským právem a přehled národních právních předpisů str. 59 str. 59 Text v části Zákoník práce se upravuje následovně: Zákoník práce Na článek 28 Listiny základních práv a svobod navazuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 382/2008 Sb. Do výčtu předpisů v části Nařízení vlády k provedení zákoníku práce se doplňuje: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2008 je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce a k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. plně nahrazuje dříve platné nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. V novém nařízení vlády jsou oproti nařízení vlády č. 178/2001 Sb. upraveny podmínky ochrany zdraví nejen pro zaměstnance, ale i pro osoby vykonávající činnosti a poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy. Dále se v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. precizněji stanoví jeho působnost s důrazem na přímo aplikovatelné právo evropských společenství, kdy je nutno respektovat jeho přednost. Proto pokud přímo aplikovatelný předpis upravuje stejnou problematiku jako toto nařízení vlády, nelze nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (národní právní předpis) použít. Obsahem tohoto nařízení 1

2 str. 60 str. 62 vlády jsou v zásadě rizikové faktory pracovního prostředí, způsob jejich hodnocení a minimální požadavky na ochranu zdraví při práci a současně bližší hygienické požadavky na pracoviště. Za výčet nařízení vlády k zákoníku práce se doplňuje následující text: Podle 394 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že do doby vydání nových prováděcích právních předpisů k provedení 104 odst. 6 a 105 odst. 7 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se postupuje podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, a nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Podobně je tomu i podle 23 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se stanoví, že do vydání prováděcích právních předpisů k provedení 2 odst. 2, 4 odst. 2, 5 odst. 2, 6 odst. 2 a 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se postupuje podle stávajících nařízení vlády. Pod upravený nadpis Zákon o BOZP - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doplnit místo stávajícího textu následující text: Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., upravuje především technické a zdravotnické požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto požadavky obsažené v části první až části třetí zákona č. 309/2006 Sb., lze rozdělit do tří okruhů: odpovědnost zaměstnavatele za stav pracovního prostředí a pracovních podmínek, zejména za požadavky kladené na pracoviště a staveniště, 2

3 výrobní a pracovní prostředí a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky a signály, za požadavky na předcházení rizikům možného ohrožení zdraví rizikovými faktory nepříznivě ovlivňujícími zdraví, za riziková pracoviště a kontrolovaná pásma, zákaz výkonu některých prací a za odbornou a zvláštní odbornou způsobilost v této oblasti; právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb se zřetelem k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb obsažené v 101 odst. 1 a odst. 2, 102 a 105 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, která se uplatní, jde-li o: a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, b) fyzickou osobu, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b) tohoto ustanovení, d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popř. se na zhotovení stavby podílí; úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, jiné fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby (včetně montážních a udržovacích prací) a nový institut koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zapracovaného do nového právního předpisu v souladu se směrnicí 92/57/EHS. Právní úprava obsažená v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, která upravuje technické a bezpečnostní aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a která se vztahuje na činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy vychází z koncepční změny právní úpravy provedené novým zákoníkem práce. Lze očekávat, že v budoucnu budou i tyto právní normy novelizovány v souladu s dalším vývojem evropského práva. 3

4 KAPITOLA 4 Uznávání odborných kvalifikací v rámci EU Podkapitola 4.2 Zásady obecného systému vzájemného uznávání odborných kvalifikací str. 63 Text druhého odstavce začínajícího slovy Oblast vzájemného uznávání... se nahrazuje textem: Oblast vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání, která je upravena obecným systémem ES pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací a v České republice je upravena především zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se týká povolání a odborných činností, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem ( jejich zahájení ) a podmínky jejich výkonu. Jedná se o tzv. regulovaná povolání a regulované odborné činnosti. str. 64 Text druhého odstavce začínajícího slovy Zákon o uznávání... se nahrazuje textem: Zákon o uznávání odborné kvalifikace vychází z primárního práva ES (zejména článků 43 a 49 Smlouvy o založení Evropských společenství) a implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nahradila dosavadní směrnice 89/48/EHS, 92/51/EHS a 1999/42/ES, které byly transponovány zejména do zákona o uznávání odborné kvalifikace a do živnostenského zákona. str. 64 Za druhý odstavec začínající slovy Zákon o uznávání... se vkládá následující text: Pojem regulovaná činnost je nutno při uznávání odborné kvalifikace chápat ve smyslu primárního práva Společenství a směrnice jako výdělečnou činnost, pro jejíž výkon stanoví právní předpis podmínku odborné kvalifikace, a u níž je splnění těchto požadavků kontrolováno státem. Podkapitola 4.3 Rozhodování o uznání odborné kvalifikace v konkrétní věci uznávacím orgánem str. 67 Text druhého odstavce začínajícího slovy Řízení o uznání odborné kvalifikace bude... se nahrazuje textem: Řízení o uznání odborné kvalifikace probíhá podle obecných předpisů o správním řízení s některými odchylkami. Odlišnosti od obecné úpravy 4

5 se týkají specifik systému uznávání dokladů vydaných jinými členskými státy, úpravy řízení o ověření odborné kvalifikace při přeshraničním poskytování služeb a v souladu s požadavky směrnice jsou stanoveny zvláštní lhůty. str. 68 Na závěr podkapitoly 4.3 se vkládá následující text: Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace mimo jiné upravila nově oblast dočasného nebo příležitostného poskytování služeb na základě oznámení příslušnému uznávacímu orgánu. U povolání, jejichž výkon může mít vliv na zdraví nebo bezpečnost příjemců služeb, je nutné ověření odborné kvalifikace osoby poskytující služby, a to již před jejím prvním poskytnutím. Dále byla vypuštěna možnost prokázat předchozí praxi (výkon předmětné činnosti), pokud je doba vzdělání a přípravy nezbytná pro výkon povolání po ukončení středního vzdělávání alespoň o jeden rok kratší, než je požadováno v České republice v oblasti kompenzačních opatření, a zavedeno vyrovnání rozdílů v získané a požadované kvalifikaci na základě společné platformy, to je tehdy, když uznávací orgán nepožaduje kompenzační opatření a uzná odbornou kvalifikaci uchazeče, pokud uchazečova odborná kvalifikace splňuje podmínky právního předpisu Evropského společenství, který stanoví soubor požadavků na odbornou kvalifikaci, jež vyrovnávají podstatné rozdíly mezi vzděláváním a přípravou vyžadovanou pro výkon regulované činnosti v různých členských státech. V souladu se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací je zavedeno pět úrovní kvalifikace, právní úprava společného řízení a řízení o předběžné otázce a uznávání odborné kvalifikace ve veřejné správě a upraveny sankce za porušení povinností vyplývajících ze systému uznávání odborných kvalifikací v České republice, a to skutkové podstaty neoprávněného užívání profesního označení nebo označení odbornosti a skutkové podstaty neoprávněného provozování dočasné nebo příležitostné regulované výdělečné činnosti. Podkapitola 4.6 Požadavky na odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost osob, které jsou stanoveny v zákoně o BOZP str. 71 str. 71 Na konci prvního odstavce začínajícího slovy Předpokladem odborné způsobilosti... se doplňuje věta: Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. Na konci čtvrtého odstavce začínajícího slovy Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti... se doplňuje věta: Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 5

6 Podkapitola 4.7 Nová evropská pravidla uznávání odborných kvalifikací str. 77 Na závěr podkapitoly 4.7 se vkládá následující text: Dne 24. dubna 2008 byl schválen a vydán ve Sbírce zákonů pod č. 189/2008 Sb. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, to je 1. května Součástí této novely je i změna zákona o BOZP, ve které byly upraveny podmínky pro uznávání odborné kvalifikace v souladu s vývojem právní úpravy této oblasti v zemích EU a EFTA a Švýcarsku v 10 odst. 3 takto: (3) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, Ministerstvo práce a sociálních věcí její odbornou kvalifikaci ověří. KAPITOLA 8 Odborně způsobilá osoba k prevenci rizik Podkapitola 8.3 Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby v oblasti prevence rizik podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb. str. 165 str. 165 Na konci úvodní části textu doplnění nové informace V zákoně č. 189/2008 Sb. byla s účinností k 1. květnu 2008 přijata změna zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nově je doplněno v 10 odst. 2, že zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. Nová webová adresa Národního informačního centra BOZP (Focal Point) je Část Proces akreditace organizace ověřující odbornou způsobilost podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb. V zákoně č. 189/2008 Sb. byla s účinností k 1. květnu 2008 přijata změna zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra- 6

7 ny zdraví při práci. Byly doplněny podmínky pro provozování podnikatelské činnosti, v tomto případě provádění zkoušek z odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti zahraničních právnických nebo fyzických osob v souladu s volným pohybem služeb zemí EU, EFTA a Švýcarsku následujícím způsobem 20 nový odstavec 4 zní: (4) Zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona může provádět i fyzická nebo právnická osoba usazená v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, pokud akreditace nebo jiné oprávnění z tohoto státu k provádění obdobných zkoušek zaručuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako tento zákon a právní předpisy přijaté k jeho provedení. O oprávnění těchto osob rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí v řízení podle odstavce 1. KAPITOLA 21 Bezpečnost práce a elektrická zařízení Podkapitola 21.3 Oprávnění a osvědčení k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních str. 562 Nové znění textu od odstavce začínajícího slovy V čem je rozpor?... až do konce podkapitoly V čem je rozpor? V tom, že živnostenský zákon: 1. nezná v názvu oboru vázané živnosti (Skupina 205) pojem údržba zařízení, ale údržba vyhrazených elektrických zařízení, 2. na rozdíl od citované vyhlášky (nakonec i od platného znění zákona o SOD) v názvu oboru vázané živnosti (Skupina 205) činnost zkoušky vyhrazených elektrických zařízení neuvádí, 3. výrobu rozváděčů nízkého a vysokého napětí popisuje jeho obsahovou náplní Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, pod číslem oboru 29., jako živnost volnou. Bylo by neseriozní nezdůraznit další zásadně nový rozpor a to, že ve zmíněné Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahová náplň volné živnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí se objevuje výroba rozváděčů vysokého napětí! 7

8 Podkapitola 21.4 Vydávání oprávnění a osvědčení str. 562 Nové znění textu od odstavce začínajícího slovy Naproti tomu Inspektoráty bezpečnosti práce... až do konce podkapitoly Naproti tomu o odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru fyzickým a právnickým osobám rozhodují ve správním řízení v prvním stupni místně příslušné Oblastní inspektoráty práce viz 20, resp. 33 zákona o inspekci práce, stejně tak jako o zákazu činnosti. Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná organizací státního odborného dozoru mají podle 6c odst. 4 zákona o SOD platnost 5 let ode dne vydání. Podkapitola 21.5 Odnímání a omezení oprávnění anebo osvědčení str. 563 Nové znění podkapitoly 21.5 (včetně nadpisu) Odnímání oprávnění anebo zákaz činnosti Jak bylo výše uvedeno, rozhodují o odnětí oprávnění místně příslušné oblastní inspektoráty práce, stejně tak jako o zákazu činnosti, podle výše uvedeného zmocnění, a to v případě, kdy: Fyzická osoba a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky, c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole. a/nebo Právnická osoba a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky, c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole. Odnímání oprávnění a zákaz činnosti se provádí ve správním řízení *). *) Zákon č. 500/2004 Sb. 8

9 V této souvislosti je třeba připomenout, že dnem 1. července 2008 nabyl účinnosti zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mimo jiné se změnil i zákon č. 174/1968 Sb. v tomto ohledu a to tak, že v 6a se zrušil odstavec 4 a rovněž se zrušil 7c včetně nadpisu. Proto o zjištěném přestupku na úseku vyhrazených technických zařízení v případě fyzických osob a/nebo správním deliktu právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení musí inspektor jako podklad k řízení sepsat protokol. Protokol musí jasně popsat v čem je spatřován přestupek fyzické osoby, resp. správní delikt právnické osoby. Po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění, popř. zákazu činnosti, informuje oblastní inspektorát práce (OIP), jež pravomocné rozhodnutí vydal, všechny OIP v ČR a organizaci SOD. Současně podle formy činnosti revizního technika (jako fyzické osoby nebo podnikatele) buď jeho zaměstnavatele anebo příslušný živnostenský úřad. Je třeba upozornit i na to, že v případech, kdy OIP zjistí u držitele osvědčení anebo oprávnění, které bylo vydáno mimo systém bývalého Českého úřadu bezpečnosti práce, např. Českým báňským úřadem, skutečnosti rozhodné pro jeho odnětí anebo zákaz činnosti, postupuje výsledek šetření, spolu s příslušným návrhem, tomu subjektu, který jej vydal. V případě zjištění závažného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ze strany držitelů dokumentů vydaných na Slovensku, vydá IP podle 20, resp. 33 zákona o inspekci práce zákaz činnosti platný pro Českou republiku. O vydání zákazu informuje, opět po nabytí právní moci rozhodnutí, všechny OIP v ČR a ITI Praha. Kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci, spolu s návrhem na odnětí oprávnění, popř. zákazu činnosti postoupí tomu subjektu na Slovensku, který dokument vydal. Při zrušení nostrifikace *) se postupuje obdobně s tím, že text v rozhodnutí, že se odnímá oprávnění, se mění na text, že se ruší nostrifikace, udělené příslušnou pobočkou **) ITI Praha. *) Nostrifikací se rozumí uznání platnosti dokumentů dokládajících určitou kvalifikaci anebo odbornou způsobilost na území České republiky. **) Pobočka Praha, pobočka České Budějovice, pobočka Plzeň, pobočka Ústí nad Labem, pobočka Hradec Králové, pobočka Ostrava, pobočka Brno. 9

10 Podkapitola 21.7 Jak je to s kontrolami a revizemi elektrických zařízení, co to vlastně jsou prohlídky, co kontroly a revize elektrických zařízení a jak je to s bezpečností elektrických zařízení? str. 567 str. 567 Na konec textu uvedeného v části Prohlídka elektrického zařízení se vkládá nový text. Po 1. září 2009 platí místo ČSN ed. 2 nová ČSN :2007 Elektrické instalace nízkého napětí, Část 6: revize. Na definici prohlídky nedochází ke změně. V textu v části Kontrola elektrického zařízení se za text Poznámka N... vkládá nový text. Definice zkoušení se v ČSN :2007 mění na: zkoušení (testing) realizace opatření, s jejichž pomoci se ověřuje účinnost elektrické instalace. Poznámka: Její součástí je pomocí vhodných měřících přístrojů určování těch hodnot, které není možno zjistit prohlídkou (tzn. součástí zkoušení je i měření). KAPITOLA 24 Bezpečnost práce v prostředí s nebezpečím výbuchu Podkapitola 24.3 Pracoviště s nebezpečím výbuchu str. 625 Text poznámek *) a **) se opravuje takto: *) Výbuch může vzniknout prudkou oxidací nebo rozkladnou reakcí, vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. V případě výbuchu jsou zaměstnanci ohrožení nekontrolovanými účinky tepelného záření, plamenů, tlakové vlny a létajících úlomků, a škodlivými toxickými zplodinami vzniklých při hoření (ČSN EN , tř. znak ). **) Běžný provoz: situace, kdy zařízení, ochranné systémy a součásti vykonávají předpokládanou funkci v rozsahu svých konstrukčních parametrů. Poruchy (takové jako je roztržení těsnění čerpadla, těsnící vložky příruby nebo propouštění látek, které mohou být příčinou úrazů), které vyžadují opravu nebo odpojení, nejsou považovány za součást běžného provozu. Selhání zařízení je situace, ve které zařízení, ochranné systémy a součásti nevykonávají předpokládanou funkci. 10

11 KAPITOLA 27 Inspekce práce v oblasti BOZP Podkapitola Rozsah působnosti orgánů inspekce práce (úřadu a inspektorátů) str. 746 str. 747 V textu Rozsah působnosti orgánů inspekce práce (úřadu a inspektorátů) týkající se 6 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byl za písm. d) vsunut zákonem č. 264/2006 Sb. (bod 3) a zákonem č. 362/2007 Sb. (bod 3) nový text 6 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. Z tohoto důvodu se celý text 6 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb., posune a doplní o nové písm. e) v tomto znění: e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18a), a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18b), Poznámky pod čarou č. 18a a 18b znějí: 18a) 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 18b) 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb. Část Negativní vymezení působnosti úřadu a inspektorátů Místo stávajícího textu pod písm. d) se uvede nový text podle novely zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., tohoto znění: kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy. KAPITOLA 29 Závodní preventivní péče pracovnělékařská péče str. 791 až 798 V poslední době docházelo ke změnám týkajícím se samé terminologie. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) nahradil pojem závodní preventivní péče pojmem pracovnělékařská péče. Protože však nebyla změna názvu provedena ve zdravotnické legislativě (což se původně očekávalo), vrátila novela zákoníku práce, provedená s účinností od 1. ledna 2008 zákonem č. 362/2007 Sb. název zpět na závodní preventivní péči. Rovněž 11

12 název pracovnělékařské prohlídky (strana 794 dole a str. 796 v prvním odstavci nahoře) byl v zákoníku práce ( 103 odst. 1 písm. e) a 106 odst. 4 písm. b)) nahrazen dřívějším pojmem preventivní prohlídky. Název pracovnělékařské prohlídky ale zůstal v příloze k nenovelizovanému nařízení vlády č. 590/2006 Sb., o jiných důležitých překážkách v práci. V letech 2008 a 2009 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednáván návrh zákona o specifických zdravotních službách, který měl upravit i pracovnělékařské služby, což měl být definitivní název pro nynější závodní preventivní péči. Návrh ale vláda stáhla z projednávání. V nejbližších letech tak budeme i nadále používat pojem závodní preventivní péče, neboť přijetí nové zákonné úpravy se díky parlamentním volbám v říjnu 2009 značně zpozdí. Z věcného hlediska je ale lhostejné, zda hovoříme o závodní preventivní péči nebo o pracovnělékařské péči nebo o pracovnělékařských službách (i když tento pojem je jako překlad názvu Úmluvy MOP č. 161 nejpřesnější). Rovněž preventivní prohlídky, resp. lékařské preventivní prohlídky a pracovnělékařské prohlídky jsou synonymem a znamenají totéž. 12

13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1. aktualizace k V celém textu publikace je třeba reflektovat na skutečnosti, že: novela zákoníku práce provedená s účinností od zákonem č. 362/2007 Sb. změnila v textu zákoníku práce a rovněž zákona o BOZP (č. 309/2006 Sb.) pojem pracovnělékařská péče na dříve používaný pojem závodní preventivní péče, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, bylo s účinností od nahrazeno nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tuto změnu je třeba si provést zejména ve výčtu právních předpisů na stranách 59, 757 a 806. Podkapitola 7.2 Str. 119 KAPITOLA 7 Práva a povinnosti zaměstnanců v BOZP a pracovněprávní důsledky jejich porušení Obecně k povinnostem zaměstnanců a jejich konkretizaci v podniku Poslední věta druhého odstavce (nad poznámkou pod čarou) se vypouští. Vydávání vnitřních předpisů je s účinností od pozměněno Nálezem Ústavního soudu ze dne (publikovaným pod č. 116/2008 Sb.), na jehož základě vydávání těchto předpisů, upravujících nároky zaměstnanců, již není u zaměstnavatelů, u kterých působí odborová organizace podmíněno tím, že takovou úpravu na vnitřní předpis přenáší kolektivní smlouva. Podkapitola 7.4 Str. 128 Přehled konkrétních zákonných povinností zaměstnanců V tučném textu ve druhé odrážce se slovo pracovnělékařským nahrazuje slovem preventivním (na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č. 362/2007 Sb.). Podkapitola Školení řidičů Str. 133 V oddílu ve druhé větě před slova rozsah a periodicitu se vkládá slovo formy, a namísto slov autoškolami, periodicitu přezkoušení se vkládá text akreditovanými školícími středisky (v praxi některými autoškolami), postup vykonání zkoušky. 13

14 Text poznámky pod čarou se vypouští a nahrazuje takto: Srov. 46 až 52c, a to s účinností od , na základě novely tohoto zákona provedené zákonem č. 374/2007 Sb. Podle ustanovení 46 zákona se tyto povinnosti týkají jen řidičů některých motorových vozidel jejich okruh ale uvedená novela značně rozšířila. V praxi jde obvykle o řidiče z povolání, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E (s některými výjimkami, například u zemědělských a lesnických traktorů). Poslední věta na str. 133 se vypouští a nahrazuje textem: Školení zahrnuje vstupní školení, na jehož základě získá řidič nezbytný průkaz profesní způsobilosti, a následná pravidelná školení. Vstupní školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin. Pravidelné školení má předepsaný rozsah 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu a je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Od nabývají na základě zákona č. 374/2007 Sb. účinnosti ustanovení 52d až 52i zákona č. 247/2000 Sb., na jejichž základě budou střediska bezpečné jízdy (autoškoly s vyšší akreditací) provádět dobrovolná školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří nemají v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Podkapitola 7.8 Bezpečnostní přestávky Str. 150, 154 a 155 V bodu 2.b) na str. 150 se nahrazuje číslo nařízení vlády č. 178/2001 Sb. číslem 361/2007 Sb. a stejná změna se provádí na str. 154 v nadpisu Vysvětlivky k bodu 2.b). Na konci str. 154, se vypouštějí písmena ba) až bc) a nahrazují takto: ba) při práci v zátěži chladem ( 7 odst. 2 a 5), bb) při pracích spojených s monotonií a pracích ve vnuceném pracovním tempu ( 33), bc) při pracích se zrakovou zátěží ( 35), bd) při trvalé rizikové práci, spojené s nepřetržitým používáním OOPP ( 39). Dále před dosavadní komentář Ad ba) se zařazuje nový text: Ad ba) Jestliže tepelně izolační vlastnosti pracovního oděvu nepostačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek organizmu při trvalé práci vykonávané při operativních teplotách od 10 C do 14

15 Str C nebo na pracovišti, na němž je operativní teplota 4 C a nižší, má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně. Při teplotě vzduchu od 10 C do 4 C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 C do -10 C 2 hodiny a při teplotě od -10 C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut. Dosavadní odstavce Ad ba) až Ad bc) se označují jako Ad bb) až Ad bd). V posledním odstavci na str. 154 se slova strojního zařízení nebo jiných osob nahrazují slovy strojového mechanismu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance. Na str. 155 Ad bc) (podle nového označení) se na konci doplňuje věta: To platí i při jiné práci se zrakovou zátěží ( 34 nařízení vlády). V odstavci Ad bd) (podle nového označení) se na třetím řádku slova a pokud nahrazují slovem nebo. Druhá (tučně zvýrazněná) věta a nová následující věta znějí takto: První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách nepřetržitého výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, poslední nejméně v trvání 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny, přičemž eventuální další přestávky se stanoví podle potřeby. Jako směnu je pro tento účet třeba posuzovat i práci přesčas. Ve větě čtvrté v odstavci Ad bd) (podle nového označení) se před slovo nestanoví vkládají slova do detailu. Ve třetím řádku se slova 27 nařízení vlády č. 178/2001 Sb. nahrazují textem 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. KAPITOLA 9 Rizikové faktory pracovních podmínek, minimální požadavky na pracovní podmínky a pracoviště a kontrolovaná pásma 9.3. Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Str Změny, které v podkapitolách 9.2 až 9.4 přineslo s účinností od nové nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci komentuje následující text: Nové nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 15

16 zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce a plně nahrazuje dosavadní nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Oproti původnímu nařízení vlády, nové nařízení upravuje podmínky ochrany zdraví zaměstnance i osob vykonávajících činnosti a poskytujících služby mimo pracovněprávní vztahy (viz 12 zákona č. 309/2006 Sb.) při práci s rizikovými faktory. Struktura nařízení vlády je oproti minulé právní úpravě členěna přehledněji, a to podle jednotlivých upravovaných rizikových faktorů a ukazatelů, pomocí nichž se tyto faktory vlastně hodnotí včetně způsobu jejich hodnocení; současně jsou ke každému rizikovému faktoru přičleněny i minimální požadavky na ochranu zdraví. V další části nařízení vlády jsou upraveny bližší hygienické požadavky na pracoviště, například na světlé výšky, objem vzduchu, prostorové požadavky a další. Pouze v jediném případě nařízení vlády definuje požadavek na zařízení, kterým se rozumí zobrazovací jednotka, nicméně v redukovaném rozsahu. Nařízení vlády stejně jako předchozí právní norma vymezuje, i když mnohem precizněji rozsah jeho působnosti a poprvé je kladen důraz na přímo aplikovatelné právo evropských společenství. Jako příklad je pak uváděno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna V případě, že citované nařízení totiž upravuje oblast volby osvětlení potravinářského provozu a klade na roveň jak denní, sdružené nebo umělé osvětlení, pak souběžné použití tohoto nařízení vlády je vázáno na skutečnost, zda skutečně existují prokazatelné důvody k vyloučení denního světla jako složky nežádoucí, a tím i souhlasu zřídit tzv. bezokenní provoz. Jelikož je nezbytné dodržet princip nesnižování dosavadní úrovně ochrany zdraví při práci, pak nezbytné získat důkaz o tom, že požadavek vyloučení denního osvětlení je oprávněný, například k ochraně kvality výrobku. Stejně jako v minulosti i v novém nařízení vlády se vymezují konkrétní ustanovení, která nelze uplatnit na některá pracoviště, například větrání na venkovních pracovištích nebo jako je tomu u činností uměleckého charakteru. U umělecké činnosti se však nově pohlíží na míru rizika spojenou s výkonem práce, a proto i pro tyto činnosti platí stejné posuzování podle hygienických limitů tzn., že tyto osoby, přestože jsou fyzicky vybavené pro výkon resp. činnost, spadají do režimu zařazení práce do kategorie. 16

17 Vymezují se tedy konkrétní ustanovení, která se nevztahují na uměleckou činnost, vyjma dílen umělecké výroby, na něž platí toto nařízení plně. I přes polemiku, zda považovat uměleckou činnost za zvláštní druh výkonu práce, když i ona je vykonávána v pracovněprávního vztahu, je její výkon chápán jako odlišný právě v samotných specifických podmínkách práce. Protože však ochrana zdraví při práci náleží všem účastníkům podle 12 zákona č. 309/2006 Sb., je i správné hodnocení míry rizika uplatnit i na tyto činnosti. Nově se v nařízení vlády upravují některé zažité termíny jako například venkovní pracoviště (dříve používaný termín otevřená pracoviště ). Úprava polovenkovního, dříve polootevřeného pracoviště není do nařízení vlády promítnuta, a proto bude nutné eventuální rozlišení mít na paměti v zásadě jen u posuzování mikroklimatických podmínek a to, zda pracoviště proti povětrnostním vlivům není chráněno vůbec nebo zda je chráněno částečně. Jako částečně chráněno pak bude posuzováno pracoviště, pokud bude zabezpečeno před přímým slunečním zářením, například plátěnou stříškou. Oproti minulé právní úpravě, týkající se hodnocení podmínek ochrany zdraví žáků středních škol při praktickém vyučování, studentů vyšších odborných škol při praktické přípravě se nově tato úprava týká i studentů vysokých škol při praktické výuce a praxi. S přihlédnutím k tomu, co se považuje za riziko podle 101 odst. 1 zákoníku práce, vychází vymezení rizikových faktorů z faktu, že riziko je pojem širší než rizikový faktor, avšak jej v sobě zahrnuje. Vzhledem k tomu, že většinu metod a způsobů zjišťování některých faktorů pracovních podmínek upravují české technické normy, které jsou v poznámce pod čarou uvedeny příkladmo, stanoví se metody zjišťování a hodnocení rizikových faktorů nařízením jen výjimečně jako je tomu například u metody měření azbestových vláken. Dojde-li k situaci, že postup zaměstnavatele a orgánu státní kontroly, provádějící dozor nad ochranou zdraví při práci je rozdílný a výsledky nejsou srovnatelné, platí tak jako doposud, že lze požádat Ministerstvo zdravotnictví, aby podle 80 zákona o ochraně veřejného zdraví, určilo rozhodčí metodu. Tepelná zátěž U hodnocení tepelné zátěže se nová úprava řídí tím, zda jde o neaklimatizovaného nebo aklimatizovaného zaměstnance. Upřesňuje se proto doba 3 týdnů, která aklimatizaci určuje a upřesňuje se, jaké jsou únosné doby trvání práce pro osmihodinovou směnu a po celý kalendářní rok. Posuzování zátěže teplem vždy zahrnuje její dlouhodobost, která je vyjádřena osmihodinovou směnou a krátkodobost, kterou se rozumí přípustná 17

18 doba trvání jednotlivého výkonu práce, která je ještě únosná pro zdraví zaměstnance. Opatření k ochraně zdraví jsou totožná, jak doposud, tedy střídání práce a odpočinku, jež lze vypočíst pomocí výpočtu, upřesňuje se však nově, že výpočet musí být proveden i v případě, že doba směny je kratší, než je stanovený limit dlouhodobě únosné doby práce v tabulkách 1a až 2c části A přílohy č. 1. Například podle tabulky č. 1a je práce zařazená do třídy V při teplotě tg (teplota kulového teploměru) charakterizovaná jako práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin, energetický výdej je více než 300 Watů. m -2, a proto je celková doba práce (doba trvání směny) 123 minut (klasická směna je vyjádřená 480 minutami), přičemž krátkodobý únosný výkon je 11 minut. Výpočet režimu práce a odpočinku bude tedy uplatněn i v tomto případě. Chladová zátěž Nařízení vlády nově upravuje, co se rozumí chladovou zátěží a jaký druh práce při chladové zátěži lze vykonávat v budovách a jaký na venkovních pracovištích a oproti současnému stavu upřesňuje, že na venkovním pracovišti lze vykonávat pouze práce zařazené nejméně do třídy IIb podle tabulky části A č. 1 přílohy č. 1, tedy nelze zde vykonávat práce vsedě. Při práci, při níž dochází ke kontaktu nechráněné kůže s technickými kapalinami se nově upřesňuje, jaká teplota těchto kapalin je pro tento účel přípustná, a to v zimním kalendářním období, nelze ji tedy vztahovat na jiné období roku. Ochranná opatření před chladovou zátěží se upravují jako postupná, a to od poskytování pracovních oděvů včetně rukavic a nově i obuvi chránící před chladem, až po situace, kdy ani tato ochrana není dostatečná, a proto je nutné během směny práci přerušovat pobytem v ohřívárně, případně ještě navíc umožnit zaměstnanci prohřívání rukou. V této souvislosti je nově upřesněna minimální teplota v ohřívárně s tím, že jako ohřívárna může sloužit i místnost pro oddech, pokud na tuto teplotu bude vyhřívána. Stále platí, že zejména práce s vibračními nástroji na venkovních pracovištích v zimním kalendářním období je nutné prokládat přestávkami v teplém prostředí a možností prohřátí horních končetin. U prací, které sice nejsou vykonávány v chladové zátěži, ale jsou spojeny s manipulací s materiálem o teplotě 10 C a nižší, například při vyskladňování chlazeného zboží nebo manipulace s chladným materiálem, musí být zaměstnancům umožněno během směny prohřívání rukou. Způsob zajištění prohřívání rukou není upřesněn a ponechává se tak zcela na zaměstnavateli, aby jej zvolil sám, například v teplé vodě nebo pomocí teplého vzduchu apod. 18

19 Obdobně jako u tepelné zátěže se pro ochranu zdraví zaměstnance stanoví ochrana zdraví cestou střídání práce a odpočinku a nově se uvádí rozpětí teplot a maximální doby nepřetržitého výkonu práce při těchto teplotách a doba bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými takovými úseky. V rámci úpravy hygienických limitů rizikových faktorů se stanoví, že chladová zátěž musí být upravena tak, aby zaměstnanec nevykonával práce při nízkých teplotách kolem -30 C, vyjma prací, které jsou spojeny s odstraňováním následků mimořádných událostí, přičemž účinnou ochranu zdraví při těchto teplotách ponechává přímo na zaměstnavateli s tím, že je na něm, aby přijal organizační a další opatření, která účinně zajistí přiměřenou ochranu zdraví zaměstnance. Organizační opatření je jedno z opatření ke snižování míry rizika, resp. míry expozice zaměstnance rizikovým faktorům a je více méně i nejrychleji aplikovatelným. Chemické látky V nařízení vlády se nově definuje, co se rozumí chemickou látkou a jak plnit podmínky klasifikace chemických látek ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. V rámci minimálních ochranných opatření se stanoví, že nejvyšší přípustné koncentraci (NPK-P) nesmí být zaměstnanec vystaven v žádném úseku směny. Jinými slovy, jestliže z hodnocení rizika vyplývá, že ke snížení koncentrace nestačí nebo nejsou účinná technická a technologická opatření, musí být zaměstnanec vybaven osobním ochranným prostředkem k ochraně dýchacích cest. Princip měření NPK-P se oproti současnému stavu upravuje tak, aby netrvalo déle než 15 minut, přičemž mezi jednotlivými dalšími měřeními musí být 1 hodinová pauza a jejich celkový počet nemá být vyšší než 4. Nově se upřesňuje, že u chemických látek, které pronikají kůží a sliznicemi je žádoucí, aby při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků bylo pamatováno na to, že některé chemické látky pronikají do organizmu jinou cestou, než jen dýchacím traktem a proto výběru takového ochranného prostředku musí být věnována zvláštní pozornost. Olovo Nově upravuje postup a frekvence stanovení olova v krvi tzv. plumbémie prostřednictvím biologického expozičního testu a zdůrazňuje, že tento test má oproti hygienickému limitu v pracovním ovzduší vyšší vypovídající hodnotu o míře zátěže olovem, a proto se upřednostňuje. Jako jediný limit plumbémie je stanoven limit 400 μg olova na l litr krve. Nově se rovněž upřesňuje frekvence stanovení plumbémie, která nepřekračuje hygienický limit 400 μg olova na l litr krve a režim měření olova v pracovním ovzduší, kdy předchozí měření překročilo 1/3 přípustného expozičního limitu, ale přípustný expoziční limit překročen nebyl. 19

20 Nově se upravuje princip sdělování výsledků překročení plumbémie, který zohledňuje povinnost zařízení závodní preventivní péče dodržet mlčenlivost o výsledcích testů jednotlivých zaměstnanců, s přihlédnutím k ochraně jejich osobních údajů. S ohledem na to, že při vyhodnocení plumbémie nelze jednoznačně vyloučit, zda nebyla její hodnota ovlivněna nesprávným postupem při práci zaměstnance nebo že se zaměstnanec nekontaminoval olovem sám, například při konzumaci jídla nebo pití, ukládá se zaměstnavateli, aby zjistil příčiny tohoto překročení a přijal adekvátní opatření k jejich odstranění. Vždy je nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda jde o nedbalost či úmysl zaměstnance. Minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců před expozicí olovem směřují na dostatečnou míru informací, a to již před vlastním započetím práce, tak, aby zaměstnanci byla poskytnuta kvalifikovaná informace zejména o tom, kde a v jaké formě může být vystaven olovu, ale také jak se proti expozici olovu bezpečně chránit. Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci Nově se do nařízení vlády nevložil Seznam karcinogenů, mutagenů a poprvé i látek toxických pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, neboť tato úprava již byla zakotvena do přílohy vyhlášky č. 221/2004 Sb., na niž se nařízení vlády odkazuje. Označování chemických karcinogenů, mutagenů i látek toxických pro reprodukci a výčet pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity odpovídá obsahově nařízení EP a Rady 1907/2006. Procesy s rizikem chemické karcinogenity se oproti současnému právnímu předpisu doplňují podle směrnice 1999/38/ES o prach tvrdých dřev s tím, že pro rozsah opatření k ochraně zdraví při práci včetně kontrolovaného pásma se upřesňuje, že musí jít o práce rizikové zařazené do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bez tohoto bližšího vymezení by se totiž rozsah minimálních opatření k ochraně zdraví musel uplatnit i v případě, že práce s tvrdým dřevem by byla prováděna výjimečně. Hodnocení zdravotního rizika je totožné u expozice chemickým karcinogenům kategorie 1 nebo 2, mutagenům kategorie 1 nebo 2 a látkám toxickým pro reprodukci kategorie 1 nebo 2. Jelikož jde o řadu látek, u nichž je počítáno s kolísáním hodnot těchto látek v pracovním ovzduší, je nutné měření provádět nejméně jednou ročně a opakovat vždy, pokud došlo ke změně pracovních podmínek. Opatření k ochraně zdraví před účinky chemických karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci jsou totožná a neliší se od minulé právní úpravy. Obdobně jsou upraveny i opatření k ochraně zdraví zaměstnanců v případě výskytu mimořádné události. Mimořádnou událost pak definuje 102 odst. 6 zákoníku práce jako havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí. 20

21 Azbest Oproti minulé právní úpravě se poprvé nové nařízení zabývá potencionálním nebezpečím, který azbest představuje, zejména při rekonstrukcích staveb nebo jejich částí. Proto se i zdůrazňuje, že odstraňování azbestu musí vždy předcházet vlastním stavebním pracím. Úprava textu v podstatě koreluje s požadavkem směrnice 2003/18/ES, který v minulém právní normě nebyl zcela zakotven. Zaměstnavateli se nabízí řada možností, jak si opatřit informace o tom, zda se v předmětné stavbě nachází azbest, a to od možnosti získat tyto informace přímo od vlastníka stavby, z dokumentace k této stavbě, přičemž nemusí jít vždy o dokumentaci vlastníka, ale i orgánů, které se k předmětné stavbě v průběhu její životnosti vyjadřovaly, tedy i například hygienické stanice. Ke správnému vyhodnocení míry rizika pak zaměstnavatel dále zjišťuje v jaké formě se azbest nachází. Formou se pak rozumí jeho užití jako klasického výrobku, například těsnění nebo jako materiálu, který je součástí například azbestocementových desek. Je-li skutečně azbest přítomen, pak hodnocení pochopitelně musí zahrnovat další krok, a to odhad doby trvání prací při jeho odstraňování. Tento postup totiž pokrývá konečné stanovisko jež zaměstnavatel přijímá, a to, zda jde o práci krátkodobou a ojedinělou za podmínek stanovených vyhláškou č. 394/2006 Sb. nebo musí postupovat podle 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., neboť ani druh prací ani doba jejich trvání těmto pracím neodpovídají. Veškeré přípravné postupy totiž ve svém důsledku vedou k tomu, že teprve v případě, že žádné informace o přítomnosti azbestu nelze ověřit ani od vlastníka stavby ani z důvěryhodných zdrojů nejsou k dispozici, musí zaměstnavatel přistoupit k tomu, že sám provedl analýzu materiálů, o nichž má za to, že obsahují azbest. Nově se upřesňuje, že pokud na základě hodnocení rizik ponechání azbestu na místě představuje pro zaměstnance menší riziko, pak lze azbest resp. výrobek obsahující azbest ponechat na místě, ovšem za předpokladu, že se vlákna nebudou uvolňovat do ovzduší. V praxi půjde převážně o případy, kdy provozovatel stavby raději upustí od uvažované rekonstrukce, pokud zváží časový harmonogram a náklady spojené s přednostním odstraněním azbestových materiálů. Ne vždy ovšem k tomu bude přistoupeno, neboť toto platí jen v případě, že tyto materiály mají ještě dostatečnou životnost, nerozpadají se a nehrozí únik vláken azbestu do ovzduší. Stále platí, že při aplikaci správných opatření k ochraně zdraví zaměstnance musí být bráno v potaz i to, že azbest je nejen prach se svými specifickými vlastnostmi, ale současně i karcinogen kategorie 1. Přestože drtivá část prací s azbestem spadá do oblasti stavebnictví je nutné mít na paměti, že požadavky na ochranu zdraví se vztahují i na jiné práce, 21

22 například při odstraňování azbestu ze zařízení, kde sloužil jako tepelná izolace nebo jako protipožární ochrana. Fyzická zátěž Nařízení vlády nově upravuje hygienické limity tak, že je řadí podle ukazatelů, jimiž je vyjadřována, nicméně jde stále o národní úpravu, která nemá doposud ve směrnicích Evropských společenství oporu, vyjma některých ukazatelů upravených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami. Poprvé se nařízení vlády zabývá i možnosti úpravy hygienických limitů pro směny delší než osmihodinové. Lokální svalová zátěž U lokální svalové zátěže jde obdobně jako u celkové fyzické zátěže o národní úpravu, která není ve směrnicích Evropských společenství řešena. Hygienické limity se oproti celkové fyzické zátěži stanovují v závislosti na charakteristické směně. Tato pomůcka v podstatě vychází z vyhlášky č. 432/2003 Sb., kde je definice charakteristické směny precizována jako směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmito faktory. Toto vyjádření bylo použito výhradně jako pomocné kritérium pro otázku, jak zařazovat práce sezónní nebo trvající jen určitou část roku. Na tomto místě je třeba zmínit připravovanou novou definici, která se objeví v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jejíž účinnost je předpokládána od ledna Obsahově však i po této navrhované změně bude principálně i nadále sloužit jako klíč pro správné hodnocení míry expozice rizikovým faktorům a zařazení práce do příslušné kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro lokální svalovou zátěž jsou hygienické limity vztaženy na sílu vynakládanou při práci, u níž je dalším kritériem složka statická nebo dynamická. Počty pohybů a průměrné minutové počty drobných svalů prstů a ruky, které jsou únosné pro daný druh práce jsou zjednodušeny, není již upravena doba v sekundách. Lokální svalová zátěž má rovněž jako celková fyzická zátěž navržen postup pro stanovení hygienického limitu pro směny delší než osmihodinové. Pracovní polohy Tato část je upravena co do uspořádání textu právě do paragrafového znění a stanoví, za jakých podmínek se hodnotí zaujímaná pracovní poloha při práci, jak se dělí pracovní polohy a jak postupovat při jejich hodnocení. I zde se jako pomocné kritérium používá charakteristická směna. Překročení hygienických limitů sice avizuje, že jde o práci rizikovou jako u každého jiného rizikového faktoru, nicméně v případě zaujímání nepřijatelných pracovních poloh je stanoven nepřekročitelný limit 30 minut 22

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 školení řidičů Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Zdroj: BOZP info.cz (Státní zdravotní ústav) Zdravotní způsobilost řidiče motorových

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Strana 2266 Sbírka zákonů č. 201 / 2010 Částka 67 201 NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 407 Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách Předkladatel: Marek Šnajdr

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 4. července 2013 Cena 32,- Kč OBSAH: 7. 8. 9. 10. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Strana 1871 185 ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 262/2006

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNI- KY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 26 Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obsah 1 Úvod 2 2 Neopomenutelné náležitosti 4 3 Druhy školení 5 4 Související

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 231. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

BS 01/13 ISŘ Metodika ÚRAZŮ Obsah Jméno Datum Podpis Karel Lichtneger, DiS. 1. 6. 2013 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c. 1. 6.

BS 01/13 ISŘ Metodika ÚRAZŮ Obsah Jméno Datum Podpis Karel Lichtneger, DiS. 1. 6. 2013 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c. 1. 6. Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Metodika ÚRAZŮ Obsah Vybraná ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu... 2 Dělení pracovních úrazů:... 2 Definice pracovního

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH

Více

Vyhláška. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě. č. 522/2006 Sb.

Vyhláška. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě. č. 522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě č. 522/2006 Sb. Vyhláška 1 Předmět 2 Obecná ustanovení 3 Předmět kontroly 4 Silniční kontrola 5 Kontrola v provozovně 6 Systém kontrol

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 644/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o registračních pokladnách (tisk 644) -

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O Ministerstva pro místní rozvoj k pozměňovacím návrhům poslanců Hospodářského výboru PS PČR k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 83/2014 OBSAH: Nehodovost řidičů MO, NA a BUS za 10.měsíců 2014 str. 2 Usměrnění činnosti MD k výkladu 52a odst. 2 zák. č. 247/2000 Sb. str. 3

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 522/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 522/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě Ze dne 13.11.2006 Částka 168/2006 Účinnost od 15.12.2006 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-522

Více

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66 OBSAH Personální bezpečnost Personální bezpečnost... 4 Bezpečnostní způsobilost Bezpečnostní způsobilost... 22 Průmyslová bezpečnost Průmyslová bezpečnost... 34 Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 183. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016 Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 219. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2016, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

Podmínky ochrany zdraví při práci

Podmínky ochrany zdraví při práci Podmínky ochrany zdraví při práci únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance při práci na nevenkovním či venkovním pracovišti zátěž teplem či chladem a ztráta tekutin 48 Vážené

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Ministerstvo zdravotnictví v

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více