Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium

2 UPRAVENÁ VERZE č. 1 (interní označení ŠVP G 4 A)

3 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 č.j. GMT 276/2009 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia) Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: čtyřletý denní forma vzdělávání Předkladatel Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Adresa: Svitavská 310, Moravská Třebová IČ: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitelka školy: RNDr. Alena Plocová Koordinátorka pro tvorbu ŠVP: Mgr. Gabriela Kubištová Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel Název: Pardubický kraj Adresa: Kontakty: Komenského nám. 125, Pardubice Odbor školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje telefon: fax: Platnost dokumentu od 1. září 2010 RNDr. Alena Plocová, v.r. ředitelka školy

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

5 Velikost školy Kapacita školy je 360 ţáků, průměrná naplněnost tříd je 26 ţáků. Výuka probíhá ve 12 třídách, v 8 třídách osmiletého studia a ve 4 třídách čtyřletého studia. Vybavení školy Škola s dvousetletou tradicí je umístěna v objektu, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší část tvoří tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v roce V letech 1984 a 1992 byla škola rozšířena o dvě další přístavby, tím byly získány prostory odpovídající plánované dvanáctitřídní kapacitě. Pro výuku má škola k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouţí jako učebna výtvarné výchovy a jedna jako učebna hudební výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC tzv. učebna AP, výpočetní technika), 3 laboratoře, 2 tělocvičny (velká je určena pro výuku sportovních her a malá pro gymnastiku), posilovnu. Škola nemá vlastní hřiště, vyuţívá lehkoatletický stadion, kde je atletická dráha s umělým povrchem, doskočiště pro skok do dálky a do výšky, travnaté hřiště na kopanou, umělé hřiště na volejbal a tenis. Kmenové i odborné učebny jsou vybaveny stavitelnými ţákovskými lavicemi i ţidlemi. Intenzita umělého osvětlení ve všech učebnách splňuje hygienické normy. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači, datovým projektorem a ozvučením. Další počítače jsou uţívány v učebně chemie, fyzikální a biologické laboratoři a slouţí ke zpracování protokolů laboratorních prací. Učebna společenských věd je vybavena IT technikou (učitelský počítač, datový projektor, ozvučení, videorekordér). V učebnách fyziky, biologie a jedné kmenové učebně je multimediální pracoviště s interaktivní tabulí. Učebna AP je přizpůsobena výuce cizích jazyků s podporou počítačů (20. ţ + 1 uč.), dataprojektorem a ozvučením. Učebny anglického a německého jazyka jsou vybaveny audiovizuální technikou. Ve všech učebnách a kabinetech jsou internetová připojení. Kabinety jsou vybaveny pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů a IT technikou.ve škole je vyuţívána digitální audiovizuální technika (kamery, fotoaparáty, mikrofony, diktafony). V hlavní budově školy je umístěna kopírka přístupná ţákům školy. K vybavení školy patří i administrativní počítačová síť, černobílé i barevné kopírovací zařízení. Hygienická zařízení odpovídají normám jak počtem, tak skladbou. Ve škole je hygienická kabina pro dívky, hygienické zařízení pro vozíčkáře, odpovídající počet sprch, umývadel, toalet a pisoárů. Uzamykatelné šatny jsou postupně nahrazovány skříňkami pro jednotlivé ţáky. Ke zvýšení bezpečnosti ţáků i pedagogů slouţí kamerový systém. Ţáci mají k dispozici nápojové automaty (teplé a chlazené nápoje). Stravování ţáků i zaměstnanců je smluvně zajištěno školní jídelnou ISŠ Moravská Třebová. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Počet zaměstnanců se kaţdý rok mění. Lze konstatovat, ţe ve škole působí kolem 30 pedagogických pracovníků na plný nebo zkrácený úvazek. Průměrný věk se pohybuje v rozmezí let a postupně dochází k omlazování pedagogického sboru. Odborná kvalifikace a odborná specializace je téměř 100%. Členové pedagogického sboru vyuţívají nabídky dalšího vzdělávání, případně rozšiřujícího studia vysokých škol. Velká část pedagogického sboru absolvovala vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor informačních a komunikačních technologií a koordinátor pro environmentální výchovu. Ve škole pracují předmětové komise jako metodická sdruţení pro jednotlivé předměty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Gymnázium realizuje projekt Evropského sociálního fondu S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí (tříletý projekt s pětiletou udrţitelností). Projekt je zaměřen na tvorbu a ověřování výukových a metodických materiálů klíčových aktivit (Grafické studio, Angličtina interaktivně, Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, Základní a střední škola etikety, Fyzikální praktikum a Ţivot v přírodě), kde nosnou klíčovou aktivitou je E-learning. Multilaterální partnerství škol Comenius dvouletý projekt zaměřený na spolupráci partnerských škol v Evropě (SRN, Bulharsko, Finsko, Holandsko). Ţáci zpracovávají témata z oblasti společenskovědní; výstupy svých aktivit budou prezentovat na mezinárodních setkáních. Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, organizuje výměnné zájezdy. Jde o školy: Schubartovo gymnázium v Ulmu (SRN) Accent College Maassluis (Nizozemí) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je zřízena školská rada. Školská rada má tři členy. Rodiče a zákonní zástupci ţáků spolupracují se školou prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdruţení rodičů a přátel školy). K získávání informací mohou vyuţít i konzultačních hodin jednotlivých učitelů. V rámci prevence rizikového chování škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Svitavy, Obvodním oddělením Policie ČR Moravská Třebová, Městskou policií Moravská Třebová. Veřejnost je pravidelně informována o průběhu školního roku prezentováním nejdůleţitějších událostí, úspěchů, akcí ve vývěsce, na www stránkách, v tisku (Svitavský deník, Moravskotřebovský zpravodaj, Moravskotřebovské noviny). Škola dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic, Městským úřadem Moravská Třebová, Kulturními sluţbami města Moravská Třebová, Městským muzeem, Sdruţením česko-německého porozumění Walthera Hensela, Domem dětí a mládeţe Moravská Třebová, Hasičským záchranným sborem Moravská Třebová, TJ Slovan Moravská Třebová. 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP

8 Charakteristika ŠVP ŠVP je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a vyhovuje všem jeho závazným poţadavkům. Je zachována klasická nabídka předmětů. Od třetího ročníku čtyřletého studia se ţáci profilují prostřednictvím volitelných předmětů (odborných seminářů). Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných ţáků a pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním; Ţáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí). Aktivní spoluúčast ţáků na vzdělávání je postavena na demokratickém principu a je realizována prostřednictvím volené studentské rady. Zaměření školy Gymnázium Moravská Třebová patří ke školám se všeobecným zaměřením. V průběhu vzdělávání jsou ţáci připravováni na vysokoškolské studium a další uplatnění v běţném ţivotě, stejně jako na celoţivotní vzdělávání. Výuka je zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu, profilace je umoţněna výběrem volitelných předmětů od třetího ročníku. Během celého studia je kladen důraz na vlastní odpovědnost ţáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a úspěšném pokračování ve studiu na vysokých školách. Je kladen důraz na souvislosti, mezioborové vztahy a výuku cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický nebo německý. Další cizí jazyk si ţáci volí z aktuální nabídky. Zpravidla jazyk anglický, německý, ruský. Výuka ve volitelných předmětech je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců. Profil absolventa Absolvent naší školy je na konci studia vybaven dobrým všeobecným přehledem o poznatcích ze základních oborů lidského vědění. V průběhu vzdělávání se v odborných seminářích orientuje přírodovědným nebo humanitním směrem. Uplatňuje dovednost samostatně se učit a myslet. Sám organizuje a plánuje pracovní činnost a vnímá učení jako prostředek seberealizace a osobního rozvoje. Má kladný vztah k dalšímu rozvoji své osobnosti. Disponuje schopností rozpoznat problémy a vytrvat při jejich řešení. Zvládá týmovou spolupráci. Vyuţívá všech prostředků komunikace a je schopen vyjadřovat myšlenky souvisle, kultivovaně a v logickém sledu. Absolventovi je vlastní úcta k ţivotu, respektuje práva druhých. Ovládá umění empatie, dokáţe účinně hájit svá práva. Je schopen zodpovědně rozhodovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. Dokáţe stanovit cíle a priority s ohledem na osobní předpoklady. Chápe podstatu podnikání a umí posoudit jeho rizika v realitě trţního prostředí. 8

9 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhá v termínu stanoveném MŠMT, řídí se školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkouška můţe být prominuta. Kaţdý uchazeč obdrţí pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky předchozího studia a za úspěchy v soutěţích a olympiádách. Přesné informace o bodovém hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a úspěchy v soutěţích a olympiádách, kritéria prominutí přijímací zkoušky a kritéria pro určení pořadí uchazečů lze najít aktuálně ve školním roce na internetových stránkách Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postiţení či znevýhodnění, speciální vzdělávací potřeby) mají průběh přijímacích zkoušek upraven na základě lékařského doporučení nebo doporučení PPP. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Maturitní zkouška je nabízena ve dvou úrovních obtíţnosti základní a vyšší. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společná a profilová. Aby ţák uspěl u maturitní zkoušky musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou částí. Předměty profilové části maturitní zkoušky a jejich forma: předmět forma Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis Základy společenských věd Matematika Chemie Biologie Fyzika Zeměpis Informatika a výpočetní technika písemná práce; ústní zkouška písemná práce; ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška Obsah zkoušek je dán učebními osnovami povinných a volitelných vyučovacích předmětů. Ţák si volí z nabídky dva předměty povinně a můţe si zvolit nejvýše dva předměty nepovinně. Další informace týkající se maturitní zkoušky budou uváděny na internetových stránkách v příslušném školním roce. 9

10 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení Vedeme ţáky k vyuţívání učiva z jiných předmětů. Podporujeme ţáky, aby vnímali specifické odlišnosti související s vnímáním a klasifikací poznatků v různých předmětech. Zaměřujeme se na to, aby se termíny, znaky a symboly ţáci nejen naučili, ale chápali je a dokázali je samostatně vysvětlit. Klademe důraz na samostatnost, podporujeme čtenářskou gramotnost a schopnost účinné obhajoby s podloţenou argumentací. Učíme ţáky získávat, vybírat, třídit a vyhodnocovat informace a kriticky k nim přistupovat. Učíme ţáky kriticky hodnotit, přijímat ocenění, radu i kritiku ze strany druhých. Učíme ţáky zodpovědnosti za vlastní vzděláváni, za výsledky vzdělávání. 2. Kompetence k řešení problémů Vedeme ţáky k samostatnému pozorování a experimentování. Vedeme ţáky k hledání různých postupů při řešení úkolů. Učíme ţáky rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby řešení. Umoţňujeme ţákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností. Podporujeme jejich aktivitu v hodinách i mimo ně, dbáme na to. aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvali v úsilí při hledání správného řešení problému. Vedeme ţáky k tomu, aby uměli zaujmout vlastní stanovisko k problému, učíme je obhajovat vlastní myšlenky. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému. Podporujeme práci s chybou jako příleţitost, jak ukázat cestu k správnému řešení problému. Umoţňujeme ţákům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd spolupracovat s vedením školy, upozorňovat na problémy a navrhovat způsoby řešení. 3. Kompetence komunikativní Učíme ţáky vhodné komunikaci, vyslechnout a respektovat názor druhého. Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci, k pochopení nutnosti vyslechnout druhého, k základní slušnosti ve vztahu: učitel ţák, ţák třídní kolektiv, vedeme je k dodrţování přátelských a kolegiálních vztahů. Vyţadujeme s ohledem na věk ţáka a druh tématu vyuţívání informačních technologií pro získání informací i tvorbu výstupů. 4. Kompetence sociální a personální Vytváříme esteticky vhodné školní prostředí. Při realizaci projektů dbáme na respektování domluvených pravidel týmů, otevíráme prostor k diskuzi. Učíme ţáky, aby respektovali názory ostatních, podporujeme obhajobu vlastních názorů. Vyţadujeme od ţáků (zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolů. Vedeme k vytváření a udrţování hodnotných mezilidských vztahů zaloţených na vzájemné úctě, toleranci a empatii Důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulování se ţáci sami podílejí. Vedeme ţáky k reálnému posuzování jejich fyzických a duševních schopností a vlastní sebereflexe. 10

11 5. Kompetence občanská Zapojujeme se do aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování. Rozvíjíme sociálně příznivé prostředí v třídních kolektivech i mimo ně. Na konkrétních modelových příkladech z kaţdodenního běţného ţivota demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí, reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění. Seznamujeme ţáky s postavením člověka v přírodě a ve světě, s globálními problémy. Umoţňujeme ţákům se aktivně zapojovat do kulturních, sportovních a mimoškolních aktivit jako prevenci rizikového chování. Prohlubujeme multikulturní výchovu v praxi. 6. Kompetence k podnikavosti Ţákům nabízíme takové aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně plánovat, rozhodovat se a dosahovat stanovených cílů. Zapojujeme ţáky do přípravy školních projektů, soutěţí a olympiád. Důsledně vyţadujeme dokončení práce podle dohodnutých pravidel a daných termínů. Zapojujeme ţáky do soutěţí. Různými formami (nabídka volitelných předmětů, exkurze, beseda, film ) seznamujeme ţáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího studia. Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Jejich vzdělávání vyţaduje podnětné a vstřícné prostředí, které ţákům umoţňuje rozvíjení jejich vnitřního potenciálu a podporuje jejich sociální integraci. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ţáci se zdravotním postiţením mohou být na základě doporučení o integraci zařazeni do reţimu vzdělávání. Jejich vzdělávání se realizuje podle individuálního vzdělávacího plánu nebo podpůrného vzdělávacího plánu, dále mohou být vyuţívány různé kompenzační pomůcky, asistenční sluţba, asistenční pes apod. Ţáci, kterým zdravotní stav neumoţňuje studovat běţným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu, kdy ţák dochází do školy podle individuálního rozvrhu. Termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou stanoveny individuálními termíny. Individuální vzdělávací plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Pro ţáky se specifickými poruchami učení jako je dysgrafie, dyslexie, dysortografie je vypracován na základě vyšetření a závěrů pedagogicko-psychologické poradny podpůrný vzdělávací plán, který upravuje způsoby práce nebo způsoby hodnocení v jednotlivých předmětech. Tento plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími předmětů, v nichţ se specifická porucha učení projevuje. Individuální vzdělávací plán nebo podpůrný vzdělávací plán je koncipován jako dohoda mezi ţákem a školou a pokud ţák neplní své závazky, vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu nebo podpůrného vzdělávacího plánu, můţe mu být odebrán. 11

12 Ţáci mají moţnost vyuţívat konzultačních hodin, kdy jim je věnována individuální péče. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Pro ţáky z kulturně, jazykově a sociálně odlišného prostředí, tzn. ţáky minoritní populace, můţe být náročné jak zvládnutí výuky, tak zapojení do běţného ţivota školy. Ţáci se mohou obtíţněji integrovat do třídního kolektivu. Mohou se setkat ve větší nebo menší míře s problémy vyplývajícími z jazykové odlišnosti. Další překáţkou v úspěšném studiu můţe být i hloubka ovlivnění jinými kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici a stylu ţivota. U ţáků pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí mohou vznikat problémy ekonomického rázu. Tito ţáci mohou být ohroţeni negativními jevy, jako je alkoholismus a drogy a jiné formy rizikového chování. Dlouhodobým cílem školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana minoritní skupiny ţáků a současně podpora jejich úspěšnosti. Učitel je důleţitým činitelem, reaguje na kulturní rozdíly, pomáhá integraci ţáků do kolektivu, vytváří ve třídě pozitivní společenské klima, věnuje pozornost vztahům mezi ţáky. Důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba, kontakt a spolupráce s rodinami těchto ţáků. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Ţáci mimořádně nadaní, dosahující výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj, v cizím jazyce, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Ţák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou stanoveny individuálními termíny. Individuální vzdělávací plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Ţáci, kteří dosahují výborných výsledků v některém z předmětů, rozvíjejí své nadání v rámci předmětových soutěţí a jiných mimovyučovacích aktivit, také v rámci zpracovávání vlastních projektů, seminárních prací nebo řešením specifických úkolů zadaných vyučujícím. Dále se mohou tito ţáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu pro daný předmět, který vypracuje výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícím daného předmětu a dle závěrů pedagogicko-psychologické poradny. Další moţností rozvíjení ţáků mimořádně nadaných je nabídka volitelných odborných seminářů, tím se budou podle svého nadání jiţ od třetího ročníku čtyřletého studia ţáci profilovat. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3. Multikulturní výchova 4. Environmentální výchova 5. Mediální výchova 12

13 Začlenění průřezových témat Průřezová témata tvoří povinnou součást gymnaziálního vzdělávání, mají přispět k tomu, aby si ţáci osvojili určité postoje a hodnoty, měla by tyto postoje a hodnoty stimulovat a korigovat, podílejí se na vytváření hodnotového systému ţáka, usměrňují jeho chování. Tematické okruhy průřezových témat procházejí jako formativní prvek celým vzděláváním, proto vzdělávání na gymnáziu v tomto smyslu navazuje na průřezová témata v základním vzdělání. Tematické okruhy průřezových témat se promítají svým obsahem do vzdělávacích oblastí, doplňují a propojují, co si ţáci během studia osvojili. Jsou realizována převáţně formou integrace do vyučovacích předmětů. Jejich obsah je plněn také v rámci samostatných projektů, kurzů, besed apod. Začlenění průřezových témat je realizováno formou tabulky, ze které je zřejmé, v jakém předmětu a ročníku je daný tematický okruh integrován. Konkretizace průřezových témat je uvedeno v učebních osnovách vyučovacích předmětů. Formy INT integrace tematického okruhu průřezového tématu P projekt Vysvětlivky: A1 Anglický jazyk (cizí jazyk 1) A2 Anglický jazyk (cizí jazyk 2) N1 Německý jazyk (cizí jazyk 1) N2 Německý jazyk (cizí jazyk 2) R2 Ruský jazyk (cizí jazyk 2) 13

14 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti všechny vzdělávací předměty všechny vzdělávací předměty všechny vzdělávací předměty, Svs všechny vzdělávací předměty, Rk, Svs, Tsp Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace M, Vv, Hv,Ict, A1, Č, A2 Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, A2, N2, R2 M, Vv, Hv, Ict, A1, Č, D, A2 Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, R2, A2, N2 M, A1, Č, D, Zsv, A2 M, A1, Č, D, A2 N1, R2, A1, Č, D, Zsv, Svs, N2 N1, R2, A1, Č, D, Zsv, Nk, Rk, Svs, A2, N2 Morálka všedního dne Vv, Hv, Ict, Č, Zsv Vv, Hv, Ict, Č Č, Zsv, Svs, Du Č, Zsv, Svs, Du Spolupráce a soutěţ M, Tv, Vv, Hv, Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, A2, N2, R2 M, Tv, Vv, Hv, Ict, N1, A1, F, Č, D, Zsv, A2, N2 M, Tv, N1, A1, Č, D, Zsv, Svs, A2, N2, R2 M, Tv, N1, A1, Č, D, Zsv, Svs, Rk, Tsp, A2, N2, R2 Některé aktivity tematického okruhu Spolupráce a soutěţ se realizují v rámci Srdíčkových dnů, Červené stuţky, Bílé pastelky, Svátku s Emilem, dále pak formou lyţařského výcvikového kurzu, sportovně turistického kurzu a adaptačního kurzu, projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. 14

15 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH TEMATICKÝ OKRUH Globalizační a rozvojové procesy D, Vv, Hv D, Vv, Hv, Z, Zsv D, Zsv, Du D, Du Globální problémy, jejich příčiny Zsv Z Zsv, Z, Du A1, Bi, Bis, Zs, Du a důsledky Humanitární pomoc a Z Zsv mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě Ict, Č,N1, Vv, Hv, Bi, Ict, Č, N1, Vv, Hv, D, Č, N1, Nk, A1, R2, D, Č, N1, Nk, R2, D, Zsv, Zsv, N2 Zsv, N2, R2 Z, Svs, Hs, Du, Zsv, Bi, Rk, Svs, Du, N2 A2, N2 Vzdělávání v Evropě a ve světě Ict Z, Ict Nk, Z N1, Nk, A1, Zs 15

16 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Základní problémy sociokulturních rozdílů Z Zsv, Z, Hs D, A1, Zs, Hs Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí D, Vv, Hv D, Vv, Hv D, Zsv, Hs, Du D, Hs, Du Č, Zsv, R2, A1, A2 R2, A1, Č, A2 R2, A1, Č, Du, A2 R2, A1, Č, Rk, Du, A2 16

17 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Problematika vztahů organismů a prostředí D, Z D D, Z Bi, D, Bis, Zs Člověk a ţivotní prostředí Vv, Z Ch, F, A1, Vv, Tv Ch, F, Zsv, Z, Tv Bi, A1, N1, Nk, Bis, Zs Ţivotní prostředí regionu a České republiky Vv, Z Vv Z Bi, D 17

18 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Média a mediální produkce Ict, Vv, Hv, Č, Zsv, F Ict, Vv, Hv, Č, Zsv, F Č, Zsv, F, Du Č, Zsv, Du Mediální produkty a jejich významy Dále realizováno tvorbou multimediálních projektů. Ict, Vv Ict, Vv, Č Du Du Uţivatelé Ict, A1, N1, A2, N2 Ict, A1, N1, A2, N2 A1, N1, Du, A2, N2 A1, N1, Nk, Du, A2, N2 Účinky mediální produkce a vliv Ict, Vv, Č, R2, Zsv Ict, Vv, Č, R2 Č, R2, Zsv, A1,Bi, Svs, Č, R2, A1, Bis, Rk, médií Du Svs, Du Role médií v moderních dějinách Ict, Č Ict, Č Č, Zsv, Du Č, D, Du 18

19 UČEBNÍ PLÁN

20 Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Pozn. min čas. dotace podle RVP G Celkem z toho disponibilní Český jazyk a literatura 3) Anglický/Německý jazyk 1), 7) Anglický/Německý/Ruský jazyk 1), 8) Matematika a její aplikace Matematika Informatika a informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd 2), 3) Člověk a příroda Fyzika 3), 4) Chemie 3), 4) Biologie 2), 3), 4) Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova/ Výtvarná výchova 5) 4 2/2 2/2 4 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2) Volitelný předmět Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět ) 8 Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem min-max/týden

21 Vysvětlivky: 1) Třída se ve všech hodinách dělí na 2 skupiny. 2) Do předmětu jsou integrovány některé výstupy a učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 3) Do předmětu jsou integrovány některé výstupy a učivo vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 4) Součástí výuky oborů Biologie (1. r.), Fyzika (3. r), Chemie (3. r) jsou laboratorní cvičení. Výuka probíhá 1 x za 14 dní ve dvouhodinových blocích. Třída se dělí na dvě skupiny. 5) Žáci si volí v 1. ročníku 2 hodiny Výtvarné výchovy nebo 2 hodiny Hudební výchovy. 6) Žáci se profilují v třetím ročníku volbou dvou dvouletých dvouhodinových seminářů, od čtvrtého ročníku volbou dvou jednoletých tříhodinových seminářů, jejichž přehled a učební osnovy jsou uvedeny v Přílohách. 7) Jedná se o 1. cizí jazyk 8) Jedná se o 2. cizí jazyk Poznámky: Rozvržení disponibilních hodin je uvedeno v učebním plánu. 22

22 INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

23 Výchova ke zdraví TÉMA VÝSTUP UČIVO Forma / ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím druhých zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace Vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví v rodině, škole, obci Zdravá výživa specifické potřeby výživy podle věku, zdravotního stavu a profese Adaptační kurz / 1.r. INT Zsv / 3.r. (4 vyuč.hod.) Psychohygiena předcházení stresům v mezilidských vztazích, zvládání stresových situací, efektivní komunikace, hledání pomoci uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků Hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství Beseda / 1.r. podle konkrétní situace zasáhne při závažných poraněních a život ohrožujících stavech První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách INT Bi / 3.r. (2 vyuč.hod.) LVZ / 2.r. (2 vyuč.hod.) OČMU Vztahy mezi lidmi a formy soužití korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, partnerských vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve svém životě o jejich Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její INT Zsv / 1.r. (2 vyuč.hod.) INT Zsv / 3.r. (3 vyuč.hod.) 23

24 Výchova ke zdraví naplnění formy, ústavní péče projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání nehumánních postojů Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta Změny v životě člověka a jejich reflexe orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách Změny v období adolescence tělesné, duševní a společenské; hledání osobní identity, orientace na budoucnost, hledání partnera, prožívání emočních stavů a hlubších citových vztahů INT Zsv / 3.r. (5 vyuč.hod.) Způsoby sebereflexe a kontroly emocí orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství zná práva každého jedince v oblasti sexuality a reprodukce Péče o reprodukční zdraví faktory ovlivňující plodnost; preventivní prohlídky; osvěta spojená s abúzem nikotinu, alkoholu, drog a sexuálně přenosnými chorobami Beseda / 1.r. Přednáška (AIDS) / 1.r. 24

25 Výchova ke zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty Modely vzájemného chování související s etickými a psychosociálními aspekty partnerského a sexuálního života odpovědnost, sebeúcta, respekt, rozhodování Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému životnímu stylu Civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy INT Bi / 3.r. (2 vyuč.hod.) Zátěžové situace, stres a způsoby jeho zvládání; důsledky stresu v oblasti fyzického, duševního a sociálního zdraví zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví promiskuita, předčasné ukončení těhotenství Beseda / 1.r. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN) uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a držením návykových látek a s činností pod Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, Beseda / 2.r. 25

26 Výchova ke zdraví jejich vlivem, sexuálně motivovanou kriminalitou, skrytými formami individuálního násilí a vyvozuje z nich osobní odpovědnost rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání v situacích vlastního nebo cizího ohrožení obchod se ženami Autodestruktivní závislosti a kriminalita související s těmito jevy zdravotní a psychosociální rizika Výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek; návykové látky a bezpečnost v dopravě Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích Beseda / 3.r. INT Zsv / 3.r. (2 vyuč.hod.) Ochrana člověka za mimořádných událostí rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události Vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události Projektový den OČMU / 1. 4.r. prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel Živelní pohromy Únik nebezpečných látek do životního prostředí Jiné mimořádné události První pomoc klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel Sociální dovednosti potřebné při řešení mimořádných událostí rozhodnost, 26

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň UPRAVENÁ VERZE č. 1 (interní označení ŠVP G 8 A) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň UPRAVENÁ VERZE č. 3 (interní označení ŠVP G 8 C) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu:

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera, Praha Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Ekonomie pokrývá vzdělávací obor

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí základní ekonomické pojmy uvědomí si význam výroby v ekonomice

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň 2 UPRAVENÁ VERZE č. 4 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 č.j. GMT 438/2013 OSMILETÉ

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1 Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více