Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium

2 UPRAVENÁ VERZE č. 1 (interní označení ŠVP G 4 A)

3 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 č.j. GMT 276/2009 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia) Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: čtyřletý denní forma vzdělávání Předkladatel Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Adresa: Svitavská 310, Moravská Třebová IČ: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitelka školy: RNDr. Alena Plocová Koordinátorka pro tvorbu ŠVP: Mgr. Gabriela Kubištová Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel Název: Pardubický kraj Adresa: Kontakty: Komenského nám. 125, Pardubice Odbor školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje telefon: fax: Platnost dokumentu od 1. září 2010 RNDr. Alena Plocová, v.r. ředitelka školy

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

5 Velikost školy Kapacita školy je 360 ţáků, průměrná naplněnost tříd je 26 ţáků. Výuka probíhá ve 12 třídách, v 8 třídách osmiletého studia a ve 4 třídách čtyřletého studia. Vybavení školy Škola s dvousetletou tradicí je umístěna v objektu, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší část tvoří tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v roce V letech 1984 a 1992 byla škola rozšířena o dvě další přístavby, tím byly získány prostory odpovídající plánované dvanáctitřídní kapacitě. Pro výuku má škola k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouţí jako učebna výtvarné výchovy a jedna jako učebna hudební výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC tzv. učebna AP, výpočetní technika), 3 laboratoře, 2 tělocvičny (velká je určena pro výuku sportovních her a malá pro gymnastiku), posilovnu. Škola nemá vlastní hřiště, vyuţívá lehkoatletický stadion, kde je atletická dráha s umělým povrchem, doskočiště pro skok do dálky a do výšky, travnaté hřiště na kopanou, umělé hřiště na volejbal a tenis. Kmenové i odborné učebny jsou vybaveny stavitelnými ţákovskými lavicemi i ţidlemi. Intenzita umělého osvětlení ve všech učebnách splňuje hygienické normy. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači, datovým projektorem a ozvučením. Další počítače jsou uţívány v učebně chemie, fyzikální a biologické laboratoři a slouţí ke zpracování protokolů laboratorních prací. Učebna společenských věd je vybavena IT technikou (učitelský počítač, datový projektor, ozvučení, videorekordér). V učebnách fyziky, biologie a jedné kmenové učebně je multimediální pracoviště s interaktivní tabulí. Učebna AP je přizpůsobena výuce cizích jazyků s podporou počítačů (20. ţ + 1 uč.), dataprojektorem a ozvučením. Učebny anglického a německého jazyka jsou vybaveny audiovizuální technikou. Ve všech učebnách a kabinetech jsou internetová připojení. Kabinety jsou vybaveny pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů a IT technikou.ve škole je vyuţívána digitální audiovizuální technika (kamery, fotoaparáty, mikrofony, diktafony). V hlavní budově školy je umístěna kopírka přístupná ţákům školy. K vybavení školy patří i administrativní počítačová síť, černobílé i barevné kopírovací zařízení. Hygienická zařízení odpovídají normám jak počtem, tak skladbou. Ve škole je hygienická kabina pro dívky, hygienické zařízení pro vozíčkáře, odpovídající počet sprch, umývadel, toalet a pisoárů. Uzamykatelné šatny jsou postupně nahrazovány skříňkami pro jednotlivé ţáky. Ke zvýšení bezpečnosti ţáků i pedagogů slouţí kamerový systém. Ţáci mají k dispozici nápojové automaty (teplé a chlazené nápoje). Stravování ţáků i zaměstnanců je smluvně zajištěno školní jídelnou ISŠ Moravská Třebová. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Počet zaměstnanců se kaţdý rok mění. Lze konstatovat, ţe ve škole působí kolem 30 pedagogických pracovníků na plný nebo zkrácený úvazek. Průměrný věk se pohybuje v rozmezí let a postupně dochází k omlazování pedagogického sboru. Odborná kvalifikace a odborná specializace je téměř 100%. Členové pedagogického sboru vyuţívají nabídky dalšího vzdělávání, případně rozšiřujícího studia vysokých škol. Velká část pedagogického sboru absolvovala vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor informačních a komunikačních technologií a koordinátor pro environmentální výchovu. Ve škole pracují předmětové komise jako metodická sdruţení pro jednotlivé předměty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Gymnázium realizuje projekt Evropského sociálního fondu S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí (tříletý projekt s pětiletou udrţitelností). Projekt je zaměřen na tvorbu a ověřování výukových a metodických materiálů klíčových aktivit (Grafické studio, Angličtina interaktivně, Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, Základní a střední škola etikety, Fyzikální praktikum a Ţivot v přírodě), kde nosnou klíčovou aktivitou je E-learning. Multilaterální partnerství škol Comenius dvouletý projekt zaměřený na spolupráci partnerských škol v Evropě (SRN, Bulharsko, Finsko, Holandsko). Ţáci zpracovávají témata z oblasti společenskovědní; výstupy svých aktivit budou prezentovat na mezinárodních setkáních. Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, organizuje výměnné zájezdy. Jde o školy: Schubartovo gymnázium v Ulmu (SRN) Accent College Maassluis (Nizozemí) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je zřízena školská rada. Školská rada má tři členy. Rodiče a zákonní zástupci ţáků spolupracují se školou prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdruţení rodičů a přátel školy). K získávání informací mohou vyuţít i konzultačních hodin jednotlivých učitelů. V rámci prevence rizikového chování škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Svitavy, Obvodním oddělením Policie ČR Moravská Třebová, Městskou policií Moravská Třebová. Veřejnost je pravidelně informována o průběhu školního roku prezentováním nejdůleţitějších událostí, úspěchů, akcí ve vývěsce, na www stránkách, v tisku (Svitavský deník, Moravskotřebovský zpravodaj, Moravskotřebovské noviny). Škola dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic, Městským úřadem Moravská Třebová, Kulturními sluţbami města Moravská Třebová, Městským muzeem, Sdruţením česko-německého porozumění Walthera Hensela, Domem dětí a mládeţe Moravská Třebová, Hasičským záchranným sborem Moravská Třebová, TJ Slovan Moravská Třebová. 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP

8 Charakteristika ŠVP ŠVP je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a vyhovuje všem jeho závazným poţadavkům. Je zachována klasická nabídka předmětů. Od třetího ročníku čtyřletého studia se ţáci profilují prostřednictvím volitelných předmětů (odborných seminářů). Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných ţáků a pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním; Ţáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí). Aktivní spoluúčast ţáků na vzdělávání je postavena na demokratickém principu a je realizována prostřednictvím volené studentské rady. Zaměření školy Gymnázium Moravská Třebová patří ke školám se všeobecným zaměřením. V průběhu vzdělávání jsou ţáci připravováni na vysokoškolské studium a další uplatnění v běţném ţivotě, stejně jako na celoţivotní vzdělávání. Výuka je zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu, profilace je umoţněna výběrem volitelných předmětů od třetího ročníku. Během celého studia je kladen důraz na vlastní odpovědnost ţáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a úspěšném pokračování ve studiu na vysokých školách. Je kladen důraz na souvislosti, mezioborové vztahy a výuku cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický nebo německý. Další cizí jazyk si ţáci volí z aktuální nabídky. Zpravidla jazyk anglický, německý, ruský. Výuka ve volitelných předmětech je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců. Profil absolventa Absolvent naší školy je na konci studia vybaven dobrým všeobecným přehledem o poznatcích ze základních oborů lidského vědění. V průběhu vzdělávání se v odborných seminářích orientuje přírodovědným nebo humanitním směrem. Uplatňuje dovednost samostatně se učit a myslet. Sám organizuje a plánuje pracovní činnost a vnímá učení jako prostředek seberealizace a osobního rozvoje. Má kladný vztah k dalšímu rozvoji své osobnosti. Disponuje schopností rozpoznat problémy a vytrvat při jejich řešení. Zvládá týmovou spolupráci. Vyuţívá všech prostředků komunikace a je schopen vyjadřovat myšlenky souvisle, kultivovaně a v logickém sledu. Absolventovi je vlastní úcta k ţivotu, respektuje práva druhých. Ovládá umění empatie, dokáţe účinně hájit svá práva. Je schopen zodpovědně rozhodovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. Dokáţe stanovit cíle a priority s ohledem na osobní předpoklady. Chápe podstatu podnikání a umí posoudit jeho rizika v realitě trţního prostředí. 8

9 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhá v termínu stanoveném MŠMT, řídí se školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkouška můţe být prominuta. Kaţdý uchazeč obdrţí pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky předchozího studia a za úspěchy v soutěţích a olympiádách. Přesné informace o bodovém hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a úspěchy v soutěţích a olympiádách, kritéria prominutí přijímací zkoušky a kritéria pro určení pořadí uchazečů lze najít aktuálně ve školním roce na internetových stránkách Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postiţení či znevýhodnění, speciální vzdělávací potřeby) mají průběh přijímacích zkoušek upraven na základě lékařského doporučení nebo doporučení PPP. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Maturitní zkouška je nabízena ve dvou úrovních obtíţnosti základní a vyšší. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společná a profilová. Aby ţák uspěl u maturitní zkoušky musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou částí. Předměty profilové části maturitní zkoušky a jejich forma: předmět forma Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis Základy společenských věd Matematika Chemie Biologie Fyzika Zeměpis Informatika a výpočetní technika písemná práce; ústní zkouška písemná práce; ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška Obsah zkoušek je dán učebními osnovami povinných a volitelných vyučovacích předmětů. Ţák si volí z nabídky dva předměty povinně a můţe si zvolit nejvýše dva předměty nepovinně. Další informace týkající se maturitní zkoušky budou uváděny na internetových stránkách v příslušném školním roce. 9

10 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení Vedeme ţáky k vyuţívání učiva z jiných předmětů. Podporujeme ţáky, aby vnímali specifické odlišnosti související s vnímáním a klasifikací poznatků v různých předmětech. Zaměřujeme se na to, aby se termíny, znaky a symboly ţáci nejen naučili, ale chápali je a dokázali je samostatně vysvětlit. Klademe důraz na samostatnost, podporujeme čtenářskou gramotnost a schopnost účinné obhajoby s podloţenou argumentací. Učíme ţáky získávat, vybírat, třídit a vyhodnocovat informace a kriticky k nim přistupovat. Učíme ţáky kriticky hodnotit, přijímat ocenění, radu i kritiku ze strany druhých. Učíme ţáky zodpovědnosti za vlastní vzděláváni, za výsledky vzdělávání. 2. Kompetence k řešení problémů Vedeme ţáky k samostatnému pozorování a experimentování. Vedeme ţáky k hledání různých postupů při řešení úkolů. Učíme ţáky rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby řešení. Umoţňujeme ţákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností. Podporujeme jejich aktivitu v hodinách i mimo ně, dbáme na to. aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvali v úsilí při hledání správného řešení problému. Vedeme ţáky k tomu, aby uměli zaujmout vlastní stanovisko k problému, učíme je obhajovat vlastní myšlenky. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému. Podporujeme práci s chybou jako příleţitost, jak ukázat cestu k správnému řešení problému. Umoţňujeme ţákům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd spolupracovat s vedením školy, upozorňovat na problémy a navrhovat způsoby řešení. 3. Kompetence komunikativní Učíme ţáky vhodné komunikaci, vyslechnout a respektovat názor druhého. Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci, k pochopení nutnosti vyslechnout druhého, k základní slušnosti ve vztahu: učitel ţák, ţák třídní kolektiv, vedeme je k dodrţování přátelských a kolegiálních vztahů. Vyţadujeme s ohledem na věk ţáka a druh tématu vyuţívání informačních technologií pro získání informací i tvorbu výstupů. 4. Kompetence sociální a personální Vytváříme esteticky vhodné školní prostředí. Při realizaci projektů dbáme na respektování domluvených pravidel týmů, otevíráme prostor k diskuzi. Učíme ţáky, aby respektovali názory ostatních, podporujeme obhajobu vlastních názorů. Vyţadujeme od ţáků (zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolů. Vedeme k vytváření a udrţování hodnotných mezilidských vztahů zaloţených na vzájemné úctě, toleranci a empatii Důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulování se ţáci sami podílejí. Vedeme ţáky k reálnému posuzování jejich fyzických a duševních schopností a vlastní sebereflexe. 10

11 5. Kompetence občanská Zapojujeme se do aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování. Rozvíjíme sociálně příznivé prostředí v třídních kolektivech i mimo ně. Na konkrétních modelových příkladech z kaţdodenního běţného ţivota demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí, reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění. Seznamujeme ţáky s postavením člověka v přírodě a ve světě, s globálními problémy. Umoţňujeme ţákům se aktivně zapojovat do kulturních, sportovních a mimoškolních aktivit jako prevenci rizikového chování. Prohlubujeme multikulturní výchovu v praxi. 6. Kompetence k podnikavosti Ţákům nabízíme takové aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně plánovat, rozhodovat se a dosahovat stanovených cílů. Zapojujeme ţáky do přípravy školních projektů, soutěţí a olympiád. Důsledně vyţadujeme dokončení práce podle dohodnutých pravidel a daných termínů. Zapojujeme ţáky do soutěţí. Různými formami (nabídka volitelných předmětů, exkurze, beseda, film ) seznamujeme ţáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího studia. Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Jejich vzdělávání vyţaduje podnětné a vstřícné prostředí, které ţákům umoţňuje rozvíjení jejich vnitřního potenciálu a podporuje jejich sociální integraci. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ţáci se zdravotním postiţením mohou být na základě doporučení o integraci zařazeni do reţimu vzdělávání. Jejich vzdělávání se realizuje podle individuálního vzdělávacího plánu nebo podpůrného vzdělávacího plánu, dále mohou být vyuţívány různé kompenzační pomůcky, asistenční sluţba, asistenční pes apod. Ţáci, kterým zdravotní stav neumoţňuje studovat běţným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu, kdy ţák dochází do školy podle individuálního rozvrhu. Termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou stanoveny individuálními termíny. Individuální vzdělávací plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Pro ţáky se specifickými poruchami učení jako je dysgrafie, dyslexie, dysortografie je vypracován na základě vyšetření a závěrů pedagogicko-psychologické poradny podpůrný vzdělávací plán, který upravuje způsoby práce nebo způsoby hodnocení v jednotlivých předmětech. Tento plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími předmětů, v nichţ se specifická porucha učení projevuje. Individuální vzdělávací plán nebo podpůrný vzdělávací plán je koncipován jako dohoda mezi ţákem a školou a pokud ţák neplní své závazky, vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu nebo podpůrného vzdělávacího plánu, můţe mu být odebrán. 11

12 Ţáci mají moţnost vyuţívat konzultačních hodin, kdy jim je věnována individuální péče. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Pro ţáky z kulturně, jazykově a sociálně odlišného prostředí, tzn. ţáky minoritní populace, můţe být náročné jak zvládnutí výuky, tak zapojení do běţného ţivota školy. Ţáci se mohou obtíţněji integrovat do třídního kolektivu. Mohou se setkat ve větší nebo menší míře s problémy vyplývajícími z jazykové odlišnosti. Další překáţkou v úspěšném studiu můţe být i hloubka ovlivnění jinými kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici a stylu ţivota. U ţáků pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí mohou vznikat problémy ekonomického rázu. Tito ţáci mohou být ohroţeni negativními jevy, jako je alkoholismus a drogy a jiné formy rizikového chování. Dlouhodobým cílem školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana minoritní skupiny ţáků a současně podpora jejich úspěšnosti. Učitel je důleţitým činitelem, reaguje na kulturní rozdíly, pomáhá integraci ţáků do kolektivu, vytváří ve třídě pozitivní společenské klima, věnuje pozornost vztahům mezi ţáky. Důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba, kontakt a spolupráce s rodinami těchto ţáků. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Ţáci mimořádně nadaní, dosahující výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj, v cizím jazyce, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Ţák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou stanoveny individuálními termíny. Individuální vzdělávací plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Ţáci, kteří dosahují výborných výsledků v některém z předmětů, rozvíjejí své nadání v rámci předmětových soutěţí a jiných mimovyučovacích aktivit, také v rámci zpracovávání vlastních projektů, seminárních prací nebo řešením specifických úkolů zadaných vyučujícím. Dále se mohou tito ţáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu pro daný předmět, který vypracuje výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícím daného předmětu a dle závěrů pedagogicko-psychologické poradny. Další moţností rozvíjení ţáků mimořádně nadaných je nabídka volitelných odborných seminářů, tím se budou podle svého nadání jiţ od třetího ročníku čtyřletého studia ţáci profilovat. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3. Multikulturní výchova 4. Environmentální výchova 5. Mediální výchova 12

13 Začlenění průřezových témat Průřezová témata tvoří povinnou součást gymnaziálního vzdělávání, mají přispět k tomu, aby si ţáci osvojili určité postoje a hodnoty, měla by tyto postoje a hodnoty stimulovat a korigovat, podílejí se na vytváření hodnotového systému ţáka, usměrňují jeho chování. Tematické okruhy průřezových témat procházejí jako formativní prvek celým vzděláváním, proto vzdělávání na gymnáziu v tomto smyslu navazuje na průřezová témata v základním vzdělání. Tematické okruhy průřezových témat se promítají svým obsahem do vzdělávacích oblastí, doplňují a propojují, co si ţáci během studia osvojili. Jsou realizována převáţně formou integrace do vyučovacích předmětů. Jejich obsah je plněn také v rámci samostatných projektů, kurzů, besed apod. Začlenění průřezových témat je realizováno formou tabulky, ze které je zřejmé, v jakém předmětu a ročníku je daný tematický okruh integrován. Konkretizace průřezových témat je uvedeno v učebních osnovách vyučovacích předmětů. Formy INT integrace tematického okruhu průřezového tématu P projekt Vysvětlivky: A1 Anglický jazyk (cizí jazyk 1) A2 Anglický jazyk (cizí jazyk 2) N1 Německý jazyk (cizí jazyk 1) N2 Německý jazyk (cizí jazyk 2) R2 Ruský jazyk (cizí jazyk 2) 13

14 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti všechny vzdělávací předměty všechny vzdělávací předměty všechny vzdělávací předměty, Svs všechny vzdělávací předměty, Rk, Svs, Tsp Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace M, Vv, Hv,Ict, A1, Č, A2 Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, A2, N2, R2 M, Vv, Hv, Ict, A1, Č, D, A2 Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, R2, A2, N2 M, A1, Č, D, Zsv, A2 M, A1, Č, D, A2 N1, R2, A1, Č, D, Zsv, Svs, N2 N1, R2, A1, Č, D, Zsv, Nk, Rk, Svs, A2, N2 Morálka všedního dne Vv, Hv, Ict, Č, Zsv Vv, Hv, Ict, Č Č, Zsv, Svs, Du Č, Zsv, Svs, Du Spolupráce a soutěţ M, Tv, Vv, Hv, Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, A2, N2, R2 M, Tv, Vv, Hv, Ict, N1, A1, F, Č, D, Zsv, A2, N2 M, Tv, N1, A1, Č, D, Zsv, Svs, A2, N2, R2 M, Tv, N1, A1, Č, D, Zsv, Svs, Rk, Tsp, A2, N2, R2 Některé aktivity tematického okruhu Spolupráce a soutěţ se realizují v rámci Srdíčkových dnů, Červené stuţky, Bílé pastelky, Svátku s Emilem, dále pak formou lyţařského výcvikového kurzu, sportovně turistického kurzu a adaptačního kurzu, projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. 14

15 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH TEMATICKÝ OKRUH Globalizační a rozvojové procesy D, Vv, Hv D, Vv, Hv, Z, Zsv D, Zsv, Du D, Du Globální problémy, jejich příčiny Zsv Z Zsv, Z, Du A1, Bi, Bis, Zs, Du a důsledky Humanitární pomoc a Z Zsv mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě Ict, Č,N1, Vv, Hv, Bi, Ict, Č, N1, Vv, Hv, D, Č, N1, Nk, A1, R2, D, Č, N1, Nk, R2, D, Zsv, Zsv, N2 Zsv, N2, R2 Z, Svs, Hs, Du, Zsv, Bi, Rk, Svs, Du, N2 A2, N2 Vzdělávání v Evropě a ve světě Ict Z, Ict Nk, Z N1, Nk, A1, Zs 15

16 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Základní problémy sociokulturních rozdílů Z Zsv, Z, Hs D, A1, Zs, Hs Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí D, Vv, Hv D, Vv, Hv D, Zsv, Hs, Du D, Hs, Du Č, Zsv, R2, A1, A2 R2, A1, Č, A2 R2, A1, Č, Du, A2 R2, A1, Č, Rk, Du, A2 16

17 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Problematika vztahů organismů a prostředí D, Z D D, Z Bi, D, Bis, Zs Člověk a ţivotní prostředí Vv, Z Ch, F, A1, Vv, Tv Ch, F, Zsv, Z, Tv Bi, A1, N1, Nk, Bis, Zs Ţivotní prostředí regionu a České republiky Vv, Z Vv Z Bi, D 17

18 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Média a mediální produkce Ict, Vv, Hv, Č, Zsv, F Ict, Vv, Hv, Č, Zsv, F Č, Zsv, F, Du Č, Zsv, Du Mediální produkty a jejich významy Dále realizováno tvorbou multimediálních projektů. Ict, Vv Ict, Vv, Č Du Du Uţivatelé Ict, A1, N1, A2, N2 Ict, A1, N1, A2, N2 A1, N1, Du, A2, N2 A1, N1, Nk, Du, A2, N2 Účinky mediální produkce a vliv Ict, Vv, Č, R2, Zsv Ict, Vv, Č, R2 Č, R2, Zsv, A1,Bi, Svs, Č, R2, A1, Bis, Rk, médií Du Svs, Du Role médií v moderních dějinách Ict, Č Ict, Č Č, Zsv, Du Č, D, Du 18

19 UČEBNÍ PLÁN

20 Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Pozn. min čas. dotace podle RVP G Celkem z toho disponibilní Český jazyk a literatura 3) Anglický/Německý jazyk 1), 7) Anglický/Německý/Ruský jazyk 1), 8) Matematika a její aplikace Matematika Informatika a informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd 2), 3) Člověk a příroda Fyzika 3), 4) Chemie 3), 4) Biologie 2), 3), 4) Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova/ Výtvarná výchova 5) 4 2/2 2/2 4 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2) Volitelný předmět Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět ) 8 Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem min-max/týden

21 Vysvětlivky: 1) Třída se ve všech hodinách dělí na 2 skupiny. 2) Do předmětu jsou integrovány některé výstupy a učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 3) Do předmětu jsou integrovány některé výstupy a učivo vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 4) Součástí výuky oborů Biologie (1. r.), Fyzika (3. r), Chemie (3. r) jsou laboratorní cvičení. Výuka probíhá 1 x za 14 dní ve dvouhodinových blocích. Třída se dělí na dvě skupiny. 5) Žáci si volí v 1. ročníku 2 hodiny Výtvarné výchovy nebo 2 hodiny Hudební výchovy. 6) Žáci se profilují v třetím ročníku volbou dvou dvouletých dvouhodinových seminářů, od čtvrtého ročníku volbou dvou jednoletých tříhodinových seminářů, jejichž přehled a učební osnovy jsou uvedeny v Přílohách. 7) Jedná se o 1. cizí jazyk 8) Jedná se o 2. cizí jazyk Poznámky: Rozvržení disponibilních hodin je uvedeno v učebním plánu. 22

22 INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

23 Výchova ke zdraví TÉMA VÝSTUP UČIVO Forma / ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím druhých zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace Vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví v rodině, škole, obci Zdravá výživa specifické potřeby výživy podle věku, zdravotního stavu a profese Adaptační kurz / 1.r. INT Zsv / 3.r. (4 vyuč.hod.) Psychohygiena předcházení stresům v mezilidských vztazích, zvládání stresových situací, efektivní komunikace, hledání pomoci uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků Hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství Beseda / 1.r. podle konkrétní situace zasáhne při závažných poraněních a život ohrožujících stavech První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách INT Bi / 3.r. (2 vyuč.hod.) LVZ / 2.r. (2 vyuč.hod.) OČMU Vztahy mezi lidmi a formy soužití korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, partnerských vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve svém životě o jejich Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její INT Zsv / 1.r. (2 vyuč.hod.) INT Zsv / 3.r. (3 vyuč.hod.) 23

24 Výchova ke zdraví naplnění formy, ústavní péče projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání nehumánních postojů Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta Změny v životě člověka a jejich reflexe orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách Změny v období adolescence tělesné, duševní a společenské; hledání osobní identity, orientace na budoucnost, hledání partnera, prožívání emočních stavů a hlubších citových vztahů INT Zsv / 3.r. (5 vyuč.hod.) Způsoby sebereflexe a kontroly emocí orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství zná práva každého jedince v oblasti sexuality a reprodukce Péče o reprodukční zdraví faktory ovlivňující plodnost; preventivní prohlídky; osvěta spojená s abúzem nikotinu, alkoholu, drog a sexuálně přenosnými chorobami Beseda / 1.r. Přednáška (AIDS) / 1.r. 24

25 Výchova ke zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty Modely vzájemného chování související s etickými a psychosociálními aspekty partnerského a sexuálního života odpovědnost, sebeúcta, respekt, rozhodování Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému životnímu stylu Civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy INT Bi / 3.r. (2 vyuč.hod.) Zátěžové situace, stres a způsoby jeho zvládání; důsledky stresu v oblasti fyzického, duševního a sociálního zdraví zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví promiskuita, předčasné ukončení těhotenství Beseda / 1.r. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN) uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a držením návykových látek a s činností pod Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, Beseda / 2.r. 25

26 Výchova ke zdraví jejich vlivem, sexuálně motivovanou kriminalitou, skrytými formami individuálního násilí a vyvozuje z nich osobní odpovědnost rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání v situacích vlastního nebo cizího ohrožení obchod se ženami Autodestruktivní závislosti a kriminalita související s těmito jevy zdravotní a psychosociální rizika Výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek; návykové látky a bezpečnost v dopravě Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích Beseda / 3.r. INT Zsv / 3.r. (2 vyuč.hod.) Ochrana člověka za mimořádných událostí rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události Vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události Projektový den OČMU / 1. 4.r. prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel Živelní pohromy Únik nebezpečných látek do životního prostředí Jiné mimořádné události První pomoc klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel Sociální dovednosti potřebné při řešení mimořádných událostí rozhodnost, 26

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a zdraví. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a zdraví. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zařazení oblasti Člověk a zdraví do vzdělávání umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví, posílit rozumové a citové vazby k dané

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G.

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G. OBSAH Identifikační údaje.. 2 Charakteristika školy... 3 Charakteristika ŠVP.... 4 Učební plán.. 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura... 14 Anglický jazyk. 27 Konverzace v anglickém

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více