Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium

2 UPRAVENÁ VERZE č. 1 (interní označení ŠVP G 4 A)

3 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 č.j. GMT 276/2009 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia) Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: čtyřletý denní forma vzdělávání Předkladatel Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Adresa: Svitavská 310, Moravská Třebová IČ: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitelka školy: RNDr. Alena Plocová Koordinátorka pro tvorbu ŠVP: Mgr. Gabriela Kubištová Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel Název: Pardubický kraj Adresa: Kontakty: Komenského nám. 125, Pardubice Odbor školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje telefon: fax: Platnost dokumentu od 1. září 2010 RNDr. Alena Plocová, v.r. ředitelka školy

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

5 Velikost školy Kapacita školy je 360 ţáků, průměrná naplněnost tříd je 26 ţáků. Výuka probíhá ve 12 třídách, v 8 třídách osmiletého studia a ve 4 třídách čtyřletého studia. Vybavení školy Škola s dvousetletou tradicí je umístěna v objektu, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší část tvoří tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v roce V letech 1984 a 1992 byla škola rozšířena o dvě další přístavby, tím byly získány prostory odpovídající plánované dvanáctitřídní kapacitě. Pro výuku má škola k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouţí jako učebna výtvarné výchovy a jedna jako učebna hudební výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC tzv. učebna AP, výpočetní technika), 3 laboratoře, 2 tělocvičny (velká je určena pro výuku sportovních her a malá pro gymnastiku), posilovnu. Škola nemá vlastní hřiště, vyuţívá lehkoatletický stadion, kde je atletická dráha s umělým povrchem, doskočiště pro skok do dálky a do výšky, travnaté hřiště na kopanou, umělé hřiště na volejbal a tenis. Kmenové i odborné učebny jsou vybaveny stavitelnými ţákovskými lavicemi i ţidlemi. Intenzita umělého osvětlení ve všech učebnách splňuje hygienické normy. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači, datovým projektorem a ozvučením. Další počítače jsou uţívány v učebně chemie, fyzikální a biologické laboratoři a slouţí ke zpracování protokolů laboratorních prací. Učebna společenských věd je vybavena IT technikou (učitelský počítač, datový projektor, ozvučení, videorekordér). V učebnách fyziky, biologie a jedné kmenové učebně je multimediální pracoviště s interaktivní tabulí. Učebna AP je přizpůsobena výuce cizích jazyků s podporou počítačů (20. ţ + 1 uč.), dataprojektorem a ozvučením. Učebny anglického a německého jazyka jsou vybaveny audiovizuální technikou. Ve všech učebnách a kabinetech jsou internetová připojení. Kabinety jsou vybaveny pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů a IT technikou.ve škole je vyuţívána digitální audiovizuální technika (kamery, fotoaparáty, mikrofony, diktafony). V hlavní budově školy je umístěna kopírka přístupná ţákům školy. K vybavení školy patří i administrativní počítačová síť, černobílé i barevné kopírovací zařízení. Hygienická zařízení odpovídají normám jak počtem, tak skladbou. Ve škole je hygienická kabina pro dívky, hygienické zařízení pro vozíčkáře, odpovídající počet sprch, umývadel, toalet a pisoárů. Uzamykatelné šatny jsou postupně nahrazovány skříňkami pro jednotlivé ţáky. Ke zvýšení bezpečnosti ţáků i pedagogů slouţí kamerový systém. Ţáci mají k dispozici nápojové automaty (teplé a chlazené nápoje). Stravování ţáků i zaměstnanců je smluvně zajištěno školní jídelnou ISŠ Moravská Třebová. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Počet zaměstnanců se kaţdý rok mění. Lze konstatovat, ţe ve škole působí kolem 30 pedagogických pracovníků na plný nebo zkrácený úvazek. Průměrný věk se pohybuje v rozmezí let a postupně dochází k omlazování pedagogického sboru. Odborná kvalifikace a odborná specializace je téměř 100%. Členové pedagogického sboru vyuţívají nabídky dalšího vzdělávání, případně rozšiřujícího studia vysokých škol. Velká část pedagogického sboru absolvovala vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor informačních a komunikačních technologií a koordinátor pro environmentální výchovu. Ve škole pracují předmětové komise jako metodická sdruţení pro jednotlivé předměty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Gymnázium realizuje projekt Evropského sociálního fondu S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí (tříletý projekt s pětiletou udrţitelností). Projekt je zaměřen na tvorbu a ověřování výukových a metodických materiálů klíčových aktivit (Grafické studio, Angličtina interaktivně, Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, Základní a střední škola etikety, Fyzikální praktikum a Ţivot v přírodě), kde nosnou klíčovou aktivitou je E-learning. Multilaterální partnerství škol Comenius dvouletý projekt zaměřený na spolupráci partnerských škol v Evropě (SRN, Bulharsko, Finsko, Holandsko). Ţáci zpracovávají témata z oblasti společenskovědní; výstupy svých aktivit budou prezentovat na mezinárodních setkáních. Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, organizuje výměnné zájezdy. Jde o školy: Schubartovo gymnázium v Ulmu (SRN) Accent College Maassluis (Nizozemí) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je zřízena školská rada. Školská rada má tři členy. Rodiče a zákonní zástupci ţáků spolupracují se školou prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdruţení rodičů a přátel školy). K získávání informací mohou vyuţít i konzultačních hodin jednotlivých učitelů. V rámci prevence rizikového chování škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Svitavy, Obvodním oddělením Policie ČR Moravská Třebová, Městskou policií Moravská Třebová. Veřejnost je pravidelně informována o průběhu školního roku prezentováním nejdůleţitějších událostí, úspěchů, akcí ve vývěsce, na www stránkách, v tisku (Svitavský deník, Moravskotřebovský zpravodaj, Moravskotřebovské noviny). Škola dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic, Městským úřadem Moravská Třebová, Kulturními sluţbami města Moravská Třebová, Městským muzeem, Sdruţením česko-německého porozumění Walthera Hensela, Domem dětí a mládeţe Moravská Třebová, Hasičským záchranným sborem Moravská Třebová, TJ Slovan Moravská Třebová. 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP

8 Charakteristika ŠVP ŠVP je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a vyhovuje všem jeho závazným poţadavkům. Je zachována klasická nabídka předmětů. Od třetího ročníku čtyřletého studia se ţáci profilují prostřednictvím volitelných předmětů (odborných seminářů). Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných ţáků a pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním; Ţáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí). Aktivní spoluúčast ţáků na vzdělávání je postavena na demokratickém principu a je realizována prostřednictvím volené studentské rady. Zaměření školy Gymnázium Moravská Třebová patří ke školám se všeobecným zaměřením. V průběhu vzdělávání jsou ţáci připravováni na vysokoškolské studium a další uplatnění v běţném ţivotě, stejně jako na celoţivotní vzdělávání. Výuka je zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu, profilace je umoţněna výběrem volitelných předmětů od třetího ročníku. Během celého studia je kladen důraz na vlastní odpovědnost ţáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a úspěšném pokračování ve studiu na vysokých školách. Je kladen důraz na souvislosti, mezioborové vztahy a výuku cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický nebo německý. Další cizí jazyk si ţáci volí z aktuální nabídky. Zpravidla jazyk anglický, německý, ruský. Výuka ve volitelných předmětech je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců. Profil absolventa Absolvent naší školy je na konci studia vybaven dobrým všeobecným přehledem o poznatcích ze základních oborů lidského vědění. V průběhu vzdělávání se v odborných seminářích orientuje přírodovědným nebo humanitním směrem. Uplatňuje dovednost samostatně se učit a myslet. Sám organizuje a plánuje pracovní činnost a vnímá učení jako prostředek seberealizace a osobního rozvoje. Má kladný vztah k dalšímu rozvoji své osobnosti. Disponuje schopností rozpoznat problémy a vytrvat při jejich řešení. Zvládá týmovou spolupráci. Vyuţívá všech prostředků komunikace a je schopen vyjadřovat myšlenky souvisle, kultivovaně a v logickém sledu. Absolventovi je vlastní úcta k ţivotu, respektuje práva druhých. Ovládá umění empatie, dokáţe účinně hájit svá práva. Je schopen zodpovědně rozhodovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření. Dokáţe stanovit cíle a priority s ohledem na osobní předpoklady. Chápe podstatu podnikání a umí posoudit jeho rizika v realitě trţního prostředí. 8

9 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhá v termínu stanoveném MŠMT, řídí se školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkouška můţe být prominuta. Kaţdý uchazeč obdrţí pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky předchozího studia a za úspěchy v soutěţích a olympiádách. Přesné informace o bodovém hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a úspěchy v soutěţích a olympiádách, kritéria prominutí přijímací zkoušky a kritéria pro určení pořadí uchazečů lze najít aktuálně ve školním roce na internetových stránkách Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postiţení či znevýhodnění, speciální vzdělávací potřeby) mají průběh přijímacích zkoušek upraven na základě lékařského doporučení nebo doporučení PPP. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Maturitní zkouška je nabízena ve dvou úrovních obtíţnosti základní a vyšší. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společná a profilová. Aby ţák uspěl u maturitní zkoušky musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou částí. Předměty profilové části maturitní zkoušky a jejich forma: předmět forma Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis Základy společenských věd Matematika Chemie Biologie Fyzika Zeměpis Informatika a výpočetní technika písemná práce; ústní zkouška písemná práce; ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška Obsah zkoušek je dán učebními osnovami povinných a volitelných vyučovacích předmětů. Ţák si volí z nabídky dva předměty povinně a můţe si zvolit nejvýše dva předměty nepovinně. Další informace týkající se maturitní zkoušky budou uváděny na internetových stránkách v příslušném školním roce. 9

10 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení Vedeme ţáky k vyuţívání učiva z jiných předmětů. Podporujeme ţáky, aby vnímali specifické odlišnosti související s vnímáním a klasifikací poznatků v různých předmětech. Zaměřujeme se na to, aby se termíny, znaky a symboly ţáci nejen naučili, ale chápali je a dokázali je samostatně vysvětlit. Klademe důraz na samostatnost, podporujeme čtenářskou gramotnost a schopnost účinné obhajoby s podloţenou argumentací. Učíme ţáky získávat, vybírat, třídit a vyhodnocovat informace a kriticky k nim přistupovat. Učíme ţáky kriticky hodnotit, přijímat ocenění, radu i kritiku ze strany druhých. Učíme ţáky zodpovědnosti za vlastní vzděláváni, za výsledky vzdělávání. 2. Kompetence k řešení problémů Vedeme ţáky k samostatnému pozorování a experimentování. Vedeme ţáky k hledání různých postupů při řešení úkolů. Učíme ţáky rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby řešení. Umoţňujeme ţákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností. Podporujeme jejich aktivitu v hodinách i mimo ně, dbáme na to. aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvali v úsilí při hledání správného řešení problému. Vedeme ţáky k tomu, aby uměli zaujmout vlastní stanovisko k problému, učíme je obhajovat vlastní myšlenky. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému. Podporujeme práci s chybou jako příleţitost, jak ukázat cestu k správnému řešení problému. Umoţňujeme ţákům prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd spolupracovat s vedením školy, upozorňovat na problémy a navrhovat způsoby řešení. 3. Kompetence komunikativní Učíme ţáky vhodné komunikaci, vyslechnout a respektovat názor druhého. Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci, k pochopení nutnosti vyslechnout druhého, k základní slušnosti ve vztahu: učitel ţák, ţák třídní kolektiv, vedeme je k dodrţování přátelských a kolegiálních vztahů. Vyţadujeme s ohledem na věk ţáka a druh tématu vyuţívání informačních technologií pro získání informací i tvorbu výstupů. 4. Kompetence sociální a personální Vytváříme esteticky vhodné školní prostředí. Při realizaci projektů dbáme na respektování domluvených pravidel týmů, otevíráme prostor k diskuzi. Učíme ţáky, aby respektovali názory ostatních, podporujeme obhajobu vlastních názorů. Vyţadujeme od ţáků (zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolů. Vedeme k vytváření a udrţování hodnotných mezilidských vztahů zaloţených na vzájemné úctě, toleranci a empatii Důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulování se ţáci sami podílejí. Vedeme ţáky k reálnému posuzování jejich fyzických a duševních schopností a vlastní sebereflexe. 10

11 5. Kompetence občanská Zapojujeme se do aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování. Rozvíjíme sociálně příznivé prostředí v třídních kolektivech i mimo ně. Na konkrétních modelových příkladech z kaţdodenního běţného ţivota demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí, reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění. Seznamujeme ţáky s postavením člověka v přírodě a ve světě, s globálními problémy. Umoţňujeme ţákům se aktivně zapojovat do kulturních, sportovních a mimoškolních aktivit jako prevenci rizikového chování. Prohlubujeme multikulturní výchovu v praxi. 6. Kompetence k podnikavosti Ţákům nabízíme takové aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně plánovat, rozhodovat se a dosahovat stanovených cílů. Zapojujeme ţáky do přípravy školních projektů, soutěţí a olympiád. Důsledně vyţadujeme dokončení práce podle dohodnutých pravidel a daných termínů. Zapojujeme ţáky do soutěţí. Různými formami (nabídka volitelných předmětů, exkurze, beseda, film ) seznamujeme ţáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu ţáků o reálné podobě jejich budoucího studia. Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Jejich vzdělávání vyţaduje podnětné a vstřícné prostředí, které ţákům umoţňuje rozvíjení jejich vnitřního potenciálu a podporuje jejich sociální integraci. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ţáci se zdravotním postiţením mohou být na základě doporučení o integraci zařazeni do reţimu vzdělávání. Jejich vzdělávání se realizuje podle individuálního vzdělávacího plánu nebo podpůrného vzdělávacího plánu, dále mohou být vyuţívány různé kompenzační pomůcky, asistenční sluţba, asistenční pes apod. Ţáci, kterým zdravotní stav neumoţňuje studovat běţným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu, kdy ţák dochází do školy podle individuálního rozvrhu. Termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou stanoveny individuálními termíny. Individuální vzdělávací plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Pro ţáky se specifickými poruchami učení jako je dysgrafie, dyslexie, dysortografie je vypracován na základě vyšetření a závěrů pedagogicko-psychologické poradny podpůrný vzdělávací plán, který upravuje způsoby práce nebo způsoby hodnocení v jednotlivých předmětech. Tento plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími předmětů, v nichţ se specifická porucha učení projevuje. Individuální vzdělávací plán nebo podpůrný vzdělávací plán je koncipován jako dohoda mezi ţákem a školou a pokud ţák neplní své závazky, vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu nebo podpůrného vzdělávacího plánu, můţe mu být odebrán. 11

12 Ţáci mají moţnost vyuţívat konzultačních hodin, kdy jim je věnována individuální péče. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Pro ţáky z kulturně, jazykově a sociálně odlišného prostředí, tzn. ţáky minoritní populace, můţe být náročné jak zvládnutí výuky, tak zapojení do běţného ţivota školy. Ţáci se mohou obtíţněji integrovat do třídního kolektivu. Mohou se setkat ve větší nebo menší míře s problémy vyplývajícími z jazykové odlišnosti. Další překáţkou v úspěšném studiu můţe být i hloubka ovlivnění jinými kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici a stylu ţivota. U ţáků pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí mohou vznikat problémy ekonomického rázu. Tito ţáci mohou být ohroţeni negativními jevy, jako je alkoholismus a drogy a jiné formy rizikového chování. Dlouhodobým cílem školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana minoritní skupiny ţáků a současně podpora jejich úspěšnosti. Učitel je důleţitým činitelem, reaguje na kulturní rozdíly, pomáhá integraci ţáků do kolektivu, vytváří ve třídě pozitivní společenské klima, věnuje pozornost vztahům mezi ţáky. Důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba, kontakt a spolupráce s rodinami těchto ţáků. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Ţáci mimořádně nadaní, dosahující výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj, v cizím jazyce, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Ţák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou stanoveny individuálními termíny. Individuální vzdělávací plán vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Ţáci, kteří dosahují výborných výsledků v některém z předmětů, rozvíjejí své nadání v rámci předmětových soutěţí a jiných mimovyučovacích aktivit, také v rámci zpracovávání vlastních projektů, seminárních prací nebo řešením specifických úkolů zadaných vyučujícím. Dále se mohou tito ţáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu pro daný předmět, který vypracuje výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícím daného předmětu a dle závěrů pedagogicko-psychologické poradny. Další moţností rozvíjení ţáků mimořádně nadaných je nabídka volitelných odborných seminářů, tím se budou podle svého nadání jiţ od třetího ročníku čtyřletého studia ţáci profilovat. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3. Multikulturní výchova 4. Environmentální výchova 5. Mediální výchova 12

13 Začlenění průřezových témat Průřezová témata tvoří povinnou součást gymnaziálního vzdělávání, mají přispět k tomu, aby si ţáci osvojili určité postoje a hodnoty, měla by tyto postoje a hodnoty stimulovat a korigovat, podílejí se na vytváření hodnotového systému ţáka, usměrňují jeho chování. Tematické okruhy průřezových témat procházejí jako formativní prvek celým vzděláváním, proto vzdělávání na gymnáziu v tomto smyslu navazuje na průřezová témata v základním vzdělání. Tematické okruhy průřezových témat se promítají svým obsahem do vzdělávacích oblastí, doplňují a propojují, co si ţáci během studia osvojili. Jsou realizována převáţně formou integrace do vyučovacích předmětů. Jejich obsah je plněn také v rámci samostatných projektů, kurzů, besed apod. Začlenění průřezových témat je realizováno formou tabulky, ze které je zřejmé, v jakém předmětu a ročníku je daný tematický okruh integrován. Konkretizace průřezových témat je uvedeno v učebních osnovách vyučovacích předmětů. Formy INT integrace tematického okruhu průřezového tématu P projekt Vysvětlivky: A1 Anglický jazyk (cizí jazyk 1) A2 Anglický jazyk (cizí jazyk 2) N1 Německý jazyk (cizí jazyk 1) N2 Německý jazyk (cizí jazyk 2) R2 Ruský jazyk (cizí jazyk 2) 13

14 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti všechny vzdělávací předměty všechny vzdělávací předměty všechny vzdělávací předměty, Svs všechny vzdělávací předměty, Rk, Svs, Tsp Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace M, Vv, Hv,Ict, A1, Č, A2 Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, A2, N2, R2 M, Vv, Hv, Ict, A1, Č, D, A2 Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, R2, A2, N2 M, A1, Č, D, Zsv, A2 M, A1, Č, D, A2 N1, R2, A1, Č, D, Zsv, Svs, N2 N1, R2, A1, Č, D, Zsv, Nk, Rk, Svs, A2, N2 Morálka všedního dne Vv, Hv, Ict, Č, Zsv Vv, Hv, Ict, Č Č, Zsv, Svs, Du Č, Zsv, Svs, Du Spolupráce a soutěţ M, Tv, Vv, Hv, Ict, N1, A1, Č, D, Zsv, A2, N2, R2 M, Tv, Vv, Hv, Ict, N1, A1, F, Č, D, Zsv, A2, N2 M, Tv, N1, A1, Č, D, Zsv, Svs, A2, N2, R2 M, Tv, N1, A1, Č, D, Zsv, Svs, Rk, Tsp, A2, N2, R2 Některé aktivity tematického okruhu Spolupráce a soutěţ se realizují v rámci Srdíčkových dnů, Červené stuţky, Bílé pastelky, Svátku s Emilem, dále pak formou lyţařského výcvikového kurzu, sportovně turistického kurzu a adaptačního kurzu, projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. 14

15 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH TEMATICKÝ OKRUH Globalizační a rozvojové procesy D, Vv, Hv D, Vv, Hv, Z, Zsv D, Zsv, Du D, Du Globální problémy, jejich příčiny Zsv Z Zsv, Z, Du A1, Bi, Bis, Zs, Du a důsledky Humanitární pomoc a Z Zsv mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě Ict, Č,N1, Vv, Hv, Bi, Ict, Č, N1, Vv, Hv, D, Č, N1, Nk, A1, R2, D, Č, N1, Nk, R2, D, Zsv, Zsv, N2 Zsv, N2, R2 Z, Svs, Hs, Du, Zsv, Bi, Rk, Svs, Du, N2 A2, N2 Vzdělávání v Evropě a ve světě Ict Z, Ict Nk, Z N1, Nk, A1, Zs 15

16 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Základní problémy sociokulturních rozdílů Z Zsv, Z, Hs D, A1, Zs, Hs Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí D, Vv, Hv D, Vv, Hv D, Zsv, Hs, Du D, Hs, Du Č, Zsv, R2, A1, A2 R2, A1, Č, A2 R2, A1, Č, Du, A2 R2, A1, Č, Rk, Du, A2 16

17 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Problematika vztahů organismů a prostředí D, Z D D, Z Bi, D, Bis, Zs Člověk a ţivotní prostředí Vv, Z Ch, F, A1, Vv, Tv Ch, F, Zsv, Z, Tv Bi, A1, N1, Nk, Bis, Zs Ţivotní prostředí regionu a České republiky Vv, Z Vv Z Bi, D 17

18 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA TEMATICKÝ OKRUH Média a mediální produkce Ict, Vv, Hv, Č, Zsv, F Ict, Vv, Hv, Č, Zsv, F Č, Zsv, F, Du Č, Zsv, Du Mediální produkty a jejich významy Dále realizováno tvorbou multimediálních projektů. Ict, Vv Ict, Vv, Č Du Du Uţivatelé Ict, A1, N1, A2, N2 Ict, A1, N1, A2, N2 A1, N1, Du, A2, N2 A1, N1, Nk, Du, A2, N2 Účinky mediální produkce a vliv Ict, Vv, Č, R2, Zsv Ict, Vv, Č, R2 Č, R2, Zsv, A1,Bi, Svs, Č, R2, A1, Bis, Rk, médií Du Svs, Du Role médií v moderních dějinách Ict, Č Ict, Č Č, Zsv, Du Č, D, Du 18

19 UČEBNÍ PLÁN

20 Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Pozn. min čas. dotace podle RVP G Celkem z toho disponibilní Český jazyk a literatura 3) Anglický/Německý jazyk 1), 7) Anglický/Německý/Ruský jazyk 1), 8) Matematika a její aplikace Matematika Informatika a informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Dějepis Základy společenských věd 2), 3) Člověk a příroda Fyzika 3), 4) Chemie 3), 4) Biologie 2), 3), 4) Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova/ Výtvarná výchova 5) 4 2/2 2/2 4 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2) Volitelný předmět Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět ) 8 Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem min-max/týden

21 Vysvětlivky: 1) Třída se ve všech hodinách dělí na 2 skupiny. 2) Do předmětu jsou integrovány některé výstupy a učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 3) Do předmětu jsou integrovány některé výstupy a učivo vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 4) Součástí výuky oborů Biologie (1. r.), Fyzika (3. r), Chemie (3. r) jsou laboratorní cvičení. Výuka probíhá 1 x za 14 dní ve dvouhodinových blocích. Třída se dělí na dvě skupiny. 5) Žáci si volí v 1. ročníku 2 hodiny Výtvarné výchovy nebo 2 hodiny Hudební výchovy. 6) Žáci se profilují v třetím ročníku volbou dvou dvouletých dvouhodinových seminářů, od čtvrtého ročníku volbou dvou jednoletých tříhodinových seminářů, jejichž přehled a učební osnovy jsou uvedeny v Přílohách. 7) Jedná se o 1. cizí jazyk 8) Jedná se o 2. cizí jazyk Poznámky: Rozvržení disponibilních hodin je uvedeno v učebním plánu. 22

22 INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

23 Výchova ke zdraví TÉMA VÝSTUP UČIVO Forma / ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím druhých zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace Vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví v rodině, škole, obci Zdravá výživa specifické potřeby výživy podle věku, zdravotního stavu a profese Adaptační kurz / 1.r. INT Zsv / 3.r. (4 vyuč.hod.) Psychohygiena předcházení stresům v mezilidských vztazích, zvládání stresových situací, efektivní komunikace, hledání pomoci uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků Hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství Beseda / 1.r. podle konkrétní situace zasáhne při závažných poraněních a život ohrožujících stavech První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách INT Bi / 3.r. (2 vyuč.hod.) LVZ / 2.r. (2 vyuč.hod.) OČMU Vztahy mezi lidmi a formy soužití korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, partnerských vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve svém životě o jejich Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a handicapovaným lidem Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná rodina; náhradní rodinná péče a její INT Zsv / 1.r. (2 vyuč.hod.) INT Zsv / 3.r. (3 vyuč.hod.) 23

24 Výchova ke zdraví naplnění formy, ústavní péče projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte Rizika spojená s volbou životního partnera, krizové situace v rodině Rozvoj sociálních dovedností pro život s druhými lidmi otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování vlastních názorů, odmítání nehumánních postojů Modely sociálního chování v intimních vztazích otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta Změny v životě člověka a jejich reflexe orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách Změny v období adolescence tělesné, duševní a společenské; hledání osobní identity, orientace na budoucnost, hledání partnera, prožívání emočních stavů a hlubších citových vztahů INT Zsv / 3.r. (5 vyuč.hod.) Způsoby sebereflexe a kontroly emocí orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství zná práva každého jedince v oblasti sexuality a reprodukce Péče o reprodukční zdraví faktory ovlivňující plodnost; preventivní prohlídky; osvěta spojená s abúzem nikotinu, alkoholu, drog a sexuálně přenosnými chorobami Beseda / 1.r. Přednáška (AIDS) / 1.r. 24

25 Výchova ke zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty Modely vzájemného chování související s etickými a psychosociálními aspekty partnerského a sexuálního života odpovědnost, sebeúcta, respekt, rozhodování Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému životnímu stylu Civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy INT Bi / 3.r. (2 vyuč.hod.) Zátěžové situace, stres a způsoby jeho zvládání; důsledky stresu v oblasti fyzického, duševního a sociálního zdraví zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví promiskuita, předčasné ukončení těhotenství Beseda / 1.r. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN) uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a držením návykových látek a s činností pod Sexuálně motivovaná kriminalita pornografie, pedofilie, dětská prostituce, Beseda / 2.r. 25

26 Výchova ke zdraví jejich vlivem, sexuálně motivovanou kriminalitou, skrytými formami individuálního násilí a vyvozuje z nich osobní odpovědnost rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání v situacích vlastního nebo cizího ohrožení obchod se ženami Autodestruktivní závislosti a kriminalita související s těmito jevy zdravotní a psychosociální rizika Výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek; návykové látky a bezpečnost v dopravě Sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v nečekaných, složitých a krizových situacích duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických situacích Beseda / 3.r. INT Zsv / 3.r. (2 vyuč.hod.) Ochrana člověka za mimořádných událostí rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události Vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události Projektový den OČMU / 1. 4.r. prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel Živelní pohromy Únik nebezpečných látek do životního prostředí Jiné mimořádné události První pomoc klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel Sociální dovednosti potřebné při řešení mimořádných událostí rozhodnost, 26

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více