6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie"

Transkript

1 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem nejen v odborných předmětech (ekonomika, právo, účetnictví, marketing, management, písemná elektronická komunikace, právo, výpočetní technika), ale i v předmětech všeobecně vzdělávacích (matematika, český jazyk, cizí jazyky). Žáci aplikují získané poznatky v praxi, osvojují si základní vědomosti a dovednosti potřebné k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Zakládají studentské společnosti, volí formu společnosti, volí prezidenta společnosti, management společnosti, vybírají název, logo, vytvářejí organizační strukturu, zpracovávají podnikatelský záměr, který realizují a vytvářejí výroční zprávu, ve které zhodnotí činnost společnosti. Během fungování společnosti komunikují s úřady (finanční úřad, ministerstvo vnitra), zákazníky apod. Hlavním cílem předmětu je pochopit fungování firmy (studentské společnosti), naučit se prakticky řešit firemní situace a využít těchto poznatků pro svoje profesionální zaměření. V předmětu jsou rozvíjeny především následující odborné kompetence absolventa: zvýšit finanční gramotnost účastníků prakticky aplikovat poznatky z odborných předmětů při řešení ekonomických problémů vyhotovovat písemnosti komunikovat s úřady, zákazníky i mezi sebou navzájem sjednotit dosud získané různé informace z oblasti ekonomie, podnikání, financí a prohlubovat je v oblasti výchovy k podnikavosti realizovat výuku v kombinaci elektronické a prezenční formy Charakteristika učiva Žáci se dynamickým a netradičním způsobem seznámí s finančním a ekonomickým řízením firmy. V průběhu jednoho školního roku si osobně vyzkouší start v podnikání od vlastního založení firmy přes její rozjezd, překonání počátečních obtížích v zahájení podnikání, dosažení rozvoje firmy a aktivity spojené s udržením firmy ve formě inovací až po její likvidaci (ukončení činnosti a sestavení výroční zprávy). Žáci zakládají reálnou studentskou společnost a prožijí s firmou celý její životní cyklus, seznámí se s jejím chodem v různých fázích životního cyklu, s organizací a pravidly řízení. Žáci mají jedinečnou možnost pochopit principy podnikání a dopady různé úrovně finančního řízení do existence, rozvoje firmy, případně do jejího zániku. Žáci si prakticky vyzkouší různé firemní pozice, naučí se řídit porady, komunikovat na úrovni managementu firmy, ověří si úskalí v interní komunikaci firmy. Seznámí se s odpovědností pracovníků v rámci organizační struktury firmy, seznámí se s denním fungováním firmy. Uvědomí si důležitost vývoje nových produktů a služeb, orientace na zákazníky. Učivo je rozděleno do čtyř oblastí, které odpovídají cyklu života firmy. Jde o organizaci založení firmy z právního i z organizačního hlediska, přes sestavení základního podnikatelského záměru, dále fungování a řízení chodu firmy, vedení účetnictví až po ukončení činnosti a to včetně právní stránky této záležitosti. Aktivity jsou zakončeny sepsáním výroční zprávy společnosti. Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Předmět chce předat informaci, že svět podnikání a financí má svoje pravidla, zákonitosti, které je třeba dodržovat. Žáci se učí, že bez manažerského řízení, týmové spolupráce a interní 286

2 komunikace ve firmě úspěchu nedosáhnou. Vzdělávání v předmětu aplikovaná ekonomie usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, hodnot a preferencí: schopnost vyrovnávat se s různými situacemi a problémy umět pracovat v týmech jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami Strategie výuky Výuka předmětu aplikovaná ekonomie je pojata tak, že klade důraz na aktivitu ze strany žáka. Žáci zakládají a řídí firmu sami, jako konzultant nebo poradce jim slouží pedagog. Management firmy musí zajistit úspěšnost a finanční stabilitu firmy. Žáci jsou odpovědni za svá rozhodnutí. Svoji úspěšnost si ověřují tím, zda dosáhli finanční výkonnosti a jejich firma prosperuje. Žáci pracují jak ve skupinách, tak samostatně. Při skupinové výuce se žáci učí komunikovat s ostatními, respektovat jejich názory, prosazovat a zdůvodňovat vlastní názor. Žáci navrhují řešení, učí se hodnotit výsledky své činnosti. Výuka podporuje kreativitu žáků, vychovává ke schopnosti pracovat v týmu, k ochotě poskytnout individuální schopnosti ve prospěch celku, ke smyslu pro odpovědnost. Při výuce se dbá na využití výpočetní techniky. Hodnocení výsledků práce Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. Žáci jsou hodnoceni ústně i písemně. U ústního zkoušení je hodnocena kromě znalostí a dovedností i souvislost ústního projevu, srozumitelnost, pohotovost, rychlost reagování, vztahy mezi probíranými tematickými celky. U písemného zkoušení je kromě vědomostí hodnocena také pečlivost, přesnost, souvislost, přehlednost. Při závěrečné klasifikaci je zohledněna aktivita žáka v hodině, jeho zájem o problematiku. Pedagog hodnotí především aktivity při fungování firmy: schopnost žáků pracovat v týmu, prosadit se v týmu z hlediska své zodpovědnosti za určitý firemní úsek schopnost činit rozhodnutí, přijímat za ně odpovědnost schopnost profesionální komunikace schopnost vidět a chápat informace v širších souvislostech ochotu zapojovat se do diskusí schopnost formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle a jednat s externími subjekty v zájmu fungování firmy Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Při výuce aplikované ekonomiky není kladen důraz jen na osvojení si poznatků, ale i na rozvíjení obecnějších dovedností žáků. Přínos výuky aplikované ekonomie k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k řešení problémů: volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit porozumí zadání úkolu, získá informace potřebné k řešení problému, navrhne způsoby řešení a zdůvodní je vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu řešení a dosažené výsledky pří řešení problému využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve 287

3 Komunikativní kompetence: vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně aktivně se účastní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální a sociální kompetence: pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností činí rozhodnutí a nese za ně zodpovědnost přijímá hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reaguje, přijímá radu i kritiku stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností podněcuje práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých plní zadané úkoly přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: pracuje s informacemi s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením Přínos předmětu k realizaci průřezových témat Do výuky aplikované ekonomiky zasahují v různé míře průřezová témata z RVP: Osobnostní a sociální výchova: - morálka všedního dne - spolupráce a soutěž 288

4 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Aplikovaná ekonomie Ročník Téma Výsledky Učivo Organizace definuje podnikání zhodnotí výhody a nevýhody podnikání posoudí vlastnosti, které jsou charakteristické pro podnikatele uvede příklady úspěšných podnikatelů, úspěšných společností orientuje se v podmínkách podnikání uskuteční průzkum trhu a na jeho základě určí vhodný předmět podnikání určí segment trhu, pro který je produkt určen, charakterizuje ho provede průzkum konkurence navrhne vhodnou strategii vybere vhodný název společnosti a logo zúčastní se výběrového řízení na obsazení funkce ve společnosti zvolí prezidenta společnosti, management, zaměstnance předloží životopis, motivační dopis, žádost o místo ve firmě vyhotoví stanovy společnosti založí společnost podle právních náležitostí podnikání výhody a nevýhody podnikatel, manažer vlastnosti, charakteristiky úspěšný podnikatel, úspěšné společnosti podmínky podnikání založení společnosti, výběr právní formy, obchodního názvu stanovy společnosti základní podnikatelský záměr firmy průzkum trhu organizační struktura podniku životopis, motivační dopis Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Ekonomika Právo Účetnictví Management Písemná elektronická komunikace zvolí vhodný způsob financování firmy sepíše základní podnikatelský záměr a prezentuje ho sestaví kalkulaci produktu stanoví vhodnou cenu produktu sestaví plán příjmů, výdajů sestaví SWOT analýzu firmy a prezentuje ji vede účetnictví firmy 2. Sestavení podnikatelského plánu stanoví výrobní postup sestaví vhodný marketingový mix vhodným způsobem komunikuje řídí interní procesy ve firmě podnikatelský záměr zavedení účetnictví financování firmy plán příjmů ekonomika Právo Účetnictví sepíše výroční zprávu a prezentuje ji vytvoří prezentaci společnosti a obhájí výsledky společnosti uzavře činnost společnosti z pohledu právního a organizačního, finančního, účetního plán výdajů kalkulace ceny stanovení prodejní ceny Management Písemná elektronická komunikace 289

5 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Aplikovaná ekonomie 3. Činnost a řízení firmy 4. Ukončení činnosti firmy 5. Člověk a svět práce trh práce a profesní volba kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího studia a profesní orientace posuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující se k jeho profesní volbě a kariéře posoudí profesní poptávku na českém i evropském trhu práce a pružně na ni reaguje dalším vzděláváním vyhotoví potřebnou dokumentaci při přijímací řízení k dalšímu studiu ve zvolené profesi vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na své osobní vztahy vysvětlí mechanizmy fungování trhu stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu zákazníků, místa, období, objasní důvody kolísání cen rozpozná běžné cenové triky rozlišuje a porovnává jednotlivé formy podnikání posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se zaměstnáním uvede, jak postupovat při zakládání vlastní podnikatelské činnosti, jak požádat o živnostenské oprávnění analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu objasní základní principy fungování systému příjmů a výdajů státu rozlišuje základní typy daní, uvede, jakým způsobem se podá DO k dani z příjmu, jak provede základní výpočty daní a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění na základě aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických ukazatelů na změny v životní úrovni občanů vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry uvede postup, jak vypočítá životní minimum své domácnosti objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a personálních agentur SWOT analýza výroba výrobků, poskytování služeb marketingový mix distribuce- organizace prodeje obchodní strategie propagace ceník, prospekty, uzavření firemní dokumentace a provedení likvidace studentské společnosti výroční zpráva prezentace firmy profesní volba mezinárodní trh práce osobní management ekonomika Právo Účetnictví Management Písemná elektronická komunikace Osobnostní a sociální výchova morálka všedního dne, spolupráce a soutěž - Tržní ekonomika používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem investic do cenných papírů rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a co s přebytkovým rozpočtem domácnosti na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby 290 Základní ekonomické pojmy Ekonomické subjekty, právní formy podnikání

6 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Aplikovaná ekonomie vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby objasní funkci ČNB a její vliv na činnost komerčních bank využívá moderní formy bankovních služeb, včetně moderních informačních a telekomunikačních technologií, ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku - Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice Fiskální politika-státní rozpočet Monetární politika-inflace, HDP Sociální politika - Finance Peníze Hospodaření domácnosti Finanční produkty Bankovní soustava 291

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 36-67-H/01 ZEDNÍK Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: ZE 2009/01-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více