ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází z celostního pojetí chápání zdraví. S ním je neodmyslitelně spjato utváření hodnotných mezilidských vztahů založených na úctě, toleranci a empatii, stejně tak rozvíjení ekologického cítění a myšlení, jednání a probouzení zájmu o globální problémy světa. V hodinách u žáků rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost. A) Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat v běžném životě. poznávají sami sebe, hodnotu zdraví, smysl prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Seznamují se s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Důraz klademe především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v běžném životě. Při výuce využíváme různých her, interaktivních programů, projektů, skupinové práce a doplňují ji také různé besedy, přednášky a exkurze, které jsou nabízeny v průběhu školního roku. Předmět Výchova ke zdraví se na naší škole vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně. Vzdělávání je zaměřeno na - preventivní ochranu zdraví a uplatňování zdravého způsobu života - na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky - na dovednosti odmítat škodlivé látky - předcházení úrazům - získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování - upevnění návyků poskytovat základní první pomoc - na orientaci v konfliktních a krizových situacích - uvědomování si základních potřeb a problémů rodinného života - vypěstování si kultivovaného chování, které povede k navazování zdravých partnerských vztahů B) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - vyhledávají a utřídí informace z oblasti aktivní podpory a ochrany zdraví a na základě jejich pochopení je využívají v praktickém životě - vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy - plánují, organizují a řídí vlastní učení - předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory zdraví a vede je k jejich využívání v praktickém životě - K48, str. 21 -

2 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program - s problematikou zdraví žáky seznamuje ve vzájemných vztazích a souvislostech - prostřednictvím aktivizujících metod žáky vede k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví a soustavně ho chránit - zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků - zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů - sleduje při hodině pokrok všech žáků Kompetence k řešení problémů - řeší problémy související se zdravím člověka a vyvozují z nich závěry vzhledem ke svému chování, rozhodování a jednání - vyhledávají potřebné informace vhodné k řešení problémů - kontrolují vlastní agresivní jednání a násilné modely chování - kriticky myslí - jsou schopni obhájit svá rozhodnutí - promyšlenými postupy žáky aktivizuje k uvažování o problému a jeho možném řešení (dialog, diskuse, kooperace kritické myšlení) - předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví - vede žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů - ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb - podněcuje žáky k argumentaci Kompetence komunikativní - při řešení dílčích úkolů, problémových a krizových situací uplatňují osvojené modely specifických komunikativních dovedností - využívají osvojené komunikační dovednosti při týmové práci - uplatňují dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci - využívají osvojené komunikační modely chování a jednání v souvislosti s obranou před sociálně patologickými jevy - osvojují si kultivovaný ústní projev - účinně se zapojují do diskuze - pomáhá žákům na základě komunikačních dovedností hledat cestu založenou na dobrých mezilidských vztazích a vytváří příležitosti k rozvíjení aktivního naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek - vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu - vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů - vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - přispívají k vytváření hodnotných mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty - rozvíjí interakční a vztahové dovednosti pro život - K48, str. 22 -

3 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program - uplatňují způsoby chování podporující dobré mezilidské vztahy, empatii, spolupráci a pomoc - chovají se kultivovaně k opačnému pohlaví, pomáhají slabším a handicapovaným - na základě komunikačních dovedností pomáhá žákům hledat cestu založenou na dobrých mezilidských vztazích - vytváří příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, komunikace v týmu, vyjednávání) - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - rozvíjí u žáků specifické dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací ) - v zájmu podpory a ochrany zdraví vede žáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním Kompetence občanské - uplatňují odpovědnost za podporu a ochranu zdraví vůči sobě i druhým zdravý způsob života a péče o zdraví, prevence rizik ohrožujících zdraví - respektují názory ostatních - chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí - rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví - vytváří žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví (aktivní účast na projektech, při sportovních aktivitách aj.) - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky Kompetence pracovní - přistupují k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých - zdokonalují svůj grafický projev - sou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce - mohou využít ICT pro hledání informací - využívají znalostí v běžné praxi - ovládají základní postupy první pomoci - praktickými výukovými metodami umožňuje žákům propojovat osvojené poznatky a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i mimo ni (sportovní soutěže, škola v přírodě, lyžařský kurz aj.) - umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi - vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích - K48, str. 23 -

4 C) Obsah učiva 7. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím Uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem na zdravotní rizika a ohleduplné mezilidské vztahy Dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví Tělesná a duševní hygiena Zásady osobní, intimní a duševní hygieny Otužování Aktivní pohyb Otužování Zdraví jako nejdůležitější životní hodnota Výživa a zdraví Zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví Tv Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím Uplatňuje osvojené preventivní Poruchy příjmu potravy Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační a relaxační techniky k překonávání únavy - K48, str. 24 -

5 Vztahy mezi lidmi a formy soužití způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu s rizikovým chováním ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým Respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství Vysvětlí role členů komunity a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu Civilizační choroby Auto destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek Patologické hráčství, práce s počítačem Návykové látky a jejich vliv na bezpečnost v dopravě a trestnou činnost Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství - Prevence šikany Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek - K48, str. 25 -

6 sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví Uplatňuje způsob bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v dalších situacích ohrožující zdraví Bezpečné chování komunikace mezi vrstevníky a neznámými lidmi Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při spontánních činnostech ( hřiště, parky, koupaliště, veřejná doprava) - K48, str. 26 -

7 Hodnota a podpora zdraví Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví Podpora zdraví a její formy prevence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí Podpora zdraví v komunitě programy podpory zdraví Změny v životě člověka a jejich reflexe Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu Dětství, puberta Dospívání tělesné, duševní a společenské změny Biologie člověka Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví Hygiena dívek a chlapců v době dospívání Čas proměn video projekt - K48, str. 27 -

8 8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Zdravý způsob života a péče o zdraví K opačnému pohlaví se chová kultivovaně, v citových projevech uplatňuje potřebnou míru zdrženlivosti a studu Vymezí hodnoty člověka, které hrají důležitou roli při navazování přátelských a partnerských vztahů a při zajištění stability rodiny Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami Uplatňuje bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Vztahy k druhému pohlaví Partnerské vztahy Manželství Ochrana před přenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy Nemoci přenosné pohlavním stykem, promiskuita HIV / AIDS Hepatitidy Preventivní a lékařská péče - K48, str. 28 -

9 Změny v životě člověka a jejich reflexe V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování Uplatní vhodné způsoby ochrany proti nechtěnému početí Zná rizika související s předčasným ukončením těhotenství Sexuální dospívání a reprodukční zdraví Předčasná sexuální zkušenost a její rizika Těhotenství Rodičovství Poruchy pohlavní identity Př Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Uvede příklady pozitivních životních cílů, hodnot a zájmů Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita (šikana a jiné projevy násilí) Manipulativní reklama a informace (sekty, reklamní vlivy, obchodní zájmy v médiích) Ochrana člověka za mimořádných událostí Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - K48, str. 29 -

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra speciální pedagogiky Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Autor: Ondřej Hynek, DiS. Obor: Učitelství na speciálních školách Forma studia:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více