4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis"

Transkript

1 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis je podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, seznámení s rozmanitostí živé a neživé přírody, porozumění přírodním faktům a vztahům, jimiž jsou veškeré součásti přírodního celku jako systému propojeny. Učíme žáky pozorovat, poznávat a porovnávat jednotlivá fakta a informace, vytvářet a ověřovat hypotézy. Vyústěním získaných znalostí, schopností a dovedností je pochopení důležitosti znalosti přírodních zákonitostí a jejich využití jak ku prospěchu člověka jako jedince, lidstva jako celku, ale i důležitosti zachování rozličných přírodních procesů, jejich předvídání či ovlivňování. Do předmětu Přírodopis jsou začleněna některá témata předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět. Zařazená témata: Změny v životě člověka a jejich reflexe; Zdravý způsob života a péče o zdraví (ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy); Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti patologické hráčství, práce s počítačem, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,ochrana člověka za mimořádných událostí živelné pohromy); Hodnota a podpora zdraví. 2. Časové a organizační vymezení Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. U žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně v a 9. ročníku, 1 hodina týdně v 8. ročníku. Z celkového počtu disponibilních hodin byly využity 2. Časová dotace předmětu Přírodopis u dětí, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ - LMP je v 6., 7., 8. i 9. ročníku 2 hodiny týdně. 401

2 Výuka probíhá v učebnách, veškeré laboratorní práce, mikroskopování a pozorování přírodnin probíhá vzhledem k těžkým fyzickým handicapům dětí pod přímým vedením s menší či větší dopomocí učitele, popř. asistenta pedagoga či vychovatelky. Samostatná příprava mikroskopickým preparátů a provádění dalších experimentálních činností náročných na jemnou motoriku vzhledem k většinovému postižení horních končetin a také zraku není možná. Rovněž samostatný odběr vzorků přírodnin v terénu či zhotovení zápisu a nákresu z pozorování je pro děti příliš obtížný či nemožný. Přesto se naše škola snaží v maximální míře zajistit bližší kontakt s přírodou, a to prostřednictvím vycházek, exkurzí, návštěv záchranných static, zoologických zahrad, návštěvami přednášek odborníků, které pravidelně nabízí KC v Ostravě Porubě, kde promítáním filmů či vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností z terénu dětem přiblíží pro ně jinak nedostupné oblasti přírody. Další kontakt s přírodou a také náplň průřezového tématu Enviromentální výchova realizujeme na pravidelných týdenních rehabilitačních pobytech formou projektů, s využitím dramaterapie, kolektivních her a soutěží. EV je rovněž realizována v průběhu celého školního roku dle plánu EV pro daný školní rok, s důrazem na dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti. Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: chemie ochrana životního prostředí chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy, organické látky jako stavební kameny živých organismů, základní biochemické procesy fyzika fyzikální podstata některých procesů a jevů fotosyntéza, světelná energie, sluchové a zrakové čití, zeměpis výskyt živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, Národní parky. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení: Učitel vede žáky : 402

3 - k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi Kompetence k řešení problémů: Učitel: - zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů - umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska - učí respektování názorů druhých Kompetence komunikativní: Učitel: - umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků - volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi Kompetence sociální a personální: Učitel: - vede k dodržování pravidel slušného chování - pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých Kompetence občanské: Učitel: - vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, uvědomění si důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince 403

4 - předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí Kompetenci k práci: Učitel: - vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s laboratorními pomůckami, přístroji a živými přírodninami 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (OSV) pomáhá k poznání sebe sama, navazuje na učivo poznání lidského těla, vnímání zodpovědnosti za fyzické i duševní zdraví, utváření dobrého vztahu k sobě samému i k dalším lidem a světu. Předmětem prolínají tyto okruhy: - Hodnoty, postoje, praktická etika - Sebepoznání a sebepojetí 404

5 Učební osnovy ZŠ Předmět: Přírodopis Ročník: 6. ZŠ Zák: -rozliší základní projevy a podmínky života -orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -uvede základní rozdíly mezi rostlinnou, živočišnou a bakteriální buňkou, funkci základních organel -objasní funkci základních orgánů rostlin i živočichů -zařadí vybrané organismy do systému -uvede význam virů a bakterií pro člověka i v přírodě Vznik, vývoj, rozmanitost a projevy života (výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty), názory na vznik života Základní struktura života buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné Význam a zásady třídění organismů Viry a bakterie výskyt, význam a praktické využití Vývoj, vývin a systém živočichů prvoci, - vysvětlí funkci jednotlivých orgánů skupiny bezobratlích - jejich vývoj, vývin CH - insekticidy vybraných živočichů stavba těla, funkce orgánů, zdokonalení, - rozlišuje jednotlivé skupiny prvoků, bezobratlích, způsob života, rozmnožovaní a význam určuje vybrané živočichy, zařazuje je v přírodě do hlavních taxonomických skupin - chápe význam hospodářsky významných druhů pro člověka - vysvětlí význam a postavení v ekosystému EV - ekosystémy Žák: Biologie nižších rostlin - popíše stavbu těla nižších rostlin - žák umí vysvětlit zkl. fyziologické pojmy (fotosyntéza, dýchání, růst) Anatomie, morfologie a fyziologie nižších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - uvede způsob jejich rozmnožování - stavba těla, význam jednotlivých částí těla - rozlišuje základní systematické skupiny Systém rostlin - poznávání a zařazování nižších rostlin a určuje významné daných zástupců běžných druhů nižších 405

6 zástupce rostlin, jejich vývoj, význam a ochrana Žák by měl: Biologie hub - poznat houby bez plodnic Houby bez plodnic - základní charakteris- - porovnat různé způsoby výživy hub tika, význam OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pochopit jejich význam v ekosystému potravním Houby s plodnicemi - stavba, význam, a potravním řetězci zásady sběru a konzumace, první pomoc - rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedo- při otravě houbami vaté houby s plodnicemi a porovnat je podle charakteristických znaků - vědět o nebezpečí otravy houbami - poznat lišejníky -objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků Lišejníky - stavba, symbioza, výskyt, význam 406

7 Ročník: 6. ZŠ Žák: - vysvětlí funkci jednotlivých orgánů skupiny bezobratlých - jejich vývoj, vývin, systém živočichů CH - insekticidy vybraných živočichů stavba těla, funkce orgánů, zdokonalení, - rozlišuje jednotlivé skupiny bezobratlích, způsob života, rozmnožovaní a význam určuje vybrané živočichy, zařazuje je v přírodě do hlavních taxonomických skupin - chápe význam hospodářsky významných druhů pro člověka - vysvětlí význam a postavení v ekosystému EV ekosystémy Žák: Biologie nižších rostlin - popíše stavbu těla nižších rostlin Anatomie a morfologie nižších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - uvede způsob jejich rozmnožování - stavba těla, význam jednotlivých částí těla - rozlišuje základní systematické skupiny Systém rostlin - poznávání a zařazování nižších rostlin a určuje významné daných zástupců běžných druhů nižších zástupce rostlin, jejich vývoj Žák: Praktické poznávání přírody - používá lupu a mikroskop při poznávání Praktické metody poznávání přírody - lupou OSV - rozvoj schopnosti poznávání přírody a mikroskopem, určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování živočichů - dodržuje základní pravidla bezpečnosti Pravidla bezpečnosti práce při manipulaci práce a chování při poznávání živé a ne- s přírodninami živé přírody 407

8 408 Ročník: 7. ZŠ Žák: Biologie obratlovců - rozlišuje jednotlivé skupiny strunatců Významní zástupci jednotlivých skupin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určuje vybrané strunatce, zařazuje je strunatců (paryb, ryb, obojživelníků, plazů vývoj, vývin, stavba těla, funkce Z - rozšíření organisdo hlavních taxonomických jednotek a ptáků) - vývoj, vývin, stavba těla, funkce mů - porovná jejich stavbu těla, způsob života, orgánů, zdokonalení, způsob života, roz- D - rybníkářství v Če- EV ekosystémy vysvětlí jejich význam v přírodě množování, význam v přírodě, třídění chách Žák: Biologie vyšší rostlin - odvodí na základě pozorování uspořádání Anatomie a morfologie vyšších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání rostlinného těla od buňky přes pletiva až - stavba těla, význam jednotlivých částí k jednotlivým orgánům těla vyšších rostlin - vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých Fyziologie rostlin - základní principy fotoorgánů a uvede praktické příklady jejich syntézy, dýchání, růstu, rozmnožování CH - přírodní látky funkcí a vztahů v rostlině jako celku - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití Systém rostlin - poznávání a zařazování při pěstování rostlin daných zástupců běžných druhů nižších - rozlišuje základní systematické skupiny a vyšších rostlin, jejich vývoj a využití rostlin a určuje významné zástupce hospodářsky významných druhů EV ekosystémy pomocí atlasů Třídění rostlin - odvodí na základě pozorování přírody Význam a postavení rostlin v přírodě EV - lidské aktivity a problémy životního závislost a přizpůsobení rostlin prostředí Ochrana rostlin prostředí (dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí Žák: Praktické poznávání přírody veřejnosti ) - pracuje s mikroskopem Praktické metody poznávání přírody - lupou, OSV - rozvoj schopnosti poznávání - používá atlas při určování organismů mikroskopem a případně dalekohledem, určování exemplářů pomocí - podílí se na zakládání herbáře jednoduchých atlasů, ukázky odchytu - pracuje a chová se bezpečně některých živočichů, založení herbáře při poznávání živé a neživé přírody Pravidla bezpečné práce s přírodninami

9 Ročník: 8. ZŠ Žák: Biologie savců - rozlišuje jednotlivé skupiny savců Významní zástupci savců - vývoj, vývin, OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určuje vybrané savce, zařazuje je stavba těla, funkce orgánů, způsob života, do hlavních taxonomických jednotek rozmnožování, výskyt a význam v přírodě - porovná jejich stavbu těla, způsob života, vysvětlí jejich význam v přírodě - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro Rozšíření, význam a ochrana živočichů OSV - hodnoty, postoje, praktická etika člověka - hospodářsky a epidemiologicky významné - uplatňuje zásady bezpečného chování druhy, péče o vybrané domácí živočichy, ve styku se živočichy chov domestikovaných živočichů - odvodí na základě pozorování základní Projevy chování živočichů Z - cesty ptáků OSV - rozvoj schopnosti poznávání projevy chování živočichů v přírodě, Třídění živočichů na příkladech objasní jejich způsob života - vysvětlí na příkladu přizpůsobění danému Živočišná společenstva EV ekosystémy prostředí Žák: Základy ekologie - uvede příklady výskytu organismů v urči- Organismy a prostředí - vzájemné vztahy tém prostředí a vztahy mezi nimi mezi organismy a prostředím - rozlišuje a uvede příklady systému orga- Systémy organismů - populace, společen- EV - základní podmínky života nismů - populace, společenstva, ekosys- stva, přirozené a umělé ekosystémy (ekosystémy a biodiverzita) témy - objasní na základě příkladu základní Rovnováha v ekosystému EV ekosystémy princip existence živých a neživých složek složek ekosystému - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních Potravní řetězce EV ekosystémy řetězců v různých ekosystémech a zhod- OSV - hodnoty, postoje, praktická etika notí jejich význam EV - lidské aktivity a problémy životního - uvede příklady kladných i záporných vlivů Ochrana přírody a životního prostředí - glo- CH - prvky prostředí (dlouhodobé programy zaměčlověka na životní prostředí a příklady bální problémy a jejich řešení řené k růstu ekologického vědomí narušení ekosystému Chráněná území veřejnosti, změny v krajině ) 409

10 Ročník: 8. ZŠ Žák: Neživá příroda - objasní vliv jednotlivých sfér Země Země - vznik a stavba Země na vznik a trvání života - uvede význam a použití vybraných nerostů Nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalita- F - fyzikální vlastno- OSV - rozvoj schopnosti poznávání a hornin tivní třídění, praktický význam a využití sti látek -s použitím určovacích pomůcek rozpozná zástupců, určování jejich vzorků vybrané nerosty a horniny CH - chemické vlast- - popíše důsledky vnějších a vnitřních Vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny nosti látek geologických dějů, včetně geologického a důsledky CH - prvky, chemicoběhu hornin a oběhu vody ké značky - porovná význam půdotvorných činitelů pro Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy OSV - rozvoj schopnosti poznávání vznik půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam EV - základní podmínky života (půda) - rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy pro společnost, nebezpečí a příklady její v naší přírodě devastace, možnosti a příklady rekultivace - uvede na základě pozorování význam vlivu Podnebí a počasí ve vztahu k životu Z - podnebné pásy a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi Žák: Praktické poznávání přírody - aplikuje praktické metody poznávání přírody Praktické metody poznávání přírody OSV - rozvoj schopnosti poznávání určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů a klíčů, sběr přírodnin a ukázka založení sbírky 410

11 411 Ročník: 9. ZŠ Žák: Neživá příroda - rozlišuje jednotlivá geologická období Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi OSV - rozvoj schopnosti poznávání - popíše vznik a vývoj života a vysvětlí - geologické změny, vznik života, výskyt přizpůsobování rostlin a živočichů typických organismů a jejich přizpůsobová- EV ekosystémy změnám jejich životního prostředí ní prostředí - rozliší geologickou stavbu Čech a Moravy Geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty Žák: Biologie člověka - orientuje se v základních vývojových Fylogeneze člověka stupních fylogeneze člověka - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgá- Anatomie a fyziologie - stavba a funkce OSV - rozvoj schopnosti poznávání nů a orgánových soustav lidského těla, jednotlivých částí lidského těla, orgány, vysvětlí jejich vztahy orgánové soustavy, vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti - objasní vznik a vývin nového jedince Ontogeneze člověka; dětství - pubert - dosod početí až do stáří pívání, tělesné, duševní a společenské - chápe příčinu fyziologických změn v obdo- změny bí dospívání a k opačnému pohlaví se chová kultivovaně - projevuje odpovědný vztah k vlastnímu Sexuální dospívání a reprodukční zdraví: RoV - rodina, mandospívání předčasná sexuální zkušenost a nežádoucí želství - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou rodičovství mladistvích;antikoncepce, a životními cíli mladých lidí rozumí těhotenství, porod; poruchy pohlavní idendůvodům k odpovědnosti za bezpečné tity sexuální chování - rozlišuje příčiny, případně příznaky Nepřenosné a přenosné nemoci (včetně OSV - hodnoty, postoje, praktická etika běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich přenosných pohlavním stykem) prevence a léčby Chronické a civilizační choroby - prevence, - chápe nutnost svěřit se se zdravotním příčiny, příznaky, praktické zásady a posproblémem a v případě potřeby vyhledá tupy při léčení běžných nemocí lékařskou pomoc Zásady užívání léčiv

12 Ročník: 9. ZŠ - projevuje odpovědné chování v situacích Odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožení zdraví život ohrožujících stavů - aplikuje předlékařskou první pomoc při Závažná poranění - první pomoc poranění a jiném poškození těla - projevuje odpovědný vztah k sobě Životní styl - pozitivní a negativní dopad samému a pravidlům zdravého životního na člověka stylu - na příkladech vysvětlí vztah mezi Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci OSV - sebepoznání a sebepojetí uspokojováním základních lidských potřeb - složky zdraví a jejich interakce, základní a hodnotou zdraví lidské potřeby a jejich hiearchie (Maslowova teorie) - dovede posoudit různé způsoby chování Podpora zdraví a její formy - prevence lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní a intervence, působění na změnu kvality zdraví a zdraví druhých prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví - vyvozuje z nich osobní odpovědnost Podpora zdraví v komunitě - programy za aktivní podporu zdraví podpory zdraví Žák: Genetika - vysvětlí význam pohlavního a nepohlavního Význam pohlavního a nepohlavního rozmnorozmnožování z hlediska dědičnosti žování pro přenos dědičných informací - uvede příklady dědičnosti v praktickém Dědičnost a proměnlivost organismů - podsživotě a příklady vlivu prostředí na utváření tata dědičnosti a přenos dědičných informaorganismů cí, gen, křížení Žák: Praktické poznávání přírody - uvede nejvýznamější objevy v historii biolo- Významní biologové a jejich objevy gie 412

13 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Přírodopis Ročník: 6. LMP Žák by měl: Obecná biologie - vysvětlit, co zkoumá biologie Úvod do biologie - uvést příklady rozmanitosti přírody Vznik života a názory na vznik života - orientovat se v daném přehledu vývoje Přírodní výběr a vývoj organismů organismů Rozmanitost současných organismů OSV - rozvoj schopnosti poznávání - rozlišit základní projevy a podmínky života Projevy a význam života - uvést funkci základních orgánů (orgáno- Základní struktura života - buňky, pletiva, vých soustav) rostlin i živočichů tkáně, orgány, orgánové soustavy - uvést na příkladech z běžného života Viry a bakterie EV ekosystémy význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - pochopit rozdíl mezi jednobuněčnými Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné a mnohobuněčnými organismy Základní třídění organismů - popsat význam rostlin a živočichů v příro- Význam rostlin a živočichů v přírodě EV - ekosystémy i pro člověka i pro člověka - vysvětlit podstatu pohlavního a nepohlav- Pohlavní a nepohlavní rozmnožování ního rozmnožování Žák by měl: Biologie hub - poznat houby bez plodnic Houby bez plodnic - základní charakteris- OSV - rozvoj schopnosti poznávání - porovnat různé způsoby výživy hub tika, význam - pochopit jejich význam v ekosystému potravním Houby s plodnicemi - stavba, význam, Pv - příprava pokrmů a potravním řetězci zásady sběru a konzumace, první pomoc - rozpoznat naše nejznámější jedlé a jedo- při otravě houbami vaté houby s plodnicemi a porovnat je podle charakteristických znaků - vědět o nebezpečí otravy houbami - poznat lišejníky Lišejníky - stavba, symbioza, výskyt, EV - lidské aktivity a problémy životního význam prostředí (změny v krajině) Žák by měl: Biologie bezobratlých živočichů - porovnat stavbu těla vybraných živočichů Významní zástupci prvoků a jednotlivé 413

14 Ročník: 6. LMP - vysvětlit funkci jednotlivých orgánů skupiny bezobratlých - jejich vývoj, vývin CH - insekticidy OSV - rozvoj schopnosti poznávání vybraných živočichů stavba těla, funkce orgánů, zdokonalení, - rozlišit vybrané skupiny bezobratlých, způsob života, rozmnožovaní a význam uvést hlavní zástupce hospodářských druhů pro člověka - chápat význam hospodářsky významných druhů pro člověka - vysvětlit význam a postavení Postavení bezobratlých v ekosystému EV - ekosystémy v ekosystému Žák by měl: Biologie nižších rostlin - popsat stavbu těla nižších rostlin Anatomie a morfologie nižších rostlin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - uvést způsob jejich rozmnožování - stavba těla, význam jednotlivých částí těla - s pomocí atlasu určit významné zástupce Systém rostlin - poznávání a zařazování nižších rostlin daných zástupců běžných druhů nižších rostlin, jejich vývoj Žák by měl: Praktické poznávání přírody - používat lupu a mikroskop při poznávání Praktické metody poznávání přírody - lupou OSV - rozvoj schopnosti poznávání přírody a mikroskopem, určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování živočichů - dodržovat základní pravidla bezpečnosti Pravidla bezpečnosti práce při manipulaci práce a chování při poznávání živé a ne- s přírodninami živé přírody 414

15 Ročník: 7. LMP Žák by měl: Biologie obratlovců - rozlišit jednotlivé skupiny strunatců Významní zástupci jednotlivých skupin OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určit vybrané strunatce strunatců (paryb, ryb, obojživelníků, plazů vývoj, vývin, stavba těla, funkce Z - rozšíření organisa ptáků) - vývoj, vývin, stavba těla, funkce mů - porovnat jejich stavbu těla, způsob života, orgánů, zdokonalení, způsob života, roz- D - rybníkářství v Čevysvětlit jejich význam v přírodě množování a význam v přírodě chách EV - ekosystémy Žák by měl: Biologie vyšších rostlin - odvodit na základě pozorování uspořádání Anatomie a morfologie - stavba těla OSV - rozvoj schopnosti poznávání rostlinného těla od buňky přes pletiva až vyšších rostlin, význam jednotlivých částí k jednotlivým orgánům těla rostlin - uvést základní rostlinné fyziologické Fyziologie rostlin - základní principy foto- CH - přírodní látky procesy syntézy, dýchání, růstu, rozmnožování - rozlišit základní systematické skupiny Systém rostlin - poznávání a zařazování vyšších rostlin a určit významné zástupce daných zástupců běžných druhů pomocí atlasů vyšších rostlin, jejich vývoj a využití - uvést význam hospodářsky významných hospodářsky významných druhů druhů EV - ekosystémy - popsat na základě pozorování přírody Význam a postavení rostlin v přírodě EV - lidské aktivity a problémy životního závislost a přizpůsobení rostlin prostředí Ochrana rostlin prostředí (dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti ) Žák by měl: Praktické poznávání přírody - pracovat s mikroskopem Praktické metody poznávání přírody - lupou, - používat atlas při určování organismů mikroskopem a případně dalekohledem, OSV - rozvoj schopnosti poznávání určování exemplářů pomocí - podílet se na zakládání herbáře jednoduchých atlasů, ukázky odchytu - pracovat a chovat se bezpečně některých živočichů, založení herbáře při poznávání živé a neživé přírody Pravidla bezpečné práce s přírodninami 415

16 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Biologie savců - rozlišit jednotlivé skupiny savců Významní zástupci savců - vývoj, vývin, OSV - rozvoj schopnosti poznávání - určit vybrané savce stavba těla, funkce orgánů, způsob života, - porovnat jejich stavbu těla, způsob života, rozmnožování, výskyt a význam v přírodě vysvětlit jejich význam v přírodě - zhodnotit význam živočichů v přírodě i pro Rozšíření, význam a ochrana živočichů OSV - hodnoty, postoje, praktická etika člověka - hospodářsky a epidemiologicky významné - uplatnit zásady bezpečného chování druhy, péče o vybrané domácí živočichy, ve styku se živočichy chov domestikovaných živočichů - odvodit na základě pozorování základní Projevy chování živočichů Z - cesty ptáků OSV - rozvoj schopnosti poznávání projevy chování živočichů v přírodě - vysvětlit na příkladu přizpůsobění danému Živočišná společenstva prostředí - chápat význam ochrany ohrožených druhů druhů Žák by měl: Základy ekologie - uvést příklady výskytu organismů v urči- Organismy a prostředí - vzájemné vztahy OSV - rozvoj schopnosti poznávání tém prostředí a vztahy mezi nimi mezi organismy a prostředím - rozlišit popuoace, společenstva, ekosys- Systémy organismů - populace, společen- EV - základní podmínky života témy stva, přirozené a umělé ekosystémy (ekosystémy a biodiverzita) - objasnit na základě příkladu základní Rovnováha v ekosystému EV - ekosystémy princip existence živých a neživých složek složek ekosystému - vysvětlit podstatu jednoduchých potravních Potravní řetězce EV - ekosystémy řetězců v různých ekosystémech - uvést příklady kladných i záporných vlivů Ochrana přírody a životního prostředí - glo- CH - prvky OSV - hodnoty, postoje, praktická etika člověka na životní prostředí a příklady bální problémy a jejich řešení EV - lidské aktivity a problémy životního narušení ekosystému Chráněná území prostředí (dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti, změny v krajině ) 416

17 Ročník: 8. LMP Žák by měl: Neživá příroda - objasnit vliv jednotlivých sfér Země Země - vznik a stavba Země na vznik a trvání života - uvést význam a použití vybraných nerostů Nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalita- F - fyzikální vlastno- OSV - rozvoj schopnosti poznávání a hornin tivní třídění, praktický význam a využití sti látek zástupců, určování jejich vzorků CH - chemické vlast- - popsat důsledky vnějších a vnitřních Vnější a vnitřní geologické procesy - příčiny nosti látek geologických dějů a důsledky CH - prvky, chemic- - rozeznat některé druhy půd a objasnit Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy ké značky jejich vznik pro výživu rostlin, její hospodářský význam OSV - rozvoj schopnosti poznávání pro společnost, nebezpečí a příklady její EV - základní podmínky života (půda) devastace, možnosti a příklady rekultivace - vědět význam vlivu podnebí a počasí Podnebí a počasí ve vztahu k životu na rozvoj a udržení života na Zemi Z - podnebné pásy - rozlišit jednotlivá geologická období Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi EV - ekosystémy - popsat vznik a vývoj života - vznik života, vývoj organismů a jejich přizpůsobování prostředí Žák by měl: Praktické poznávání přírody OSV - rozvoj schopnosti poznávání - aplikovat praktické metody poznávání Praktické metody poznávání přírody přírody určování exemplářů pomocí jednoduchých atlasů a klíčů, sběr přírodnin a ukázka založení sbírky Exkurze 417

18 418 Ročník: 9. LMP Žák by měl: Biologie člověka - orientovat se v základních vývojových Fylogeneze člověka, názory na vznik člověka stupních fylogeneze člověka - popsat stavbu a funkci orgánů Anatomie a fyziologie - stavba a funkce OSV - rozvoj schopnosti poznávání orgánových soustav lidského těla jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy - objasnit vznik a vývin nového jedince Ontogeneze člověka; dětství - pubert - dosod početí až do stáří pívání, tělesné, duševní a společenské - chápat příčinu fyziologických změn v obdo- změny bí dospívání a k opačnému pohlaví se chovat kultivovaně - projevit odpovědný vztah k vlastnímu Sexuální dospívání a reprodukční zdraví - RoV - rodina, mandospívání předčasná sexuální zkušenost a nežádoucí želství - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou rodičovství mladistvích;antikoncepce, a životními cíli mladých lidí porozumět těhotenství, porod; poruchy pohlavní idendůvodům k odpovědnosti za bezpečné tity sexuální chování - rozlišit příčiny, případně příznaky Nepřenosné a přenosné nemoci (včetně OSV - hodnoty, postoje, praktická etika běžných nemocí a uplatnit zásady jejich přenosných pohlavním stykem) prevence a léčby Chronické a civilizační choroby - prevence, - chápat nutnost svěřit se se zdravotním příčiny, příznaky, praktické zásady a posproblémem a v případě potřeby vyhledat tupy při léčení běžných nemocí lékařskou pomoc Zásady užívání léčiv - projevit odpovědné chování v situacích Odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožení zdraví život ohrožujících stavů - aplikovat předlékařskou první pomoc při Závažná poranění - první pomoc poranění a jiném poškození těla - projevit odpovědný vztah k sobě Životní styl - pozitivní a negativní dopad OSV - sebepoznání a sebepojetí samému a pravidlům zdravého životního na člověka stylu - posoudit různé způsoby chování Podpora zdraví a její formy - prevence lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní a intervence, působění na změnu kvality

19 Očekávané výstupy - kompetence zdraví a zdraví druhých prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví Žák by měl: Genetika - vysvětlit význam pohlavního a nepohlav- A727 Význam pohlavního a nepohlavního rozmnoního rozmnožování z hlediska dědičnosti žování pro přenos dědičných informací - uvést příklady dědičnosti v praktickém Dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos dědičných životě informací, vliv na vývoj organismů Ročník: 9. LMP Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata 419

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Týdenní počet hodin 16 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 16 hod

Týdenní počet hodin 16 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 16 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA Týdenní počet hodin 16 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 16 hod Vyučovací předměty Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2)

Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2) Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály charakterizují hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více