9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět Přírodopis svým obsahem navazuje na poznatky a dovednosti, které žáci získali na prvním stupni v předmětech Prvouka a Přírodověda ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsahem předmětu Přírodopis je poznání života ve všech jeho formách a cílem je aktivní ochrana přírody i vlastního zdraví. V 9. a v 10. ročníku LMP SP a v 8. a 9. ročníku LMP NSP je do Přírodopisu začleněn vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví podporuje svým obsahem prevenci sociálně patologických jevů. Tematické okruhy jsou v jednotlivých ročnících rozděleny následovně: 7. ročník LMP SP 6. ročník LMP NSP 8. ročník LMPSP 7. ročník LMP NSP 9. ročník LMP SP 8. ročník LMP NSP 10. ročník LMPSP 9. ročník LMP NSP Tematický okruh Tematický okruh Tematický okruh Obecná biologie Biologie živočichů Biologie člověka Výchova ke zdraví Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda Biologie rostlin Základy ekologie Tematický okruh Praktické poznávání přírody Praktické poznávání přírody Praktické poznávání přírody Praktické poznávání přírody Předmětu Přírodopis je v 7. a 8. ročníku LMP SP a v 6. a 7. ročníku LMP NSP věnována 1 hodina týdně, v 9. a 10. ročníku LMP SP a v 8.a 9. ročníku LMP NSP 2 hodiny týdně. Vyučovací jednotka trvá 45 minut.

2 Předmět Přírodopis je vyučován v odborné učebně, která je vybavena potřebným sbírkovým materiálem k výuce a k realizaci jednoduchých pozorování či pokusů. Dle možností se výuka realizuje i v terénu školní zahrady nebo v jejím blízkém okolí. Je doporučeno využívat vzdělávacích programů blízkých středisek ekologické výchovy (Chaloupky, Ostrůvek, Lipka). Vzhledem k nízkému počtu žáků v jednotlivých ročnících se výuka může realizovat také ve třídách se spojenými více ročníky. V těchto případech se žáci setkávají při společné práci na miniprojektech, zaměřených především na pozorování a zkoumání vybraných ekosystémů, při čemž se smysluplně propojují poznatky z různých ročníků. Do předmětu Přírodopis jsou zařazena průřezová témata Environmentání výchova přinášející důraz na poznání ekosystémů, uvědomění si základních podmínek života a budování vztahu k přírodě a Osobnostní a sociální výchova směrovaná v obsahu Výchovy ke zdraví na pomáhající chování a asertivní komunikaci. Předmět Přírodopis vytváří a využívá vazby s dalšími přírodovědnými předměty především se Zeměpisem, Pracovními činnostmi v okruhu pěstitelské práce a chovatelství a s Chemií. Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Přírodopis: STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Vytváříme podmínky pro tvorbu výukových plakátů k aktuálnímu tématu a tvorbu myšlenkových map k aktuálnímu učivu. Nabízíme různá zajímavá témata pro miniprojekty žáků s ohledem na jejich zájmy i schopnosti. Připravujeme, realizujeme a hodnotíme systematické pozorování různých objektů spojené se zaznamenáváním pozorování. Společně připravujeme a provádíme pokusy dokazující pravdivost osvojovaných poznatků. Společně pečujeme o vybrané rostliny nebo živočichy.

3 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP OBECNÁ BIOLOGIE Projevy života, rozmanitost života EMV získat základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích orientovat se v přehledu vývoje organismů a rozlišit základní projevy a podmínky života Vznik života vývoj / názorně na obrázcích / Vztah člověka k prostředízajišťování ochrany životního prostředí v určitých lokalitách chráněná území v okolí Ivančic Expozice v Moravském muzeu v Brně rozpoznat rozdíly mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné znát základní funkce hlavních orgánů a orgán. soustav rostlin a živočichů Buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava - příklady poznat význam rostlin a živočichů v přírodě a pro člověka Význam organismů jednobuněčných i mnohobuněčných

4 Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP vědět o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka Viry a bakterie- výskyt, význam, praktické využití BIOLOGIE HUB rozpoznat naše nejznámější jedlé i jedovaté houby podle charakteristických znaků odlišit lišejníky od rostlin a hub BIOLOGIE ROSTLIN popsat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát základní funkce semene, květu, stonku a listu vědět o základních rostlinných fyziologických procesech a o jejich využití popsat praktický příklad z blízkého okolí Houby s plodnicemi stavba, výskyt, zásady sběru, konzumace, první pomoc Lišejníky výskyt, zajímavost Stavba a význam částí těla vyšších rostlin kořen, stonek, list, květ, semeno, plod, Fotosyntéza, dýchání, růst, rozmnožování Trpasličí rostliny na Mohelenské hadcové stepi

5 Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP rozlišit základní systematické skupiny rostlin a přiřadit k nim zástupce Systém rostlin řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné, krytosemenné rostliny na konkrétním příkladu popsat přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí znát význam hospodářsky důležitých rostlin PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Pozorování rostlin v zahradě Hospodářsky důležité rostliny a jejich ochrana léčivé, chráněné, jedovaté rostliny pozorování přírody a přírodnin pobyt v přírodě využívat metody poznávání přírody dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

6 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ EMV porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit funkce jednotlivých orgánů rozlišit jednotlivé skupiny živočichů, znát jejich zástupce odvodit na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasnit jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí využívat zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb Živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy Skupiny živočichů prvoci, bezobratlí, obratlovci a jejich významní zástupci Projevy chování živočichů Domácí mazlíčci, domácí hospodářská zvířata jejich pozorování a zajišťování jejich potřeb Základní podmínky života půda zdroj výživy, ohrožení půdy, situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy zjistit doma,

7 Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP vědět o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňovat zásady bezpečného chování ve styku se živočichy PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY využívat metody poznávání přírody Hospodářsky významné druhy živočichů Kriticky ohrožené druhy živočichů Příroda Chování v přírodě dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

8 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP BIOLOGIE ČLOVĚKA OSV charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka Vznik a vývoj člověka - přehledně Morální rozvoj vytvářet povědomí o odpovědnosti za vlastní zdraví, Exkurze do Antroposu v Brně popsat stavbu orgánů a orgán. soustav lidského těla a jejich funkce rozlišovat příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňovat zásady jejich prevence a léčby znát zásady poskytování předlékařské první pomoci při poranění Orgány, orgánové soustavy opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, řídící Nemoci, úrazy a prevence příznaky nemocí, úrazů a jejich prevence První pomoc, závažná poranění a život ohrožující stavy pomáhající chování první pomoc, dovednost rozhodování v kritických situacích při poskytování první pomoci

9 Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP VÝCHOVA KE ZDRAVÍ chovat se odpovědně při mimořádných událostech, využívat znalosti první pomoci respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu svého zdraví dodržovat správné stravovací návyky, uplatňovat zásady správné výživy a zdravého stravování uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociál. kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích, v případě potřeby vyhledat pomoc Ochrana člověka za mimořádných událostí živelní pohromy, terorismus, první pomoc Zdravotní stav preventivní a lékařská péče, odpovědnost jedince za zdraví Výživa a zdraví zásady zdravého stravování Mimořádné události, první pomoc

10 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Předmět: Přírodopis Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP BIOLOGIE ČLOVĚKA popsat stavbu orgánů, orgánové soustavy a její funkci popsat vznik a vývin jedince VÝCHOVA KE ZDRAVÍ chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy Orgánová soustava reprodukční, vývin jedince, hlavní období lidského života Formy soužití kamarádství, přátelství, láska, partnerský vztah, manželství Základní životní potřeby Maslowova pyramida Stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich naplňování OSV Komunikace asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci EMV Ekosystémy: les, - les v našem

11 Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu s rizikovým chování zaujímat odmítavé postoje k násilí a brutalitě dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návyk. látek a provozování hazardních her pochopit souvislosti mezi konzumací návykových látek a poškozováním zdraví vědět o centrech odborné pomoci, umět vyhledat jejich telefonní čísla NEŽIVÁ PŘÍRODA popsat jednotlivé vrstvy Země poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny Bezpečné chování komunikace s neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí Šikana a jiné projevy násilí Autodestruktivní závislosti a jejich zdravotní a sociální rizika Hepatitida, HIV/AIDS, alkoholismus, kouření, zneužívání léků, užívání drog Centra odborné pomoci telefon, kontakt na webu Země - stavba Nerosty a horniny vlastnosti, praktické využití vybraných zástupců ivančickém prostředí, význam lesa, pole význam, způsob hospodaření na poli

12 Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP rozlišit na konkrétních příkladech důsledky vnitřních a vnějších geolog. dějů rozeznat vybrané druhy půd vědět o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí, vztahy mezi nimi rozlišit populace, společenstva, ekosystémy, objasnit základní princip některých ekosystému vysvětlit podstatu jednoduchých potravinových řetězců, různých ekosystémech popsat změny v přírodě vyvolané člověkem, objasnit důsledky Vnější a vnitřní geologické jevy a jejich důsledky v okolí Ivančic Půdy složení a vlastnosti - prakticky Podnebí a počasí ve vztahu k životu organizmů Vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím konkrétní příklad Populace, společenstva, ekosystémy na konkrétních blízkých příkladech Potravní řetězec Rovnováha v ekosystému, globální oteplování

13 Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP poznat kladný a záporný vliv člověka na život. prostředí PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY využívat metody poznávání přírody Ochrana přírody -chráněná území Příroda a přírodniny Chování v přírodě dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více