Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. 105/2010 Platnost: od Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnických zařízeních zpracovaný podle RVP pro předškolní vzdělávání / VÚP Praha 2004 / Název ŠVP : Hrajeme si od jara do zimy

2 Obsah školního vzdělávacího programu: 1/ Identifikační údaje 2/ Představení školy a organizace vzdělávání 3/ Podmínky vzdělávání 4/ Charakteristika vzdělávacího programu koncepce MŠ 5/ Vzdělávací obsah ŠVP 6/ Evaluační systém 7/ Přílohy

3 1. I d e n ti f i kační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro mateřské školy zpracovaný podle RVP pro předškolní vzdělávání, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Motivační název: Hrajeme si od jara do zimy Předkladatel: MŠ, ZŠ a PrŠ, Boskovice, Štefániíkova 2 Štefánikova 2, Boskovice Mgr. Antonín Petrů Tel: Fax: E mail: Zřizovatel: Jihomoravský kraj

4 2. Předsta vení š ko l y a o rganizace v z děl ávání Naše mateřská škola (dvoutřídní) je mateřská škola při zdravotnických zařízeních. Jedna třída s kapacitou 10 dětí je umístěna v Jihomoravském dětském centru specializované zdravotní péče Křetín pracoviště Boskovice (do Dětská léčebna pohybových poruch). Druhá třída, jejíž kapacita je 8 dětí, je zřízena při Nemocnici Boskovice. Pracoviště Boskovice Jihomoravského dětského centra specializované zdravotní péče (dále uváděno zkráceně dětské centrum ) se nachází v jedné z klidných částí města Boskovice v prostředí zeleně, což se výrazně odráží v celém výchovně vzdělávacím procesu. Je to dvouposchoďová zrekonstruovaná budova v tiché ulici s přilehlou zahradou standardně vybavenou velkým pískovištěm, hracími kouty a houpadly. Ve 2. poschodí je umístěna třída mateřské školy a hygienické zařízení, šatna je v suterénu budovy. Do školy dochází nebo dojíždí děti se zdravotním postižením z okresu Blansko, dále jsou zde umístěny děti, které jsou v dětském centru na léčebném pobytu. Děti se stravují ve třídě z jídelny dětského centra. Třída při Nemocnici Boskovice je umístěna na dětském oddělení ve 2. poschodí nemocnice. Dětem zde slouží účelně zařízená herna, učitelka však dle potřeby pracuje s dětmi i na lůžku v pokojích na oddělení. Kolektiv zaměstnanců MŠ tvoří 3 učitelky, 2 s dostatečně dlouholetou praxí, zkušenostmi, a všechny s velkou obětavostí a opravdovým zájmem o práci s dětmi i pro děti. Jejich zájmy jsou soustředěny na ucelený harmonický vývoj osobnosti každého dítěte. Od došlo ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola při zdravotnických zařízeních, Boskovice, Otakara Kubína 179 s příspěvkovou organizací Základní škola, Letovice, Tyršova 23 a to na základě usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne , bod č změny v institucionálním zajištění vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území měst Boskovice a Letovice. Mateřská škola při zdravotnických zařízeních (třídy v nemocnici a v dětském centru) poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Provoz třídy MŠ v nemocnici je od pondělí do čtvrtka 9,00 12,00 hod., h., v pátek od 9,00 12,00 hod. provozní doba upravena po domluvě ředitelství MŠ,ZŠ a PrŠ Boskovice a ředitelství nemocnice Boskovice prim. DO Martina Přichystalová a jednatel Nemocnice JUDr. Černý. V mateřské škole působí 3 učitelky mateřské školy každá na 0,5 úvazku. Provoz třídy MŠ v Jihomoravském dětském centru je od 7,00 16,00 hodin. Zde pracují dvě učitelky mateřské školy / každá na 0,5 úvazku /, které se střídají na ranních a odpoledních směnách. Do této třídy jsou většinou zařazovány děti s kombinovanými vadami (tělesné a mentální postižení, tělesné a zrakové či sluchové postižení) děti jsou do MŠ přijímány na základě Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy. Třídy MŠ plní výchovně vzdělávací úkoly v takovém rozsahu, jak to dovoluje zdravotní stav a léčba dětí. Učitelky mateřské školy zapojují do všech činností i děti školního věku. Oddělení v nemocnici i dětském centru je společné pro děti od 3 do 18 let, a proto není možné, a bylo by velmi necitlivé, starší děti z činnosti vyloučit.

5 Práce s dětmi je převážně individuální, zaměřená především na překonání adaptačních problémů, pomoc při zvládání stresových situací, předcházení psychickému strádání a hospitalismu. V našem ŠVP se musíme zmínit o dítěti, které se ocitne v nemocnici nebo v dětském centru a pro kterého se změní celý jeho svět. Většinou není připraveno na odloučení od rodiny, často absolvuje nepříjemná vyšetření a prožívá bolesti z nemoci nebo po operaci. Někdy je poprvé v životě odloučeno od matky a ztrácí pocit opory a bezpečí. Zpočátku se všechny děti bojí, některé hlasitě pláčí, volají maminku, jiné se naopak ponoří do svého smutku, jsou apatické a odmítají jakoukoli komunikaci. U některého dítěte se mohou vystřídat obě tyto reakce. Děti brzy zjistí, že učitelka je jediný člověk, který jim nedělá nic nepříjemného, naopak jim přináší zábavu. Těší se na ni a často se zdravotníků ptají, kdy už paní učitelka přijde. Většinou jsou vstřícné ke spolupráci. Pro práci učitelky je důležitá dovednost rychle u dítěte odhadnout jeho současný zdravotní a psychický stav i jeho mentální úroveň. Nezbytná je důvěra mezi zdravotníky a učitelkou i jejich dobrá spolupráce. Práce učitelky probíhá individuálně nebo skupinově v herně nebo třídě, dále u postýlek v pokojích jednotky intenzivní péče, na izolaci i v běžných pokojích. Do pokojů učitelka přináší nabídku činností pro ležící děti, ale také pro ty, které mohou vstát. Hračky se dětem většinou brzy omrzí, nedovedou si samy po dobu mnoha hodin v nemocnici a dětském centru hrát. Nejvíce se nám osvědčují výtvarné a pracovní činnosti, protože děti vidí výsledky své práce, prožívají pocit radosti, když mohou ukázat lékařům a sestrám, co namalovaly nebo vyrobily, a to je důležité pro jejich zdravé sebevědomí. Zároveň můžeme při práci s dětmi hovořit o jejich rodině, ujišťovat je, že brzy půjdou domů, umožníme jim donést rodičům dárek. Během rozhovorů a činností pomáháme dětem seznamovat se s jejich vrstevníky i s dospělými, aby se nebály druhého oslovit a sdělit mu, co potřebují, nebo si jenom běžně povídat. Ležícím i ostatním dětem nabízíme knihy nebo vyprávění pohádek. Stává se, že si vyberou tu, kterou již znají ze své MŠ nebo z domova. Do nemocnice často přicházejí i děti jiných národností. V takových případech dětem vysvětlujeme, že někdo vypadá a mluví jinak a že je to normální. Děti se spolu při spontánní hře domluví i bez společného jazyka. Zvláštní pozornost věnujeme malým pacientům, kteří do nemocnice přicházejí z dětského domova. Tyto děti většinou tolik neprotestují, protože nikdy nezažily pevný citový vztah k jiné osobě, jsou na duševní strádání zvyklé a ani o něm nevědí. Nesetkávají se ve svém životě s tolika podněty jako dítě z běžné rodiny. V tomto směru úzce spolupracujeme s vedením Dětského domova v Boskovicích a Hodoníně. Jako v běžné mateřské škole - plánujeme a pracujeme s dětmi v integrovaných vzdělávacích blocích. Musíme volit taková témata, která jsou pro většinu dětí blízká a zajímavá. Důležité jsou takové aktivity, které děti v dané situaci mohou provádět a které je zaujmou. Jednotlivé činnosti se v plánu mohou opakovat, protože děti se neustále střídají. Na rozdíl od běžné mateřské školy musíme přizpůsobit nabídku aktivit pravidelnému chodu a dennímu režimu nemocnice a dětského centra. I tak se snažíme zachovávat všechna specifika vzdělávání předškolních dětí. Klíčovým momentem je citlivý individuální přístup ke každému dítěti, důležitá je tvořivost, improvizační a kombinační schopnosti a dovednost děti zaujmout. Hlavním záměrem naší vzdělávací práce je napomoci dítěti zvládat náročnou životní situaci,

6 zmírnit nepříznivé okolnosti působící na její prožívání, rozvoj i učení a usnadnit mu návrat do běžného života i prostředí. I když dle požadavků postačuje, aby vzdělávací obsah byl v ŠVP zpracován jen velice stručně, nám vyhovuje způsob podrobnější, včetně konkrétních aktivit a pomůcek. V naší situaci vnímáme toto zpracování jako nabídku, z níž učitelka vybírá to, co se pro konkrétní dítě hodí a díky níž je dobře připravena. Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy: Děti jsou do třídy MŠ v dětském centru a při Nemocnici Boskovice přijímány rozhodnutím ředitele školy na základě doporučení ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonných zástupců. Děti v MŠ při Nemocnici Boskovice jsou přijímány na různě dlouhou dobu dle délky hospitalizace, důležité je pro naši školu datum nástupu do MŠ. Skupina ve třídě v dětském centru je složena z dětí, které jsou zde na léčebném pobytu a jehož délka se pohybuje v rozmezí 1 5 měsíců (nejčastěji však 3 měsíce). Tyto děti jsou přijímány průběžně během celého roku. Ostatní děti jsou přijímány do denního stacionáře obvykle od počátku kalendářního nebo školního roku. Docházka těchto dětí je závislá na potřebách a zájmu rodiny nebo na kapacitě dětského centra. Třída je věkově heterogenní. Všechny zde zařazené děti mají tělesné postižení, které je u velké části z nich kombinováno i dalším onemocněním nejčastěji mentální retardací a smyslovými vadami. Hlavní diagnózou je dětská mozková obrna. Formy vzdělávání: Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti vycházejí z plánovaných okruhů poznatků, při jejichž naplňování využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání. Ve třídě v dětském centru se v odpoledních hodinách věnujeme převážně individuálním činnostem s dětmi dle individuálních plánů. U dětí se zdravotním postižením, které mají pro svůj handicap omezenou možnost získávání zkušeností a rozvoje osobnosti, se snažíme využívat všech situací a příležitostí k vlastním prožitkům. Využíváme proto každé příležitosti k vycházkám do okolí, návštěvám kulturních akcí, pořádáme výlety a oslavy. Při rozvoji poznávacích schopností u některých dětí používáme i počítačový program Petit. Ve třídě v nemocnici pracuje učitelka s dětmi individuálně nebo skupinově v herně nebo ve třídě, dále u postýlek v pokojích jednotky intenzivní péče, na izolaci i v běžných pokojích. Do pokojů učitelka přináší nabídku činností pro ležící děti, ale také pro ty, které mohou vstát.

7 Obvyklý denní program: Spontánní hry uplatňované v dopoledních i odpoledních hodinách dávají dostatečný prostor pro individuální péči a zabavení dětí Řízené činnosti skupinové i individuální činnosti během dopoledne /(s využitím celého denního režimu k individuální práci s dětmi) Pohybové aktivity ve třídě během her, při pobytu venku v dětském centru (využití zahrady, blízkého okolí), během celého dne jsou zařazovány přiměřené pohybové, rehabilitační a relaxační chvilky Odpočinek, spánek dle individuálních potřeb dítěte Individuální činnosti rozvíjení specifických dovedností a schopností dle individuálních plánů a návaznosti na rehabilitaci u dětí v dětském centru Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní (kulturní akce, besedy,oslavy atd.), které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi. Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí. Péče o děti hospitalizované v dětském centru nebo v nemocnici zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči a úzkou spolupráci se zdravotníky, v nutných případech i s SPC či PPP. Dílčí projekty: Jsou součástí ŠVP neuskutečňují se odděleně. Logopedickou prevenci poskytujeme zdarma v rámci MŠ a realizujeme ji v průběhu celého dne rodičům poskytujeme metodickou podporu a popřípadě jim doporučeme spolupráci s dalšími subjekty PPP, SPC, logo ambulanci Mgr. Hložkové atd. Environmentální výchova je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací práce pedagoga, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují (např. sběr papíru, PET lahví, péče o okolní živou a neživou přírodu atd.). Název EVVO projektu naší školy zní Pro život se Sluncem. Učitelky mají tento projekt rozpracovaný na každý rok s jiným ústředním tématem a podtématy. Seznámení předškoláků s prací na PC zvládání motorických úkonů, práce s myší Cílený rozvoj grafomotorických činností zapojení jemné i hrubé motoriky do výchovně vzdělávacího procesu i do běžného života

8 3. Podmí n ky v zdělávání K tomu, aby dítě mohlo dosáhnout optimálních kompetencí je třeba mu vytvořit vhodné podmínky. V obou třídách naší MŠ se snažíme připravovat co nejpodnětnější prostředí pro rozvoj dítěte. Musíme však vycházet z podmínek zdravotnických zařízení, ve kterých jsou třídy zřízeny a přizpůsobit se jejich prostorovým možnostem a organizaci. Věcné podmínky: Zařízení tříd je účelné, vše slouží dětem, hračky a pomůcky jsou dle možností umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Děti se podílejí svými výtvory na výzdobě dětského oddělení nemocnice. V dětském centru je možno výrobky dětí vystavovat jen ve třídě z chodeb bylo výzdobu nutno odstranit z důvodu bezpečnostních požadavků majitele budovy. Méně prostoru je na uložení pomůcek - vše je nutno umístit pouze v hernách. V dalším období ve třídách doplníme materiál a pomůcky pro výtvarné a pracovní tvoření dětí, popř. interaktivní hračky. Do třídy v dětském centru pořídíme tiskárnu k PC pro tisk pracovních listů i dokumentace. Životospráva: Stravu dětem připravují v zdravotnických zařízeních, její skladbu zajišťuje dietní sestra. Strava je podávána 5x denně, děti mají zajištěn pitný režim během celého dne. Učitelky učí děti samostatnosti při stolování a podle potřeby jim pomáhají. Denní režim dětí je přizpůsobován léčebným procedurám a je dbáno na individuální potřeby dětí, zvláště s ohledem na zajištění dostatečného odpočinku a přiměřených aktivit. Psychosociální podmínky: Prioritou je optimální oboustranná spolupráce pedagogů a zdravotníků, která vede k vytvoření klidné, příznivé, atmosféry a vzájemné důvěry. Dětem se společně snažíme zajišťovat prostředí, kde je jim poskytnut pocit bezpečí a podpory a kde je každé dítě přijímáno jako jedinečná osobnost. U dětí, které jsou dlouhodoběji hospitalizovány je zvlášť nutné ve zvýšené uspokojovat jejich citové potřeby. Organizace: Denní řád obou tříd MŠ je podřízen dennímu řádu příslušných zdravotnických zařízení. Učitelky přizpůsobují organizaci dne hlavně léčebným procedurám a změnám ve zdravotním stavu dětí i momentálnímu složení skupiny dětí. Reagují na doporučení lékaře, zdravotníků a v dětském centru i fyzioterapeutů. I za těchto podmínek se snažíme, aby byl denní řád dostatečně pružný a reagoval na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby.

9 Spoluúčast rodičů: Ve třídě MŠ v nemocnici probíhá spolupráce s rodiči během návštěv dítěte, rodiče si mohou s dítětem pohrát v herně, popř. jim učitelka nabídne hračky nebo činnost na pokoji. U dětí na léčebném pobytu v dětském centru je spoluúčast s rodiči omezená většinou na osobní kontakt při příjmu a propouštění dětí, popř. při návštěvách. O průběhu výchovně vzdělávací práce dítěte jsou rodiče informováni v písemné zprávě při ukončení pobytu. Rodiče dětí, které jsou zařazeny do denního stacionáře jsou ochotni spolupracovat a zajímají se o dění v mateřské škole. Učitelky rodičům, v případě jejich zájmu, poskytují vyžádané informace a rady, kooperují s rodiči výchovné postupy u dětí. Vždy jednají taktně, ohleduplně a diskrétně. Po domluvě s vedením dětského centra se snaží zapojit rodiče i do některých společných akcí (výlet, táborák na zakončení školního roku). Řízení mateřské školy: Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení a respektuje jejich názor. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Pro další období máme zpracované dotazníky pro lepší zpětnou vazbu k vyhodnocení chodu mateřské školy a spolupráce s rodiči. Zajistíme vnější informační systém pravidelnou aktualizací webových stránek školy. Personální a pedagogické zajištění: Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ředitel vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Máme písemně zpracované základní evaluační kritéria k vyhodnocení práce pedagogických pracovnic. Spolupráce s dalšími subjekty: SPC Blansko, PPP Boskovice, PPP Blansko, PPP Svitavy, SPC Brno, JDC Křetín Boskovice, Nemocnice Boskovice, Betany Boskovice, Emanuel Boskovice, SPgŠ Boskovice, MŠ Boskovice, ZŠ Boskovice, ZŠ Letovice, MěÚ Boskovice, MěÚ Letovice, firma Delikomat, Dům pro matku a dítě Boskovice, Dětský domov Boskovice, Dům dětí a mládeže Boskovice, Dům dětí a mládeže Letovice, Muzeum Boskovice,..

10 4. Chara kt e r i s ti ka v z dělávací ho p r ogra mu Koncepce mateřské školy je založena na vlastním programu, který vychází z možností a podmínek MŠ a ze snahy zajistit všem dětem co nejlepší podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Filozofie naší školy staví do středu svého zájmu dítě s jeho přirozenými potřebami. ŠVP respektuje osobní a specifické zvláštnosti dítěte, zdravotní stav i různé tempo rozvoje, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se, pomáhá mu porozumět okolnímu světu a učí je žít mezi lidmi. Cílem všech pedagogů je vytvářet po celou dobu pobytu dětí ve zdravotnickém zařízení psychickou pohodu, pomáhat jim zvládat zátěžové situace a mírnit nepříznivé podmínky působící na jejich prožívání a rozvoj. Ve třídě MŠ při nemocnici, kterou děti navštěvují většinou jen krátkodobě, je základní snahou pomoci dětem překlenout dobu odloučení od rodiny vhodnou motivací a herními činnostmi. Nezbytná je úzká spolupráce se zdravotnickým personálem, protože potřeby nemocného dítěte se mění tak, jak se mění jeho zdravotní stav a učitelka musí na tyto změny reagovat, aby nedocházelo k přetěžování dítěte. Také dětská skupina ve třídě v dětském centru je poměrně proměnlivá, přestože průměrná doba pobytu je zde podstatně delší. Vzhledem k různým typům, stupňům i kombinacím postižení je zvlášť důležité u dětí respektovat jejich individuální potřeby a vytvářet jim příjemné, pohodové a podnětné prostředí. Snahou je využívat všech možností a schopností dítěte k upevnění, posílení a navození optimálních fyzických a psychických dovedností a co největší míry soběstačnosti. I tady je nutné spolupracovat se zdravotníky a zohledňovat zdravotní stav dítěte. Při výchovně vzdělávací práci vycházíme zásadně ze zájmu, potřeb a možností dětí a uvědomujeme si, že vzdělání probíhá ve všech činnostech a situacích, které dítě prožije. Proto se snažíme děti co nejvíce motivovat k přiměřené aktivitě a zprostředkovat jim získávání zkušeností a prožitků. Vzdělávání dětí je realizováno prostřednictvím spontánních i řízených činností formou skupinovou i individuální. Nejdůležitější činností v naší MŠ je hra, jejímž prostřednictvím si dítě osvojuje nové poznatky a dovednosti a jsou navozovány pocity pohody a bezpečí. Důležitou součást vzdělávacího procesu tvoří i speciálně pedagogické metody a postupy zaměřené zvláště na rozvoj motoriky, senzomotoriky, grafomonoriky, komunikativních schopností a sebeosbsluhy. Vzdělávání a výchova v obou zařízeních respektuje řád nemocnice a dětského centra a přizpůsobuje těmto podmínkám svůj program i organizaci.

11 5. Vzdělávací o bs a h Š VP Vzhledem k značné odlišnosti podmínek vzdělávání z důvodu rozdílných schopností a potřeb dětí v obou třídách se pedagogové shodli na tom, že integrované bloky budou stanoveny pro každou třídu samostatně. Třída MŠ v nemocnici si zvolila 5 integrovaných bloků, třída v dětském centru 4 integrované bloky. Každý blok obsahuje nabídku okruhu poznatků, které jsou rozpracovány ve třídním vzdělávacím plánu. Učitelka si je libovolně volí podle momentální situace, počasí, aktuální problematiky, přání a možností dětí. Při předškolním vzdělávání klademe důraz na jeho tři hlavní cíle: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Při jejich uplatňování zohledňujeme specifika vzdělávání dětí se zdravotním postižením: - při rozvoji dítěte vycházíme z jeho individuálních schopností, jež jsou omezeny zdravotním postižením nebo nemocí - máme ne zřeteli omezení, která vyplývají ze zdravotního postižení nebo nemoci a tím i odlišný způsob práce, který vede ke splnění cílů rozvoje osobnosti - naplňování cílů přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám a možnostem dětí a vedlo k dosažení co největší samostatnosti dítěte - zohledňujeme proměnlivost dětského kolektivu a krátkodobost působení na dítě Při naplňování klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských respektujeme možnosti dětí, jejich individualitu a upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. Vzdělávací obsah ŠVP pro třídu MŠ v dětském centru U dětí se zdravotním postižením ve zvýšené míře platí, že potřebují získávat elementární poznatky o okolním světě na základě vlastních zkušeností a prožitků. Proto témata integrovaných bloků vycházejí z ročních období, jejichž proměnlivost i zákonitosti děti vnímají ve všech přirozených situacích v průběhu celého roku. Jako nejpřirozenější a nejbližší zdroj spontánního poznávání a učení je využívána velká zahrada dětského centra.

12 1. integrovaný blok Přichází k nám podzim je zaměřen na utváření dětského kolektivu, seznámení se s vnitřním prostředím, okolím a režimem v dětském centru, všímání si změn v podzimní přírodě a zapojení dětí do tvořivých činností a her na základě konkrétních prožitků. Cílem je ukázat dítěti cestu k získání základů těchto klíčových kompetencí: - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Okruhy poznatků: Budeme si spolu hrát Sbíráme, sklízíme a ochutnáváme Listí žloutne Zvířátka na podzim 2. integrovaný blok A když je tu bílá zima seznamuje s ročním obdobím, s jeho charakteristickými znaky a proměnami. Nabízí příležitosti pro zkoumání, pozorování, pokusy, přispívá k posilování v oblasti citů a vztahů k nejbližším lidem, navozuje prostředí pohody, spoluprožívání a zajímavých aktivit. Cílem je ukázat dítěti cestu k získání základů těchto klíčových kompetencí: - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazií a představ

13 - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - odhazuje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Okruhy poznatků: Těšíme se na Vánoce Sněhulák, bílý pán Když zahrada spí To to zebe 3. integrovaný blok Jak se budí jaro zprostředkovává poznatky o probouzející se přírodě, rostlinách a zvířatech. Hravou formou seznamuje s velikonočními zvyky, s domácími zvířaty a je inspirací pro různorodé tvoření. Cílem je ukázat dítěti cestu k získání základů těchto klíčových kompetencí: - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - dokáže rozpoznat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - ví, že není jedno, v jaké prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Okruhy poznatků: Voláme sluníčko Co se děje v trávě Svátky jara Domácí zvířata a jejich mláďata

14 4. integrovaný blok Co přináší léto co nejvíce využívá příležitosti ke hrám a činnostem na zahradě léčebny, poskytuje možnosti pro relaxaci, rozvoj motoriky, smyslového vnímání, seznamuje i s širším okolím a přináší zážitky ze společných aktivit. Cílem je ukázat dítěti cestu k získání základů těchto klíčových kompetencí: - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Okruhy poznatků: Barvy léta Děti slaví svůj svátek Na naší zahradě Jedeme na výlet Doplňující a specificky založené programy: Projekt Já, lidé a věci kolem nás je určen k průběžnému skupinovému i individuálnímu seznamování dětí formou hry a bezprostředních zkušeností s nejbližším prostředím a lidmi, k uvědomování si sebe sama a získávání optimálních dovedností zvláště v oblasti motoriky, sebeobsluhy a komunikace. Projekt je zpracován v podobě jednotlivých témat a je naplňován podle podmínek a potřeb konkrétní skupiny dětí i jednotlivců během celého roku. Bližší rozpracování viz příloha. Projekt Povídám, povídám pohádku v průběhu celého školního roku bude opakovaně zařazován týden s pohádkou, kterou si děti zvolí nebo její námět vyplyne ze situací nebo prožitků dětí. Jeho cílem je seznámit děti převážně s jednoduchými, klasickými pohádkami, navozovat atmosféru pohody a motivovat děti k verbálním, hudebním, pohybovým a tvořivým aktivitám. Projekt Putování za dobrodružstvím je připravován ke konci školního roku a je motivován školním výletem nebo jiným zážitkem dle aktuální situace, která děti výrazně zaujme. Je založen na činnostech charakterizujících tuto situaci a vyvrcholením je celodenní hra spojená s přenocováním v mateřské škole.

15 Individuální činnosti: jsou denně prováděné specifické činnosti směřující k získávání individuálních dovedností a poznatků zaměřené zvláště na rozvoj smyslového vnímání, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, kognitivních a komunikativních schopností a soběstačnosti. Návaznost na rehabilitaci: probíhá na základě spolupráce s fyzioterapeuty a spočívá v rozvíjení motorických funkcí, polohování, vertikalizaci apod. Muzikoterapie: probíhá denně a vede k navození pocitů pohody, vnímání melodie a rytmu, rozvoji vestibulárního vnímání, komunikativních schopností, paměti, slovní zásoby, artikulace Bazální stimulace: jednotlivé prvky z konceptu bazální stimulace jsou využívány u dětí s těžkým kombinovaným postižením k uvědomování si vlastního těla, uvolňování a stimulaci úchopu. Nácvik hygienických a sebeobslužných dovedností je u dětí s tělesným a kombinovaným postižením většinou problematický, proto se prioritně zaměřujeme na získávání dovedností v této oblasti při všech příležitostech a činnostech během celého dne. Je to proces velmi individuální a většinou zdlouhavý. Často je třeba využívat speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky, konzultovat s fyzioterapety správný postup a polohování dítěte. Vzdělávací obsah ŠVP pro třídu MŠ v nemocnici U dětí hospitalizovaných v nemocnici je nutno přizpůsobovat vzdělávací obsah momentální situaci, zdravotnímu a psychosomatickému stavu a zaměřit se na předcházení psychickému strádání a hospitalismu. Volba témat integrovaných bloků proto vychází ze snahy umožnit dětem prožít radost, zdokonalit tvořivé schopnosti a přinést nové poznatky. 1. integrovaný blok Naše školička Život mezi kamarády je zaměřen na adaptaci dítěte, navazování kontaktů s ostatními dětmi i dospělými, příjímání nové situace. Pomáhá dítěti orientovat se v novém prostředí a podporovat osobní pohodu. Cílem je pomoci dětem získávat tyto klíčové kompetence: - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopnost dobrat se k výsledkům - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

16 - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - chápe rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat Okruhy poznatků: Co nového mě čeká po prázdninách v MŠ Já a moji kamarádi Podzimní nebe a svět pod ním 2. integrovaný blok Barevná pohádka přírody využívá proměn v přírodě k vlastnímu pozorování a tvoření. Přináší radost ze spoluprožívání a ze spoluvytváření radostné atmosféry ve třídě. Cílem je pomoci dětem získávat tyto klíčové kompetence: - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která mu je nepříjemná, umí odmítnout - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Okruhy poznatků: Měnící se příroda Skok do pohádky Adventní čas

17 3. integrovaný blok Naše tělo a zdraví rozvíjí fyzickou i duševní pohodu a prostřednictvím her a činností vede děti ke zdravému životnímu stylu. Cílem je pomoci dětem získávat tyto klíčové kompetence: - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Okruhy poznatků: Význam hygieny pro zdraví Zdravé potraviny Zimní radovánky hry a činnosti 4. integrovaný blok Náš barevný svět prostřednictvím aktivního poznávání rozvíjí u dětí poznatky a zájem o živou i neživou přírodu, její proměny a zákonitosti a vede děti k její ochraně. Cílem je pomoci dětem získávat tyto klíčové kompetence: - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

18 - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Okruhy poznatků: Co děláme celý den a celý rok Jaro čas nového zrození Zvířátka, která mám rád 5. integrovaný blok Kam nás stopy zavedou pomocí her, příležitostí a činností upevňuje vztahy mezi dětmi, vede k uvědomění si rolí a vztahů v rodině a navozuje radostné očekávání nadcházejícího léta a prázdninových radovánek Cílem je pomoci dětem získávat tyto klíčové kompetence: - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu Okruhy poznatků: Rodina a domov Oslavujeme svátek dětí Putování královny léta

19 6. E valuační s ystém Systém hodnocení školy byl projednán na pedagogické radě. Cílem je, aby kritéria hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP a s vyhláškou č. 15/2005 Sb. Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě výsledků se dále rozhodneme, co budeme měnit. Struktura hodnocení: Oblast - vymezení oblastí, které chceme hodnotit a dále s nimi pracovat. Kritéria stanovení kritérií, které budeme pro hodnocení a vyhodnocování využívat. Nástroje/ metody - stanovení nástrojů, kterými budeme hodnotit. Četnost - jak často budeme hodnotit. Odpovědná osoba kdo bude proces sledovat. Analýza a vyhodnocení získaných dat vzhledem ke stanoveným kritériím. Evaluační zpráva na jejím základě přehodnotíme, upravíme a naplánujeme s využitím zjištěných informací zpětná vazba. Oblasti evaluace co budeme v průběhu roku vyhodnocovat: Hodnocení ŠVP - soulad s RVP PV, funkčnost. Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu (prožitkové učení, spontánnost dětí, komunikativnost, tvořivost, převažující aktivita dětí, konkrétnost, situační učení, každodenní prolínání vzdělávacích oblastí). Hodnocení integrovaných bloků (zda jsou vhodně připraveny, umožňují dostatečně využívat metod prožitkového a situačního učení, přinášejí výsledky, co chybělo, k čemu je třeba se vrátit, kolik dětí je nenaplnilo,..). Hodnocení podmínek vzdělávání (do jaké míry jsou podmínky naplňovány). Hodnocení a sebehodnocení pedagogů (pedagogický styl, cíle a postupy, tvořivost a improvizace). Hodnocení individuálního vývoje každého dítěte - individuálních pokroků. Hodnocení výsledků vzdělávání (kam jsme došli - změna kvality podmínek a vzdělávacího procesu, získané kompetence, vzdělávací cíle).

20 Při sebereflexi si denně odpovídáme na otázky: Co se děti (hodnotíme děti) naučily nebo dověděly nového (hodnocení výsledků) a čím (hodnocení procesů) se mi (hodnocení učitelky) podařilo k tomu přispět. Nástroje hodnocení Pozorování, výsledky práce dítěte, konzultace s rodiči,.. Rozhovory, diskuse, rozbory Kontrolní činností - pedagogických a provozních pracovníků, třídní a školní dokumentace Hospitace a následné rozbory. Rozbory tématických částí - porovnávání výsledků s plánovanými cíli. Analýza vlastní pedagogické a řídící práce. Dotazníky, ankety závěry ze společných akcí, pomoc rodičů škole,.. Systém hodnocení: Oblast Kritérium Nástroje Četnost Hodnotí ŠVP 1) soulad s RVP dotazník, 1 x ročně ředitel (Ř) PV (viz dotazník) pozorování, analýza učitelka (U) 2) funkčnost analýza, dotazník pololetně Ř, U ŠVP (viz dotazník) Vých. vzděl. proces viz dotazník rozhovory, diskuze zhodnocení denně - ústně 2x ročně U, Ř děti (D) Integrované bloky viz Hodnotící list rozbor, rozhovory - hodnocení po ukončení integr. bloku písemně - U U

21 dotazník 4-5 x ročně U, Ř Podmínky hodnocení řízení omezené nájem pozorování 2x ročně U rodiče (R) zaměstnanci Pedagog. prac. pedagogický rozhovory, diskuze, průběžně Ř, U styl, cíle, pozorování, postupy, tvořivost hospitace sebehodnocení denně, týdně U dotazník 2x ročně Děti získané kompetence, sebehodnocení dětí denně D, U aktivita, tvořivost hodnocení učitelky průběžně U záznamy o dětech 2x ročně U, Ř Výsledky změny kam jsme hodnotící dotazník R, zaměstnanci došli 2x ročně hodnotící zpráva Ř Škála hodnocení: při evaluaci používáme ohodnocení: ++ pravidelně + často - občas -- nikdy Vzdělávací výsledky u jednotlivých dětí zaznamenáváme průběžně.

22 7. Přílohy Projekt č.1: Já, lidé a věci kolem nás Hlavním záměrem je seznamovat děti formou hry a bezprostředních zkušeností s nejbližším prostředím a lidmi, s uvědomováním si sebe sama a vést je k získávání optimálních dovedností zvláště v oblasti motoriky, sebeobsluhy a komunikace. Cílem je ukázat dítěti cestu k získání základů těchto klíčových kompetencí: - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a vy užívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon atp.) - ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem - chápe, že zájem o to, do se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnot Nabídka a charakteristika témat: Rozhlížím se kolem sebe formou hry seznamuje děti s předměty, které je obklopují - se kterými si hrají, které používají při osobní hygieně, které si oblékají Vede k užívání prostorových pojmů, rozlišování barev, porovnávání velikostí, tvarů, množství, vyhledávání rozdílného a přiřazování shodného. Činnostní charakteristika: - pozorování a určování věcí, které vidíme kolem sebe - přiřazování předmětů, které k sobě logicky patří, vytváření shodných dvojic - námětové a konstruktivní hry - výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy

23 - třídění podle dané vlastnosti: barvy, tvar, velikost - činnosti rozvíjející prostorové vnímání a fonematický sluch - hudební činnosti Co děláme celý den a rok učí děti rozlišovat a užívat základní časové pojmy a přiřazovat charakteristické činnosti a jevy. Činnostní charakteristika: - činnosti a hry s užíváním časových pojmů - práce s obrázky: popis viděného, řazení podle časové posloupnosti, přiřazování charakteristických činností a jevů - sebeobslužné činnosti - manipulační a výtvarné činnosti Znám svoje tělo pomáhá dítěti uvědomit si vlastní tělo a seznámit se s jeho základními částmi a funkcí některých orgánů, se zdravým způsobem života co jíst, co pít, jak se oblékat. Činnostní charakteristika: - napodobivé hry a činnosti: určování jednotlivých částí těla, pozorování rozdílů dítědospělý, chlapec-děvče - příběhy a vyprávění motivující ke zdravému životnímu stylu - třídění, přiřazování v určité souvislosti např. oblečení počasí - manipulační hry vedoucí k procvičování úchopu a spolupráce obou rukou i koordinaci okoruka - výtvarné a pracovní činnosti: kolektivní práce, práce s modelovacími hmotami, kreslení lidské postavy - didaktické hry rozvíjející smyslové vnímání Čím budu přibližuje nejzákladnější lidské profese a přiřazuje k nim charakteristické nástroje a prostředky, které slouží člověku při práci. Pomáhá nalézat odpovědi na otázku, proč chodí lidé do práce a motivuje děti k napodobivým hrám a činnostem. Činnostní charakteristika: - námětové hry znázorňující různé profese a řemesla - hudebně pohybové hry a znázornění písní - vycházka do města s návštěvou obchodů, pošty apod. - výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy Nasedat, jedeme zprostředkovává seznámení s druhy dopravních prostředků, které slouží k dopravě lidí, ale i k přepravě zvířat a nákladu. Nabízí možnosti různých situačních a kooperativních her a tvořivých činností. Činnostní charakteristika: - vycházka na autobusové a vlakové nádraží - výtvarné a pracovní činnosti na základě vlastního pozorování - kolektivní práce na téma Jezdí, létá, pluje

24 - třídění dopravních prostředků podle druhu- hračky. obrázky, pracovní listy - námětové hry na dopravu Kdo jsem a kde žiji rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů k druhým lidem, učí dítě přizpůsobovat se požadavkům, respektovat dospělého i ostatní děti, seznamuje se základními společenskými návyky pozdravit, poprosit, poděkovat, reagovat na pokyn Nabízí příležitosti k poznávání nejbližšího okolí i lidí, s nimiž dítě přichází do styku. Činnostní charakteristika: - vyprávění na základě vlastních zážitků: moje rodina, můj kamarád - výroba masek na masopustní karneval - výroba přáníček ke Svátku matek - námětové hry na domácnost - vycházky do města, do parku - návštěva divadelního představení nebo kina - školní výlet a táborák Projekt č.2: Povídám, povídám pohádku Hlavním záměrem je seznamovat děti s převážně jednoduchými, klasickými pohádkami, navozovat atmosféru pohody a motivovat děti k verbálním, hudebním, pohybovým a tvořivým činnostem. Cílem je ukázat dítěti cestu k získání základů těchto klíčových kompetencí: - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování,lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování - má základní dětskou představu o tom, do je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i do je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat Činnostní charakteristika: - poslech a sledování pohádek - vyprávění nad obrázky - řazení podle posloupnosti děje - skládání obrázků z částí podle předlohy - vyhledávání shody a rozdílu - výtvarné a pracovní činnosti motivované pohádkou - hudební a hudebně pohybové činnosti

25 Nabídka pohádek: O perníkové chaloupce O řepě O kůzlátkách O červené Karkulce O Budulínkovi O koblížkovi O budce O třech medvědech O pejskovi a kočičce O krtečkovi

26 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2012/2013 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, Štefánkova 2 třída MŠ v JDC Název projektu: PRO ŽIVOT SE SLUNCEM Téma: Pojď s námi poznávat svět 1.Tématická část: Dary naší zahrady Dílčí vzdělávací cíle: - pozorovat sklizen ovoce a zeleniny, rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny pomocí smyslů - všímat si rozdílů (tvar, velikost, barva, chutˇ) - uvědomovat si potřebu zdravě jíst - vitamíny. - rozvíjet představivost a podporovat radost z vlastního tvoření Vzdělávací nabídka: - určování a třídění jednotlivých druhů ovoce a zeleniny - pozorování a podle možností dětí pomoc při sklizni ovoce na zahradě léčebny - výtvarné a pracovní ztvárnění ovoce a zeleniny - grafomotorická cvičení - říkanky a písničky - společná příprava ovocného nebo zeleninového salátu - výstavka ovoce a zeleniny Očekávané výstupy: - rozlišit a pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny - vytřídit plody na ovoce a zeleninu - dokázat vzájemně spolupracovat Rizika: - nemožnost zapojení všech dětí z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění - nebezpečí poranění při sběru plodů a přípravě salátu 2. Tématická část: Kouzla podzimní přírody Dílčí vzdělávací cíle: - rozvíjet estetické vnímání a prožívání při pozorování barevné podzimní přírody i výtvarném a pracovním tvoření - osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách - seznámit děti s různými druhy přírodnin a možnostmi jejich využití Vzdělávací nabídka: - vycházka do podzimní přírody - pozorování rozdílů mezi listnatými a jehličnatými stromy - využití přírodnin ke spontánním hrám i individuálním činnostem - tvořivé činnosti s přírodninami venku i ve třídě

27 - vytvoření koutku přírodnin - pozorování proměn počasí - společné vaření čaje z šípků nebo bylin Očekávané výstupy: - vytřídit, popř. pojmenovat některé druhy přírodnin (kaštany, šišky, šípky) - vědět, že projevy počasí ovlivňují podmínky při pobytu venku - uvědomit si potřebu dbát o svoje zdraví v souvislosti s oblékáním - rozlišit listnaté a jehličnaté stromy - vnímat proměny v přírodě a hovořit o nich Rizika: - podcenění bezpečnosti při práci s přírodninami a vaření čaje - nevhodná volba přírodního materiálu určeného pro výtvarné zpracování vzhledem k individuálním schopnostem dětí 3. Tématická část: Učíme se rozlišovat, třídit a využívat Dílčí vzdělávací cíle: - seznamovat se s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí - upozorňovat na situace, kdy dochází k poškozování blízkého životního prostředí. - seznamovat se se základy recyklace odpadního materiálu Vzdělávací nabídka: - využívání přirozených podnětů, situací a prožitků dítěte z bezprostředního okolí - práce s literaturou a obrázky - pozorování při vycházkách do okolí - zapojení dětí do třídění papíru - výroba ze zbytkového materiálu papír, textil, plast Očekávané výstupy: - rozlišovat některé materiály - nakládat vhodným způsobem s odpady - dbát na pořádek a čistotu ve svém okolí 4. Tématická část: Příroda spí? Dílčí vzdělávací cíle: - všímat si dalších změn v živé i neživé přírodě - pozorovat ptáčky za zahradě, stopy ve sněhu, všímat si vlastností sněhu a ledu - hovořit na základě vlastního pozorování a zkušeností Vzdělávací nabídka: - poslech a vyprávění pohádek a příběhů se zimní tématikou

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Poznáváme svět společně

Poznáváme svět společně Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Poznáváme svět společně Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112, příspěvková organizace Mladá Boleslav, 293 01 Obsah 1. Identifikační

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání CESTA KOLEM SVĚTA 1. Škola a její vzdělávací program 1.1. Identifikační

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mateřská škola, Habrová 249, Třinec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kouzlíme s přírodou

Mateřská škola, Habrová 249, Třinec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kouzlíme s přírodou Mateřská škola, Habrová 249, Třinec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kouzlíme s přírodou Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA *** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STROM POZNÁNÍ. Aktualizace provedena k 1. 9.

MATEŘSKÁ ŠKOLA *** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STROM POZNÁNÍ. Aktualizace provedena k 1. 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA *** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STROM POZNÁNÍ Aktualizace provedena k 1. 9. 2013 Platnost 3 roky Č. j. 276/2013 OBSAH Identifikační údaje o

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čj.ŠVP1/2012

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čj.ŠVP1/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU - MŠENO, MECHOVÁ 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mechová 10, 466 04 Jablonec nad Nisou IČ: 72 04 81 31 Identifikátor zařízení: 691 001 278 telefonní číslo: 725 369 922 e-mail:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOUZELNÉ PASTELKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOUZELNÉ PASTELKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOUZELNÉ PASTELKY Platnost dokumentu: 1.9. 2015 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Věcné

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.J. ZSPREM/150/2016 Motto: CELÝM ROKEM KROK ZA KROKEM Strana 1 (celkem

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v MŠ v Jistebnici. Budeme si hrát od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v MŠ v Jistebnici. Budeme si hrát od jara do zimy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v MŠ v Jistebnici Budeme si hrát od jara do zimy Mateřská škola SLUNÍČKO 2 Základní škola a Mateřská škola Jistebnice Kostelní 93 Jistebnice 391 33 Telefon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE 2 KOMPLETNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY JE K NAHLÉTNUTÍ V KANCELÁŘI MATEŘSKÉ ŠKOLY 3 Obsah 1. Identifikace školy... 4 2.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠTÍN 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Kamarádi školní vzdělávací program pro školní družinu Adresa školy: Tištín 21 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Motto programu: Dětský úsměv navzdory onemocnění OBSAH

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-361/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Svatoslav Svatoslav 31, 675 07 Čechtín IČO:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2015/16-2019/20 Moje cesta za zdravím, porozuměním a poznáním

Více