Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: do Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Prostorové, materiální a hygienické zabezpečení 3 2. Pedagogický sbor, plán školení Podmínky pro spolupráci s rodiči Psychosociální podmínky Spolupráce se ZŠ 4. Organizace vzdělávání, popis průběhu dne 5. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 6. Charakteristika vzdělávacího programu 7. Vzdělávací nabídka 8. Evaluační systém 9. Přílohy Projednán a odsouhlasen na pedagogické radě Věra Braná Eliška Šafářová Helena Kubíčková Jana Nýdecká.... Motto:,, Děti mají pohádkovou sílu proměňovat se ve všechno, co se jim zlíbí. Jean Cocteau - 1 -

2 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko IČO: Číslo jednací: 166/10 Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr.Věra Braná Kontakt: Telefon: E- mail: Zástupce ředitele pro MŠ: Jana Nýdecká Kontakt: Telefon: E- mail: Internetové stánky školy: http.://www.dubicko.cz Zřizovatel: Obec Dubicko Velká Strana Dubicko IĆ: DIČ: CZ Telefon: ŠVP zpracoval : Jana Nýdecká a kolektiv učitelek MŠ Dubicko - 2 -

3 2. Charakteristika školy Mateřská škola je dvoutřídní školou s kapacitou 50 dětí. V současnosti se počet přihlášených dětí pohybuje kolem 45. MŠ se nachází v centru obce vedle ZŠ a je propojena chodbou s budovou školní jídelny. Budova je dvoupodlažní, v přízemí je oddělení mladších dětí a v 1. patře jsou děti starší.součástí mateřské školy je velká zahrada s domečky, houpačkami a pískovištěm,v letních měsících je výhodou zeleň,která část zahrady zastiňuje a tím vytváří vhodné prostředí pro pobyt venku. 3. Podmínky vzdělávání 3.1Prostorové, materiální a hygienické zabezpečení Třídy MŠ jsou prostorné, skládají se ze dvou částí-třídy, kde jsou stolečky a na podlaze je linoleum a herny s kobercem. V každém patře jsou také dvě malé místnosti na pomůcky a ložní prádlo dětí a lehátka. Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, velikosti stolečků a židliček odpovídají velikosti a stáří dětí.učitelky mají ve třídách své pracovní stoly. V prostoru třídy děti svačí a obědvají. Hygienické zařízení je celkem prostorné,je zde umístěna i sprcha.počet umyvadel a záchodků odpovídá počtu dětí-5 umyvadel a 5 záchodků. V šatně jsou otevřená skříňky s věšáky pro daný počet dětí-1.patro 25, přízemí 18. V každé šatně jsou ještě lavečky kolem stěn a 1 uprostřed. V 1. patře je přípravna jídla, malá kancelář a WC pro dospělé.v přízemí je taktéž přípravna jídla, šatna a WC. Odpolední spánek a činnosti probíhají ve třídě mladších dětí Pomůcek pro pedagogickou práci je zde dostatek, žákovská i pedagogická knihovna je umístěna ve třídách MŠ. Učitelky mají k dispozici klavír, klávesy,radiomagnetofony s CD, v 1.patře je také televize s videem a DVD.V kanceláři je k dispozici pro učitelky také počítač s tiskárnou Pedagogický sbor, plán školení Pedagogický sbor mateřské školy tvoří 3 učitelky s odpovídající kvalifikací, od letošního školního roku má každá učitelka úvazek 1,0. Během školního roku se pedagogové zúčastňují akcí v rámci celoživotního vzdělávání dle nabídky a vlastního výběru. Při výběru a množství školících akcí budou samozřejmě zohledňovány finanční možnosti školy. Všechny učitelky si ve svém vlastním zájmu pravidelně pročítají a studují časopisy a ped. materiály pro pedagogickou práci-zpravodaj, Informatorium, Učitelské noviny i Věstník - 3 -

4 3.3. Podmínky pro spolupráci s rodiči Rodiče jsou v průběhu září na schůzce seznámeni s Vnitřním řádem mateřské školy a je jim nastíněn průběh školního roku. Mimořádné akce,které probíhají v průběhu školního roku,jsou v časovém předstihu vyvěšeny na informační tabuli pro rodiče.v případě potřeby také pomocí lístků s informacemi,které najdou rodiče ve skříňkách svých dětí. Denně mají rodiče možnost se informovat se na své dítě u učitelek,průběžně budou informováni o činnostech na nástěnkách v šatnách.kdykoliv v průběhu i na zahradě. školního roku mají možnost návštěvy ve třídách MŠ. V prosinci a květnu probíhají další společná setkání s rodiči ( akce,kterými se škola otevírá veřejnosti) Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy je utvářeno tak, aby se zde děti i dospělí cítili co nejlépe. Nově příchozím dětem je věnována zvýšená péče. Rodiče mají možnost zařadit při adaptaci starší dítě k mladšímu a naopak dle potřeb dítěte. Atmosféra ve škole je během dne pohodová a klidná. Činnosti se pravidelně střídají, děti si hned od začátku docházky zvykají na řád MŠ, ale přesto je respektována jejich osobní svoboda. Všechny děti mají rovnocenné postavení, jakékoliv zesměšňování a podceňování je zde nepřípustné. Dětem jsou během dne nabízeny různé vzdělávací nabídky, které odpovídají předškolnímu věku. Každý sebemenší úspěch dětí je pozitivně hodnocen. Mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce je velmi dobrá-děti navštěvují pěvecký sbor Dubínek a také kroužek AJ, vzájemné návštěvy dětí, které navštěvují družinu a 1.třídu.Společně prožíváme i karneval, oslavu Dne matek, Školní akademii a Pasování na školáky 4. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. 1. třídu navštěvují děti ve věku 2,5 4 let,ve 2. třídě jsou děti 4 6 leté, popřípadě s odloženou školní docházkou. Zápis dětí do mateřské školy probíhá každý rok koncem dubna, popřípadě začátkem května. Rodiče jsou seznámeni s požadavky pro přijetí. Přílohy- Kritéria pro přijímání dětí Co má dítě umět při příchodu do MŠ Seznam dětí pro daný školní rok 4.1. Popis průběhu dne V průběhu ranních her si děti vybírají individuální činnosti podle vlastního výběru,prostoru herny hrají námětové hry -,,Na kadeřnici,,,na lékaře,,,na obchod,. Cvičení probíhá také v herně, za příznivého počasí venku na zahradě. Děti nejdříve běhají poskakují,lezou, Dále zařadíme cviky na protažení celého těla,relaxační cviky, cviky s prvky jógou a dechová cvičení..dále zařazujeme pohybové hry dle přání dětí nebo soutěživé hry

5 Vhodné je zařazení na zklidnění dětí komutativního kruhu povídání na určité téma., předávání kamínku,.. Po svačince a hygieně mají děti řízenou činnost do pobytu venku. Pobyt venku je pro mladší děti vhodný na školní zahradě, starší děti mají procházky s volnou chvílí na hry v přírodě. Za nepříznivého počasí mají děti náhradní činnost ve svých třídách. Po obědě část dětí odchází domů a ostatní odchází s uč. do třídy mladších dětí,kde probíhá odpočinek Naši,,školáci zůstávají ve své třídě, kde probíhá odpočinek na podložkách a po té probíhají kroužky Sborového zpěvu, Anglického jazyka, Šikula a Hopsálek nebo volné individuální činnosti ve třídě nebo venku. Svačinu mají děti společně zpravidla ve 2. třídě, kde probíhá odpolední zájmová činnost a odtud se děti rozcházejí domů Režim dne scházení dětí a volné spontánní hry pohybové aktivity, hygiena, ranní svačina, řízené činnosti dětí osobní hygiena, příprava na pobyt venku,pobyt venku,případně náhradní činnosti při nepříznivém počasí osobní hygiena, příprava na oběd, oběd hygiena,příprava na spánek spánek a odpočinek,respektující rozdílné potřeby dětí,individuální činnosti s dětmi s nižší potřebou spánku, vstávání hygiena,odpolední svačina, odpolední zájmová činnost do příchodu 4.3. Podmínky zdravé životosprávy Strava: ranní svačina 8.30 hodin oběd hodin odpolední svačina hodin Pitný režim: V průběhu celého dne, dle potřeby dětí,které mají každé svůj hrneček označený značkou Vnitřní řád školy Provozní doba: Scházení dětí: Děti přivádějí do MŠ rodiče nebo jimi pověřené osoby v době od 6.30 hod. do 8.00 hod./ Po domluvě rodičů s učitelkami ve třídách i mimo tuto dobu./ Rozcházení dětí: Děti z MŠ odvádějí rodiče nebo jimi pověřené osoby/písemné pověření je uloženo v MŠ/ v době od hod. do hod.po domluvě s učitelkou kdykoliv během dne. Zdravotní stav a hygienické požadavky: Do MŠ přichází dítě zdravé. Děti potřebují vhodné oblečení i přezutí pro pobyt v MŠ, oblečení pro pobyt venku a potřeby k čištění zubů

6 Stravování: Stravování pro děti zajišťuje školní jídelna. Stravné vybírá vedoucí ŠJ do druhého pracovního dne v měsíci,kdy se dítě bude stravovat.odhlásit stravu mohou rodiče den předem v MŠ, nejpozději však do 7.00 hodin vedoucí ŠJ Totéž platí pro nahlašování po nepřítomnosti dítěte v MŠ.O výjimkách rozhoduje vedoucí ŠJ.Za odhlášenou stravu budou peníze vráceny při platbě dalšího měsíce. Školné: Školné činí 200,-Kč měsíčně, vybírá se vždy do 15. dne začátku měsíce. Osvobozeny od školného jsou děti předškolního věku a rodiny,které pobírají sociální příplatek.rodiče,kteří pobírají rodičovský příspěvek,platí 150,-Kč./do 4 let věku dítěte/ V době prázdnin je školné sníženo dle ředitelky zařízení. Členění do tříd: Děti jsou zařazovány do dvou tříd dle věku. Konzultační den: Připomínky k práci školy projednávají rodiče se zástupkyní pro MŠ, případně s ředitelkou ZŠ. Odpovědnost za škodu: Za škody způsobené na věcech, které si děti přinesou z domova /hračky, cenné věci,../,škola neodpovídá. Ozdravná opatření: Děti mají pravidelný pohyb, je zajištěn po celý den pitný režim, denně pobývají venku /za vhodného počasí/.pravidelně si po obědě čistí zuby,podle zájmu a věku se účastní plavecké školy. Rozdělení pedagogických pracovníků do tříd: V 1. třídě pracuje jedna učitelka pouze na ranní směně, odpoledne jsou třídy spojeny. V 2. třídě se učitelky pravidelně střídají v ranních a odpoledních směnách Mimoškolní aktivity Vítání občánků Maškarní karneval v KD 4.6. Školní aktivity Schůzka s rodiči Podzimní výstava Návštěva kina a divadla dle programu Návštěva prvňáčků Vánoční vystoupení pro rodiče Maškarní karneval Vítání jara společná vycházka s 1.třídou/družinou Odpoledne pro maminky Den dětí soutěže, hry Zpíváme s Míšou Výlety Ukončení školního roku-,,pasování na školáky Pohádková noc v MŠ - 6 -

7 5. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Naši mateřskou školu zatím nenavštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud by se tak stalo, budeme spolupracovat s příslušným SPC a upravíme vzdělávací program dle požadavků dítěte. Pro děti s odloženou školní docházkou nabízíme program Maxík Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Akreditovaný MŠMT ČR. 6. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program,,kaleidoskop poznání má dítě zaujmout ve všech směrech. Kaleidoskop barevné, skleněné střípky se pohybem skládají v ucelené pestrobarevné obrazce. Vše do sebe zapadá. Proto chceme dětem přibližovat pestrobarevně každodenní činnosti, jako v kaleidoskopu. Budeme tímto způsobem dětem předávat poznatky, vědomosti, poznávat s nimi svět kolem nás, přibližovat dětem základní hodnoty, budeme je vést k samostatnosti. Našim cílem je vytvářet z dětí samostatné jedince, kteří samostatně působí na své okolí, a hlavně děti šťastné a spokojené. Kaleidoskop je barevný, chceme, aby děti měly v naší MŠ barevný - spokojený pobyt. Při práci s dětmi se budeme snažit, aby atmosféra mateřské školy co nejvíce připomínala rodinné prostředí a přirozeně institucionální učení probíhalo v průběhu celého dne. Toto budeme plnit v organizační formách:volná hra v koutcích třídy a u stolečků,řízená činnost,stravování,odpočinek a hygiena,pobyt venku,rituály,cvičení,kroužky. Při práci budeme používat různé metody,například:ranní zdravení v kruhu,společné cvičení,společný zpěv,čtení pohádek,hry s vodou, učitelky jako příklad,dodržování pravidel,různé hry,pohybové hry,tanec,experimenty,pokusy,pozorování,vyprávění, řešení problémů,,hry v písku,s přírodninami,tvoření z papíru,kreslení do písku, vyrábění dárků,masek,hry se sněhem,malování do sněhu,hádanky,hlavolamy vymýšlení veršů,vymýšlení a konstruování modelů,fantazijní kresba,sestavování z PET vršků a další nesčetné metody.při práci bude naší snahou se vyhnout rizikům,která jsou obsažena ve vzdělávacím obsahu. 7. Vzdělávací nabídka INTEGROVANÝ BLOK : Školka na nás volá! Podtémata: Vítáme se po prázdninách. Hody na vesnici. Naši blízcí a kamarádi. Na procházku do přírody. Dílčí cíle Očekávané výstupy seznámí s místem a prostředím ve kterém dítě žije rozvíjení schopností žít ve společnosti ostatních rozvoj komunikativní dovednosti rozvoj schopností sebeovládání seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému rozvoj pohybových schopností - zvládnout základní pohybové dovednosti - vědomě napodobit jednoduchý pohyb - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - 7 -

8 Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny - vést rozhovor, naslouchat druhým - naučit se zpaměti krátké texty - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - navazovat kontakty s dospělým, které je svěřeno do péče - uplatňovat návyky v zákl.formách společenského chování - orientovat se bezpečně ve známém prostředí + jednotvárná, málo rozmanitá nabídka + příliš mnoho nefunkčních pravidel, děti se nepodílejí na jejich vytváření + zvýhodňování a nezvýhodňování některých dětí ve skupině + nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosoc. chování, málo vstřícné postoje dospělých + nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení + převaha předání hotových poznatků slovním poučováním + nevyhovující denní režim * získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení * ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách * uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky *spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim *spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - 8 -

9 INTEGROVANÝ BLOK : Co viděl drak z výšky? Podtémata: Na poli i na zahradě. Co viděl drak z výšky? Co dělají zvířátka? Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 6 8 týdnů rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj vnímání a naslouchání rozvoj tvořivosti rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým poznávání pravidel společenského soužití vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí,ve kterém žije - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - zvládat jednoduché pracovní úkony - vést rozhovor - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - zachytit a vyjádřit své prožitky - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými - respektovat potřeby jiného dítěte - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - mít povědomí o významu životního prostředí + nedostatečně připravené prostředí + jednostranná nabídka pohybových aktivit + nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí + vytváření komunikativních zábran + zahlcování podněty a informacemi + málo podnětů a aktivit podporující estetické vnímání + málo vstřícné postoje dospělých k dítěti, k sobě navzájem + nedostatek příležitostí k nápravě jednání + nedostatečné a nepřiměřené informace *soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje *všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí *dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky *má smysl pro povinnost ve hře i práci *řeší problémy,na které stačí,náročnější s oporou dospělého - 9 -

10 INTEGROVANÝ BLOK : Adventní čas. Podtémata: Těšíme se na Mikuláše. Prožíváme Advent. Vánoce, vánoce, přicházejí. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence osvojení si věku přiměřených praktických dovedností uvědomění si vlastního těla rozvoj řečových schopností vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet a plně prožívat rozvoj kooperativních dovedností rozvoj společenského a estetického vkusu rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - sladit pohyb se zpěvem - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - správně vyslovovat, ovládat dech,tempo i intonaci - naučit se zpaměti krátké texty - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - prožívat radost ze zvládnutého - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovláda své afektivní chování - spolupracovat s ostatními - vnímat umělecké a kulturní podněty - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé + omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech + nedostatek řízených pohybových aktivit + málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte + převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci + nedostatek času pro spontánní hru +nedostatek porozumění a ocenění úspěchu a úsilí + nedostatek možností projevovat vlastní city, prožitky a hovořit o nich + spěch a nervozita + nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte + autoritativní vedení,direktivní zacházení s dítětem + nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte + výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená * učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost

11 * nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu * v běžných situacích komunikuje bez zábran *chápe,že zájem o to, co se kolem děje,činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem * ví, že není jedno, v jakém prostředí žije,uvědomuje si že se svým chováním na něm podílí Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny

12 INTEGROVANÝ BLOK : Když vládne paní Zima. Podtémata: Zimní radovánky. Půjdu k zápisu! Zvířátka v zimě. Jak se v zimě oblékáme? Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví rozvoj fyzické i psychické zdatnost osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) poznávání sebe sama,rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného k myšlení slovně logickému,rozvoj paměti a pozornosti - pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - poznat některá písmena a číslice, své jméno, sluchově rozlišovat koncové i začáteční hlásky - sledovat očima zleva doprava - chápat základní číselné a matemat. pojmy, chápat prostorové pojmy - postupovat a učit se podle instrukcí - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním,učit se hodnotit své pokroky - všímat si změn a dění v nejbližším okolí mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc + neznalost zdravotního stavu + nerespektování rozdílných tělesných, pohybových možností jednotlivých dětí + nedostatek či zkreslení informací o lidském těle + nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

13 Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 6 8 týdnů + převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním + nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení,kdy dítě prožívá opakovaně selhání + nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti *získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení *při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení *ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní *samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej *svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a Vyhodnocovat *dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých *pokud se mu dostává uznání a ocenění učí se s chutí *zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

14 INTEGROVANÝ BLOK : Podtémata: Hrajeme si na básníky Jaro dělá pokusy. Zvířátka a jejich mláďátka. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace Hřej,sluníčko,hřej! zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností i produktivních posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod. rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit vytváření prosociálních postojů seznamování se světem lidí, kultury a umění - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - zachovávání správného držení těla - tvořit jednoduchý rým - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat - přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - zachytit a vyjádřit své prožitky - být citlivé ve vztahu k živým bytostem - bránit se projevům násilí jiného dítěte - chovat se zdvořile, dodržovat pravidla her a jiných činností + nedostatečně připravené prostředí + omezený přístup ke knížkám +nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem, založených na vlastní zkušenosti + nedostatek času a prostředků pro spontánní hru + nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření +nedostatek pozitivních příkladů a vzorů +nevhodný mravní vzor okolí + nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi *klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje *zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, využívá zkušenosti, fantazii a představivost *průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá *ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit *chápe, že se o tom, co udělá rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá 3 4 týdny

15 INTEGROVANÝ BLOK : Podtémata: Popřejeme maminkám. Kdo patří do mé rodiny. Čím budu? Rozkvetlá louka. Všichni spolu. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody rozvoj produktivních řečových schopností rozvoj paměti pozornosti získání schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj schopností žít ve společnosti ostatních lidí pochopení, že změny způsobené lid. činností mohou prostředí poškozovat - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - popsat situaci, chápat slovní vtip a humor - naučit se nazpaměť krátké texty,myslně si je zapamatovat - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky - chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto je každý jiný - pochopit, že každý má ve společenství svou roli - mít povědomí o širším společenském, přírodním i tech. prostředí + nevhodné prostory pro pohybové činnosti, nevhodná organizace + prostředí komunikačně chudé + nedostatek porozumění a ocenění úspěchu + autoritativní vedení + zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve Ň skupině *dovede postupovat podle instrukcí a pokynů *pokud se mu dostává uznání a ocenění učí se s chutí *chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, včasné řešení je výhodou *napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí *je schopno chápat, že lidé se různí *chápe, že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí *domlouvá se gesty a slovy, rozlišuje některé symboly *má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami

16 Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny

17 INTEGROVANÝ BLOK : Podtémata: Čím pojedeme na výlet? Jedeme do Zoo! Já jsem muzikant. Loučení. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny Jedeme do světa. vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o hudební a dramatické formy sdělení vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj schopností vyjádřit získané dojmy a prožitky ochrana osobního soukromí a bezpečí vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám - chovat se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo zdraví své i jiných - soustředěně poslouchat hudbu, sledovat divadlo - nalézat nová řešení, řešit problémy a situace - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přír. i kulturních krás, i setkávání se s uměním - bránit se projevům násilí jiného dítěte - chovat se zdvořile k druhým lidem,vážit i jejich práce a úsilí - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí + nevhodné vzory v chování dospělých + omezený přístup k hudebním vystoupením + málo příležitostí a prostoru k samostatnému řešení situací + časté organizování soutěživých her + chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí + uzavřenost školy vůči problémům *má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky *rozlišuje řešení, která jsou funkční *dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje *ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky *při setkání s neznámými či v neznámých situacích se chová obezřetně

18 INTEGROVANÝ BLOK : Hurá na prázdniny! Podtémata: Je nám dobře na světě! Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností posilování přirozených poznávacích citů rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,sportovním náčiním a pod. - vést rozhovor, naslouchat druhým,ptát se - postupovat podle pokynů a instrukcí - jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé- + nevhodné prostory pro činnosti + nedostatek porozumění *samostatně rozhoduje o svých činnostech,umí vyjádřit svůj názor *dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje *uvědomuje si svá práva i práva druhých,učí se je respektovat Věková skupina 3-6 let Časová realizace 2 3 týdny

19 INTEGROVANÝ BLOK : Zvyky, tradice a oslavy. Podtémata: Když je u nás posvícení. Čas Vánoc Karnevalový rej! Svátky jara. Popřejeme maminkám. Mám narozeniny! Všechny děti mají svátek! Vítání občánků Dílčí cíle rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj tvořivosti rozvoj mravního a estetického cítění posilování prosociálního chování k ostatním lidem rozvoj společenského i estetického vkusu poznávání jiných kultur Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - naučit se zpaměti krátké texty - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - naučit se nazpaměť krátké texty - těšit se z hezkých a příjemných zážitků - spolupracovat s ostatními - chovat se zdvořile - zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, chovat se přiměřeně a bezpečně + prostředí komunikačně chudé + zahlcování podněty a informacemi + nedostatek času na spontánní hru + stresy a napětí *soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů,je schopno dobrat se výsledkům *odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky i oceňovat výkony druhých *dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky *je schopno chápat, že lidé se různí *zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje *dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat slabé stránky *ví,že není jedno v jakém prostředí žije a že je může ovlivnit Časová realizace V průběhu celého roku

20 - 20 -

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Poznáváme svět společně

Poznáváme svět společně Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Poznáváme svět společně Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112, příspěvková organizace Mladá Boleslav, 293 01 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. 105/2010 Platnost: od 1. 2. 2010 Mateřská škola, Základní škola a Praktická

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání CESTA KOLEM SVĚTA 1. Škola a její vzdělávací program 1.1. Identifikační

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK JÁ A SVĚT KOLEM MĚ Platnost ŠVP pro PV od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 Vypracovala: Lenka Závorová

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Projednáno a schváleno na pedagogické poradě 28. 8. 2015. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ

Více

ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT

ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT Školní vzdělávací program ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace Adresa: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava-Poruba Tel.: 739 343

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Jen si děti všimněte

Jen si děti všimněte Motto: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já pochopím. Jen si děti všimněte Náš ŠVP PV je zpracován do deseti ucelených částí integrovaných bloků, které zahrnují podtémata,

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov motivační název: Hrajeme si celý rok, k poznání je jenom krok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání předkladatel: adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. Odloučené pracoviště Mateřská škola Libáň Na Sídlišti 550, Libáň 507 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBJEVUJEME SVĚT MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE 2 KOMPLETNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY JE K NAHLÉTNUTÍ V KANCELÁŘI MATEŘSKÉ ŠKOLY 3 Obsah 1. Identifikace školy... 4 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK

BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK Platnost ŠVP pro PV od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠTÍN 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Kamarádi školní vzdělávací program pro školní družinu Adresa školy: Tištín 21 Ředitel

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Putování za duhou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pejsek a kočička na cestách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pejsek a kočička na cestách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pejsek a kočička na cestách 1 Identifikační údaje...3 1.1 Název ŠVP...3 1.2 Údaje o škole...3 1.3 Zřizovatel...3 1.4 Platnost dokumentu...3 2 Charakteristika školy...5 2.1 Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA *** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STROM POZNÁNÍ. Aktualizace provedena k 1. 9.

MATEŘSKÁ ŠKOLA *** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STROM POZNÁNÍ. Aktualizace provedena k 1. 9. MATEŘSKÁ ŠKOLA *** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STROM POZNÁNÍ Aktualizace provedena k 1. 9. 2013 Platnost 3 roky Č. j. 276/2013 OBSAH Identifikační údaje o

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í M A T E Ř S K É Ř Á D Š K O L Y Obsah: I. Práva a povinnosti dětí...3 II. Práva a povinnosti zákonných

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Přerov nad Labem 112, 289 16 Přerov nad Labem Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Mateřská škola, Habrová 249, Třinec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kouzlíme s přírodou

Mateřská škola, Habrová 249, Třinec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kouzlíme s přírodou Mateřská škola, Habrová 249, Třinec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kouzlíme s přírodou Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Školní vzdělávací program ( ŠVP) pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program ( ŠVP) pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 Na Výsluní 200 562 01 Ústí nad Orlicí Č.j.132/2012/RE Školní vzdělávací program ( ŠVP) pro předškolní vzdělávání Název programu: BAREVNÝ ROK S VÝSLUŇÁKY Program

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠMERALOVA 10 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠMERALOVA 10 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠMERALOVA 10 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (platnost od února 2012) JÁ A MOJE ZNAČKA TY A TVOJE ZNAČKA - OBRÁZKOVÝ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAHRADA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAHRADA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAHRADA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřské školy Doudleby... Tlačte všichni, velel jeden kluk. Ostatní děti tlačily a tlačily,

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Cestou necestou. ..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka.. *)

Cestou necestou. ..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka.. *) MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 03 660 265 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠS49/2015 Platný od: 1. 9. 2015 Cestou necestou..zeměkoule,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY Platnost dokumentu: od 1.9.2007 Poslední aktualizace ŠVP: 30.8.2014

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, ROHOZNICE Rohoznice 145, 507 71 Miletín, IČ0 70993181, e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz Název předpisu: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SED: Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2010 ODBORNÁ LITERATURA: KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ MŠ MANUÁL K PŘÍPRAVĚ ŠVP MŠ /2005 / č.j. 160/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dětství je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Tochovice. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 E-mail: tochovice.ms@seznam. Základní a Mateřská škola Tochovice Telefon: 318 682 709 Tochovice 165 E-mail: tochovice.ms@seznam.cz Tochovice 262 81 Web: www.zstochovice.cz IČO: 71007202 Příloha č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Tochovice

Více