Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: do Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Prostorové, materiální a hygienické zabezpečení 3 2. Pedagogický sbor, plán školení Podmínky pro spolupráci s rodiči Psychosociální podmínky Spolupráce se ZŠ 4. Organizace vzdělávání, popis průběhu dne 5. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 6. Charakteristika vzdělávacího programu 7. Vzdělávací nabídka 8. Evaluační systém 9. Přílohy Projednán a odsouhlasen na pedagogické radě Věra Braná Eliška Šafářová Helena Kubíčková Jana Nýdecká.... Motto:,, Děti mají pohádkovou sílu proměňovat se ve všechno, co se jim zlíbí. Jean Cocteau - 1 -

2 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko IČO: Číslo jednací: 166/10 Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr.Věra Braná Kontakt: Telefon: E- mail: Zástupce ředitele pro MŠ: Jana Nýdecká Kontakt: Telefon: E- mail: Internetové stánky školy: http.://www.dubicko.cz Zřizovatel: Obec Dubicko Velká Strana Dubicko IĆ: DIČ: CZ Telefon: ŠVP zpracoval : Jana Nýdecká a kolektiv učitelek MŠ Dubicko - 2 -

3 2. Charakteristika školy Mateřská škola je dvoutřídní školou s kapacitou 50 dětí. V současnosti se počet přihlášených dětí pohybuje kolem 45. MŠ se nachází v centru obce vedle ZŠ a je propojena chodbou s budovou školní jídelny. Budova je dvoupodlažní, v přízemí je oddělení mladších dětí a v 1. patře jsou děti starší.součástí mateřské školy je velká zahrada s domečky, houpačkami a pískovištěm,v letních měsících je výhodou zeleň,která část zahrady zastiňuje a tím vytváří vhodné prostředí pro pobyt venku. 3. Podmínky vzdělávání 3.1Prostorové, materiální a hygienické zabezpečení Třídy MŠ jsou prostorné, skládají se ze dvou částí-třídy, kde jsou stolečky a na podlaze je linoleum a herny s kobercem. V každém patře jsou také dvě malé místnosti na pomůcky a ložní prádlo dětí a lehátka. Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, velikosti stolečků a židliček odpovídají velikosti a stáří dětí.učitelky mají ve třídách své pracovní stoly. V prostoru třídy děti svačí a obědvají. Hygienické zařízení je celkem prostorné,je zde umístěna i sprcha.počet umyvadel a záchodků odpovídá počtu dětí-5 umyvadel a 5 záchodků. V šatně jsou otevřená skříňky s věšáky pro daný počet dětí-1.patro 25, přízemí 18. V každé šatně jsou ještě lavečky kolem stěn a 1 uprostřed. V 1. patře je přípravna jídla, malá kancelář a WC pro dospělé.v přízemí je taktéž přípravna jídla, šatna a WC. Odpolední spánek a činnosti probíhají ve třídě mladších dětí Pomůcek pro pedagogickou práci je zde dostatek, žákovská i pedagogická knihovna je umístěna ve třídách MŠ. Učitelky mají k dispozici klavír, klávesy,radiomagnetofony s CD, v 1.patře je také televize s videem a DVD.V kanceláři je k dispozici pro učitelky také počítač s tiskárnou Pedagogický sbor, plán školení Pedagogický sbor mateřské školy tvoří 3 učitelky s odpovídající kvalifikací, od letošního školního roku má každá učitelka úvazek 1,0. Během školního roku se pedagogové zúčastňují akcí v rámci celoživotního vzdělávání dle nabídky a vlastního výběru. Při výběru a množství školících akcí budou samozřejmě zohledňovány finanční možnosti školy. Všechny učitelky si ve svém vlastním zájmu pravidelně pročítají a studují časopisy a ped. materiály pro pedagogickou práci-zpravodaj, Informatorium, Učitelské noviny i Věstník - 3 -

4 3.3. Podmínky pro spolupráci s rodiči Rodiče jsou v průběhu září na schůzce seznámeni s Vnitřním řádem mateřské školy a je jim nastíněn průběh školního roku. Mimořádné akce,které probíhají v průběhu školního roku,jsou v časovém předstihu vyvěšeny na informační tabuli pro rodiče.v případě potřeby také pomocí lístků s informacemi,které najdou rodiče ve skříňkách svých dětí. Denně mají rodiče možnost se informovat se na své dítě u učitelek,průběžně budou informováni o činnostech na nástěnkách v šatnách.kdykoliv v průběhu i na zahradě. školního roku mají možnost návštěvy ve třídách MŠ. V prosinci a květnu probíhají další společná setkání s rodiči ( akce,kterými se škola otevírá veřejnosti) Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy je utvářeno tak, aby se zde děti i dospělí cítili co nejlépe. Nově příchozím dětem je věnována zvýšená péče. Rodiče mají možnost zařadit při adaptaci starší dítě k mladšímu a naopak dle potřeb dítěte. Atmosféra ve škole je během dne pohodová a klidná. Činnosti se pravidelně střídají, děti si hned od začátku docházky zvykají na řád MŠ, ale přesto je respektována jejich osobní svoboda. Všechny děti mají rovnocenné postavení, jakékoliv zesměšňování a podceňování je zde nepřípustné. Dětem jsou během dne nabízeny různé vzdělávací nabídky, které odpovídají předškolnímu věku. Každý sebemenší úspěch dětí je pozitivně hodnocen. Mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce je velmi dobrá-děti navštěvují pěvecký sbor Dubínek a také kroužek AJ, vzájemné návštěvy dětí, které navštěvují družinu a 1.třídu.Společně prožíváme i karneval, oslavu Dne matek, Školní akademii a Pasování na školáky 4. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. 1. třídu navštěvují děti ve věku 2,5 4 let,ve 2. třídě jsou děti 4 6 leté, popřípadě s odloženou školní docházkou. Zápis dětí do mateřské školy probíhá každý rok koncem dubna, popřípadě začátkem května. Rodiče jsou seznámeni s požadavky pro přijetí. Přílohy- Kritéria pro přijímání dětí Co má dítě umět při příchodu do MŠ Seznam dětí pro daný školní rok 4.1. Popis průběhu dne V průběhu ranních her si děti vybírají individuální činnosti podle vlastního výběru,prostoru herny hrají námětové hry -,,Na kadeřnici,,,na lékaře,,,na obchod,. Cvičení probíhá také v herně, za příznivého počasí venku na zahradě. Děti nejdříve běhají poskakují,lezou, Dále zařadíme cviky na protažení celého těla,relaxační cviky, cviky s prvky jógou a dechová cvičení..dále zařazujeme pohybové hry dle přání dětí nebo soutěživé hry

5 Vhodné je zařazení na zklidnění dětí komutativního kruhu povídání na určité téma., předávání kamínku,.. Po svačince a hygieně mají děti řízenou činnost do pobytu venku. Pobyt venku je pro mladší děti vhodný na školní zahradě, starší děti mají procházky s volnou chvílí na hry v přírodě. Za nepříznivého počasí mají děti náhradní činnost ve svých třídách. Po obědě část dětí odchází domů a ostatní odchází s uč. do třídy mladších dětí,kde probíhá odpočinek Naši,,školáci zůstávají ve své třídě, kde probíhá odpočinek na podložkách a po té probíhají kroužky Sborového zpěvu, Anglického jazyka, Šikula a Hopsálek nebo volné individuální činnosti ve třídě nebo venku. Svačinu mají děti společně zpravidla ve 2. třídě, kde probíhá odpolední zájmová činnost a odtud se děti rozcházejí domů Režim dne scházení dětí a volné spontánní hry pohybové aktivity, hygiena, ranní svačina, řízené činnosti dětí osobní hygiena, příprava na pobyt venku,pobyt venku,případně náhradní činnosti při nepříznivém počasí osobní hygiena, příprava na oběd, oběd hygiena,příprava na spánek spánek a odpočinek,respektující rozdílné potřeby dětí,individuální činnosti s dětmi s nižší potřebou spánku, vstávání hygiena,odpolední svačina, odpolední zájmová činnost do příchodu 4.3. Podmínky zdravé životosprávy Strava: ranní svačina 8.30 hodin oběd hodin odpolední svačina hodin Pitný režim: V průběhu celého dne, dle potřeby dětí,které mají každé svůj hrneček označený značkou Vnitřní řád školy Provozní doba: Scházení dětí: Děti přivádějí do MŠ rodiče nebo jimi pověřené osoby v době od 6.30 hod. do 8.00 hod./ Po domluvě rodičů s učitelkami ve třídách i mimo tuto dobu./ Rozcházení dětí: Děti z MŠ odvádějí rodiče nebo jimi pověřené osoby/písemné pověření je uloženo v MŠ/ v době od hod. do hod.po domluvě s učitelkou kdykoliv během dne. Zdravotní stav a hygienické požadavky: Do MŠ přichází dítě zdravé. Děti potřebují vhodné oblečení i přezutí pro pobyt v MŠ, oblečení pro pobyt venku a potřeby k čištění zubů

6 Stravování: Stravování pro děti zajišťuje školní jídelna. Stravné vybírá vedoucí ŠJ do druhého pracovního dne v měsíci,kdy se dítě bude stravovat.odhlásit stravu mohou rodiče den předem v MŠ, nejpozději však do 7.00 hodin vedoucí ŠJ Totéž platí pro nahlašování po nepřítomnosti dítěte v MŠ.O výjimkách rozhoduje vedoucí ŠJ.Za odhlášenou stravu budou peníze vráceny při platbě dalšího měsíce. Školné: Školné činí 200,-Kč měsíčně, vybírá se vždy do 15. dne začátku měsíce. Osvobozeny od školného jsou děti předškolního věku a rodiny,které pobírají sociální příplatek.rodiče,kteří pobírají rodičovský příspěvek,platí 150,-Kč./do 4 let věku dítěte/ V době prázdnin je školné sníženo dle ředitelky zařízení. Členění do tříd: Děti jsou zařazovány do dvou tříd dle věku. Konzultační den: Připomínky k práci školy projednávají rodiče se zástupkyní pro MŠ, případně s ředitelkou ZŠ. Odpovědnost za škodu: Za škody způsobené na věcech, které si děti přinesou z domova /hračky, cenné věci,../,škola neodpovídá. Ozdravná opatření: Děti mají pravidelný pohyb, je zajištěn po celý den pitný režim, denně pobývají venku /za vhodného počasí/.pravidelně si po obědě čistí zuby,podle zájmu a věku se účastní plavecké školy. Rozdělení pedagogických pracovníků do tříd: V 1. třídě pracuje jedna učitelka pouze na ranní směně, odpoledne jsou třídy spojeny. V 2. třídě se učitelky pravidelně střídají v ranních a odpoledních směnách Mimoškolní aktivity Vítání občánků Maškarní karneval v KD 4.6. Školní aktivity Schůzka s rodiči Podzimní výstava Návštěva kina a divadla dle programu Návštěva prvňáčků Vánoční vystoupení pro rodiče Maškarní karneval Vítání jara společná vycházka s 1.třídou/družinou Odpoledne pro maminky Den dětí soutěže, hry Zpíváme s Míšou Výlety Ukončení školního roku-,,pasování na školáky Pohádková noc v MŠ - 6 -

7 5. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Naši mateřskou školu zatím nenavštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud by se tak stalo, budeme spolupracovat s příslušným SPC a upravíme vzdělávací program dle požadavků dítěte. Pro děti s odloženou školní docházkou nabízíme program Maxík Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Akreditovaný MŠMT ČR. 6. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program,,kaleidoskop poznání má dítě zaujmout ve všech směrech. Kaleidoskop barevné, skleněné střípky se pohybem skládají v ucelené pestrobarevné obrazce. Vše do sebe zapadá. Proto chceme dětem přibližovat pestrobarevně každodenní činnosti, jako v kaleidoskopu. Budeme tímto způsobem dětem předávat poznatky, vědomosti, poznávat s nimi svět kolem nás, přibližovat dětem základní hodnoty, budeme je vést k samostatnosti. Našim cílem je vytvářet z dětí samostatné jedince, kteří samostatně působí na své okolí, a hlavně děti šťastné a spokojené. Kaleidoskop je barevný, chceme, aby děti měly v naší MŠ barevný - spokojený pobyt. Při práci s dětmi se budeme snažit, aby atmosféra mateřské školy co nejvíce připomínala rodinné prostředí a přirozeně institucionální učení probíhalo v průběhu celého dne. Toto budeme plnit v organizační formách:volná hra v koutcích třídy a u stolečků,řízená činnost,stravování,odpočinek a hygiena,pobyt venku,rituály,cvičení,kroužky. Při práci budeme používat různé metody,například:ranní zdravení v kruhu,společné cvičení,společný zpěv,čtení pohádek,hry s vodou, učitelky jako příklad,dodržování pravidel,různé hry,pohybové hry,tanec,experimenty,pokusy,pozorování,vyprávění, řešení problémů,,hry v písku,s přírodninami,tvoření z papíru,kreslení do písku, vyrábění dárků,masek,hry se sněhem,malování do sněhu,hádanky,hlavolamy vymýšlení veršů,vymýšlení a konstruování modelů,fantazijní kresba,sestavování z PET vršků a další nesčetné metody.při práci bude naší snahou se vyhnout rizikům,která jsou obsažena ve vzdělávacím obsahu. 7. Vzdělávací nabídka INTEGROVANÝ BLOK : Školka na nás volá! Podtémata: Vítáme se po prázdninách. Hody na vesnici. Naši blízcí a kamarádi. Na procházku do přírody. Dílčí cíle Očekávané výstupy seznámí s místem a prostředím ve kterém dítě žije rozvíjení schopností žít ve společnosti ostatních rozvoj komunikativní dovednosti rozvoj schopností sebeovládání seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému rozvoj pohybových schopností - zvládnout základní pohybové dovednosti - vědomě napodobit jednoduchý pohyb - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - 7 -

8 Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny - vést rozhovor, naslouchat druhým - naučit se zpaměti krátké texty - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - navazovat kontakty s dospělým, které je svěřeno do péče - uplatňovat návyky v zákl.formách společenského chování - orientovat se bezpečně ve známém prostředí + jednotvárná, málo rozmanitá nabídka + příliš mnoho nefunkčních pravidel, děti se nepodílejí na jejich vytváření + zvýhodňování a nezvýhodňování některých dětí ve skupině + nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosoc. chování, málo vstřícné postoje dospělých + nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení + převaha předání hotových poznatků slovním poučováním + nevyhovující denní režim * získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení * ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách * uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky *spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim *spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - 8 -

9 INTEGROVANÝ BLOK : Co viděl drak z výšky? Podtémata: Na poli i na zahradě. Co viděl drak z výšky? Co dělají zvířátka? Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 6 8 týdnů rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj vnímání a naslouchání rozvoj tvořivosti rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým poznávání pravidel společenského soužití vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí,ve kterém žije - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - zvládat jednoduché pracovní úkony - vést rozhovor - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - zachytit a vyjádřit své prožitky - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými - respektovat potřeby jiného dítěte - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - mít povědomí o významu životního prostředí + nedostatečně připravené prostředí + jednostranná nabídka pohybových aktivit + nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí + vytváření komunikativních zábran + zahlcování podněty a informacemi + málo podnětů a aktivit podporující estetické vnímání + málo vstřícné postoje dospělých k dítěti, k sobě navzájem + nedostatek příležitostí k nápravě jednání + nedostatečné a nepřiměřené informace *soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje *všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí *dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky *má smysl pro povinnost ve hře i práci *řeší problémy,na které stačí,náročnější s oporou dospělého - 9 -

10 INTEGROVANÝ BLOK : Adventní čas. Podtémata: Těšíme se na Mikuláše. Prožíváme Advent. Vánoce, vánoce, přicházejí. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence osvojení si věku přiměřených praktických dovedností uvědomění si vlastního těla rozvoj řečových schopností vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet a plně prožívat rozvoj kooperativních dovedností rozvoj společenského a estetického vkusu rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - sladit pohyb se zpěvem - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - správně vyslovovat, ovládat dech,tempo i intonaci - naučit se zpaměti krátké texty - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - prožívat radost ze zvládnutého - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovláda své afektivní chování - spolupracovat s ostatními - vnímat umělecké a kulturní podněty - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé + omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech + nedostatek řízených pohybových aktivit + málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte + převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci + nedostatek času pro spontánní hru +nedostatek porozumění a ocenění úspěchu a úsilí + nedostatek možností projevovat vlastní city, prožitky a hovořit o nich + spěch a nervozita + nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte + autoritativní vedení,direktivní zacházení s dítětem + nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte + výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená * učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost

11 * nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu * v běžných situacích komunikuje bez zábran *chápe,že zájem o to, co se kolem děje,činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem * ví, že není jedno, v jakém prostředí žije,uvědomuje si že se svým chováním na něm podílí Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny

12 INTEGROVANÝ BLOK : Když vládne paní Zima. Podtémata: Zimní radovánky. Půjdu k zápisu! Zvířátka v zimě. Jak se v zimě oblékáme? Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví rozvoj fyzické i psychické zdatnost osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) poznávání sebe sama,rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného k myšlení slovně logickému,rozvoj paměti a pozornosti - pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - poznat některá písmena a číslice, své jméno, sluchově rozlišovat koncové i začáteční hlásky - sledovat očima zleva doprava - chápat základní číselné a matemat. pojmy, chápat prostorové pojmy - postupovat a učit se podle instrukcí - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním,učit se hodnotit své pokroky - všímat si změn a dění v nejbližším okolí mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc + neznalost zdravotního stavu + nerespektování rozdílných tělesných, pohybových možností jednotlivých dětí + nedostatek či zkreslení informací o lidském těle + nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

13 Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 6 8 týdnů + převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním + nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení,kdy dítě prožívá opakovaně selhání + nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti *získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení *při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení *ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní *samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej *svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a Vyhodnocovat *dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých *pokud se mu dostává uznání a ocenění učí se s chutí *zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

14 INTEGROVANÝ BLOK : Podtémata: Hrajeme si na básníky Jaro dělá pokusy. Zvířátka a jejich mláďátka. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace Hřej,sluníčko,hřej! zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností i produktivních posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod. rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit vytváření prosociálních postojů seznamování se světem lidí, kultury a umění - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - zachovávání správného držení těla - tvořit jednoduchý rým - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat - přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - zachytit a vyjádřit své prožitky - být citlivé ve vztahu k živým bytostem - bránit se projevům násilí jiného dítěte - chovat se zdvořile, dodržovat pravidla her a jiných činností + nedostatečně připravené prostředí + omezený přístup ke knížkám +nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem, založených na vlastní zkušenosti + nedostatek času a prostředků pro spontánní hru + nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření +nedostatek pozitivních příkladů a vzorů +nevhodný mravní vzor okolí + nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi *klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje *zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, využívá zkušenosti, fantazii a představivost *průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá *ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit *chápe, že se o tom, co udělá rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá 3 4 týdny

15 INTEGROVANÝ BLOK : Podtémata: Popřejeme maminkám. Kdo patří do mé rodiny. Čím budu? Rozkvetlá louka. Všichni spolu. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody rozvoj produktivních řečových schopností rozvoj paměti pozornosti získání schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj schopností žít ve společnosti ostatních lidí pochopení, že změny způsobené lid. činností mohou prostředí poškozovat - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - popsat situaci, chápat slovní vtip a humor - naučit se nazpaměť krátké texty,myslně si je zapamatovat - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky - chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto je každý jiný - pochopit, že každý má ve společenství svou roli - mít povědomí o širším společenském, přírodním i tech. prostředí + nevhodné prostory pro pohybové činnosti, nevhodná organizace + prostředí komunikačně chudé + nedostatek porozumění a ocenění úspěchu + autoritativní vedení + zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve Ň skupině *dovede postupovat podle instrukcí a pokynů *pokud se mu dostává uznání a ocenění učí se s chutí *chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, včasné řešení je výhodou *napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí *je schopno chápat, že lidé se různí *chápe, že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí *domlouvá se gesty a slovy, rozlišuje některé symboly *má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami

16 Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny

17 INTEGROVANÝ BLOK : Podtémata: Čím pojedeme na výlet? Jedeme do Zoo! Já jsem muzikant. Loučení. Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let Časová realizace 3 4 týdny Jedeme do světa. vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o hudební a dramatické formy sdělení vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj schopností vyjádřit získané dojmy a prožitky ochrana osobního soukromí a bezpečí vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám - chovat se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo zdraví své i jiných - soustředěně poslouchat hudbu, sledovat divadlo - nalézat nová řešení, řešit problémy a situace - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přír. i kulturních krás, i setkávání se s uměním - bránit se projevům násilí jiného dítěte - chovat se zdvořile k druhým lidem,vážit i jejich práce a úsilí - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí + nevhodné vzory v chování dospělých + omezený přístup k hudebním vystoupením + málo příležitostí a prostoru k samostatnému řešení situací + časté organizování soutěživých her + chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí + uzavřenost školy vůči problémům *má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky *rozlišuje řešení, která jsou funkční *dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje *ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky *při setkání s neznámými či v neznámých situacích se chová obezřetně

18 INTEGROVANÝ BLOK : Hurá na prázdniny! Podtémata: Je nám dobře na světě! Dílčí cíle Očekávané výstupy Rizika Kompetence rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností posilování přirozených poznávacích citů rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,sportovním náčiním a pod. - vést rozhovor, naslouchat druhým,ptát se - postupovat podle pokynů a instrukcí - jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé- + nevhodné prostory pro činnosti + nedostatek porozumění *samostatně rozhoduje o svých činnostech,umí vyjádřit svůj názor *dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje *uvědomuje si svá práva i práva druhých,učí se je respektovat Věková skupina 3-6 let Časová realizace 2 3 týdny

19 INTEGROVANÝ BLOK : Zvyky, tradice a oslavy. Podtémata: Když je u nás posvícení. Čas Vánoc Karnevalový rej! Svátky jara. Popřejeme maminkám. Mám narozeniny! Všechny děti mají svátek! Vítání občánků Dílčí cíle rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj tvořivosti rozvoj mravního a estetického cítění posilování prosociálního chování k ostatním lidem rozvoj společenského i estetického vkusu poznávání jiných kultur Očekávané výstupy Rizika Kompetence Věková skupina 3-6 let - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - naučit se zpaměti krátké texty - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - naučit se nazpaměť krátké texty - těšit se z hezkých a příjemných zážitků - spolupracovat s ostatními - chovat se zdvořile - zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, chovat se přiměřeně a bezpečně + prostředí komunikačně chudé + zahlcování podněty a informacemi + nedostatek času na spontánní hru + stresy a napětí *soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů,je schopno dobrat se výsledkům *odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky i oceňovat výkony druhých *dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky *je schopno chápat, že lidé se různí *zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje *dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat slabé stránky *ví,že není jedno v jakém prostředí žije a že je může ovlivnit Časová realizace V průběhu celého roku

20 - 20 -

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 2. 9. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Prostorové,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Objevujeme svět kolem nás aneb hledáme nové kamarády Zpracovaly: Šárka Přikrylová, vedoucí učitelka MŠ Leskovec nad Moravicí Hana Limberková, učitelka

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Hrášek objevuje svět pro předškolní vzdělávání (od září 2015 do srpna 2018)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Hrášek objevuje svět pro předškolní vzdělávání (od září 2015 do srpna 2018) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Hrášek objevuje svět pro předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ Staroměstská 16, České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání (Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více