Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech"

Transkript

1 Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech 1. Transformace demografického chování 1.1. Příčiny transformace teoretické zakotvení Několik málo let po změně politického systému roku 1989 se začalo výrazně měnit demografické chování obyvatel České republiky. Model demografického chování, který zde v období reálného socialismu panoval, se začal měnit z modelu typického vysokou intenzitou plodnosti a sňatečnosti na model, který je charakterizován plodností hluboko pod záchovnou hranicí a výrazně nižší intenzitou sňatečnosti. Brzy po prvních projevech této transformace odborníci z řad sociologů a demografů začali diskutovat o příčinách těchto změn. Důležité je zmínit, že se v polovině devadesátých let objevila dvě víceméně protichůdná vysvětlení. První vychází z předpokladu, že změny v demografickém chování české populace se odehrávají po vzoru přeměn v západních a severních zemích Evropy, které se v těchto podmínkách projevily poprvé v polovině šedesátých let, a jedná se o změny, které jsou převážně přičítány hodnotové a kulturní přeměně. Na základě těchto změn demografové Lesthaeghe a van de Kaa roku 1986 formulovali teorii druhého demografického přechodu. Jak autoři uvádí, (van de Kaa 2002: 10) mezi hlavní rysy tohoto přechodu patří pokles úrovně plodnosti (zvláště v důsledku odkládání rození dětí do vyššího věku), dále pokles intenzity sňatečnosti, který je spojen s nárůstem průměrného věku při prvním sňatku, nárůst rozvodovosti, zvýšení výskytu nemanželských soužití spolu s tím nárůst dětí narozených mimo manželství a v neposlední řadě rozšíření moderních antikoncepčních prostředků. Zastáncem toho, že v České republice probíhá opožděně druhý demografický přechod je zejména L. Rabušic a T. Sobotka. Oproti tomuto přístupu vystoupila v devadesátých letech J. Rychtaříková, která přikládá důležitost zvláště strukturním faktorům při přeměně demografického chování. V diskuzi se objevovaly zvláště tyto argumenty: Proměny v charakteru demografické reprodukce nejsou výsledkem ekonomické krize a snížených sociálních jistot, nýbrž jsou výsledkem kulturních proměn, které krystalizovaly v mladých věkových kohortách zrozených na počátku sedmdesátých let. (Rabušic 1997: 115) Jedná se o změny v normách a postojích lidí směrem k individualismu nebo jde o krizové chování obyvatelstva, které reaguje prudkým poklesem plodnosti podobně jako za světové hospodářské krize ve třicátých letech? (Rychtaříková 1997/1998: 40) Rychtaříková dále zdůrazňuje (Rychtaříková 1997/1998) rozdílné ekonomické podmínky, ve kterých probíhala transformace demografického chování na Západě a podmínky v České republice. V souvislosti s tímto zmiňuje, že vliv mohla mít také náhlá změna podmínek, které přestaly favorizovat rodinu a dále také chronický nedostatek bytů. Jako všeobecný problém vysvětlování transformace demografického chování strukturními faktory bývá zmiňována (Kostelecký, Vobecká 2011: 18, Lux eds. 2010: 10) absence empirického testování předpokladů, které byly uváděny. Aniž by byl zanedbáván vliv kulturních faktorů, tak bude v této práci věnována pozornost strukturním faktorům, a to tak, že bude zkoumán možný vliv změny bytové situace v devadesátých letech na změny v demografickém chování. Nejprve bude zmíněna prudkost změn zvláště intenzity plodnosti a sňatečnosti, dále názor mladých lidí na bytovou situaci v období od roku 1991 až do současnosti. Zde jsou využity základní výsledky z šetření CVVM (dříve IVVM) Změny úrovně plodnosti a sňatečnosti Pokles úrovně plodnosti je zřetelnější, pokud jde o srovnání vývoje před a po roce Ještě v osmdesátých letech se hodnoty úhrnné plodnosti blížily hranici 2,1 dítěte na 1

2 jednu ženu, tj. úrovni prosté reprodukce, a Česká republika se v tomto období řadila k zemím s vyšší úrovní intenzity plodnosti. Hodnoty úhrnné plodnosti rapidně klesají od roku 1992 a následně se stabilizují na velmi nízkých úrovních, přičemž minimální hodnoty bylo dosaženo roku 1999 (1,13). Později hodnoty úhrnné plodnosti postupně narůstají a v současnosti dosahují 1,5 dítěte na jednu ženu. V západních a severních zemí Evropy, kde se většina odborníků shoduje, že druhý demografický přechod probíhá, nikdy úhrnná plodnost neklesla na takto kriticky nízké hodnoty. Proto je nutné zaměřit se i na možnou roli nejen kulturních, ale i strukturních faktorů při této transformaci. Obr. 1: Vývoj úhrnné plodnosti a průměrného věku matek při narození prvního dítěte v ČR v letech ,2 2,0 úhrnná plodnost průměrný věk při narození prvního dítěte 28,0 1,8 27,0 1,6 1,4 26,0 1,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 25,0 0,8 0,6 1,7 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 24,0 0,4 23,0 0,2 0,0 22, Zdroj: ČSÚ Prakticky současně s poklesem úhrnné plodnosti narůstal průměrný věk matek při narození prvního dítěte. V osmdesátých letech ženy porodily své první dítě průměrně ve dvaadvaceti letech. V současnosti se tento ukazatel pohybuje na úrovni 27 let, přičemž je stále zaznamenáván nárůst. Jak uvádí Fialová a Kučera (Fialová, Kučera 1997: 94) do konce osmdesátých let panoval v České republice relativně stabilní model sňatečnosti, který byl typický nízkým věkem vstupu do manželství u mužů i u žen. Tento model časného a častého sňatku byl však brzy po revoluci vystřídán modelem, pro který je typický pozdní a málo frekventovaný sňatek. Tento posun ilustruje nárůst průměrného věku vstupu do manželství u mužů a u žen v letech 1980 až U žen se v osmdesátých letech pohyboval na úrovni 22 let a u mužů na úrovni 24 let. Přibližně mezi lety 1991 a 1992 je zaznamenán nárůst tohoto ukazatele, a to až na úroveň 29 let u žen a 32 let u mužů v roce V kontextu změn sňatkového chování české populace bývají zmiňovány (Aleš 1995: 80; Fialová, Kučera 1997: 94) podmínky před revolucí, které umožňovaly ženatým a vdaným větší šanci na získání bytu, dále také novomanželské půjčky a v souvislosti s tím následná porevoluční ekonomická náročnost osamostatnění manželského páru. Jak uvádí Fialová (Fialová 2006: 97) sňatečnost byla dlouho považována za odraz soudobé ekonomické situace, v období hospodářské prosperity 2

3 narůstaly počty uzavřených sňatků a v období hospodářské recese naopak klesaly. Nicméně politická transformace mimo tyto podmínky přinesla také lepší možnosti seberealizace prostřednictvím vzdělávání, cestování apod., které mohly také hrát svou neméně podstatnou roli. Změnám v úrovni plodnosti a sňatečnosti bývá většinou věnována největší pozornost, ale výrazný nárůst byl zaznamenán i u podílu dětí rozených mimo manželství, úrovně rozvodovosti, podílu žen užívajících hormonální antikoncepci atd. Jak uvádí například Kocourková (Kocourková 1996: 270) dosavadní trendy demografického chování v České republice naznačují, že se jedná o přibližování se západoevropskému modelu reprodukčního chování. Obr. 2: Vývoj průměrného věku při prvním sňatku u mužů a žen v období 1980 až Průměrný věk při prvním sňatku muži Průměrný věk při prvním sňatku ženy Zdroj: ČSÚ 2. Subjektivní hodnocení bytové situace Zkoumání vztahu mezi transformací demografického chování a vlivem bytové situace zahrnuje mnoho možností přístupů, je možné zkoumat vztahy mezi vývojem ekonomických, sociálních a demografických ukazatelů na národní či regionální úrovni. Nicméně důležitou oblastí je také samotné hodnocení bytové situace zvláště mladou generací, které se změny bezprostředně týkají. Je to právě tato generace mladých lidí, jejíž reprodukční chování se začalo na počátku devadesátých let značně proměňovat a právě oni stojí před naprosto odlišnými podmínkami získání vlastního bydlení, než kterým čelili jejich rodiče. Od devadesátých let se otázka bydlení stává klíčovou a mladí jedinci a rodiny stojí před úkolem ji vyřešit nejlépe koupí vlastního bytu, která by v době, kdy neodvratitelně hrozí stárnutí populace, byla alespoň jistou pojistkou na stáří. Proto je v této části práce využito výsledků pravidelných měsíčních výzkumů, jež provádí CVVM (dříve IVVM), a které jsou relevantní pro posouzení vlivu bytové situace při přeměně demografického chování. Postupně je pozornost věnována například problémům s výdaji na bydlení, obavám z výdajů na bydlení, hodnocení situace možnosti získání bytu v podmínkách České republiky a v neposlední řadě také hodnocení důležitosti dobrého bydlení pro založení rodiny. Pro doplnění otázky vlivu 3

4 důležitosti dobrého bydlení pro uzavření manželství jsou využity výsledky z mezinárodního komparativního výzkumu European Values Study (z let 1991, 1999, 2008). V této souvislosti je kladen důraz zvláště na výsledky týkající se respondentů ve věku let (v případě EVS let). Výsledky výzkumu jsou zpracovány na základě třídění druhého stupně pomocí řádkových procent, pro lepší identifikaci změn jsou ve většině případů vybrány takové oblasti, které byly většinou zkoumány ve více šetřeních s cílem zachytit případný trend v čase Hodnocení bytové situace po revoluci 1989 V roce 1991 byly zkoumány v rámci šetření IVVM různé aspekty transformace společnosti. V rámci tohoto zkoumání byli také respondenti dotazováni na zvládnutí situace z hlediska bydlení. Prakticky bez ohledu na věk se ukázalo, že pro přibližně 60 % respondentů zůstala rodinná situace týkající se bydlení stejná. Naopak horší podmínky než před revolučním rokem zaznamenalo % dotázaných, z toho hodnotilo v nejmladší věkové kategorii nově nastolené podmínky jako nezvladatelné 11 %. Jak uvádí Kuchařová a Petrová (Kuchařová, Petrová 1997: 180) na základě jejich empirických zjištění se nepotvrdily hypotézy, které se vyjadřovaly pro rapidně klesající životní úroveň mladých rodin. Zde uvedené výsledky toto víceméně potvrzují, nicméně skupina obyvatel, pro kterou se podmínky po transformaci na tržní hospodářství zhoršily, není, co se týče početnosti zanedbatelná a jistý vliv ve změně reprodukčního chování uvažovat lze. Tab. 1: Hodnocení bytové situace po roce 1989, (v %) Věk Zlepšení Zůstalo stejné Zhoršení 4 Nezvládne se to Netýká se Zdroj: IVVM Neví 2.2. Problémy s výdaji na bydlení Mezi lety 1993 a 2001 bylo v rámci zjišťování různých problémových oblastí týkajících se výdajů domácnosti několikrát sledováno vnímání problémů s výdaji na bydlení. Na základě výsledků z těchto let je v průběhu času patrný nárůst podílu odpovědí v kategoriích velké a větší. Zároveň s tímto dochází ke snižování podílu respondentů, kteří nepociťovali žádné problémy s výdaji na bydlení. V průběhu sledovaného období se podíl respondentů, kteří hodnotili své problémy s výdaji na bydlení jako velké či větší, pohyboval okolo 40-ti procent. Nicméně jistou výjimku zde představuje rok 1996, který je z hlediska respondentů hodnocen jako nejpříznivější problém s výdaji na bydlení (velké či větší) uvedlo jen 21 % dotázaných z věkové kategorie let. Ovšem tento pokles byl v podstatě kompenzován nárůstem odpovědí v kategorii neví. Co se týče této kategorie, tak byla u nejmladších respondentů zaznamenána oproti ostatním věkovým kategoriím největší tendence této odpovědi, a to ve všech sledovaných letech. Zde by pravděpodobně mohl být důvodem nízký věk některých respondentů, kteří ještě nemusí mít s výdaji na bydlení vlastní zkušenosti. Nicméně z hlediska těchto výsledků se celkově nejmladší kategorie výrazně nevydělovala od starších respondentů. Na základě těchto výsledků byl v průběhu sledovaného období zaznamenán trend zvyšování vnímání problémů s výdaji na bydlení u nejmladší věkové kategorie, který je prakticky v souladu se zvyšováním reálných výdajů na bydlení v průběhu let. Obr. 3: Vnímání problémů s výdaji na bydlení u nejmladší věkové kategorie (15 29 let), (v %)

5 100 nevi velke vetsi male zadne % Zdroj: IVVM, CVVM Obavy z výdajů na bydlení Zajímavou informaci poskytuje také srovnání výsledků týkajících se obav respondentů, které do budoucna pociťují ohledně výdajů na bydlení (tato otázka byla zjišťována v roce 1998, 2000 a 2001). Co se týče nejmladší věkové kategorie respondentů, tak v roce 1998 pociťovalo velké či větší obavy z výdajů na bydlení 60 % dotázaných z této věkové skupiny. V roce 2000 byl v tomto případě zaznamenán mírný pokles na 56 % a v roce 2001 bylo zaznamenáno opětovné zvýšení na 59 %. Ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi se nejedná o odlišení, naopak podobné výsledky byly zaznamenány i ostatních respondentů. Nicméně výsledky poskytují dvě zajímavé informace. Na rozdíl od původního předpokladu se jako skupina, která má největší obavy z výdajů na bydlení, vydělila kategorie nejstarších respondentů (60+). Tyto výsledky by mohly ukazovat na to, že se transformace v devadesátých letech dotkla převážně této věkové skupiny. V souvislosti s nízkou plodností hrozí stárnutí populace, které je důsledkem zavádění takových opatření, které by mohly do budoucna způsobit, že určitá část seniorů nebude schopna své náklady na bydlení pokrýt sama. Co se týče druhé informace, tak se opět nejmladší respondenti i v této otázce vyznačují největším podílem odpovědí v kategorii neví. 5

6 Tab. 2: Obavy z výdajů na bydlení do budoucna v letech 1998, 2000 a 2001, (v %) 1998 Věk Žádné Malé Větší Velké Neví Věk Žádné Malé Větší Velké Neví Věk Žádné Malé Větší Velké Neví Zdroj: IVVM, CVVM 2.4. Zvládnutí zvýšení nákladů na bydlení V letech 1997 a 1998 byly v souvislosti s tehdejším zvyšováním cen nájemného a energií zjišťovány názory respondentů na budoucí zvládnutí této situace. V roce 1997 pociťovalo 31 % respondentů v kategorii let větší nebo velké problémy se zvládnutím této situace. Do roku 1998 se tento podíl zvýšil na 36 %. Tyto výsledky pravděpodobně svědčí nejen o tom, že se stává u některých jedinců problémem zvýšení cen nájemného a energií, ale také o tom, že jejich situace musela být již před zvýšením ne příliš uspokojivá. Tak jako v předchozích otázkách se u nejmladší kategorie objevilo nejčetnější zastoupení kategorie neví a dále kategorie respondentů starších šedesáti let pociťovala v obou sledovaných letech větší obavy z problémů do budoucna se zvýšením cen nájemného a energií. Tab. 3: Zvládnutí zvýšení nákladů na bydlení v letech 1997 a 1998, (v %) 1997 Věk Bez Větší Velké Určité potíže problémů problémy problémy Neví Věk Bez problémů Určité potíže 6 Větší problémy Velké problémy Neví

7 Zdroj: IVVM, CVVM 2.5. Zhodnocení možností získání bytu V letech 2006 až 2011 byla zjišťována také otázka týkající se možností získání bytu. V průběhu celého sledovaného období jsou výsledky víceméně stabilní, přibližně 70 % dotázaných z nejmladší věkové kategorie shledává možnosti získání bytu jako velmi špatné či docela špatné. Vcelku překvapivá je skutečnost, že přibližně jedna třetina dotázaných z této věkové kategorie v průběhu celého období hodnotila možnosti získání bytu jako velmi špatné. Naopak jen minimum respondentů hodnotilo možnosti získání bytu jako velmi dobré. Tyto výsledky svědčí pravděpodobně o tom, že je situace získání bytu v českých podmínkách již dlouhodobě neuspokojivá. Možnost získání bytu byla respondenty hodnocena jako špatná zvláště v roce 2008, nicméně je možné uvažovat o tom, že jsou tyto výsledky ovlivněny tehdejším nástupem ekonomické krize a případných obav s ní spojených. Od roku 2009 je patrné mírné zlepšení situace a víceméně pokračuje trend uspokojivějšího vnímání možnosti získání bytu nejmladšími respondenty. V této otázce se opět neprojevila výraznější diferenciace odpovědí dle věkových kategorií i v ostatních věkových kategoriích se projevila tendence k hodnocení možností získání bytu spíše jako nepříznivé. Zajímavé by bylo srovnání s výsledky z devadesátých let, jelikož výsledky z roku 2006 napovídají, že by hodnocení možnosti získání bytu v předchozích letech mohlo být méně příznivé než v letech následujících. Bohužel tato otázka nebyla v předchozích letech do šetření zařazena. Pro srovnání je alespoň možné uvést závěry týkající se výsledků z šetření Mladá generace, které se uskutečnilo roku Jak uvádí Kučera (Kučera 2000: 60) výsledky naznačují, že by nemožnost získání vlastního bytu mohla hrát roli v odmítání sňatku a narození dítěte v několika příštích letech. Podobně na základě výsledků z výzkumu Bydlení mladé generace 2003 Ettlerová a Matějková uvádějí (Ettlerová, Matějková 2004: 81), že se mladí snoubenci rozhodli uzavřít manželství a přemýšlet o založení rodiny až po dosažení finanční nezávislosti. Obr. 4: Zhodnocení možnosti získání bytu v letech , věková kategorie respondentů let, (v %) 100 neví velmi špatná docela špatná docela dobrá velmi dobrá % Zdroj: CVVM

8 2.6. Hodnocení situace v ČR finance k založení rodiny Mezi lety 2006 a 2011 byl zkoumán postoj respondentů k situaci v České republice, pokud jde o finanční možnosti k založení rodiny, možnosti mít děti. Po celé sledované období většina respondentů ve věkové kategorii let hodnotila tuto situaci jako nepříznivou. Pokud uvažujeme kategorie velmi špatná a spíše špatná jako rovnocenné, tak se podíl špatného hodnocení zvýšil z 66 % v roce 2006 na 75 % v roce Přičemž se tento nárůst realizoval zvláště v kategorii velmi špatná. Důležité je rovněž to, že podíl respondentů, kteří by finanční situaci k založení rodiny hodnotili, jako velmi dobrou nepřesáhl během sledovaného období čtyři procenta. Jelikož je finanční situace pro založení rodiny většinou hodnocena jako jedna z nejdůležitějších podmínek, lze na základě těchto výsledků uvažovat o možném vlivu nepříznivé ekonomické situace na dnešní (stále velmi nízkou) úroveň plodnosti. Otázkou však zůstává, zda respondenti v období, kdy pociťují problémy s výdaji na bydlení a projevují se obavy ze zvýšení nákladů na bydlení apod., zda se i v této situaci mladí lidé odhodlají založit rodinu. Obr. 5: Hodnocení situace v ČR z hlediska dostatku financí k založení rodiny, věková kategorie respondentů let, (v %) 100 neví velmi špatná spíše špatná spíše dobrá velmi dobrá % Zdroj: CVVM Pozn. V letech 2006 a 2007 byla škála odpovědí následující: velmi dobrá, docela dobrá, docela špatná, velmi špatná v rámci tohoto srovnání považováno za rovnocenné 2.7. Význam dobrého bydlení V rámci mezinárodního komparativního výzkumu European Values Study (EVS), kterého se Česká republika zúčastnila již třikrát, je pravidelně zjišťována důležitost dobrého bydlení pro uzavření manželství. Ve všech letech, ve kterých v České republice šetření proběhlo (1991, 1999, 2008) se u věkové kategorie let prakticky nezměnila důležitost přikládaná dobrému bydlení. Ve všech sledovaných letech se důležitost pohybovala nad 90-ti procenty. Tato skutečnost by mohla svědčit o tom, že bydlení je pro uzavření manželství natolik důležité, že pokud nejsou reálné podmínky získání dobrého bydlení uspokojivé, tak 8

9 lidé nebudou vstupovat do sňatku, případně do něj vstoupí až po dosažení patřičné finanční jistoty, tzn. v pozdějším věku. Tato hypotéza by byla v souladu s reálnými českými poměry. Nicméně jak upozorňuje Hamplová (Fialová eds :85), zjištění o důležitosti vlastního bydlení a také dostatečného příjmu pro mladá manželství v době zakládání rodiny není žádným objevem, tyto závěry se objevovaly již v předlistopadových výzkumech. Tuto hypotézu lze rovněž vyvrátit zjištěními z výzkumů Populační klima , které uvádějí Kuchařová a Petrová (Kuchařová, Petrová 1997: 180), dle jejich výsledků se i přesto že je bydlení uváděno jako jedna ze zásadních podmínek uzavření manželství, nepotvrdilo, že by byl nedostatek bytů tak kritický, že by mohl být výraznější brzdou rodinného chování. Od devadesátých let se v české společnosti rozšiřuje fenomén nesezdaného soužití. V souvislosti s tímto vývojem by bylo možné uvažovat o rozšiřování nesezdaného soužití v kontextu s nejistou ekonomickou situací, která neumožňuje párům pořídit si vlastní bydlení a uzavřít sňatek. Důležitost bydlení, která se projevila ve výsledcích z výzkumu EVS by byla s tímto v souladu. Touto otázkou se zabývala Ettlerová a Matějková (Ettlerová, Matějková 2004: 12), které na základě analýzy výsledků z výzkumu Bydlení mladé generace 2003 dospěly k závěru, že nevyřešení bytové situace (samostatného bydlení) je až čtvrtým důvodem, proč nesezdané páry preferují prozatímní společný život bez sňatku. Na prvních třech příčkách se vyskytovaly důvody, které by svědčily o rozhodnutí, jež je vedeno spíše změnou hodnotového systému české populace (zkouška společného bydlení nebo chuť užívat si života bez závazků). Obr. 6: Význam dobrého bydlení v letech 1991, 1999 a 2008, věková kategorie respondentů let, (v %) 100 nepříliš důležité spíše důležité velmi důležité % Zdroj: Hodnoty a postoje v ČR Zajímavý příspěvek k této problematice představuje také skutečnost, kterou uvádějí v rámci zjištění z dílčích výzkumů provedených Sociologickým ústavem AV ČR Kuchařová, Nedomová a Zamykalová (Kuchařová, Nedomová, Zamykalová: 82) a to, že i přesto, že mladí lidé deklarují ve výzkumech vysokou důležitost bytové situace při rozhodování o vstupu do manželství, tak v praxi není tento postoj většinou následován. K podobnému zjištění dochází i Kostelecký (Kostelecký 1997: 2), který uvádí, že jen minimum jedinců, kteří plánují uzavřít 9

10 sňatek, bydlí před svatbou samostatně; klasický americký model, v němž většina mladých lidí opouští po dosažení plnoletosti své rodiče a svoji nezávislost a dospělost manifestují mj. i odděleným samostatným bydlením, je na hony vzdálen současné české realitě. 3. Závěr 3.1. Současný stav poznání Od devadesátých let se zkoumání problematiky transformace demografického chování výrazně posunulo od vnímání příčin této transformace jako výlučně strukturní nebo kulturní povahy. Současné výsledky výzkumů naznačují, že se pravděpodobně jedná o kombinaci těchto rozdílných příčin. Již výše zmíněný T. Sobotka zdůrazňuje (Sobotka eds. 2008), že lze změny vysvětlit jako souhru několika faktorů, mezi něž řadí nárůst příležitostí, které konkurují rodinnému životu (vzdělání apod.), měnící se partnerské chování, ale také ekonomickou nejistotu mladých lidí. Toto tvrzení je víceméně v souladu se zjištěními, které uvádí Lesthaeghe (Lesthaeghe 2010: 220) v rámci svého zkoumání možného průběhu druhého demografického přechodu ve střední a východní Evropě. Dále Kostelecký a Vobecká (Kostelecký, Vobecká 2011), na úrovni zkoumání okresů ukazují, že vztah mezi porodností a finanční dostupností bydlení v okrese existuje, nicméně se nejedná o jediný faktor, který úroveň porodnosti ovlivňuje. Nebo dále jak uvádí Lux a kolektiv (Lux eds :14) změny, které byly po roce 1989 nastoleny, přinesly pro mladé lidi dva víceméně protichůdné důsledky, jedná se o otevření mnoha příležitostí, mezi nimiž mohou svobodně volit, ale na druhou stranu s sebou tato svoboda nese nutnost převzetí odpovědnosti za rizika, která vyplývají z tohoto svobodného rozhodování. Analýzou samostatného bydlení v mezinárodní komparaci se zabývala Nešporová (Nešporová 2011: 5,6), která dochází k závěru, že načasování odchodu z domácnosti rodičů je ovlivňováno vnějšími strukturálními faktory a také společenskými zvyky a normami Zhodnocení výsledků práce v kontextu současného stavu poznání Cílem této práce bylo postihnout základní tendence bytové situace mladých lidí, které mohly mít vliv v transformaci demografického chování v devadesátých letech. Zkoumání hodnocení bytové situace po transformačním roku 1989 ukázalo, že téměř bez ohledu na věk zůstala situace stejná, nicméně se zde vydělila skupina mladých respondentů, kteří hodnotili změnu situace jako nezvladatelnou. Dále byl v průběhu devadesátých let prokázán nárůst problémů s výdaji na bydlení, které jsou následovány také obavami z budoucího zvýšení nákladů na bydlení. V kontextu zvyšování cen nájmů a energií byla v druhé polovině devadesátých let zjištěna přibližně jedna třetina respondentů, která by měla se zvýšením velké či větší problémy. Takto bylo zmapováno vnímání situace bydlení mladými respondenty v devadesátých letech. Situace se na základě těchto výsledků nejeví jako příliš uspokojivá, což je do určité míry v souladu s velmi nepříznivým vývojem intenzity plodnosti v tomto období. Nicméně také se ukázalo, že se oproti původním předpokladům mladá generace nijak zvlášť nevymezuje oproti starším věkovým kategoriím, které by pravděpodobně neměla změna situace natolik zasáhnout, jelikož většina z nich založila rodinu za naprosto odlišných podmínek ještě v době reálného socialismu a vlastní byt pravděpodobně získala. Mladí lidé se v tomto případě odlišili zvláště svou nejistotou v odpovědích na většinu otázek, která se projevila v četnějším zastoupení kategorie nevím. Toto může pravděpodobně souviset s tím, že zkoumaný soubor obsahoval i respondenty velmi mladé, kteří bydlí ještě u rodičů, a s výdaji na bydlení nemají zkušenosti a pravděpodobně si ani nedokáží představit, jak budou situaci v budoucnu řešit. Analýza byla dále doplněna o výsledky z let 2001 až 2006, a to o zhodnocení možnosti získání bytu a finančních podmínek pro založení rodiny. Možnosti získání bytu v podmínkách České republiky byly hodnoceny přibližně 70 % respondentů ve věku let jako špatné 10

11 a velmi špatné, nicméně v průběhu let bylo zaznamenáno mírné zlepšení situace. Co se týče hodnocení finanční situace k založení rodiny, tak se v průběhu období naopak podíly špatného a velmi špatného hodnocení zvýšily z 66 % v roce 2006 na 75 % v roce V kontextu těchto výsledků není zřejmé nějaké výraznější zlepšení vnímání bytové situace respondenty po roce 2006 oproti letům devadesátých. Tento fakt by pravděpodobně mohl svědčit v neprospěch vlivu bytové situace při transformaci demografického chování v devadesátých letech, jelikož v devadesátých letech byla nastolena poměrně výrazná hospodářská destabilizace, která by pravděpodobně již neměla mít vliv po uplynutí více než dvaceti let. Nicméně výsledky této analýzy o tom přímo nesvědčí. Dále na základě hodnocení důležitosti dobrého bydlení pro uzavření manželství se v kontextu výsledků ostatních výzkumů otázka vysoké důležitostí dobrého bydlení nejeví jako určující příčina v odkládání manželství a rodičovství. Celkově se analýza ukázala být v souladu se současnými zjištěními. Výsledky nesvědčí o tom, že by vliv bytové situace byl zásadní či jediný v transformaci demografického chování, pravděpodobně je nutné hledat příčiny i jinde v oblasti hodnotových orientací mladé generace, která od devadesátých let přichází do styku se západními vzorci chování s důrazem na individualismus a seberealizaci, které mohou mít také svůj vliv. Nicméně se bytová situace nastolená v devadesátých letech ukázala být zdrojem nejistoty a obav u respondentů všech věkových kategorií Možnosti dalšího zkoumání Práce poskytuje nastínění základních tendencí ve vývoji bytové situace mladé generace od počátku devadesátých let do současnosti. Nicméně uvedené výsledky by pro důkladnější zkoumání bylo možné třídit ještě detailněji dle věku, rodinného stavu, zaměstnání či počtu dětí, které respondent v současnosti má. Aby bylo možné určit konkrétně, jaké jedince transformace ovlivnila nejvíce. Nabízí se také možnosti mezinárodního srovnání pomocí dat z EVS, například v otázce důležitosti dobrého bydlení pro uzavření manželství. V rámci České republiky by datovou základnou pro další výzkum mohl být například výzkum, který nebyl doposud zmíněn, Postoje k bydlení v ČR Použitá literatura: Ettlerová, S., Matějková B. (2004) Rodinné chování a bytová situace mladé generace souvislost s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním, Praha: VÚPSV Kuchařová, V., Nedomová A., Zamykalová L. (1999) Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace, Praha: VÚPSV Kostelecký, T. (1997) Bytová situace novomanželů. Data a fakta, č. 7 Lux, M., Kostelecký, T., Sunega, P., Vobecká, J., Sládek, J. (2010) Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fialová, L., Kučera, M. (1997) The Main Features of Population Development in the Czech Republic during the Transformation of Society. Czech Sociological Review 5(1): Hamplová, D. (2000) Postoje k manželství a rodičovství. In Fialová, L. (eds). Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, Rabušic, L. (1997) Polemicky k současný změnám charakteru reprodukce v ČR (sociologická perspektiva v demografii). Demografie 39(2): Rychtaříková, J. ( ) Česká republika a druhý demografický přechod? Geografické rozhledy č. 2:

12 van de Kaa, D. J. (2002) The Idea of a Second Demographic Transtition in Industrialized Countries. Paper 6th Welfare Policy Seminar, National Institute of Population and Social Security, Tokyo, 29 January Aleš, M. (1995) Několik úvah po čtyřech letech. Demografie 37(2): Fialová, L. (2006) Trendy ve sňatkovém chování obyvatelstva České republiky ve 20. století. Demografie 48(2): Kostelecký, T., Vobecká, J. (2011) Ovlivňuje finanční (ne)dostupnost bydlení porodnost v České republice. Praha: Urbanismus a území rozvoj, č. 1: Kuchařová, V., Petrová, I. (1997) K sociálním souvislostem změn v demografickém chování mladé generace. Demografie 39(3): Kučera, M. (2000) Představy o postavení sňatku a narození dětí v životní dráze mladých svobodných lidí. In Fialová, L. (eds). Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, Lesthaeghe, R. (2010) The Unfloding Story of the Second Demographic Transtition. Population and Development Review 36(2): Sobotka, T., Šťastná, A., Zeman, K., Hamplová, D., Kantorová, V. (2008) A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. In: Frejka, T., Sobotka, T, Toulemon, L. (eds). Special Collection 7: Childbearing Trends and Policies in Europe. Demographic Research Kocourková, J. (1996) Změny reprodukčního chování české populace, 26. Konference ČDS: Demografické změny v ČR v 90. letech. Demografie 38(4): Nešporová, O. (2011) Samostatné bydlení mladých mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko). Fórum sociální politiky, č. 3: 2-7 Použité datové zdroje: Institut pro výzkum veřejného mínění Českého statistického úřadu (IVVM) Praha: Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Praha: Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 až 2010, analytické údaje Praha: Český statistický úřad. Rabušic, L., Hamanová, J Hodnoty a postoje v ČR (pramenná publikace European Values Study). FSS MU: Brno. 12

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

ANALÝZA (OBDOBÍ 1991 2006) A PROGNÓZA (OBDOBÍ 2007 2030) VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA PODĚBRADY

ANALÝZA (OBDOBÍ 1991 2006) A PROGNÓZA (OBDOBÍ 2007 2030) VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA PODĚBRADY ANALÝZA (OBDOBÍ 1991 26) A PROGNÓZA (OBDOBÍ 27 23) VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA PODĚBRADY Východiska, předpoklady a základní výsledky RNDr. Boris Burcin RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Doc. RNDr. Zdeněk Čermák,

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Dostupnost bydlení v regionech České republiky a demografické chování ovlivňuje dostupnost bydlení porodnost? Jana Vobecká

Dostupnost bydlení v regionech České republiky a demografické chování ovlivňuje dostupnost bydlení porodnost? Jana Vobecká Dostupnost bydlení v regionech České republiky a demografické chování ovlivňuje dostupnost bydlení porodnost? Jana Vobecká Výzkumný kontext Ovlivňuje dostupnost bydlení porodnost?? 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Více

Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny

Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie Hana RŮŽIČKOVÁ Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel PTÁČEK, Ph.D. Olomouc 2008

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

GILDED SHRNUTÍ. kontextu, doporučujeme k přečtení anglický originál Policy brief 3, dostupný na www.gildedeu.org/policybriefs.

GILDED SHRNUTÍ. kontextu, doporučujeme k přečtení anglický originál Policy brief 3, dostupný na www.gildedeu.org/policybriefs. GILDED Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post- Carbon Communities Vládnutí, infrastruktura, životní styly a spotřeba energie: Evropské post-uhlíkové komunity 1

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013 ov1010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B Demografie B_Dem Magisterské studium Garant předmětu: RNDr. Květa Kalibová, CSc. Vyučující:.. RNDr. Květa Kalibová, CSc. (PH) Mgr. Michal Tomčík (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 4.4 Školství Vzdělání je nezbytnou součástí budoucího kvalitního života každého člověka. Jedním z obecných cílů vzdělávání jako veřejné služby je rozvíjet osobnost každého jednotlivce, a to především ve

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Co nám říká životní prostředí

Co nám říká životní prostředí Co nám říká životní prostředí Miluše Rezková Zde prezentované výsledky vycházejí zejména z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění provedeného v rámci projektu Naše společnost 2004 v březnu tohoto roku

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

MIMOMANŽELSKÁ A MANŽELSKÁ PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE A MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. TRENDY, FAKTORY A POSTOJE

MIMOMANŽELSKÁ A MANŽELSKÁ PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE A MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. TRENDY, FAKTORY A POSTOJE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie MIMOMANŽELSKÁ A MANŽELSKÁ PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE A MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. TRENDY, FAKTORY A POSTOJE Diplomová práce

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV?

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV? Rurální sociologie = Sociologie venkova Co to je VENKOV? Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů 1. Zemědělství 2.

Více

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015 pi104 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 1 Technické

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

III. SPOLEČNOST. Graf 3.4 Podíl městské populace podle krajů, ČR, 2001. Tisíciletí měst

III. SPOLEČNOST. Graf 3.4 Podíl městské populace podle krajů, ČR, 2001. Tisíciletí měst (například společné rozvody či vytápění, společné čištění vod, nakládání s odpady apod.), lépe využívat prostor (více obyvatel pohromadě například v patrových domech zabere méně plochy využitelné k jiným

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Nová sociální rizika a sociální práce. Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě

Nová sociální rizika a sociální práce. Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě Nová sociální rizika a sociální práce Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě Nová sociální rizika Krize sociálního státu téma již několik desetiletí. Přičinila se o to řada

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

Historický exkurz do problematiky průzkumů spokojenosti interního zákazníka ve vztahu k Policii ČR

Historický exkurz do problematiky průzkumů spokojenosti interního zákazníka ve vztahu k Policii ČR Historický exkurz do problematiky průzkumů spokojenosti interního zákazníka ve vztahu k Policii ČR JUDr. Martin Bohman Tato stať představuje stručný přehled všech výzkumů spokojenosti interního zákazníka

Více

DC003: Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký Sociologický ústav AV ČR

DC003: Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký Sociologický ústav AV ČR DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Vývoj natality a mortality v České republice a ve Francii

Vývoj natality a mortality v České republice a ve Francii MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ Ústav demografie a statistiky Vývoj natality a mortality v České republice a ve Francii Bakalářská práce Vypracovala: Barbora

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 4 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku 2 Kamila Svobodová, Anna Šastná Vytváření

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 3%0% 14% 37% 40% Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA 3%0% 14% 37% 40% Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a finančních možnostech svých

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Proměny podoby rodiny Changes in the Form of Family

Proměny podoby rodiny Changes in the Form of Family Proměny podoby rodiny Changes in the Form of Family Olga Poláková Abstract: Tradicional family. Trends in demographic development a changes in social and family sphere, reproduction paradigm, democratization,

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy?

Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy? geografie 121/3 (2016) Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy? helena polesná, jiřina koc ourková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 2 OBSAH Úvod...4 1. Krajská specifika

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Kvalita života Kvalita života Garant: Michael Žantovský Všichni se chceme mít dobře, ale nikdo přesně neví, co to znamená.

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad 2015

Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 2 40 29 E-mail: jiri.mertl@soc.cas.cz Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad

Více

Hodnota dítěte Česká republika na přelomu tisíciletí

Hodnota dítěte Česká republika na přelomu tisíciletí Petr Mareš Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně - Česká republika Hodnota dítěte Česká republika na přelomu tisíciletí Početí a narození dítěte jako reprodukce lidského rodu i lidského

Více

První partnerská soužití českých mužů a žen

První partnerská soužití českých mužů a žen První partnerská soužití českých mužů a žen ANNA ŠŤASTNÁ, anna.stastna@vupsv.cz JANA PALONCYOVÁ, jana.paloncyova@vupsv.cz Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ÚVOD změny partnerského chování

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Občané o důchodovém systému listopad 2015 Technické

Více

ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE POLICE

ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE POLICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE POLICE

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY SOCIÁLNĚ PATOGENNÍ JEVY V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE Klára Trnková Učitelství pro SŠ obor AJ GE 2009 2013 Vedoucí diplomové

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii. Kamila Svobodová Věra Kuchařová

Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii. Kamila Svobodová Věra Kuchařová Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii Kamila Svobodová Věra Kuchařová Počet (v tis.) Úhrnná plodnost Počet (v tis.) Úhrnná plodnost Počet živě narozených dětí a úhrnná

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí Technické parametry

Více

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Občané o kouření Technické parametry Výzkum:

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více