Emoční inteligence a efektivní komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emoční inteligence a efektivní komunikace"

Transkript

1 Emoční inteligence a efektivní komunikace Probíraná témata semináře: Představení a seznámení s obsahem kurzu. Co znamená komunikovat? Funkce moderní komunikace. Komunikační styly z pohledů typologie. Zjišťujeme komunikační bariéry a principy, jak je účinně odbourávat. Empatie a naslouchání. Komunikační styly. Zvládání námitek, argumentační techniky. V semináři proběhnou tyto workshopy: Já a moje komunikace. Umění naslouchání. Styly komunikace. Bariéry a pravidla úspěšné komunikace. Bariéry a pravidla úspěšné zpětné vazby. Cíl: Naučit se správně nebo efektivněji komunikovat. Pochopit rozdílné druhy, chování a styly komunikace. Navýšit schopnost empatie. Odstranit nežádoucí komunikační bariéry v různých situacích a komunikačních technikách. Emoční inteligence určuje, jak řídíme svoje chování, proplouváme společenskými složitostmi a činíme osobní rozhodnutí, díky nimž dosahujeme pozitivních výsledků. Je základním prvkem lidského chování (jde o soubor obecně lidských vlastností a schopností). Rozumová inteligence (IQ) a emoční inteligence (EQ) jsou naše odlišné vlastnosti. Dohromady určují, jak myslíme a jednáme. Jednu vlastnost nelze předpovídat na základě jiné. Lidé mohou být inteligentní, ale nikoli emočně inteligentní, a lidé s osobností jakéhokoli druhu ( styl, který každého z nás určuje, výsledek našich preferencí) mohou mít vysoký EQ i IQ. Z těchto vlastností je emoční inteligence jediná, která je flexibilní a schopná změny.

2 Pedagogická práce s textem 1. Úvod Čtenářská gramotnost se v poslední době stává fenoménem, který se skloňuje ve všech pádech snad na každé škole, zvlášť v souvislosti s výsledky Mezinárodního výzkumu PISA, který proběhl v roce 2009, kdy se testovala gramotnost čtenářská. Výsledky toho výzkumu jsou alarmující, čeští žáci dosáhli v testu čtenářské gramotnosti pouze podprůměrných výsledků. Ukázalo se, že Česká republika se nachází mezi pěti zeměmi OECD, ve kterých došlo od roku 2000 k významnému zhoršení výsledků. Přesto, že tento stav je dlouhodobý, z výzkumů VÚP, které byly zveřejněny vroce 2010 se ukazuje, že české kurikulární dokumenty termín čtenářská gramotnost vůbec nepoužívají. Čtenářská gramotnost se v RVP ZV neobjevuje, proto tento zásadní pedagogický dokument ani nevymezuje její pojetí. Fakt, že ČG není v RVP ZV mezi vzdělávacími cíli, může být podle VÚP důvodem, proč bývá ve školách často těžké najít si na ní čas. Závisí tedy jen na škole, jakou významnost ČG dává, jak k ní přistoupí. Současné kurikulární dokumenty nenabízejí žákům dlouhodobý a systematický rozvoj v této oblasti, která tolik ovlivňuje jejich další uplatnění v životě. Učitelé jsou tedy v situaci, kdy jsou jim přisuzovány neúspěchy žáků v mezinárodních výzkumech, ale na druhou stranu nemají žádný koncepční rámec, který by jim pomáhal ČG vymezit, pochopit její šíři a podporoval jejich profesní rozvoj v této oblasti. 2. Pojem gramotnost Pojem gramotnost a kompetence nechybějí dnes téměř v žádném dokumentu či pojednání o reformě a inovacích ve školní výuce. V povědomí veřejnosti je gramotný člověk chápán jako ten, kdo umí číst a psát. Gramotnost je ale kulturní fenomén, který se ale přirozeně vyvíjí a mění spolu se společností a její kulturou.nejnověji se použití termínu gramotnost rozšířilo na řadu jiných základních dovedností např. počítačová gramotnost, finanční gramotnost, matematická, informační a další. Tímto termínem se začaly zastřešovat všechny komunikační a početní dovednosti, které jsou potřebné pro existenci v moderní společnosti tzv.funkční gramotnost. (KOŠŤÁLOVÁ, 2007). V rámci odborného panelu VÚP ke čtenářské gramotnosti byla vymezena definice čtenářské gramotnosti jako: Celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. (KOŠŤÁLOVÁ, 2009) Zde se vymezuje ČG jako komplex několika rovin (VÚP 2010) Vztah ke čtení Doslovné porozumění Vysuzování a hodnocení Metakognice

3 Sdílení Aplikace Jak je vidět, jedná se o komplexní kompetenci, kterou je nutné rozvíjet ve všech jejích rovinách. K tomu je potřeba, aby učitel volil takové metody, formy, strategie, které obsáhnou celou její šíři. 2. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost? Jedna z možností je využívat metod kritického myšlení. Je to vzdělávací program, který přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Které kvality žákova učení a žákovy osobnosti program podporuje? Aktivizaci žáků = rozvoj klíčových kompetencí Schopnost vyjadřování Utváření názoru a argumentace pro něj Rozvoj čtenářství Kritická práce s informacemi Trvalost osvojení informací Respekt k odlišnosti Spolupráce a maximální rozvoj každého dítěte Základním rámcem v tomto programu je tzv. třífázový cyklus učení: evokace každé učení začíná tím, že si studenti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu, zároveň formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď uvědomění si významu konfrontace studentova původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, přednáška ) reflexe studenti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s kolegy, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) k tématu. Změny, které program postupně vnáší do učitelovy práce:

4 učitel vytváří ve třídě bezpečné prostředí bezpečné v tom smyslu, že se studenti nemusejí obávat reakce na své nápady, myšlenky a názory ani ze strany učitele, ani spolužáků; učitel navozuje příležitosti pro rozvoj samostatného a kritického myšlení žáků, tzn. že jeho výuka nespočívá pouze na faktech a jejich reprodukci při zkoušení, ale zahrnuje problémové úlohy s nejednoznačnými řešeními; učitel připouští, že neexistuje jedna správná odpověď na každou otázku, a raduje se z toho; učitel se učí pokládat studentům i takové otázky, které rozvíjejí myšlení vyššího řádu; učitel se učí vést diskusi mezi studenty tak, aby studenti diskutovali mezi sebou, a ne aby se s každým příspěvkem obraceli na učitele jako na autoritu; učitel připouští, a dokonce podporuje ty názory studentů, které se liší od jeho vlastních; učitel připouští, že není jediným a definitivním zdrojem informací pro žáky; učitel zvládá kooperativní metody a strategie; učitel se učí velmi pečlivému plánování a promýšlení učební látky a volbě vhodných učebních činností, metod, strategií; učitel si osvojuje nové techniky hodnocení, které mu umožní nové procesy hodnotit novými nástroji Zpracováno podle Zdroje: KLUMPAROVÁ, Š. Jak rozumějí pojmu čtenářská kompetence v Německu. In: Kritické listy 24 KOŠŤÁLOVÁ, H. Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci se čtenářskými dovednosti. In: Kritické listy 27. KOŠŤÁLOVÁ, H. Složky čtenářské gramotnosti. Dostupné na www. KRAMPLOVÁ I. Jak(se)učí číst. ÚIV STEEL,J.L. MEREDITH, S, K. Další strategie k rozvíjení kritického myšlení. Praha PISA AKTIVITY-V-CESKYCH-PSKOLACH.html/ PRVOPOCATECNIHO-CTENI.html/?print=1

5 Emoční inteligence Emoční inteligence (EQ) je fenomén, který vypovídá o zralosti lidské osobnosti a jako takový přináší rozhodující kvalitu v mezilidských vztazích. Vedle IQ je právě EQ oním rozhodujícím momentem v našem životě, který umožňuje kvalitní komunikaci, schopnost navazovat a kultivovat pracovní i osobní vztahy a zvládat své reakce ve strategii a cíle školy, edukace či kurikulum, atd. Seminář emoční inteligence je určen všem, kdo mají zájem lépe využívat a zvládat svůj emoční potenciál. Zvýšení emoční inteligence vede přímo ke zlepšení vnímání reality, a tím zvýšení odpovědnosti a schopnosti motivace a sebemotivace. Toto jsou zcela klíčové faktory pro vedení i efektivní fungování všech pracovních týmů. Trénink přináší pochopení základních mechanismů lidského chování a je tak skvělým nástrojem pro lepší komunikaci s lidmi kolem nás - se spolupracovníky, podřízenými, žáky, ale i s našimi partnery a dětmi. Poznání našich emočních návyků a pochopení vnitřních motivací, jež nás vedou k reakci a chování - to je způsob, který umožňuje rychlou změnu k lepšímu. Emoce a jejich vliv na komunikaci a konflikt Cíl semináře: Porozumění významu emocí, možnosti transformace a využití emoční energie Pojmy EQ/IQ a jejich možnosti rozvoje dle nejnovějších výzkumů Vědomá pozornost jako nástroj zvyšování emoční inteligence Základy techniky práce s emocí Vliv potřeb na chování, poznání instinktů Cíle: Orientace v základních oblastech instinktivních potřeb Vědomí základních příčin vzniku konfliktu Poznání hněvu, zlosti a agrese jako důsledku nenaplněných potřeb Porozumění fyziognomii (mozku) a jeho zákonitosti, emoční paměti, vzniku návyků, charakteru až k chování, odkrytí vnitřních motivů Zisky: Uvědomění, že naše chování je ovlivňováno neuvědomovanou instinktivní energií směřující k naplnění potřeb a její rozeznání. Pochopení zdroje konfliktů na instinktivní úrovni jako základu pro kultivaci mezilidských vztahů. Umění využití osobního potenciálu a proces kariérního vědomého rozvoje Porozumění vnitřním motivům chování kolegů i dětí

6 Efektivní komunikace Kurz je vystavěn jako dílna, jejímž cílem je umožnit účastníkům nahlédnout na vlastní komunikaci i komunikaci druhých s otázkou, zda se jedná o komunikaci efektivní. Za efektivní, v případě učitele, budeme považovat takovou komunikaci, která podporuje proces aktivního učení se žáků či studentů v bezpečném a respektujícím prostředí. Základem práce v semináři bude porozumění podstatě efektivní tedy RESPEKTUJÍCI komunikace. Budeme odhalovat vlastní naučené vzorce naší komunikace a pronikat do tajů respektujícího vztahu a respektujícího mluvení v něm. Následnou činností se pro nás (dle zájmu účastníků) může stát práce s vlastními nahrávkami komunikace z procesu vyučování. Pozornost je zaměřena na sledování předem již formulovaných kategorií, které videozáznam umožňuje sledovat a identifikovat. Jsou to tak zvané Principy kontaktu. Jejich přítomnost či absence umožňuje vyhodnotit komunikační vzorce objevující se v daném kontextu. VTI uvádí tyto základní principy úspěšné komunikace: - Iniciativa a příjem ( věnování pozornosti,neverbální a verbální příjem) - Interakce(utváření skupiny, střídání se, kooperace) - Diskuse (společné téma, formování názorů,rozhodování se) - Zvládání konfliktů (prozkoumávání rozporů,obnovení kontaktu, vytváření transakcí) Základní literatura : Dinkmeyer,D., McKay,G.D.: STEP: Efektivní výchova krok za krokem. Praha: Portál ISBN Fisher,R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál ISBN Kopřiva,K.: Lidský vztah jako součást profese.praha: Portál ISBN Karnsová, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál ISBN Kopřiva,P.,Nováčková,J.,Nevolová,D.,Kopřivová,T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN Matoušek,O.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál ISBN Videotrénink ve škole aneb využití videa jako nástroje pro reflexi modelů komunikace ve školní třídě Program je vystavěn jako interaktivní dílna, jejímž cílem je umožnit účastníkům nahlédnout na vlastní komunikaci i komunikaci druhých s otázkou, zda se jedná o komunikaci

7 efektivní. Za efektivní, v případě učitele, budeme považovat takovou komunikaci, která podporuje proces aktivního učení se žáků či studentů. K odpovědi na otázku je potřeba získat základní znalosti o teorii úspěšné komunikace, dovednosti analyzovat videonahrávku z edukačního prostředí a schopnost reflektovat proces komunikace a následně pak proces edukace. Východiskem pro možnou reflexi (reflexi z odstupu) se nám stane metoda VTIvideotrénink interakcí, se kterou se v ČR můžeme potkat v rodinách, nemocnicích, ve školách a sociálních zařízeních. VTI má svůj domov v Nizozemsku. Zde začali pracovníci domova pro narušenou mládež zkoumat, jak působí sociální okolí na dítě. Jejich výzkumy ukázaly, že pokud do procesu terapie nevstoupí celá rodina, nemůže dojít ke změnám v chování a jednání dítěte. Na základě jejich vyhodnocení se začal utvářet koncept podpory komunikace v rámci celého systému rodiny. Základní literatura : Křivohlavý,J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, Watzlawick,P.,Bavelasová,J.B.,Jackson,D.D.: Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999 Matoušek,O.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál ISBN Fisher,R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál ISBN Vybíral.Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál ISBN Kopřiva,K.: Lidský vztah jako součást profese.praha: Portál ISBN Karnsová, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál ISBN Kopřiva,P.,Nováčková,J.,Nevolová,D.,Kopřivová,T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o.

projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Funkční gramotnost Autorka: PhDr. Renáta Ševčíková

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

REFLEXE ČINNOSTI KOORDINÁTORA JAKO VÝCHODISKO PRO PŘECHOD OD ANALÝZY K SYNTÉZE V PROCESU ZAVÁDĚNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ŠVP ZV

REFLEXE ČINNOSTI KOORDINÁTORA JAKO VÝCHODISKO PRO PŘECHOD OD ANALÝZY K SYNTÉZE V PROCESU ZAVÁDĚNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ŠVP ZV NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Praha a Stř ední Č echy ZÁVĚREČNÁ PRÁCE REFLEXE ČINNOSTI KOORDINÁTORA JAKO VÝCHODISKO PRO PŘECHOD OD ANALÝZY K SYNTÉZE V PROCESU ZAVÁDĚNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝCHOVA KE ČTENÁŘSTVÍ NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Křížková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ léta studia (2007-2012) Vedoucí práce:

Více