1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě"

Transkript

1 Nabídka programů specifické primární prevence pro rok 2012 Poslání a cíl služby: Poskytujeme programy primární prevence pro třídní kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro studenty vysokých škol, odborná školení a akreditované kurzy pro pedagogy, individuální poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy. Centrum primární prevence je od roku 2007 držitelem Certifikátu odborné způsobilosti v poskytování Programu specifické primární prevence v rámci školní docházky. Letošní rok je zaměřen především na prevenci v oblastech: 1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě...dále se zaměřujeme na témata rozdílnosti mezi lidmi a jedinečnosti individualit, ochraně životního prostředí, poruchám příjmu potravy Metody naší práce: vycházíme z modelu KAB (knowledge-attitude-behavior), tj. snažíme se působit na vědomosti, postoje a chování dětí a mládeže podporujeme zdravé klima třídy vedeme žáky ke kritickému myšlení, ke zdravému sebevědomí a k uvědomění si vztahu drog a životního stylu člověka snažíme se rozvíjet sociálních dovedností (např. umění řešit problémové situace, schopnost odolat tlaku vrstevníků nácvikem asertivního chování a schopnosti odmítat) poskytujeme objektivní informace přizpůsobené potřebám dětí a dospívajících zaměřujeme se jak na nelegální drogy, tak i na drogy legální ve všech programech klademe důraz na prevenci užívání alkoholu a tabáku vytváříme bezpečné prostředí pro svobodný projev programy vedeme interaktivní formou, kdy lektoři jsou v roli iniciátorů a moderátorů nevystupujeme autoritativně jde o vztah založený na respektu, autenticitě a akceptaci přijímáme dítě jako rovnocenného partnera

2 Cílová skupina: Primární cílová skupina: školní mládež 6-10 let (1. stupeň ZŠ) školní mládež let (2. stupeň ZŠ) studenti středních škol let (SŠ) učňovská mládež příležitostní uživatelé drog (vysoce riziková skupina) děti z výchovných ústavů, dětských domovů, základních škol praktických děti ohrožené drogami a sociálně nežádoucím chováním Sekundární cílová skupina: rodiče (zákonní zástupci) a pedagogové Nabízíme Vám Pro žáky a tříd ZŠ: Dlouhodobý komplexní program primární prevence realizovaný formou prožitkových lekcí a galerijních programů Pro žáky tříd ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU: Intenzivní návazné osmihodinové bloky primární prevence Pro 1. ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU: Interaktivní seminář Pro 2. ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU: Beseda s Ex-userem (stabilizovaným klientem) Pro všechny ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU: Hraní příběhů dramatické zpracování reálných příběhů ze života. Program je inspirovaný divadlem Augusta Boala. Pro studenty VŠ: Interaktivní seminář/exkurze Možnost odborných stáží a náslechů pro studenty vysokých škol Pro pedagogy: Akreditované kurzy pro pedagogy a jiné pracovníky pomáhajících profesí Studium pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů 250 Pro rodiče a ostatní (konzultace v oblasti zneužívání návykových látek) Informační servis pro rodiče, učitele, školní metodiky prevence 2

3 Dlouhodobý komplexní program primární prevence pro základní školy Dlouhodobý komplexní program se realizuje formou prožitkových lekcí a galerijních programů, které jsou podrobněji popsány níže. Tyto lekce jsou vždy vedeny dvojicí odborně vzdělaných lektorů jedním kmenovým pracovníkem s minimálně čtyřletou praxí a externím lektorem. Se žáky 1. i 2.stupně ZŠ se setkáváme obvykle jedenkrát v průběhu školního roku. Pokud je to potřeba, je možné počet setkání navýšit. V takovém případě už se nejedná o všeobecnou, ale o selektivní primární prevenci. Programy jsou přizpůsobeny věku žáků pro 1.stupeň ZŠ lekce trvá 90 minut, pro 2.stupeň pak 150 minut. Prožitkové lekce a galerijní programy lze na základě potřeb dané třídy volně kombinovat. Nabízené prožitkové lekce jsou vedeny interaktivní formou a postaveny na principu prožitků a zážitků. Při práci využíváme dramických, pohybových a aktivizačních technik. Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností a pracujeme s dynamikou a kohezí skupiny, s přihlédnutím k aktuálnímu nastavení třídy. Programy jsou přizpůsobeny věku a tomu odpovídá i náročnost programu na kritické myšlení, znalosti, postoje a dovednosti. Vedeme žáky k uvědomování si svých potřeb. Učíme je, že respektovat se mezi sebou navzájem neznamená vycházet vstříc jakýmkoliv požadavkům a přáním, ale hovoříme o přirozených potřebách (potřeby bezpečí, svobody, sounáležitosti, uznání, seberealizace...), jejichž uspokojování je tou nejlepší prevencí. pro 1.třídu: AKTOVKA PLNÁ HER HRÁT SI ZDRAVÝ Podpora nově vznikajícího kolektivu Snadnější zapojení mezi děti Posílení při vytváření společného ducha třídy pro 2.třídu: HRAJEME SI PEXESO KDO JE KDO A CO JE CO Navázání na téma z 1.třídy - posun ve vztazích a zaměření se na jedinečnost každého žáka Eliminace posměchu na základě odlišností Okrajové probrání tématu tolerance Posílení sebevědomí pro 3.třídu: NA JEDNÉ LODI VĚŘÍM SOBĚ A PODPORUJI TEBE Rozvíjení pocitu sebedůvěry a kladného sebehodnocení Hledání svých silných stránek, sounáležitosti v kolektivu Využití vlastního potenciálu k zdravé podpoře svého okolí, uvědomění si prožívání emocí svých i svého okolí 3

4 pro 4.třídu: FREE COOL IN (frikulín) LIDSKÉ TĚLO A CO MU ŠKODÍ Využití vlastního potenciálu k zdravé podpoře svého okolí Uvědomění si prožívání emocí svých i svého okolí Nalézání spojitosti mezi fyzickým a duševním zdravím, co nám škodí a jak se toho vyvarovat pro 5.třídu: HAMBURGER NEBO SVÍČKOVOU? HODNOTY VE MNĚ A KOLEM NÁS Rozvíjení dovednosti řešit morální dilemata ve skupině Konfrontovat své hodnoty s hodnotami druhých Uvědomění si vlastních hodnot a přání s ohledem na hodnoty a přání okolí pro 6.třídy: NA POHODU NAŠE TŘÍDA - NAŠE PARTA Podpora vrstevnických vztahů a kooperace ve třídě Uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu i v životě Prevence rizikového chování v partě a experimentace s návykovými látkami pro 7.třídy: VO CO DE!?! MŮJ ŽIVOT V MÝCH RUKOU Nabídnout žákům podněty k uvažování, jak ony samy mohou pozitivně ovlivnit svůj život a pochopit osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí na základě nácviku řešení konkrétního problému. Nácvik odmítání - informace (dramatické ukázky) o způsobech úspěšného a neúspěšného odmítání a prostor k vyjádření nesouhlasu v rizikových situacích pro 8.třídy: COPYRIGHT! KDO JE AUTOR? JÁ A MOJE JEDINEČNOST Uvědomit si, v čem jsem jedinečný, zaměření se na nácvik komunikace, podpora tolerance a práva na vlastní názor pro 9.třídy: LET S HAVE A TRIP! ZÁVISLOST JAKO NE-MOC Přiblížením drogové problematiky žákům pomocí dokumentárního filmu Drogy a mýty se snažíme žáky přivést k náhledu na problémové či rizikové situace a chování a vést je ke kritickému myšlení Vytváříme prostor pro dialog, konfrontaci názorům, vyjádření a ujasnění si postoje k návykovým látkám 4

5 Nabízené galerijní programy pro základní i střední školy galerijní programy jsou vedeny v duchu popsaných prožitkových programů. Dále jsou založeny na kombinaci výtvarně-prožitkových technik. V programech čerpáme z poznatků muzejní pedagogiky, prožitkové pedagogiky (jako nástroj používáme učení se ze zkušenosti), artefiletiky (výchova uměním, umění jako prostředek primární prevence), dramiky (drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek, metody primární prevence, poznatky z psychologie a speciální pedagogiky). pro 3.-5.třídu: O ČERVENÉ KARKULCE Online chránění vlastního soukromí Jak se zachovat v případě kyberšikany pro 6.třídu: ENVIROMENT Přimění dětí kriticky přemýšlet nad prostředím, ve kterém žijí Vnímání krásy i ošklivosti svého okolí a aktivně se podílet k zvelebování pro 7.třídu: ZACHYCEN V SOCIÁLNÍ SÍTI Zdravá a bezpečná orientace ve virtuálním světě a sociálních sítích Podpora zdravých, skutečných vztahů mezi dětmi Rozpoznání skutečných rizik ve virtuálním světě Práce na komunikačních dovednostech pro 8.třídu: JSEM TO JEŠTĚ JÁ ANEB DOTEK MÉDIÍ Nosná část programu videoklip Stupid girls Informovanost o ovlivnění společnosti médii Rozvoj kritického myšlení pro 8.třídu: ČESKÁ REPUBLIKA: STŘED EVROPY - MULTIKULTURALITA Prohloubení pozitivního vnímání odlišnosti Nabourání stereotypního myšlení a podpoření tolerantního chování Techniky vedou k upevnění koheze skupiny 5

6 pro 9.třídu a SŠ: GAMBLING ANEB KDO SI HRAJE NEZLOBÍ Pomocí interaktivních technik vysvětlení tématu patologického hráčství Uvědomění si vlastních životních cílů pro 1. a 2.ročník SŠ: UMĚNÍ NARUBY Nalezení cesty k bezpečnému vyjádření fantazií a zanechání vlastní stopy versus sprejerské tagy a nevhodné a nezákonné značky v ulicích měst Pochopení smyslu současného umění, nad problematikou vandalismu kontra citlivě vyjádřenému street-artu (Olomouc se dlouhá léta, podobně jako jiná města, potýká s destruktivními zásahy sprejerů). 6

7 Dlouhodobý komplexní program primární prevence pro střední školy pro 1.ročník SŠ: INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ DROGY - MÝTY A FAKTA Program je určený zejména pro 1. ročníky SŠ a SOŠ, SOU, OU. Problematika drog a drogových závislostí zpracovaná interaktivní formou. Cílem je schopnost otevřeně diskutovat o drogách a jejich účincích s důrazem na uvědomění si vlastních postojů a hodnot ve svém životě. Pojmenování rizik spojených s užíváním jednotlivých drog, případně důsledků užívání drog v partnerských vztazích. pro 2.ročník SŠ: BESEDA S EX-USEREM (SE STABILIZOVANÝM KLIENTEM P-CENTRA V PROGRAMU NÁSLEDNÉ PÉČE) Besedu s ex-userem nabízíme vyšším ročníkům SŠ. Při besedě s ex-userem pracujeme s menším počtem účastníků, kdy je optimální rozdělení třídy na polovinu (max. 15 studentů) Důvodem rozdělení tříd je, aby se vytvořila bezpečná atmosféra a prostor pro dotazy. Výhody, které přináší tato beseda spočívají v otevřené komunikaci a reálném životě s drogou. Studenti se dovídají o problémech s drogami a o jejich zvládání. Dále mají prostor, aby se mohli dotazovat na informace, které je zajímají. Díky zkušenostem exuserů, dochází ke korekci názorů na problematiku drogové problematiky. 7

8 NOVINKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NA ROK 2012 Hraní příběhů - dramatické zpracování reálných příběhů ze života žáků. Program je inspirovaný divadlem Augusta Boala. Díky tomuto programu, který je postaven na sebezkušenosti skrze dramické techniky, si žáci mohou vyzkoušet nebezpečné situace v chráněném prostředí P-centra pod vedením zkušených lektorů primární prevence. Klasické situace ze života mladých budeme simulovat formou následujících scénářů: Nové trendy na drogové scéně Nabídnutí drogy na párty Kouření na zastávce vliv party Letní festivaly Trávení volného času na sídlištích další 8

9 NOVINKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/12 Intenzivní návazné osmihodinové bloky primární prevence pro žáky tříd ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU a OU Programy jsou určeny především pro školy zapojené do projektu EU Peníze školám, ale po dohodě je možné je realizovat i bez finanční podpory tohoto projetu. Rozdíly a způsob vedení Dlouhodobý komplexní program specifické primární prevence, který P-centrum standardně poskytuje, je zaměřením odlišný od tohoto intenzivního návazného programu. Stěžejními rozdíly je doba trvání, intenzita a hloubka probíraného tématu. Cíl a poslání intenzivního návazného programu selektivní primární prevence Cílem je prevence a snížení rizikového chování a patologických jevů u žáků a zlepšení sociálního klimatu ve třídě, potažmo ve škole. Nabízená témata 1.téma Práce se vztahy, sociální klima třídy 2.téma Preventivní protidrogový program 3.téma Prevence šikany, kyberšikany, minimalizace rizik virtuálního světa Rozsah jednotlivých programů Naše programy jsou koncipovány jako čtyři dvouhodinové bloky. Doporučené rozpětí mezi jednotlivými bloky je 2 týdny. Vycházíme z požadavků Příručky pro základní školy EU peníze školám a také z doporučení a odborných konzultací supervizita a dětského psychologa. Doba a realizace programu Programy by dle odborného doporučení měly probíhat v době školní docházky, tzn. v pracovní dny, nejpozději do ukončení odpoledního vyučování. 9

10 Témata jednotlivých programů PRÁCE SE VZTAHY, SOCIÁLNÍ KLIMA TŘÍDY utužení sebepojetí ujasnění si své role a pozice v třídním kolektivu hledání společných pozitivních témat skupiny Vhodné realizovat v nových kolektivech PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM informovat diskutovat umět odmítnout podpořit zdravý životní styl měnit skupinové normy dětí ve vztahu k alkoholu, cigaretám a nelegálním NL snížit počet pravidelných konzumentů NL oddálit věk prvního experimentu s nelegální návykovou látkou zastavit nárůst rekreačního a experimentálního užívání návykových látek odklonit děti od nejvíce rizikových způsobů užívání zkontaktovat problémové uživatele drog a referovat je do dalších programů Vhodné realizovat v 8. a 9.třídách i pro SŠ, SOŠ, SOU a OU. PREVENCE ŠIKANY, KYBERŠIKANY, MINIMALIZACE RIZIK VIRTUÁLNÍHO SVĚTA podpora zdravých, skutečných vztahů mezi dětmi práce na komunikačních dovednostech, včetně praktického nácviku uvědomění si vlastních hodnot bezpečný pohyb ve virtuálních světě bezproblémové užívání sociálních sítí ztotožnění se s heslem moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních Vhodné realizovat v 7. a 8.třídách. 10

11 Pro studenty vysokých škol Vzdělávací program o primární prevenci Program je rozdělen do dvou částí. V první polovině se lektoři věnují teoretickému výkladu o prevenci jako takové, o metodách a technikách používaných při realizaci lekcí pro žáky a studenty. Druhá, interaktivní část, s praktickými ukázkami, doplňuje teoretický rámec. V závěru setkání je vymezen čas pro debatu. Nabídka akreditovaných kurzů: Šikana a kyberšikana jako společenský fenomén Agrese a agresivita dětí a dospívajících Závislost dětí a dospívajících 11

12 Pro rodiče a učitele Na školách, na kterých realizujeme prožitkové lekce, nabízíme program pro rodiče na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli a rodiči. Rodiče jsou informováni školou o účasti žáků na programech primární prevence. S učiteli vedeme konzultace o třídách, se kterými pracujeme. Zápisy a informace z programu jsou důvěrné. Pro školní metodiky prevence pořádáme pravidelné pracovně vzdělávací schůzky. Pro učitele realizujeme přednášky, semináře, workshopy dle individuální zakázky. Nabídka akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky: Šikana a kyberšikana jako společenský fenomén Agrese a agresivita dětí a dospívajících Závislost dětí a dospívajících Studium pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů 250 Odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. 9 c) standardu DVPP studium k výkonu specializovaných činností prevence rizikových forem chování. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Studium je koncipováno v rozsahu 250 hodin, tj. 4 semestry. studium je zajišťováno zkušenými lektory z různých oblastí primární prevence, v práci s různými cílovými skupinami a zejména v jednotlivých oblastech rizikového chování. Vzhledem k našim aktivitám ve specifické primární prevenci, ambulantní léčbě a poradenství, doléčovacím centrem a zkušenostmi s předchozím vzděláváním školních metodiků prevence a vzděláváním pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech MŠMT nabízíme kvalitní propojení našich kurzů s praxí. 12

13 Prostory,, kde programy realizujeme Klub Galerie U Mloka Díky využití mimoškolních prostor, nesvázaných školním řádem a zaběhlými vzorci jednání a chování, vytváříme důvěryhodné prostředí, v němž je často prevence efektivnější. Prostory jsou zařízené tak, aby měli účastníci programů možnost, věnovat se o přestávkách aktivní zábavě a relaxaci. Tím, že se lekce realizují přímo v prostorách P-centra, kde je umístěna i poradna pro alkoholové a jiné závislosti, vědí účastníci, kam se mohou v případě potřeby či nezvládnutí experimentů obrátit. Aktivity P-centra v primární prevenci v roce 2011 Rok 2011 Všeobecná PP Selektivní PP Z toho Galerijní programy celkem Počet akcí Počet účastníků žáků a studentů Počet oslovených dospělých

14 Ceny služeb Prožitková lekce, galerijní programy (90 min.) pro 1. stupeň ZŠ 800 Kč Prožitková lekce, galerijní programy (150 min.) pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, OU Beseda s ex-userem (90 min.) Hraní příběhů (120 min.) Interaktivní seminář, přednáška pro VŠ Beseda pro rodiče Informační servis pro rodiče, učitele, školní metodiky prevence Akreditované kurzy (8 hodin) Intenzivní návazné osmihodinové bloky primární prevence(pro školy zapojené v projektu EU Peníze školám) 1000 Kč 800 Kč 1000 Kč cena dohodou cena dohodou bezplatné cca 550 Kč/1 osoba 7760 Kč (financováno z projektu EU Peníze školám) Celková cena nákladů za prožitkovou lekci dosahuje až Kč. Na pokrytí části těchto nákladů svou dotací přispívá Úřad vlády ČR - Rada vlády pro protidrogovou politiku, MŠMT, Statutární město Olomouc, Ministerstvo kultury apod. Cena programu je proto pro příjemce služby ve školním roce 2010/2011 stanovena na Kč 1.000,- za prožitkovou lekci a 800,- Kč za besedu s ex-userem (a případná úhrada cestovného a stravného dvou lektorů). Podporují nás Kontakt Bc. Markéta Rodryčová vedoucí Centra primární prevence Tel.: P-centrum Lafayettova 9, Olomouc 14

15

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)...

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více