WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz"

Transkript

1 WAnt to be invincible in inspired tellectual GeniOuS inventive international independent innovative in love?

2

3 Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková děkanka Vítáme Vás na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která v roce 2015 slaví dvacáté výročí své existence. FaME je progresivně rozvíjející se fakulta se zaměřením na ekonomické a manažerské vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně je 4 nejlepší fakultou v ČR nabízející ekonomické vzdělání dle hodnocení Hospodářských novin. Fakulta je nositelem certifikátu ECTS Label, který je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti vzdělávání v EU. Kromě titulu Bc/Ing. na naší fakultě mohou studenti získat paralelně i mezinárodně uznávaný titul BA/MSc. na britské University of HUDDERSFIELD, The Business School. Na FaME tuduje v současné době téměř 3000 studentů, vyučuje se u nás v českém i anglickém jazyce, studují u nás téměř tři stovky zahraničních studentů. Velký důraz klademe na uplatnitelnost absolventů v praxi. V průběhu studia se mohou studenti podílet na nejrůznějších praktických projektech, spolupracovat s firmami, účastnit se stáží v renomovaných společnostech jako jsou Continental Barum, Baťa, Delloite, UniCredit Bank a další. Naše fakulta je zapojena do mnoha zahraničních projektů, každý student může prožít část studia na univerzitách v EU i ve světě, např. v rámci projektů Erasmus či Freemover. V magisterském studiu mohou studenti absolvovat kurz Microeconomics of Competitiveness profesora Michaela E. Portera, který probíhá ve spolupráci s americkou Harvard Business School. Na FaME působí řada renomovaných ekonomů, např. prof. Milan Zelený (působící rovněž na Fordham University in New York) nebo makroekonom Ing. Petr Zahradník. Přednášky a workshopy odborníků z praxe jsou běžnou součástí života na FaME. Pracovníci i studenti fakulty jsou zapojeni do řady mezinárodních projektů a mají možnost podílet se i na vědeckovýzkumné činnosti fakulty či spolupracovat při řešení podnikových projektů. Široká nabídka praxí a projektů ve spolupracujících společnostech významně zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Absolventi najdou uplatnění například v oblastech bankovního managementu, v průmyslových podnicích, obchodních společnostech, službách, státní správě i samosprávě. Hlásíme se k odkazu Tomáše Bati a v naší činnosti se řídíme mottem: Mysli globálně, jednej lokálně.

4 Univerzita Tomáše Bati Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky rozvíjející se vysokou školou, která poskytuje možnost studia ekonomických, humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem vědy a výzkumu v regionálním a v mnoha směrech i v republikovém měřítku. Důraz je kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků, zvláště nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Na univerzitě jsou podporovány všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému ECTS (European Credit Transfer System), absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma supplement. UTB získala od Evropské komise certifikát Diploma Supplement Label a má též certifikát ECTS Label. Na univerzitě studuje na 12 tisíc studentů. Výuka probíhá v unikátních budovách. Objekty odráží trendy současné architektury pro vysokoškolské vzdělávání. Jejich autory jsou uznávaní architekti. Současné architektonické skvosty jsou nejen vizuálně hezké, ale i funkční, příjemné a svěží. Univerzita nabízí moderní univerzitní knihovnu, obsahující více než knižních svazků, více než 800 titulů periodik v tištěné nebo elektronické podobě a 200 studijních míst vybavených počítači. Má také špičkově vybavené laboratoře, výtvarná studia a posluchárny, odpovídající kvalitou evropským i světovým standardům. Stejně tak vzdělání, které Univerzita Tomáše Bati nabízí, je na vysoké úrovni. Např. v polymerním inženýrství, chemii nebo automatizaci a řízení technologických procesů patří UTB ke světové špičce. Studenti mají možnost zapojit se do nejrůznějších projektů a procestovat svět, vyhrávat soutěže, získávat stipendia, nebo si prostě jen v klidu studovat. Univerzita má vlastní JOB centrum, které poskytuje individuální kariérní poradenství studentům. UTB má také vlastní univerzitní sbor, univerzitní televizi nebo univerzitní hokejový tým. Ubytování a nabídka stravování je na vysoké úrovni.

5 Fakulta managementu a ekonomiky FaME vznikla v roce Našim cílem je připravit kvalifikované odborníky pro praxi. Nabídka studijních oborů, které je možné na FaME studovat je široká. Jedná se o obory Management a ekonomika, Řízení výroby a kvality, Účetnictví a daně, Management a marketing, Management ve zdravotnictví, Podniková ekonomika, Design management, Ekonomika cestovního ruchu, Průmyslové inženýrství, Finance, Veřejná správa a regionální rozvoj. Díky projektům zaměřeným na praxi, nabízíme studentům možnost získání zkušeností na stážích ve významných společnostech. Již v bakalářském studiu si mohou studenti také vybrat kurz Řízení projektů a začít tak pracovat na reálných projektech a rozvíjet svou budoucnost a své možnosti na trhu práce. Spolupráce s praxí pokračuje i v navazujícím studiu, a to projektem Nadaní studenti. V roce 2015 probíhá již sedmý ročník. Projekt umožňuje prohloubit znalosti a dovednosti získané studiem v praxi a nabízí studentům velmi dobrou příležitost získat potřebné praktické zkušenosti pro uplatnění na trhu práce. Studenti velmi často získají své budoucí zaměstnání právě ve spolupracující organizaci, kde byli na stáži. V projektu Nadaní studenti spolupracujeme s téměř dvěma desítkami společností, např. Barum Continental, Slovácké strojírny, Deloitte, UniCredit Bank, Baťa, 5M, FIMES, greiner packaging slušovice, HP TRONIC Zlín či Meopta optika. Díky rozsáhlé spolupráci se zahraničními vysokými školami mohou studenti FaME absolvovat výměnné stáže na univerzitách a vědeckých pracovištích po celém světě. Zahraniční spolupráce a mobilita je pro naši fakultu prioritou. Studenti si mohou také vybrat studium předmětů v anglickém jazyce. Fakulta managementu a ekonomiky je v současné době uznávaným a moderním vzdělávacím a vědeckým pracovištěm a patří k největším fakultám Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

6 Mezinárodní vztahy Již od založení fakulty považujeme za svou prioritu mezinárodní aktivity jak v oblasti studijních, tak vědeckovýzkumných a tvůrčích činností. Internacionalizace má na fakultě vysokou úroveň a je její silnou stránkou. Díky tomu, že FaME uskutečňuje studijní programy akreditované v anglickém jazyce na všech stupních studia (bakalářských, navazujících magisterských i doktorských), podporujeme každoroční růst počtu zahraničních studentů, kteří představují významný odborný a vědecký potenciál fakulty. FaME vzdělává přes 300 cizinců (tj. 12% z celkového počtu studentů) z celého světa, což je nejvíce z celé univerzity, a přispívá tak k tvorbě mezinárodního prostředí přímo na půd fakulty. Mezi další prioritní oblasti FaME patří zvyšování počtu studentů a pedagogů vyjíždějících na studijní pobyty a stáže do zahraničí v rámci různých mezinárodních programů (např. Erasmus+, Freemovers atd.) a konferencí. Uvědomujeme si důležitost zkušeností studentů získaných v zahraničí pro jejich budoucí uplatnitelnost jak na českém, tak mezinárodním trhu práce. Taktéž podporujeme meziuniverzitní spolupráci našich pedagogů s vysokými školami v zahraničí, čímž naplňujeme svou strategii role konkurenceschopné, dynamické a inovativní ekonomické fakulty v mezinárodním prostředí. Ukázkou efektivní a moderní spolupráce FaME se zahraničními univerzitami jsou realizované programy typu double degree, např. s University of HUDDERSFIELD ve Velké Británii, kdy v rámci standardní délky studia získají naši studenti dva diplomy. Mezinárodní prestiž Fakulty managementu a ekonomiky zvyšuje i zapojení do významných zahraničních projektů (Tempus, Erasmus Mundus, CEEPUS, apod.) na podporu spolupráce evropských a mimoevropských vysokých škol a vědeckých institucí. Výjimečnost postavení FaME v rámci českého prostředí potvrzuje i fakt, že patří mezi trojici ekonomických fakult, které mohou přijímat do svých studijních programů v anglickém jazyce vládní stipendisty.

7 Věda a výzkum Vědeckovýzkumná činnost Fakulty managementu a ekonomiky se zaměřuje na definované klíčové oblasti výzkumu, ke kterým patří: Měření a řízení výkonnosti podniků/klastrů/ organizací veřejného sektoru/regionů. Znalosti a řízení znalostí. Společenská odpovědnost firem. Management ve zdravotnictví. Vypracováváme metodologické materiály pro firmy/ klastry/organizace veřejného sektoru/regiony, které slouží k modernizaci podnikových procesů a napomáhají zvýšení konkurenceschopnosti firem. Ekonomický výzkum je realizován v úzké spolupráci s podniky a institucemi. FaME je řešitelem několika výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou ČR či Technologickou agenturou ČR. FaME organizuje pravidelně mezinárodní konference a semináře, na kterých se setkávají odborníci z celého světa. Nejznámější je konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, které se pravidelně účastní na 200 účastníků. Sborníky příspěvků z konferencí jsou uvedeny v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web of Science. FaME podporuje i doktorandy a mladé vědecké pracovníky každoročním pořádáním Baťovy mezinárodní konference DOKBAT. FaME rovněž vydává odborný časopis Journal of Competitiveness (http://www.cjournal.cz/), který je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je dále indexován v databázi EBSCO, ProQuest aj. Pro podporu vědeckovýzkumné práce a zintenzivnění spolupráce s praxí bylo založeno Centrum aplikovaného výzkumu (http://www.caev.cz/).

8 Bakalářské studijní programy Ekonomika a management studijní obory: MANAGEMENT A EKONOMIKA MANAGEMENT AND ECONOMICS výuka v anglickém jazyce placená forma studia Systémové inženýrství a informatika studijní obor: ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALITY Hospodářská politika a správa studijní obor: ÚČETNICTVÍ A DANĚ VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ Navazující magisterské studijní programy Ekonomika a management studijní obory: MANAGEMENT A MARKETING MANAGEMENT A MARKETING se specializací Design management MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ (pouze kombinovaná forma studia) PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA se specializací Ekonomika cestovního ruchu MANAGEMENT AND MARKETING (výuka v angličtině) BUSINESS ADMINISTRATION (výuka v angličtině) Systémové inženýrství a informatika studijní obor: PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Doktorské studijní programy Ekonomika a management studijní obor: MANAGEMENT A EKONOMIKA (ČJ a AJ) Hospodářská politika a správa studijní obor: FINANCE (ČJ a AJ) Přednosti studia na FaME Individuální přístup ke studentům, moderní způsob výuky, úcta k historii a kořenům v kombinaci s nejnovějšími světovými trendy Moderní, dynamická fakulta, s důrazem na uplatnění absolventů v praxi Nabídka všech tří stupňů vysokoškolského studia bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, a to také v anglickém jazyce Společný bakalářský i magisterský studijní program s Huddersfield University Business School ve Velké Británii Projekt Nadaní studenti Široká nabídka praxí a projektů pro studenty ve spolupracujících společnostech, a tím zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Správa odkazu Tomáše Bati jako jedna z úloh FaME Hospodářská politika a správa studijní obory: FINANCE VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ se specializací Finanční kontrola Možnost vycestovat do zahraničí až pro 160 studentů ročně v rámci programu Erasmus Odborné konference, workshopy, přednášky, vydávání publikací

9 Studenti FaME řekli o FaME Zaujalo mě propojení technického a ekonomického zaměření oboru Průmyslové inženýrství, které fakulta nabízí, a možnosti praktického uplatnění absolventů tohoto oboru na trhu práce. Vybrala jsem si FaME především kvůli možnosti organizovat si svůj čas prostřednictvím plně volitelných rozvrhů, širokého výběru předmětů v angličtině a dalších jazyků. Dále důvodem byly možnosti praxe v rámci školy nebo mimo školu. Oceňuji zejména snahu školy o spolupráci s praxí. Další pozitivní součástí studia je také možnost zapojení do různých projektů. Tato forma spolupráce se školou je navíc placená. Vyjet na zahraniční studijní pobyt či stáž je na vysokých školách samozřejmostí. Ne každá škola má však tolik zahraničních partnerů jako FaME, díky čemuž si můžeme vybírat z více zahraničních univerzit. Líbilo se mi poměrně moderní prostředí, setkávání se spolužáky i z jiných oborů a fakult (tzn. široký kolektiv). FaME jsem si vybrala v prvé řadě kvůli Zlínu, který se mi od začátku líbil, a také kvůli tom, že naše fakulta je moderní a ctí zásady Tomáše Bati. Vrátila bych se sem znovu studovat kvůli lidem na fakultě a kvůli aktivitám spojeným s Tomášem Baťou. Protože UTB nabízí kvalitní vzdělání v zeleném městě, které je přizpůsobeno životu studentů. Rozvoj nejen teoretických znalostí, ale i praktických dovedností, možnost podílet se na projektech, a to jak firemních ve spolupráci s fakultou nebo přímo čistě fakultních. Příjemné studijní prostředí, jelikož se mi líbí Zlín jako město. A škola nabízí propojení praxe se znalostmi získanými při studiu. Věděl jsem, že se chci zabývat bankovnictvím a investováním, z důvodů vysoké kvality a rozjetých projektů jsem se rozhodl vystudovat obor Finance. Na škole je třeba oceňovat nejvíce vybrané učitele, kteří posouvají studenty dále. Jejich kvalita je tak výjimečná, že nutí člověka stát se lepším.

10 Kontakty Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní Zlín Česká republika Telefon: Praha Zlín

11 be in Study in Zlin fame.utb.cz Česká republika

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další Průvodce Vysokou školou finanční a správní Přípravné kurzy Bakalářské studium Magisterské studium Anglické obory Doktorské studium 2 OBSAH obsah Motto 4 Poslání VŠFS 4 Sdílené hodnoty 4 Úvodní slovo rektorky

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Historie a představení fakulty Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je mladou, dynamicky se rozvíjející institucí, jež si za poměrně

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více