příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy"

Transkript

1 vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

2 editorial > Celoživotní vzdělávání, respektive nadstavbová studia vysokoškoláků, jako je například doktorandské či MBA, začíná být v současné době téměř nezbytností, tedy pokud chcete mít ve své profesi dveře otevřené. Samozřejmě to znamená, že se i hranice výlučnosti na trhu práce posunuly. Avšak změny přístupu k žadatelům o práci tím nekončí. Krize umožnila podnikům přísnější výběr, a tak sledují mimo jiné jak kvalitu vystudované školy či kurzu, tak délku a kvalitu dosažené praxe. Tady začínají problémy absolventů vysokých škol, jejichž nezaměstnanost stoupla za minulý rok o pět tisíc. Je to dáno tím, že firmy nemají čas a peníze, aby nováčka vychovávaly a čekaly, jaký z něho vzejde kvalitní pracovník, shodují se v rozhovoru majitelé školící firmy KP2. A právě těmto problémům a především možnostem nadstavbového studia je věnována dnešní příloha. < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah > Co dnes znamená a obnáší akademický titul Ph.D. II III Rozhovor s Janem Hronem, děkanem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze IV V MBA další stupínek na vzdělávacím žebříčku V VI Rozhovor s Markétou Štalmachovou, ředitelkou Cevro institutu VII VIII Cizí jazyk nestačí jen znát VIII IX Krize vysokoškoláky nešetří X Rozhovor s Jiřím Březinou a Vladimírem Polánským, majitelmi personální a školicí společnosti KP2 Czech Republic s.r.o. X XII Anketa XIII Co dnes znamená a obnáší akademický titul Ph.D. > S tituly kolem jména panuje v dnešní době tak trochu zmatek. Staré zanikají, nové se objevují. Občas býváme v rozpacích, jak vlastně dotyčného na základě jeho titulu oslovit. V podstatě totiž ani nevíme, jaké studium se za nejrůznějšími zkratkami skrývá. Foto profimedia.cz prospěch. Studium by především mělo umožnit vědeckou přípravu v daném oboru. Student tu pod vedením školitele vypracovává dizertační práci o předmětu svého studia, kterou na konci studia obhajuje. Kromě toho ale průběžně skládá i odborné a jazykové zkoušky a závěrečnou státní doktorskou zkoušku. Absolventům doktorského studia, takzvaným doktorandům, se uděluje akademický titul doktor, který se ve zkratce Ph.D. uvádí za jménem. V souladu s výše zmíněnými deklaracemi jde tedy o mezinárodně uznávaný titul, který představuje vědeckou hodnost doktora. Pro bližší vysvětlení původu zkratky snad postačí dodat, že ve středověku bylo studium jakéhokoliv oboru jiné vědní oblasti mimo teologii, právo a medicínu označováno za filozofii. Titul Ph.D. proto pochází z latinského philosophiae doctor, v doslovném překladu doktor filozofie, který ovšem vychází z ještě staršího starořeckého učitel filozofie. A ještě jedna připomínka: nezaměňovat za titul Ph.Dr., obvyklý v minulosti. Ten se naopak píše před jménem a dodnes se uděluje po absolvování rigorózní zkoušky. Co doktorské studium nabízí > Především jedinečnou možnost specializace ve zvoleném oboru. Student si může téma své Ačkoliv i doktorand navštěvuje inz:mbae15230x :23 Page > Významná událost. Slavnostní předání diplomu za doktorandské studium s právem používat titul Ph.D. je velmi podobné promoci, pouze se nazývá Slavnostní vědecká rada dizertační práce po dohodě s příslušným učitelem a vedoucím katedry sám navrhnout. Poslední slovo má sice Oborová rada, která témata dizertačních prací nakonec schvaluje, ale většinou není důvod, proč navržené téma odmítnout. Co doktorské studium nemůže zaručit > přednášky a semináře, na rozdíl od magisterského je doktorské studium přece jen značně samostatnější a svým způsobem i izolovanější. Při takzvané formě kombinovaného studia, kdy se studuje při zaměstnání, to může být výhodou. Při obvyklejší prezenční formě studia někteří studenti postrádají větší kontakt s ostatními studenty. Co je ale nejdůležitější pro obě formy studia, možná přímo zásadní to je osoba školitele. Protože pokud si školitel počíná spíš formálně a o dizertační práci svého studenta neprojevuje dostatečný zájem, ten se ocitá v jakémsi vzduchoprázdnu bez potřebné zpětné vazby a motivace. Tenhle rozpor ovšem ani sebegeniálnější deklarace už nevyřeší. < Ivana Peroutková Foto ČZU Příčiny změn ve struktuře vysokoškolského studia a jeho následně získaných titulů odstartovalo jednání na půdě boloňské univerzity. V září 1988 se tu sešla skupina rektorů významných světových univerzit, aby formulovala dlouhodobou vizi rozvoje univerzitního vzdělání v novém evropském prostoru. Částečně inspirující byl model univerzit ve středověku, kdy byla sjednocujícím univerzitním jazykem latina. Tentokrát šlo o to, aby poslání univerzit odpovídalo nově strukturované Evropě a společnosti 21. století, kde se jednotícím jazykem stává angličtina. Poetický dokument nazvaný Magna Charta Universitatum ve svých premisách, zásadách a předpokladech mimo jiné zdůrazňuje svobodu bádání, nezbytnost permanentního vzdělávání a vzájemného poznávání různých kultur. Sorbonnská deklarace z roku 1998 > Avšak teprve Sorbonnská deklarace, sepsaná v rámci oslav výročí 700 let od založení slavné univerzity, posunula realizaci boloňské charty radikálním směrem kupředu. V této deklaraci o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství se už objevují strukturované studijní programy do úrovní bakalářského, magisterského a doktorského studia. Dále požadavek transparentnosti a vzájemné srovnatelnosti vysokoškolského vzdělání a v souvislosti s tím i požadavek mezinárodního uznávání titulů. Ratifikace v Boloni > O rok později se k ratifikaci Sorbonnské deklarace na univerzitě v Boloni sešlo už 31 ministrů z 29 evropských států. Poprvé se v ní prosazuje termín Evropa znalostí a od pojmu informační společnost se přechází ke znalostní společnosti. Poprvé se tu také zavádí formule pro vyjádření strukturovaného vzdělání v bakalářské, magisterské a doktorské délce. A tím už se přibližujeme k objasnění akademického titulu Ph.D. Ph.D. aneb philosophiae doctor > Tříleté doktorské studium neboli studium doktorandského studijního programu, někdy též zjednodušeně postgraduální studium, je tedy určeno pro absolventy magisterského studia. Přijímací zkoušky jsou povinné, ale většinou postačí přijímací pohovory a výborný ne akademici, ne teorie, ne kurz angličtiny, ale manažeři ale projekty ale čeština Nespoléhejte na reklamu, přijďte si nás vyzkoušet. Možnosti najdete na

3 Jan Hron: Smyslem vědecké přípravy je výc hova vědeckých pracovníků > Vysokoškolské vzdělání dnes už pomalu začíná být téměř běžno u kvalifikací a je to už znát i na trhu práce. Chceme-li získat výhodu, musíme již dál. Každé zvýšení kvalifikace dává větší možnost i potenciál pro uplatnění a titul Ph.D. ve vědeckovýz kumné sféře je jednoznačný kapitál, jednoznačná konkurenční výhoda, říká děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Jan Hron. MBA další stupínek na vzdělávacím žebříčku > V dnešní době je vysokoškolské vzdělání v mnoha profesích naprostou nezbytností. Klíčovou podmínkou pro získání manažerského postu se tak stále E15: Mají absolventi doktorského studia s titulem Ph.D. výraznější šanci i v soukromé sféře? Ano, i když se praxe někdy dívá na pracovníky s vědeckou hodností s určitým despektem, naši absolventi se velmi dobře uplatňují i zde. Dny otevřených dveří: , , , , , 1. 9., Získejte titul: Bc. Mgr. PhDr. Ph.D. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY: Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví will hold an Informational Open House on 24th March 2010, for its Where: VSE, W. Churchill sq. 4, Prague 3, Rajská building, room 539, E15: Kde tedy absolventi doktorského studia nacházejí největší uplatnění? Smyslem vědecké přípravy je výchova vědeckých pracovníků, kteří nacházejí uplatnění především u nás, na jednotlivých katedrách v postavení pedagogů nebo pracovníků pro vědu a výzkum. Dále připravujeme pracovníky pro výzkumné instituce. Ale mnoho z nich odchází také do praxe, kde využívají svoji kvalifikaci včetně zahraničních pracovišť. Jsou i tací, kteří nacházejí uplatnění na jiných univerzitách v Evropě a ta spolupráce je velmi dobrá, pomáhá nám zařazovat se do evropských i světových sítí. E15: Vaši fakultu ročně navštěvuje, počítáme-li všechny VŠE_104x66mm.indd :15:39 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice tel.: , Škola pro celý svět Přípravné jazykové kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky Kurzy češtiny pro cizince ŠKOLA BEZ BARIÉR program pro studenty s tělesným postižením formy studia, zhruba dvanáct tisíc studentů. Kolik z nich je doktorandů? Přibližně dvě stě třicet. Z toho jich studuje asi sto padesát v prezenční formě a ti další v kombinované formě, to znamená při zaměstnání a bez nároku na stipendium. E15: Jakou částku studijní stipendium měsíčně obnáší? Úroveň stipendia je relativně nízká, přes osm tisíc korun. U nižších ročníků je částka o něco nižší než u vyšších, ale v průměru je to osm až deset tisíc. Další finanční zdroje mohou plynout ze zapojení se do grantové a poradenské činnosti. E15: Na fakultě je pět studijních oborů. O které je v doktorském studiu největší zájem a proč? Nejžádanější jsou dva stěžejní obory: za prvé podniková a odvětvová ekonomika a za druhé management. Důvod je dost jednoduchý. Je to jednak procentické zastoupení našich absolventů studijních oborů, jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu, a je to rovněž potřeba praxe. Naši absolventi se pohybují především na úrovni vedení podnikatelských subjektů a státní správy a potřebují si prohloubit znalosti a zkušenosti právě z těchto oblastí. E15: Jakým směrem jsou zaměřeny programy doktorského studia? My se samozřejmě snažíme, aby orientace našich studijních oborů byla v korespondenci s výzkumnou činností naší fakulty a ta naopak s potřebami praxe. Aby zde nastával transfer získaných zkušeností do praxe, čili jde především o zlepšování ve volbě aktuálních témat dizertačních prací a hlavně v uzpůsobování jednotlivých předmětů, které vedou k státní doktor- Foto ČZU ské zkoušce. S tím souvisí také jazyková vybavenost. U našich doktorandů vždy musí být jazyková připravenost na úrovni dvou cizích jazyků. Angličtina povinně pro všechny tak, aby mohli studovat zahraniční literaturu, a potom další světový jazyk podle jejich volby. My si přejeme, aby každý doktorand strávil minimálně semestr, nejlépe jeden rok na nějaké zahraniční univerzitě, zkrátka, aby se jednalo o aktivní znalost jazyka. Základními předměty potom samozřejmě bývají předměty, které sledují obor, a ty jsou doplněny volitelnými předměty, jež vedou k tématu jejich dizertační práce. E15: Mimochodem, jaké další světové jazyky jsou kromě angličtiny nejžádanější? Španělština, němčina a v poslední době je na vzestupu i ruština. E15: Je to tak, že práce školitelů podstatně ovlivňuje výsledek dizertační práce? To je pravda. Na úrovni doktoranda se školitel podepisuje plnou měrou. Někteří se starají více, někteří méně a na dizertační práci je to vidět. Ale problémem je hlavně využitelnost výsledků dizertační práce v praxi, tedy ten transfer těchto poznatků do praxe. E15: Počet zájemců o doktorské studium tedy pravděpodobně roste? Nejen roste, ale dokonce se mění i vztah k němu. Zatímco dříve bylo doktorské studium mnohdy jenom určitou přestupní stanicí pro hledání výhodnějšího zaměstnání, v současné době se procento úspěšných absolventů zvyšuje a doktorandi mají stále větší zájem zůstat na našem pracovišti, na univerzitě, na fakultě, a chtějí se věnovat vědeckovýzkumné činnosti. Navíc u pracovníků v kombinované formě je výhodou už jejich zralost, praktické zkušenosti, citlivá orientace a mnohdy sladění s jejich pracovní orientací. To znamená, že je tam i vyšší stupeň motivace pro využití jejich výzkumné činnosti ve vlastní práci. V tomto ohledu, na rozdíl od podnikatelské oblasti, nabízíme větší jistotu na dlouhou dobu. < Ivana Peroutková častěji stává další studium. Jednou z variant jsou MBA programy. Naše zákony je sice řadí pouze k takzvanému celoživotnímu vzdělávání, ve světě jsou však mezinárodně akceptovaným titulem. MBA Master of Business Administration můžeme volně překládat jako podnikové hospodářství a management. V některých západních zemích je toto studium synonymem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách. Přestože není v České republice udělení tohoto titulu zařazeno do programů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nabízejí jeho získání nejen vysoké školy, ale i různé instituce již řadu let. Studium MBA je v Česku totiž, na rozdíl od USA a Velké Británie, chápáno jako rekvalifikační a postgraduální studium bez přerušení zaměstnání. Je pro ty, kteří chtějí dosáhnout na nejvyšší příčky manažerské kariéry ve všech odvětvích nebo v nich setrvat. Lékař, který vede nemocnici, potřebuje manažerské vzdělání, stejně jako herecředitel divadla, či technik-inženýr v různých manažerských funkcích. Nemluvě o tom, že řada cizích firem u nás hledá pracovníky s titulem, který zná z vlastní země, tvrdí předseda České asociace MBA škol (CAMBAS) prof. Milan Malý. Programy MBA jsou tak především určeny manažerům se zájmem o prohloubení již dosažených znalostí a získání dalšího specializovaného profesního vzdělání. Zájemci o takové vzdělání si ale musejí velice dobře rozmyslet, jaký program a školu či instituci zvolit. Studium je totiž placené a jedná se o ne zrovna malé částky. Studium MBA > V Česku existují více než tři desítky škol, které MBA nabízejí. Jedním z vodítek při výběru školy tak může být právě akreditace CAM- BAS. Asociace kromě akreditace kontroluje i dodržování podmínek a standardů, které jsou srovnatelné se zahraničím. CAMBAS je členem EFMD (European Foundation of Management Development) v Bruselu a jako takový se snaží prosazovat do studia a akreditací MBA zásady a metodické principy, které tato prestižní instituce vypracovává. Členy EFMD jsou i americká AACSB a britská AMBA jako jedny z nejprestižnějších asociací, které Zvol si správnou vejšku mezinárodní akreditace udělují. První školy, jež u nás začaly nabízet titul MBA a zároveň se staly zakládajícími členy CAMBAS, jsou VŠE v Praze, ČVUT v Praze a VUT v Brně. Dnes CAMBAS sdružuje deset institutů. Hlavní podmínkou pro přijetí ke studiu MBA je ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně tři roky praxe ve funkci manažera. Forma a doba trvání studia je různá. Dvouleté exekutivní studium part-time, prezenčně-distanční >>> obory: od 17:00 v sídle školy Vltavská 585/14, Praha 5, tel.: ,

4 Foto profimedia.cz kombinovaná forma, forma víkendových studijních modulů, dvouletý full-time MBA a také intenzivní víkendová forma studia. Samozřejmostí bývá studium v cizím jazyce. Existuje dokonce možnost studovat určitou dobu přímo na partnerské univerzitě v zahraničí. Ceny jednotlivých programů se od sebe liší. Pohybují se v rozmezí od dvě stě tisíc do čtyř set tisíc korun. Lze najít programy levnější i dražší. V některých institucích jsou pak při výborných výsledcích udělována stipendia. Je MBA zárukou na kvalitní manažery? > Odpověď zní dvojznačně ano, má takový potenciál. Podle prezidenta České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Františka Miky však musejí být splněny tři podmínky. Kvalita studijního programu, zralost posluchače při vstupu do studia a připravenost prostředí, do kterého se absolvent studia MBA vrací. Problém je v tom, že tyto tři podmínky se daří stále obtížněji naplňovat současně. Manažerských škol nabízejících MBA programy je nepřehledné množství a výběr té kvalitní vyžaduje přehled, úsilí a přístup k referencím. Co se týká posluchačů, časem se začalo zapomínat na fakt, že MBA je postgraduální studium, nikoliv náhražka vysokoškolského studia. Účast posluchačů bez požadované kvalifikace a bez předchozí manažerské praxe, jak se stalo běžné, nemůže přinést žádné skvělé výsledky. A konečně organizace, kam se absolventi vracejí, neumí mnohdy využít potenciálu a nebo o to ani nestojí, dodává František Mika. MBA je ve světě chápáno jako studium vychovávající globální manažery schopné vykonávat manažerské funkce ve všech oborech a sektorech hospodářství. Většina nadnárodních společností zaměstnává velice ochotně manažery, kteří vystudovali MBA. Přitom však dbají na to, na jaké škole manažer toto studium absolvoval. Vzhledem k tomu, že je to zahraniční partner, jenž přináší do České republiky své studium MBA, pak jen záleží na kvalitě českého partnera, aby program, který je v zahraničí akreditován prestižní institucí, přenesl do českého prostředí se vší kvalitou, kterou má v zahraničí. Zahraniční partner potom samozřejmě kontroluje kvalitu přenášených programů, což garantuje hodnotu studia v ČR, doplňuje předseda České asociace MBA škol profesor Milan Malý. Markéta Št almachová: MPA není konkurentem MBA > Rozdíl mezi náplní práce vedoucího p racovníka, respektive manažera v soukromém a veřejném sektoru je podle ředitelky CERVO Institutu Markéty Štalmachové poměrně velký. Postavení, úkoly, problémy jsou rozd ílné. Potřeby manažera ve veřejné správě studium MBA, podle mého názoru, nenaplňuje, proto vznikl studijní program pro manažery ve veřejné správě, tedy Master of Public Adminis tration (MPA), upřesňuje. pracovníků ve veřejné správě, ale i ze zahraničních zkušeností s tímto typem vzdělávání. E15: Pro koho má význam MPA studovat? Jednoduše řečeno pro ty, kteří pracují nebo jsou ve styku s veřejnou správou. Konkrétněji, jsou to úředníci z obecních, městských a krajských úřadů, ústředních orgánů a samozřejmě i členové obecních a krajských zastupitelstev. Dále například pracovníci nevládních a neziskových organizací, ale i zaměstnanci soukromých firem, které se ucházejí o veřejné zakázky, provádějí pro veřejnou správu poradenskou činnost či jinak vstupují do styku s touto oblastí. E15: Jak dlouho je tento typ studia u nás možný? Na naší škole nabízíme tento typ studia již třetí akademický rok. E15:V jakých oblastech se vaši studenti především zdokonalí? Program je vystavěn na třech pilířích obecná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své činnosti, dále soft skills využitelné všemi vedoucími úředníky v rámci jejich činnosti a dále vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí úředníci pohybují. K tomu je třeba ještě dodat, že vyučujícími ve vzdělávacím programu MPA jsou špičkoví odborníci jak z akademické oblasti, tak z praxe veřejné správy. E15: MPA studují vysokoškoláci, takže může u vás studovat například právník, má nějaké úlevy? Mezi našimi studenty vzdělávacího programu MPA jsou samozřejmě také absolventi právnických či ekonomických fakult. Pohled, který vzdělávací program MPA v oblasti právních a ekonomických disciplín přináší, je ale odlišný. Proto se nám doposud nestalo, že by někdo pociťoval překryv s vysokoškolským studiem. Teoretická možnost určitého započtení konkrétního předmětu však existuje. >>> Ověřit si kvalitu > Co tedy lze doporučit, když se někdo rozhodne jít cestou MBA studia? Vybrat si raději dražší, ale za to kvalitní studium. Zde pomohou nejlépe reference od důvěryhodných osob. Také je nezbytné si ověřit, zda lektorský sbor tvoří nejen akademici, ale hlavně lidé z praxe. V rámci organizace či firmy je třeba do MBA studia nominovat pracovníky alespoň s minimální manažerskou zkušeností a v neposlední řadě je třeba mít jasno v tom, co si s absolventem chceme počít. Jak vytěžíme co nejvíce z jeho nové kvalifikace pro rozvoj a prosperitu vlastní organizace. Získání titulu MBA za jménem se sice dobře vyjímá na vizitkách, ale jinak nic neřeší, dodává prezident České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů František Mika. < Josef Pojsl E15: Co tedy konkrétněji studium MPA znamená? Přináší do oblasti veřejné správy typ vzdělání, který známe z privátní sféry jako MBA, ale přizpůsobený podmínkám a potřebám veřejné správy. Podmínkou přijetí do studia je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně. Studuje se dva roky, tedy čtyři semestry. Kurz je pak zakončen obhajobou závěrečné práce. Při sestavování obsahu kurzu jsme vycházeli z potřeb Foto E15 Anna Vacková E15: Vy jste byli v ČR první, kteří začali nabízet studium MPA? Ano, ale dnes, pokud mám správné informace, nabízejí tento typ studia i jiné vysoké školy, například Masarykova univerzita v Brně. E15: Přispívá nebo dotuje veřejná správa studium svých zaměstnanců? Objem finančních prostředků na vzdělání je ve veřejném sektoru omezený. Nicméně systematické vzdělávání zaměstnanců veřejné správy je dnes samozřejmostí, byť studium typu MPA svým rozsahem je stále ještě jakýsi nadstandard. Řada obcí a měst se snaží získat peníze nad rámec svého rozpočtu z různých operačních programů, aby mohly svým pracovníkům i na tento typ vzdělávání alespoň přispět

5 E15: Pro oblast veřejné správy nabízíte pouze tento studijní program, tedy vzdělávání pro vysokoškoláky? Ne, vysoká škola CEVRO Institut nabízí zájemcům z oblasti veřejné správy vysokoškolské studium bakalářského stupně v oboru Právní specializace veřejná správa a magisterského stupně v oboru Veřejná správa. Protože oblast veřejné správy je oblastí, do které se soustřeďuje nejen pedagogická aktivita vysoké školy CEVRO Institut, ale i výzkumný a vědecký zájem, konáme také odborné semináře a konference a nabízíme řadu odborných publikací. E15: Je zájem o studium MPA? Nemůžeme si stěžovat, zájem je velký. Omezujícím faktorem jsou samozřejmě peníze. Ale jak jsem již uvedla, obce a města se snaží získat peníze na vzdělávání i z jiných zdrojů, obracejí se na nás, abychom jim poskytli podklady, které chtějí využít při žádosti o dotace z Evropské unie právě na studium jejich zaměstnanců. E15: Působíte pouze v Praze? Vysoká škola CEVRO Institut je pražská vysoká škola. Také vzdělávací program MPA realizujeme v pražském sídle školy. Pokud bychom ale měli více zájemců z jednoho kraje, jsme samozřejmě schopni realizovat kurz i mimo sídlo vysoké školy. Studium je ale koncentrované do studijních soustředění jednou v měsíci v pátek a sobotu a studentům nabízíme veškerý servis včetně zajištění noclehu, takže máme i dnes Foto E15 Anna Vacková mnoho mimopražských frekventantů vzdělávacího programu MPA. E15: Lze toto studium využít i například v Evropě? Tituly MBA, MPA jsou tituly, které český právní řád nezná, ale v profesní komunitě něco znamenají. Věřím, že pro absolventy našeho vzdělávacího programu MPA budou především znalosti v něm nabyté, ale i doklad o jeho absolvování konkurenční výhodou, která jim může pomoci získat prestižní zaměstnání třeba i ve strukturách EU. E15: Ale každý stát má svou státní správu do jisté míry specifickou. Není v tomto problém? Ano, je pravda, že veřejná správa je národní záležitost. Zároveň jsme ale součástí geografické Evropy a také Evropy sjednocené. Tento pohled je součástí obsahu vzdělávacího programu MPA. Manažer ve veřejné správě, vedoucí úředník či starosta musí znát své partnery v jiných evropských zemích, ale musí se také dobře orientovat ve strukturách sjednocené Evropy. < Vlastimil Poliačik republice. Rodilý mluvčí volí témata, která jsou aktuální, zajímavá a studenty podnítí ke konverzaci. Účastníci potom vedou lektorem řízenou diskuzi, a tím se podaří zapojit všechny studenty včetně těch nesmělých. Konverzační kurzy patří v naší jazykové škole k nejoblíbenějším, říká Vítězslav Bican. Specializovaná výuka > Především lidem, kteří používají cizí jazyk v práci, všeobecná slovní zásoba na konverzaci nestačí. A tak vznikla výuka s rozšířením o odborné jazykové znalosti například v oblasti obchodu, práva nebo financí. Kurzy se zaměřením na odbornou terminologii se v současné době staly součástí standardní nabídky většiny jazykových škol. Stávajícím trendem je dokonce propojení výuky jazyků a soft skills do jednoho vzdělávacího konceptu. Například kurzy Business Skills studenty naučí prezentovat produkty nebo služby, vyjednávat s obchodními partnery, účastnit se schůzek a porad, psát obchodní dopisy, y nebo reporty. Důležitou dovedností je také vést takzvaný small talk, tedy nezávaznou konverzaci s cílem prolomit ledy a neformálně se představit. Samozřejmě znalost cizího jazyka nepotřebují jen manažeři či lidé na důležitých postech. Jde o nás o všechny. Současná míra nezaměstnanosti nutí spoustu neúspěšných uchazečů o pracovní pozici zamyslet se nad důvody nepřijetí. Často je příčinou neúspěchu slabší skóre v cizojazyčné komunikaci, a tak mnozí dospějí ke zjištění, že vzdělávání v oblasti jazyků nekončí složením zkoušky na střední nebo vysoké škole. Nabyté znalosti je potřeba opečovávat a průběžně oprašovat. Možností je v současné době spousta a jejich nabídka se stále rozšiřuje, stačí jen neusnout na vavřínech. < Irena Hartingerová Vysoké učení technické v Brně Foto profimedia.cz Cizí jazyk nestačí jen znát > V dnešní globální době, nadto v malé zemi, jakou je Česká republika, je znalost cizího jazyka klíčová. Ještě více se to týká manažerů a vedoucích pracovníků, jimž ani akademická znalost jazyka často nestačí. Obchodní komunikace vyžaduje nadstavbu. Služebně mladší manažeři, kteří uvažují o rozšíření vzdělání, si musejí uvědomit, že jen dobrá znalost jazyka nestačí. I když na jejich postech není komunikace v cizím jazyce bezpodmínečně nutná, jakmile dojde na další vzdělávání, mohou se dostat do úzkých. Většina škol, jež nabízejí postgraduální nebo MBA studium, vyžaduje pokročilou úroveň jazyka, angličtina je často dokonce samotným jazykem výuky. Na druhé straně i ti, kteří o studiu neuvažují, ale chtějí dosáhnout kariérního postupu, nesmějí zapomínat, že stačí krátká doba a jejich schopnost komunikace v cizím jazyce se rapidně zhoršuje. Za několik měsíců se mohou propadnout až o několik úrovní níže. Naštěstí takový propad nemusí být trvalý, protože existuje mnoho způsobů, jak své jazykové schopnosti opět zlepšit, někdy stačí je pouze oprášit. Odstranit ostych > V současné době, kdy v Česku působí mnoho zahraničních firem, je poměrně jednoduchou cestou komunikace se zahraničními přáteli nebo kolegy v práci. Ne každý z nás je ale dostatečně smělý, aby se nebál využívat své znalosti získané ve školních lavicích v praxi. Velmi často se setkávám s lidmi, kteří i přesto, že v životopise uvádějí poměrně vysokou úroveň znalostí, mají problém s reálnou konverzací. Ať už je to kvůli ostychu, nebo proto, že při běžném rozhovoru rodilému mluvčímu nerozumějí, upozorňuje Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings. Zvyknout si a porozumět rodilým mluvčím se samozřejmě nejlépe naučíte v zahraničí. Tam se dostanete do situace, kdy vám nezbývá nic jiného než komunikovat v cizím jazyce. Může se jednat buď o delší služební cestu, nebo o účast na zahraničním jazykovém kurzu, kde vás lektoři přirozenou a příjemnou formou vedou k upevnění a rozvinutí jazykových znalostí. Zúčastnila jsem se několika jazykových kurzů ve Spojených státech a Velké Británii a dodnes si vzpomínám, že v areálu škol panovalo přísně hlídané pravidlo zakazující komunikaci v jiném jazyce, než jaký se ve škole vyučoval. Jednou mne ředitel školy důrazně napomenul:,don t speak Czech! když jsem se domlouvala na večerním programu se spolužáky ze Slovenska, vzpomíná Jana Křivánková, účastnice kurzu v zahraničí. Skvělou příležitostí, jak se jazykově rozmluvit, je také navštěvování kurzů konverzace pro veřejnost v České S vyznamenáním: Dr. Róbert Bordás, MBA Ing. Jaroslav Knápek, MBA Ing. Petr Mátl, MBA Ing. Stanislav Zabadal, MBA Teambuilding outdoor blahopřeje absolventům studia Executive Master of Business Administration, kteří 5. února 2010 převzali diplomy od britské univerzity Václav Bartoněk, MBA Mgr. Michal Čoupek, MBA Milan Čácha, MBA Ing. Jindřich Hanáček, MBA Ing. Michael Hanzelka, MBA Libor Janoušek, MBA MUDr. Martin Kalenda, MBA Ing. Iva Knapová, MBA Lektoři z praxe Josef Langmayer, MBA Ing. Martin Macháček, MBA Ing. Barbora Machová, MBA Ing. Luboš Müller, MBA Martin Nedoma, MBA MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA Bc. Roman Onderka, MBA V Anglii netradičně BSc. Petr Opršal, MBA Ing. Ladislav Pojzl, MBA MUDr. Petra Řiháčková, MBA Ing. Ľubomír Sedlák, MBA Ing. Stanislav Smeták, MBA Ing. Lukáš Svoboda, MBA Mgr. Radek Tejc, MBA Ing. Ladislav Tesař, MBA Ing. Šárka Zabadalová, MBA Komunikace, týmové role Nové podnikatelské záměry Profesionální zázemí Řešení problémů Kontakty s nadhledem Strategický management. Marketing. Budování značky. Leadership. Risk management. Řízení financí. Krizový management. Analýza nákladů. Kapitálové plánování. Team building. Řešení problémů. Řízení změn. Projektový management. Outsourcing. Řízení informačních systémů. Knowledge management. Motivace. Corporate governance. Podnikatelská etiketa. Rozpočtování. Organizační kultura. Výzkum. Malé podnikání. Rozvoj firmy. Burzovní operace. Manažerské účetnictví. Daně. Manažerské simulace. Analýza a zpracování dat. Týmové konzultační projekty v ČR a zahraničí. Volba strategie. Myšlenkové mapy. Business plán.

6 Krize vysokoškoláky nešetří > Úspěšnost firem především v době krize závisí významně na chování a rozhodování jejich manažerů. Není proto divu, že společnosti dnes nechtějí riskovat a raději sáhnou po ostříleném manažerovi než po čerstvém vysokoškolském absolventovi. I to je jeden z důvodů, proč se počet nezaměstnaných vysokoškoláků u nás za poslední rok zvýšil z necelých jedenácti na šestnáct tisíc. Vsoučasném období přetrvávající hospodářské recese je, víc než kdy jindy, konkurenční boj pro absolventy obzvlášť tvrdý. Nedávno si mohli vybírat z nabídek různých firem a téměř doslova diktovat podmínky nástupu. Dnes je trh práce plný schopných a zkušených uchazečů o zaměstnání, a absolvent musí prokázat celou řadu znalostí a dovedností, aby zaujal a ve výběrovém řízení obstál, říká výkonná ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Zita Lara. K nejvýše hodnoceným dovednostem, vedle těch odborných, které lze získat na škole, pak podle ní patří především komunikační dovednosti, týmová spolupráce a orientace na cíl. Znalosti, především odborné, které student získá během studia, rychle zastarávají a absolvent tedy musí být ochoten učit se novým věcem a dále se odborně i osobnostně rozvíjet. Chybějící dovednosti > Jednou z často postrádaných kompetencí u absolventů, které v odborných diskuzích podtrhují i manažeři, je projektové řízení. Zatímco v zahraničí se prostřednictvím různých her děti učí projektům již od školky, v České republice se této kompetenci obvykle dostatek pozornosti nevěnuje ani na vysokých školách. Vedle dovedností a znalostí jsou však pro personalisty a manažery organizací při výběrových řízeních důležité také osobní postoje uchazečů. Ty se však nelze naučit z knih a přednášek, potvrzuje Zita Lara. Personalisté se shodují, že možností, jak naučit studenty potřebné kompetence, je celá řada. Například zadáváním úkolů na celý semestr s průběžným hodnocením se tříbí jejich schopnost plánování a time managementu. Prostřednictvím skupinových prací se studenti zase učí získávat a řídit informace a čas, pracovat individuálně i v týmu, aktivní formy výuky ve formě seminářů a diskuzí zase rozvíjejí komunikační dovednosti. Nesmíme však zapomenout asi na nejdůležitější věc, která ovlivňuje úspěšnost a efektivitu. Tou je motivace. Existuje mnoho teorií motivace, ale všechny vycházejí z jednoho principu. Na jedné straně stojí to, co může motivovat a na druhé je konkrétní chování daného jedince. Pravdou totiž je, že i když máme dovednosti na velmi vysoké úrovni, neznamená to, že je budeme chtít i používat, abychom dosáhli konkrétního cíle. < Josef Pojsl Výběrový proces na nového pracovníka je dnes výrazně zdlouhavější > Situace na trhu práce z hlediska obchodníků problémem diagnostikovat jejich reálné schopnosti. E15: Kteří kandidáti, respektive jaké profese z pohledu vaší specializace jsou na trhu žádány? B: Především jsou to obchodníci, kteří se zaměřující na akvizici nových klientů. Pro vysvětlení obchodník je buď lovec, nebo farmář nebo kombinace obojího. V dnešní době firmy jednoznačně hledají lovce. A to jak v juniorské úrovni čili tři pět let praxe, tak na druhé straně v seniorské, kde jsou již důležité osobní kontakty. P: Tato doba nepřeje především začínajícím obchodníkům, absolventům škol a tak podobně. Je to dáno tím, že firmy nemají čas a peníze, aby prodejce vychovávaly a čekaly, jak kvalitní pracovník z nováčka vzejde. Vybírají se ti, kteří se už alespoň částečně osvědčili, a na to musejí mít minimálně dva až tři roky praxi. E15: Změnil se tedy i výběrový proces? B: Ano, výběrový proces je zdlouhavější, firmy mnohem důkladněji zkoumají, zda doporučený kandidát má kvality, které hledají. Jsou ochotny si na správného člověka počkat. Jinými slovy dnešní poptávka Jiří Březina Foto E15 Eduard Erben nemá tak velkou míru urgence jako v minulosti. P: Jsou i případy, že přijímací proces se natahoval tak dlouho, že nakonec náš klient pozici zrušil. Jednoduše v průběhu času došel k závěru, že lze tento post rozmělnit do jiných a ušetřit, anebo dostal od své zahraniční matky v náboru stop. E15: Má vliv na trhu práce i v této skupině dosažené vzdělání? B: Dnes myslím, že začíná být důležitá kvalita vzdělání. Máte-li titul například MBA realizovaný na prestižní univerzitě nebo jste jej získal na neznámé podivné škole, to se dnes vnímá. Ale má zkušenost je taková, že vyšší váhu mají reference, tedy zrealizované projekty, dosažené výsledky a podobně. V podstatě to říká, zda jste schopen své znalosti využít v praxi. Většinou to jde ruku v ruce, kvalitní vzdělání s kvalitními referencemi. P: Ještě je tu jeden problém, který můžeme nazvat překvalifikace. Týká se především středního managementu prodeje. Takový manažer, který přišel o práci, či sám chce změnit zaměstnání, je v současné době ochoten vzít i nižší pozici. Tady může být vnímán jako překvalifikovaný, >>> a managementu je podle majitelů personální a školicí společnosti KP2 Czech Republic Jiřího Březiny a Vladimíra Polánského dnes špatná, a to i přesto, že práci hledá poměrně hodně uchazečů. Nepatří totiž častokrát k těm, o které je na trhu zájem. E15: V čem je problém, že na trhu práce převažují spíš méně kvalitní obchodníci a manažeři? Březina: Především je to v tom, že výrazně vzrostla loajalita špičkových pracovníků. Nikdo, ani ti nejlepší, nechce riskovat přechod k jinému zaměstnavateli. Přechod představuje téměř vždycky riziko. Například ještě před dvěma lety, když jsem telefonicky kontaktoval potencionálního kandidáta na určitý lukrativní post, tak má úspěšnost byla skoro stoprocentní. Vždycky byli ochotni se nezávazně sejít a o této příležitosti si promluvit. Dnes je pravděpodobnost zhruba poloviční. Jednoduše řečeno, ti, kteří mají jistotu v zaměstnání, nechtějí riskovat ani rozhovorem. Samozřejmě mluvím o těch úspěšných. Polánský: Také má vliv motivace. Dříve bylo častou motivací ke změně zaměstnání navýšení mzdy, třeba i při přechodu na vyšší pozici. Dnes jsou mzdy v podstatě zmraženy, nebo přímo klesly. Speciálně u obchodníků se změnil poměr fixní části k pohyblivé, v neprospěch fixní. Což v důsledku krize vede spíše > Začíná být důležitá kvalita vzdělání. Máte-li titul MBA z prestižní univerzity nebo z neznámé podivné školy, to se již vnímá ke snížení platu. Takže většinou ani není důvod měnit zaměstnání a riskovat. E15: Kdo jsou ti, kteří dnes hledají práci? B: Jelikož se specializujeme především na obchodní pozice, tak budu mluvit o obchodnících. Dnes převažují na trhu ti, pro které je charakteristické, že za poslední tři čtyři roky často měnili job, nemají specifický záběr čili jsou víceméně univerzální. Trh si ale žádá specialistu se zkušenostmi a kontakty, a tak se mnohdy velmi dovedně stylizují do pozic, které jsou hledány. Pro nás je pak větším Otevřené obory bakalářského studia I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management Prezenční, kombinované a individuální studium. Škola, která vám k něčemu bude.

7 Vladimír Polánsky Foto E15 Eduard Erben to znamená, že schopnosti kandidáta výrazně převyšující požadavky se paradoxně stávají problémem. Tito uchazeči jsou proto častěji odmítáni. E15: Ale firmy přece vědí, že je krize, a tím i vzdělaný nezaměstnaný člověk je ochoten slevit ze svých původních požadavků. Proč toho nevyužít? P: To je sice pravda, ale jsou určité obavy, jestli člověk, který byl manažerem a řídil tým, má ještě dostatečnou motivaci pracovat jen sám za sebe a dělat tu tvrdou mravenčí práci. A dále je zde obava, zda nabízenou pozici nebere pouze jako dočasné východisko ze své situace. E15: Mluví se o syndromu vyhoření. Dostane-li se člověk v práci do tohoto stadia, měl by například změnit zaměstnavatele či si přímo najít novou práci. To asi v krizi moc nelze radit. P: Ano. Pokud to není nevyhnutelné, tak bych to dnes nedoporučoval. Je třeba si uvědomit, že i úspěšnému manažerovi se v novém zaměstnání nemusí dařit. A pak přichází velký problém. E15: Jak vidíte budoucnost? B: Když se ptáme našich klientů, jak vidí nejbližší budoucnost z hlediska přijímání nových zaměstnanců, dostáváme dvojí odpověď. První je stagnace, jinými slovy nevrátíme se k masivnějšímu náboru, a druhá, ta je ještě pesimističtější, protože některé firmy zvažují ještě více snížit náklady na zaměstnance. Samozřejmě především u těch, kteří nejsou efektivní. Takže pravděpodobně se na trhu objeví ještě více volných obchodníků. E15: Takže nic pozitivního? B: Snad jen, že stoupá zájem o obchodníky, kteří mají zkušenosti se státní správou, protože začíná být velký zájem o státní zakázky i od firem, které o to dříve nejevily zájem. < Vlastimil Poliačik příloha > Anketa: Situ ace středního a vyššího managementu na trhu práce > I. Jaká je současná situace na trhu práce v oblasti středního a vyššího managementu? II. Jaké vzdělání a znalosti se vyžadují od uchazeče na post středního a vyššího managementu? Eva Kramešová, Manažer Hays Czech Republic I. V současné době zaznamenáváme na trhu práce pozitivní signály. Oproti loňskému roku se objevuje více zajímavých pracovních nabídek a firmy se přestávají bát přijímat nové pracovníky. Během roku 2009 došlo k mnoha nepříjemným změnám. Společnosti propouštěly pracovníky na různých úrovních, mnohdy redukovaly jejich mzdy a benefity, reorganizovaly své struktury a všeobecně vládla nejistota. Obrat k lepšímu nyní vnímáme především v tom smyslu, že nás oslovují významné společnosti a poptávají opět nové manažery. Vidí v tom příležitost k posílení své pozice na trhu a možnost získat náskok před konkurencí. Více než kdy jindy dnes ovšem firmy dbají na opravdu kvalitní výběr svých nových lidí, raději si počkají na uchazeče, který je pro ně nejvhodnější a nejsou ochotny dělat kompromisy. Nároky na účastníky výběrových řízení tedy rostou a šanci uspět mají jen ti nejlepší. II. Za standard je považováno ukončené vysokoškolské vzdělání. Požadovaná specializace VŠ studia je definována typem pozice, zaměřením organizace či průmyslovým odvětvím, ve kterém se uchazeč pohybuje. Další manažerské vzdělávání, certifikace a vyšší stupně kvalifikace jsou vítány, nicméně zaměstnavatel si je neklade jako nutnou podmínku. Naopak zásadní je dnes pro společnosti profesionální zkušenost na dané typové pozici, orientace na trhu, odborná znalost odvětví, ve kterém kandidát působí a osobnostní vyzrálost. Mezi klíčové kompetence, které by měl manažer zaměstnavateli nabídnout, patří schopnost vést podřízené, plánovat, dále také vysoká orientace na výkon, stabilita, organizační a komunikační schopnosti. Personalisté v manažerech hledají především silnou osobnost, přirozenou autoritu, která umí podřízené motivovat, inspirovat a nadchnout je pro práci. Správný manažer je v jejich očích nápaditý, nebojí se riskovat, má správný úsudek, umí práci efektivně delegovat, spravedlivě řeší konflikty a problémy. Petra Juříková, Partner Nathan Peterson International I. Největší propad jsme zaznamenali v oblasti vyššího managementu, obzvláště pak u regionálních pozic pro střední a východní Evropu. Nutno dodat, že situace na trhu se oproti konci roku 2008 a celému roku 2009 pomalu zlepšuje. II. Ve většině případů je to vysokoškolské vzdělání, popřípadě jiné manažerské vzdělání (tituly MBA či jiné certifikované a tréninkové programy), nezbytná pak jazyková vybavenost aktivní znalost anglického jazyka, další světový jazyk výhodou. K důležitým předpokladům patří odolnost vůči stresu, flexibilita, schopnost delegovat úkoly. Posuzovány jsou také schopnosti manažera: analytické, interpretační, realizační, řešení problémů, kreativita, vidění rizik a příležitostí, komunikační, rozvinutá sociální inteligence. Jana Lambertová, Obchodní ředitelka Kariéra I. Situace na trhu se po krizovém roce 2009 nepatrně lepší. Klienti začínají postupně otevírat nová pracovní místa a hledat vhodné kandidáty. V poslední době jsme zaznamenali i nárůst volných pracovních míst v oblasti vyššího managementu. Paradoxem je, že v době opravdu vysoké nezaměstnanosti, se často objevují komplikace s uchazeči. Často na domluvenou schůzku nedorazí, nebo si rozmyslí nabídku den před nástupem do zaměstnání. II. Díky hospodářské krizi a vysoké nezaměstnanosti často klienti své požadavky na uchazeče nadhodnocují. Setkáváme se s neadekvátními požadavky na pracovní místa ve středním managementu. Také je v poslední době kladen důraz na odborné vzdělání i u pozici které to přímo nevyžadují. U středního a vyššího managementu je obvyklá VŠ nebo VOŠ. Nižší vzdělání je možné dohnat zajímavou a dlouhodobou praxí na obdobné pozici. < _02_Cevro_104x136_E15_def_krivky.indd :16:40 IPFM_104x136mm_01.indd :37:49

8 Business School Přímá cesta k Vašemu úspěchu Proč si nás účastníci manažerských programů vybírají? Protože splňujeme jejich vysoké nároky a očekávání. Jste velmi časově vytížení a chcete se učit, kdy můžete Vy a ne když chce někdo jiný? Hledáte MBA či LLM program důsledně zaměřený na praxi? Preferujete studium v češtině, nechcete jazykový kurz, ale manažerský program? Chcete poznat zajímavé účastníky a tutory? Očekáváte, že si vyberete specializaci z široké nabídky a to dokonce i v průběhu programu? Pokud nestíháte studovat od března či října, chcete začít studovat, kdy budete chtít? Máte stejně vysoká očekávání a nároky? Pak zejména Vám je naše nabídka manažerských programů určena. Praktické distanční manažerské programy MBA, LLM a BBA Co získá úspěšný absolvent studia? Prestižní profesní titul Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LLM) nebo Bachelor of Business Administration (BBA) Znalosti využitelné ihned v praxi Zajímavé kontakty Kdo u nás může studovat: zájemce s VŠ vzděláním nebo SŠ vzděláním s manažerskou praxí (MBA/ LLM), zájemce se SŠ vzděláním s minimální nebo žádnou manažerskou praxí (BBA). Více informací na: tel.: PŘIHLASTE SE DO A ZÍSKEJTE MININOTEBOOK OOK ZDARMA

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více