Tyto pojistné podmínky se týkají pojistek s datem počátku pojištění nebo prodloužení pojištění od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyto pojistné podmínky se týkají pojistek s datem počátku pojištění nebo prodloužení pojištění od 01.05.2013."

Transkript

1 Tyto pojistné podmínky se týkají pojistek s datem počátku pojištění nebo prodloužení pojištění od Tato část dokumentu přináší přehled podmínek pojištění. Název pojistitele Lloyd s, London, One Lime Street, London EC3M 7HA. Druhy pojištění a pojistné ochrany Toto pojištění může poskytnout pojistnou ochranu pro následující pojistná nebezpečí. Podrobnosti o platné pojistné ochraně pro Vás jako pojištěného naleznete ve svém přehledu pojištění (pojistce): Část 1. Osobní odpovědnost Část 2. Škody na majetku třetí strany Část 3. Golfové vybavení Část 4. Pronájem náhradního golfového vybavení Část 5. Úrazové pojištění Část 6. Stomatologické ošetření Část 7. Hospitalizace Část 8. Náhrada klubových členských příspěvků Část 9. Hole In One Část 10. Náhrada startovného na turnajích Pojištění je individuální, určené pro amatérské hráče golfu, kteří si zakoupili pojištění GOLFPLAN. Přehled obsahu jednotlivých pojištění Část 1. Poskytuje pojištění odpovědnosti za škody na zdraví nebo majetku, způsobené třetí straně do limitu stanoveného v přehledu pojištění Část 2. Poskytuje pojištění pro případ neúmyslné škody na majetku třetí strany, náhrada bez prejudice, do limitu stanoveného v přehledu pojištění Část 3. Poskytuje pojištění pro případ ztráty nebo poškození golfového vybavení (náhrada nové za staré u položek do 3 let stáří a zakoupených jako nových) do limitu stanoveného v přehledu pojištění Část 4. Poskytuje pojištění v případě pronájmu golfového vybavení, které následuje po jeho ztrátě definované v části 3 do limitu stanoveného v přehledu pojištění Část 5. Poskytuje pojištění pro smrt úrazem, ztrátu končetiny a/nebo zraku, částečnou ztrátu zraku a trvalou neschopnost do limitů stanovených v přehledu pojištění Část 6. Poskytuje pojištění pro případ poškození chrupu úrazem do limitu uvedeného v přehledu pojištění Část 7. Poskytuje pojistnou ochranu, pokud jde o hospitalizaci, až do limitu uvedeného v přehledu pojištění Část 8. Poskytuje náhradu nevyužitých klubových členských příspěvků v golfovém klubu až do limitu uvedeného v přehledu pojištění Část 9. Poskytuje náhradu útraty v golfovém klubu při zahrání hole in one při klubové soutěži do limitu stanoveného v přehledu pojištění Část 10. Poskytuje náhradu nevratného startovného na turnajích do limitu stanoveného v přehledu pojištění Mimořádné výluky nebo omezení a) Pojištění je platné pouze při golfové hře nebo při účasti na golfové akci, včetně cesty do místa konání nebo z něj. b) Pojištění je platné podle teritoriálních limitů uvedených v přehledu pojištění Pojistná smlouva golfového pojištění se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. Nárok na pojistné plnění může u pojistitele uplatnit pouze pojištěný uvedený v přehledu pojištění (pojistce), poškozený nemá právo na uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli.

2 c) Pojištění je určeno výhradně pro jednotlivce, kteří jsou amatérští hráči golfu a mají bydliště v České republice. d) V části 5 platí pro osoby mladší 18 let a starší 80 let snížené pojistné plnění. e) Část 1 neposkytuje pojistnou ochranu újmy na zdraví Vašich zaměstnanců nebo rodinných příslušníků. f) Pojistné částky uvedené v části 1 a 2 zahrnují náklady obhajoby. g) Část 3 nezahrnuje ztráty vzniklé na Vašem pracovišti, místě vzdělávání nebo bydlišti ani ve vozidle zaparkovaném v těchto místech. h) Část 3 neposkytuje pojistnou ochranu při odcizení z vozidla, pokud vozidlo nebylo plně zabezpečeno, vybavení bylo uloženo na viditelném místě, vybavení nebylo uzamčeno ve schránce nebo v krytém zavazadlovém prostoru a odcizení nebylo provedeno po násilném vniknutí do vozidla. i) V částech 3, 6, 7, 8 a 10 může být stanovena spoluúčast. Podrobnosti týkající se spoluúčasti pro Vaše pojištění jsou uvedeny v přehledu pojištění j) Jakékoli okolnosti, které mohou vést ke vzniku nároku podle části 1 a 2, musí být hlášeny bezodkladně. k) Jakákoli ztráta vyplývající ze svévolného poškození a/nebo krádeže musí být hlášena policii do 24 hodin od zjištění a musí být známa spisová značka případu. l) Dosažení Hole in One musí být oznámeno prostřednictvím vyplněného formuláře Hlášení škody do 14 dní od okamžiku, kdy k němu došlo. Doba pojištění Doba pojištění je uvedena v přehledu pojištění Vaše právo na ukončení smlouvy Podmínky a povinnosti smluvních stran se v této smlouvě řídí právním řádem České republiky, pojištění je regulováno zákonem O pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. V případě, že pojistné není zaplaceno do 30 dnů po dni začátku smlouvy, je tato smlouva zrušena od počátku pojištění. Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Hlášení škody Likvidace škod provádí samostatný likvidátor pojistných událostí (zapsán v registru České národní banky, číslo registrace SLPU), kontakt: INSERVIS MVC s.r.o., Türkova 2319/5b, Praha 4, tel , fax , Postup podávání stížností Pokud máte nějakou stížnost, adresujte ji prosím: GOLFPLAN/GFA Insurance Services Praha, s.r.o., Golčova 1/2, Praha 4, Česká republika, telefon , fax , Pokud se Vaše nespokojenost týká vyřizování škody, kontaktujte rovněž GOLFPLAN/GFA Insurance Services Praha, s.r.o. Pokud Vaše stížnost není vyřízena nebo nejste spokojeni s naší odpovědí nebo navrhovaným řešením, můžete záležitost předat odboru Policyholders and Market Assistance at Lloyd s, One Lime Street, London EC3M 7HA, Velká Británie, telefon +44 (0) nebo Vaše práva Vaše právo klienta použít právní kroky není dotčeno existencí ani využitím procedury podání stížnosti uvedené výše. Nicméně finanční ombudsman nebude posuzovat žádné případy, ve kterých je veden soudní spor. V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti je možné dále se se stížností obrátit na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví. Předmět pojištění Tato pojistná smlouva poskytuje golfové pojištění a je schopna uspokojit požadavky a potřeby osob, které mají zájem o následující pojištění: Osobní odpovědnost Škody na majetku třetí strany Golfové vybavení Pronájem náhradního golfového vybavení Úrazové pojištění Stomatologické ošetření Hospitalizace Náhrada klubových členských příspěvků Hole In One Náhrada startovného na turnajích Jednotlivá pojištění jsou blíže uvedena v těchto pojistných podmínkách a v přehledu pojištění Pojištění GOLFPLAN se sjednává na roční období s automatickým prodloužením pojistného období o další rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojištění GOLFPLAN je uzavřeno jménem určitých pojistitelů v Lloyd s (dále pojistitelé ) a prostřednictvím pojišťovacího zprostredkovatele Anglo-Underwriting GmbH, GFA Insurance services Praha, s.r.o., (zapsána v registru České národní banky, číslo registrace PM). Tento dokument není potvrzením o pojištění a neměl by za něj být považován. Tento dokument obsahuje podrobnosti pojistných podmínek a výluk v pojištění, které se týkají Vašeho individuálního pojištění a je vydán v návaznosti na potvrzení Vašeho pojištění GOLFPLAN. S přihlédnutím k Vámi provedené úhradě stanoveného pojistného, pojistitelé (dále mohou být také v textu uváděni jako nás, my, náš ) tímto souhlasí vyplatit nebo poskytnout náhradu Vám, pojištěnému, nebo Vašemu oprávněnému zástupci, v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny níže. 2

3 Společnost Anglo-Underwriting GmbH je autorizována a regulována úřadem Financial Services Authority jako zprostředkovatel pojištění. Společnost GFA Insurance Services Praha, s.r.o. je autorizována a regulována dohledem v pojišťovnictví Českou národní bankou jako zprostředkovatel pojištění. Musíme Vás upozornit na následující důležité podmínky tohoto pojištění: DŮLEŽITÉ PODMÍNKY Pojistné podmínky: Tento dokument byste si měli podrobně prostudovat současně s přehledem pojištění (pojistkou). Uvádí podrobnosti o tom, co je podmínkami a výlukami pojistky pojištěno a co pojištěno není. Podmínky, výluky a záruky: Podmínky a výluky jsou platné pro jednotlivé části pojistné smlouvy, zatímco všeobecné výluky, podmínky a záruky jsou platné pro celou pojistnou smlouvu. Výluka změny dat: Změny dat a zejména změna století mohou být doprovázeny rozsáhlými selháními počítačových a dalších systémů obsahujících počítačové čipy, jejichž řádné fungování závisí na informacích spojených s datem. Kromě části 1 platí, že je vyloučeno cokoliv, co je přímo či nepřímo způsobeno selháním jakéhokoli počítačového hardwaru nebo softwaru nebo jiného elektrického zařízení rozpoznat nebo zpracovat jakékoli datum jako skutečné kalendářní datum. Limity: Všechny části mají stanoveny limity pojistných částek, do jejichž výše hradíme nároky podle dané části. Některé části také uvádějí sub-limity, například pro jednu položku. Spoluúčast: Požadované náhrady v některých částech jsou sníženy o spoluúčast. Pokud je spoluúčast stanovena, Vy hradíte takto stanovenou část škody. Odpovídající péče: Jste povinni vynaložit odpovídající péči k ochraně sebe a svého majetku a jednat vždy tak, jako byste pojištěni nebyli. Stížnosti: Toto pojištění zahrnuje proceduru podávání stížností, jak postupovat, pokud předkládáte stížnost. Období na rozmyšlenou : Tyto pojistné podmínky obsahují tzv. období na rozmyšlenou, které Vám umožňuje je vrátit, pokud můžete zdůvodnit, že nejste s poskytovanou pojistnou ochranou spokojeni. Bydliště: zahrnuje jakékoli přístavby, např. garáže, kůlny a další skladovací prostory. Vy i my máte/máme možnost volného výběru rozhodného práva pro toto pojištění. Pokud se s pojistiteli nedohodnete jinak, budete podléhat právu České republiky. PROSÍME, ABYSTE SI PŘEČETLI DŮKLADNĚ TYTO PODMÍNKY, PŘEHLED POJIŠTĚNÍ (POJISTKU) A CELÝ TENTO DOKUMENT. Pokud tato pojistná smlouva nesplňuje Vaše potřeby, vraťte ji v zákonem povolené lhůtě. Mějte prosím na vědomí, že toto pojištění je určeno pouze pro osoby, které nejsou profesionálními hráči golfu a mají bydliště v České republice. DOBA PLATNOSTI POJIŠTĚNÍ Pojištění je platné po dobu, která je definována v přehledu pojištění PROVOZNÍ DOBA Poskytovaná pojistná ochrana platí pro účely Vašeho hraní golfu nebo Vaší účasti na golfové akci a platí od okamžiku, a) Kdy opustíte své trvalé či dočasné bydliště nebo své běžné či dočasné místo zaměstnání nebo studia, podle toho, co nastane později, během přepravy na golfovou akci, během golfové akce a přepravy z golfové akce, až do návratu do trvalého nebo dočasného bydliště, běžného nebo dočasného místa zaměstnání nebo studia po skončení golfové akce, podle toho, co proběhne dříve; b) Teritoriální limit definovaný v přehledu pojištění (pojistce) je celý svět, provozní doba pro Vaše pojištění pro části 3 a 4 je počítána od okamžiku, kdy opustíte své trvalé nebo dočasné bydliště, běžné nebo dočasné místo zaměstnání nebo studia, podle toho, co nastane později, během cesty do zahraniční destinace a ubytování, až po návrat do místa trvalého nebo dočasného bydliště, běžného nebo dočasného místa zaměstnání nebo studia; c) Pojištění podle části 3 je rozšířeno na golfové vybavení uložené v uzamčeném prostoru v uznávaném golfovém areálu a tento uzamčený prostor musí vykazovat důkazy násilného vniknutí. Golfová akce je definována jako hra nebo trénink v uznávaném golfovém areálu nebo jako účast na golfové aktivitě jako divák či host. Pojištění podle části 10 je rozšířeno tak, že zahrnuje až 14 dnů před golfovým turnajem. ÚZEMNÍ PLATNOST Pojištění je platné pouze v rozsahu územních limitů definovaných v přehledu pojištění Upozorňujeme VŠAK na podmínky a výluky (a).(x) v části 1 Osobní odpovědnost. ČÁST 1 - OSOBNÍ ODPOVĚDNOST Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu na zdraví nebo věci, za níž je pojištěný právně odpovědný dle právních předpisů státu, na jehož území byla škoda způsobena v souvislosti s golfovou hrou v golfovém areálu. Poskytneme Vám náhradu do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce), který zahrnuje veškeré náklady a výdaje za právní odpovědnost při: (a) ublížení na zdraví jakékoli třetí strany s výjimkou Vašich zaměstnanců nebo členů Vaší rodiny; (b) poškození majetku ve vlastnictví třetích osob, ne však majetku, který je vlastněn nebo ve správě či kontrole Vaší, Vaší rodiny; pokud bylo způsobeno nehodou, nastalou během provozní doby. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 1 (a) Nejsme odpovědni za škody, vzniklé přímo nebo nepřímo z: (i) odpovědnosti zaměstnanců, smluvní odpovědnosti nebo odpovědnosti Vaší nejbližší rodiny (manžel(ka), děti, rodiče, sourozenci a jejich rodiny); (ii) odpovědnosti zvířat, která vlastníte nebo jsou ve Vaší péči, správě nebo pod Vaší kontrolou; 3

4 (iii) jakéhokoli úmyslného, zlomyslného nebo nezákonného činu; (iv) vlastnictví nebo užívání pozemků; (v) obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti; (vi) vlastnictví, držení nebo užívání vozidel, letadel, plavidel jiných, než jsou motorizované golfové vozíky; (vii) vzniklé pod vlivem alkoholických nápojů, návykových látek nebo užití střelných zbraní; (viii) za právní náklady vyplývající z trestního řízení; (ix) přímo nebo nepřímo související s azbestem. (x) Pojistná smlouva golfového pojištění se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. Nárok na pojistné plnění může u pojistitele uplatnit pouze pojištěný uvedený v přehledu pojištění (pojistce), poškozený nemá právo na uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli; (xi) zákonná odpovědnost přímo nebo nepřímo vyplývající z provozu silničních vozidel. (b) V případě nároku odškodnění podle této části jste povinni nám bez prodlení zaslat oznámení, žalobu, předvolání nebo informaci o právním řízení a poskytnout nám všechny potřebné informace a pomoc, abychom mohli jednat o škodě nebo zabezpečit postup v řízení. Nejste oprávněni vyjednávat, platit, vyrovnat, připustit nebo popírat jakýkoli nárok bez našeho písemného souhlasu. (c) Neneseme odpovědnost za škodu, chorobu nebo onemocnění přímo nebo nepřímo vzešlé z nakažlivé nemoci. (d) Pojistná částka uvedená v přehledu pojištění (pojistce) zahrnuje všechny náklady spojené s obhajobou nároku. Jste povinni nás ihned informovat o všech skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku škody podle této části a průběžně nás informovat o situaci, dokud nebude škoda plně vyřízena. ČÁST 2 - ŠKODA NA MAJETKU TŘETÍ STRANY Poskytneme Vám pojistnou ochranu do částky uvedené v přehledu pojištění (pojistce) za škodu nebo poškození majetku ostatních osob, kterou můžete neúmyslně způsobit při golfové hře. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 2 Toto pojištění se nevztahuje na případy, kdy z jakékoli smlouvy vyplývá zákonná odpovědnost uzavřít pojištění pro dotyčný objekt, jiná než podle této smlouvy. V případě nastalé škody je podmínkou, že: (a) doložíte, že škoda nastala; (b) škoda bude v první řadě nárokována u pojistitele třetí strany s tím, že plnění bude vyplaceno z jiného pojištění, které je v platnosti. Pokud takové pojištění není v platnosti nebo je takový požadavek zamítnut, musíte obdržet písemné potvrzení o této skutečnosti od třetí strany a předložit nám jej s kompletními informacemi; (c) existují uspokojivé důkazy o tom, že škoda je Vaší odpovědností a že vyrovnání bude provedeno bez právní odpovědnosti a že nebyla prokázána nedbalost; (d) jakákoli škoda, která je mimo stanovené podmínky nebo přesáhne či by mohla přesáhnout limit uvedený v přehledu pojištění (pojistce), bude aniž by bylo dotčeno jakékoli odškodnění podle této části či Vaše odpovědnost vůči třetí straně posouzena podle části 1 tohoto pojištění, kde od poškozené třetí strany bude vyžadován důkaz Vaší nedbalosti; (e) škoda nebyla způsobena nebo zapříčiněna žádným z důvodů uvedených v Podmínkách a výlukách pod bodem (a) části 1. Jste povinni nás ihned informovat o všech skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku škody podle této části a průběžně nás informovat o situaci, dokud nebude škoda plně vyřízena. ČÁST 3 - GOLFOVÉ VYBAVENÍ Souhlasíme s tím, že Vám uhradíme náklady v rozsahu a způsobem daným v této části na opravu nebo výměnu golfového vybavení, jak je definováno níže, do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce); které vlastníte (ne pronajaté, půjčené nebo Vám svěřené), které je fyzicky ztraceno nebo poškozeno způsobem, který není níže vyloučen v provozní době. Pokud zakoupíte srovnatelnou náhradu za ztracenou nebo poškozenou věc od dodavatele námi schváleného, uhradíme náklady na tuto náhradu za předpokladu, že ztracený předmět nebyl v době ztráty starší 3 let, a dále za podmínky, že byl zakoupen jako nový. Pokud byl předmět starší než 3 roky nebo nebyl zakoupen jako nový, budeme k náhradě přistupovat z pohledu časové ceny při náhradě škody nebo opravě, podle toho, která je nižší. Pokud je oprava předmětu neekonomická, posuzujeme ho, jako by byl ztracen. Definice: Golfovým vybavením jsou myšleny golfové hole, míčky, bag, ruční vozíky, oblečení a příslušenství (mimo vozíků), speciálně navržené a zakoupené pro golfovou hru. Vybavení je rozšířeno i na zavazadla, osobní věci a trofeje do limitu definovaného v přehledu pojištění Časová cena znamená hodnotu předmětu v okamžiku bezprostředně před jeho ztrátou nebo poškozením. Osobní věci jsou definovány jako oblečení, zavazadla a předměty osobní potřeby, ale nezahrnují peníze, kreditní karty, debetní karty nebo karty obchodů, které máte běžně u sebe, pokud odejdete z domu. Majetek znamená golfové vybavení definované výše. Hraním golfu se rozumí fyzické, trvající zapojení se do hry nebo tréninku na místě, které je uznáváno jako golfový areál. Limity pro jednotlivé předměty: Limity pro jednotlivý předmět jsou určeny pojistnou ochranou, kterou jste si zvolili a která je podrobně uvedena v přehledu pojištění Následující limity pro jednotlivé předměty jsou pro golfové vybavení: 4

5 Bogey: Par: Birdie: Kč Kč Kč PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 3 (a) Jste povinni běžně a dostatečně pečovat o své golfové vybavení a ve všech případech ztráty, odcizení nebo poškození postupovat tak, jako byste nebyli pojištěni. (b) Nehradíme následující ztráty: Následující ztráty nejsou předmětem pojištění (i) jakékoli ztráty způsobené úmyslným poškozením a/nebo odcizením, které nebyly nahlášeny policii do 24 hodin od jejich zjištění a nemáte referenční číslo případu; (ii) jakékoli poškození či ztrátu majetku při přepravě, která nebyla nahlášena přepravci a nemáte o tom písemnou zprávu. V případě ztráty při letecké přepravě je vyžadován protokol o ztrátě zavazadel; (iii) ztrátu nebo odcizení majetku, který byl ponechán bez dozoru, s výjimkou násilného vniknutí do nebo z objektu, bezpečnostně kontrolované klubovny, šaten nebo bezpečně uzamčené skříňky nebo podobného místa určeného pro uložení předmětů; (iv) ztrátu nebo odcizení majetku ponechaného bez dozoru venku, mimo golfového hřiště při hře; (v) odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, které je zaparkované mimo nebo v blízkosti Vašeho trvalého nebo přechodného bydliště nebo běžného či dočasného místa zaměstnání; (vi) odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, pokud vybavení bylo uloženo na viditelném místě, vybavení nebylo uloženo v uzamčené schránce nebo uzavřeném zavazadlovém prostoru se všemi zabezpečovacími prvky vozidla aktivovanými a existuje důkaz násilného vniknutí do vozidla, doložený policejní zprávou; (vii) odcizení z motorového vozidla ponechaného bez dozoru, mezi 22 a 8 hodinou, není-li jinak vyloučeno dle bodu (b) (vi). (c) Majetek, který není touto smlouvou pojištěn: (i) obchodní vzorky, zboží, obchodní nástroje; (ii) majetek specificky pojištěný jinou smlouvou. (d) Neneseme odpovědnost za: (i) ztrátu nebo poškození způsobené zpožděním, běžným opotřebením, poškozením způsobeným moly nebo hmyzem, atmosférickými nebo klimatickými podmínkami, výrobní vadou, skrytou závadou, poruchou nebo mechanickým poškozením jakéhokoli druhu; (ii) ztrátu konfiskací, zadržením celníky nebo jiným úřadem; (iii) rozbití nebo poškození křehkých předmětů a jakékoli následky tohoto; (iv) ztrátu nebo poškození golfového vybavení, pokud se nachází v místě Vašeho trvalého bydliště nebo v místě trvalého zaměstnání. (e) V případě škody na páru nebo soupravě předmětů hradíme pouze hodnotu té části páru nebo soupravy, které je ztracena, odcizena nebo poškozena. (f) Škoda bude posuzována na základě časové ceny, pokud nebude doložen alespoň jeden nebo několik následujících dokladů: (i) originál prodejního dokladu nebo pokladní stvrzenka; (ii) originál ocenění provedeného před ztrátou nebo poškozením místem nákupu nebo původu; (iii) výpis z banky nebo kreditní karty prokazující nákup vybavení. (g) Spoluúčast: částka uvedená v přehledu pojištění (pojistce) a aplikuje se na každou hlášenou škodu. ČÁST 4 - PRONÁJEM NÁHRADNÍHO GOLFOVÉHO VYBAVENÍ V případě ztráty nebo poškození golfového vybavení pojištěného v části 3 Vám uhradíme náklady na dočasný pronájem vybavení, až do limitu stanoveného v přehledu pojištění Předpokladem je, že je toto vybavení srovnatelné a není výrazně kvalitnější než vybavení ztracené nebo poškozené. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 4 (a) Jakýkoli nárok podle této části je podmíněn tím, že existuje uznaná a platná škoda podle části 3 pro pojištění ztráty nebo poškození golfového vybavení. (b) Škoda nebude hrazena v případě, že celková částka nároku ztráty nebo poškození golfového vybavení a pronájmu vybavení je nižší než spoluúčast, uvedená v části 3, jak je definována v přehledu pojištění Pokud však výše škody vyplývající ze ztráty nebo poškození vybavení a pronájmu golfového vybavení přesahuje částku spoluúčasti podle bodu 3, jak je definována v přehledu pojištění (pojistce), uhradíme Vám pouze částku, která přesahuje hodnotu spoluúčasti. (c) Škoda podle této části nebude uhrazena, pokud nebude doložena nejméně jedním z následujících dokladů: (i) originál prodejního dokladu nebo pokladní stvrzenka; (ii) výpis z banky nebo kreditní karty prokazující pronájem vybavení. (d) Vynaložíte odpovídající úsilí k tomu, aby účtovaná částka za pronájem golfového vybavení byla co nejnižší. ČÁST 5 - POJIŠTĚNÍ ÚRAZU S výhradou podmínek a výluk uvedených v této části a všeobecných podmínek a výluk stanovených na druhé straně, pokud v průběhu provozní doby utrpíte újmu na zdraví způsobenou úrazem, který povede sám o sobě a nezávisle na jakékoli další příčiny ve lhůtě 180 dnů od data úrazu k: (a) Vaší smrti; (b) ztrátě jedné nebo více Vašich končetin fyzickým oddělením v oblasti zápěstí/kotníku nebo výše; (c) k celkové nenahraditelné ztrátě zraku u jednoho nebo obou očí, měřeno podle stupnice Snellen; 5

6 (d) k částečné nenahraditelné ztrátě zraku u jednoho nebo obou očí, měřeno podle stupnice Snellen. Částečnou nenahraditelnou ztrátu zraku se rozumí ztráta 50 % nebo více vidění u jednoho oka, za což bude vyplacen maximálně limit stanovený v přehledu pojištění (pojistce); (e) trvalou celkovou neschopnost, která Vám brání vykonávat jakékoli povolání; uhradíme Vám nebo Vašim dědicům a vykonavatelům částku uvedenou v přehledu pojištění Poznámka: Pro děti do 18 let je pojistné plnění v případě smrti omezeno částkou Kč. Pro osoby ve věku 80 a více let je pojistné plnění dle bodů (a), (b), (c) a (d) omezeno částkou Kč a neposkytuje se pojistné plnění podle písm. (e). Úraz je definována jako vnější, náhlá, neočekávaná, neobvyklá konkrétní událost v definovatelném čase a místě. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 5 (a) Nebudeme hradit žádné nároky, pokud jste si v době sjednání tohoto pojištění byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události. (b) Neneseme odpovědnost za nároky přímo či nepřímo vyplývající z: (i) jakýchkoli činností jiných než rekreační golfové hry, úmyslného vystavení riziku (jinak než ve snaze zachránit lidský život), manuální práce v souvislosti s povoláním, podnikáním nebo obchodem, nebo létání (s výjimkou cestování jako cestující v plně licencovaném vícemotorovém letadle určeném pro dopravu cestujících); (ii) sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, úmyslného sebepoškozování; (iii) účinků opojení lihovinami nebo drogami; (iv) jízdy na motocyklu, ať už jako řidič nebo spolujezdec, není-li řidič držitelem platné licence umožňující mu/jí na motocyklu jezdit; (v) jakýchkoli okolností, které se projevovaly před datem vydání Vaší pojistky; (c) v případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné. (d) Neneseme odpovědnost za nároky vzniklé z lékařské či chirurgické léčby (není-li nezbytná v důsledku nezaviněného zranění, které je předmětem pojistného plnění dle podmínek tohoto pojištění). (e) Platba pojistného plnění v případě trvalé invalidity se provádí na základě certifikace posudkového lékaře, který bude uvádět, že je vám plně znemožněno provádět jakoukoli výdělečnou činnost po dobu 12 měsíců a že na konci takového období nemáte nadějí na zlepšení. (f) Nebudeme hradit více než jedno paušální pojistné plnění podle této části. ČÁST 6 - STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ Uhradíme Vám stomatologické, chirurgické náklady a náklady na specialistu, nemocniční, chirurgické a zdravotní pomůcky, ne však přesahující pojistnou částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce) v případě stomatologického zranění, které jste utrpěli během provozní doby, a které bylo výhradně způsobeno úrazem nezávisle na dalších příčinách (dále jen stomatologické zranění). Hradíme jen ty náklady, které nutně a přiměřeně vznikly v době 12 měsíců od data stomatologického zranění. Úraz je definována jako vnější, náhlá, neočekávaná, neobvyklá konkrétní událost v definovatelném čase a místě. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 6 Nehradíme léčení, které vyplývá z: (a) sebepoškozování; (b) kosmetické nebo plastické chirurgie, pokud není vyvolána stomatologickým poraněním vzniklým v době pojištění; (c) kontrol, rentgenů, vytržení zubu, výplní a obecné stomatologické péče s výjimkou následků stomatologického zranění; (d) prohlídky pro kontrolní účely, která není vyvolána stomatologickým poraněním; (e) jakéhokoli stavu, který vznikl dříve, než jste byli pojištěni tímto pojištěním; (f) poškození zubní protézy, můstků nebo jiných forem zubní protézy, pokud se tak nestane v důsledku stomatologického poranění; (g) běžného opotřebení; (h) stomatologického poranění způsobeného potravinami, včetně cizích těles v potravinách; (i) stomatologického poranění, které není zjevné do 7 dnů ode dne vzniku stomatologického poranění; (j) nehradíme částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce) jako spoluúčast. ČÁST 7 - HOSPITALIZACE Uhradíme částku uvedenou v přehledu pojištění (pojistce), pokud v důsledku zranění utrpěného při hraní golfu nebo návštěvě golfové akce, jste jako pojištěná osoba přijati do nemocniční lůžkové péče na dobu nejméně 24 hodin na doporučení praktického lékaře nebo příslušného nemocničního lékaře. Pojistné plnění skončí buď po uplynutí 25 dnů, nebo v době propuštění pojištěné osoby z nemocnice, podle toho, co nastane dříve. Maximální částka splatná za den je definována v přehledu pojištění PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 7 Doba uvedená v přehledu pojištění (pojistce) se v případě pojistné události podle této části uplatňuje s výhradou spoluúčasti. V případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné. 6

7 Toto pojištění se nevztahuje na hospitalizaci způsobenou nebo vyplývající z: (f) Nehradíme období uvedené v přehledu pojištění (pojistce) jako spoluúčast. (a) sebepoškozování; (b) vyšetření pro kontrolní účely; (c) jakéhokoli stavu, který vznikl dříve, než jste byli pojištěni tímto pojištěním; (d) je-li pojištěná osoba upoutána na lůžko v jakékoli instituci používané jako sanatorium nebo zotavovna, místo odpočinku, geriatrické oddělení ústav pro duševně choré, rehabilitační zařízení nebo zařízení s rozšířenou péčí nebo jako místo léčby osob závislých na alkoholu nebo drogách. ČÁST 8 - NÁHRADA KLUBOVÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ Pokud jste zaplatili roční částku členských příspěvků v golfovém klubu a nemůžete hrát golf kvůli úrazu, k němuž došlo během provozní doby, uhradíme Vám peněžní hodnotu klubových příspěvků odpovídající hodnotě nevyužitých a nevratných příspěvků za zbývající období až do konce aktuálního členského roku, do výše limitu uvedeného v přehledu pojištění Úraz je definována jako vnější, náhlá, neočekávaná, neobvyklá konkrétní událost v definovatelném čase a místě. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 8 (a) Nebudeme hradit žádné nároky, pokud jste si v době před sjednáním pojištění definovaného v přehledu pojištění (pojistce) byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události. (b) Neneseme odpovědnost za nároky přímo či nepřímo vyplývající z: (i) jakýchkoli činností jiných než rekreační golfové hry, úmyslného vystavení riziku (jinak než ve snaze zachránit lidský život), manuální práce v souvislosti s povoláním, podnikáním nebo obchodem, nebo létání (s výjimkou cestování jako cestující v plně licencovaném vícemotorovém letadle určeném pro dopravu cestujících); (ii) sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, úmyslného sebepoškozování; (iii) účinků opojení lihovinami nebo drogami; (iv) jízdy na motocyklu, ať už jako řidič nebo spolujezdec, není-li řidič držitelem platné licence umožňující mu/jí na motocyklu jezdit; (v) jakýchkoli předem existujících závad, slabosti, nemoci nebo choroby v době nehody; (c) V případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné. (d) Neneseme odpovědnost za nároky vzniklé z lékařské či chirurgické léčby (není-li nezbytná v důsledku nezaviněného zranění, které je předmětem pojistného plnění dle této pojistky) během provozní doby. (e) Nebudeme hradit více než jednu částku či pojistnou událost dávky podle této části v průběhu doby pojištění, jak se uvádí v přehledu pojištění ČÁST 9 - HOLE IN ONE Souhlasíme s výplatou pojistné částky do limitu uvedeného v přehledu pojištění (pojistce) jako výdajů, zaplacených v klubovně v případě, že jste během golfové hry zahráli hole in one. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 9 (a) Tato část pojištění je platná pouze pro 18-ti jamkové soutěže nebo klubové soutěže, které jsou v souladu s pravidly a předpisy stanovenými Mezinárodní amatérskou golfovou federací. (b) Skórkarta musí být kompletně vyplněna, podepsaná a potvrzená sekretářem klubu. (c) Nejsou povoleny žádné cvičné rány a jamky nesmí být v kratší vzdálenosti, než je uvedeno v klubové specifikaci. (d) Oznámení pojistné události nám musí být doručeno co možná nejdříve písemně, spolu s položkovým originálem účtu. Doložené účty se musí týkat dne, kdy došlo k zahrání jamky na jeden úder a musí být vystaveny pouze zařízením golfového klubu. (e) Pokud předložíte k úhradě pojistnou událost, o které víte, že je podvodná, veškerá pojistná ochrana této smlouvy propadá ve prospěch pojistitelů, veškeré náhrady zrušeny a budeme informovat o této skutečnosti sekretáře klubu. ČÁST 10 NÁHRADA STARTOVNÉHO NA TURNAJÍCH V případě, že jste zaplatili startovné na uznávaném golfovém turnaji a budete muset svoji účast z důvodu nemoci nebo úrazu zrušit až 14 dní před datem zahájení akce, uhradíme jakoukoli nevyužitou část startovného, u něhož nebude možné dosáhnout refundace ze strany organizátorů turnaje. Tento oddíl se použije pouze v případě, že se nemůžete akce zúčastnit, protože nemůžete hrát golf. PODMÍNKY A VÝLUKY - Část 10 (a) Nebudeme hradit žádné nároky, pokud jste si v době před sjednáním pojištění definovaného v přehledu pojištění (pojistce) byli vědomi jakéhokoli zdravotního stavu nebo souboru okolností, za kterých lze rozumně očekávat, že povedou k pojistné události. (b) Neneseme odpovědnost za nároky přímo či nepřímo vyplývající z: (i) sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, úmyslného sebepoškozování; (ii) účinků opojení lihovinami nebo drogami; (iv) jízdy na motocyklu, ať už jako řidič nebo spolujezdec, není-li řidič držitelem platné licence umožňující mu/jí na motocyklu jezdit; (v) jakýchkoli předem existujících závad, slabosti, nemoci nebo choroby v době zápisu na turnaj; (c) V případě nároku musí být námi jmenovanému zdravotnímu poradci nebo poradcům umožněno vyšetřit Vás tak často, jak to budeme považovat za nutné. 7

8 OBECNÉ PODMÍNKY, PODMÍNKY HLÁŠENÍ ŠKOD A VÝLUKY (PLATÍ PRO VŠECHNY ČÁSTI) Hlášení škody Dojde-li ke skutečnosti vedoucí ke vzniku nároku podle tohoto pojištění, musíte: 1) uvědomit nás dle pokynů v části Jak nahlásit škodu následovně a. Části 1-8 Vyplňte formulář Hlášení škody do 30 dnů od data škodné události; b. Část 9 Vyplňte formulář Hlašení škody do 14 dnů od data dosažení; c. Do 7 dnů ode dne ztráty u jakýchkoli pojistných událostí týkajících se vzpoury, povstání, stávky nebo blokády prováděné pracovníky. 2) zajistit hlášení policii, jakmile je to možné, nejpozději do 24 hodin od zjištění. Je třeba si vyžádat spisovou značku případu; 3) poskytnout nám důkazy a informace týkající se pojistné události, které můžeme důvodně požadovat, spolu s (je-li to vyžadováno) čestným prohlášením o pravdivosti nároku a souvisejících záležitostech; 4) přijmout okamžitá opatření k minimalizaci ztráty, zničení, poškození, zranění, nemoci nebo choroby; 5) postoupit nám každý dopis, předvolání, nárok, soudní příkaz a proces, a to ihned po jeho obdržení; PROHLÁŠENÍ O RUČENÍ Povinnosti pojistitele upisujícího riziko podle pojistné smlouvy jsou samostatné, nejsou společné a jsou omezeny výhradně v rozsahu jednotlivého úpisu každého z nich. Upisující pojistitelé nejsou odpovědni za úpis jakéhokoliv soupojistitele, který z jakýchkoliv příčin není schopen splnit část svých závazků. JAK NAHLÁSIT ŠKODU Přečtěte si prosím informace v části Obecné podmínky, podmínky hlášení škod a výluky. Dále sdělte podrobnosti o hlášené škodě a vyžádejte si formulář pro nahlášení škody, a to buď na telefonním čísle nebo em: Formulář ke stažení je také k dispozici na webových stránkách Nemůžeme uhradit žádnou škodu, pokud nebudou splněny tyto podmínky. Kontrola likvidace pojistných události 1) Máme výhradní právo kontroly všech procesů likvidace pojistných události a výplaty pojistného plnění. 2) Žádné přiznání, nabídka, příslib, platba nebo odškodnění, které byste učinili nebo předali Vy nebo Váš zástupce, nemohou být provedeny bez našeho písemného souhlasu. 3) V případě vzniku události, která vede ke vzniku škody, jsme my nebo námi pověřená osoba oprávněni bez vazby na vznikající odpovědnost nebo snížení některých našich práv, vstoupit, převzít nebo držet ve vlastnictví prostory, kde událost nastala, a můžeme převzít nebo požadovat, aby nám byl doručen pojištěný majetek a nakládat s ním pro všechny rozumné účely a jakýmkoli způsobem. 4) Pokud Vy nebo Váš zástupce nepostupuje(te) podle našich požadavků, brání(te) nebo překáží(te) nám ve výkonu kterýchkoliv výše uvedených postupů, všechny nároky z tohoto pojištění budou zrušeny. 5) Žádný majetek nemůže být ponechán pojistitelům, bez ohledu na to, zda jej dočasně převzali, nebo nikoli. 6) Můžeme Vám kdykoli podle vlastního uvážení vyplatit maximální částku splatnou dle této pojistné smlouvy nebo jakékoli nižší částky, které mohou likvidovat pojistnou událost nebo události. Neneseme žádnou další odpovědnost s výjimkou úhrady nákladů a výdajů, které mohly být vynaloženy před touto platbou, za předpokladu, že v případě pojistné události nebo řady pojistných událostí, ze kterých pro Vás vyplyne odpovědnost vyplatit částku vyšší než je pojistná částka nebo nejvyšší náhrada škody, nepřesáhne naše odpovědnost za tyto náklady a výdaje částku úměrnou tomu, v jakém poměru je naše platba pro vás k celkové platbě, kterou platíte Vy nebo která je placena Vaším jménem na likvidaci pojistné události nebo událostí. Podmínky nároku na náhradu škody 1) Pokud v čase jakékoliv ztráty, poškození nebo odpovědnosti podle této smlouvy vzniklé, je v platnosti jiné pojištění, které pojišťuje stejnou škodu, poškození nebo odpovědnosti, my hradíme pouze naši proporční část. 2) Dále nejsme odpovědni za náhradu následujících: (a) nemoc, úraz, škoda, poškození, odpovědnost nebo jakékoli výdaje, vyplývající nebo vzniklé z následné škody, přímo nebo nepřímo způsobené nebo vzniklé za přispění: (i) ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jaderného paliva nebo radioaktivních toxických výbušnin nebo nebezpečných materiálů jakéhokoliv výbušného jaderného zařízení nebo jaderných komponent; (ii) války, invaze, aktu cizího nepřátelství, nepřátelských akcí (bez ohledu na stav vyhlášení války), občanské války, nepokojů, povstání, revoluce, vzpoury nebo vojenské či násilné síly, či konfiskace nebo zabavení, nacionalizace, zrekvírování nebo poškození majetku následkem příkazu vlády nebo jiné autority; (iii) terorismu (včetně, bez omezení, současné nebo následné ztráty, poškození, právní odpovědnosti nebo zranění, způsobené požárem a / nebo rabováním a / nebo odcizením). Terorismus znamená jakékoliv činy nebo činy síly a/nebo násilí, které mají politické, náboženské nebo jiné příčiny; a/nebo směřující ke svržení nebo ovlivnění vlády de jure nebo de facto; a/nebo s cílem uvedení veřejnosti nebo její části do strachu, osobou nebo osobami jednajícími samostatně, zastupujícími nebo ve spojení s jakoukoliv organizací. Při JAKÉMKOLIV NÁROKU škody a jiné činnosti, procesu nebo postupu vedoucího k nároku úhrady škody, DOKAZOVÁNÍ, že taková škoda nenastala v souladu s výlukou terorismu, uvedenou výše, leží na Vás; (iv) tlakových vln způsobených letedlem nebo jiným leteckým zařízením, pohybujícím se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí. (b) jakýchkoliv následných škod. 3) Jste povinni vynaložit odpovídající úsilí předcházet nehodě, zranění, ztrátě nebo poškození a v každém okamžiku se chovat tak, jako byste nebyli pojištění. 4) Je nutné řádně dodržovat a plnit všechny podmínky tohoto pojištění z Vaší strany nebo ze strany kohokoli, kdo jedná Vaším jménem, pokud se vztahují k čemukoli, co musíte udělat nebo splnit vy nebo kdokoli 8

9 jednající Vašim jménem. Neplnění podmínek smlouvy může zrušit platnost Vašeho pojistného nároku. 5) Do 30 dnů od skončení pojistné doby jste povinni uhradit nám náklady, které nejsou pojištěny touto pojistnou smlouvou a které jsme převzali za Vás. 6) Pokud vy nebo osoba Vás zastupující vznese(te) nárok na pojistné plnění, o kterém ví(te), že je nepravdivé nebo podvodné s ohledem na částku či jiné skutečnosti, bude toto pojištění zrušeno a všechny nároky z něho propadnou. 7) Všechny nároky podle této pojistné smlouvy podléhají právní úpravě České republiky, jejíž soudy mají právo rozhodovat o případných sporech ze smlouvy vyplývajících. 8) Po datu vydání tohoto pojištění není možné vrátit zaplacené pojistné, pokud své pojištění GOLFPLAN nezrušíte do 14 dnů od nákupu v souladu s ustanovením v pojištění GOLFPLAN, které se týká vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, a za podmínky, že nedošlo k žádným škodám. 9) Neodpovídáme za žádné škody, zranění, poškození, nemoci, smrt nebo právní odpovědnost, které přímo nebo nepřímo byly zapříčiněny nefunkčností nebo poškozením jakéhokoliv vybavení nebo počítačového programu, bez ohledu na to, zda jej vlastníte či nikoliv, který je určen k rozpoznání nebo správnému uvedení jakéhokoliv data jako správného kalendářního data, nebo pokračování své správné funkcionality po takovémto datu. POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pokud máte nějakou stížnost, adresujte ji prosím: GOLFPLAN / GFA Insurance Services Praha, s.r.o., Golčova 1/2, Praha 4, Česká republika, telefon , fax , Pokud se Vaše nespokojenost týká vyřizování škody, kontaktujte rovněž GOLFPLAN / GFA Insurance Services Praha, s.r.o. Pokud Vaše stížnost není vyřízena nebo nejste spokojeni s naší odpovědí nebo navrhovaným řešením, můžete záležitost předat odboru Policyholders and Market Assistance at Lloyd s, One Lime Street, London EC3M 7HA, Velká Británie, telefon +44 (0) nebo V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti je možné se dále se stížností obrátit na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví. Obchodní podmínky Status Společnost GFA Insurance Services Praha, s.r.o. je držitelem povolení a podléhá regulaci českého úřadu dohlížejícího na poskytování finančních služeb (Česká národní banka) jako zprostředkovatel pojištění Vaše informační povinnost Je důležité, aby všechny informace, které nám poskytujete ústně nebo písemně při navrhování, obnově nebo provádění změn pojistné události, byly úplné a správné. Taktéž je důležité, abyste nám hlásili změny, například adresy. Pokud tak neučiníte, může později dojít ke zrušení platnosti Vašeho pojištění nebo pojistných nároků. Když nás informujete o incidentu, předáme takovou informaci do databáze. Předcházení podvodům a odhalování podvodů V zájmu prevence a odhalování podvodů můžeme kdykoli: sdělit informace o Vás jiným organizacím a veřejným orgánům, včetně policie, kontrolovat a/nebo předávat Vaše údaje agenturám a databázím zřízeným za účelem předcházení podvodům, a pokud nám poskytnete nepravdivé nebo nepřesné informace a my budeme mít podezření na podvod, zaznamenáme je. Můžeme, stejně jako další organizace, také prohledávat tyto agentury a databáze za účelem: pomoci při rozhodování o poskytnutí a správě pojištění, úvěrů a souvisejících služeb pro Vás a členy Vaší domácnosti; sledování dlužníků nebo příjemců, vymáhání dluhů, předcházení podvodům a spravování Vašich účtů či pojistek: kontroly Vaší totožnosti v zájmu zabránění praní špinavých peněz, pokud nám ovšem neposkytnete dostatečný důkaz o Vaší totožnosti; vyhledávání úvěrů a vyhledávání dalších možných podvodů. Ochrana osobních údajů Pro účely zákona o ochraně osobních údajů je GOLFPLAN správcem údajů. Vaše osobní údaje budeme mít v držení a zpracovávat je pro účely správy pojištění a marketingu. Pro tyto účely mohou být informace rovněž předány vybraným třetím stranám, pojistitelům, pojišťovnám a zajišťovnám a mohou také být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Berete na vědomí, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být přesné. A máte výslovný souhlas jiných pojištěných osob se sdělením jejich osobních údajů. V této věci vám na vyžádání poskytneme více informací. GOLFPLAN si přeje průběžně Vás informovat o svých produktech a službách a o produktech a službách jiných firem, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pokud si však nepřejete být informováni, dejte nám prosím vědět písemně zasláním dopisu na adresu: GOLFPLAN / GFA Insurance Services Praha, s.r.o., Golčova 1/2, Praha 4, Právo vztahující se na toto pojištění Vy i my máte/máme možnost volného výběru rozhodného práva pro toto pojištění. Pokud se s pojistiteli nedohodnete jinak, budete podléhat právu České republiky. DOLOŽKA O OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SANKCÍ Pojistitelé neposkytnou pojištění a neponesou odpovědnost za plnění jakéhokoliv nároku, ani neposkytnou žádné pojistné plnění podle této smlouvy v rozsahu, v jakém by poskytnutí takového pojištění, plnění takového nároku nebo poskytnutí takového pojistného plnění vystavilo pojistitele riziku sankce, zákazu či omezení podle rezolucí Organizace spojených národů nebo riziku obchodních či hospodářských sankcí podle zákonů či předpisů Evropské unie, Spojeného království nebo Spojených států amerických. Podle podmínek Vašeho pojištění nám musíte sdělit informace o všech incidentech souvisejících s pojištěním (například o nemoci), bez ohledu na to, zda vedou k pojistné události, či nikoli. 9

Část 2. Poskytuje pojištění pro případ neúmyslné škody na majetku třetí strany, náhrada bez prejudice, do limitu stanoveného v přehledu

Část 2. Poskytuje pojištění pro případ neúmyslné škody na majetku třetí strany, náhrada bez prejudice, do limitu stanoveného v přehledu Tyto pojistné podmínky se týkají pojistek s datem počátku pojištění nebo prodloužení pojištění od 01.01.2016. Tato část dokumentu přináší přehled podmínek pojištění. Název pojistitele Catlin Insurance

Více

Následující sekce tohoto dokumentu pojištění je souhrnem pojistného krytí.

Následující sekce tohoto dokumentu pojištění je souhrnem pojistného krytí. GOLF RISK POJIŠTĚNÍ Následující sekce tohoto dokumentu pojištění je souhrnem pojistného krytí. Pojistitelé: Certain Underwriters at Lloyd s One Lime Street, London EC3M 7HA, Velká Británie. Typy pojištění

Více

Následující část tohoto dokumentu pojištění je souhrnem pojistného krytí.

Následující část tohoto dokumentu pojištění je souhrnem pojistného krytí. GOLF RISK POJIŠTĚNÍ Následující část tohoto dokumentu pojištění je souhrnem pojistného krytí. Pojistitelé: Certain Underwriters at Lloyd s One Lime Street, London EC3M 7HA, Velká Británie. Typy pojištění

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Úvod Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o.,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více