- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- T E CH N I C K Á Z P R Á V A"

Transkript

1 PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: , , fax: , iol.cz A T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle 2 a 3 vyhl. 499 / 2006 Sb. Stavba : Zlepšení konkurenceschopnosti ZŠ a MŠ Milotice Stavební úpravy. Část : Elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů Účel : Projekt pro povolení a realizaci stavby Investor : Obec Milotice, Školní 72, MILOTICE Zpracovatel PD : PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497 LDS B/2, Hodonín

2 Úvod 1.1 Předmět a rozsah projektového řešení 1.2 Použité podklady pro zpracování 1.3 Předpisy a normy 2. Základní technické údaje 2.1 Energetické údaje 2.2 Vnější vlivy 2.3 Ochrana před úrazem el.proudem 3. Technické řešení 3.1 Elektroinstalace silnoproudých rozvodů 3.2 Rozváděč RP1 3.3 Zařízení VZT 3.4. Elektroinstalace slaboproudých rozvodů 4. Bezpečnost 5. Závěr 1. Úvod : Název stavby : Zlepšení konkurenceschopnosti ZŠ a MŠ Milotice Stavební úpravy. Účel PD : Projektová dokumentace elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů podle zákona č.183/2006 Sb., 2 a 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Investor : Obec Milotice, Školní 72, Milotice Zakázka č. : PROST Autorizace : František Melán, Čejč, č.p. 6, PSČ , ČKAIT Zpracovatel PD : Karel Kos, Hornická 784, Dubňany 1.1 Předmět a rozsah projektového řešení : Předmětem projektu je silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace odpovídající svým rozsahem PD pro stavební povolení a realizaci stavby: - Připojení rozváděče RP1 v MŠ na stávající silové rozvody ZŠ, umístění a zapojení rozváděče RP1, - návrh vnitřního umělého osvětlení včetně způsobů ovládání a umístění ovládacích prvků, - zásuvkové rozvody, napojení a ovládání VZT zařízení, silové přívody pro výtah a slaboproudá zařízení, - slaboproudé rozvody strukturovaný kabelový systém SKS ( datové rozvody, telefony, dveřní komunikační systém ), elektronický bezdrátový zabezpečovací systém - EZS, televizní kabelové rozvody- TKR a zvonková signalizace. Stávající el.instalace v prostorách MŠ bude demontována včetně OCEP rozváděče RP1, pouze instalace po rekonstrukci sociálního zařízení může být ponechána v provozu, pokud splňuje požadavky současných platných technických předpisů a norem. Projektové řešení obsahuje výkresovou část. Při zpracování PD bylo postupováno podle stavební části PD a požadavků investora. 1.2 Použité podklady pro zpracování : - Projektová dokumentace stavební části zaslána em dne , - Požárně bezpečnostní řešení stavby, autor ing.ivan Kučera, - katalogy přístrojů a zařízení použitých v instalaci, - soubory ČSN souvisejících s předmětem a rozsahem dokumentace. 1.3 Předpisy a normy : Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN, platnými v čase jejího zpracování, Elektrická instalace, zařízení a jejích montáž musí odpovídat platným normám a předpisům, zejména : ČSN EN ed.2 Ochrana před úrazem el.proudem společná hlediska pro instalace a zařízení. ČSN ed.2 Elektrická instalace budov. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. ČSN ed.2, Z1 Ochrana před úrazem el.proudem.

3 - 2 ČSN ed.2 Ochrana před účinky tepla. ČSN Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. ČSN ed.2 Elektrická instalace budov. Ochrana proti nadproudům. ČSN ed.2 Elektrická instalace budov. Ochrana proti přepětí. ČSN ed.2 Elektrická instalace budov. Odpojování a spínání. ČSN Ochrana proti nadproudům. ČSN ,Z1,Z2 Výběr opatření na ochranu před úrazem el.proudem podle vnějších vlivů. ČSN ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení Všeobecné předpisy. ČSN ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení Výběr soustav a stavba vedení. ČSN Výběr a stavba elektrických zařízení Spínací a jistící přístroje. ČSN ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení Uzemnění a ochranné vodiče. ČSN ed.2 El.instalace budov Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory ČSN ed.2 Vnitřní elektrické rozvody. ČSN EN ed.2 Rozváděče nn Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. ČSN EN Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách výpočet proudů. ČSN EN Obsluha a práce na elektrických zařízeních. ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů vnitřní pracovní prostory ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení. ČSN EN Systémy nouzového únikového osvětlení. ČSN Z1, Z2 Denní osvětlení budov osvětlení škol ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb obecná ustanovení. a dalším platným a souvisejícím technickým předpisům a nařízením. 2. Základní technické údaje: 2.1 Energetické údaje: Střídavá síť NN : 3 NPE, AC 50 Hz, 3x400/230V, TN-C-S Zdroj el.energie : 2.pole rozváděče RH v 1.PP ZŠ Měření spotřeby el.energie : Přímé podružné měření 3f elměrem v RP1 Instalovaný příkon osvětlení : 4,14 kva Ostatní spotřebiče : 3,56 kva Celkový instalovaný příkon : 7,70 kva Soudobost : 0,6 Celkový soudobý příkon : 10,5 0 kva Účiník cos φ : 4,62 Stupeň důležitosti dodávky el.energie : Běžné spotřebiče dle ČSN základní stupeň Předpokládaná roční spotřeba el.energie : 4800 kwh / rok 2.2 Vnější vlivy : Ve vnitřních prostorách MŠ jsou vnější vlivy považovány dle ČSN ed.3 za normální, schopnost osob BA2 děti a malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik BD2. Pro venkovní nechráněný prostor jsou uvažovány vnější vlivy AA7, AB8, AD3, AE3, AN2, AQ2, BA2, BC3, CA1 z hlediska úrazu el.proudem prostor nebezpečný. 2.3 Ochrana před úrazem el.proudem : Ochranná opatření základní ochrany : Dle ČSN : 2007 izolací, přepážkami a kryty. Ochranná opatření při poruše : Dle ČSN : 2007 automatickým odpojením od zdroje jističi. Doplňková ochrana : Proudovými chrániči s Id = 0,03A. Ochrana před přepětím : SPD T2 v rozváděči RP1 a SPD T3 ve vybraných zásuvkách 230V pro napájení výpočetní techniky. 3. Technické řešení : 3.1 Elektroinstalace silnoproudých rozvodů: Elektroinstalace v prostorách MŠ ve 2.NP je navržena kabely CYKY uloženými pod omítkou, volně

4 - 3 v dutých příčkách nebo pevně na stropech v prostorách se stropními podhledy. Místem připojení proudových obvodů je rozváděč RP1 osazený v hale 213, který bude připojený kabely CYKY-J 5x10 a CYKY-O 3x1,5 ( rezerva pro sazbu ) ze stávajícího jističe v rozváděči RH původního přívodu pro rozváděč RP1. Kabel CYKY 5x2,5 pro výtah ukončit s rezervou cca 2m v prostoru strojovny výtahu v m.č Kabelový vývod pro síťový napáječ schodišťové plošiny Ascendor PLK8 ukončit v krabici KU 68/1 na podestě ve 2.NP bočního schodiště. Kabely a vodiče : Kabely použité v instalaci budou s měděnými jádry v provedení 5-J, 3-J, 3-O a 2-O. Zásuvkové obvody kabely CYKY-J 3x2,5, světelné obvody CYKY-J 3x1,5 a 5x1,5, silové obvody CYKY-J 5x2,5 a 5x10. Dimenzování dle požadavků: ČSN Ochrana proti nadproudům, ČSN ed.2 Dovolené proudy, ČSN ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Opatření s požárně oddělenými úseky: Rozdělení stavby na PÚ: PÚ 1-II : Stávající schodiště, m.č.212 až 217, spojovací krček. PÚ 2-II : Herna dětí 211. PÚ 3-II : Herna dětí 210. PÚ 4-II : Herna dětí 209. PÚ 5-II : Místnosti č. 202 až 208. V instalaci navržené kabely CYKY vyhovují požadavkům ČSN EN a jsou odolné proti šíření plamene. V průchodech z jednoho požárního úseku do druhého, pokud se bude jednat o svazky kabelů, musí být otvory, které v důsledku prostupu vzniknou utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti. Osvětlení a svítidla: Osvětlení je navrženo zářivkovými vestavnými a přisazenými zářivkovými svítidly specifikovanými v legendě na výkresech A a A Šatny dětí, herny, výdej stravy a kancelář zářivkovými svítidly 2x36W a 2x58W s elektronickými předřadníky, ostatní prostory přisazenými svítidly 1x13W a 2x26W. Osvětlení vnitřních prostor je navrženo podle požadavků ČSN EN Světlo a osvětlení Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Vypočtená udržovaná osvětlenost Em od 100 do 500 lx vyhovuje pro prostory škol. Výpočet osvětlení podle programu Modus Wils 6.4 je k dispozici ve formátu pdf. Hodnoty udržované osvětlenosti Em, požadavky na maximální hodnoty rušivého oslnění UGR a minimální hodnoty indexu podání barev Ra jsou stanoveny pro jednotlivé místnosti podle požadavků tab. č. 5.6 ČSN EN Školská a výchovná zařízení. Při návrhu osvětlení byly respektovány požadavky vyhl. č. 410/2005 Sb.. Svítidla budou ovládána pomocí vypínačů u dveří, svítidla na chodbách přepínači nebo tlačítkovými ovladači s orientační doutnavkou. Svislá kabelová vedení uložit pod omítku, vypínače pro ovládání osvětlení osadit do výšky 1,05m nad podlahou. Příslušnost vypínačů ke svítidlům je zřejmá z popisu na výkresech. Hlavní zářivkové osvětlení vystrojené elektronickými předřadníky EPSA-EP v hernách dětí - m. č. 209, 210 a 211 bude ovládáno stmívači pro otočné ovládání a spínání z min. hodnoty jasu. Osvětlení chodby před soc. zařízením dětí bude ovládáno stropním senzorem reagujícím na přítomnost osob v prostoru. Vypínače, zásuvky a krabice: Pro přístroje budou použity standardní přístrojové krabice. Na spojování vodičů budou použity typové svorkovnice a svorky Wago. Vypínače budou v provedení ABB Tango v bílé barvě, určené pro montáž pod omítku. Zásuvky 230V přístupné dětem budou s ochrannými clonkami zajišťující vyšší krytí než IP2X. Spínače a zásuvky 230V v provedení IP20, osazené vodorovně vedle sebe ve stejných výškách, sdružovat do vícenásobných rámečků Tango. Doporučená výška přístrojů nad podlahou je stejně jako u spínačů 1,05m. 3.2 Rozváděč RP1: Rozváděč OCEP pro zapuštěnou montáž s In = 63A, typ BF-U-4/96-C o rozměrech 588 x 770 x 136mm. Krytí rozváděče IP30/20. Z rozváděče osazeném na chodbě bude připojena el. instalace v prostorách MŠ a spojovacího krčku. V rozváděči bude osazený hlavní vypínač el. instalace, elektroměr pro podružné měření el. práce, svodiče přepětí SPD T2, jistič, proudové chrániče zásuvkových obvodů a zdroj 12V AC pro napájení dveřního komunikátoru DK2 a dveřního zámku ve 2.NP. Viz výkres A

5 Zařízení VZT: Ventilátory V1, V2 a V3: Navržený typ TD-350/125 SILENT, do potrubí, ot. /min, 240m 3 /h, 24W, 230V, d = 125mm, ovládání tlačítkovými ovládači ozn.v1 až V3 přes doběhové spínače DT-4 osazené v KP pod tl. ovladači. Doběhové spínače DT-4 umožňují několik režimů ovládání ( např. časový doběh po zapnutí ovladačem nebo automatický režim - nastavení časových intervalů pravidelného provětrávání). Dodávka a montáž ventilátorů, potrubních klapek D =125mm a doběhových spínačů DT-4 je součást elektroinstalace. 3.4 Elektroinstalace slaboproudých rozvodů: Dveřní komunikace a telefony: Pro komunikaci příchozích s personálem MŠ a ovládání el. zámků jsou navrženy dva dveřní komunikátory Ateus Helios DK1 a DK2. DK1 se třemi zvonkovými tlačítky osazený v zápustné krabici se stříškou ve venkovním prostoru u vstupu do MŠ vedle stávajícího zvonkového tabla bude připojený na zdroj 12V AC z tohoto tabla pro byty. Přes DK1, který bude vybavený dvěma spínači, bude ovládaný stávající el. zámek ve vstupních dveřích z venkovního prostoru a nový el. zámek ve dveřích do MŠ z podesty schodiště. Vnitřní DK2 rovněž se třemi zvonkovými tlačítky bude osazený na povrchu na KU , bude propojený kabelem UTP 4P, uloženým v LHD 20x20, s venkovním DK1 a dále propojený kabelem stejného typu ozn.ws 08A s rozvodnicí X1 určené pro umístění slaboproudých zařízení v MŠ. Na zdroj 12V AC pro napájení nového el. zámku bude DK2 připojený z rozváděče RP1 kabelem CYKY-O 2x1,5. Nový zámek bude propojený šňůrou HO5VV-F 2x0,75 s DK2 (krabice KU 68) s dostatečnou rezervou. Způsob ovládání el.zámků: Příchozí do MŠ zazvoní u venkovních dveří na učitelku v konkrétní třídě, ta mu číselným kódem přes pobočkový telefonní přístroj otevře stávající dveřní zámek a přes přídavný spínač v DK1, který umožní s časovým zpožděním potřebným pro překonání vzdálenosti příchozích k vnitřním dveřím ve 2.NP, ovládat vnitřní el. zámek. Pokud příchozí nepřekoná vzdálenost z 1. do 2.NP v nastaveném čase, bude muset u vnitřních dveří zvonit znovu. Navržené analogové bezšňůrové telefonní přístroje Panasonic KX-TG8051FXT umístěné ve třídách a kanceláři budou napojeny z komunikativních zásuvek RJ 45. Telefonní rozvody - kabely UTP, uložené společně s datovými rozvody - DR v PVC trubkách, budou ukončeny na telefonní svorkovnici v rozváděči označeném na výkrese symbolem X1. Ten bude propojený dvěma kabely UTP 4P se stávající telefonní ústřednou ZŠ umístěnou v rozváděči Rack. Stávající PBÚ vyžaduje upgrade na větší kapacitu ( kryt, kabeláž a extendr ), aby se mohlo připojit pět vnitřních linek v MŠ. Při souběhu se silovými kabely dodržet dle požadavku ČSN min. vzdálenosti 20cm. Datové rozvody - DR : Datové rozvody budou připojeny kabelem UTP cat.6, uloženým ve společném obložení s telefonními kabely, ze serveru ZŠ umístěném v rozváděči Rack. Datový kabel bude ukončený v rozváděči X1 ( PVC rozváděč RZV 3.42 Z o rozměrech 362x543x113mm ), kde bude umístěný switch 16-port, 230V AC a 2ks zásuvek 230V na DIN liště. Datové rozvody budou ukončeny zásuvkami RJ 45 v hernách dětí a kanceláři. Při souběhu se silovými kabely dodržet dle požadavku ČSN min. vzdálenosti 20cm. Elektronický zabezpečovací systém EZS: Pro zabezpečení objektu MŠ před neoprávněným vstupem je navržený samostatný bezdrátový systém nezávislý na provozu ZŠ. Z tohoto důvodu bude stávající ústředna EZS JA 60 nahrazena novou ústřednou JA 80K, která toto rozdělení umožňuje. V prostorách MŠ budou osazeny bezdrátové detektory JA 83P, opticko-kouřové detektory JA-80 S, klávesnice JA-81F a vnitřní siréna JA-80L napájená ze zásuvky 230V. Původní klávesnice v ZŠ bude nahrazena novou. EZS ústředna bude dozbrojena bezdrátovým modulem JA- 153E a komunikátorem JA 65X. V případě požadavku provozovatele MŠ může být systém EZS doplněn klíčenkovými ovladači RC86K. Televizní kabelové rozvody - TKR : Rozvody TKR v MŠ budou připojeny na stávající kabelové televizní rozvody ZŠ přes instalační krabici KU osazené na chodbě ZŠ. Přívod koaxiálním kabelem bude ukončený v rozváděči X1 (společný pro telefony a DR). Z rozváděče X1, kde bude umístěný širokopásmový zesilovač, rozbočovač, zásuvka 230V a síťový napáječ, budou paprskovitě napojeny koncové účastnické zásuvky v hernách dětí.

6 Bezpečnost: Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce: Tato projektová dokumentace nesmí být použita k jinému účelu než jako součást dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Během realizace a následného provozu musí být dodrženy bezpečnostní a provozní předpisy, normy ČSN, technické návody výrobců a další související předpisy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťováni komunikací apod. Všechny montážní, stavební a servisní práce musí být prováděny za bez napěťového stavu! Při výstavbě musí být dodrženy technologické postupy montáží, zpracované dodavatelskou organizací. Jedná se zejména o technologické postupy pro používání vhodných montážních prostředků a používáni ochranných pracovních prostředků a vybavení. Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Během stavebních a montážních prací a při následném provozu zařízení je nutno dodržovat zejména: - Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy, - vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a ohlášeni provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, - vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném zněni, - vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízeni a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném zněni, - vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, - vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění, včetně všech nezbytných osvědčeni, - vyhlášku č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků v platném zněni, - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízeni a nářadí v platném znění, - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, - vyhláška č.51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, - vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, - vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, - vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, - vyhláška č.73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení. - předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví dodavatele, - předpisy k zajištění bezpečnosti práci a ochrany zdraví provozovatele, Zařízení budou umístěna tak, aby k nim byl umožněn bezpečný přístup a aby byly zachovány potřebné prostory pro obsluhu a opravy technologického a elektrického zařízení. Uvedení zařízení do provozu: Elektrická instalace musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými pro tato zařízeni příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle platných norem. Před uvedením el. zařízení do stavu pod napětím musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN : 2007 a provedeny komplexní a jiné předepsané zkoušky. Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení elektrického zařízení do trvalého provozu. Pro kolaudaci musí být doloženy atesty všech instalovaných přístrojů a zařízeni. Provoz a údržba: Zařízení smí být používáno pouze k účelům a za podmínek, ke kterým je určeno. Musí být respektovány technické popisy, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpisy pro příslušná zařízení

7 - 6 uvedené v dokumentacích výrobců. Pro provoz, údržbu, obsluhu a práci na zařízení platí základní ustanovení předpisů a norem, zejména ČSN EN ed. 2, ČSN , ČSN : 2007 a dalších. Elektrické zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným platným předpisům a normám. Požadavky na obsluhu: Zařízení nevyžaduje trvalou obsluhu. Pracovnici bez elektrotechnické kvalifikace mohou pouze obsluhovat jednoduchá elektrické zařízení do 1000V, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím. 5. Závěr: Dokumentace zohledňuje všechny požadavky investora, generálního projektanta, hygienických norem a dalších všeobecně závazných předpisů. Dokumentace splňuje zadání, respektuje výchozí podklady a všechna vzájemná ujednání během zpracování dokumentace k datu předání dokumentace. Vzniknou-li po prostudování PD dodavatelem nejasnosti, budou tyto konzultovány se zpracovatelem na tel. číslo: , , případně projednány na místě realizace. Únor 2013 Vypracoval: Karel Kos

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Ing. Jana Dvořáková Libuše SVOLINSKÁ Zdeněk HLOŽANKA Obec Pstruží, Pstruží 93 Stavební úpravy ZŠ Pstruží SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ Jiří Květoň Slezská 30 Nový Jičín, 741 01 IČO: 73758906 DIČ: CZ8601265728 Tel.: 777 164 388 Email: jirka.kveton@post.cz INVESTOR : STAVBA : Správa železniční dopravní cesty s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4. D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. D.1.4.-01 Technická zpráva 2. D.1.4.-02 PŮDORYS 1.PP Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY CHARITNÍHO DOMU SALVATOR KRNOV ul.maxe Švabinského

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 , IP 54, IP 55, IP 66 Bezpečná elektroinstalace musí být dokonale přizpůsobena prostředí. Využijte na správných místech v interiéru i exteriéru přístroje se zvýšeným stupněm krytí. Vestavné, nástěnné,

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE.

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01- ZŠ TICHÁ, SO02- KULTURNÍ DŮM TICHÁ DPS D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE. VYPRACOVAL: Ing. Martin Stacho PROJEKTANT: Ing. Martin Stacho ZOD. PROJEKTANT: Ing.Tomáš Brückner INVESTOR: Obec Tichá, Tichá č.p. 1, 74274 Tichá AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ A KD V TICHÉ SO01-

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika D.1.4 Technika prostředí staveb SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika Seznam příloh: D.1.4.1 Technická zpráva D.1.4.2.1 Půdorys 2.NP - část 1

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd Bude zachován stávající příjezd.

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd Bude zachován stávající příjezd. Zakázka č. 13003 Rekonstrukce pavilonu MVD2, Základní škola Pelechovská, Železný Brod Dokumentace ke stavebnímu řízení PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné podmínky Veškeré materiály a výrobky

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Legenda Výpis materiálu Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.P.P. půdorysné schéma světelných rozvodů E-02 1:50 1.P.P. půd. schéma zásuvkových a technolog.

Více

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILA A ŽIVOT RODINY LÖW-BEERŮ ČÁST F1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace:

2. Technické řešení: 2b.Světelná instalace: STAVBA: Oprava a rekonstrukce ZŠ Mlýnská 1, kuchyň, jídelna, sociální zařízení Investor : Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.Všeobecně: Nap. soustava:

Více

Prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace Prováděcí dokumentace Elektroinstalace obecní dům Libivá Název : Investor : Modernizace elektroinstalace obecního domu Libivá Město Mohelnice, U Brány 95/2, 789 85 Mohelnice paré č: _ Vypracoval: Jiří

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Technické řešení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Oprava a rekonstrukce 3.NP, ZŠ Mlýnská 1 Investor: Město Mohelnice, U brány č.2, 78985 Mohelnice F.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1.Všeobecně: Nap. soustava: 3PEN,

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu: ITS NGN stavební připravenost v rámci KŘP Ústeckého kraje Zadavatel požaduje provést modernizaci a úpravy hlavního datového uzlu na KŘP Ústeckého

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Beroun Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Beroun Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém Stavba: PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR ČECHOVA 59, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE TEL / FAX: 387311503 E-mail: a02@volny.cz URL: www.volny.cz/a02 Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Elektrická požární

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY

ELEKTRICKÁ INSTALACE V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk č.zakázky. 2013170 část F.1.4.g) ELEKTRICKÁ INSTALACE V ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: JIŘÍ REMIŠ JOHANA LANGEROVÁ JOHANA LANGEROVÁ

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE...

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... Profese: D.1.4 F El. silnoproud Strana: 1 / 7 OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... 3 3 POPIS TECHNICKÉHO

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více