SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO"

Transkript

1

2 SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní inženýr projektu: Odpovědný projektant objektu: Vypracoval: Účel: SŽDC, s.o. Kapsch CarrierCom s.r.o. Ing. Naništa Ing. Skoták Ing. Šebesta Realizační dokumentace Technická zpráva strana 1

3 Stavba: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov Brno PS208: BTS559 žst. Kuřim Část PS: PŘÍPOJKA NN Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY VŠEOBECNĚ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozvodné soustavy Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti ochrana před úrazem elektrickým proudem: Instalovaný výkon v rámci tohoto SO Použité zemniče pro vnější uzemnění Určení vnějších vlivů TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technické řešení požadavků na interoperabilitu Základní právní dokumenty a technické předpisy Vyhlášky Přednostně platné technické normy pro návrh tohoto PS Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS : Interní předpisy Rekapitulace hodnot dotčených základních a dalších závazných parametrů dle 4 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS:... 7 o Průjezdný průřez... 7 o Mezní hodnoty pro vnější elektromagnetické rušení Rekapitulace obecných požadavků na konstrukční a provozní vlastnosti dle 8-12 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS: POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Přípojka nn - úprava rozvaděče RH Přívodní rozvaděč BTS skříň RE a RPP Napojení instalačního rozvaděče BTS z přívodního rozvaděče Ochrana proti přepětí Vnější uzemnění BTS KABELOVÉ TRASY UMÍSTĚNÍ PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ KVALIFIKACE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ÚDAJE O NYNĚJŠÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH OCHRANNÝCH PÁSMECH ZÁVĚR PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ Technická zpráva strana 2

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Stupeň PD: Realizační dokumentace Kraj: Jihomoravský Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha Zhotovitel : Kapsch CarrierCom s.r.o., Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Provozovatel: SŽDC, s.o., OŘ SEE Brno Místo stavby: Železniční stanice Kuřim 2 VŠEOBECNĚ Předmětem této části dokumentace je zpracování projektu přípojky nn pro BTS 559 v žst. Kuřim. Technologie BTS bude umístěna v novém technologickém domku v km 18,340. Pro technologii BTS bude položena nová kabelová přípojka nn ze stávajícího rozvaděče RH, pole č.5 v rozvodně nn. Kabel bude veden přes stávající kabelové kanály a prostupy před budovu a dále v zemní trase volným terénem do společné trasy s DOK. Tento PS řeší zemní práce pouze v samostatné trase přípojky nn, instalaci kabelového žlabu do výkopu a zatažení kabelu do žlabu. Zemní práce ve společné zemní trase řeší PS DOK. Z rozvodu v rozvodně nn z rozvaděče RH-pole č.5 bude napojen přívodní rozvaděč BTS, který sestává ze skříně přepínání přívodů RPP a elektroměrového rozvaděč RE. Přívodní rozvaděč je umístěn ve fasádě domku a je dodáván spolu s domkem. Z přívodního rozvaděče bude napojen vnitřní instalační rozvaděč BTS. Spolu se silovým napájením bude z přívodního rozvaděče veden do instalačního rozvaděče i ovládací kabel pro možnost sledování stavu vstupního jističe FA1. Součástí této části dokumentace je rovněž zřízení strojeného uzemnění BTS a jeho napojení na uzemnění stožáru. Předmětem této části dokumentace je tedy: - Přívodní rozvaděč BTS ( RPP + RE ), který je umístěn ve fasádě domečku - Kabelové vedení mezi stávajícím rozvaděčem RH a přívodním rozvaděčem vč. zemních prací - Kabelové vedení mezi vstupním rozvaděčem a instalačním rozvaděčem BTS - Vnější uzemnění BTS - Navýšení rezervovaného příkonu 3 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY Technologická část BTS je součástí PS Stavební část BTS je součástí PS Úpravu rozvaděče RH v rozvodně nn žst. Kuřim řeší samostatný SO812. Přípojka nn bude uložena v souběhu s DOK, který je součástí PS 744. Technická zpráva strana 3

5 4 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 1. Přípravná dokumentace stavby 2. Pochůzky projektanta, zhotovitele a zástupců SŽDC, s.o., OŘ SEE Brno na místě stavby. 3. Koordinace projektu silnoproudých zařízení s projekty ostatních profesních specialistů 4. Ceny dodavatelů a ceny montážních prací v c.ú Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů SŽDC 5 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 5.1 Rozvodné soustavy - rozvodná soustava v rozvaděči RH : 3PEN AC 50Hz, 400/TN-C - rozvodná soustava v rozvaděči RE,RPP: 3NPE AC 50Hz, 400/TN-C-S 5.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti ochrana před úrazem elektrickým proudem: a) Ochrana při poruše je provedena dle ČSN ed.2 : a1) automatickým odpojením od zdroje v síti: - V soustavně 3NPE AC 50Hz 400V s uzemněným nulovým bodem (TN- C-S) je ochrana provedena podle čl nadproudovým ochranným přístrojem rozvaděč RH, rozvaděče RE, RPP b) Prostředky základní ochrany Jsou dány jejich konstrukčním uspořádáním a jsou provedeny některou z těchto ochran: izolací živých částí nebo kryty 5.3 Instalovaný výkon v rámci tohoto SO Celkem.Pi = 2x10000W Z odběru žst. Kuřim je napájena i BTS 558 Moravské Knínice - Zajištění dodávky elektrické energie dle ČSN :2 2. kategorie důležitosti dodávky pro napájení zařízení v domku BTS. 1. kategorie důležitosti dodávky pro napájení vybraných zařízení GSM-R je zajištěna z bateriového zdroje s dobou zálohování min. 6hod., který je umístěn v technologickém domku BTS. 5.4 Použité zemniče pro vnější uzemnění 1. Strojený zemnič - ocelový pásek FeZn 30/4 mm pozinkovaný v ohni s minimální vrstvou zinku 30 mikronů. 2. Tyčový zemnič - ocelová zemnící tyč délky 2m, resp. 4,5m nebo 6m o průměru 28 mm pozinkovaná vrstvou zinku 30 mikronů. Průřez zemniče 120mm2 Proudová zatížitelnost zemnícího pásku: 120 A Technická zpráva strana 4

6 Dovolené oteplení zemnícího pásku: 200 o C Ohmický odpor zemnícího pásku FeZn 30/4 1, ohmů 5.5 Určení vnějších vlivů Protokol o určení vnějších vlivů je doložen na konci této technické zprávy. 6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 6.1 Technické řešení požadavků na interoperabilitu Základní právní dokumenty a technické předpisy Technické řešení tohoto PS je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými předpisy. Jedná se zejména o : Vyhlášky - Vyhlášku č.352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. - Nařízení vlády č.133 ze dne o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému Přednostně platné technické normy pro návrh tohoto PS ČSN ed.2 ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Část 1 : Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Část 2 : Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 7 : Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707 : Požadavky na uzemnění v instalacích pro zpracování dat Železniční zabezpečovací zařízení Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1kV a se stejnosměrným napětím do 1,5kV Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany Část 4 : Odpor vodičů uzemnění, ochranného spojení a vyrovnání potenciálu Součásti ochrany před bleskem (LPC) Část 2 : Požadavky na vodiče a zemniče Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS : ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN El. předpisy-el.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy Technická zpráva strana 5

7 ČSN ed.2 ČSN ČSN ed.3 ČSN ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN EN ed.2 ČSN EN ČSN EN Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání El. předpisy-el.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473:Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy El. předpisy-el.zařízení-část 5: Výběr a stavba el. zařízení-kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory Elektrické instalace nad AC 1 kv Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kv Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Obsluha a práce na elektrických zařízeních Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení Drážní zařízeni - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím ČSN EN ed.3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě ČSN EN Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů ČSN EN ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení TKP kap.25 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 25 : Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí TKP kap.26 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 26 : Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny vn/nn TKP kap.29 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 29 : Silnoproudá technologická zařízení TKP kap.30 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 30 : Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV Technická zpráva strana 6

8 TKP kap.31 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 31 : Trakční vedení TKP kap.33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) TNŽ Silová kabelová vedení celostátních drah Interní předpisy - Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č.16/ Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č.20/ Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č.11/ Předpis S4 Železniční spodek - Směrnice E11 - Směrnice E7 - Směrnice E4 - Předpis SŽDC Bp1 6.2 Rekapitulace hodnot dotčených základních a dalších závazných parametrů dle 4 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS: o o Průjezdný průřez Technické řešení tohoto PS respektuje průjezdný průřez Z-GC. Tento průjezdný průřez podle ČSN je odvozen od vztažných kinematických obrysů vozidla (ložnou míru) GC podle vyhlášky UIC 506. Mezní hodnoty pro vnější elektromagnetické rušení Technické řešení tohoto PS respektuje externí elektromagnetickou kompatibilitu dle ČSN EN Rekapitulace obecných požadavků na konstrukční a provozní vlastnosti dle 8-12 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS: Technické řešení tohoto SO respektuje obecné požadavky dle 8-12 vyhlášky č.352 a dále 14 vyhlášky č.352, který definuje konkrétní požadavky pro každý subsystém. 7 POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Předmětem této části dokumentace je zpracování projektu přípojky nn pro BTS 559 v žst. Kuřim. Přípojka nn bude vedena ze stávajícího rozvaděče RH pole č.5 v rozvodně nn. V poli č.5 rozvaděče RH bude přípojka nn pro BTS zapojena na kabelové svorky. Z rozvaděče RH bude napojen přívodní rozvaděč BTS, který sestává z rozvaděče přepínání přívodů RPP a elektroměrového rozvaděč RE, kabelem typu CYKY-J 4x16mm 2. Kabel přípojky nn bude veden stávajícími kabelovými kanály a prostupy před budovu a dále v samostatné zemní trase ke společné zemní trase s DOK a k přívodnímu rozvaděči BTS. Technická zpráva strana 7

9 Přívodní rozvaděč je umístěn ve fasádě domku a je dodáván spolu s domkem. Z přívodního rozvaděče bude napojen vnitřní instalační rozvaděč BTS kabelem typu CYKY-J 5x4mm 2. Spolu se silovým napájením bude z přívodního rozvaděče veden do instalačního rozvaděče i ovládací kabel pro možnost sledování stavu vstupního jističe FA1. Součástí této části dokumentace je rovněž zřízení strojeného uzemnění BTS a jeho napojení na uzemnění stožáru. 7.1 Přípojka nn - úprava rozvaděče RH Úpravu rozvaděče RH v rozvodně nn žst. Kuřim řeší samostatný SO Přívodní rozvaděč BTS skříň RE a RPP Na fasádu domečku bude osazen přívodní rozvaděč BTS. Přívodní rozvaděč je tvořen dvěma rozvaděči elektroměrovým rozvaděčem RE a rozvaděčem přepínání přívodů RPP. V elektroměrovém rozvaděči RE bude přípojka nn zakončena přímo na hlavním jističi, resp. sběrnici PEN. Z rozvaděče RE bude proveden přívod do skříně přepínání přívodů RPP. Zemnící přípojnice rozvaděče musí být spojena kabelem CYY 1x16mm 2 s uzemnění BTS. Skříň přepínání přívodů bude umístěna pod elektroměrový rozvaděč. Na dveřích skříně bude umístěna přívodka 5p/400V pro DA, vstupní jistič 16A/3/B od přívodky, přepínač sítí a přepěťová ochrana Napojení instalačního rozvaděče BTS z přívodního rozvaděče Z rozvaděče přepínání přívodů RPP bude veden kabel typu CYKY-J 5x4 mm 2 do vnitřního instalačního rozvaděče R-BTS, který bude zajišťovat napájení všech zařízení v technologickém domku. Kabel projde do domku otvorem ve spodu vstupního rozvaděče. Pro diagnostiku jističe FA1 bude rozvaděč RE propojen s instalačním rozvaděčem R- BTS kabelem CYKY-O 2x1,5mm Ochrana proti přepětí Ochrana proti přepětí v síti nn bude řešena instalací svodiče přepětí STRIKESORB 40B do přívodního rozvaděče BTS skříně přepínání přívodů RPP. 7.5 Vnější uzemnění BTS Uzemnění anténního stožáru ( řeší část dokumentace ) Hodnota uzemnění stožáru musí být do 10 Ohmů. Vybuduje se nová síť v obvodu základové patky stožáru. Do spodní části výkopu základové patky se zarazí 2ks zemnících tyčí o délce 2,5m, které budou propojeny zemnícím páskem FeZn120mm 2. Po obvodu základového bloku se dále položí zemnící pásek FeZn120mm 2 do nezámrzné hloubky (80cm). Obě sítě se navzájem propojí pásky FeZn 120mm 2. Z celkové sítě pak budou vyvedeny dva vývody napojené na sběrnice na anténním stožáru. Na tyto sběrnice se připojí veškeré kovové prvky na stožáru vč. vnějších vodičů anténních svodů. Z této sítě bude rovněž vyveden vývod zemnícím páskem FeZn 120 mm 2, který bude ukončen ve zkušební jímce - viz. dále. Dále bude s touto uzemňovací soustavou propojen na dvou místech ocelový plot, který bude situován kolem anténního stožáru pomocí pásku FeZn 30x4 Technická zpráva strana 8

10 Uzemnění BTS Pro technologický domek BTS bude vybudována nová uzemňovací síť s hodnotou do 5ohmů. Tato hodnota je dostačující pro správnou funkci zařízení BTS, přepěťové ochrany a je nutná pro přizemnění sítě TN-C na konci vedení z pohledu ČSN ed.2 příloha NB. Zemnící síť bude realizována zemnícím páskem FeZn 120 mm 2, který bude v rozích doplněn 4 zemnícími tyčemi délky 2m (vrchní konec tyče musí být min.80cm pod povrchem). Pro minimalizaci výkopů v okolí BTS bude strojený zemnič uložen do rostlé zeminy pod základové pasy a dále pod střed domku rovněž do rostlé zeminy. Všechny pásky budou propojeny napříč zemnícím páskem FeZn 120 mm 2. Ve dvou místech bude k této zemnící soustavě připojena zemnící mřížová soustava, jejíž dispozice je součástí samostatné přílohy tohoto objektu s názvem Dispozice uzemňovací soustavy. V rozích této soustavy budou doplněny 4 zemnící tyče délky 2m (vrchní konec tyče musí být min. 80cm pod povrchem). Tato vzniklá mřížová zemnící soustava bude propojena na dvou místech zemnícím páskem FeZn 120 mm 2 se zemnící svorkou, která bude umístěna na vnější straně domku a bude zajišťovat připojení vnitřního uzemnění na vnější. Na zemnící síť bude dále připojen vodičem CYY 1x16mm 2 i vodič PEN v rozvaděči RE, resp. RPP. Po vybudování zemnící soustavy musí být provedeno v souladu s ČSN ed. čl. NA.15 měření zemního odporu uzemnění jako celku. Pokud se měřením prokáže, že realizovaná zemnící soustava nemá požadovanou hodnotu zemního odporu, musí se rozšířit tak, aby měla požadovanou hodnotu přechodového odporu do 5ohmů. Ze zemnící sítě BTS bude vyveden zemnící pásek FeZn 120 mm do zemnící zkušební jímky, která bude zajišťovat propojení uzemnění BTS a uzemnění stožáru. Zkušební jímka bude zhotovena z kanalizační trubky KG 400/5 délky 800 mm a tato jímka bude opatřena pochozím víkem KGDOV DN400 založeným v úrovni terénu. Tato jímka bude vybavena pozinkovaným uzemňovacím kruhem, na který budou šroubovými spoji napojeny odcházející páskové zemniče. Zkušební jímka slouží pro kontrolu a měření dílčích uzemňovacích sítí. Při realizaci zemničů je třeba dbát na jejich izolaci před korozívními vlivy zvláště v místech, kde dochází k přechodu zemnícího pásku ze zemní trasy do venkovní trasy (venkovního vedení) a v místě spojů. Tato místa je třeba chránit např. asfaltovou zálivkou, smršťovací izolační trubicí nebo jinou adekvátní antikorozní ochranou. Provedení ochrany musí odpovídat požadavkům ČSN ed.2 čl. NA.7. Zemnící soustavy musí být situovány tak, tak se žádná z jejich částí nenacházela blíže jak 5m od osy koleje nebo stožáru TV!!! 2 8 KABELOVÉ TRASY Kabelová trasa a umístění zařízení je znázorněno v situaci 1:500. Zemní práce ve společné trase jsou součástí PS MOK. Součástí tohoto SO je pouze instalace chráničky do výkopu a zatažení kabelu. Situace 1:500 obsahuje i čísla vytyčovaných bodů, které jsou nezbytné k definování kabelové trasy v terénu. Souřadnice vytyčovaných bodů jsou součástí samostatné přílohy tohoto objektu s názvem Soupis vytyčovaných bodů. Způsob uložení kabelu přípojky nn v kabelové kynetě je patrný ze samostatné přílohy s názvem Řezy kabelovými trasami. Žádná část kabelového vedení nesmí být blíže jak 2,2m od osy koleje! Při provádění výkopových prací pro kabelovou trasu je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto Technická zpráva strana 9

11 investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. stavby. Bez tohoto 9 UMÍSTĚNÍ PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ Zařízení této části PS je situováno na parcele: Číslo parcely Katastrální území Vlastník 518/3 Kuřim ČR, SŽDC s.o. 518/1 Kuřim ČR, SŽDC s.o. 1200/2 Kuřim České dráhy, a.s. 10 KVALIFIKACE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pro možnost provedení tohoto PS musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou způsobilost a podmínky stanovené ve Směrnici SŽDC č Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách provozovaných státní organizací SŽDC. Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, určí a smluvně zajistí v rámci této zakázky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP ). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby. Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu s ČSN EN ed.2, ČSN EN , ČSN ed.2 a ČSN Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit především ustanoveními předpisu SŽDC Bp1 a dále ČSN ISO o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasících přístrojů, uvedených v ČSN EN ÚDAJE O NYNĚJŠÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH OCHRANNÝCH PÁSMECH Výkopové práce budou prováděny v ochranném pásmu dráhy. Při výkopových pracích je nutno dodržet ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, které budou vytyčeny před započetím výkopů. V případě, že v průběhu montážních prací vyplyne požadavek na přiblížení mechanizmů nebo osob k trolejovému vedení, je nutno se řídit příslušnými odstaveními TNŽ Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. Technická zpráva strana 10

12 12 ZÁVĚR Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. Kabelové trasy jsou zadány v souřadnicovém systému JTSK a celá trasa je popsána přesně udanými lomovými a vytyčovanými body, jejichž souřadnice jsou uvedeny v tabulce Soupis vytyčovaných bodů. Pokud jsou v situaci 1:500 uvedeny kóty, slouží tyto jako informativní. Vzhledem k tomu, že projektant neměl při zpracování tohoto projektu k dispozici informaci o přesném místopisném a výškopisném určení stávajících inženýrských síti, je nutno vyznačenou kabelovou trasu považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možno v případě nutném - tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové dokumentace nedaly předpokládat, dle okolností upravit. Po skončení montážních prací provede montážní podnik revizi dle ČSN , vč. sepsání výchozí revizní zprávy. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy a údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, první pomoci při úrazech el. proudem a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. Vypracoval: Ing. Šebesta Technická zpráva strana 11

13 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ vypracovaný odbornou komisí za účasti zpracovatelů projektové dokumentace SLOŽENÍ KOMISE : předseda : Ing. Šimáček členové : Ing. Zářecký Ing. Kortyš NÁZEV AKCE : GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim PODKLADY POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: ČSN ed.2, ČSN ed.2, ČSN ed.3 a další související normy a předpisy situace projektová dokumentace POPIS OBJEKTU: Jedná se o venkovní prostranství v žst. Kuřim. ROZHODNUTÍ : Na základě normy ČSN ed.3 a ČSN ed.2 / změna Z1 jsou výše uvedené prostory z hlediska nebezpečí elektrického úrazu zařazeny do prostorů nebezpečných. Požadovaná opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů (dle tab. ZA.1N) : Elektrické zařízení musí odolávat teplotám, kterým bude vystaveno. Elektrické stroje, přístroje, svítidla a rozvaděče musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP20 resp. IP21. Kovové konstrukční materiály, pokud nejsou korozně odolné, musí mít vhodnou povrchovou úpravu. Rozvaděče musí být chráněny proti kapající vodě. V prostorech musí být u elektrického zařízení provedeno zajištění proti nebezpečnému dotyku. ZDŮVODNĚNÍ : Vnější činitel prostředí : Teplota okolí : AA 3, AA 4 ( -25 O C až + 40 O C) Atmosférické podmínky okolí: AB 8 ( venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými a vysokými teplotami ) Nadmořská výška : AC 1 (méně jak 2000 m) Výskyt vody : AD 1 (výskyt vody zanedbatelný ) Výskyt cizích pevných těles : AE 1 (zanedbatelný) Technická zpráva strana 12

14 Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek : AF 1 (zanedbatelný) Mechanické namáhání ráz : AG 1 (mírný) Mechanické namáhání vibrace : AH1 (mírné) Ostatní mechanické namáhání : AJ neuvažováno Výskyt rostlinstva nebo plísní : AK1 (bez nebezpečí ) Výskyt živočichů : AL1 ( bez nebezpečí ) Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení: - Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolovaná úroveň) - Signální napětí AM 2-1 (kontrolovaná úroveň) - Elektrická pole AM 9-1 (zanedbatelná úroveň) Sluneční záření : AN2 (střední) Seismické účinky : AP1 (zanedbatelné) Bouřková činnost : AQ3 (přímé ohrožení) Pohyb vzduchu : AR1 (pomalý) Vítr : AS2 (střední) Využití : Schopnost osob : BA4, BA5 (poučené osoby, osoby znalé) Dotyk osob s potencionálem země : BC2 ( výjimečný osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a ani obvykle nestojí na vodivém podkladu) Podmínky úniku v případě nebezpečí : BD1 (malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik) Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek : BE1 (bez významného nebezpečí) V Brně dne předseda komise Technická zpráva strana 13

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ZMĚNOVÉ LISTY B.02-001 Protokol o určení vnějších vlivů ROZDĚLOVNÍK 0 06/2012 Raus Kocek Dočekal Dokumentace

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka Markvartice, U Školy

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VNĚJŠÍ VLIVY 1 Úvod 2 Rozdělení a označování vnějších vlivů 3 Určování vnějších vlivů 4 Příklad protokolu

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Slaboproudá elektroinstalace

Slaboproudá elektroinstalace Technická zpráva Slaboproudá elektroinstalace KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAH OBSAH... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 TECHNICKÁ

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Příloha č. 1 podrobný technický popis Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Obecný popis zakázky: Kompletní rekonstrukce elektroinstalace objektu meteorologického radiolokátoru

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00% Zakázka číslo: Z-2014/0003 Název: Demonstrační ukázka použití aktualizovaného ceníku C22M Slaboproudé rozvody - vzorek dat Rekapitulace Kap. Popis položky A. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1. Elektrická zabezpečovací

Více

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, ruk e, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\26.06.2013_TAMERO\A4

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice"

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3. K veřejné zakázce na stavební práce s názvem. Sběrný dvůr odpadu Jedovnice DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 K veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Sběrný dvůr odpadu Jedovnice" veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-5334/2010-1115/VLJ Rousínov, dne 10. prosince 2010 Oprávněná

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více