SOUTĚŽE MLÁDEŽE 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽE MLÁDEŽE 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ"

Transkript

1 SOUTĚŽE MLÁDEŽE 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ Soutěžemi mládeže se rozumí soutěže pro věkové kategorie U19 a U16. Jde o tři různé soutěže, které jsou řízené tímto dokumentem. Soutěžemi pro věkovou kategorii U19 jsou ČJLAF a JP. Soutěží pro věkovou kategorii U16 je DP. Blíže jsou popsané níže. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným odehráním soutěže věkové kategorie U19 vznikne příslušnému klubu nárok na dva hlasy na zasedání Parlamentu za podmínek daných Stanovami. Řádným odehráním soutěže věkové kategorie U16 vznikne příslušnému klubu nárok na jeden hlas na zasedání Parlamentu za podmínek daných Stanovami. 1.B. MLÁDEŽNICKÝ PROGRAM Mládežnický program bude splněn řádným odehráním soutěže. Pouhou přihláškou do soutěže lze mládežnický program splnit rovněž, avšak pouze v případě, že se do dané věkové kategorie přihlásí pouze jeden až dva týmy. 1.C. LIGOVÝ KOMISAŘ Ligový komisař je osoba určená Předsednictvem. 1.D. ROLE RADY Proti veškerým rozhodnutím, která učiní ligový komisař, může přímo dotčený tým vznést námitku. Pro vznesení námitky platí obdobné postupy jako pro vznášení námitek proti automatickému trestu ve smyslu Soutěžního řádu. O námitce rozhoduje Rada. Se vznesením námitky není spojen žádný poplatek. Rada musí o námitce rozhodnout do 72 hodin od jejího podání. Rozhodnutí ligového komisaře platí až do okamžiku vydání rozhodnutí Rady. Vydáním rozhodnutí Rady se ruší rozhodnutí ligového komisaře a je nahrazeno rozhodnutím Rady. Pokud Rada v dané věci ve stanovené lhůtě nerozhodne, platí i nadále rozhodnutí ligového komisaře. 1.E. PRIZE MONEY Žádný tým nedostává žádné prize money (finanční prémii za umístění) bez ohledu na umístění nebo soutěž. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 1

2 2. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY SOUTĚŽE 2.A. PŘIHLÁŠKY 2.A.1. OPRÁVNĚNOST PODAT PŘIHLÁŠKU Týmovou přihlášku lze akceptovat pouze od klubu, který vůči ČAAF nemá žádné závazky. Přihláška od klubu s dluhem z jakéhokoliv důvodu nebude akceptována. 2.A.2. VÍCE SOUTĚŽÍ V případě přihlášení do soutěží obou věkových kategorií (tedy U19 i U16) podává klub dvě přihlášky, po jedné pro každou věkovou kategorii. Pokud tým v rámci věkové kategorie U19 je ochoten akceptovat účast v ČJLAF i JP a o konečném zařazení týmu se rozhodne podle celkového počtu přihlášek, tak podává přihlášku pouze do ČJLAF a platí, že takový tým se hlásí automaticky i do JP v případě, že se ČJLAF neuskuteční pro malý počet přihlášených týmů. 2.A.3. POSTUP Pro podání přihlášky je třeba dodržet následující postup: Vyplnění xls formuláře přihlášky Odeslání xls formuláře přihlášky na (po kontrole přijde formulář zpět) Vytištění zkontrolovaného formuláře Podepsání vytištěného formuláře klubovým zástupcem uvedeným v Adresáři Naskenování podepsané přihlášky Odeslání naskenované přihlášky z u klubového zástupce uvedeného v Adresáři na 2.A.4. LHŮTA Přihlášky lze podávat do 30. června Přihláška musí být úplná a správná, neúplné nebo nesprávné přihlášky nebudou akceptované. Je věcí klubu, aby včas podal úplnou a správnou přihlášku. Opožděně podané přihlášky lze akceptovat do 5. července V případě přijetí opožděně podané přihlášky bude klubu naúčtován poplatek za pozdní platbu/přihlášku ve výši 5000 Kč. 2.A.5. PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY V mailu, kterým bude poslaná přihláška do soutěže, musí být i příloha prokazující zaplacení startovného. Nebude-li startovné připsáno na účet do dvou dnů od podání přihlášky, bude přihláška klubu zrušena. 2.B. PODMÍNKY ÚČASTI 2.B.1. HRÁČI Jako hráči smí nastoupit pouze členové se zaplaceným členským příspěvkem jednotlivce na rok 2015 ve výši dané příslušnou normou. 2.B.2. TRENÉŘI A JINÍ ČLENOVÉ TÝMU Jako jiní členové týmu smí nastoupit pouze členové, úhrada členského příspěvku jednotlivce na rok 2015 není nutná. 2.C. STARTOVNÉ Startovné za jeden tým činí Kč. Startovné za dva týmy činí Kč. Startovné musí být uhrazeno v samostatné platbě a nelze ji při platbě spojit s žádnou další platbou včetně poplatku za pozdní platbu. 2.C.1. NAVRÁCENÍ STARTOVNÉHO Startovné bude po skončení soutěže klubu vráceno v případě, že proti týmu nebude vyhlášen žádný kontumační výsledek. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 2

3 2.D. SOUTĚŽNÍ KAUCE Soutěžní kauce činí 5000 Kč a lhůta k úhradě je do 31. července. V případě pozdější úhrady se k soutěžní kauci přičítá poplatek za pozdní platbu ve výši 2000 Kč. Poplatek za pozdní platbu však nijak nenavyšuje samotnou soutěžní kauci. Lhůta pro úhradu soutěžní kauce končí 7. srpna a nebude posunuta za žádných okolností. Soutěžní kauce musí být uhrazena v samostatné platbě a nelze ji při platbě spojit s žádnou další platbou včetně poplatku za pozdní platbu. V případě přihlášení dvou týmů se hraní pouze jedna soutěžní kauce a tato platí pro oba týmy. 2.D.1. DŮSLEDEK NEUHRAZENÍ Neuhrazení soutěžní kauce povede k vyloučení týmu ze soutěže včetně důsledků daných SŘ. 2.E. TERMÍNOVÁ LISTINA Termínovou listinou se rozumí přesný program zápasů, tzn. určení soupeřů jednotlivých týmů, datum, čas a místo konání zápasů. Termínovou listinu vydá ligový komisař po dodání termínů od týmů. Časy a místa zápasů budou ve vydané termínové listině uvedeny dle přihlášek do soutěže. 2.E.1. RŮZNÉ SOUTĚŽE Při tvorbě termínové listiny bude, s ohledem na dodané termíny, brán ohled na kluby, které své týmy přihlásí do soutězí v obou věkových kategoriích (případně i na paralelně probíhající soutěž flag fotbalu), ale nelze nijak garantovat, že týmy jednoho klubu nebudou hrát o stejném víkendu, případně ve stejný den. Kluby se velmi přísně musí vyvarovat toho, že by se do různých soutěží hlásily s týmy tvořenými z velké části stejnými hráči a při nevyhnutelném termínovém překryvu by se pak dostaly do situace, kdy by jeden tým nemohl nastoupit pro nedostatek hráčů. Takové počínání by v žádném případě nebylo polehčující okolností při posuzování disciplinárních důsledků nutné kontumace! 2.E.2. DODÁNÍ VHODNÝCH TERMÍNŮ Týmy jsou povinny dodat možné termíny svých domácích zápasů. Týmy by měly mít na paměti, že dodání dostatečného počtu termínů, které lze reálně využít pro sestavení termínové listiny soutěže, je v zájmu celé soutěže. Týmy musí vhodné termíny dodat ve lhůtě stanovené ligovým komisařem (patrně do 20. července). 2.E.3. ZAČÁTKY ZÁPASŮ Začátky zápasů stanovuje pořadatel zápasu. Bez omezení lze začátky sobotních zápasů stanovit mezi 12:00 a 17:00, začátky nedělních zápasů mezi 12:00 a 16:00. V ostatních případech je nutný souhlas soupeře a ČAAF. Při stanovování začátků zápasů musí pořadatel brát v potaz i brzké stmívání v podzimních měsících a změnu času na zimní. Případné ukončení zápasu pro tmu nelze považovat za zásah vyšší moci. Začátek zápasu může přímo určit ČAAF bez nutnosti souhlasu týmů. 2.E.4. ZÁPASY PLAYOFFS V průběhu druhé poloviny soutěže osloví ligový komisař všechny týmy, kterých by mohlo týkat pořadatelství zápasů playoffs a týmy musí v rámci ligovým komisařem stanovené lhůty oznámit datum, čas a místo těchto zápasů pro případ, že je budou pořádat. 2.E.5. ZMĚNY V TERMÍNOVÉ LISTINĚ Změny ve vydané termínové listině schvaluje ligový komisař a podléhají poplatku dle typu změny. Změny provedené více než jeden měsíc před plánovaným zápasem (nebo novým termínem zápasu): Změna areálu: bez poplatku Změna času: bez poplatku Změna data o z důvodu vyšší moci: bez poplatku o z jiného důvodu: bez poplatku (za předpokladu splnění podmínek daných Soutěžním řádem, jinak 2000 Kč) Změny provedené jeden měsíc nebo méně před plánovaným zápasem (nebo novým termínem zápasu): Změna areálu do dvaceti km o z důvodu vyšší moci: bez poplatku Propozice soutěží mládeže 2015, strana 3

4 o z jiného důvodu: bez poplatku (za předpokladu splnění podmínek daných Soutěžním řádem, jinak 500 Kč) Změna času do dvou hodin včetně o o z důvodu vyšší moci: bez poplatku z jiného důvodu: bez poplatku (za předpokladu splnění podmínek daných Soutěžním řádem, jinak 500 Kč) Změna areálu nad dvacet km: 2000 Kč Změna času nad dvě hodiny: 2000 Kč Změna data: 2000 Kč Při více současně oznámených změnách souvisejících s jedním zápasem je poplatek zastropován na 3000 Kč. Ligový komisař má právo ve vyjímečných případech upustit od spojení poplatku s provednou změnou. Takovými případy jsou například přesunutí zápasu do významně vhodnějšího areálu apod. 2.E.6. ODLOŽENÍ ZÁPASU Dojde-li k odložení zápasu, určí ligový komisař s ohledem na vyjádření obou týmů, zda-li se zápas odehraje ve volném týdnu mezi základní částí a playoffs nebo v nejbližším společném volném víkendu, bude-li takový víkend k dispozici a bude-li z hlediska organizace soutěží výhodnější odehrát zápas v takovém týdnu. Náhradní termín (datum) zápasu oznamí ligový komisař co nejdříve po původně plánovaném termínu. Místo a čas konání odloženého zápasu musí jeho pořadatel oznámit alespoň dva týdny před termínem zápasu. Pakliže tato lhůta bude nesplnitelná (protože mezi oznámením termínu a termínem nebudou alespoň dva týdny), musí být místo a čas oznámeny v den oznámení termínu. Ve zvláštních případech (například odložení většího počtu zápasů) je ligový komisař oprávněn, s ohledem na vyjádření dotčených týmů, provést změny v Termínové listině, které se budou týkat i neodložených zápasů. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 4

5 3. ČJLAF ČJLAF (Česká juniorská liga amerického fotbalu) je hlavní soutěží pro věkovou kategorii U19 v České republice. ČJLAF je soutěží 11s fotbalu. Vítěz ČJLAF získá titul Juniorský mistr České republiky v americkém fotbale. 3.A. TERMÍNOVÁ LISTINA 3.A.1. SOUTĚŽNÍ TERMÍNY 13.9.: Kolo : Kolo : Kolo : Kolo : Volný víkend : Kolo : Volný víkend : Semifinále : Finále (Junior Bowl) 3.A.2. TERMÍN FINÁLE Finále lze pořádat i o víkendu , případně v úterý , aby se zvýšila možnost, že pořadatel bude mít k dispozici vhodný areál. 3.B. HRÁČI 3.B.1. SOUČASNÉ HRANÍ JP Není přípustné, aby jeden hráč hrál současně ČJLAF i JP. 3.C. FORMÁT 3.C.1. ROZDĚLENÍ TÝMŮ Soutěže se účastní pět týmů. Všechny týmy hrají společně v jedné skupině. 3.C.2. ZÁKLADNÍ ČÁST Každý tým odehraje čtyři zápasů, jeden proti každému soupeři. 3.C.3. TABULKA Do tabulky se počítají všechny odehrané zápasy. 3.C.4. POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů (dále jen poměr) rozhodují o pořadí mezi dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí: Lepší poměr ze vzájemných zápasů Počet passing touchdownů v soutěži Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů Rozdíl skóre ze všech zápasů Los Dojde-li ke shodě mezi třemi nebo více týmy, jsou aplikována stejná kritéria, přičemž pokud kterékoliv kritérium určí nejlepší, případně (nelze-li určit nejlepší) nejhorší tým, tak je tento tým z dalšího určování pořadí již vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů se použijí opět všechna pomocná kritéria od prvního. 3.C.5. MERCY RULE Bude-li na hřišti dosaženo výsledku s rozdílem skóre vyšším než 35 bodů, bude do tabulky výsledek zápasu započten takto: Počet bodů poraženého zůstane nezměněn, počet bodů vítěze bude roven počtu bodů poraženého plus 35 bodů. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 5

6 3.C.6. REMÍZY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI Žádný zápas nemůže skončit remízou. 3.C.7. PLAYOFFS Do playoffs postoupí čtyři týmy. Semifinále: 1-4, 2-3. Pořadateli budou první a druhý tým po základní části. Finále: vítězové ze semifinále. Pořadatelem bude výše postavený tým v základní části, nerozhodne-li se ČAAF pořádat semifinále sama. 3.D. PRAVIDLA A NORMY 3.D.1. HRACÍ ČAS Hrací čas je 4 12 minut a platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre alespoň 35 bodů. Se souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy rule čas zastavovat a spouštět i během prvního poločasu. 3.D.2. STANDARDY AREÁLŮ Pro zápasy platí standard IV. Výjimka: kapacita šatny rozhodčích musí být alespoň 5 míst. 3.D.3. VÝJIMKY Z POVINNOSTÍ POŘADATELE DLE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU Pořízení zápasových statistik není povinností pořadatele. 3.D.4. KLESAJÍCÍ PRINCIP Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se udělují v poloviční výši. 3.D.5. VÝSTROJE V rámci jednoho týmu neplatí povinnost stejné barvy helem. Jsou povolené dvě různé barvy. 3.E. CENY 3.E.1. TROFEJE Oba finalisté obdrží medaile (nejvýše 50 kusů pro tým), vítěz obdrží pohár pro vítěze ČJLAF. 3.E.2. KREDITY Všechny týmy mohou získávat tzv. kredity dle Směrnice Předsednictva 3/2015. Kredity nelze získat za stejné fotografie členů týmů. Kredity se získávají současně za všechny soutěže mládeže, klubům se načítají kredity za všechny týmy a rozdělení kreditů proběhne současně za všechny soutěže. 3.E.3. JINÁ PODPORA Případná další podpora týmů bude popsaná v programech podpory klubů vydaných Předsednictvem. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 6

7 4. JP JP (Juniorský pohár) je vedlejší soutěží pro věkovou kategorii U19. JP je soutěží 8s formy fotbalu a je určený klubům, které nejsou schopné postavit 11s juniorské týmy. Vítěz JP získá titul Vítěz Juniorského poháru A. TERMÍNOVÁ LISTINA Zápasy se hrají od do B. HRÁČI 4.B.1. HRANÍ OBOU SOUTĚŽÍ Není přípustné, aby jeden hráč hrál současně obě soutěže (tzn. ČJLAF i JP). 4.C. FORMÁT Soutěže se účastní tři týmy. Všechny týmy hrají společně v jedné skupině. 4.C.1. ZÁKLADNÍ ČÁST Každý tým odehraje čtyři zápasy, proti každému soupeři dva. 4.C.2. TABULKA Do tabulky se počítají všechny odehrané zápasy. 4.C.3. POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů (dále jen poměr) rozhodují o pořadí mezi dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí: Lepší poměr ze vzájemných zápasů Počet passing touchdownů v soutěži Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů Rozdíl skóre ze všech zápasů Los Dojde-li ke shodě mezi všemi třemi týmy, jsou aplikována stejná kritéria, přičemž pokud kterékoliv kritérium určí nejlepší, případně (nelze-li určit nejlepší) nejhorší tým, tak je tento tým z dalšího určování pořadí již vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů se použijí opět všechna pomocná kritéria od prvního. 4.C.4. MERCY RULE Bude-li na hřišti dosaženo výsledku s rozdílem skóre vyšším než 35 bodů, bude do tabulky výsledek zápasu započten takto: Počet bodů poraženého zůstane nezměněn, počet bodů vítěze bude roven počtu bodů poraženého plus 35 bodů. 4.C.5. REMÍZY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI Je-li skóre zápasu v základní části po skončení čtvrté čtvrtiny nerozhodné, odehraje se prodloužení podle pravidel pouze je-li zápas je druhým z dvojice vzájemných zápasů těchto soupeřů a nerozhodně skončil i první vzájemný zápas V ostatních případech platí nerozhodný výsledek a do výpočtu poměru se oběma týmům zápas započte jako polovina vítězství. 4.C.6. PLAYOFFS Playoffs není součástí soutěže. 4.D. PRAVIDLA A NORMY 4.D.1. HRACÍ ČAS Hrací čas je 4 10 minut a platí pravidlo o mercy rule v případě rozdílu skóre alespoň 35 bodů. Se souhlasem hlavního trenéra prohrávajícího týmu lze podle pravidla o mercy rule čas zastavovat a spouštět i během prvního poločasu. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 7

8 4.D.2. ÚPRAVA PRAVIDEL POTVRZENÍ PO TOUCHDOWNU Tým potvrzující touchdown musí před ready for play oznámit, zda-li bude potvrzovat kickem nebo hrou a toto rozhodnutí je pro dané potvrzení neměnné. V případě potvrzování hrou se akce rozehrává (není-li posunuto penalizací) z deseti yardů. 4.D.3. STANDARDY AREÁLŮ Pro zápasy platí standard IV. 4.D.4. VÝJIMKY Z POVINNOSTÍ POŘADATELE DLE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU Pořízení zápasových statistik není povinností pořadatele. Pořízení zápasových videí není povinností pořadatele. Současně neplatí povinnost týkající se aplikace Hudl uvedená v pracovně-technické verzi Propozic. 4.D.5. KLESAJÍCÍ PRINCIP Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se udělují v poloviční výši. 4.D.6. VÝSTROJE V rámci jednoho týmu neplatí povinnost stejné barvy helem. Jsou povolené dvě různé barvy. 4.E. CENY 4.E.1. TROFEJE Vítězný tým obdrží pohár pro vítěze JP a medaile (nejvýše 30 kusů). 4.E.2. KREDITY Všechny týmy mohou získávat tzv. kredity dle Směrnice Předsednictva 3/2015. Kredity nelze získat za stejné fotografie členů týmů. Kredity se získávají současně za všechny soutěže mládeže, klubům se načítají kredity za všechny týmy a rozdělení kreditů proběhne současně za všechny soutěže. 4.E.3. JINÁ PODPORA Případná další podpora týmů bude popsaná v programech podpory klubů vydaných Předsednictvem. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 8

9 5. DP DP (Dorostenecký pohár) je soutěží pro věkovou kategorii U16. DP je soutěží 5s fotbalu. Vítěz DP získá titul Vítěz Dorosteneckého poháru A. TERMÍNOVÁ LISTINA Zápasy se hrají od do B. FORMÁT Soutěže se účastní tři týmy. Všechny týmy hrají společně v jedné skupině. 5.B.1. ZÁKLADNÍ ČÁST Každý tým odehraje šest zápasů, proti každému soupeři tři. 5.B.2. POMOCNÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů (dále jen poměr) rozhodují o pořadí mezi dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí: Lepší poměr ze vzájemných zápasů Počet passing touchdownů v soutěži Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů Rozdíl skóre ze všech zápasů Los Dojde-li ke shodě mezi všemi třemi týmy, jsou aplikována stejná kritéria, přičemž pokud kterékoliv kritérium určí nejlepší, případně (nelze-li určit nejlepší) nejhorší tým, tak je tento tým z dalšího určování pořadí již vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů se použijí opět všechna pomocná kritéria od prvního. 5.B.3. MERCY RULE Bude-li na hřišti dosaženo výsledku s rozdílem skóre vyšším než 35 bodů, bude do tabulky výsledek zápasu započten takto: Počet bodů poraženého zůstane nezměněn, počet bodů vítěze bude roven počtu bodů poraženého plus 35 bodů. 5.B.4. REMÍZY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI Je-li skóre zápasu v základní části po skončení druhé poloviny nerozhodné, platí nerozhodný výsledek a do výpočtu poměru se oběma týmům zápas započte jako polovina vítězství. Ligový komisař může před posledním kolem soutěže nařídit přípustnost odehrání superprodloužení a to v případě, že by o vítězi soutěže mělo rozhodovat skóre ze vzájemných zápasů (tzn. v případě, že by se dva týmy v předešlých dvou zápasech vzájemně porazily a třetí by skončil nerozhodně). Toto superprodloužení by tedy určilo vítěze soutěže. 5.B.5. PLAYOFFS Playoffs není součástí soutěže. 5.C. PRAVIDLA A NORMY 5.C.1. HRACÍ ČAS Hrací čas je 2 10 minut. Pro měření platí pravidla fotbalu s tím, že na začátku poloviny zápasu platí pravidla platná pro první/třetí čtvrtinu a na konci poloviny zápasu platí pravidla platná pro druhou/čtvrtou čtvrtinu. 5.C.2. ÚPRAVA PRAVIDEL Pro soutěž platí pravidla pro 5s formu fotbalu. Výjimkou je měření času, pro které platí standardní pravidla s úpravou v předchozím bodě. 5.C.3. MÍČE Zápasy lze hrát i s míči určenými pro děti (obvykle označované jako Youth, případně jako velikost 8). Tyto míče lze použít i gumové (kompozitní). Propozice soutěží mládeže 2015, strana 9

10 5.C.4. STANDARDY AREÁLŮ Pro zápasy platí standard IV. 5.C.5. VÝJIMKY Z POVINNOSTÍ POŘADATELE DLE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU Pořízení zápasových statistik není povinností pořadatele. Pořízení zápasových videí není povinností pořadatele. 5.C.6. KLESAJÍCÍ PRINCIP Pokuty uvedené v Soutěžním řádu se udělují v poloviční výši. 5.C.7. VÝSTROJE V rámci jednoho týmu neplatí povinnost stejné barvy helem. Jsou povolené dvě různé barvy. 5.D. CENY 5.D.1. TROFEJE Vítězný tým obdrží pohár pro vítěze DP a medaile (nejvýše 30 kusů). K předání dojde až po posledním odehraném zápase bez ohledu na to, který zápas určí vítěze soutěže. 5.D.2. KREDITY Všechny týmy mohou získávat tzv. kredity dle Směrnice Předsednictva 3/2015. Kredity nelze získat za stejné fotografie členů týmů. Kredity se získávají současně za všechny soutěže mládeže, klubům se načítají kredity za všechny týmy a rozdělení kreditů proběhne současně za všechny soutěže. 5.D.3. JINÁ PODPORA Případná další podpora týmů bude popsaná v programech podpory klubů vydaných Předsednictvem. Propozice soutěží mládeže 2015, strana 10

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE Flagová liga U19 je soutěž flag fotbalu určená juniorské kategorii a hraná ve smíšených týmech. Celý název soutěže zní Česká liga flag fotbalu (U19) 2016. 1. PODMÍNKY

Více

SOUTĚŽ DOROSTU 2016 PROPOZICE

SOUTĚŽ DOROSTU 2016 PROPOZICE SOUTĚŽ DOROSTU 2016 PROPOZICE 1. DOROSTENECKÁ LIGA Dorostenecká liga amerického fotbalu (též dorostenecká liga, zkratkou DL) je jedinou soutěží kategorie dorostu. DL je hraná v 5s formě fotbalu. Vítěz

Více

SOUTĚŽ MUŽŮ 2017 PRACOVNĚ-INFORMATIVNÍ VERZE PROPOZIC

SOUTĚŽ MUŽŮ 2017 PRACOVNĚ-INFORMATIVNÍ VERZE PROPOZIC SOUTĚŽ MUŽŮ 2017 PRACOVNĚ-INFORMATIVNÍ VERZE PROPOZIC Propozice jsou rozděleny na kapitolu se společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních lig. Informace v kapitole týkající se konkrétní

Více

Herní řád ČAAF, strana 1

Herní řád ČAAF, strana 1 1. Úvod... 3 2. Kluby... 3 2.A. Název klubu... 3 2.B. Změna údajů o klubu... 3 3. Soutěže řízené ČAAF... 3 3.A. Systém soutěží... 3 3.A.1. Pořadí v základní části... 3 3.A.2. Pomocná kritéria... 3 3.A.3.

Více

HERNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH. Herní řád ČAAF, strana 1

HERNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH. Herní řád ČAAF, strana 1 HERNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 2. Kluby... 3 2.A. Název klubu... 3 2.B. Změna údajů o klubu... 3 3. Soutěže řízené ČAAF... 3 3.A. Systém soutěží... 3 3.A.1. Pořadí v základní části... 3 3.A.2. Playoffs...

Více

SOUTĚŽ MUŽŮ 2017 PROPOZICE

SOUTĚŽ MUŽŮ 2017 PROPOZICE SOUTĚŽ MUŽŮ 2017 PROPOZICE Propozice jsou rozděleny na kapitolu se společnými ustanoveními a na kapitoly týkající se konkrétních lig. Informace v kapitole týkající se konkrétní ligy je vždy nutné propojit

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Czech SILESIA BC 2011-1.ROČNÍK. Propozice Turnaje

Czech SILESIA BC 2011-1.ROČNÍK. Propozice Turnaje Czech SILESIA BC 2011-1.ROČNÍK Propozice Turnaje 1.verze 02/2011 Pořadatel turnaje: Občanské sdružení BOWLING CZECH SILESIA Partner turnaje: Amatérská Bowlingová Liga ABL ( www.ablweb.cz ) Kontaktní osoby:

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU PRO SEZONU 2012 1. Základní ustanovení OBSAH 2. Pořádání turnajů 2.1 - Plánování a zadávání turnajů 2.2 - Povinnosti a práva pořadatele turnaje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Soutěžní řád Pražské oblasti ČSOS (dále jen PSŘ) navazuje svým

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL)

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) ročník 2015 /2016 www.orel.cz/nofl Tělovýchovná rada Orla a Ligová komise OFL chystá od podzimu 2015 v pořadí již IX. ročník Orelské florbalové ligy (OFL). Zasíláme vám nyní

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Czech SILESIA BC 2012

Czech SILESIA BC 2012 Czech SILESIA BC 2012 2.ROČNÍK Propozice Turnaje ( verze č.1 / platnost od 1.2.2012 ) Pořadatel turnaje : Občanské sdružení BOWLING CZECH SILESIA Partner turnaje : Amaterská Bowlingová Liga (ABL) www.ablweb.cz

Více

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace Obsah Soutěžní řád České seniorské golfové asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 B. HRACÍ ŘÁD...3 2. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ...3 3. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ...4 3.1 PLÁNOVÁNÍ

Více

HC ČESKÁ LÍPA se sídlem v České Lípě, IČO 46750444

HC ČESKÁ LÍPA se sídlem v České Lípě, IČO 46750444 Českolipský turnaj v minihokeji Turnaj pro ročník 2004 a mladší Propozice turnaje Pořadatel turnaje: HC Česká Lípa + Sport Česká Lípa příspěvková organizace. Datum turnaje: sobota 22.9.2012 Místo konání:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD...4 1. Základní ustanovení...4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění...4 3. Plánování soutěží...4

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1.1 V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni senioři, to je muži, kteří v daném roce dovrší nejméně 55 let a ženy,

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002)

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002) Propozice Pořadatel: FC Písek Termín konání: pátek 1. 2. 2013 Čas: 12:30 17:00 Místo konání: víceúčelová hala Vodňany, Výstavní ul. 726 Hrací plocha: palubovka Rozměr plochy: 35 x 19 m, branky 3 x 2 m

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 9.ročník podzim 2008 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín kategorie způsob vyřezávání * soutěţ ve vyřezávání vodních a cukrových melounů na místě v limitu - (31.7-2.8.) A MISTROVSTVÍ

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Soutěžní řád Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Obsah 1 Preambule... 4 2 Všeobecná ustanovení... 4 2.1 Působnost soutěžního řádu... 4 2.2 Výklad soutěžního řádu...

Více

www.zimnistadionkosutka.cz

www.zimnistadionkosutka.cz www.zimnistadionkosutka.cz Propozice turnaje Pořadatel: Zimní stadion Kooperativa-aréna Plzeň Datum konání: sobota a neděle 14. -15. 03. 2015 Místo konání: Účastníci: Zimní stadion Kooperativa-aréna Plzeň,

Více

OREL TENIS CUP LICHNOV 2015

OREL TENIS CUP LICHNOV 2015 Pravidla tenisového turnaje OREL TENIS CUP LICHNOV 2015 Článek 1 Všeobecná a technická ustanovení A. Turnajové disciplíny a kategorie A.1 Dvouhra mužů A.2 Dvouhra žen A.3 Čtyřhra Dvouhra žen se hraje bez

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Beachvolejbalová liga Club Classic

Beachvolejbalová liga Club Classic Beachvolejbalová liga Club Classic Na letní sezónu 2009 jsme připravili zcela novou soutěž pro všechny, kteří rádi hrají plážový volejbal. Naším cílem je, aby hráči beachvolejbalu měli možnost porovnat

Více

8. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013

8. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013 8. ročník aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013 Všeobecné informace 1. SQ Liga (dále jen SQL) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy dohromady. Přihlásit se mohou hráči všech výkonnostních

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Soutěžní ád SK HVL Prostějov

Soutěžní ád SK HVL Prostějov Soutěžní ád SK HVL Prostějov Článek 1 Základní ustanovení 1. Soutěžní ád (dále jen S ) SK Hanácká volejbalová liga je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a ízení soutěží vyhlášených SK HVL Prostějov,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 1 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 2 OBSAH: SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY... 3 1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ...3 2. VYPISOVÁNÍ ZÁVODŮ.....4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO FINÁLOVÉ TURNAJE ŠKOLNÍCH LIG 2014 Vydala Sportovně technická komise ČSA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Organizátor Finálové turnaje školních softbalových lig (FT-ŠL)

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PETANQUE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PETANQUE Červené úpravy předkládá STK pro posouzení a diskusi před dopracováním SOUTĚŽNÍ ŘÁD PETANQUE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení pétanque soutěží, hraných na území České republiky

Více

PRAVIDLO 1. 3 Hřiště má obdélníkový tvar, přičemž rozměry a vyznačené čáry jsou na obrázku

PRAVIDLO 1. 3 Hřiště má obdélníkový tvar, přičemž rozměry a vyznačené čáry jsou na obrázku PRAVIDLA FLAG FOTBALU Tato pravidla jsou zestručněným českým překladem IFAF Flag Football Rules, čili mezinárodních pravidel flag fotbalu a jsou primárně určeny pro Flagové mistrovství ČAAF. Nejsou doslovným

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Vedoucí soutěže a vyučující oficiálního předmětu SHH (Sportovní Hry Hala): Profesor Václav Tampír tampir@gvn.cz

Vedoucí soutěže a vyučující oficiálního předmětu SHH (Sportovní Hry Hala): Profesor Václav Tampír tampir@gvn.cz Soutěž s názvem Liga Mistrů GVN (dále LM GVN) se každoročně odehrává během školního roku a jedná se o soutěž školních týmů v sálovém fotbale (futsale). Předně je třeba si uvést na koho se obracet, s kým

Více

JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. 20. 8. 2009, BESKYDY, HOTEL LANTERNA

JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. 20. 8. 2009, BESKYDY, HOTEL LANTERNA JEDNACÍ ŘÁD SR BSMK, 18. 20. 8. 2009, BESKYDY, HOTEL LANTERNA 1. Nemá-li klub na utkání soupisku týmu, utkání je kontumačně pro soupeře. Nemá-li klub na jeho hraném utkání soupisku svého týmu, je povinen

Více

VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA

VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA Návrh Pravidel Valašské hasičské open ligy pro rok 2016 - verze1 Organizační zabezpečení a pravidla Valašské hasičské ligy (dále jen VHL ) pro rok 2016 I. ÚČAST A ROZSAH SOUTĚŽÍ

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011

ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011 ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011 ČÁST A ZÁVODNÍ PRAVIDLA Článek 1 Trať závodu 1. Závody se jezdí na dvou kategoriích drah a to dráha symetrická dráha (CIC/CEC pravidla = track ) nebo

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se sídlem Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se sídlem Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 Ústavní soud České republiky Joštova 8 612 00 B r n o V Praze dne 12.11.2010 Stěžovatel: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se sídlem Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 Právně zastoupen:

Více

O pohár hlavního města Prahy

O pohár hlavního města Prahy FK METEOR PRAHA VIII pořádá dne 14. 11. 2015 II.ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - U13 O pohár hlavního města Prahy Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum:

Více

MVDr. Marcela Burešová Irena Hůlková Martina Jánošíková Ing. Jan Metelka Jana Nosková Václav Drbal

MVDr. Marcela Burešová Irena Hůlková Martina Jánošíková Ing. Jan Metelka Jana Nosková Václav Drbal JK Ptýrov MB 0288 Rozpis jezdeckých závodů dne 8.8.-10.8.2014 MČR S d,j 2014 814B1 Základní údaje Pořadatel: JK Ptýrov o.s. z pověření ČJF Datum konání : 8.-10. srpna 2014 Místo konání: Jezdecký areál

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP

SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Charakteristika Soutěž o Český pohár - ČP je celosezónní soutěž jednotlivců, sportovních kolektivů a klubů, prováděná samostatně v biatlonu - ČPB a letním

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

KREDITY BĚHEM SEZÓNY 2016 SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 1/2016 (STAV K )

KREDITY BĚHEM SEZÓNY 2016 SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 1/2016 (STAV K ) KREDITY BĚHEM SEZÓNY 2016 SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 1/2016 (STAV K 22.11.) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice určuje, za co lze v sezóně 2016 získávat tzv. kredity a za co je lze následně utrácet. Kredity

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE AMERICKÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE AMERICKÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE AMERICKÉHO FOTBALU OBECNÁ ČÁST... 2 Čl. 1 Platnost a účinnost... 2 čl. 2 Působnost... 2 čl. 3 Příslušnost... 2 čl. 3a Ustanovení o podjatosti... 2 čl. 4 Základní pojmy...

Více

3 Přechod ve věkových kategoriích

3 Přechod ve věkových kategoriích SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Pravidla Šumavské hasičské ligy

Pravidla Šumavské hasičské ligy Pravidla Šumavské hasičské ligy 4. ročník Schváleno radou Šumavské has. ligy dne 23.4.2009 Upraveno (7.20, 7.21) radou Šumavské has. ligy dne 11.7.2009 Obsah Pravidla ŠHL: 1. Organizace Šumavské hasičské

Více

Standardní propozice

Standardní propozice STANDARDNÍ PROPOZICE RALLYCROSS 2011 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-9 IV PŘEJÍMKY Článek 10-11 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 12-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

PRAVIDLA BOCCE ODDÍL A - OFICIÁLNÍ DISCIPLÍNY

PRAVIDLA BOCCE ODDÍL A - OFICIÁLNÍ DISCIPLÍNY PRAVIDLA BOCCE Pravidla pro hru bocce v HSO vycházejí z oficiálních pravidel a předpisů pro závodní Bocce z roku 1992, Mezinárodní asociace Bocce, Inc., 187 Proctor Boulevard, Utica, New York, USA 13501.

Více

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO softové soutěže - sezóna 2007 ( 1. 12. 2006 19. 11. 2007 )

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO softové soutěže - sezóna 2007 ( 1. 12. 2006 19. 11. 2007 ) SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO softové soutěže - sezóna 2007 ( 1. 12. 2006 19. 11. 2007 ) A. Základní ustanovení A1. Tato pravidla určují obecná ustanovení, podle kterých jsou organizovány soutěže konané v rámci

Více