P R O P O Z I C E pro ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015"

Transkript

1 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk František Tobolík, Osvobození 6, Vyškov, tel , icq , A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P O Z I C E pro ročník Futsal FIFA je v ČR řízen Svazem futsalu (SF) spadajícím pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR) podřízenými orgány SF jsou komise futsalu jednotlivých stupňů (celostátní - KF SF ČR, krajská KKF, okresní - OkKF); základními dokumenty pro futsal jsou Stanovy SF ČR, Pravidla futsalu, Soutěžní řád, Disciplinární řád, Přestupní řád, Registrační řád, Odvolací řád a další dokumenty vydané SF ČR v průběhu roku 2012 a 2013 (jsou ke stažení na webu FAČR v sekci futsal/legislativa), Propozice jednotlivých stupňů soutěží (rozpisy); okresní soutěže futsalu Vyškov se může za dodržení níže stanovených podmínek účastnit družstvo mající sídlo na okrese Vyškov, se souhlasem OkKF případně SKK se může účastnit i družstvo z jiného okresu. 2. Řídící orgány futsalu FIFA na okrese Vyškov OkKF svolává jedenkrát za 3 roky valnou hromadu FK okresních soutěží dle Stanovy SF ČR, která volí tří až pěti člennou OkKF na další tříleté období, v meziobdobí valných hromad OkKF svolává dle potřeby schůzi klubové komise (SKK), zpravidla na zahájení sezóny, ale nejméně jednou ročně, k projednání organizačních regulí okresních soutěží, Propozic aj.; okresní soutěže futsalu v průběhu roku řídí OkKF - pracuje průběžně a schází se dle potřeby; OkKF předkládá návrh propozic pro okresní soutěže futsalu, tyto Propozice schvaluje valná hromada FK nebo SKK; OkKF pro okresní potřeby vydává a schvaluje: Výpis pravidel, Pokyny k registracím hráčů a FK - FUTis ve SF ČR, Pokyny k registraci u MV ČR (právnické osoby), Pokyny pro rozhodčí okresních soutěží, Pomůcku pro úrazové pojištění, Adresář klubů, dále OkKF vydává rozlosování na období podzim a jaro (pro FK, které splnily podmínky odst. 3 a 4); OkKF zpracuje a vydá tiskopisy: soupiska družstva, ZoU, výplatní list rozhodčího, přihláška do okr. soutěží, OkKF poskytuje tiskopisy: přihlašovací, přestupní a hostovací lístky; OkKF zřizuje a vede internetovou stránku web OkKF. 3. Zahájení soutěžního ročníku před každým ročníkem okresních soutěží podají (zpravidla do 30. června) všechna družstva k zahájení okresních soutěží přihlášku, startovné za jedno družstvo Kč a vratnou částku za jedno družstvo Kč (účel viz odst. 36); FK vše podají na OkKF - předsedovi OkKF způsobem dle odst. 40; při nesplnění některé podmínky tohoto a následujícího odst. nemůže být tým zařazen do žádné okresní soutěže, při opožděném splnění podmínek, po stanoveném termínu, zařadí OkKF tým do soutěže o jeden stupeň níže; roční členské příspěvky SF ČR hráčů (100 Kč, viz Pokyny k registracím bod D, web OkKF) odvádí každý hráč samostatně nebo FK hromadně na každý kalendářní rok nejpozději před prvním soutěžním utkáním (OTF, OPF, Pohár futsalu), souvisí s pojištěním hráčů u Kooperativy (dle odst. 18). 4. Předkládání soupisky družstva před zahájením nového ročníku okresních soutěží předloží všechny FK soupisky družstva řádně vyplněné (dle odst. 5) zpravidla do 15. srpna, přednostně elektronicky jako přílohu u (formát *.doc, *.xls, *.jpg či *.gif) předsedovi OkKF (viz adresář KF), OkKF soupisku elektronicky potvrdí a vrátí ji V FK, V FK soupisku vytiskne a potvrdí, platnost soupisky je na celou sezónu; v zimní přestávce lze předložit soupisku novou, noví hráči jsou bráni jako doplnění hráči dle odst. 5; FK mající více družstev předloží před zahájením soutěže kopii soupisky také družstva hrajícího vyšší soutěž (viz odst. 42); FK musí mít hráče registrované u SF ČR podle pokynů registrace, přestupy a hostování vydaných OkKF; FK smí do soupisky družstva zapsat pouze hráče již registrované u SF ČR nebo na něž zahájil registrační řízení dle odst. 6, doplnění soupisky v průběhu sezóny lze (viz odst. 5), minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální počet hráčů není omezen, hráč musí dosáhnout nejméně 18ti roků, hráčem může být také žena, hráč smí být současně hráčem velkého fotbalu; každý hráč smí být uveden na soupisce pouze jednoho družstva, bude-li zjištěno porušení udělí OkKF proviněnému hráči STOP nejméně na 30 dní, není-li v této době provedena náprava, prodlužuje se STOP až do doby provedení nápravy (další viz odst. 11 a 15); o nastoupení hráče z nižší věkové kategorie v utkáních vyšší kategorie, dorost (14 až 18 let) za dospělé (nad 18 let), rozhoduje mateřský FK hráče, tento FK je povinen vyhotovit a založit v dokumentech FK písemný Souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s působením hráče ve vyšší kategorii a na požádání jej předložit OkKF; dále je SF předepsána registrace FK u MV ČR jako občanské sdružení (je to výhodné při spolupráci se sponzory). 5. Vyplnění soupisky družstva vyplnit tzv. povinné údaje podle pokynů OkKF (uvedeny na webu OkKF), změny a doplnění povinných údajů je nutno hlásit OkKF, doplnění nových hráčů družstva, po splnění odst. 6, je nutno hlásit OkKF předepsaným písemným způsobem předsedovi OkKF (OPF i OTF), předepsaný způsob je 1) , 2) fax, 3) doporučený dopis doplnění hráče nabude platnosti po obdržení potvrzující odpovědi OkKF, že vzal doplnění soupisky na vědomí, pak V FK dopíše hráče na soupisku a na konci řádku potvrdí svým podpisem, korespondenci archivovat 2 roky; je-li potřeba na soupisku uvést více jak 20 hráčů, pořídí se 2. list soupisky (2. list vyplněný v horní části shodně jako 1. list soupisky, do záhlaví obou listů se nad název FK doplní označení 1. list respektive 2. list ), 2. list pořízený v až v průběhu sezóny není nutno potvrdit či zasílat na OkKF (za jeho správnost odpovídá a stvrzuje podpisem V FK); příslušné poplatky (odst. 16) OkKF zahrne do vyúčtování za příslušné období soutěžního roku;

2 vyškrtnout hráče ze soupisky v průběhu sezóny nelze, hostování nebo přestup hráče v sezóně, do jiného FK, se vyznačí na konci řádku daného hráče. 6. Přihlášky a registrace hráčů a FK u SF ČR jedná se o přihlášky za člena SF ČR, přestupy a hostování hráčů mezi FK dle samostatných pokynů OkKF (odst. 2 a 4); hráče na něž již byly odeslány přihlášky k registraci popř. ohlášení přestupu-hostování, ale registrace ještě nebyla potvrzena na webu FUTis, lze připustit ke hře po prokázání odeslání registračních lístků na registrační oddělení KF SF ČR (podrobně viz Pokyny k registracím bod D, web OkKF); v pokynech jsou uvedeny další souvislosti mezi registracemi a příspěvky; přestupy a hostování hráčů mezi FK jsou povoleny bez omezení počtu hráčů; termíny pro přestupy a hostování končí v daném ročníku, žádosti o přestup - hostování podávají na FK SF ČR na předepsaném tiskopise (vydává OkKF); start program pro nový FK pro první rok účasti v okresních soutěžích: 1) přihlášky a registrace hráčů a FK je dobrovolná; 2) promíjí se 50 % startovného, vratnou částku hradí normálně dle odst. 3 jako ostatní týmy; 3) členské příspěvky do systému FUTis jsou rovněž dobrovolné; nový tým lze do soutěže přiřadit i v zimní přestávce za podmínky volného místa v rozlosování s odpovídající aplikací bodů tohoto start programu na jaro a následující podzim, program se týká také nového B-týmu nebyl-li vytvořen sloučením dvou FK; pojištění hráčů uzavřené FAČR s pojišťovnou Kooperativa se bude na hráče FK vztahovat až po splnění bodů 1 a 3 tohoto start programu. B: Okresní soutěže - organizace 7. Zahájení turnaje družstva jsou povinna dostavit se na utkání (turnaj) 15 před časem uvedeným v rozlosování soutěže a nástup družstva na hřiště musí být nejpozději v čase uvedeném v rozlosování (výjimky jsou uvedeny v odst. 8 a 18); čekací doba v zásadě není, nestihne-li však družstvo včasný nástup na hřiště, ale je přítomno v místě utkání a je reálný předpoklad, že utkání může být v krátké době zahájeno, jsou obě mužstva povinna utkání sehrát i se zpožděním, výsledek takto sehraného utkání podléhá rozhodnutí OkKF, která posoudí důvody zpoždění utkání; navíc je třeba den před turnajem sledovat delegace sudích na svazovém webu a není-li tam uvedeno určení delegovaného sudího, je třeba se připravit na splnění povinnosti určení laického rozhodčího odst. 18 a 32, tj. dostavit se v určeném čase nejméně v síle dvou osob, jeden schopný řídit zápas jako laický sudí a druhý působit jako pomocný sudí; laický sudí má nárok na odměnu dle odst. 19 a 33, nezajistí-li pověřený FK laického sudího přijde o odměnu a dostane pokutu, zajistí-li laického sudího jiný tým, pokuta se neuděluje a odměnu dostane daný laický sudí; hrací den je sobota dopoledne (datum a čas je uveden v rozlosování, změny jsou vedeny na webu OkKF a FAČR), výjimky pro jiný hrací termín než sobota dopoledne lze udělit dle odst Klimatické a jiné podmínky družstva jsou povinna dostavit se na místo utkání ve stanovenou dobu za každého počasí (totéž rozhodčí dle odst. 31); pokud přespolní družstvo oznámí včas (před stanoveným začátkem utkání) a prokazatelně pořadateli či svému soupeři zpoždění z důvodů, které nemohl ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice, závažná porucha vozidla) stanoví se mimořádná čekací doba 10 minut, případně se připouští změna pořadí utkání turnaje (pouze se souhlasem soupeřů posouvaného utkání); je-li zpoždění družstva větší, řeší se odložení jako v odst. 9; důvody zpoždění či nedostavení se k utkání jsou družstva povinna věrohodně písemně prokázat a doložit OkKF, přihlédnout lze k dostatečně průkazným materiálům (foto zachycující poškození a dopravované osoby, vyjádření Policie, doklad autoservisu apod.). 9. Odložení utkání nebo celého turnaje je vždy na rozhodnutí delegovaného rozhodčího odložit utkání nebo celý turnaj lze pro nezpůsobilý povrch hřiště nebo pro jiné vážné důvody týkající se družstev jednoho utkání nebo více družstev celého turnaje; není-li přítomen delegovaný rozhodčí, je vždy nutný souhlas vedoucích všech družstev daného utkání nebo celého turnaje; odložení a jeho zdůvodnění je nutno vždy zapsat do ZoU a podepsat delegovaným sudím respektive vedoucími družstev; do ZoU se dále uvede náhradní termín byl nebo nebyl dohodnut; odložení se hlásí na OkKF stejně jako běžný ZoU (odst. 18), tj. delegovaný rozhodčí nebo pořadatel turnaje. 10. Hlášení změn termínů a začátků zápasů v rozlosování nahlášení jakýchkoli změn oproti stanoveným termínům a začátkům zápasů v rozlosování podléhá poplatkům dle následujících sazeb (veškeré společné změny dne a začátku zápasu se sčítají); uvedené poplatky jsou hrazeny ve vyúčtování za příslušný kalendářní rok dle odst. 35; změny v rámci jednoho turnaje jako změna pořadí (prohození) zápasů poplatkům nepodléhá, týmy u nichž se mění čas zahájení zápasu podléhá změna jejich souhlasu, týmy u nichž se nemění čas zahájení zápasu je změna jen nahlášena; v době 30 dní a více před konáním utkání jsou všechny změny bez poplatku; v rozmezí 29 dní a méně před konáním turnaje může požádat o změnu termínu turnaje jen pořadatelský tým; v rozmezí 13 dní a méně před konáním turnaje je změna termínu turnaje podmíněna souhlasem všech soupeřů; v rozmezí 29 až 14 dní před konáním turnaje je účtováno a) za posunutí začátku turnaje z dopoledních hodin na odpolední hodiny - 50 Kč; b) za překlad turnaje na jiný den v rámci víkendu Kč; c) za překlad turnaje na jiný víkend Kč; 2

3 d) za změnu místa konání turnaje beze změny dne a začátku turnaje není poplatek; v rozmezí 13 až 3 dny před konáním turnaje je účtován základní poplatek násobený koeficientem 2; méně než 2 dny před konáním utkání je základní poplatek násobený koeficientem 3; postup pro stanovení nového termínu utkání v rozmezí 29 dní až 1 den před konáním utkání (turnaje) je následující: FK, který žádá změnu termínu, oznámí toto písemně OkKF ( em), zúčastněné FK se dohodnou na novém termínu, který každý z účastníků písemně oznámí OkKF ( em), v případě nedohody zúčastněných FK zašle žádající FK soupeřům návrh tří termínů (v různých dnech), ostatní FK jsou povinny se dohodnout na jednom z termínů, jestliže tak neučiní do 3 dnů po oznámení návrhu, stanoví termín OkKF; postup pro stanovení nového termínu utkání v rozmezí 30 a více dní před konáním utkání (turnaje) je následující: nahlášení změn oproti stanoveným termínům a začátkům zápasů v rozlosování nepodléhají dohodě soupeřů, je tím rozuměno vyrozumění o změně termínu soupeřů cestou OkKF po schválení OkKF v uvedeném termínu, není-li tento termín vyhlašován s novým rozlosováním, znamená to, že žadatel musí žádat s dalším předstihem cca 7 dní, aby OkKF měla možnost změnu termínu řádně posoudit; při kratším předstihu než 7 dní a současně složitém posouzení změny termínu riskuje žadatel, že OkKF stanoví dohodovací řízení jako v předchozí odrážce; zajištění rozhodčího (odst. 32) na nový termín provede OkKF po schválení žádosti. 11. Kontumační výsledek s plným finančním postihem a případnými dalšími herními důsledky družstvo se nedostaví k utkání a nelze uplatnit jiný mírnější odst. Propozic;, družstvo nebo hráč družstva nemá platné doklady (je-li zjištěno i dodatečně) dle odst. 4 a Kontumační výsledek s mírným finančním postihem dojde-li k porušení odst. 7 nebo 8 přičemž nevzniknou finanční ztráty soupeři, pořadateli turnaje a rozhodčím; platný hráč družstva se zapojil do hry neoprávněně (je-li zjištěno i dodatečně), např. má STOP za karty, DŘ a pod.; družstvo je pro zahájení utkání neúplné (méně než 3+1), družstvo jako pořádající FK nezajistí podmínky k utkání (první odrážka odst. 18) a je tím znemožněno utkání odehrát; malý počet hráčů družstva nastane-li v průběhu utkání (méně než 1+2) z důvodu vyloučení, zranění apod.; družstvo v průběhu utkání odstoupí ze zápasu bez závažného důvodu (nelze-li uplatnit předchozí odrážku tohoto odst.). 13. Odehrání odložených utkání v průběhu podzimní či jarní části soutěže nejzazší termín je uveden v záhlaví rozlosování; postup pro stanovení nového termínu utkání je stanoven v odst. 10; při nedodržení termínu je utkání kontumováno v neprospěch obou soupeřů s finančním postihem jako v odst.12. C: Poplatky a finanční postihy 14. Postihy za kontumace výsledků utkání při stanovení kontumace utkání dle odst. 11 bude družstvo potrestáno finančním postihem 300 Kč za jedno neodehrané utkání a uhradí prokázanou finanční ztrátu soupeři, pořadateli turnaje a rozhodčím; při 5-ti kontumacích družstva z důvodu odst. 11 následuje vyloučení ze soutěže, pro družstvo to znamená odpočtení získaných bodů, odsun na poslední místo v tabulce a následné přeřazení do nižší soutěže; při stanovení kontumace utkání dle odst. 12 bude družstvo potrestáno finančním postihem 150 Kč za jedno neodehrané utkání a uhradí prokázanou finanční ztrátu soupeři a pořadateli turnaje; finanční ztráty soupeři, pořadateli turnaje a rozhodčím mohou nastat zbytečnými výdaji na přípravu hřiště (nehrál-li se žádný zápas) nebo hostujícímu družstvu zbytečnými výdaji na cestovné (jen nedostaví-li se žádný z jeho soupeřů) bude těmto vyplaceno odškodné, ve výši max. 500 Kč (výdaje je třeba prokázat v žádosti o odškodnění podané na OkKF); odměny a náhrady rozhodčím jsou řešeny v odst. 33; finanční postihy jsou hrazeny ve vyúčtování za příslušný kalendářní rok dle odst Finanční a jiné postihy za jednotlivá provinění družstev případně jejich hráčů za každou ČK udělenou hráči družstva v daném ročníku je automaticky STOP na jeden zápas + 100,- za první tři ŽK udělené hráči družstva v daném ročníku je automaticky STOP na jeden zápas + 100,- za další tři ŽK udělené hráči družstva v daném ročníku je automaticky STOP na dva zápasy + 200,- (atd.) za hráče neuvedeného na soupisce družstva (odst. 5) ,- za hráče uvedeného na soupiskách více družstev (odst. 4) ,- za hráče neustrojeného v průběhu zápasu (odst. 22) ,- za nezajištění laického nebo pomocného rozhodčího (odst. 18 a 32) ,- za nesplnění povinností laického rozhodčího dle odst. 18 a ,- za nedoručení ZoU hracího dne (odstavec 18) ,- za nenahlášení výsledků hracího dne (odstavec 18) ,- za nenahlášení odložení utkání (turnaje) + náklady na rozhodčího (150,- + cestovné) 100,- za nesplnění povinností domácího družstva (v ZoU uvede sudí nebo soupeř v protestu dle odst. 37): (1) nenalajnování hřiště (na jedno utkání) ,- (2) zpoždění utkání (odstavec 18) - za každých započatých ,- (3) nezajištění hracího míče (odstavec 18) ,- 3

4 (4) nezajištění sítí do branek, počítadla akufaulů, píšťalky, ŽK a ČK (na jedno utkání)... 50,- (5) nevyplacení odměny rozhodčímu (dle odst. 30 a 33) ,- (6) odmítnutí příspěvku na odměnu rozhodčímu ,- (7) předložení neúplného ZoU (chybějící některý podpis nebo střelec gólu nebo výsledek utkání,... sestava s neúplnými jmény, neoznačen kapitán či hráč A-týmu a pod.) nebo na neschváleném formuláři (postih se násobí počtem... chybějících údajů)... 50,- postihy za jiná provinění dle rozhodnutí OkKF... až 500,- automatická STOP za ČK a 3. ŽK je povinnost vykonat nejpozději následující hrací den; finanční postihy jsou hrazeny ve vyúčtování za příslušný kalendářní rok dle odst Poplatky poplatek při podání protestu k průběhu utkání, zahájení DŘ, podání odvolání k rozhodnutí ,- poplatek při podání žádosti o prominutí zbytku trestu (např. zastavení závodní činnosti) ,- poplatek jako předchozí řádek, ale bez nutnosti šetření a jednání OkKF nebo DK (tzv. zkrácené řízení) ,- poplatek při doplňování hráčů na soupisku (bez rozlišení pořadového čísla hráče na soupisce)... 50,- poplatek při realizaci přesunu termínu v rozlosování (odložení) dle odst. 10; poplatky se hradí složením na účet OkKF (č. účtu viz adresář KF), FK může požádat o zaúčtování poplatku do vyúčtování za příslušný kalendářní rok dle odst. 35; poplatky za přihlášky za člena SF ČR, přestupy a hostování se hradí na účet FAČR dle pokynů OkKF (odst. 4). D: Okresní soutěže - ostatní 17. Lékařské prohlídky hráčů vedoucí FK jsou povinni vyžádat lékařská potvrzení o sportovně-zdravotní způsobilosti hráčů a vést jejich evidenci u FK; v případě, že za FK nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou zodpovědnost nese vedoucí FK (v této souvislosti existuje možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti družstev či hráčů samotných při případném zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti). 18. Zajištění průběhu turnaje pořadatelem turnaje je FK uvedený v rozlosování jako domácí tým prvního zápasu, pořadatel turnaje (tj. jeho funkcionáři) je povinen zajistit vyznačení hřiště dle pravidel futsalu FIFA (lajnování, sítě do branek), počítadlo faulů, pro laického sudího píšťalku a karty (žlutou a červenou), prostor pro převlékání (u pískových hřišť se doporučují šatny s možností očisty hráčů po utkání, alespoň umytí pod tekoucí vodou), od OkKF nebo z webu OkKF zajistit předepsané tiskopisy ZoU; případné nedostatky zapíše sudí na zadní stranu ZoU; čekací doba je řešena v odst. 7 a 8; navíc rozhodčí hru nezahájí nebo ji přeruší při neočekávané kalamitní situaci, poruše na zařízení domácího hřiště či přerušení dodávky el. proudu ze sítě (pořadatelem nezaviněné situace), např. je-li hráno za umělého osvětlení nebo v hale, lze stanovit mimořádnou čekací dobu na dobu k odstranění poruchy (max 60 minut), avšak nejsou-li předpoklady pro odehrání či dokončení utkání, postupuje se dle odst. 9; povrch hřiště - stanovuje se dřevěný nebo umělý materiál (neabrasivní, hladký, rovný), tyto podmínky také splňuje umělá tráva, výjimky schvaluje SKK (na celou sezónu) a ve zvlášť zdůvodněných případech OkKF (v průběhu sezóny jednorázově na jeden turnaj); každé utkání řídí hlavní rozhodčí (zkráceně rozhodčí nebo sudí) a pomocný rozhodčí, hlavního sudího deleguje OkKF, zastoupit ho může laický sudí zajištěný pověřeným týmem nebo je získán z řad diváků, tzv. z lidu, shodně se zajišťuje pomocný sudí, vše je podrobně uvedeno v odst. 29 až 32; míče na utkání zajistí všechny zúčastněné FK, každý po 1 ks míče (vzor č. 4 se sníženým odskokem), tj. v každém utkání jsou dva soupeři a tím také je každé utkání zajištěno dvěma míči pro dostatečnou plynulost hry (porušení povinnosti zapíše rozhodčí na ZoU); kontrolu totožnosti hráčů (viz odst. 4, 5, 6 a 42) provádí rozhodčí utkání na požádání vedoucího nebo kapitána družstva soupeře za přítomnosti vedoucího nebo kapitána kontrolovaného družstva; kontrola totožnosti se týká všech hráčů uvedených na ZoU včetně náhradníků, provádí se před zahájením utkání; kontrolu dodatečně dopsaných hráčů na ZoU lze provádět také před zahájením druhého poločasu utkání, nejpozději před uzavřením ZoU podpisem kapitána žádajícího družstva; totožnost se prokazuje dle OP (pas, řidičský průkaz nebo starý RP) a uvedením na soupisce družstva (A, B atd.); správnost uvedení hráče na soupisce družstva lze ověřit on-line na webu FUTis veřejnosti volně přístupném; výsledek kontroly zapíše sudí na zadní stranu ZoU; rozhodčí zkontroluje také ústroj hráčů připravených k utkání (odst. 22); správné vedení a úplné vyplnění ZoU odpovědnými osobami, tj. všichni V FK a rozhodčí: pořadatel turnaje (utkání) 15 minut před utkáním předloží připravené ZoU (předem vyplněno: soutěž, místo, datum, čas); vedoucí FK (obou soupeřů) nebo kapitáni vypisují (tak aby vypsaný ZoU obdržel rozhodčí nejméně 5 minut před utkáním) název svého družstva, čísla hráčů a celá jména hráčů připravených na utkání, brankáře uvést na prvním řádku, kapitána vedle jména označit K popř. zakroužkovat jeho číslo hráče, hráče dalších týmů jednoho FK označit A, B, C; po utkání zapíše rozhodčí výsledek utkání a poločasu, střelce branek, napomínání kartami (při udělení ČK i krátké zdůvodnění na zadní straně ZoU), vedoucí družstev zkontrolují údaje v ZoU a správnost potvrdí svým podpisem; rozhodčí na závěr vypíše údaje o své osobě a vyznačí je-li sudím laickým z lidu nebo od pověřeného mužstva (uvede název družstva, které jej 4

5 zajistilo) a svým podpisem potvrdí celkové schválení ZoU, na zadní stranu zápisu uvede rozhodčí zdůvodnění ČK, úrazy (např.: zranění hráče v 15 Koudelka Jan, č. 5 z FK Vyškov kotník pravé nohy, hráč nepokračoval v utkání ) a jiná důležitá sdělení pro OkKF (mimořádné výdaje, požadované náhrady); výsledek utkání s hrubě neúplným ZoU bude započten do tabulky až po hodnověrném doplnění údajů), při neúplném nebo nesprávném vedení ZoU postihne OkKF všechny odpovědné osoby za příslušné chybějící nebo nesprávné údaje; veškeré události (důvody ČK, námitky, zranění a jiné), které se stanou v tomto utkání, zapisuje na zadní stranu ZoU pouze rozhodčí; cokoli bude na zadní straně ZoU napsáno rozhodčím, musí podepsat rozhodčí a v případě námitek a jiných zápisů také kapitán nebo vedoucí mužstva, kterého se daný popis týká; (převzato ze ZoU KKF Brno); hlášení výsledků utkání je v den utkání do 19:00 předsedovi OkKF a je jednotné pro OPF i OTF bez rozdílu řídí-li utkání (turnaj) laický rozhodčí (hlásí pořádající FK) nebo delegovaný rozhodčí (hlásí přímo sudí); řádně vyplněný ZoU se fyzicky odevzdá do bytové schránky předsedovi OkKF dle adresáře KF nebo se výsledky hlásí elektronickou formou jako příloha u či ICQ a následně se ZoU do 10ti pracovních dnů odevzdá nebo zašle poštou předsedovi OkKF, rozhodující je den doručení; doručit ZoU elektronicky znamená pořízení elektronické podoby ZoU, použije se skener nebo vhodný digitální fotoaparát, který má také již většina mobilů, důležité je překontrolovat čitelnost pořízené digitální kopie; postup při úrazu na soutěžním utkání hráče registrovaného u KF FAČR: zaznamenání do ZoU (provede sudí jak je uvedeno výše), ošetření hráče u lékaře, vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu Kooperativa a jeho potvrzení lékařem, předání OkKF Vyškov (srovnání se ZoU); další postup zajišťuje OkKF: předání KKF Brno (kontrola úplnosti), předání KF FAČR Praha (potvrzení), předání na centrálu pojišťovny Kooperativa k tzv. likvidaci pojistné události; z titulu akce ČSTV jsou řádně registrovaní hráči platící členské příspěvky FUTis hromadně pojištěni na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a.s. č. smlouvy , platnost od ; škody způsobené hostujícími družstvy na zařízení domácího hřiště či stadiónu řeší pořadatel přímo s viníkem a jeho V FK, je-li viník z řad diváků řeší se běžným občansko-právním postupem popřípadě i za spolupráce s policií ČR. 19. Vyplacení rozhodčího turnaje každý FK předá příspěvek na odměnu rozhodčího přímo rozhodčímu; na předávanou částku vyplní FK výdajový pokladní doklad (originál si nechá, kopii dá rozhodčímu); příspěvek FK na odměnu delegovaného rozhodčího je 75 Kč za jedno utkání, příspěvek FK na odměnu laického rozhodčího je 50 Kč za jedno utkání, celkový příspěvek na odměnu rozhodčího jednoho FK pro turnaj je násobkem počtu odehraných utkání daným FK (2 zápasy = 150 Kč resp. 100 Kč); problémy s vyplacením odměny rozhodčího zapíše rozhodčí na zadní stranu příslušného ZoU a potvrdí svým podpisem; OkKF s proviněným FK zahájí disciplinární řízení nebo přímo udělí pokutu dle odst. 15; pořadatel turnaje nevyplácí cestovné, odměnu za neodehraná utkání a případné odmítnuté příspěvky jiných FK. 20. Bodové ohodnocení utkání a pořadí důležitosti údajů pro umístění družstev v tabulce za vítězství 3 body, za remízu 1 bod, prohra bez bodu; umístění družstev v tabulce: celkové body, vzájemná utkání (u více družstev mikrotabulka vzájemných utkání a v ní body, lepší skóre, tj. větší rozdíl branek, při shodě vyšší počet vstřelených branek), lepší celkové skóre (větší rozdíl branek, při shodě vyšší počet vstřelených branek), los; vítěz OPF postupuje přímo nebo do kvalifikace o KP JM (podle zpřesnění KKF Brno a aktuální situace v KP); postup jiného družstva než vítěze OPF lze pouze se souhlasem OkKF Vyškov a KKF Brno v souladu se směrnicí KKF Brno (zpravidla do 3. místa a za určitých podmínek do 6. místa v OPF); pro získání postupového místa z OPF do KP jsou stanoveny následující všeobecné podmínky: 1) OPF hrát podle pravidel futsalu FIFA, 2) registrována nejméně polovina hráčů a FK v OPF u FAČR, 3) pravidelné podávání informací ze všech okresních soutěží futsalu na KKF Brno, tj. výsledky, tabulky, střelci a jiné statistiky (všechny podmínky splněny); postupující a sestupující družstva mezi OTF a OPF určí OkKF (další text odrážky dočasně zrušen). 21. Vystoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže v průběhu soutěže OkKF individuálně posoudí podle rozehranosti soutěže zda se výsledky v tabulce soutěže ponechají nebo ne, střelci branek se ponechají v tabulce střelců, zbývající utkání se vždy řeší kontumací; kontumace neodehraného utkání je 5:0, pro odehrané nebo předčasně ukončené utkání se přihlíží k výsledku na hřišti: (1) vstřelené branky se potrestanému družstvu odpočítají z tabulky, včetně jejich střelců, určenému vítězi se započítají, včetně jejich střelců, (2) kontumační výsledek se stanovuje podle počtu gólů vstřelených určeným vítězem (minimálně 5:0), při dosažení 6 a více branek se kontumační výsledek stanovuje dle příkladu: výsledek na hřišti byl 7:9, vítězem bylo určeno domácí družstvo, protože se hosté provinili, tj. kontumace se stanoví na 7: Ústroj hráčů na utkání dres (s číslem, brankář odlišnou barvu než hráči), trenýrky, štulpny, chrániče holení, sportovní obuv dle povrchu hřiště: (1) sportovní hala sálovky, klasické tenisky či jejich obdoba nebarvící hrací povrch; (2) umělá tráva turfy nebo jako hala; (3) písek, šotolina a tráva - s gumovými nebo litými kolíky z umělé hmoty, kovové kolíky jsou zakázány; kapitán označen páskou na rukávu, domácí družstvo (psané v losu jako první na řádku) je povinno se barvou dresů přizpůsobit soupeři (tzn. sada náhradních dresů odlišné barvy, možno i rozlišovací dresy). 23. Ceny pro nejlepší družstva a hráče okresních soutěží jsou součástí rozpočtu OkKF (viz příloha propozic). 5

6 E: Okresní pohár 24. KF FAČR vyhlašuje každoročně Pohár futsalu přihlášky do Poháru futsalu podávat volnou formou na adresu předsedy OkKF ( , icq); hraje se vylučovacím způsobem již od stupně okres, propozice pro okresní kolo Poháru futsalu budou na webu OkKF spolu s termíny, které vyhlásí OkKF zpravidla počátkem ledna v daném roce. 25, 26, 27, 28 - volné. F: Rozhodování utkání rozhodčími 29. OkKF deleguje na utkání okresních soutěží školené rozhodčí proškolení provádí OkKF Vyškov nebo KF vyšších stupňů, rozhodčí se řídí futsalovými dokumenty (viz odst. 1 a 2) zpřesněnými v odst. 18, 19, 29 až 33; rozhodčí je spoluodpovědný za vyplnění ZoU dle odst Delegovaný rozhodčí působí jako hlavní rozhodčí a pro každé utkání se určuje pomocný rozhodčí dle odst. 18; změnu rozhodčího v průběhu utkání lze provést jen v nevyhnutelných případech (důvod se uvede do ZoU). 31. Činnost rozhodčího rozhodčí se dostaví na místo utkání za každého počasí, protože on vždy rozhoduje o způsobilosti povrchu hřiště pro hru; rozhodčí se dostaví na místo utkání 15 min. před zahájením utkání, 10 min. před zahájením utkání převezme od V FK připravené ZoU dle odst. 18 a prověří připravenost k odehrání utkání dle odst Zajištění rozhodčích pro utkání pro každé utkání musí být zajištěn sudí včetně odložených utkání a samostatných utkání (OkKF lze požádat tři dny předem o zajištění sudího), není-li určen sudí dle odst. 29 nebo se tento z různých důvodů nedostaví určuje se laický sudí; laický sudí od pověřeného týmu popřípadě z lidu řídí jeden zápas nebo celý turnaj dle dohody soupeřů jednotlivých zápasů; laický sudí plní přiměřeně všechny povinnosti hlavního sudího; pověřený tým je stanoven takto: pro první a čtvrtý zápas to je volný domácí tým, pro druhý a třetí zápas to je volný hostující tým, volným týmem se rozumí tým, který v daném zápase nehraje; dostaví-li se dodatečně delegovaný sudí převezme další řízení utkání, laickému sudímu náleží 100 Kč za jedno utkání. 33. Odměny rozhodčího vyplacení základní odměny delegovanému rozhodčímu popřípadě rozhodčímu z lidu náleží dle odst. 19, případné nevyplacení náhrady rozhodčí zapíše na zadní stranu ZoU s uvedením, který FK na odměnu nepřispěl; nesplní-li rozhodčí své povinnosti (odst. 29 až 31) rozhodne OkKF o postihu rozhodčího obdobně jako v odst. 15, dle závažnosti až do 50 % základní odměny za utkání; inkaso finančního postihu rozhodčího provede OkKF krácením odměn; za neodehrané utkání či turnaj delegovanému rozhodčímu náleží náhradní odměna (kompenzace) za ztrátu času ve výši odměny za jedno utkání (150 Kč) a cestovné v běžné výši (4,50 Kč / 1 km); vyplacení tzv. dalších odměn rozhodčímu provede OkKF dle schváleného výkazu 1x za hrací období, tj. cestovné, náhradní odměny (kompenzace) za ztrátu času při neodehraní zápasu z důvodu nedostavení se soupeře či soupeřů a případně nevyplacenou odměnu (nepřispěl-li některý FK dle odst. 18). G: Různé 34. Tabulky družstev a střelců branek OkKF zpracovává ve VMF č. 2 s podrobnými statistikami za předchozí soutěžní ročník a historické statistiky; vedou se (sezóna a historické) pro oba okresní stupně samostatně, tj. pro OPF i OTF. 35. Vyúčtování za předchozí kalendářní rok OkKF zpracovává VMF s vyúčtováním za předchozí hrací období, přednostně samostatně podzimní část a jarní část; předmětem vyúčtování jsou poplatky a pokuty: doplňování soupisek, ČK a ŽK, neplnění propozic, přeložené turnaje, DŘ, pronájem SH při Poháru, ); pro případná pasiva týmů je termín splatnosti uveden v daném VMF, při jeho nesplnění se nestanovují penále, ale vyvozují se herní důsledky (rozhoduje SKK a v průběhu soutěže OkKF) jako v odst Účel vratné částky vratná částka (1000 Kč dle odst. 3) slouží jako motivace k udržení družstev v rozehrané soutěži, po řádném ukončení daného ročníku okresní soutěže bude družstvu převedena vratná částka do nového ročníku nebo na požádání vrácena; vratná částka je krácena v případě dluhu družstva vůči OkKF nebo dokonce propadá v případě odstoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže v průběhu rozehraného ročníku. 37. Námitky (protesty) k průběhu utkání veškeré námitky (protesty) k průběhu utkání je nutno zapsat do ZoU ihned po utkání (s vyjádřením stran a sudího); nejpozději do tří dnů po utkání je nutno zaplatit vklad 200 Kč v OPF či 100 Kč v OTF (dle odst. 16, rozhodné je datum podání převodního příkazu či poštovní poukázky), do tří dnů po utkání lze podat zpřesnění či komentář námitky em; 6

7 námitku řeší OkKF na svém nejbližším zasedání a o výsledku musí do 30 dnů zúčastněné strany informovat, v případě, že mužstvo nezaplatí OkKF vklad 200 Kč resp. 100 Kč, tak OkKF námitku neřeší. 38. Případné odvolání proti rozhodnutí OkKF lze podat em na OkKF nebo doporučeným dopisem na KKF s vkladem jako při námitce. 39. Volné. 40. Kontakty FK a OkKF obousměrný kontakt FK a OkKF je přednostně elektronický a bezhotovostní, tj. y, web stránka OkKF a bankovní převody na účtu OkKF; kontakty telefonní a dopisy jen v nutných případech; přehledy kontaktů jsou v adresářích FK, KF, které jsou umístěny na webu OkKF; pro finanční operace užívat konstantní symbol např a pro variabilní symbol zvolit číslo registrace u FAČR nebo číslo mobilu V FK uvedené v adresáři FK. 41. Volné. 42. Družstva jednoho FK (A, B, C, ) v soutěžích futsalu může startovat více družstev od jednoho FK (A, B, C, ), družstva jednoho FK musí mít shodný název a rozlišují se písmeny A, B popřípadě C; družstva jednoho FK však nesmí hrát spolu v jedné skupině dané soutěže, s výjimkou nejnižší soutěže; za B-družstvo mohou z A-družstva nastoupit max 3 hráči (totéž za C z B atd.), za A-družstvo může z B-družstva nastoupit max 5 hráčů (totéž za B z C atd.), start hráčů za družstvo o více stupňů (z A za C, z C za A) je zakázán; prokazování příslušnosti jednotlivých hráčů k družstvu (A, B, C, ) se provádí podle odst. 6 a 18 kopií soupisky družstva na níž je hráč uveden; v příslušném ZoU se hráč za jménem označí písmenem příslušného družstva (A, B, C, ), např. v ZoU "FK Ulička - FC Jiskra B" může být uveden hráč: "Oblý Petr (A)" z družstva "FC Jiskra A"; hráči do 21 let mohou hrát za družstvo ve vyšší soutěži (z B za A, z C za A, apod., nikoliv obráceně) mimo stanovenou kvótu pěti hráčů, například: hráč ze soupisky C může hrát za vlastní FK v jakémkoliv jeho týmu hrajícím vyšší soutěž (označení týmu - B, A) mimo kvótu pěti hráčů. 43. Případné návrhy na doplňky nebo změny těchto propozic zasílejte em nebo icq na adresu OkKF (kdykoliv). Příloha: Rozpočet Okresní komise futsalu FIFA okresu Vyškov na rok (příloha je určena pouze pro FK hrající okresní soutěž a OkKF jej zašle na vyžádání). Zkratky používané v okresním futsalu: ČK, ŽK červená karta, žlutá karta ČMFS Českomoravský fotbalový svaz (nově FAČR) DK, DŘ disciplinární komise, disciplinární řízení FAČR Fotbalová asociace České republiky (dříve ČMFS) FK futsalový klub (sport. klub, TJ aj. oddíl futsalu) FUTis nový registrační systém pro hráče a FK KB Komerční banka, a.s. KF komise futsalu KKF Krajská KF (dříve oblastní KF) Brno KP, D krajský přebor, divize MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky OkKF Vyškov Okresní komise futsalu FIFA (dříve malého fotbalu) Vyškov OPF, OTF okresní přebor futsalu, okresní třída futsalu OP, RP občanský průkaz, registrační průkaz RL registrační lístek (přihláška k registraci nebo ohlášení přestupu-hostování) SF ČR Svaz futsalu České republiky SH sportovní hala SMM Vyškova Správa majetku města Vyškova SKK, KK schůze (shromáždění) KK, klubová komise (V FK nebo jejich ZV FK, dříve ligová komise) TJ tělovýchovná jednota V FK vedoucí futsalového klubu ZV FK zástupce vedoucího futsalového klubu VMF Vyškovský magazín futsalu web OkKF (okresní stránky) web FAČR (svazové stránky) web FUTis ZoU zápis o utkání Schváleno: dne na SKK formou změn propozic předcházejícího ročníku (viz zápis z SKK umístěný na webu OkKF) Zpracoval: dne za OkKF FAČR Vyškov Tobolík Franta 7

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

P R O P O Z I C E pro ročník výpis pro sudí

P R O P O Z I C E pro ročník výpis pro sudí Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 3.8.2017 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, e-mail f.tobolik@tiscali.cz P R O P O Z I C E pro ročník 2017-2018 výpis pro sudí A. Okresní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

P R O P O Z I C E pro ročník

P R O P O Z I C E pro ročník Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 28.10.2016 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, e-mail f.tobolik@tiscali.cz Změny pro tento ročník mají zelené podbarvení A. Okresní soutěže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002)

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002) Propozice Pořadatel: FC Písek Termín konání: pátek 1. 2. 2013 Čas: 12:30 17:00 Místo konání: víceúčelová hala Vodňany, Výstavní ul. 726 Hrací plocha: palubovka Rozměr plochy: 35 x 19 m, branky 3 x 2 m

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel. Krajská komise FUTSALU Zlín. ( KKF ) KKF si vyhrazuje

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Pořadatel: 1. HFK Olomouc a. s. Místo: stadion 1. HFK Olomouc, Staškova ul., Olomouc Holice (umělá tráva III. generace)

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

Soutěžní ád SK HVL Prostějov

Soutěžní ád SK HVL Prostějov Soutěžní ád SK HVL Prostějov Článek 1 Základní ustanovení 1. Soutěžní ád (dále jen S ) SK Hanácká volejbalová liga je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a ízení soutěží vyhlášených SK HVL Prostějov,

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Herní řád ČAAF, strana 1

Herní řád ČAAF, strana 1 1. Úvod... 3 2. Kluby... 3 2.A. Název klubu... 3 2.B. Změna údajů o klubu... 3 3. Soutěže řízené ČAAF... 3 3.A. Systém soutěží... 3 3.A.1. Pořadí v základní části... 3 3.A.2. Pomocná kritéria... 3 3.A.3.

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží: Komise mládeže Krajského výboru ČVS Ivana Müllerová, U Lesíka 616, 468 41 Tanvald TZ: 483 394 660, TB: 483 394 943,

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

OLOMOUC 18. 19. června 2016

OLOMOUC 18. 19. června 2016 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc MT: +420 777 311 108; +420 776 822 216; E-mail: zatloukal@cvf.cz; olkvs@cvf.cz Komise společenského významu OL KVS VYDÁVÁ Finále XX.

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek Komise rozhodčích METODICKÝ POKYN k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Zápis

Více

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ Svaz národní házené P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ platné od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail:

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více