1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR"

Transkript

1 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako Cenné papíry a jednotliv jako Cenný papír ) musí vycházet z posouzení Prospektu jako celku, v etn dokument, které jsou do nich za len ny formou odkaz. Na základ implementace relevantních ustanovení Sm rnice o prospektu jednotlivými lenskými státy Evropského hospodá ského prostoru( lenské státy EHP ) shrnutí Prospektu, v etn jakéhokoli jeho ekladu, samo o sob nezakládá v t chto jednotlivých lenských státech EHP soukromoprávní odpov dnost p íslu ných odpov dných osob, s výjimkou p ípad, kdy by shrnutí bylo zavád jící, nep esné nebo v nesouladu p i spole ném výkladu s ostatními ástmi tohoto Prospektu. Pokud bude v souvislosti s informacemi obsa enými v Prospektu podána aloba u soudu lenského státu EHP, m e být navrhovatel v d sledku pou ití vnitrostátních právních p edpis lenského státu Evropského hospodá ského prostoru, ve kterém je aloba podána, povinen hradit náklady na p eklad tohoto Prospektu je p ed zahájením soudního ízení. Výrazy definované ní e v emisních podmínkách pro dluhové cenné papíry ( Podmínky pro Dluhopisy ) a v emisních podmínkách pro certifikáty ( Podmínky pro Certifikáty ) ní e budou mít v tomto shrnutí stejný význam, pokud není stanoveno jinak. 1.1 Hlavní rysy Údaje o emitentovi: Emitent, LEVADE S.A. ( Emitent ), jednající prost ednictvím jednoho i více svých investi ních oddíl (compartments) ( Oddíly a jednotliv jako Oddíl ) je sekuritiza ní spole ností, oprávn nou a jednající pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF Lucemburský regulátor kapitálového trhu), podle Lucemburského zákona ze dne 22. ezna 2004 o sekuritizaci ( Zákon o Sekuritizaci ). Emitent byl zalo en a zapsán v Lucemburském rejst íku obchodu a spole ností pod íslem B na neomezenou dobu jako ve ejná spole nost s ru ením omezeným (société anonyme) dne 21. ervna 2007 podle Lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech v aktuálním zn ní. Podle lánku 4 stanov Emitenta ( Stanovy ), p edm tem podnikání Emitenta je zaji ování a provád ní sekuritiza ních transakcí, ve smyslu Zákona o Sekuritizaci, který se na Emitenta vztahuje. Emitent je oprávn n uzavírat jakékoliv smlouvy a provád t ve keré úkony nutné i pot ebné pro ú ely sekuritizace, jak je definována v lánku 1(1) Zákona o Sekuritizaci. edstavenstvo Emitenta je oprávn no, v souladu s podmínkami Zákona o Sekuritizaci a zejména ustanovení jeho paragrafu 5, vytvá et jednotlivé Oddíly v rámci spole nosti. Ka dému Oddílu je p azena ur itá ást aktiv a pasiv související s p íslu ným financování. Emitent p ed datem tohoto Prospektu nevykonával ádné obchodní a jiné aktivity, vyjma innosti související s svým zalo ením. Základní upsaný kapitál Emitenta je EUR, a je rozd len do 700 kmenových akcií o jmenovité hodnot 100 EUR, v echny akcie byly ádn splaceny. Existuje pouze jedna t ída vzájemn rovnocenných akcií (paripassu). V echny akcie Emitenta jsou ve vlastnictví Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft se sídlem: Kolingasse 19, 1090 Víde, Rakousko ( VBAG ), lena Volksbank-Gruppe (sestávající se z VBAG, Investkredit Bank AG, Kommunalkredit Austria AG- VBAG Group nebo Group ). Forma Cenných papír : V rámci tohoto programu emise dluhových cenných papír ( Dluhopisový program ), jsou emitovány dluhové cenné papíry ( Dluhopisy ) a certifikáty (the Certifikáty ) pouze ve form na majitele. Ka dá série, p ípadn Tran e Cenných papír bude p edstavována vydáním Trvalého Globálního Dluhopisu. Kone né dluhové cenné papíry a úrokové kupony nebudou vydány. Clearingové systémy: Clearstream AG, Frankfurt, Börsenplatz 7 11, D Frankfurt nad Mohanem, N mecko, p ípadn jiný clearingový systém který bude stanoven v kone ných podmínkách ( Kone né Podmínky ).

2 ny: Doby splatnosti: Jmenovitá hodnota: Mezinárodní identifika ní íslo Cenného papíru ( ISIN ): Dluhopisy s pevným úrokem: Dluhopisy s nulovým kupónem: Dluhopisy s plovoucím úrokem: Dluhopisy s variabilním kupónem: Pod podmínkou dodr ení v ech p íslu ných právních nebo regulatorních omezení, p íslu ných zákon, p edpis a sm rnic, mohou být Cenné papíry vydány v libovolné m dohodnuté mezi Emitentem a p íslu nými upisovateli ( Upisovatelé a jednotliv jako Upisovatel ). Doby splatnosti jsou p edm tem dohody mezi Emitentem, p íslu ným Platebním zprost edkovatelem a p íslu ným Upisovatelem, p em platí, e doba splatnosti Cenných papír iní minimáln jeden m síc a e bude omezena nejkrat í a nejdel í dobou splatnosti, kterou budou v daném ase umo ovat nebo vy adovat p íslu né zákony, p edpisy a sm rnice vztahující se na Emitenta. Cenné papíry budou vydány ve jmenovitých hodnotách stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ISIN Cenného papíru vydaného prost ednictvím jednotlivých Oddíl Emitenta bude uvedeno v Kone ných Podmínkách ka dé emise. Úrok Dluhopis s pevným úrokem ( Dluhopisy s pevným úrokem ) bude splatný zp tn na základ a v termínu i v termínech splatnosti stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Dluhopisy s nulovým kupónem ( Dluhopisy s Nulovým Kupónem ) mohou být vydávány za upisovací cenu odpovídající své jmenovité hodnot nebo s diskontem a nebudou úro eny. Dluhopisy s plovoucím úrokem ( Dluhopisy s plovoucím úrokem ) ponesou úrok, který bude ur en samostatn pro ka dou Sérii na základ dohody mezi Emitentem a p íslu ným Upisovatelem/Upisovateli se zohledn ním jakékoliv p ípadné mar e, jak stanoví p íslu né Kone né Podmínky. Kone né Podmínky vydané pro ka dou emisi Dluhopis s variabilním kupónem ( Dluhopisy s variabilním kupónem ) stanoví základ pro výpo et vý e splatného úroku, p em tímto základem m e být akcie, dluhový instrument, fond, index, komodita, m na nebo vzorec i ko z t chto veli in, p ípadn se tento základ stanoví jiným zp sobem uvedeným v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Certifikáty: Certifikáty budou nabízeny jako indexové Certifikáty ( Index- Certifikáty ), diskontové Certifikáty ( Diskontové Certifikáty ), bonusové Certifikáty ( Bonus-Certifikáty ) a turbo Certifikáty ( Turbo-Certifikáty ). Pokud není v Kone ných Podmínkách uvedeno jinak, Certifikáty nebudou úro eny. Namísto toho bude vyplacena pouze splatná ástka, která bude vypo tena na základ podkladových hodnot ( Podklady ), jak jsou definovány v 3.5 Special Risks of Individual Specifications and Categories of Securities - Risks of individual product categories - General risks of derivative Securities ) v etn, ale bez omezení, ukazatel, kapitálu, dluh, m n, komodit, budoucích smluvních vztah, úrokovým sazbám (nebo jejich ko m, uvedeným i neuvedeným). ástka splatnosti m e být stanovena jako minimum ( Dno ) nebo maximum ( Strop ) nebo m e být v p íslu ných Kone ných Podmínkách stanovena jinak. Úroková období a úrokové sazby: Délka úrokových období pro Dluhopisy a p íslu ná úroková sazba nebo metoda jejího výpo tu se m e v ase li it nebo m e být pro v echny Série stejná. Dluhopisy mohou mít stanovenou nejvy í úrokovou sazbu, nejni í úrokovou sazbu, p ípadn obojí. Pou ití období úro ení umo uje, aby Dluhopisy nesly b hem stejného úrokového období r zný úrok. V echny informace tohoto druhu budou uvedeny v p íslu ných Kone ných

3 Podmínkách. ípadná délka úrokových období Certifikát a p íslu ná úroková sazba i metoda jejího výpo tu bude uvedena v Kone ných Podmínkách. Dluhopisy s variabilní ástkou splacení: Splácení dluhopis : Kone né Podmínky vydané pro jednotlivé emise Dluhopis s variabilní ástkou splacení ( Dluhopisy s variabilní ástkou splacení ) stanoví metodu pro výpo et kone ných ástek splacení, co m e být pomocí odkazu na akcie, dluhový instrument, fond, index, komoditu, m nu nebo vzorec i ko z t chto veli in, p ípadn jiným zp sobem uvedeným v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Dluhopisy mohou být splatné v jejich nominální hodnot nebo ve vý i (up esn né vzorcem nebo jiným zp sobem) stanovené v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ástka ke splacení m e být vypo tena podle ceny Podklad (jak jsou definovány v 3.5 Special Risks of Individual Specifications and Categories of Securities - Risks of individual product categories - General risks of derivative Securities ) zp sobem p edvídaným v p íslu ných Kone ných Podmínkách, kde nejni í ástka ke splacení (Dno) a nejvy í ástka ke splacení (Strop) mohou být ur eny p íslu nými Kone nými Podmínkami. Splacení ve splátkách: íslu né Kone né Podmínky Dluhopis ( Kone né Podmínky Dluhopis ) mohou stanovit, e Dluhopisy lze splatit ve dvou i více splátkách a ve vý i a v termínech stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ed asné splacení: ed asné splacení podle volby Emitenta nebo Vlastník Cenných papír : Ostatní Cenné papíry: S výjimkou stanovenou v ásti ed asné splacení podle volby Emitenta nebo Vlastník Dluhopis ní e, lze oba druhy Cenných papír splatit podle volby Emitenta p ed datem jejich splatnosti pouze tehdy (jak je detailn ji popsáno v Podmínkách), dojde-li ke zm právních p edpis, naru ení hedgingu, nebo ke zvý ení náklad na hedging i k události vztahující se k Hlavnímu Oddílu a/nebo ke zvý ení náklad na p íslu ný hlavní oddíl aktiv (the Hlavní Oddíl ). Dluhopisy je také mo né p ed asn splatit z da ových vod. Turbo-Certifikáty je mimo to mo né p ed asn splatit v p ípad, e Podklady pou ívané pro výpo et ástky splatnosti dosáhnou ur ité hladiny edvídané v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Kone né Podmínky vydané pro ka dou emisi Cenných papír stanoví, zda je mo né, aby byly tyto Cenné papíry splaceny p ed jejich stanovenou dobou splatnosti na základ volby Emitenta (bu zcela, nebo áste ) a/nebo vlastník Dluhopis, p ípadn vlastník Certifikát ( Vlastníci Dluhopis a Vlastníci Certifikát samostatn, a spole jako Vlastníci Cenných papír ), a/nebo takové Cenné papíry podléhají jakékoli jiné volb Emitenta nebo Vlastník Cenných papír, které platí pro toto splacení a/nebo pro jinou volbu. Na Dodate né kapitálové dluhopisy se v prvních osmi letech jejich trvání nevztahuje mo nost splacení na základ volby Vlastník Dluhopis. V p íslu ných Kone ných Podmínkách budou uvedeny podmínky platné pro Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy s nízkým úrokem, Dluhopisy vázané na úrokovou sazbu, Dluhopisy step-up, Dluhopisy step-down, dvoum nové Dluhopisy, reverzní doum nové Dluhopisy, voliteln dvoum nové Dluhopisy, áste splacené Dluhopisy, Dluhopisy jojo, Dluhopisy se zp tn plovoucí sazbou, Dluhopisy vázané na inflaci, Dluhopisy CMS, Dluhopisy range accrual, Dluhopisy ratchet, Dluhopisy snowball, Dluhopisy steepener, epínatelné (switchable) Dluhopisy, Dluhopisy s tr ním na asováním, Dluhopisy chooser, Dluhopisy coupon booster, Dluhopisy s dvojitým splacením, reverzní vym nitelné Dluhopisy, bonusové Dluhopisy vázané na index, akcii, komoditu, fond, m nu nebo

4 jejich ko, diskontové Dluhopisy, Dluhopisy cash-or-share a pro v echny dal í typy Dluhopis, u nich se mohou Emitent a jakýkoliv Upisovatel, nebo Upisovatelé dohodnout, e je vydají na základ Programu. Srá ková da z Dluhopis : 1. Uplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up). Pro Dluhopisy, na které se podle Kone ných Podmínek vztahuje navý ení plateb z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up), se pou ije následující: echny platby jistiny a /nebo úrok v souvislosti s Dluhopisy se budou uskute ovat bez jakýchkoli odvod a srá ek, daní, leda e tyto odvody i srá ky jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. V tomto p ípad Emitent zvý í své platby tak, aby Vlastníci Dluhopis obdr eli takové ástky, jaké by obdr eli, pokud by tyto odvody a srá ky nebyly vy adovány, vyjma daní, poplatk nebo p ípad, kdy: (a) (b) (c) (d) (e) je plátcem jakákoliv osoba jednající jménem Vlastníka Dluhopis jako schovatelská banka nebo inkasní agent, i jakýmkoliv jiným zp sobem, který nepodléhá odvodu nebo srá ce z strany Emitenta z plateb jistiny a/nebo úrok provedených Emitentem; nebo se hradí z toho d vodu, e Vlastník Dluhopisu má, nebo m l ur ité osobní, i obchodní vztahy s Lucemburským velkovévodstvím a/nebo jinou jurisdikcí, ze které Emitent provádí, nebo se má za to, e provádí, výplaty Dluhopis, a ne pouze z d vodu, e platby vztahující se k Dluhopis m jsou, nebo se pro da ové ú ely pokládají za odvozené ze zdroj v Lucemburském velkovévodství a/nebo jiné jurisdikci; má se za to, e rakouská Kapitalertragsteuer (da z výnosu kapitálu), má v okam iku vydání Dluhopis ú inky dan spadající pod tento oddíl (b), ve vztahu ke které nebudou hrazeny ádné dodate né ástky; nebo kde tento odvod, i srá ka je uvalena na platbu jednotlivci a její uhrazení je po adováno na základ sm rnice rady 2003/48/EC nebo jiné sm rnice Evropské unie implementující záv ry jednání rady ECOFIN z listopadu 2000 o zdan ní p íjm z vklad i jiného implementa ního, nebo souvisejícího zákona, nebo zavedené pro ú ely spln ní takové sm rnice; nebo se hradí z d vodu zm ny zákona, který nabude ú innosti více ne 30 dní po splatnosti p íslu né platby, nebo je provedena z d vodu a oznámena v souladu s 11 Podmínek pro Dluhopisy, kterékoli nastane pozd ji; nebo je provedena Vlastníkem Dluhopis nebo jeho jménem, který mohl p edejít této srá ce i odvodu p edlo ením Dluhopis Platebnímu agentovi v jiném lenském stát Evropské unie. 2. Neuplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax grossup). Pro Dluhopisy, na které se podle Kone ných Podmínek neuplatní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up), se pou ije následující: echny platby jistiny a úroku vztahující se k Dluhopis m se budou uskute ovat bez jakékoliv srá ky i odvodu a daní, leda e tato srá ka i odvod jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. V tom p ípad Emitent provede takové srá ky i odvody a zaplatí sra enou i odvedenou ástku íslu ným ú ad m.

5 Emitent není povinen hradit ádné dal í ástky z jistiny a/nebo úrok z d vodu srá ek i odvod. Pro podrobné informace o zdan ní Cenných papír viz. 8 - Taxation. Srá ková da z Certifikát : Neuplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up). echny platby vztahující se k Certifikát m se budou uskute ovat bez odvod a srá ek a daní, leda e tyto odvody a srá ky jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. Emitent není povinen hradit ádné dal í ástky z d vodu odvod nebo srá ek Vlastník m Certifikát. Pro podrobné informace o zdan ní Cenných papír viz. 8 - Taxation. Platba za mana erské slu by: Status Cenných papír : Mana er, který vykonává pro Emitenta ur ité mana erské slu by ( Mana erské slu by ) obdr í platbu za mana erské slu by ( Platba za mana erské slu by ). Viz. 9.1 Principal Documents Management Agreement ). Certifikáty budou podle specifikace uvedené v p íslu ných Kone ných Podmínkách zakládat p ímé, nepodmín né, nezaji né a nepod ízené závazky Emitenta s omezeným postihem, vyjma jakýchkoliv závazk po adovaných zákonem jako p ednostních. Dluhopisy mohou být vydávány jako prioritní Dluhopisy ( Prioritní dluhopisy ) nebo jako pod ízené Dluhopisy ( Pod ízené dluhopisy ) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro Dluhopisy Status. Prioritní dluhopisy které jsou podle p íslu ných Kone ných Podmínek (polo ka 15) Prioritními dluhopisy, budou zakládat p ímé nepodmín né, nezaji né a nepod ízené závazky Emitenta s omezeným postihem, a budou si vzájemn rovnocenné (pari passu). Pod ízené dluhopisy (nap., Pod ízené dluhopisy, Dodate né kapitálové dluhopisy nebo Pod ízené dodate né kapitálové dluhopisy ), které jsou uvedeny v Kone ných Podmínkách (polo ka 15) jako pod ízené, zakládají nezaji né a pod ízené závazky Emitenta které jsou vzájemn rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem tak i v i v em dal ím pod ízeným závazk m Emitenta, s výjimkou t ch pod ízených závazk, které mají p ednost ed Dluhopisy nebo mají p ednost ze zákona. Investi ní aspekty: Zákaz majetkových dispozic: ové poru ení závazk i ostatním v itel m: ípady poru ení: Rozhodné právo: íslu né Kone né Podmínky budou obsahovat v echny specifické investi ní aspekty pro ur ité Série nebo Tran e Cenných papír, pokud to ipadá do úvahy. Potenciální kupující by m li zvá it v echny dal í investi ní aspekty uvedené v p íslu ných Kone ných Podmínkách a m li by se svými vlastními finan ními a právními poradci poradit o rizicích spojených s investicí do jednotlivých Sérií Cenných papír a o vhodnosti investování do jakýchkoli Cenných papír v souvislosti s jejich individuální situací. Není stanoven zákaz majetkových dispozic ( Negative Pledge ). Neexistuje ustanovení o k ovém poru ení závazk v i ostatním itel m. Podmínky neuvád jí výslovné p ípady poru ení. Rakouské právo vyjma ustanovení rakouského mezinárodního práva soukromého, v etn v ak Lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech (pou ití lánk tohoto zákona je výslovn

6 vylou eno) a zákona ze dne 22. b ezna 2004 o sekuritizaci (v platném zn ní) Soudní p íslu nost: Závazná jazyková verze: Nevýlu ným místem p íslu nosti pro p ípad jakéhokoliv soudního sporu vedeného v souvislosti s Cennými papíry je Víde, Rakousko. Bu (podle ustanovení p íslu ných Kone ných Podmínek): Anglická, a pokud tak stanoví p íslu né Kone né Podmínky, bude vypracována pouze nezávazná informativní n mecká verze; nebo mecká, a pokud tak stanoví p íslu né Kone né Podmínky, bude vypracována pouze nezávazná informativní anglická verze. Ratingy: Stanoví-li tak p íslu né Kone né Podmínky, Cenné papíry mohou být (ale nemusí) ohodnoceny ratingovou agenturou. V p ípad, e jsou Cenné papíry ohodnoceny, bude tento rating uveden v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Rating není doporu ením k nákupu, prodeji ani dr cenných papír a rantigová agentura, která p azuje rating, jej m e kdykoliv pozastavit, sní it nebo odejmout. Omezení prodeje: V souvislosti s nabízením a prodejem p íslu né emise Cenných papír mohou být vy adována omezení pro Evropský hospodá ský prostor, Spojené státy, Velkou Británii, Japonsko a podobn. Viz. 9.2 Selling restrictions. Cenné papíry pro nabídku a prodej budou p edm tem omezení Na ízení S podle Zákona o Sekuritizaci. Cenné papíry s p vodní splatností více ne 365 dní podléhají da ovým edpis m Spojených stát a nemohou tak být nabízeny, prodány nebo edány ádné osob ze Spojených stát, v rámci Spojených stát, nebo do jejich dr by.

7 1.2 P ehled rizikových faktor Potenciální investo i by m li p ed p ijetím investi ního rozhodnutí pe liv zvá it rizika investice do jakéhokoliv typu Cenných papír. Výskyt ur itých p ípad nebo okolností uvedených v ásti týkající se rizikových faktor m e ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky v i investor m souvisejícím s Cennými papíry a/nebo m e nep íznivým zp sobem ovlivnit tr ní hodnotu a obchodní cenu Cenných papír, p ípadn práva investor vyplývající z t chto Cenných papír a v d sledku toho by investo i mohli ijít o ást nebo ve keré své investice. Potenciální investo i by m li tudí zvá it dv hlavní kategorie rizika: (i) rizika týkající se Emitenta, a (ii) rizika týkající se Cenných papír. (Více informací o rizikových faktorech viz 3 Risk Factors ). ed rozhodnutím o investici do ur itých Cenných papír vydávaných na základ tohoto Programu by si l investor provést svou vlastní zevrubnou analýzu (v etn vlastní ú etní, právní a da ové analýzy). Rizika týkající se Emitenta: uskupení pro zvlá tní ú el (speciál purpose vehikle); omezená aktiva a omezená odpov dnost; insolvence Emitent je Sekuritiza ním podnikem ve smyslu 2 Zákona o Sekuritizaci. Jeho obchodní aktivity jsou omezeny na ob asnou emisi r zných Sérií Cenných papír. Ka dá Série Cenných papír bude emitována samostatným Oddílem (více údaj viz, obecn, 2 - Description of the Structure of the Programme ). Skute nost, e Cenné papíry budou emitovány jednotlivými Oddíly znamená, e: nároky Vlastník Cenných papír jsou omezeny na daný Oddíl Aktiv (viz ní e 2.1 General Description of the Programme ). Jestli e tento majetek nebude neposta ovat k uspokojení jejich nárok, Vlastníci Cenných papír nebudou oprávn ni ádat náhradu z Aktiv jiných Oddíl, nebo z jakéhokoliv jiného majetku Emitenta nebo jiné strany ( omezená náhrada ); Emitent ani ádná t etí strana neru í za to, e Aktiva Oddílu budou dosahovat hodnoty posta ující ke splacení Cenných papír a výnos z nich; platby dlu ných ástek podle Podmínek pro Dluhopisy nebo Podmínek pro Certifikáty závisí, na jejich obratu, na platbách p ir stajících Aktiv m daného Oddílu obdr ených Emitentem. Hodnota chto Aktiv Oddílu závisí na závazcích t etích stran (v etn Dlu níka Hlavního Oddílu a, tam, kde to ichází do úvahy, na Derivátové protistran. Neexistuje ádná záruka, e tyto t etí strany budou schopné tyto závazky plnit; a p ípadná insolvence Emitenta m e ve svém d sledku zp sobit zánik závazk podle podmínek Hlavního Oddílu nebo Derivátové smlouvy. V tomto p ípad není zaru ené, e Emitent bude schopen uhradit platby z Cenných papír. Regulatorní riziko Legislativa, stejn jako soudní a administrativní praxe v právních ádech, v jejich rámci Emitent a VBAG Group p sobí, by se mohly ve vztahu k Emitentovi zm nit nep íznivým zp sobem. Obecná rizika týkající se Cenných papír Nákup Cenných papír p edstavuje ur itá rizika, která se r zní v závislosti na specifikaci a druhu Cenných papír. Obecn, nástroje jako Cenné papíry obsahují podstatné riziko ztráty celého vlo eného kapitálu, dále krom náklad vynalo ených v souvislosti s financováním takové investice, a náklad na provedení transakce. Ka dý investor by m l zvá it, zda je investice do Cenných papír podle jednotlivých okolností vhodná. Investování do Cenných papír vy aduje zevrubné pochopení podstaty p íslu né transakce. Investo i by li mít s investicemi zku enosti a m li by si být v domi spojených rizik. Dále jsou uvedena typická rizika, kterým investo i mohou elit: Vystavení se riziku Aktiv Oddílu Náhrada jistiny a úhrada úrok, nebo (p ípadn ) splacení emisní hodnoty Cenného papíru pomocí jednotlivé Oddílu Emitenta závisí pouze na výt ku, hodnot a/nebo (p ípadn ) p ír stku Aktiv daného Oddílu (více viz. 2.2 The Compartment Assets a 3.1 Risk Factors Relating to the Issuer Special

8 purpose entity; limited assets and limited liability; limited recourse of Security Holders; Management Services Fees ). Úrokové Riziko Vý e úrokové sazby na pen ních a kapitálových trzích m e denn kolísat a v d sledku toho se m e hodnota Cenných papír denn m nit. Úv rové riziko Úv rové riziko p edstavuje riziko toho, e Emitent áste i zcela nedostojí svým závazk m splatit úrok a/nebo jistinu z Cenných papír. Riziko úv rové p irá ky Úroková p irá ka je mar e, kterou má platit Emitent Vlastníkovi Cenného papíru jako prémii za p ijaté úv rové riziko. Investo i do Cenných papír na sebe p ebírají riziko, e se úv rová p irá ka Emitenta zm ní. Rating Cenných papír Rating (je-li takový) Cenných papír nemusí adekvátním zp sobem odrá et ve kerá rizika spojená s investicí do t chto Cenných papír a m e být pozastaven, sní en nebo sta en. Reinvesti ní riziko Celková tr ní úroková sazba m e b hem doby splatnosti Cenného papíru poklesnout pod jeho úrokovou sazbu. V tomto p ípad investo i nemusí být schopni reinvestovat hotovost uvoln nou z Cenných papír zp sobem, který jim zaru í stejnou míru návratnosti. Riziko p ed asného splacení Právo p ed asného splacení Emitentem je upraveno v Podmínkách. Pokud by Emitent uplatnil své právo v období, kdy dochází k poklesu tr ních úrokových sazeb, m e být výnos dosa ený p i splacení ni í, ne edpokládaný a splacená jistina Cenných papír m e být ni í, ne kupní cena, kterou investor za Cenné papíry zaplatil. Riziko hotovostního toku Obecn platí, e Cenné papíry p iná ejí ur itý hotovostní tok. Kone né Podmínky stanoví, za jakých podmínek, v jakých termínech a v jaké vý i se platí úrok a/nebo jistina. V p ípad, e dohodnuté podmínky nebudou spln ny, mohou se skute né hotovostní toky li it od p edpokládaných. nové riziko Kurzové riziko Investo i mohou být vystaveni riziku nep íznivých zm n devizových sm nných kurz nebo riziku, e íslu né orgány zavedou, nebo zm ní devizová omezení. Riziko inflace Riziko inflace je riziko budoucího znehodnocení pen z, které sni uje skute ný výnos z investice. Neexistující aktivní likvidní trh Riziko prodeje p ed kone nou splatností Investo i by si m li být v domi skute nosti, e nelze zaru it, e se rozvine likvidní druhotný trh s Cennými papíry, a pokud ji vznikne, není zaru eno, e jeho fungování bude pokra ovat. M e proto nastat situace, e investo i nemusí být schopni prodat Cenné papíry v po adovaném ase, nebo za po adovanou cenu. V nejhor ím p ípad nemusí být investo i v bec schopni prodat Cenné papíry p ed okam ikem splatnosti.

9 Riziko trhu Kótace Cenných papír m e být odlo ena, nebo p eru ena p íslu nou burzou, nebo p íslu ným regula ním adem z ady d vod. V p ípad kdy je pozastaveno, p eru eno nebo ukon eno obchodování s podkladovými aktivy pro Cenné papíry, obchodování s p íslu nými Cennými papíry bude rovn v inou pozastaveno, p eru eno nebo ukon eno a stávající p íkazy k prodeji nebo nákupu takových Cenných papír budou v inou zru eny. Investo i by si m li být v domi toho, e Emitent nemá ádnou mo nost ovlivnit pozastavení nebo p eru ení obchodování (vyjma situace, kdy je obchodování Cenných papír ukon eno z rozhodnutí Emitenta) a e investo i musí v ka dém p ípad nést rizika s tím spojená která, pakli e nastanou, budou mít zna ný nep íznivý vliv na investory. Riziko tr ní ceny P edchozí výkonnost Investo i jsou vystaveni riziku, e nastane nep íznivý vývoj tr ní ceny Cenných papír. Historickou cenu Cenných papír nelze pova ovat za ukazatel budoucí výkonnosti tohoto Cenného papíru. Nákup na úv r úv rové financování Pokud investor pro financování nabytí Cenných papír pou ije úv r a Cenné papíry následn nebudou splaceny, nebo pokud obchodní cena zna poklesne, nemusí investor elit pouze potenciální ztrát své investice, ale navíc musí také splatit úv r a p íslu né úroky. Transak ní náklady/poplatky Vedlej í náklady související zejména s nákupem a prodejem Cenných papír mohou zásadním zp sobem nebo zcela omezit ziskový potenciál Cenných papír. Clearingové riziko Investo i se musí spolehnout na funk nost p íslu ného clearingového systému. Zdan ní Potencionální investo i by m li kontaktovat své vlastní da ové poradce a konzultovat s nimi da ový dopad investice do Cenných papír, který by se mohl li it od da ové situace popsané pro investory obecn. Krom toho by se mohl da ový re im, který platí pro investora, zm nit v neprosp ch investora. Zm na legislativy Zm ny platných zákon, p edpis nebo praxe regulatorních orgán mohou mít nep íznivý vliv na Emitenta, Cenné papíry a investory. Investo i nemají v i Emitentovi ádná kolektivní práva V tomto Programu, Vlastník m Cenných papír nep íslu í ádná kolektivní práva k vymo ení jejich nárok i Emitentovi. Výkon nárok bude, v p ípad absence p íslu né legislativy, provád n individuáln. sledkem toho m e být, e zájmy t ch investor, kte í mají dostate né prost edky pro postup v i Emitentovi, mohou být podpo eny na úkor v ech ostatních. Zvlá tní rizika individuálních charakteristik nebo kategorií Cenných papír Nákup Cenných papír s sebou nese ur itá rizika, která se li í v závislosti na specifikaci a typu Cenného papíru. V zájmu porozum ní jednotlivým specifikacím, typ m a rizik m by m l investor vzít v úvahu a prostudovat p íslu nou ást 3 - Risk factors. Strukturované Cenné papíry mohou p edstavovat dal í rizika. Investice do Dluhopis a Certifikát, u nich je prémie, úrok, nebo jistina stanovena pomocí odkazu na jednu i více hodnot akcií, dluhových cenných papír, fond, m n, komodit, úrokových sazeb nebo jiných ukazatel i vzorc, a to bu p ímo nebo nep ímo, mohou v sob skrývat záva ná rizika, která nejsou spojena s podobnými investicemi do konven ního dluhového cenného papíru, v etn rizika, e výsledná úroková sazba (p ípadn ástka jistiny) bude ni í, ne úroková sazba splatná u konven ního dluhového cenného papíru ve stejné dob, a/nebo rizika, e by investor mohl ztratit celou jistinu svých Cenných papír, nebo její podstatnou ást. Navíc, Emitent nemá ádný vliv na skladbu a/nebo výpo et podklad, hodnoty nebo index. Investice do Cenných papír, které p edstavují ú ast na hedgeovém fondu, je spojena s vysokou mírou rizika. Proto by do takových Cenných papír m ly být investována pouze malá ást disponibilních prost edk investora, nikoliv ve keré disponibilní prost edky nebo prost edky získané na základ úv ru. Investice do takových Cenných papír bude nabízena investor m zvlá obeznámeným s investi ními

10 zále itostmi. Investo i by m li investici uskute nit pouze v p ípad, e jsou schopni pe liv zvá it rizika spojená s takovými Cennými papíry. Zvlá tní rizika ve vztahu k VBAG jako akcioná i Emitenta, transak ního partnera a poskytovatele slu eb VBAG vlastní 100% podíl v Emitentovi a m e jeho jménem vykonávat mno ství d le itých úkon p ed, hem a po emisi, nap íklad jako organizátor ( Organizátor ), Upisovatel a Platební zprost edkovatel ( Platební zprost edkovatel ). VBAG m e také jednat jako Odvozená smluvní strana Emitenta, stejn tak jako prodávat ur ité nástroje zakládající Hlavní Oddíl (ohledn Hlavního Oddílu, viz 2.2 The Compartment assets ). A koliv VBAG není odpov dná za Cenné papíry, ani neru í za závazky Emitenta Dr itel m Cenných papír podle Podmínek, nep íznivý dopad na pozici VBAG m e sou asn ovlivnit zp sobilost Emitenta plnit své závazky v i Dr itel m Cenných papír. Následují faktory, které mohou být relevantní ke shora uvedenému. - V rakouském bankovním sektoru panuje tvrdá konkurence a o ekává se, e se v budoucnosti je vyost í. To m e sní it zisky VBAG a vést ke sní ení kapitálu voln dostupného pro investice VBAG. - Legislativa, stejn jako soudní a administrativní praxe v jurisdikcích, kde VBAG p sobí se m e zm nit a negativn ovlivnit finan ní pozici VBAG. - Vzhledem k tomu, e podstatná aktiva, innosti a zákazníci VBAG se nacházejí mimo Eurozónu, je VBAG vystavena kurzovým rizik m. - VBAG vlastní rozsáhlý nemovitý majetek a je tudí vystaven cenovým rizik m na nemovitostním trhu. - V i dv ma pln konsolidovaným dce iným spole nostem VBAG byly vydány da ové vým ry. VBAG podala proti t mto da ovým vým m odvolání, která nemusí být úsp ná, co by mohlo nep ízniv ovlivnit finan ní pozici VBAG. - VBAG vydala dne 21. ledna 2009 potvrzení (letter of komfort), ve kterém nazna uje svoji odpov dnost za zaji ní pln ní smluvních závazk spole nosti Back Office Service für Banken GmbH. VBAG je tak vystavena riziku, e tyto závazky bude t eba splnit a VBAG mo ná nebude schopná získat zp t ástky zaplacené na základ tohoto potvrzení. - V i VBAG m e být zahájeno insolven ní ízení. Vzhledem ke skute nosti, e je vlastníkem 100% akcií Emitenta a je smluvní stranou Emitenta v ad významných smluvních vztah, je pravd podobné, e bude mít odpovídající nep íznivý d sledek pro Emitenta. - VBAG je rovn vystavena riziku vyplývajícím z nepln ní povinností ostatními finan ními institucemi. Vzhledem k vzájemnému propojení r zných finan ních institucí p sobících na finan ních trzích, obavy z nepln ní nebo skute né nepln ní povinností jednou nebo více institucemi by mohlo vést ke zna ným problém m s likviditou na celém trhu, ztrátám a nepln ní povinností ostatními institucemi. To by mohlo VBAG nep ízniv ovlivnit. - VBAG je rovn vystavena rizik m likvidity a rizik m trhu. Od po átku globální úv rové krize v srpnu 2007, ada finan ních institucí po celém sv se potýká s problémy s financováním. Výsledný nedostatek likvidity m e mít podstatný nep íznivý vliv na VBAG, stejn jako na dal í finan ní instituce.

11 1.3 P ehled Emitenta Uskupení pro zvlá tní ú ely (Special Purpose Vehicle) Výhradním ú elem a p edm tem podnikání LEVADE S.A., Emitenta, je zaji ování a uzavírání jedné i více transakcí v rámci Zákona o Sekuritizaci. Na základ vý e zmín ného zákona je p edstavenstvo Emitenta oprávn no vytvo it v rámci Emitenta jeden i více Oddíl. Ka dému Oddílu odpovídá ur itá ást aktiv a pasiv Emitenta. V souvislosti s vý e uvedeným Emitent prost ednictvím svých jednotlivých Oddíl : (a) vydává Cenné papíry a (b) kupuje (p ípadn uzavírá Derivativní smlouvy) Aktiva Oddílu a v zákonných mezích vykonává nezbytná, nebo pot ebná opat ení i transakce pro spln ní svého ú elu. eobecné informace Emitent byl zalo en na neur itou dobu jako ve ejná spole nost s ru ením omezeným (société anonyme) dne 21. ervna 2007 podle lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech v aktuálním zn ní ve svých stanovách si zvolil pod ízení Zákonu o Sekuritizaci. Emitent se ídí lucemburským právem a spl uje v echny p íslu ná pravidla re imu corporate governance, která se na n j vztahují. Stanovy Emitenta v aktuálním zn ní, byly vydány dne 12. íjna 2007 v Mémorial C-Recueil des Sociétés et Associations. Sídlem Emitenta je 7, Val Sainte-Croix, L Lucemburk. Telefonní íslo sídla je Faxové íslo je Emitent je zapsaný v lucemburském obchodním rejst íku pod registra ním íslem B Emitent je ízen leny p edstavenstva, kte í jsou jmenováni akcioná em Emitenta (viz Kapitál a majoritní akcioná Emitenta ní e). Sou asní lenové p edstavenstva Emitenta jsou uvedeni v 4.1 The Issuer - Administrative, Management and Supervisory Bodies of the Issuer ní e. Emitent nemá ádné dce iné spole nosti. Kapitál a v inový akcioná Emitenta Základní upsaný kapitál Emitenta je EUR, a je rozd len do 700 kmenových akcií o jmenovité hodnot 100 EUR, které jsou ádn splacené, a jediným vlastníkem akcií je VBAG. Existuje pouze jedna ída vzájemn rovnocenných akcií (pari-passu) 1.4 P ehled VBAG eobecné informace VBAG vlastní 100% akcií Emitenta a odpovídající podíl na ovládání Emitenta. VBAG je akciovou spole ností (Aktiengesellschaft) zalo enou podle rakouského práva a zapsanou v rakouském obchodním rejst íku (Firmenbuch) pod názvem Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, registra ní íslo p. Mimo jiné p sobí pod obchodním názvem VBAG. Soudem p íslu ným pro registraci je Obchodní soud ve Vídni (Handelsgericht Wien). Spole nost sídlí na adrese Kolingasse 19, 1090 Víde, Rakousko. edstavenstvo (Vorstand) spole nosti VBAG se skládá ze 4 len. Dozor í radu (Aufsichtsrat) tvo í 23 len, sedm z nich jsou zástupci rady zam stnanc. Akciový kapitál Kapitál spole nosti VBAG ve form akcií tvo í ,82 EUR a je rozd len na akcií na majitele, z nich ka dá má k datu tohoto Prospektu jmenovitou hodnotu 7,27 EUR. Akcioná i hlasovacího kapitálu spole nosti VBAG jsou Volksbanken Holding eingetragene Genossenschaft (58,2 %), skupina DZ BANK (25,0 % plus jedna akcie), skupina ERGO (Victoria insurance) (10,0 %), Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (6,1 %) a dal í akcioná i (0,7 %).

12 Finan ní informace Ní e uvedené informace jsou vy aty z neauditovaných konsolidovaných mezitímních finan ních výkaz spole nosti VBAG za t etí tvrtletí kon ící ke dni 30. zá í a z auditovaných konsolidovaných finan ních výkaz spole nosti VBAG za rok skon ený dne 31. prosince 2008 (podle Výro ní zprávy 2008): ástky v tisících EUR ke dni 30. zá í 2009 ke dni 31. prosince 2008 Aktiva celkem 54,295,908 52,923,765 íjem z úrok netto 455,741 1,235,306 Výsledky za období p ed zdan ním -606, ,849 Výsledky za období po zdan ní -487, ,869 Zisk/ztráta pro akcioná e mate ské -473, ,012 spole nosti (Konsolidovaný istý zisk/ztráta) ehled podnikatelské innosti VBAG je univerzální banka nabízející bankovní slu by soukromé klientele, podnikové klientele, klient m z ve ejného sektoru a svým partner m, zejména Austrian Volksbanken (úv rová dru stva), v Rakousku, na Slovensko, v eské republice, v Ma arsku, Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bosn a Hercegovin, Srbsku, na Kypru, v N mecku, Polsku na Malt a n Ukrajin. Aktivity VBAG jsou organizovány do následujících obchodních divizí: - podniková klientela; - drobná klientela; - finan ní správa; a - nemovitosti. 1 Ke sta ení na internetové adrese VBAG: n.pdf

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako

Více

Czech translation of the summary of the Programme

Czech translation of the summary of the Programme Czech translation of the summary of the Programme The following translation of the original summary is a separate document attached to the Prospectuses. It does not form part of the Prospectus itself and

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let PROFI CREDIT Czech, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Doplněk dluhopisového programu Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt dluhopisového programu hypotečních

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Doplněk dluhopisového programu

Doplněk dluhopisového programu efi Palace, s.r.o. Dluhopisový program dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč s dobou trvání programu

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Dražební vyhláška (aukční řád)

Dražební vyhláška (aukční řád) Strana 1 (aukční řád) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým

Více

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů Fond pojištění vkladů Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 11. října 2013 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2020

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb (dále jen Podmínky ) upravují závazná pravidla při činnosti HV Private

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY Patria Finance, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obsah I. Definice pojmů II. Předmět Obchodních podmínek III. Služby IV. Třídění zákazníků V. Profesionální zákazník VI. Způsobilá protistrana VII. Volba kategorie

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA

TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA ZÁKLADNÍ PROSPEKT dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK hypoteční zástavní listy s pohyblivým úrokovým výnosem

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

IPEX a.s. základní údaje

IPEX a.s. základní údaje základní údaje registrovaný název IPEX a.s. IČ 45021295 DIČ CZ45021295 datum vzniku 30.03.1992 základní kapitál 6 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Z p r á v a o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (Zpráva o vztazích) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s.

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s. Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě č. 1809000001 o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty Generali Pojišťovna a. s. se sídlem Bělehradská

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o.

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. I. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují poskytování movitých věcí (zejména vysokozdvižných vozíků a jiných strojních zařízení) dále

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

IPSAS 23 VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ (DANĚ A TRANSFERY)

IPSAS 23 VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ (DANĚ A TRANSFERY) prosinec 2006 IPSAS 23 VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ OBSAH Odstavec Úvod... IN1 IN5 Cíl... 1 Rozsah působnosti... 2 6 Podniky veřejné správy... 6 Definice... 7 28 Nesměnné transakce... 8 11 Výnosy... 12

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE Verze č. 1 Účinná ode dne zahájení činnosti centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 1 > ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ...5 Článek

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více