1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR"

Transkript

1 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako Cenné papíry a jednotliv jako Cenný papír ) musí vycházet z posouzení Prospektu jako celku, v etn dokument, které jsou do nich za len ny formou odkaz. Na základ implementace relevantních ustanovení Sm rnice o prospektu jednotlivými lenskými státy Evropského hospodá ského prostoru( lenské státy EHP ) shrnutí Prospektu, v etn jakéhokoli jeho ekladu, samo o sob nezakládá v t chto jednotlivých lenských státech EHP soukromoprávní odpov dnost p íslu ných odpov dných osob, s výjimkou p ípad, kdy by shrnutí bylo zavád jící, nep esné nebo v nesouladu p i spole ném výkladu s ostatními ástmi tohoto Prospektu. Pokud bude v souvislosti s informacemi obsa enými v Prospektu podána aloba u soudu lenského státu EHP, m e být navrhovatel v d sledku pou ití vnitrostátních právních p edpis lenského státu Evropského hospodá ského prostoru, ve kterém je aloba podána, povinen hradit náklady na p eklad tohoto Prospektu je p ed zahájením soudního ízení. Výrazy definované ní e v emisních podmínkách pro dluhové cenné papíry ( Podmínky pro Dluhopisy ) a v emisních podmínkách pro certifikáty ( Podmínky pro Certifikáty ) ní e budou mít v tomto shrnutí stejný význam, pokud není stanoveno jinak. 1.1 Hlavní rysy Údaje o emitentovi: Emitent, LEVADE S.A. ( Emitent ), jednající prost ednictvím jednoho i více svých investi ních oddíl (compartments) ( Oddíly a jednotliv jako Oddíl ) je sekuritiza ní spole ností, oprávn nou a jednající pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF Lucemburský regulátor kapitálového trhu), podle Lucemburského zákona ze dne 22. ezna 2004 o sekuritizaci ( Zákon o Sekuritizaci ). Emitent byl zalo en a zapsán v Lucemburském rejst íku obchodu a spole ností pod íslem B na neomezenou dobu jako ve ejná spole nost s ru ením omezeným (société anonyme) dne 21. ervna 2007 podle Lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech v aktuálním zn ní. Podle lánku 4 stanov Emitenta ( Stanovy ), p edm tem podnikání Emitenta je zaji ování a provád ní sekuritiza ních transakcí, ve smyslu Zákona o Sekuritizaci, který se na Emitenta vztahuje. Emitent je oprávn n uzavírat jakékoliv smlouvy a provád t ve keré úkony nutné i pot ebné pro ú ely sekuritizace, jak je definována v lánku 1(1) Zákona o Sekuritizaci. edstavenstvo Emitenta je oprávn no, v souladu s podmínkami Zákona o Sekuritizaci a zejména ustanovení jeho paragrafu 5, vytvá et jednotlivé Oddíly v rámci spole nosti. Ka dému Oddílu je p azena ur itá ást aktiv a pasiv související s p íslu ným financování. Emitent p ed datem tohoto Prospektu nevykonával ádné obchodní a jiné aktivity, vyjma innosti související s svým zalo ením. Základní upsaný kapitál Emitenta je EUR, a je rozd len do 700 kmenových akcií o jmenovité hodnot 100 EUR, v echny akcie byly ádn splaceny. Existuje pouze jedna t ída vzájemn rovnocenných akcií (paripassu). V echny akcie Emitenta jsou ve vlastnictví Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft se sídlem: Kolingasse 19, 1090 Víde, Rakousko ( VBAG ), lena Volksbank-Gruppe (sestávající se z VBAG, Investkredit Bank AG, Kommunalkredit Austria AG- VBAG Group nebo Group ). Forma Cenných papír : V rámci tohoto programu emise dluhových cenných papír ( Dluhopisový program ), jsou emitovány dluhové cenné papíry ( Dluhopisy ) a certifikáty (the Certifikáty ) pouze ve form na majitele. Ka dá série, p ípadn Tran e Cenných papír bude p edstavována vydáním Trvalého Globálního Dluhopisu. Kone né dluhové cenné papíry a úrokové kupony nebudou vydány. Clearingové systémy: Clearstream AG, Frankfurt, Börsenplatz 7 11, D Frankfurt nad Mohanem, N mecko, p ípadn jiný clearingový systém který bude stanoven v kone ných podmínkách ( Kone né Podmínky ).

2 ny: Doby splatnosti: Jmenovitá hodnota: Mezinárodní identifika ní íslo Cenného papíru ( ISIN ): Dluhopisy s pevným úrokem: Dluhopisy s nulovým kupónem: Dluhopisy s plovoucím úrokem: Dluhopisy s variabilním kupónem: Pod podmínkou dodr ení v ech p íslu ných právních nebo regulatorních omezení, p íslu ných zákon, p edpis a sm rnic, mohou být Cenné papíry vydány v libovolné m dohodnuté mezi Emitentem a p íslu nými upisovateli ( Upisovatelé a jednotliv jako Upisovatel ). Doby splatnosti jsou p edm tem dohody mezi Emitentem, p íslu ným Platebním zprost edkovatelem a p íslu ným Upisovatelem, p em platí, e doba splatnosti Cenných papír iní minimáln jeden m síc a e bude omezena nejkrat í a nejdel í dobou splatnosti, kterou budou v daném ase umo ovat nebo vy adovat p íslu né zákony, p edpisy a sm rnice vztahující se na Emitenta. Cenné papíry budou vydány ve jmenovitých hodnotách stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ISIN Cenného papíru vydaného prost ednictvím jednotlivých Oddíl Emitenta bude uvedeno v Kone ných Podmínkách ka dé emise. Úrok Dluhopis s pevným úrokem ( Dluhopisy s pevným úrokem ) bude splatný zp tn na základ a v termínu i v termínech splatnosti stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Dluhopisy s nulovým kupónem ( Dluhopisy s Nulovým Kupónem ) mohou být vydávány za upisovací cenu odpovídající své jmenovité hodnot nebo s diskontem a nebudou úro eny. Dluhopisy s plovoucím úrokem ( Dluhopisy s plovoucím úrokem ) ponesou úrok, který bude ur en samostatn pro ka dou Sérii na základ dohody mezi Emitentem a p íslu ným Upisovatelem/Upisovateli se zohledn ním jakékoliv p ípadné mar e, jak stanoví p íslu né Kone né Podmínky. Kone né Podmínky vydané pro ka dou emisi Dluhopis s variabilním kupónem ( Dluhopisy s variabilním kupónem ) stanoví základ pro výpo et vý e splatného úroku, p em tímto základem m e být akcie, dluhový instrument, fond, index, komodita, m na nebo vzorec i ko z t chto veli in, p ípadn se tento základ stanoví jiným zp sobem uvedeným v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Certifikáty: Certifikáty budou nabízeny jako indexové Certifikáty ( Index- Certifikáty ), diskontové Certifikáty ( Diskontové Certifikáty ), bonusové Certifikáty ( Bonus-Certifikáty ) a turbo Certifikáty ( Turbo-Certifikáty ). Pokud není v Kone ných Podmínkách uvedeno jinak, Certifikáty nebudou úro eny. Namísto toho bude vyplacena pouze splatná ástka, která bude vypo tena na základ podkladových hodnot ( Podklady ), jak jsou definovány v 3.5 Special Risks of Individual Specifications and Categories of Securities - Risks of individual product categories - General risks of derivative Securities ) v etn, ale bez omezení, ukazatel, kapitálu, dluh, m n, komodit, budoucích smluvních vztah, úrokovým sazbám (nebo jejich ko m, uvedeným i neuvedeným). ástka splatnosti m e být stanovena jako minimum ( Dno ) nebo maximum ( Strop ) nebo m e být v p íslu ných Kone ných Podmínkách stanovena jinak. Úroková období a úrokové sazby: Délka úrokových období pro Dluhopisy a p íslu ná úroková sazba nebo metoda jejího výpo tu se m e v ase li it nebo m e být pro v echny Série stejná. Dluhopisy mohou mít stanovenou nejvy í úrokovou sazbu, nejni í úrokovou sazbu, p ípadn obojí. Pou ití období úro ení umo uje, aby Dluhopisy nesly b hem stejného úrokového období r zný úrok. V echny informace tohoto druhu budou uvedeny v p íslu ných Kone ných

3 Podmínkách. ípadná délka úrokových období Certifikát a p íslu ná úroková sazba i metoda jejího výpo tu bude uvedena v Kone ných Podmínkách. Dluhopisy s variabilní ástkou splacení: Splácení dluhopis : Kone né Podmínky vydané pro jednotlivé emise Dluhopis s variabilní ástkou splacení ( Dluhopisy s variabilní ástkou splacení ) stanoví metodu pro výpo et kone ných ástek splacení, co m e být pomocí odkazu na akcie, dluhový instrument, fond, index, komoditu, m nu nebo vzorec i ko z t chto veli in, p ípadn jiným zp sobem uvedeným v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Dluhopisy mohou být splatné v jejich nominální hodnot nebo ve vý i (up esn né vzorcem nebo jiným zp sobem) stanovené v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ástka ke splacení m e být vypo tena podle ceny Podklad (jak jsou definovány v 3.5 Special Risks of Individual Specifications and Categories of Securities - Risks of individual product categories - General risks of derivative Securities ) zp sobem p edvídaným v p íslu ných Kone ných Podmínkách, kde nejni í ástka ke splacení (Dno) a nejvy í ástka ke splacení (Strop) mohou být ur eny p íslu nými Kone nými Podmínkami. Splacení ve splátkách: íslu né Kone né Podmínky Dluhopis ( Kone né Podmínky Dluhopis ) mohou stanovit, e Dluhopisy lze splatit ve dvou i více splátkách a ve vý i a v termínech stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ed asné splacení: ed asné splacení podle volby Emitenta nebo Vlastník Cenných papír : Ostatní Cenné papíry: S výjimkou stanovenou v ásti ed asné splacení podle volby Emitenta nebo Vlastník Dluhopis ní e, lze oba druhy Cenných papír splatit podle volby Emitenta p ed datem jejich splatnosti pouze tehdy (jak je detailn ji popsáno v Podmínkách), dojde-li ke zm právních p edpis, naru ení hedgingu, nebo ke zvý ení náklad na hedging i k události vztahující se k Hlavnímu Oddílu a/nebo ke zvý ení náklad na p íslu ný hlavní oddíl aktiv (the Hlavní Oddíl ). Dluhopisy je také mo né p ed asn splatit z da ových vod. Turbo-Certifikáty je mimo to mo né p ed asn splatit v p ípad, e Podklady pou ívané pro výpo et ástky splatnosti dosáhnou ur ité hladiny edvídané v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Kone né Podmínky vydané pro ka dou emisi Cenných papír stanoví, zda je mo né, aby byly tyto Cenné papíry splaceny p ed jejich stanovenou dobou splatnosti na základ volby Emitenta (bu zcela, nebo áste ) a/nebo vlastník Dluhopis, p ípadn vlastník Certifikát ( Vlastníci Dluhopis a Vlastníci Certifikát samostatn, a spole jako Vlastníci Cenných papír ), a/nebo takové Cenné papíry podléhají jakékoli jiné volb Emitenta nebo Vlastník Cenných papír, které platí pro toto splacení a/nebo pro jinou volbu. Na Dodate né kapitálové dluhopisy se v prvních osmi letech jejich trvání nevztahuje mo nost splacení na základ volby Vlastník Dluhopis. V p íslu ných Kone ných Podmínkách budou uvedeny podmínky platné pro Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy s nízkým úrokem, Dluhopisy vázané na úrokovou sazbu, Dluhopisy step-up, Dluhopisy step-down, dvoum nové Dluhopisy, reverzní doum nové Dluhopisy, voliteln dvoum nové Dluhopisy, áste splacené Dluhopisy, Dluhopisy jojo, Dluhopisy se zp tn plovoucí sazbou, Dluhopisy vázané na inflaci, Dluhopisy CMS, Dluhopisy range accrual, Dluhopisy ratchet, Dluhopisy snowball, Dluhopisy steepener, epínatelné (switchable) Dluhopisy, Dluhopisy s tr ním na asováním, Dluhopisy chooser, Dluhopisy coupon booster, Dluhopisy s dvojitým splacením, reverzní vym nitelné Dluhopisy, bonusové Dluhopisy vázané na index, akcii, komoditu, fond, m nu nebo

4 jejich ko, diskontové Dluhopisy, Dluhopisy cash-or-share a pro v echny dal í typy Dluhopis, u nich se mohou Emitent a jakýkoliv Upisovatel, nebo Upisovatelé dohodnout, e je vydají na základ Programu. Srá ková da z Dluhopis : 1. Uplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up). Pro Dluhopisy, na které se podle Kone ných Podmínek vztahuje navý ení plateb z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up), se pou ije následující: echny platby jistiny a /nebo úrok v souvislosti s Dluhopisy se budou uskute ovat bez jakýchkoli odvod a srá ek, daní, leda e tyto odvody i srá ky jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. V tomto p ípad Emitent zvý í své platby tak, aby Vlastníci Dluhopis obdr eli takové ástky, jaké by obdr eli, pokud by tyto odvody a srá ky nebyly vy adovány, vyjma daní, poplatk nebo p ípad, kdy: (a) (b) (c) (d) (e) je plátcem jakákoliv osoba jednající jménem Vlastníka Dluhopis jako schovatelská banka nebo inkasní agent, i jakýmkoliv jiným zp sobem, který nepodléhá odvodu nebo srá ce z strany Emitenta z plateb jistiny a/nebo úrok provedených Emitentem; nebo se hradí z toho d vodu, e Vlastník Dluhopisu má, nebo m l ur ité osobní, i obchodní vztahy s Lucemburským velkovévodstvím a/nebo jinou jurisdikcí, ze které Emitent provádí, nebo se má za to, e provádí, výplaty Dluhopis, a ne pouze z d vodu, e platby vztahující se k Dluhopis m jsou, nebo se pro da ové ú ely pokládají za odvozené ze zdroj v Lucemburském velkovévodství a/nebo jiné jurisdikci; má se za to, e rakouská Kapitalertragsteuer (da z výnosu kapitálu), má v okam iku vydání Dluhopis ú inky dan spadající pod tento oddíl (b), ve vztahu ke které nebudou hrazeny ádné dodate né ástky; nebo kde tento odvod, i srá ka je uvalena na platbu jednotlivci a její uhrazení je po adováno na základ sm rnice rady 2003/48/EC nebo jiné sm rnice Evropské unie implementující záv ry jednání rady ECOFIN z listopadu 2000 o zdan ní p íjm z vklad i jiného implementa ního, nebo souvisejícího zákona, nebo zavedené pro ú ely spln ní takové sm rnice; nebo se hradí z d vodu zm ny zákona, který nabude ú innosti více ne 30 dní po splatnosti p íslu né platby, nebo je provedena z d vodu a oznámena v souladu s 11 Podmínek pro Dluhopisy, kterékoli nastane pozd ji; nebo je provedena Vlastníkem Dluhopis nebo jeho jménem, který mohl p edejít této srá ce i odvodu p edlo ením Dluhopis Platebnímu agentovi v jiném lenském stát Evropské unie. 2. Neuplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax grossup). Pro Dluhopisy, na které se podle Kone ných Podmínek neuplatní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up), se pou ije následující: echny platby jistiny a úroku vztahující se k Dluhopis m se budou uskute ovat bez jakékoliv srá ky i odvodu a daní, leda e tato srá ka i odvod jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. V tom p ípad Emitent provede takové srá ky i odvody a zaplatí sra enou i odvedenou ástku íslu ným ú ad m.

5 Emitent není povinen hradit ádné dal í ástky z jistiny a/nebo úrok z d vodu srá ek i odvod. Pro podrobné informace o zdan ní Cenných papír viz. 8 - Taxation. Srá ková da z Certifikát : Neuplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up). echny platby vztahující se k Certifikát m se budou uskute ovat bez odvod a srá ek a daní, leda e tyto odvody a srá ky jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. Emitent není povinen hradit ádné dal í ástky z d vodu odvod nebo srá ek Vlastník m Certifikát. Pro podrobné informace o zdan ní Cenných papír viz. 8 - Taxation. Platba za mana erské slu by: Status Cenných papír : Mana er, který vykonává pro Emitenta ur ité mana erské slu by ( Mana erské slu by ) obdr í platbu za mana erské slu by ( Platba za mana erské slu by ). Viz. 9.1 Principal Documents Management Agreement ). Certifikáty budou podle specifikace uvedené v p íslu ných Kone ných Podmínkách zakládat p ímé, nepodmín né, nezaji né a nepod ízené závazky Emitenta s omezeným postihem, vyjma jakýchkoliv závazk po adovaných zákonem jako p ednostních. Dluhopisy mohou být vydávány jako prioritní Dluhopisy ( Prioritní dluhopisy ) nebo jako pod ízené Dluhopisy ( Pod ízené dluhopisy ) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro Dluhopisy Status. Prioritní dluhopisy které jsou podle p íslu ných Kone ných Podmínek (polo ka 15) Prioritními dluhopisy, budou zakládat p ímé nepodmín né, nezaji né a nepod ízené závazky Emitenta s omezeným postihem, a budou si vzájemn rovnocenné (pari passu). Pod ízené dluhopisy (nap., Pod ízené dluhopisy, Dodate né kapitálové dluhopisy nebo Pod ízené dodate né kapitálové dluhopisy ), které jsou uvedeny v Kone ných Podmínkách (polo ka 15) jako pod ízené, zakládají nezaji né a pod ízené závazky Emitenta které jsou vzájemn rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem tak i v i v em dal ím pod ízeným závazk m Emitenta, s výjimkou t ch pod ízených závazk, které mají p ednost ed Dluhopisy nebo mají p ednost ze zákona. Investi ní aspekty: Zákaz majetkových dispozic: ové poru ení závazk i ostatním v itel m: ípady poru ení: Rozhodné právo: íslu né Kone né Podmínky budou obsahovat v echny specifické investi ní aspekty pro ur ité Série nebo Tran e Cenných papír, pokud to ipadá do úvahy. Potenciální kupující by m li zvá it v echny dal í investi ní aspekty uvedené v p íslu ných Kone ných Podmínkách a m li by se svými vlastními finan ními a právními poradci poradit o rizicích spojených s investicí do jednotlivých Sérií Cenných papír a o vhodnosti investování do jakýchkoli Cenných papír v souvislosti s jejich individuální situací. Není stanoven zákaz majetkových dispozic ( Negative Pledge ). Neexistuje ustanovení o k ovém poru ení závazk v i ostatním itel m. Podmínky neuvád jí výslovné p ípady poru ení. Rakouské právo vyjma ustanovení rakouského mezinárodního práva soukromého, v etn v ak Lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech (pou ití lánk tohoto zákona je výslovn

6 vylou eno) a zákona ze dne 22. b ezna 2004 o sekuritizaci (v platném zn ní) Soudní p íslu nost: Závazná jazyková verze: Nevýlu ným místem p íslu nosti pro p ípad jakéhokoliv soudního sporu vedeného v souvislosti s Cennými papíry je Víde, Rakousko. Bu (podle ustanovení p íslu ných Kone ných Podmínek): Anglická, a pokud tak stanoví p íslu né Kone né Podmínky, bude vypracována pouze nezávazná informativní n mecká verze; nebo mecká, a pokud tak stanoví p íslu né Kone né Podmínky, bude vypracována pouze nezávazná informativní anglická verze. Ratingy: Stanoví-li tak p íslu né Kone né Podmínky, Cenné papíry mohou být (ale nemusí) ohodnoceny ratingovou agenturou. V p ípad, e jsou Cenné papíry ohodnoceny, bude tento rating uveden v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Rating není doporu ením k nákupu, prodeji ani dr cenných papír a rantigová agentura, která p azuje rating, jej m e kdykoliv pozastavit, sní it nebo odejmout. Omezení prodeje: V souvislosti s nabízením a prodejem p íslu né emise Cenných papír mohou být vy adována omezení pro Evropský hospodá ský prostor, Spojené státy, Velkou Británii, Japonsko a podobn. Viz. 9.2 Selling restrictions. Cenné papíry pro nabídku a prodej budou p edm tem omezení Na ízení S podle Zákona o Sekuritizaci. Cenné papíry s p vodní splatností více ne 365 dní podléhají da ovým edpis m Spojených stát a nemohou tak být nabízeny, prodány nebo edány ádné osob ze Spojených stát, v rámci Spojených stát, nebo do jejich dr by.

7 1.2 P ehled rizikových faktor Potenciální investo i by m li p ed p ijetím investi ního rozhodnutí pe liv zvá it rizika investice do jakéhokoliv typu Cenných papír. Výskyt ur itých p ípad nebo okolností uvedených v ásti týkající se rizikových faktor m e ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky v i investor m souvisejícím s Cennými papíry a/nebo m e nep íznivým zp sobem ovlivnit tr ní hodnotu a obchodní cenu Cenných papír, p ípadn práva investor vyplývající z t chto Cenných papír a v d sledku toho by investo i mohli ijít o ást nebo ve keré své investice. Potenciální investo i by m li tudí zvá it dv hlavní kategorie rizika: (i) rizika týkající se Emitenta, a (ii) rizika týkající se Cenných papír. (Více informací o rizikových faktorech viz 3 Risk Factors ). ed rozhodnutím o investici do ur itých Cenných papír vydávaných na základ tohoto Programu by si l investor provést svou vlastní zevrubnou analýzu (v etn vlastní ú etní, právní a da ové analýzy). Rizika týkající se Emitenta: uskupení pro zvlá tní ú el (speciál purpose vehikle); omezená aktiva a omezená odpov dnost; insolvence Emitent je Sekuritiza ním podnikem ve smyslu 2 Zákona o Sekuritizaci. Jeho obchodní aktivity jsou omezeny na ob asnou emisi r zných Sérií Cenných papír. Ka dá Série Cenných papír bude emitována samostatným Oddílem (více údaj viz, obecn, 2 - Description of the Structure of the Programme ). Skute nost, e Cenné papíry budou emitovány jednotlivými Oddíly znamená, e: nároky Vlastník Cenných papír jsou omezeny na daný Oddíl Aktiv (viz ní e 2.1 General Description of the Programme ). Jestli e tento majetek nebude neposta ovat k uspokojení jejich nárok, Vlastníci Cenných papír nebudou oprávn ni ádat náhradu z Aktiv jiných Oddíl, nebo z jakéhokoliv jiného majetku Emitenta nebo jiné strany ( omezená náhrada ); Emitent ani ádná t etí strana neru í za to, e Aktiva Oddílu budou dosahovat hodnoty posta ující ke splacení Cenných papír a výnos z nich; platby dlu ných ástek podle Podmínek pro Dluhopisy nebo Podmínek pro Certifikáty závisí, na jejich obratu, na platbách p ir stajících Aktiv m daného Oddílu obdr ených Emitentem. Hodnota chto Aktiv Oddílu závisí na závazcích t etích stran (v etn Dlu níka Hlavního Oddílu a, tam, kde to ichází do úvahy, na Derivátové protistran. Neexistuje ádná záruka, e tyto t etí strany budou schopné tyto závazky plnit; a p ípadná insolvence Emitenta m e ve svém d sledku zp sobit zánik závazk podle podmínek Hlavního Oddílu nebo Derivátové smlouvy. V tomto p ípad není zaru ené, e Emitent bude schopen uhradit platby z Cenných papír. Regulatorní riziko Legislativa, stejn jako soudní a administrativní praxe v právních ádech, v jejich rámci Emitent a VBAG Group p sobí, by se mohly ve vztahu k Emitentovi zm nit nep íznivým zp sobem. Obecná rizika týkající se Cenných papír Nákup Cenných papír p edstavuje ur itá rizika, která se r zní v závislosti na specifikaci a druhu Cenných papír. Obecn, nástroje jako Cenné papíry obsahují podstatné riziko ztráty celého vlo eného kapitálu, dále krom náklad vynalo ených v souvislosti s financováním takové investice, a náklad na provedení transakce. Ka dý investor by m l zvá it, zda je investice do Cenných papír podle jednotlivých okolností vhodná. Investování do Cenných papír vy aduje zevrubné pochopení podstaty p íslu né transakce. Investo i by li mít s investicemi zku enosti a m li by si být v domi spojených rizik. Dále jsou uvedena typická rizika, kterým investo i mohou elit: Vystavení se riziku Aktiv Oddílu Náhrada jistiny a úhrada úrok, nebo (p ípadn ) splacení emisní hodnoty Cenného papíru pomocí jednotlivé Oddílu Emitenta závisí pouze na výt ku, hodnot a/nebo (p ípadn ) p ír stku Aktiv daného Oddílu (více viz. 2.2 The Compartment Assets a 3.1 Risk Factors Relating to the Issuer Special

8 purpose entity; limited assets and limited liability; limited recourse of Security Holders; Management Services Fees ). Úrokové Riziko Vý e úrokové sazby na pen ních a kapitálových trzích m e denn kolísat a v d sledku toho se m e hodnota Cenných papír denn m nit. Úv rové riziko Úv rové riziko p edstavuje riziko toho, e Emitent áste i zcela nedostojí svým závazk m splatit úrok a/nebo jistinu z Cenných papír. Riziko úv rové p irá ky Úroková p irá ka je mar e, kterou má platit Emitent Vlastníkovi Cenného papíru jako prémii za p ijaté úv rové riziko. Investo i do Cenných papír na sebe p ebírají riziko, e se úv rová p irá ka Emitenta zm ní. Rating Cenných papír Rating (je-li takový) Cenných papír nemusí adekvátním zp sobem odrá et ve kerá rizika spojená s investicí do t chto Cenných papír a m e být pozastaven, sní en nebo sta en. Reinvesti ní riziko Celková tr ní úroková sazba m e b hem doby splatnosti Cenného papíru poklesnout pod jeho úrokovou sazbu. V tomto p ípad investo i nemusí být schopni reinvestovat hotovost uvoln nou z Cenných papír zp sobem, který jim zaru í stejnou míru návratnosti. Riziko p ed asného splacení Právo p ed asného splacení Emitentem je upraveno v Podmínkách. Pokud by Emitent uplatnil své právo v období, kdy dochází k poklesu tr ních úrokových sazeb, m e být výnos dosa ený p i splacení ni í, ne edpokládaný a splacená jistina Cenných papír m e být ni í, ne kupní cena, kterou investor za Cenné papíry zaplatil. Riziko hotovostního toku Obecn platí, e Cenné papíry p iná ejí ur itý hotovostní tok. Kone né Podmínky stanoví, za jakých podmínek, v jakých termínech a v jaké vý i se platí úrok a/nebo jistina. V p ípad, e dohodnuté podmínky nebudou spln ny, mohou se skute né hotovostní toky li it od p edpokládaných. nové riziko Kurzové riziko Investo i mohou být vystaveni riziku nep íznivých zm n devizových sm nných kurz nebo riziku, e íslu né orgány zavedou, nebo zm ní devizová omezení. Riziko inflace Riziko inflace je riziko budoucího znehodnocení pen z, které sni uje skute ný výnos z investice. Neexistující aktivní likvidní trh Riziko prodeje p ed kone nou splatností Investo i by si m li být v domi skute nosti, e nelze zaru it, e se rozvine likvidní druhotný trh s Cennými papíry, a pokud ji vznikne, není zaru eno, e jeho fungování bude pokra ovat. M e proto nastat situace, e investo i nemusí být schopni prodat Cenné papíry v po adovaném ase, nebo za po adovanou cenu. V nejhor ím p ípad nemusí být investo i v bec schopni prodat Cenné papíry p ed okam ikem splatnosti.

9 Riziko trhu Kótace Cenných papír m e být odlo ena, nebo p eru ena p íslu nou burzou, nebo p íslu ným regula ním adem z ady d vod. V p ípad kdy je pozastaveno, p eru eno nebo ukon eno obchodování s podkladovými aktivy pro Cenné papíry, obchodování s p íslu nými Cennými papíry bude rovn v inou pozastaveno, p eru eno nebo ukon eno a stávající p íkazy k prodeji nebo nákupu takových Cenných papír budou v inou zru eny. Investo i by si m li být v domi toho, e Emitent nemá ádnou mo nost ovlivnit pozastavení nebo p eru ení obchodování (vyjma situace, kdy je obchodování Cenných papír ukon eno z rozhodnutí Emitenta) a e investo i musí v ka dém p ípad nést rizika s tím spojená která, pakli e nastanou, budou mít zna ný nep íznivý vliv na investory. Riziko tr ní ceny P edchozí výkonnost Investo i jsou vystaveni riziku, e nastane nep íznivý vývoj tr ní ceny Cenných papír. Historickou cenu Cenných papír nelze pova ovat za ukazatel budoucí výkonnosti tohoto Cenného papíru. Nákup na úv r úv rové financování Pokud investor pro financování nabytí Cenných papír pou ije úv r a Cenné papíry následn nebudou splaceny, nebo pokud obchodní cena zna poklesne, nemusí investor elit pouze potenciální ztrát své investice, ale navíc musí také splatit úv r a p íslu né úroky. Transak ní náklady/poplatky Vedlej í náklady související zejména s nákupem a prodejem Cenných papír mohou zásadním zp sobem nebo zcela omezit ziskový potenciál Cenných papír. Clearingové riziko Investo i se musí spolehnout na funk nost p íslu ného clearingového systému. Zdan ní Potencionální investo i by m li kontaktovat své vlastní da ové poradce a konzultovat s nimi da ový dopad investice do Cenných papír, který by se mohl li it od da ové situace popsané pro investory obecn. Krom toho by se mohl da ový re im, který platí pro investora, zm nit v neprosp ch investora. Zm na legislativy Zm ny platných zákon, p edpis nebo praxe regulatorních orgán mohou mít nep íznivý vliv na Emitenta, Cenné papíry a investory. Investo i nemají v i Emitentovi ádná kolektivní práva V tomto Programu, Vlastník m Cenných papír nep íslu í ádná kolektivní práva k vymo ení jejich nárok i Emitentovi. Výkon nárok bude, v p ípad absence p íslu né legislativy, provád n individuáln. sledkem toho m e být, e zájmy t ch investor, kte í mají dostate né prost edky pro postup v i Emitentovi, mohou být podpo eny na úkor v ech ostatních. Zvlá tní rizika individuálních charakteristik nebo kategorií Cenných papír Nákup Cenných papír s sebou nese ur itá rizika, která se li í v závislosti na specifikaci a typu Cenného papíru. V zájmu porozum ní jednotlivým specifikacím, typ m a rizik m by m l investor vzít v úvahu a prostudovat p íslu nou ást 3 - Risk factors. Strukturované Cenné papíry mohou p edstavovat dal í rizika. Investice do Dluhopis a Certifikát, u nich je prémie, úrok, nebo jistina stanovena pomocí odkazu na jednu i více hodnot akcií, dluhových cenných papír, fond, m n, komodit, úrokových sazeb nebo jiných ukazatel i vzorc, a to bu p ímo nebo nep ímo, mohou v sob skrývat záva ná rizika, která nejsou spojena s podobnými investicemi do konven ního dluhového cenného papíru, v etn rizika, e výsledná úroková sazba (p ípadn ástka jistiny) bude ni í, ne úroková sazba splatná u konven ního dluhového cenného papíru ve stejné dob, a/nebo rizika, e by investor mohl ztratit celou jistinu svých Cenných papír, nebo její podstatnou ást. Navíc, Emitent nemá ádný vliv na skladbu a/nebo výpo et podklad, hodnoty nebo index. Investice do Cenných papír, které p edstavují ú ast na hedgeovém fondu, je spojena s vysokou mírou rizika. Proto by do takových Cenných papír m ly být investována pouze malá ást disponibilních prost edk investora, nikoliv ve keré disponibilní prost edky nebo prost edky získané na základ úv ru. Investice do takových Cenných papír bude nabízena investor m zvlá obeznámeným s investi ními

10 zále itostmi. Investo i by m li investici uskute nit pouze v p ípad, e jsou schopni pe liv zvá it rizika spojená s takovými Cennými papíry. Zvlá tní rizika ve vztahu k VBAG jako akcioná i Emitenta, transak ního partnera a poskytovatele slu eb VBAG vlastní 100% podíl v Emitentovi a m e jeho jménem vykonávat mno ství d le itých úkon p ed, hem a po emisi, nap íklad jako organizátor ( Organizátor ), Upisovatel a Platební zprost edkovatel ( Platební zprost edkovatel ). VBAG m e také jednat jako Odvozená smluvní strana Emitenta, stejn tak jako prodávat ur ité nástroje zakládající Hlavní Oddíl (ohledn Hlavního Oddílu, viz 2.2 The Compartment assets ). A koliv VBAG není odpov dná za Cenné papíry, ani neru í za závazky Emitenta Dr itel m Cenných papír podle Podmínek, nep íznivý dopad na pozici VBAG m e sou asn ovlivnit zp sobilost Emitenta plnit své závazky v i Dr itel m Cenných papír. Následují faktory, které mohou být relevantní ke shora uvedenému. - V rakouském bankovním sektoru panuje tvrdá konkurence a o ekává se, e se v budoucnosti je vyost í. To m e sní it zisky VBAG a vést ke sní ení kapitálu voln dostupného pro investice VBAG. - Legislativa, stejn jako soudní a administrativní praxe v jurisdikcích, kde VBAG p sobí se m e zm nit a negativn ovlivnit finan ní pozici VBAG. - Vzhledem k tomu, e podstatná aktiva, innosti a zákazníci VBAG se nacházejí mimo Eurozónu, je VBAG vystavena kurzovým rizik m. - VBAG vlastní rozsáhlý nemovitý majetek a je tudí vystaven cenovým rizik m na nemovitostním trhu. - V i dv ma pln konsolidovaným dce iným spole nostem VBAG byly vydány da ové vým ry. VBAG podala proti t mto da ovým vým m odvolání, která nemusí být úsp ná, co by mohlo nep ízniv ovlivnit finan ní pozici VBAG. - VBAG vydala dne 21. ledna 2009 potvrzení (letter of komfort), ve kterém nazna uje svoji odpov dnost za zaji ní pln ní smluvních závazk spole nosti Back Office Service für Banken GmbH. VBAG je tak vystavena riziku, e tyto závazky bude t eba splnit a VBAG mo ná nebude schopná získat zp t ástky zaplacené na základ tohoto potvrzení. - V i VBAG m e být zahájeno insolven ní ízení. Vzhledem ke skute nosti, e je vlastníkem 100% akcií Emitenta a je smluvní stranou Emitenta v ad významných smluvních vztah, je pravd podobné, e bude mít odpovídající nep íznivý d sledek pro Emitenta. - VBAG je rovn vystavena riziku vyplývajícím z nepln ní povinností ostatními finan ními institucemi. Vzhledem k vzájemnému propojení r zných finan ních institucí p sobících na finan ních trzích, obavy z nepln ní nebo skute né nepln ní povinností jednou nebo více institucemi by mohlo vést ke zna ným problém m s likviditou na celém trhu, ztrátám a nepln ní povinností ostatními institucemi. To by mohlo VBAG nep ízniv ovlivnit. - VBAG je rovn vystavena rizik m likvidity a rizik m trhu. Od po átku globální úv rové krize v srpnu 2007, ada finan ních institucí po celém sv se potýká s problémy s financováním. Výsledný nedostatek likvidity m e mít podstatný nep íznivý vliv na VBAG, stejn jako na dal í finan ní instituce.

11 1.3 P ehled Emitenta Uskupení pro zvlá tní ú ely (Special Purpose Vehicle) Výhradním ú elem a p edm tem podnikání LEVADE S.A., Emitenta, je zaji ování a uzavírání jedné i více transakcí v rámci Zákona o Sekuritizaci. Na základ vý e zmín ného zákona je p edstavenstvo Emitenta oprávn no vytvo it v rámci Emitenta jeden i více Oddíl. Ka dému Oddílu odpovídá ur itá ást aktiv a pasiv Emitenta. V souvislosti s vý e uvedeným Emitent prost ednictvím svých jednotlivých Oddíl : (a) vydává Cenné papíry a (b) kupuje (p ípadn uzavírá Derivativní smlouvy) Aktiva Oddílu a v zákonných mezích vykonává nezbytná, nebo pot ebná opat ení i transakce pro spln ní svého ú elu. eobecné informace Emitent byl zalo en na neur itou dobu jako ve ejná spole nost s ru ením omezeným (société anonyme) dne 21. ervna 2007 podle lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech v aktuálním zn ní ve svých stanovách si zvolil pod ízení Zákonu o Sekuritizaci. Emitent se ídí lucemburským právem a spl uje v echny p íslu ná pravidla re imu corporate governance, která se na n j vztahují. Stanovy Emitenta v aktuálním zn ní, byly vydány dne 12. íjna 2007 v Mémorial C-Recueil des Sociétés et Associations. Sídlem Emitenta je 7, Val Sainte-Croix, L Lucemburk. Telefonní íslo sídla je Faxové íslo je Emitent je zapsaný v lucemburském obchodním rejst íku pod registra ním íslem B Emitent je ízen leny p edstavenstva, kte í jsou jmenováni akcioná em Emitenta (viz Kapitál a majoritní akcioná Emitenta ní e). Sou asní lenové p edstavenstva Emitenta jsou uvedeni v 4.1 The Issuer - Administrative, Management and Supervisory Bodies of the Issuer ní e. Emitent nemá ádné dce iné spole nosti. Kapitál a v inový akcioná Emitenta Základní upsaný kapitál Emitenta je EUR, a je rozd len do 700 kmenových akcií o jmenovité hodnot 100 EUR, které jsou ádn splacené, a jediným vlastníkem akcií je VBAG. Existuje pouze jedna ída vzájemn rovnocenných akcií (pari-passu) 1.4 P ehled VBAG eobecné informace VBAG vlastní 100% akcií Emitenta a odpovídající podíl na ovládání Emitenta. VBAG je akciovou spole ností (Aktiengesellschaft) zalo enou podle rakouského práva a zapsanou v rakouském obchodním rejst íku (Firmenbuch) pod názvem Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, registra ní íslo p. Mimo jiné p sobí pod obchodním názvem VBAG. Soudem p íslu ným pro registraci je Obchodní soud ve Vídni (Handelsgericht Wien). Spole nost sídlí na adrese Kolingasse 19, 1090 Víde, Rakousko. edstavenstvo (Vorstand) spole nosti VBAG se skládá ze 4 len. Dozor í radu (Aufsichtsrat) tvo í 23 len, sedm z nich jsou zástupci rady zam stnanc. Akciový kapitál Kapitál spole nosti VBAG ve form akcií tvo í ,82 EUR a je rozd len na akcií na majitele, z nich ka dá má k datu tohoto Prospektu jmenovitou hodnotu 7,27 EUR. Akcioná i hlasovacího kapitálu spole nosti VBAG jsou Volksbanken Holding eingetragene Genossenschaft (58,2 %), skupina DZ BANK (25,0 % plus jedna akcie), skupina ERGO (Victoria insurance) (10,0 %), Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (6,1 %) a dal í akcioná i (0,7 %).

12 Finan ní informace Ní e uvedené informace jsou vy aty z neauditovaných konsolidovaných mezitímních finan ních výkaz spole nosti VBAG za t etí tvrtletí kon ící ke dni 30. zá í a z auditovaných konsolidovaných finan ních výkaz spole nosti VBAG za rok skon ený dne 31. prosince 2008 (podle Výro ní zprávy 2008): ástky v tisících EUR ke dni 30. zá í 2009 ke dni 31. prosince 2008 Aktiva celkem 54,295,908 52,923,765 íjem z úrok netto 455,741 1,235,306 Výsledky za období p ed zdan ním -606, ,849 Výsledky za období po zdan ní -487, ,869 Zisk/ztráta pro akcioná e mate ské -473, ,012 spole nosti (Konsolidovaný istý zisk/ztráta) ehled podnikatelské innosti VBAG je univerzální banka nabízející bankovní slu by soukromé klientele, podnikové klientele, klient m z ve ejného sektoru a svým partner m, zejména Austrian Volksbanken (úv rová dru stva), v Rakousku, na Slovensko, v eské republice, v Ma arsku, Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bosn a Hercegovin, Srbsku, na Kypru, v N mecku, Polsku na Malt a n Ukrajin. Aktivity VBAG jsou organizovány do následujících obchodních divizí: - podniková klientela; - drobná klientela; - finan ní správa; a - nemovitosti. 1 Ke sta ení na internetové adrese VBAG: n.pdf

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více