ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 024-R/02-244/140/Ná V Praze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 024-R/02-244/140/Ná V Praze dne 24.5.2002"

Transkript

1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 024-R/02-244/140/Ná V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., na základě návrhu uchazeče Siemens s. r. o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6, za kterého jednají prokuristé společnosti Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Českých drah, státní organizace, Divize dopravní cesty, o. z., se sídlem nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, zast. vrchním ředitelem divize dopravní cesty, o. z. - Ing. Janem Komárkem, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku: vypracování projektu a zhotovení stavby: ČD DDC, Modernizace tranzitní úrovně telekomunikační sítě ČD, vyhlášené zadavatelem dne v Obchodním věstníku č. 40/01 pod zn /01 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., rozhodl takto: zadavatel České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, o. z., se sídlem nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, zast. vrchním ředitelem divize dopravní cesty, o. z. - Ing. Janem Komárkem I. porušil: 37 odst. 1 písm. h) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. tím, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek verbálně nezdůvodnil přidělované body kritériím hodnocení č. 5-7 a tak dostatečně transparentně nezdůvodnil výběr nejvhodnější nabídky, 38 odst. 1 cit. zákona tím, že rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení, vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže a proto se podle 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne , č.j. 317/ , ruší a zadavateli se ukládá provést nový výběr nejvhodnější nabídky do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. II. dále závažně porušil:

2 64c cit. zákona tím, že požadoval po uchazečích úhradu za zadávací dokumentaci, která neodpovídala skutečným nákladům za použití reprodukční techniky. Zadavateli Českým drahám, státní organizaci, Divizi dopravní cesty, o. z., se sídlem nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, zast. vrchním ředitelem divize dopravní cesty, o. z. - Ing. Janem Komárkem, se za toto závažné porušení zákona ukládá podle 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., pokuta ve výši ,- Kč (padesáttisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dní od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol Odůvodnění České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, o. z., se sídlem nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, zast. vrchním ředitelem divize dopravní cesty, o. z. - Ing. Janem Komárkem (dále jen zadavatel ), vyhlásily dne v Obchodním věstníku č. 40/01, pod zn /01, obchodní veřejnou soutěž na: vypracování projektu a zhotovení stavby ČD DDC, Modernizace tranzitní úrovně telekomunikační sítě ČD. Do skončení soutěžní lhůty zadavatel obdržel 4 nabídky uchazečů. Dne se konalo otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek nevyřadila žádnou nabídku z dalšího posuzování a hodnocení. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná usnesením vlády České republiky ze dne č se sešla k posouzení a hodnocení nabídek na několika jednáních, a to ve dnech: , , a Při své činnosti posuzování a hodnocení nabídek využila komise dalších přizvaných odborníků. Jako nejvhodnější nabídku komise vybrala a navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o., se sídlem U Michelské školy 398, Praha 4, za kterého jedná jednatel Mag. Dr. Josef Leimgruber. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne , č.j. 317/ , schválil výběr nejvhodnější nabídky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo rozesláno uchazečům dopisem ze dne , č.j.: 318/ Dne podal uchazeč Siemens s. r. o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6, za kterého jednají prokuristé společnosti Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda, proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky. Statutární orgán zadavatele námitky uchazeče přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl rozhodnutím o námitkách ze dne , č.j.: /2002, které uchazeč převzal dne Dne obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), v zákonem stanovené lhůtě, od uchazeče Siemens s. r. o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6, za kterého jednají prokuristé společnosti Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda (dále jen uchazeč ) návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. V podaném návrhu uchazeč namítá, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení stavby: ČD DDC, Modernizace tranzitní úrovně telekomunikační sítě ČD ze dne , jež byla podkladem pro původní rozhodnutí zadavatele a do níž nahlédl, jsou nabídky uchazečů posouzeny ve zřejmém rozporu se zákonem a dle některých vytýčených kriterií pak hodnoceny způsobem, který je buď v rozporu s příslušnými právními zásadami nebo není náležitě doložen. Dále uchazeč uvádí, že výroky zprávy, zdůvodňující vybrání nabídky uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. na 1. místo, jako nabídky nejlépe splňující kritéria uvedené obchodní veřejné soutěže, jsou zčásti nepravdivé, zčásti polopravdivé či účelově zavádějící, popř. jsou založeny na chybných údajích. 2

3 Uchazeč dále uvádí, že zadavatel měl uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. vyloučit, neboť jeho nabídka nevyhověla z hlediska obsahového splnění požadavků soutěže a ověření souladu postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže. a) V článku 4, odst. c) zadání obchodní veřejné soutěže se jako prokázání dalších předpokladů k plnění veřejné zakázky požaduje přehled porovnatelných zakázek... provedených uchazečem.... V rozporu s výše uvedeným ustanovením komise připustila nabídky, které jako vlastní reference uchazečů v podmínkách zahraničních železničních sítí uváděly zakázky, jež dotyční uchazeči (jakožto právnické osoby ČR) sami o sobě nerealizovali (viz např. kapitola h) zprávy, týkající se nabídky Ericsson, kde jsou uvedeny reference v železničních sítích ÖBB, SJ, VR, MAV). Uchazeč namítá, že dotyční uchazeči tak uvedením cizích referencí do nabídek porušili požadavky obchodní veřejné soutěže i zákona a příjemce těchto informací uvedli v omyl. Předmětné nabídky měly být dle zákona navrženy k vyřazení. b) V článku 4 odst. k) zadání obchodní veřejné soutěže, se požadovalo prokázání dalších předpokladů uchazeče k plnění veřejné zakázky - doložením finanční stability... za období posledních tří let, ze kterých musí být zřejmá spolehlivá finanční situace uchazeče. V rozporu s uvedeným ustanovením zákona vítězný uchazeč DAMOVO Česká republika s. r. o., zjevně nemohl splnit podmínky, protože pod názvem Ericsson Business Systems spol. s r. o. byl zapsán do obchodního rejstříku teprve , zatímco pod změněným názvem DAMOVO Česká republika s. r. o. byl pak zapsán dne Ze zprávy přitom vyplývá, že původní uchazeč Ericsson Business Systems spol. s r. o. měl zadavateli v průběhu posuzování a hodnocení nabídek oznámit změnu svého názvu na DAMOVO Česká republika s. r. o. Vzhledem k tomu, že se změnou názvu uchazeče Ericsson... na DAMOVO... byl dne ve skutečnosti do obchodního rejstříku zapsán i jiný společník (Enterprise Ericsson S.p.A, Řím, Via Lombardia 43, Italská republika) spolu s vkladem (pouhých) ,- Kč, což zpráva neuvádí, uchazeč se domáhal, aby byly přezkoumány originály oznámení dotyčného uchazeče a příslušných dalších nezbytných přiložených listin, jakož i data jejich skutečného doručení zadavateli, neboť jde o zásadní změny dotýkající se stanovených kvalifikačních i dalších kvalifikačních předpokladů vybraného uchazeče ve smyslu zákona (viz např. 2c, odst. 1) s důsledky vzhledem ke stanoveným lhůtám ve smyslu ustanovení zákona ( 2d a 2e). Statutární orgán zadavatele neshledal v rozporovaných údajích o kvalifikačních předpokladech uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. ani ve způsobu oznámení žádné pochybení. Uchazeč se domáhá, aby pozornější přezkoumání celé existenční a kvalifikační situace dotyčného uchazeče provedl orgán dohledu zejména aby přezkoumal výpis z obchodního rejstříku a příslušné oprávnění k podnikání uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. (dříve Ericsson Business Systems s.r.o.). Ve výpisu z obchodního rejstříku je uvedena nejen změna, na níž uchazeč zadavatele upozornil, m.j. též jiná změna společníka na Enterprise Solutions Italy S.p.A., Řím, Via Campo Romano 71, PSČ 00173, Italská republika, k níž z původního vlastníka ERICSSON spol. s r. o., IČO , došlo V souvislosti s rozhodnými okolnostmi obchodní veřejné soutěže to znamená, že právě v den otevírání obálek, byl tento uchazeč jako celek prodán s vkladem ,- Kč, aniž by kdokoliv byl náležitým způsobem o této skutečnosti informován. O formálních aspektech i praktickém významu této transakce ve vazbě na jasný požadavek zadání prokázání finanční stability za období posledních tří let uchazeč namítá, že byl porušen zákon, přestože to zadavateli nebylo zřejmé. Dále je ve výpisu z obchodního rejstříku uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. (dříve Ericsson Business Systems s.r.o.) uvedeno, že předmět 3

4 podnikání - zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti - byl dne vymazán a teprve dne znovu zapsán. Z toho vyplývá, že v době provádění hodnocení a vyhlášení výsledků obchodní veřejné soutěže nebyl vítězný uchazeč schopen dostát závazkům vyplývajícím z této soutěže. Uchazeč dále vznáší námitky proti hodnocení nabídek zadavatelem. Kritérium č. 1: Výše nabídkové ceny: Způsob započtení výsledků hodnocení nabídek dle kriteria ceny uchazeč pokládá za hrubě zkreslující. Zatímco všechna ostatní kritéria jsou hodnocena v desetibodové kvalitativní stupnici s rozptylem od 0 do 10 bodů, vyhodnocení dle zadavatelem stanoveného kritéria ceny (nejnižší/hodnocená) se odehrává pouze v několikaprocentním rozptylovém pásmu (v daném případě jde o rozptyl 89,8 % až 100,0 % - pokládá takto stanovené kritérium za nevhodné), aniž by ovšem vůbec byla posouzena věcná/obsahová kvalitativní i kvantitativní srovnatelnost oné nejnižší nabídky. Přesto, že je tomuto kritériu přiřazen poměrně vysoký váhový koeficient 40 %, při váze 40 % se nepatrný relativní rozptyl nemění, jen se rektifikuje na cca 0,4 bodu). Prosté připočtení, takto získaných (nepatrně se navzájem lišících) bodů dle kritéria cena s body za ostatní kritéria (mnohem více se navzájem lišícími), nepostihuje spravedlivě reálný význam cenového aspektu v daných souvislostech, může vést k absurdním výsledkům: tak např. při zachování výsledků dle ostatních kritérií by nabídka uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. byla první (8,38 vážených bodů), i kdyby její cena byla ,- Kč (tedy cenové navýšení o téměř 50 %). V rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele je uvedeno, že v rámci celkového hodnocení byla hodnocena a brána v úvahu nejen nabídková cena, což představuje pouze náklady na vlastní realizaci stavby, ale aby bylo bráno v úvahu i hledisko dalších nákladů při provozu a dalším rozvoji telekomunikační sítě v podmínkách Českých drah zde uchazeč vidí rozpor mezi hlediskem dalších nákladů při provozu a dalšího rozvoje sítě Českých drah a výší ceny vítězné nabídky. Kritérium č. 2: Kvalita technického řešení... : Nabídka uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. je hodnocena jako nejlépe a důsledně splňující zadání ve všech bodech, přičemž zadavatel jako výhody uvádí např. decentralizované řízení systému Ericsson MD 110, nejvýhodnější řešení tarifikace apod. Se závěrem zadavatele uchazeč Siemens nesouhlasí, neboť u větších sítí nelze striktně rozlišit centrální a decentralizované (distribuované) řízení. Uvádí, že systém Ericsson MD110 není systém se striktně decentralizovaným řízením - každý LIM má své vlastní řízení, kdežto spojovací pole je pak jedno pro celou výstavbu; jde tedy v principu o síť ústředen (LIMů) s jednoduchým řízením a zranitelným spojovacím polem, kde je uváděno, že zálohování, resp. zdvojení řízení není nutné, protože je distribuováno do dalších LIMů - stane-li se nefunkčním řízení jednoho LIMu, síť funguje dál, ale účastníci na onom LIMu připojení, jsou bez spojení a zároveň tranzitní spojení přes tento LIM budou přerušena. Stane-li se nefunkčním řízení důležitého bloku osazeného systémem Hicom 350H, spojení funguje dál bez přerušení, neboť se automaticky přepne na řízení druhé. Uchazeč namítá, že kromě řady dalších subjektivních soudů, s nimiž nelze souhlasit, je v hodnocení i řada zjevných chyb. Dále poukazuje na skutečnost, že jím nabízené školení pro obsluhu systémů a jejich servis jsou zadavatelem vyhodnoceny jako pouze základní - i když byl nabídnut nejvyšší možný dosažitelný stupeň školení označovaný jako L1, L2 a L3 - stejné školení absolvují servisní technici uchazeče Siemens. Uvádí, že je rovněž hodnoceno jako nedostatečné vysvětlení licenční politiky uchazeče Siemens aniž by bylo doloženo v čem je nedostatečné. 4

5 Namítá, že hodnocení dle kritérií č. 5, 6, 7 je naprosto nedoložené a neprokázané. Uchazeč žádá, aby Úřad rozhodl o vyloučení uchazeče, který se umístil na 1. místě pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 2c, 2d a 2e zákona. Dne obdržel Úřad k zahájenému správnímu řízení k návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele vyjádření od uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o., ve kterém se velmi podrobně vyjadřuje ke všem bodům podaného návrhu uchazečem Siemens s. r. o. Ve vyjádření m. j. uvádí, k porovnatelným zakázkám např., že přímou zakázkou společnosti DAMOVO Česká republika s. r. o., resp. Ericsson Business Systems spol. s r. o. je budování privátních telekomunikačních sítí v ČEZ a regionálních distribučních společnostech v celkovém rozsahu cca 1 miliarda Kč, jejichž technický charakter je srovnatelný s instalacemi v prostředí Český drah. U Českých drah je to kromě instalací v České Lípě a ve VÚŽ, tranzitní ústředna v Českých Budějovicích, kde byla prakticky potvrzena vhodnost systému MD 110 do prostředí Českých drah. K výši nabídkové ceny uchazeč podotýká, že výše nabídkové ceny je přímo úměrná kvalitě nabízeného řešení a jednoznačnému splnění požadavků zadavatele. Poukazuje na zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, ze které vyplývá, že Siemens s. r. o. v několika bodech nesplnil zadání v několika dalších bodech nabídl řešení se sníženou funkčností. Podotýká, že jeho nabídka je hodnocena jako nabídka s vyšší kvalitou technologického, HW i SW řešení a vybavení, včetně počtu licencí a výhodnějšími podmínkami licenční politiky. Uvedené skutečnosti se musely u uchazeče Siemens s. r. o. projevit v nižší ceně. Ke kvalitě technického řešení podotýká, že jak sám uchazeč Siemens s. r. o. ve svém návrhu uvádí, že zdvojené řízení je možné realizovat pouze u provedení HICOM 350H, nikoliv tedy pro celou síť, jeho návrh řešení bezpečnosti systému decentralizovanou architekturou je realizován automaticky v celé síti. Podle ustanovení 58 zákona jsou účastníky řízení: a) České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, o. z., se sídlem nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, zast. vrchním ředitelem divize dopravní cesty, o. z. - Ing. Janem Komárkem, b) Siemens s. r. o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6, za kterého jednají prokuristé společnosti Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda, c) DAMOVO Česká republika s. r. o., se sídlem U Michelské školy 398, Praha 4, za kterého jedná jednatel Mag. Dr. Josef Leimgruber, d) TTC MARCONI s. r. o., se sídlem Třebohostická 5, Praha 10, za kterého jedná jednatel Ing. Josef Šelepa, CSc. Úřad přezkoumal podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen zákon ) a následujících napadnuté rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele. Ve správním řízení Úřad provedl, podle 32 odst. 1 a 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, obsahem stanoviska zadavatele a obsahem vyjádření účastníka řízení DAMOVO Česká republika s. r. o., přičemž dospěl k závěru, že zadavatel při výběru nejvhodnější nabídky porušil zákon. 5

6 K námitce uchazeče týkající se článku 4 odst. k) zadání obchodní veřejné soutěže, kdy zadavatel požadoval prokázání dalších předpokladů uchazeče k plnění veřejné zakázky - doložením finanční stability...za období posledních tří let, ze kterých musí být zřejmá spolehlivá finanční situace uchazeče, kdy uchazeč namítá, že v rozporu s uvedeným ustanovením zákona vítězný uchazeč zjevně nemohl splnit podmínky, protože pod názvem Ericsson Business Systems spol. s r. o. byl zapsán do obchodního rejstříku teprve , zatímco pod změněným názvem DAMOVO Česká republika s. r. o. byl pak zapsán dne uvádí orgán dohledu, že z výpisu z obchodního rejstříku DAMOVO Česká republika s. r. o. vyplývá, kromě nově zapsaného společníka došlo pouze ke změně názvu společnosti. Identifikační číslo společnosti, právní forma společnosti, předmět podnikání, adresa společnosti, statutární orgán společnosti, tj. jednatelé společnosti i způsob jednání a podepisování za společnost zůstaly beze změny. Ustanovení 2d zákona se vztahuje na případy změny údajů souvisejících s prokazováním kvalifikace - 2a resp. 2b zákona. Případ změny názvu společnosti není změnou údajů poskytnutých ve smyslu 2a resp. 2b zákona. Z předložené nabídky uchazeče Ericsson Business Systems spol. s r. o. je zřejmé, že uchazeč zadavateli avizoval v nabídce na veřejnou zakázku: ČD DDC, Modernizace tranzitní úrovně telekomunikační sítě ČD, že u něj dochází ke změně obchodního jména společnosti, která nemá vliv na změnu smluvně garantovaných vztahů. Součástí nabídky je právní rozbor změny společnosti, ve kterém je zopakována tatáž skutečnost, že změna obchodního jména nemá vliv na změnu smluvně garantovaných vztahů této společnosti jako reprezentanta výrobků a zařízení Ericsson Enterprise AB. Dané prohlášení je právně stvrzeno JUDr. Táňou Diršmidovou. Ze shora uvedeného vyplývá, že mají platnost údaje uvedené v nabídce uchazeče, tzn. i skutečnosti týkající se finanční stability uchazeče, obsažené v jeho nabídce. K zapsání jiného společníka Enterprise Ericsson S.p.A, Řím, Via Lombardia 43, Italská republika, do obchodní rejstříku uvádí orgán dohledu, že zákon o zadávání veřejných zakázek se nezabývá kvalifikací společníků, ale zjišťuje zda fyzické osoby vyjmenované v 2b odst. 2 a 3 zákona splňují kvalifikační předpoklady uvedené v 2b odst. l písm. d) a c) zákona. K zápisu do obchodního rejstříku předmětu podnikání - zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti, kdy uchazeč namítá, že uvedený předmět podnikání měl uchazeč umístěný na 1. místě zapsán do obchodního rejstříku před změnou názvu společnosti a změněnou názvu uchazeče na DAMOVO Česká republika s. r. o. - byl uvedený předmět podnikání dne vymazán a teprve dne znovu zapsán, uvádí orgán dohledu, že jak bylo shora uvedeno, nemá tato skutečnost vliv na prokázání kvalifikace, která se prokazuje ve smyslu 2b zákona. Předmět podnikání zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti má uchazeč zapsán v obchodním rejstříku a v nabídce má doloženu koncesní listinu na tuto činnost. Oprávnění právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku provozovat ohlašovací živnost, vzniká ve smyslu ustanovení 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dnem ohlášení živnosti Živnostenskému úřadu nikoliv zápisem do obchodního rejstříku. Oprávnění citovanou živnost provozovat vznikla společnosti DAMOVO Česká republika s. r. o. před podáním nabídky do obchodní veřejné soutěže a tvoří, jak bylo shora uvedeno, součást prokazování kvalifikačních předpokladů uchazeče. Oprávnění provozovat ohlašovací živnost montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení trvá po celou dobu platnosti živnostenského oprávnění bez ohledu na probíhající výmaz původní koncesované živnosti, vydané před účinností nového zákona o telekomunikacích. Zápis této činnosti do obchodního rejstříku má podle 28 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku pouze deklaratorní charakter. Dle uchazečem doloženého živnostenského listu právnické osoby den vzniku 6

7 živnostenského oprávnění má DAMOVO Česká republika s. r. o. uvedeno: tzn. do skončení soutěžní lhůty pro podání nabídek. Námitka je proto nedůvodná. K námitce uchazeče týkající se referencí, kdy komise připustila do soutěže nabídky, které jako vlastní reference uchazečů v podmínkách zahraničních železničních sítí uváděly zakázky, jež dotyční uchazeči (jakožto právnické osoby ČR) sami o sobě nerealizovali a v nabídce vítězného uchazeče jsou reference v železničních sítích ÖBB, SJ, VR, MAV lze konstatovat, že dle výpisu z obchodního rejstříku v nabídce uchazeče byla zapsána do obchodního rejstříku společnost Business Systems spol. s r. o. a změna názvu na DAMOVO Česká republika s. r. o. neměla vliv na reference uchazeče. U referencí není zadavatel, resp. členové komise vázáni pouze údaji uvedenými v nabídkách uchazečů, ale bezesporu mohou vycházet i ze získaných poznatků. Námitka je proto nedůvodná. Zadavatel stanovil ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku v bodě 5. Způsob hodnocení nabídek. Ze zápisu z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne vyplývá, že komise projednala způsob hodnocení nabídek a k jednotlivých kritériím hodnocení přiřadila váhy l-40 %. K hodnocení použila bodovací stupnici od l-10 bodů s tím, že bodové hodnocení kritéria č. 1 - výše nabídkové ceny bude stanoveno na základě poměru nejnižší nabídkové ceny (bez DPH) k nabídkové ceně dané nabídky. Tímto způsobem určené body byly vynásobeny váhami jednotlivých kritérií a po sečtení vážených bodů zaokrouhlených na dvě desetinná místa) bylo stanoveno pořadí uchazečů, přičemž na 1. místě se umístil uchazeč s nejvyšší dosaženou hodnotou vážených bodů. 1. Výše nabídkové ceny 40 % 2. Kvalita technického řešení včetně návrhu postupu výstavby 30 % 3. Komplexnost nabídky 15 % 4. Stupeň splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky 6 % 5. Účelné snížení požadavků na omezení telekomunikačního provozu při přepínání systému, návrh na zkrácení doby plnění zakázky 5 % 6. Poskytnutí vyšších, ale současně reálných záruk na jakost (delší záruka, než byla zadavatelem požadována a na co je nabízena) 3 % 7. Využití českých firem, řešení zaměstnanosti 1 % Hodnocení nabídek uchazečů provedla vládou jmenovaná devítičlenná komise složená z odborníků, která ke své činnosti využila materiály zpracované dalšími devíti odborníky. Součástí závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek jsou čtyři přílohy. Příloha č. 1 - Protokol z otevírání nabídek obchodní veřejné soutěže, příloha č. 2 Tabulka výsledného hodnocení, příloha č. 3 Zdůvodnění hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích. I přesto je provedené hodnocení neprůkazné a v některých kritériích hodnocení nepřezkoumatelné, jak je uvedeno níže. K jednotlivým kritériím hodnocení uvádí orgán dohledu následující: v prvním kritériu hodnocení: Výše nabídkové ceny komise jmenovaná zadavatelem nejlépe hodnotila nabídku uchazeče TTC MARCONI s. r. o., který předložil nejnižší nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH (přidělené komisí body 10,00, vážené body 4,00), na druhém místě se umístil uchazeč Siemens s. r. o. s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH (přidělené body 9,99, vážené body 3,99), na třetím místě uchazeč ICZ a. s. s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH (přidělené body 9,85, vážené body 3,94) a na čtvrtém místě uchazeč DAMOVO Česká republika s. r. o. s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH (přidělené body 8,98, vážené body 3,59). Rozdíl mezi nejvyšší 7

8 nabídkovou cenou DAMOVO Česká republika s. r. o. a nejnižší nabídkovou cenou TTC MARCONI s. r. o. činí ,- Kč. K tomu lze uvést, že zákon stanovuje v 6 odst. 1, že hodnocení nabídek se provádí podle výše nabídkové ceny nebo ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s kritérii uvedenými v podmínkách soutěže. V 6 odst. 2 zákona je stanoveno, že zadavatel přihlédne při hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídky podle charakteru veřejné zakázky zejména k době plnění veřejné zakázky, k technické, jakostní, estetické a funkční charakteristice veřejné zakázky, k provozním nákladům a požadavkům na údržbu atd. Zadavatel pokud volil poměrovou stupnici k vyhodnocení nabídek uchazečů nepostupoval v rozporu se zákonem, ale výběr nejvhodnější nabídky by měl být řádně odůvodněn a podložen hodnocením, např. vyšší užitností technických parametrů. K námitce uchazeče, kdy namítá, že ve stanovisku obsaženém v rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele o námitkách uchazeče je uvedeno, že v rámci celkového hodnocení byla hodnocena a brána v úvahu nejen nabídková cena, což představuje pouze náklady na vlastní realizaci stavby, ale bylo bráno v úvahu i hledisko dalších nákladů při provozu a dalším rozvoji telekomunikační sítě v podmínkách Českých drah lze odkázat na 2 písm. h) zákona - nabídkovou cenou je cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce. V druhém až sedmém kritériu hodnocení komise lépe hodnotila nabídku uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. než nabídku uchazeče SIEMENS s. r. o. Druhé až čtvrté kritérium hodnocení komise verbálně okomentovala ve Zdůvodnění hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích, které je přílohou č. 3 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. U druhého kritéria hodnocení: Kvalita technického řešení včetně návrhu postupu výstavby komise hodnotila nabídku uchazeče DAMOVO Česká republika s. r. o. jako nabídku nejlépe a důsledně splňující zadání ve všech bodech než nabídku uchazeče Siemens s. r. o. Za přednosti řešení považovala u vítězného uchazeče v oblasti ústředen: např. plnou funkčnost fónických hlásek i v hybridní síti. V oblasti IP sítě hodnotila komise nejlépe u nabídky vítězného uchazeče především skutečnost, že HW vybavení je dostatečné pro budoucí upgrade SW v rámci požadované LTW a uchazeč nabízí dvojnásobnou kapacitu VoIP kanálů proti ostatním nabídkám. Naproti tomu komise méně bodově ohodnotila nabídku namítajícího uchazeče např. z důvodu, že v oblasti ústředen je neplnohodnotná funkce fonických hlásek v hybridní síti, zejména při přechodech analog-digital-analog, v oblasti IP sítě, že nabízená verze SW IOS nezaručuje spolehlivou současnou podporu MPLS a VoIP a zásadním způsobem poddimenzované UPS. Pro detailní technicko-ekonomické posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a zpracování odborného stanoviska, jak bylo shora uvedeno, byli využiti přizvaní odborníci. Komise při svém hodnocení vzala v úvahu stanovisko (materiály) zpracované a předložené přizvanými odborníky. V komentáři přizvaných odborníků ze dne , je na str. 2 m.j. uvedeno: nesplnění podmínek zadávací dokumentace v oblasti zálohování napájení routerů znevýhodňuje nabídky TTC, Siemens a ICZ vzhledem k nabídce Ericsson; nesplnění podmínek zadávací dokumentace v počtu CallManagerů pro VoIP znevýhodňuje nabídku TTC; nesplnění podmínek zadávací dokumentace v oblasti parametrů dohledového systému DTÚ znevýhodňuje nabídku Siemens, nedostatečné řešení zálohování napájení dohledových serverů znevýhodňuje nabídky TTC, Siemens a ICZ; nesplnění podmínek zadávací dokumentace v požadované úrovni maintanance podpory pro dohledové systémy znevýhodňuje nabídku Siemens; nekomplexnost nabídky ICZ v oblasti dohledových a diagnostických systémů jednoznačně znevýhodňuje nabídku ICZ. Orgán dohledu vyzval dne zadavatele k vyjádření, zda uchazeči splnili podmínky zadávací dokumentace. Ze stanoviska zadavatele vyplývá, že jednotlivé nabídky byly hodnoceny podle pokynů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řadě dílčích technických kritérií, na základě jejich vyhodnocení byly jednotlivé nabídky mezi sebou 8

9 porovnány podle míry jejich splnění. Zadavatel uvádí (citujeme): Komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijala hodnocení odborné komise s tím, že nedostatky v dílčích technických kritériích jednotlivých nabídek nepovažuje za nesplnění nabídky jako celku s důsledky dle Zákona a to zejména proto, že všichni uchazeči potvrdili ve Formuláři nabídky naprostou shodu své nabídky se zadáním. Orgán dohledu v tomto odkazuje uchazeče na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci 2 A 1/99-32 ze dne , kde se uvádí, že pravomoce orgánu dohledu (citujeme): sahají do úrovní těch činností zadavatele, která obecně vyjádřeno, vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů na soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by orgán dohledu ve svých důsledcích sám se stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži zvítězit. To platí i pro nezaměnitelnou roli zadavatele. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady. Třetí kritérium hodnocení: Komplexnost nabídky není vhodně voleným kritériem hodnocení. Ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže ani v zadávací dokumentaci v Závazném výkladu k soutěžním podmínkám na vypracování a projektu a zhotovení stavby není u tohoto kritéria hodnocení zřejmé co v daném kritériu hodnocení bude zadavatel posuzovat a hodnotit. Až z předložených dokladů (zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a z dokladů přizvaných odborníků) vyplývá, že komise v tomto kritériu hodnotila komplexnost jednotlivých nabídek a to především s ohledem na komplexnost technického řešení nabídky, vzájemnou technickou a technologickou propojenost jednotlivých technologických bloků tranzitní úrovně ČD vč. vazeb na existující systémy a zařízení provozované u ČD, resp. u sousedních železničních správ, způsob zpracování nabídky, licenční politiku související s předmětem dodávky zejména TTÚ, úroveň a náklady školení. Vzhledem k tomu, že zadavatel nevymezil v zadání veřejné zakázky ani v zadávací dokumentaci jaké skutečnosti bude v daném kritériu hodnotit zadavateli následně nezbývá než v novém hodnocení hodnotit všechny nabídky uchazečů shodným počtem bodů, aby nedošlo k znevýhodnění některého z uchazečů. Některá z uvedených podkritérií měla být hodnocena v druhém kritériu hodnocení Kvalita technického řešení vč. návrhu postupu výstavby. Ve čtvrtém kritériu hodnocení: Stupeň splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky jehož obsah je vymezen v zadávací dokumentaci byla v souladu se zadávací dokumentací posuzována a hodnocena podkritéria: porovnatelné stavby-zakázky, technické vybavení uchazeče, objem nabízených prací vlastní kapacitou uchazeče, systém řízení kvality, kvalita řídícího managementu. V tomto kritériu byla nejlépe hodnocena nabídka vítězného uchazeče, který předložil nejvíce referencí obdobného řešení železničních sítí (ÖBB, SJ, VR, MAV). Na druhém místě byla hodnocena nabídka uchazeče TTC MARCONI s. r. o. a na třetím místě nabídka uchazeče Siemens s. r. o. - u kterých chyběly reference obdobného řešení železničních sítí v tranzitní úrovni, ale není uvedeno, proč jedna nabídka byla hodnocena na druhém a druhá na třetím místě. Na čtvrtém místě byla vyhodnocena nabídka uchazeče ICZ a. s., která sice obsahuje reference obdobného řešení železničních sítí, ale u ostatních podkritérií, jak se ve zprávě uvádí, nebylo možno nalézt potřebné údaje. V ostatních podkritériích hodnotila komise nabídky jako srovnatelné, s výjimkou ICZ a. s. Ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení stavby ČD DDC, Modernizace tranzitní úrovně telekomunikační sítě ČD ze dne se uvádí, že komise rozhodla o konečném pořadí nabídek na základě vypočteného bodového hodnocení kritéria č. 9

10 1 a bodového hodnocení kritérií č. 2 a 7 jednotlivými členy komise. Zpracované Zdůvodnění hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích neobsahuje hodnocení kritérií č. 5-7 a v tabulce hodnocení jsou pouze uvedeny přidělené body a body s vynásobením váhou (vážené body). U těchto kritérií hodnocení chybí zdůvodnění v čem komise spatřovala, že ta která nabídka je lepší než nabídky ostatní. Provedené celkové bodové hodnocení nabídek je u shora citovaných kritérií neprůkazné a nepřezkoumatelné. Tím zadavatel (resp. jmenovaná komise pro posouzení a hodnocení nabídek) bez verbálního komentáře neprokázal v kritériích hodnocení: Účelné snížení požadavků na omezení telekomunikačního provozu při přepínání systému, Návrh na zkrácení doby plnění zakázky a Poskytnutí vyšších, ale současně reálných záruk na jakost (delší záruka, než byla zadavatelem požadována a na co je nabízena), Využití českých firem, řešení zaměstnanosti stanovené pořadí jednotlivých nabídek. Vyjádřený názor komise ke shora uvedeným kritériím hodnocení měl být slovně zaznamenán ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , aby bylo zřejmé, proč komise přidělila jednotlivým nabídkám uchazečů příslušné bodové ohodnocení. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek sice obsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které však není dostačujícím způsobem podloženo, tak jak bylo shora uvedeno, provedeným hodnocením nabídek. Provedeným hodnocením tak zadavatel neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení, kdy nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Zadavatel tak porušil 37 odst. 1 písm. h) a 38 odst. 1 zákona. Při přezkoumávání postupu zadavatele vyšly najevo skutečnosti, které nebyly součástí návrhu uchazeče, avšak s odkazem na ustanovení 57 odst. 5 zákona není Úřad vázán návrhem uchazeče, a proto přezkoumal i ostatní úkony zadavatele. Ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže zadavatel stanovil pod bodem 10. Zadávací dokumentace : Zadávací dokumentaci si mohou zájemci o veřejnou zakázku vyzvednout od následujícího dne po zveřejnění inzerátu do konce soutěžní lhůty za poplatek ,- Kč.. Orgán dohledu se zadavatele dotázal dopisem ze dne , zda se jednalo pouze o úhradu skutečných nákladů za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace ve smyslu 64c zákona. Zadavatel k tomu dopisem ze dne č.j.: 1 009/ uvedl, že celkové náklady na zadávací dokumentaci včetně režijních nákladů činily ,- Kč vč. DPH ( ,60 Kč bez DPH). Zadavatel vyčíslil náklady: za černobílý tisk 15,50 Kč/A stran celkem ,- Kč, barevný tisk 94,60 Kč/A4-777 stran celkem ,20 Kč, velkoplošný xerox 148,00 Kč/A3-84 stran celkem ,- Kč, tisk výkresů, plotr 78,60/A stran celkem ,40 Kč, desky tvrdé 35,00 Kč/ks - 42 ks cekem 1 470,- Kč, desky měkké 15,00 Kč/ks - 63 ks celkem 945,- Kč, kroužková vazba 66,00 Kč/ks 63 ks celkem 4 158,- Kč, kompletace a kontrola 400,00 Kč/hod hod. celkem ,- Kč. Orgán dohledu zjistil, že běžná cena za jednotku množství/ks se pohybuje: u černobílého tisku v rozmezí 1,60-2,10 Kč, u barevného tisku okolo 43,- Kč. Do uvedených celkových nákladů zadavatel zahrnul m.j. kompletaci a kontrolu s celkovými náklady na kompletaci a kontrolu ve výši ,- Kč (400,- Kč/hod.). Kompletace a kontrola není skutečným nákladem na reprodukční techniku. Celkové náklady ve výši ,- Kč vč. DPH nedoložil finančními doklady, ze kterých by bylo zřejmé, že tyto náklady skutečně vydal za použití reprodukční techniky. Zadavatel na základě shora uvedeného nepostupoval v souladu s 64c zákona, neprokázal úhradu skutečných nákladů za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace. Kromě toho zadavatel v tomto zdůvodnění nákladů konstatoval, že bylo vyrobeno 21 paré včetně jednoho originálu, vyzvednuto bylo 11 paré, tj ,60 Kč na jedno paré vyzvednuté dokumentace. Náklady na jeden výtisk dokumentace by potom činily ,40 Kč nikoliv jak zadavatel uvádí ,60 Kč. Úřad není oprávněn uložit 10

11 zadavateli vrácení částky, kterou uchazeči zaplatili za shora uvedené náklady na jeden výtisk zadávací dokumentace. Stran domožení se (vrácení) uvedené částky nutno uchazeče odkázat na oblast obchodních závazkových vztahů. Uvedená skutečnost neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Vzhledem k závažnému porušení zákona, kdy zadavatel ve smyslu 64c zákona mohl požadovat na uchazeči pouze úhradu skutečných nákladů za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace, ukládá Úřad zadavateli pokutu ve smyslu 62 odst. 1 zákona pokutu. Podle 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky.. Výše peněžitého závazku, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky činí celkem ,- Kč vč. DPH; 1 % z této částky činí ,01 Kč. Po zvážení všech okolností případu, vzhledem k tomu, že se jednalo o náklady za reprodukční techniku, však orgán dohledu rozhodl o uložení pokuty ve výši ,- Kč. Na základě výše uvedených skutečností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Petr Antonín ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: 1. České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, o. z., nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, zast. vrchním ředitelem Ing. Janem Komárkem 2. Siemens s. r. o., Evropská 33a, Praha 6, za kterého jednají prokuristé společnosti a ředitelé divize ICN Ing. Petr Klauda a Ing. Jan Svoboda 3. DAMOVO Česká republika s. r. o., U Michelské školy 398, Praha 4, za kterého jedná jednatel Mag. Dr. Josef Leimgruber 4. TTC MARCONI s. r. o., Třebohostická 5, Praha 10, za kterého jedná jednatel Ing. Josef Šelepa, CSc. 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 12.5.2004

Více

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.5.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003

Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003 Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.11.2003 podaném zadavatelem - Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj, za kterou jedná ministr JUDr. Pavel Němec, se

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 512-R/05-090/140/OŠ V Praze dne 10.5.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 512-R/05-090/140/OŠ V Praze dne 10.5.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 512-R/05-090/140/OŠ V Praze dne 10.5.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 17.3.2005,

Více

Č.j.: S 24/01-VP/140/Ná V Praze dne 23. 3. 2001

Č.j.: S 24/01-VP/140/Ná V Praze dne 23. 3. 2001 Č.j.: S 24/01-VP/140/Ná V Praze dne 23. 3. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle 2 písm. b) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve

Více

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28.11.2001 podaném státní organizací České dráhy, Divize obchodně provozní, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha

Více

Č. j.: S 82/99-VP/140/Ná V Praze dne 17. 5. 1999

Č. j.: S 82/99-VP/140/Ná V Praze dne 17. 5. 1999 Č. j.: S 82/99-VP/140/Ná V Praze dne 17. 5. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 5. 5. 1999 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 20.11.2002

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.3.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona

Více

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 115-R/02-837/140/ZH V Praze dne 3.12.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 115-R/02-837/140/ZH V Praze dne 3.12.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 115-R/02-837/140/ZH V Praze dne 3.12.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 30.10.2002

Více

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.8.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006 V Brně dne 27. července 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001

Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001 Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 7.9.2001 podaném Milanem Jelínkem, podnikajícím pod obchodním jménem Milan Jelínek KOMTERM, IČO 101 52 407, s místem podnikání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 532-R/05-192/140/VŠ V Praze dne 25.7.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 532-R/05-192/140/VŠ V Praze dne 25.7.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 532-R/05-192/140/VŠ V Praze dne 25.7.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2.6.2005 ve

Více

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27. 6. 2000 podle 57 odst. I zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2002 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 91-R/02-621/140/ZH V Praze dne 27.9.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 91-R/02-621/140/ZH V Praze dne 27.9.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 91-R/02-621/140/ZH V Praze dne 27.9.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení, zahájeném dne 2.8.2002

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 619-R/03-939/140/Ná V Praze dne

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 619-R/03-939/140/Ná V Praze dne ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 619-R/03-939/140/Ná V Praze dne 4.2.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 15.12.2003

Více

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.7.2001 podaném obcí Skřípov, zast. starostou Janem Honem, se sídlem obecního úřadu ve Skřípově, 747 45 Skřípov, proti rozhodnutí

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28. 1. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 *UOHSX004SCIW* UOHSX004SCIW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 11. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 523-R/03-258/140/VŠ V Praze dne 2.5.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 523-R/03-258/140/VŠ V Praze dne 2.5.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 523-R/03-258/140/VŠ V Praze dne 2.5.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.3.2003 ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.12.2003 ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 504-R/03-120/140/OŠ V Praze dne 7.3.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 504-R/03-120/140/OŠ V Praze dne 7.3.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 504-R/03-120/140/OŠ V Praze dne 7.3.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.1.2003 ve

Více

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17. 9. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004

Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004 Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.8.2004 podle 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném 24. 11. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.3.2002 podaném Statutárním městem Olomouc, zast. primátorem Ing. Martinem Tesaříkem, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S 086/06/DO-207/550/ZH V Praze dne 9.5.2006

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S 086/06/DO-207/550/ZH V Praze dne 9.5.2006 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S 086/06/DO-207/550/ZH V Praze dne 9.5.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.3.2006

Více

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 545-R/04-412/140/ZH V Praze dne 6.9.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 545-R/04-412/140/ZH V Praze dne 6.9.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 545-R/04-412/140/ZH V Praze dne 6.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.7.2004 ve

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Č. j.: R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr V Brně dne 12. listopadu 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 2. 7. 2008 Mgr. Robertem Perglem, advokátem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 *UOHSX005W54A* UOHSX005W54A USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod č.j. S 122/01-152 zahájeném dne 18. 6. 2001 a ve správním řízení vedeném

Více

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R180/2008/02-1837/2009/310/ASc ze dne 12.2.2009. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.2.2009. Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.3.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 *UOHSX0047S3G* UOHSX0047S3G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.7.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j.: 3R42/03-Ku V Brně dne 27.8.2003

Č.j.: 3R42/03-Ku V Brně dne 27.8.2003 Č.j.: 3R42/03-Ku V Brně dne 27.8.2003 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 17.6.2003 podaném společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., se sídlem Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8, zast. Ing. Petrem

Více

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 17.6.2002 podaném statutárním městem Brno Městská část Brno-Bystrc, zast. starostou Ing. Svatoplukem Benešem, se sídlem nám.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 89 J M É N E M ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.4.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

Č. j. VZ/S 29/04-152/1968/04-Der V Brně dne 30. dubna 2004

Č. j. VZ/S 29/04-152/1968/04-Der V Brně dne 30. dubna 2004 Č. j. VZ/S 29/04-152/1968/04-Der V Brně dne 30. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.2.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R161/2010/VZ-4114/2011/VZ/310-ASc V Brně dne: 15.3.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R161/2010/VZ-4114/2011/VZ/310-ASc V Brně dne: 15.3.2011 *UOHSX003H8A8* UOHSX003H8A8 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R161/2010/VZ-4114/2011/VZ/310-ASc V Brně dne: 15.3.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 25. 10. 2010

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 *UOHSX007OK2L* UOHSX007OK2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 610-R/03-860/140/ZH V Praze dne 22.12.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 610-R/03-860/140/ZH V Praze dne 22.12.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 610-R/03-860/140/ZH V Praze dne 22.12.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.10.2003

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 550-R/05-VP/140/ZH Praze dne 19. září 2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 550-R/05-VP/140/ZH Praze dne 19. září 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 550-R/05-VP/140/ZH Praze dne 19. září 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007

Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007 Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním

Více

Č.j.: S 127-R/00-670/140/Br

Č.j.: S 127-R/00-670/140/Br Č.j.: S 127-R/00-670/140/Br V Praze dne 11.6.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.5.2000 1 zákona č. 199/ 1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 591-R/03-VP/140/Ná V Praze dne

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 591-R/03-VP/140/Ná V Praze dne ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 591-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 31.12.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.11.2003

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více