Homeopatie v praxi porodní asistentky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Homeopatie v praxi porodní asistentky"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Homeopatie v praxi porodní asistentky Bakalářská práce Autor: Hana Salátová Vedoucí práce: Mgr. Radka Procházková Jihlava 2013

2

3 Anotace Tato práce se zabývá tématem homeopatie. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Na začátku teoretické části je shrnuta historie homeopatie, základní homeopatické zákony a výroba homeopatických přípravků. Dále jsou v této části zahrnuty homeopatické prostředky a přípravky v těhotenství. V praktické části je vyhodnocen výzkum, který proběhl pomocí dotazníkového šetření. Klíčová slova Historie homeopatie, homeopatické zákony, výroba homeopatických léků, dávkování, homeopatické léky Annotation This work deals with homeopathy. The work is divided into two parts: a theoretical part and a practical part. At the beginning of the theoretical part is a summary of the history of homeopathy, homeopathic laws and manufacture of homeopathic products. In addition, this section includes homeopathic products and preparations in pregnancy. The practical part contains the research that was conducted through a questionnaire survey. Key words History of homeopathy, homeopathic laws, the production of homeopathic medicines, dosage, homeopathic medicines

4 Poděkování Můj velký dík patří mé vedoucí práce Mgr. Radce Procházkové za její cenné rady, ochotu a volný čas. Zároveň bych chtěla poděkovat všem nastávajícím maminkám, které se účastnily mého průzkumu. Rovněž děkuji své rodině a přátelům za podporu, kterou mi poskytli při vytváření této práce. Motto Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit pacientovi zdraví, co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem podle jasně srozumitelných principů odstranit a zničit nemoc v celé její šíři Samuel Hahnemann ( ) německý lékař a zakladatel homeopatie

5 Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že s o u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne Podpis

6 Obsah 1. Úvod Úvod do problematiky Cíle bakalářské práce Pracovní hypotézy... 9 Teoretická část Historie homeopatie Zakladatel homeopatie Homeopatie v ČR Homeopatie ve světě Základy homeopatie Zákon podobnosti Zákon o nekonečně malých dávkách Zákony léčby Výroba homeopatických léků Vstupní suroviny Ředění Způsoby ředění Centezimální ředění Decimální ředění Korsakovo ředění Dynamizace Impregnace Homeopatické prostředky Homeopatický lék Rozdělení homeopatik Forma léku Homeopatická terapie Výhody homeopatického léku Nevýhody homeopatického léku Skladování homeopatických léků Dostupnost homeopatických léků... 20

7 5.9 Dávkování a způsob užívání Dávkování u těhotných, novorozenců a kojenců Individuální dávkovací schéma Akutní problém Chronický problém Homeopatie v těhotenství a při přípravě na porod Těhotenství Příprava na porod Praktická část Metodikum Metodika výzkumné práce Charakteristika vzorku respondentů Charakteristika výzkumného prostředí Průběh a popis výzkumu Zpracování a získání dat Analýza a interpretace hypotéz Diskuze Doporučení pro praxi Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam tabulek Seznam příloh... 65

8 1. Úvod 1.1 Úvod do problematiky Bakalářská práce se zabývá tématem Homeopatie v praxi porodní asistentky. Téma jsem si vybrala, abych získala více vědomostí o této metodě a ucelenější pohled na tuto problematiku. Přínosem pro mě byla vlastní zkušenost s homeopatiky a také moje účast na kurzu homeopatie. Teoretická část se zabývá historií homeopatie, způsobu užívání a dávkováním homeopatik, výrobou homeopatik, základními homeopatickými zákony, homeopatickými přípravky v těhotenství. Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit názor žen ohledně homeopatie a zjistit informovanost žen o daném tématu. Téma bakalářské práce je diskutovaná problematika. Někteří lidé jsou zastáncem homeopatie a podporují léky homeopatika a na druhou stranu jsou lidé, kteří tuto metodu nevyhledávají, v jiném případě ji úplně zavrhli. Problém je asi v tom, že ani sami lékaři se neumějí shodnout zda homeopatika brát jako běžné léky nebo na ně pohlížet jako na šarlatánství. Bakalářskou práci mohou využít studenti, porodní asistentky, ženy, které plánují těhotenství, těhotné ženy a také ti, kteří se chtějí o homeopatii něco dozvědět. 8

9 1.2 Cíle bakalářské práce Hlavním cílem mé bakalářské práce je shromáždit materiál, který by pomohl informovat veřejnost o homeopatii v průběhu těhotenství. Zjistit názor žen ohledně homeopatie. Zjistit informovanost žen o daném tématu. 1.3 Pracovní hypotézy Pro tuto bakalářskou práci bylo vytvořeno pět hypotéz. Hypotéza 1: Více než 70% nastávajících maminek neví, jak se homeopatie užívá. Hypotéza 2: Více než 40% nastávajících maminek nedoporučí užívání dalším ženám. Hypotéza 3: Více než 40% nastávajících maminek neplánuje užívat homeopatika během porodu. Hypotéza 4: Více než 40% nastávajících maminek neplánuje užívat homeopatika v průběhu šestinedělí. Hypotéza 5: Více než 60% nastávajících maminek by si přálo větší propagaci homeopatik. 9

10 Teoretická část 2. Historie homeopatie V 5. století před n. l. Hippokrates, zformuloval tzv. princip podobnosti, který byl založen na principu podobné se léčí podobným. Ve středověku se věnoval zákonu podobnosti také lékař Paracelsus. Ale první kdo vytvořil celou metodu homeopatie, byl německý lékař Samuel Hahnemann ( ). O něm se říká, že je zakladatelem homeopatie. 2.1 Zakladatel homeopatie Doktor Samuel Hahnemann se narodil v Míšni a zemřel v Paříži. Vystudoval knížecí školu v Míšni. Od svých spolužáků se velmi odlišoval, díky své píli a také dychtivostí po vědě. Po dokončení školy studoval medicínu v Lipsku, kde měl vynikající prospěch. Pak pokračoval studiem na univerzitě ve Vídni a v Erlangenu. Z lékařství a chemie promoval v roce V šestadvaceti letech se oženil. Se svoji ženou měl jedenáct dětí. Profesi lékaře nevykonával dlouho, byl znechucený tehdejší medicínou, že se rozhodl svoji praxi opustit. Musel se však postarat svoji rodinu a proto se začal živit opisováním a překlady. Velké zkušenosti, o minulé léčbě, farmacii a chemii, získal právě díky překládání. (Čechovský 1997, Janča 2004) Hahnemann studoval medicínu a po studiu vykonával profesi lékaře na mnoha místech, ale byl zklamán neschopností léčit určité nemoci, proto zanechal lékařskou praxi a věnoval se farmakologickému výzkumu a pokusům na chemické bázi. Po dlouhých letech bádání a pokusů zformuloval základní principy nové homeopatické metody, princip podobnosti a princip infinitezimální dávky. Po desetiletí se vrací k lékařské praxi, ale užívá novou metodu. Jako asi každý, kdo objevil něco nového, má Hahnemann řadu příznivců i odpůrců. 10

11 Hahnemann i učil. V té době měl dost studentů, kteří pokračovali v jeho práci. Díky nim se homeopatie začala rozšiřovat po Evropě. Jako každý homeopat si vyráběl Hahnemann léky sám. Časem se dostala homeopatika do podvědomí i lékárníků a po roce 1850 se začaly objevovat první specializované lékárny na výrobu homeopatik. Z lékáren se pak vyvinuly laboratoře, časovým posunem z nich vznikly moderní farmaceutické společnosti. ( 2.2 Homeopatie v ČR Na území České republiky byla homeopatie používána i před druhou světovou válkou. V padesátých letech nastal útlum aktivit spojené s homeopatiky. Mohlo za to politické vedení postavené mimo rámec oficiální medicíny. Díky tomu neměli lékaři ani lékárnici možnost dovědět se o její bytí, ani o jejich principech. V České republice nebyla k dispozici literatura až do roku Jen některé výjimky a informovaní odborníci měli možnost se zabývat homeopatiky. V devadesátých letech nastal zlom a homeopatie byla objevena i mezi českými lékaři, tak lékárníky. Informace Česká republika dostávala především z Francie, Rakouska i Německa. Homeopatie zajímala mnoha lékařů, chtěli obohatit klasickou medicínu o nové přístupy, které jsou šetrné k lidskému organismu a jsou založena na přírodní bázi. Najde se dost lékařů, kteří nesouhlasí s touto léčbou, protože je prý vědecky nedostatečně prokázána její léčivá schopnost. Samozřejmě tomu přispěla nízká informovanost z dřívějších dob a dále také nedostatečná legislativa v českých zákonech. I přes všechny těžkosti v devadesátých letech byla založena první lékařská homeopatická společnost. Začínají se konat také první homeopatické kurzy a školení. Od roku 1991 v České republice existuje mezinárodní škola klinické homeopatie, působící asi ve 20 zemích světa. Díky této škole bylo vyučeno až 3800 lékařů. 11

12 V současné době můžeme najít na území České republiky dvě lékařské homeopatické společnosti: 1. Homeopatická lékařská asociace (HLA) 2. Česká lékařská homeopatická společnost (ČLHS) ( 2.3 Homeopatie ve světě Ve světě se léčí homeopatickými přípravky kolem 400 milionů pacientů a praktikuje ji na lékařů. Homeopatii najdeme asi ve 100 zemích světa. V Německu, kde homeopatie vznikla, má bohatou tradici. Hodně rozšířená je i na území Francie, kde je též oblíbená. V obou zemích jsou homeopatika hrazena ze zdravotního pojištění a využívá ji nespočet lékařů. Dále se s homeopatií ve velké oblíbenosti můžete setkat např. v Rakousku, Nizozemí a ve Velké Británii. V oblíbenosti ji mají také v Bulharsku, v Rumunsku a rychle se rozvinula během pár let v Rusku. V Indii je homeopatie jedna z oficiálních metod léčby s vysokým počtem praktikantů. Bohatou tradici najdeme i v Jihoafrické republice, v zemi severní Afriky, Jižní Ameriky např. v Brazílii, Argentině. Od 19. stolení se lidé léčí homeopatickými přípravky i v Kanadě a USA. Přístup k homeopatii je odlišný v každé jednotlivé zemi. V některých zemích léčí homeopatiky pouze lékaři a v jiných zemích léčí homeopatiky i nelékařské profese. ( 12

13 3. Základy homeopatie Základem homeopatie jsou dva zákony: zákon podobnosti zákon o nekonečně malých dávkách (Janča 2004) 3.1 Zákon podobnosti Základní myšlenka zákona je skutečnost, že každá látka vyvolá určité příznaky u zdravých lidí a naopak může stejný příznak vyléčit nemocné. (Janča 2004, Moskowitz, 2008) Jedna látka v homeopatii může vyvolat i soubor symptomů, které jsou od sebe velmi odlišné. Nutností je stanovit si osobní diagnózu a také osobní léčbu a léky. (Janča 2004) 3.2 Zákon o nekonečně malých dávkách Druhým základním principem je zákon o podávání léků v nekonečně malých dávkách, to znamená, že léky jsou ve vysoce zředěných koncentracích. Tím chce zákon říct, že vyvolaný příznak u zdravého člověka v měřitelném množství, může příznak vyléčit nemocného v mnohem menších dávkách. (Janča, 2004) 3.3 Zákony léčby Léčba a možný návrat již dříve prodělaných obtíží, se vyvíjí podle pravidel, které se nazývají Heringovy zákony. Tyto zákony jsou odvozené z pozorování účinků homeopatik na nemocném člověku. 13

14 Americký homeopat Constantin Hering je vyjádřil následujícím postupem: nejprve se musí uzdravit psychické potíže, léčí se mysl a emoce a pak se uzdravují fyzické orgány, začíná se s uzdravováním mozkem a vnitřními orgány, v poslední etapě uzdravování jsou vlasy, kůže, nehty, atd. tělo se uzdravuje směrem ze shora dolů, takže postupujeme od hlavy ke krku, od krku na tělo a nakonec se léčí končetiny. příznaky mizí v opačném časovém pořadí, než se objevily původně (Čehovský, 1997) 14

15 4. Výroba homeopatických léků Homeopatika se v současnosti vyrábí moderními metodami a jsou přísně kontrolovány za každé fáze výroby. Princip je založen v mnoho násobném ředění a protřepávání účinných látek až do konce výrobního procesu homeopatik. ( 4.1 Vstupní suroviny Na výrobu homeopatik se používá více než látek původu rostlinného, živočišného, chemického nebo nerostného. Rostliny se sbírají dle ročního období Každá rostlina má svůj mezinárodní název Rostliny se používají čerstvé a sklízejí se v jejich přirozeném prostředí Látky chemického nebo nerostného původu mají svoji přesnou definici. (Formánková a kol., 2008) 4.2 Ředění Matečné tinktury se používají samostatně či pro výrobu vyššího homeopatického ředění. Léky ředěním ztrácejí toxicitu a je zachována léčebná složka homeopatika. Člověk se nemusí bát, že by se přiotrávil z vysoce jedovatých rostlin, živočišných jedů či chemických prvků. Kontrola ředění je nemožná kvůli malým koncentracím látek, proto se musí při ředění postupovat velmi šetrně. ( Janča, 2004) 4.3 Způsoby ředění Vybereme-li si jakýkoli druh ředění, bude příprava velmi náročná a provádí se s pečlivostí. V laboratořích je zaveden filtrační systém, aby byl vzduch co nejvíce čistý. 15

16 Lahvičky, které se používají při ředění, musí být třikrát umývané vodou a pak se nechají sterilizovat při 180 stupních Celsia po celou hodinu. (Boiron a kol, 2005) Ředění má dva způsoby: 1. centezimální 2. decimální (Janča, 2004) Centezimální ředění Je to ředění podle Hahnemana, označuje se zkratkou CH. Používá se v České republice a jedná se o nejčastější ředění. V lahvičce se smíchá jeden díl tinktury s devadesáti devíti díly rozpouštědla, v další fázi je směs protřepána pomocí vibračního přístroje (ředění v poměru 1:100) a vznikne roztok s označením 1CH. Při každém novém ředění se podává nová lahvička. Postup se opakuje, dokud se nedocílí určené množství ředěného roztoku. (Boiron a kol., 2005, Formánková a kol., 2008) Decimální ředění Je to též ředění podle Hahnemana, označuje se zkratkou DH. V České republice se používá velmi zřídka., mohli bychom ho nalézt v polykomponentních lécích ve společnosti BOIRON. Ředí se v poměru 1:10 ( Formánková a kol., 2008) Korsakovo ředění Je to jiné ředění než centezimální nebo decimální. Způsob ředění spočívá v tom, že se používá jedna lahvička, do ní se vlije 5ml mléčné tinktury a po potřepání se odsaje 99% obsahu lahvičky. V lahvičce je zachováno 1% látky a zbytek je doplněné vodou, po protřepání vznikne Korsakovo ředění označené 1K. Tento proces se opakuje, dokud se nedosáhne požadovaného stupně ředění. Takto se připravuje např. homeopatický přípravek Oscillococcinum. (Formánková a kol., 2008, Boiron a kol., 2005) 16

17 4.4 Dynamizace Dynamizace byla objevena Samuelem Hahnemannem. Postupuje se tak, že výchozí roztok se prudce protřepává a sklepává o pevnou podložku a to po každém ředění. (Lockie, 2002) 4.5 Impregnace Jde o další fázi výroby homeopatického přípravku. V této fázi je roztok nanášen na neutrální základ, jedná se o malé kuličky zvané granule, které vznikají ze směsi laktózy a sacharózy. Roztok je vstřikován na granule ve zvláštních nádobách a díky této fázi se granule nasytí roztokem. Homeopatický roztok může být vstřikován i na jinou formu léku jako např. tablety a je možné z nich vyrábět sirupy nebo masti. ( 17

18 5. Homeopatické prostředky 5.1 Homeopatický lék Similium - nejlepší lék, který můžeme nemocnému podat je ten, jenž ve velkém množství vyvolá u zdravého jedince stejné příznaky, jaké má nemocný nyní. Infinitezimální dávka - je to nejmenší možná dávka s kvalitním efektem, ale bez nežádoucích vedlejších účinků (homeopatický kurz, 2012) 5.2 Rozdělení homeopatik 1. Monokomponenty - jedna účinná látka - využití na určitou klinickou situaci, která může mít různé příčiny - dostupné: a) 5 CH nízké ředění, lokální příznak, podpora sekrecí, rozkojení b) 9 CH střední ředění, více lokálních příznaků c) 15 CH vysoké ředění, fyzická a psychická harmonizace (předporodní příprava) d) 30 CH vysoké ředění, dlouhodobější harmonizace (psychické záležitosti) 18

19 2. Polykomponenty - více účinných složek - forma tablet - firemní název - na jednu diagnózu - sestavena podle zkušeností mnoho homeopatů z praxe - pozor! Většinou kontraindikace v těhotenství - neřeší chronický nebo dlouhodobý problém (homeopatický kurz, 2012) 5.3 Forma léku 1. kapky nepoužívají se často 2. tablety v různých velikostech 3. granule a globule nejčastější 4. roztoky z rozpustných solí a kyselin 5. esence čerstvé byliny nebo jejich části 6. masti obsahují tinkturu homeopatického léku a masťový základ 7. tinktury z čerstvých nebo sušených bylin, ale i z rozdrcených zvířecích látek, jako např. pavouci, hadí jed. Jsou určené k zevnímu použití (ředěné či neředěné). (Čehovský, 1997, Janča,2004) 5.4 Homeopatická terapie a) klinické pozorování b) diagnóza onemocnění, jeho klinické formy a individuální reakce nemocného c) prognóza d) přihlédnutí k možnostem použití všech ostatních možných terapií e) výběr nejvhodnějšího způsobu léčby f) reaktivní léčba, která není substituční, ani korektivní, ale stimuluje, mění nebo dává impulz k odpovídající individuální reakci pacienta. (Homeopatický kurz, 2012) 19

20 5.5 Výhody homeopatického léku a) není toxický b) nemá vedlejší účinnost c) nevzniká závislost d) vhodný pro všechny věkové skupiny, a to i pro těhotné, novorozence a staré lidi e) možné kombinovat s jinými léky, účinky se neovlivňují (Formánková a kol., st. 18, 2008) 5.6 Nevýhody homeopatického léku a) homeopatika obsahují cukr b) vhodné u diabetiků naředit homeopatika ve vodě či použít lihové kapky (Formánková a kol., 2008) 5.7 Skladování homeopatických léků Homeopatika by se neměla skladovat s jinými léky, parfémy nebo kafrem. Mohla by se znehodnotit. Tuby s granulemi se nemohou uchovávat při teplotách nad 40 stupňů Celsia. Exspirace musí být, ale nemá vliv na terapeutický účinek léku, toto platí u granulí. U sirupů a jiných forem léku se Exspirace musí dodržovat. (Formánková a kol., 2008, homeopatický kurz, 2012) 5.8 Dostupnost homeopatických léků Homeopatické přípravky jsou k dispozici v lékárnách, jsou volně prodejné, jen několik z nich jsou na lékařský předpis. (Formánková a kol., 2008) 20

21 5.9 Dávkování a způsob užívání Při podávání homeopatik by měl být odstup od jídla, tzv. čistá pusa, to je asi 15 minut před jídlem nebo 30 minut po jídle. Jedna dávka homeopatik, většinou je to 5 granulí 1 3 krát denně, se nechá rozpustit pod jazykem nebo v neperlivé vodě. Granule bychom neměli brát do ruky, aplikujeme je do úst rovnou z tuby. Také je důležitá konzultace s lékařem o aktuálním onemocnění. (Formánková a kol., 2008, Dávkování u těhotných, novorozenců a kojenců Při podávání homeopatik novorozencům a kojencům necháme granule rozpustit v kojenecké vodě a podáváme po lžičkách. V těhotenství se nemusí měnit dávkování, důležitá je konzultace s lékařem. (Formánková a kol., 2008) Individuální dávkovací schéma Čím je problém akutnější, tím se homeopatika častěji podávají. Po úlevě nebo normalizaci stavu se lék postupně vysazuje. Změna klinické situace si žádá změnu vybraného léku a dávkování se vždy přizpůsobí rytmu pacienta. Lze podávat i v tzv. pitném režimu, kdy granule homeopatik necháme rozpustit v neperlivé vodě. (homeopatický kurz, 2012) Akutní problém 1. jednoduchá terapie 2. rychle efektivní 3. léčba první linie 4. finančně výhodná 5. nemá nežádoucí účinky (homeopatický kurz, 2012) 21

22 5.9.4 Chronický problém 1. Chápat nemocného jako celek a vnímat ho jako součást okolí. 2. Nutný aktivní přístup pacienta, lékař je jen průvodcem. 3. Radši se do tohoto problému nepouštět, poslat ho k homeopatovi má více zkušeností. (homeopatický kurz, 2012) 22

23 6. Homeopatie v těhotenství a při přípravě na porod Těhotenství je asi nejhezčí čas období ženy, kdy v jejím těle dochází k vývoji nového človíčka. Těhotenství začíná oplodněním ženské a mužské pohlavní buňky a končí porodem plodu. Období trvá 10 lunárních měsíců, v průměru 280 dní. Těhotenství doprovází různé změny, např. zvracení, změny nálad, potíže s cévním systémem, různé bolesti atd. Řešení různých problémů mohou být právě homeopatika. Jsou to léky bez vedlejších účinků, a proto mohou být užívány v těhotenství, ale i při porodu, v šestinedělí a také u novorozence. (Roztočil a kol., 2008, Formánková a kol., 2008) 6.1 Těhotenství 1. Těhotenská nevolnost Monokomponenty SEPIA OFFICINALIS 15 CH Indikace: Tento homeopatický lék je skvělý pro první tři měsíce gravidity. Pomůže v těchto situacích: - nepotlačitelná ranní nevolnost - zvracení po jídle - přecitlivělost na různé pachy - chuť na kyselé - averze k mléku Dávkování: 5 granulí v rytmu potíží IPECA 9 CH Indikace: - nadměrné slinění - přetrvávající nevolnost po zvracení Dávkování: 5 granulí v rytmu nevolnosti 23

24 IGNATIA AMARA 9 15 CH Indikace: - nevolnost na sebemenší pach - zlepšení nevolnosti po zvracení - přecitlivělost na neshody Dávkování: 5 granulí v rytmu potíží (Formánková a kol., 2008, Boiron a kol., 2005, homeopatický kurz, 2012) Polykomponenty COCCULINE Indikace: Homeopatikum složené z více účinných látek, první pomoc při nevolnosti jak v těhotenství, tak i v dopravních prostředcích. Dávkování: 1 tabletku rozpustit v ústech, podávat podle nevolnosti až do úlevy, maximálně 6 tablet za den (Homeopatická lékařská asociace, 2012) 2. Nekvalitní spánek Monokomponenty COFFEA 15 CH Indikace: - radostné očekávání (svatba) Dávkování: 5 granulí večer GELSEMIUM 15 CH Indikace: - tréma a obavy Dávkování: 5 granulí večer 24

25 ARNICA MONTANA 15 CH Indikace: - fyzické vyčerpání, sport Dávkování: 5 granulí večer NUX VOMICA 15 CH Indikace: - pracovní přetížení - přemíra jídla - časté buzení během spánku Dávkování: 5 granulí večer IGNATIA AMARA 15 CH Indikace: - rozrušení dobrou či špatnou zprávou - přecitlivělost - neklid - namáhavé usínání Dávkování: 5 granulí večer (Homeopatický kurz, 2012) 3. Potíže při močení v graviditě Monokomponenty SEPIA 9 CH Indikace: - časté nucení na močení - neustálý pocit tlaku na močový měchýř Dávkování: 5 granulí 4 5 krát denně 25

26 STAPHYSAGRIA 9 15 CH Indikace: - pálení mezi močením - odkapávání moči po vymočení - špatná snášenlivost těhotenství po psychické stránce Dávkování: 5 granulí 4 5 krát denně CANTHARIS 5 9 CH Indikace: - bolesti před, během a po vymočení Dávkování: 5 granulí 4 5 krát denně (Boiron a kol., 2005, Homeopatický kurz, 2012) 4. Nedostatek červených krvinek v těhotenství Monokomponenty FERRUM PHOSPHORICUM 15 CH Indikace: - při nízké hladině červených krvinek Dávkování: 5 granulí léku jednou denně do normalizace krevního obrazu. CHINA 9 CH Indikace: - při větších krevních ztrátách s následnou chudokrevností - vhodné i pro ženy po porodu - lze kombinovat s homeopatickým lékem Ferrum Phosphoricum Dávkování: 5 granulí 2krát denně dokud obtíže přetrvávají ( 26

27 5. Chřipkové stavy Polykomponenty PARAGRIPPE Indikace: - při pocitech chladu a zimnice - při zchvácenosti - při bolesti hlavy - při horečce Dávkování: 2 tablety každou hodinu SULFUR IODATUM 9CH Indikace: - při zarudlých mandlích a bolestech v krku Dávkování: 5 granulí 2 krát denně OSCILLOCOCCINUM Indikace a dávkování: - vhodná prevence virových onemocnění dýchacích cest a trávicí trubice, 1 tubičku týdně - při akutních potížích 3 tubičky denně - nechá se rozpustit v ústech pod jazykem nebo v malém doušku vody a pak vypít - pokud obtíže přetrvávají více jak tři dny, je nutné se dostavit za ošetřujícím lékařem (Homeopatická lékařská asociace, 2012) 27

28 6. Virózy, rýmy, zánět hrtanu Monokomponenty ARNICA MONTANA 9 CH Indikace: - únava hlasivek Dávkování: 5 granulí 3 krát denně (Homeopatický kurz, 2012) Polykomponenty HOMÉOGÉNE 9 Indikace: - bolest v krku - počínající zánět nosohltanu Dávkování: 1 tabletu každou hodinu, dle zlepšení prodlužovat intervaly podání tablety HOMEOVOX Indikace: - únava hlasivek - chrapot - ztráta hlasu Dávkování: rozpustit v čistých ústech 2 tablety každou hodinu až do úlevy CORIZALIA Indikace: - rýma Dávkování: rozpustit v čistých ústech 1 tabletu každou hodinu, při zlepšení postupně vysazovat (Homeopatická lékařská asociace) 28

29 7. Drobná poranění, rány a zranění - nejen v těhotenství Monokomponenty ARNICA MONTANA 9 CH 5 granulí 4 krát denně + přidej 5 granulí 3 krát denně homeopatického léku: RUTA GRAVEOLENS 5 CH zánět a bolest šlach, přetažení vazu, okostice SYMPHYTUM 5 CH a CALCAREA PHOSPHORICA 5 CH zlomeniny kostí NATRIUM SULFURICUM 15 CH kraniální traumata, bolesti hlavy a závrať po traumatu hlavy LEDUM PALUSTRE 5 CH oční bulvy, brýlový hematom HEPARICUM PERFORATUM 15 CH nervová zakončení, citlivost po ošetření zubu, vytržení zubu APIS MELLIFICA 15 CH vymknutí kotníku (Homeopatický kurz, 2012) 8. Trávicí potíže Polykomponenty GASTROCYNÉSINE Indikace: - nadýmání a pálení žáhy Dávkování: 15 minut před jídlem rozpustit 1 tabletu v čistých ústech a po jídle nechat rozpustit 1 tabletu ve vypláchnutých ústech vodou (Boiron a kol., 2005) AVENOC Indikace: - citlivé hemeroidy - pálení a svědění konečníku - bolestivé vyprazdňování 29

30 Dávkování: Mast aplikujeme pomocí aplikátoru nebo bez něj do okolí řitního otvoru. Vždy před nanesení masti opláchnout konečník vlažnou vodou. Nanášíme 3 4 krát denně. Monykomponent ARNICA MONTANA 9 CH Indikace: - na krvácející hemeroidy při stolici Dávkování: 5 granulí 3 krát denně do ústupu potíží (Homeopatická lékařská asociace, 2012) 9. Psychické potíže Monokomponenty IGNATIA AMARA 15 CH Indikace: - úmrtí blízké osoby, ale i zvířete - nemoc blízké osoby - hysterický pláč Dávkování: 5 granulí 3 krát denně do ústupu potíží NUX VOMICA 15 CH Indikace: - při nekvalitním spánku - při únavě (nejvíce po obědě) - při potížích s trávením - při vysokém pracovním tempu - při častém rozrušení a neshodách s okolím 30

31 Dávkování: 5 granulí 3 krát denně do ústupu potíží (Homeopatická lékařská asociace, 2012) 10. Tréma Monokomponenty ARGENTUM NITRICUM 15 CH Indikace: - při uspěchanosti, spěchu - při pocitu, že nic nestíhá - při přehnané kontrole, obzvlášť při odchodu z domu - při roztěkanosti a nesoustředění - při častém močení i mimo potřebu Dávkování: 5 granulí 3 krát denně GELSEMIUM SEMPERVIRENS 15 CH Indikace: - strach ze zkoušek, z návštěvy lékaře - strach z porodu - strach z veřejného vystupování - na projevu stresu zčervenání, pocení Dávkování: 5 granulí večer před usnutím a ráno každou hodinu do události (Homeopatická lékařská asociace, 2012) 11. Odběr plodové vody Monokomponenty ACONITUM NAPELLUS 15 CH - lék zmírní úzkost a strach ze zákroku, ale i z čekání na výsledky 31

32 ARNICA MONTANA 15 CH - minimalizuje poranění tkání během odběru a urychluje jejich hojení Dávkování: Homeopatický lék Den před V den zákrokem zákroku ARNICA MONTANA 5 granulí ráno 5 granulí 15 CH ráno ACONITUM 5 granulí večer 5 granulí NAPELLUS 15 CH večer ( Dny po zákroku 5 granulí každé ráno do vybrání celé tuby 5 granulí každý večer do vybrání celé tuny 6.2 Příprava na porod ARNICA MONTANA 15 CH Indikace: - užívat nejlépe měsíc před termínem porodu - ideální pro přípravu porodních cest - preventivně proti únavě a případná poranění během porodu Dávkování: 5 granulí denně GELSEMIUM 15CH Indikace: - jeden nebo dva měsíce před porodem - proti úzkosti a strachu před porodem Dávkování: 5 granulí denně 32

33 STRAPHYSAGRIA 15 CH Indikace: - před plánovaným císařským řezem Dávkování: 5 granulí den před zákrokem, pak 5 granulí denně po operaci do dobrání celé tuby homeopatického léku (Boiron a kol., 2005, 33

34 Praktická část 7. Metodikum 7.1 Metodika výzkumné práce Výzkum byl proveden pomocí dotazníku, jehož výhodou je vysoký počet respondentů. Jedná se o kvantitativní metodu výzkumu Charakteristika vzorku respondentů Výzkumný soubor tvořily ženy v těhotenství. Výběr výzkumného souboru byl nahodilý Charakteristika výzkumného prostředí Výzkumné šetření probíhalo prostřednictvím internetu. Autorka oslovila ženy na diskusním fóru webových stránek a na sociální síti. Rozesláno bylo celkem 100 dotazníků s návratností 100%. Respondentky ochotně odpovídaly na všechny položené otázky Průběh a popis výzkumu Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat formou anonymního dotazníku. Dotazník (viz. příloha č. 1) byl vytvořen autorkou za pomoci a rad vedoucí práce a obsahuje 17 otázek. Úvodní otázky byly zaměřeny na věk žen, kolikáté těhotenství prožívají a kde získaly informace na dané téma. Cílem dalších otázek byla informovanost o tom, zda by doporučily homeopatika dalším ženám a zda je plánují užívat během porodu a v šestinedělí. V další části dotazníku se autorka zaměřila na informovanost o homeopatikách. Závěrem dotazníku je věnován otázce, zda 34

35 by uvítaly větší propagaci homeopatických přípravků. Dotazníkové šetření probíhalo v období září - prosinec Zpracování a získání dat Výzkum byl zpracován pomocí aplikace Microsoft Excel a Microsoft Word. Zpracovaná data jsou znázorněna v grafech a jsou doplněna komentářem autorky. 35

36 Otázka č. 1: Jaký je Váš věk? Jaký je Váš věk? 29% 42% do 25 let let 30 a více let 29% Graf 1 Věk Z celkového počtu 100 (100 %) respondentek bylo 42 (42 %) ve věku do 25 let, 29 (29 %) ve věku let a 29 (29 %) ve věku 30 a více let. 36

37 Otázka č. 2. Kolikáté těhotenství prožíváte? Jste: Kolikáté těhotenství prožíváte? Jste: 44% 56% prvorodička vícerodička Graf 2 Počet porodů Z celkového počtu 100 (100 %) respondentek je prvorodiček 56 (56 %) a vícerodiček 44 (44%). 37

38 Otázka č. 3: Máte nějaké informace o homeopatii? Kde jste je získala? Máte nějaké informace o homeopatii? Kde jste je získala? od porodní asistentky 18% 29% od lékaře z knihy 13% 20% 13% 7% z internetu v kurzech od přátel, příbuzných, známých Graf 3 Informace Z celkového počtu 100 (100%) respondentek získalo informace od porodní asistentky 29 (29%), od lékaře získalo informace 7 (7%) respondentek, z knih získalo informace 13 (13%) respondentek, dále z internetu získalo informace 20 (20%) respondentek, v kurzech získalo informace 13 (13%) respondentek a od známých získalo informace 18 (18%) respondentek. 38

39 Otázka č. 4: Doporučila byste homeopatii dalším nastávajícím maminkám? Doporučila byste homeopatii dalším nastávajícím maminkám? 10% 21% 69% ano ne nevím Graf 4 Doporučení Z celkového počtu 100 (100%) respondentek odpovědělo, že 69 (69%) by doporučilo homeopatii nastávajícím maminkám, dále 10 (10%) respondentek odpovědělo, že by nedoporučily homeopatii a 21 (21%) respondentek neví, jestli by homeopatii doporučily. 39

40 Otázka č. 5: Pomohlo Vám homeopatikum v období potíží? Pomohlo Vám homeopatikum v období potíží? 20% ano ne 80% Graf 5 Potíže Z celkového počtu 100 (100%) respondentek 80 (80%) odpovědělo, že jim homeopatika pomohla v době potíží a 20 (20%) respondetek odpovědělo, že jim homeopatika nepomohla. 40

41 Otázka č. 6: Plánujete užívat homeopatika při porodu? Plánujete užívat homeopatika při porodu? 20% 34% 46% ano ne nevím Graf 6 Porod Z celkového počtu 100 (100%) respondentek odpovědělo, že 46 (46%) z nich plánuje užívat homeopatika při porodu, 34 (34%) respondentek odpovědělo, že neplánuje užívat homeopatika při porodu a 20 (20%) respondentek neví, zda bude užívat homeopatika při porodu. 41

42 Graf č. 7: Plánujete užívat homeopatika v šestinedělí? Plánujete užívat homeopatika v šestinedělí? 23% 24% 53% ano ne nevím Graf 7 Šestinedělí Z celkového počtu 100 (100%) respondentek 53 (53%) z nich plánuje užívat homeopatika v šestinedělí, 24 (24%) respondentek neplánuje užívat homeopatika v šestinedělí a 23 (23%) respondentek neví, jestli bude užívat homeopatika v šestinedělí. 42

43 Otázka č. 8: Myslíte si, že homeopatie je šetrná metoda k lidskému organismu? Myslíte si, že homeopatie je šetrná metoda k lidskému organismu? 5% 13% 82% ano ne nevím Graf 8 Šetrná metoda Z celkového počtu 100 (100%) respondentek si z nich 82 (82%) myslí, že je homeopatie šetrná metoda, 13 (13%) respondentek si to nemyslí a 5 (5%) respondentek neví, zda je šetrná metoda nebo ne. 43

44 Otázka č. 9: Mohou být homeopatika použita také u nejmenších dětí a kojících žen? Mohou být homeopatika použita také u nejmenších dětí a kojících žen? 14% 11% 75% ano ne nevím Graf 9 Děti a kojící ženy Z celkového počtu 100 (100%) respondentek odpovědělo z nich 75 (75%), že mohou homeopatika používat u nejmenších dětí a kojících žen, dále 11 (11%) respondentek si to nemyslí a 14 (14%) respondentek neví, jestli homeopatika mohou používat děti a kojící ženy. 44

45 Otázka č. 10: Léčí homeopatie akutní stavy, jako je chřipka, nachlazení? Léčí homeopatie akutní stavy, jako je chřipka, nachlazení? 9% 25% 66% ano ne nevím Graf 10 Akutní stavy Z celkového počtu 100 (100%) respondentek odpovědělo 66 (66%) z nich, že homeopatie léčí akutní stavy, 9 (9%) respondentek si toto nemyslí a 25 (25%) respondentek neví, jestli homeopatie léčí akutní stavy. 45

46 Otázka č. 11: Vzniká na homeopatii závislost? Vzniká na homeopatii závislost? 26% 11% ano ne nevím 63% Graf 11 Závislost Z celkového počtu 100 (100%) respondentek odpovědělo 11 (11%) z nich, že vzniká na homeopatii závislost, 63 (63%) respondentek si to nemyslí a 26 (26%) respondentek neví, jestli na homeopatii vzniká závislost. 46

47 Otázka č. 12: Je možné homeopatii kombinovat s klasickým lékem? Je možné homeopatii kombinovat s klasickým lékem? 29% 15% 56% ano ne nevím Graf 12 Kombinace Z celkového počtu 100 (100%) respondentek zastává názor 56 (56%), že je možné kombinovat homeopatii s klasickým lékem, opačný názor má 15 (15%) respondentek a odpověď nevím zvolilo 29 (29%) respondentek. 47

48 Otázka č. 13: Může se projevit vedlejší účinek u homeopatie? Může se projevit vedlejší účinek u homeopatie? 33% 19% 48% ano nevím nevím Graf 13 Vedlejší účinek Z celkového počtu respondentek 100 (100%) označilo odpověď ano 19 (19%), odpověď ne 48 (48%) a odpověď nevím 33 (33%). 48

49 Otázka č. 14: Jedna dávka homeopatik je: Jedna dávka homeopatik je: 12% 25% 2 kuličky 5 kuliček 10 kuliček 63% Graf 14 Dávka Z celkového počtu respondentek 100 (100%) si myslí 25 (25%) z nich, že jedna dávka homeopatik jsou 2 kuličky, 63 (63%) respondentek označilo 5 kuliček a 12 (12%) respondentek 10 kuliček. 49

50 Otázka č. 15: Polykají se homeopatika? Polykají se homeopatika? 11% 24% ano ne nevím 65% Graf 15 Užívání Z celkového počtu respondentek 100 (100%) si z nich 24 (24%) myslí, že se homeopatika polykají, 65 (65%) respondentek tento názor vyvrací a 11 (11%) respondentek odpovědělo, že neví. 50

51 Otázka č. 16: Měl by být odstup od jídla, tzv. čistá pusa, při podání homeopatik? Měl by být odstup od jídla, tzv. čistá pusa, při podání homeopatik? 35% 10% 55% ano ne nevím Graf 16 Čistá pusa Z celkového počtu respondentek 100 (100%) označilo odpověď ano 55 (55%), odpověď ne 10 (10%) a odpověď nevím 35 (35%). 51

52 Otázka č. 17: Uvítala byste větší propagaci homeopatických přípravků? Uvítala byste větší propagaci homeopatických přípravků? 17% 8% 75% ano ne nevím Graf 17 Propagace Z celkového počtu respondentek 100 (100%) označilo odpověď ano 75 (75%), odpověď ne 8 (8%) a odpověď nevím 17 (17%). 52

53 7.2 Analýza a interpretace hypotéz V rámci výzkumné části bylo stanoveno 5 hypotéz. Hypotéza číslo 1: Více než 70% nastávajících maminek neví, jak se homeopatie užívá. Tabulka 1 Vyhodnocení hypotézy č. 1 - užívání homeopatie Relativní Polykají se homeopatika? Absolutní četnost četnost (%) a) ano 24 65% b) ne 65 24% c) nevím 11 11% Celkem % Z celkového počtu respondentek 100 (100%) odpovědělo správně 65 (65%), špatně 24 (24%) a nevědělo 11 (11%) respondentek. Hypotéza se nepotvrdila. 53

54 Hypotéza č. 2: Více než 40% nastávajících maminek nedoporučí užívání dalším ženám. Tabulka 2 Vyhodnocení hypotézy č. 2 - doporučení užívání homeopatik Doporučila byste homeopatii dalším nastávajícím maminkám? Absolutní četnost Relativní četnost a) ano 69 69% b) ne 10 10% c) nevím 21 21% Celkem % 69 (69%) respondentek by doporučila užívání homeopatik dalším ženám. Hypotéza se nepotvrdila. 54

55 Hypotéza číslo 3: Více než 40% nastávajících maminek neplánuje užívat homeopatika během porodu. Tabulka 3 Vyhodnocení hypotézy č. 3 - užívání homeopatik během porodu Plánujete užívat homeopatika při porodu? Absolutní četnost Relativní četnost a) ano 46 46% b) ne 34 34% c) nevím 20 20% Celkem % Z celkového počtu respondentek 100 (100%) by rádo užívalo homeopatika během porodu 46 (46%). Hypotéza se nepotvrdila. 55

56 Hypotéza číslo 4: Více než 40% nastávajících maminek neplánuje užívat homeopatika v průběhu šestinedělí. Tabulka 4 Vyhodnocení hypotézy č. 4 - užívání homeopatik v šestinedělí Relativní Plánujete užívat homeopatika v šestinedělí? Absolutní četnost četnost (%) a) ano 53 53% b) ne 24 24% c) nevím 23 23% Celkem % Z celkového počtu respondentek 100 (100%) plánuje 53 (53%) užívat homeopatika v šestinedělí. Hypotéza se nepotvrdila. 56

57 Hypotéza číslo 5: Více než 60% nastávajících maminek by si přálo větší propagaci homeopatik. Tabulka 5 Vyhodnocení hypotézy č. 5 - propagace homeopatik Relativní Uvítala byste větší propagaci homeopatických přípravků? Absolutní četnost četnost (%) a) ano 75 75,0% b) ne 8 8,0% c) nevím 17 17,0% Celkem % 75 (75%) respondentek by si přálo větší propagaci homeopatik. Hypotéza se potvrdila. 57

58 7.3 Diskuze Hlavním cílem této bakalářské práce bylo shromáždit materiál, který by pomohl informovat veřejnost o homeopatii v průběhu těhotenství. Dále bylo cílem zjistit, jak jsou ženy informovány v oblasti homeopatie a jaký mají názor na danou problematiku. K těmto cílům bylo vytvořeno pět hypotéz, které byly potvrzeny nebo vyvráceny prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Výsledky hypotéz jsou vyjádřeny v kontingenčních tabulkách. Hypotéza č. 1: Více než 70% nastávajících maminek neví, jak se homeopatie užívá. K této hypotéze se vztahuje otázka č Polykají se homeopatika? Celkem 65 (65%) žen vědělo, že se homeopatika nepolykají, 24 (24%) žen odpovědělo, že se homeopatika polykají a 11 (11%) žen nevědělo, jestli se polykají nebo ne. Hypotéza se tedy nepotvrdila. Hypotéza č. 2: Více než 40% nastávajících maminek nedoporučí užívání dalším ženám. K této hypotéze se vztahuje otázka č. 4 - Doporučila byste homeopatii dalším nastávajícím maminkám? Z výzkumu vyplynulo, že 69 (69%) žen by doporučilo užívání homeopatik dalším ženám, 10 (10%) žen nedoporučuje a 21 (21%) neví, jestli má nebo nemá doporučit ženám užívání homeopatik. Hypotéza se nepotvrdila. Hypotéza č. 3: Více než 40% nastávajících maminek neplánuje užívat homeopatika během porodu. K této hypotéze se vztahuje otázka č. 6 - Plánujete užívat homeopatika při porodu? Z výzkumu bylo zjištěno, že 46 (46%) nastávajících maminek plánuje užívat homeopatika během porodu, 34 (34%) žen neplánuje užívání a 20 (20%) žen odpovědělo nevím. Hypotéza se nepotvrdila. Hypotéza č. 4: Více než 40% nastávajících maminek neplánuje užívat homeopatika v průběhu šestinedělí. K této hypotéze se vztahuje otázka č. 7 - Plánujete užívat homeopatika v šestinedělí? Z výzkumu bylo zjištěno, že 53 (53%) žen plánuje užívání homeopatik v šestinedělí, 24 (24%) žen odpovědělo ne a 23 (23%) žen odpovědělo nevím. Hypotéza se nepotvrdila. 58

59 Hypotéza č. 5: Více než 60% nastávajících maminek by si přálo větší propagaci homeopatik. K této hypotéze se vztahuje otázka č Uvítala byste větší propagaci homeopatických přípravků? Z našeho výzkumu vyplynulo, že by uvítalo větší propagaci 75 (75%) žen. Dalších 8 (8%) žen si větší propagaci nepřeje a 17 (17%) žen neví, jestli by si přály větší propagaci homeopatik. Hypotéza se potvrdila. 59

60 7.4 Doporučení pro praxi Z výzkumu vyplynulo, že 75% budoucích maminek by si přálo větší propagaci homeopatik. Rády by se o této problematice dozvěděly více a rády by byly, kdyby byla homeopatika více přístupná. Jen málokterá lékárna má k dispozici přípravky nebo je mají a lékárníci nemají vědomosti ohledně homeopatik. Dále bylo z výzkumu zjištěno, že 29% žen získalo informace od porodní asistentky. Následoval internet, poté přátelé, příbuzní a známí. Pro těhotnou ženu je porodní asistentka nepochybně podstatná nejen u porodu, ale už v těhotenství, v přípravě na porod. Ženy čím dál častěji vyhledávají porodní asistentky a obrací se na ně s potížemi nejen fyzickými, ale i psychickými. Vztah porodní asistentky a ženy by se měl do budoucna ještě více upevnit a měl by být nedílnou součástí života. 60

61 8. Závěr V teoretické části byla stručně popsána historie homeopatie, užívání a dávkování homeopatik, výroba homeopatik a základní homeopatické zákony. Dále se autorka věnovala homeopatickým přípravkům v období těhotenství a před porodem. V praktické části jsou popsány a v grafech a tabulkách znázorněny vlastní výsledky výzkumu. Následně jsou pomocí tabulek potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy. Na začátku této práce byly stanoveny tři cíle. Byl vytvořen dotazník a v návaznosti na otázky v dotazníku bylo stanoveno pět hypotéz. Cílem č. 1 bylo shromáždit materiál, který by pomohl informovat veřejnost o homeopatii v průběhu těhotenství. Tento cíl byl splněn. Cílem č. 2 bylo zjistit názor žen ohledně homeopatie. Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 69% žen doporučí nastávajícím maminkám užívání homeopatik. Velmi překvapivé bylo zjištění, že jen 46% žen plánuje užívat homeopatika při porodu. Užívání homeopatik v šestinedělí už plánuje 53% budoucích maminek. Tento cíl byl splněn. Cílem č. 3 bylo zjistit informovanost žen o daném tématu. Z výzkumu vyplynulo, že informovanost není nejhorší, jak se autorka obávala. 82% žen ví, že je homeopatie šetrná k lidskému organismu, 65% žen ví, že se homeopatika nepolykají a 55% ví, že by se měl udržovat odstup od jídla, než se homeopatika nechají rozpustit v ústech. Autorku velmi překvapilo, že 63% žen také ví, že na homeopatii nevzniká závislost. Tento cíl byl splněn. 61

62 9. Seznam použité literatury 1. BOIRON, Christian. Budoucnost homeopatie. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, c2008, 152 s. ISBN BOIRON, Michéle., PAYRE FICOT, Alain. Homeopatie- rady pro každý den. 3. vydání Paris: Boiron, s. ISBN Boiron.cz. In: Homeopatie v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 4. Boiron.cz. In: Historie homeopatie v ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 5. Boiron.cz. In: Homeopatie ve světě [online] [cit ]. Dostupné z: 6. Boiron.cz. In: Historie homeopatie [online] [cit ]. Dostupné z: 7. Boiron.cz. In: Výroba homeopatických léků [online] [cit ]. Dostupné z: 8. Boiron.cz. In: Ředění [online] [cit ]. Dostupné z: 62

63 9. Boiron.cz. In: Impregnace [online] [cit ]. Dostupné z: Boiron.cz. In: Jak užívat monokomponentní homeopatika [online] [cit ]. Dostupné z: ČEHOVSKÝ, Jiří. Homeopatie - víc než léčba. 3. upr. a rozš. vyd. Praha: Alternativa, ISBN K. FORMÁNKOVÁ, K.M. Poznáváme homeopatii. Vyd. 1. Praha: Grada, ISBN K. FORMÁNKOVÁ, K.M. Poznáváme homeopatii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 18. ISBN Homeopatický kurz: Homeopatie v praxi porodní asistentky. Brno, JANČA, Jiří. Praktická homeopatie: cesta ke zdraví : rádce pro celou rodinu. Upr. a dopl. vyd. Praha: Eminent, c2004, 171 s. ISBN MUDR. KETTMANNOVÁ, E. a H. MUDR. VÁŇOVÁ. Homeopatická lékařská asociace: Homeopatie pro nastávající maminky. Praha, 2012, 16 s. 17. LOCKIE, Andrew. Encyklopedie homeopatie. 1. Vydání Bratislava: Perfekt, s. ISBN

64 18. MOSKOWITZ, Richard. Homeopatie pro těhotenství a porod. Praha: Alternativa, 2008, 299, xiv s. ISBN ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 405 s. ISBN SEHNALOVÁ, Lenka. Zkušenosti s aplikací homeopatie v porodnické praxi [online]. Zlín, 2010 [cit ]. Dostupné z: equence=1. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 21. Svět homeopatie.cz. In: Podpořte vstřebávání železa homeopatiky [online] [cit ]. Dostupné z: Svět homeopatie.cz. In: Odběr plodové vody [online] [cit ]. Dostupné z: Svět homeopatie.cz. In: Když se porod blíží [online] [cit ]. Dostupné z: 64

65 10. Seznam grafů Graf 1 Věk Graf 2 Počet porodů Graf 3 Informace Graf 4 Doporučení Graf 5 Potíže Graf 6 Porod Graf 7 Šestinedělí Graf 8 Šetrná metoda Graf 9 Děti a kojící ženy Graf 10 Akutní stavy Graf 11 Závislost Graf 12 Kombinace Graf 13 Vedlejší účinek Graf 14 Dávka Graf 15 Užívání Graf 16 Čistá pusa Graf 17 Propagace Seznam tabulek Tabulka 1 Vyhodnocení hypotézy č. 1 - užívání homeopatie Tabulka 2 Vyhodnocení hypotézy č. 2 - doporučení užívání homeopatik Tabulka 3 Vyhodnocení hypotézy č. 3 - užívání homeopatik během porodu Tabulka 4 Vyhodnocení hypotézy č. 4 - užívání homeopatik v šestinedělí Tabulka 5 Vyhodnocení hypotézy č. 5 - propagace homeopatik Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník Příloha č. 2: Certifikát Příloha č. 3: Homeopatické přípravky 65

66 Příloha č. 1: Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Salátová. Jsem studentkou Vysoké školy polytechnické Jihlava, obor porodní asistentka. Ve své bakalářské práci se zabývám tématem Homeopatie v praxi porodní asistentky. V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku. Tento výzkum je zaměřený na všechny ženy, které užívaly homeopatika v období těhotenství, až do porodu a šestinedělí. Dotazník je anonymní a poslouží mi pro zpracování bakalářské práce. Předem Vám moc děkuji za spolupráci. 1. Jaký je Váš věk? a) do 25 let b) let c) 30 a více let 2. Kolikáté těhotenství prožíváte? Jste a) prvorodička b) vícerodička 3. Máte nějaké informace o homeopatii? Kde jste je získala? a) od porodní asistentky b) od lékaře c) z knihy d) z internetu e) v kurzech f) od přátel, příbuzných, známých 4. Doporučila byste homeopatii dalším nastávajícím maminkám? a) ano 66

67 b) ne c) nevím 5. Pomohlo Vám homeopatikum v období potíží? a) ano b) ne 6. Plánujete užívat homeopatika při porodu? a) ano b) ne c) nevím 7. Plánujete užívat homeopatika v šestinedělí? a) ano b) ne c) nevím 8. Myslíte si, že homeopatie je šetrná metoda k lidskému organismu? a) ano b) ne c) nevím 9. Mohou být homeopatika použita také u nejmenších dětí a kojících žen? a) ano b) ne c) nevím 67

68 10. Léčí homeopatie akutní stavy, jako je chřipka, nachlazení? a) ano b) ne c) nevím 11. Vzniká na homeopatii závislost? a) ano b) ne c) nevím 12. Je možné homeopatii kombinovat s klasickým lékem? a) ano b) ne c) nevím 13. Může se projevit vedlejší účinek u homeopatie? a) ano b) ne c) nevím 14. Jedna dávka homeopatik je: a) 2 kuličky b) 5 kuliček c) 10 kuliček 15. Polykají se homeopatika? a) ano b) ne c) nevím 68

69 16. Měl by být odstup od jídla, tzv. čistá pusa, při podání homeopatik? a) ano b) ne c) nevím 17. Uvítala byste větší propagaci homeopatických přípravků? a) ano b) ne c) nevím 69

70 Příloha č. 2: Certifikát 70

71 Příloha č. 3: Homeopatické přípravky od 70 Kč od 439 Kč 71

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Základy homeopatie. Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. Co je homeopatie?

Základy homeopatie. Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. Co je homeopatie? Základy homeopatie Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. Co je homeopatie? Léčebná metoda, kterou mnoho vědců zatracuje, jiní vynáší, neboť je bez vedlejších účinků V mnoha zemích západního světa je dlouhodobě

Více

Za světové epidemie klasické chřipky vděčíme většinou virům typu A a B, které způsobují z roku na rok největší počet onemocnění.

Za světové epidemie klasické chřipky vděčíme většinou virům typu A a B, které způsobují z roku na rok největší počet onemocnění. Onemocnění chřipkou popsal poprvé Hippokrates v roce 412 před naším letopočtem, v té samé době vzpomíná ve svých spisech princip podobnosti, který je základním pilířem homeopatie. Takže onemocnění je alespoň

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

HOMEOPATIE LÉČBA BOLESTI

HOMEOPATIE LÉČBA BOLESTI HOMEOPATIE LÉČBA BOLESTI Článek nabízí přehled monokomponentních a polykomponentních (komplexních) homeopatik, které lze užít jako úlevu při akutní či chronické bolesti. Homeopatické léky jsou dobře snášeny

Více

NACHLAZENÍ (TEPLOTA, BOLEST V KRKU, RÝMA, KAŠEL)

NACHLAZENÍ (TEPLOTA, BOLEST V KRKU, RÝMA, KAŠEL) NACHLAZENÍ (TEPLOTA, BOLEST V KRKU, RÝMA, KAŠEL) Nachlazení Nachlazení je zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích. Nejčastěji je způsobené viry a přenáší se kontaktem s nemocným člověkem (fyzický kontakt,

Více

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz HOMEOPATIE. Překonáváme medicínu ploché Země. Úvod pro studenty a pacienty

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz HOMEOPATIE. Překonáváme medicínu ploché Země. Úvod pro studenty a pacienty HOMEOPATIE Překonáváme medicínu ploché Země Úvod pro studenty a pacienty Timothy R. Dooley, N.D., M.D. www.alternativa.cz Homeopathy: Beyond Flat Earth Medicine First Edition Copyright 1995 by Timothy

Více

HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MUDr. Ilona Ludvíková

HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MUDr. Ilona Ludvíková HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MUDr. Ilona Ludvíková www.hla-homeopatie.cz brozura maminky 2012 20.3.2012 09:57 Stránka 2 OBSAH I. TĚHOTENSTVÍ... 3 Těhotenská nevolnost... 3 Nedostatek červených krvinek

Více

Homeopatie a tìhotenství

Homeopatie a tìhotenství Homeopatie a tìhotenství MVDr. Pavel Kocanda www.kalendula.cz Teï nastává úžasné období pøíprav na nový pøírùstek. Nikdy tak nezáleželo na dobré péèi o sebe j a k o n y n í : z d r a v á v ý ž i v a, dostateèný

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

Homeopatie očima lékárníka

Homeopatie očima lékárníka Homeopatie očima lékárníka Poděkování: Děkuji všem zahraničním i českým lektorům Homeopatické akademie, všem lektorům Homeopatické lékařské asociace, jejichž semináře, přednášky,kurzy a knihy mi jsou velkou

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna MVDr. Michaela Švaříčková,

Více

HOMEOPATIE V REHABILITACI. PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

HOMEOPATIE V REHABILITACI. PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. HOMEOPATIE V REHABILITACI PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. OBSAH: Homeopatie při rehabilitaci obecně... 2 Léčebná tělesná výchova... 3 Fyzikální terapie... 3 Snížení bolesti... 4 Zmenšení otoku... 7 Svalově-relaxační

Více

Homeopatické léky na léčbu deprese. Napsal uživatel vilcakul Úterý, 11 Leden 2011 19:36

Homeopatické léky na léčbu deprese. Napsal uživatel vilcakul Úterý, 11 Leden 2011 19:36 Když se člověk cítí v depresi, je to něco, co vyžaduje pozornost. Příliš mnoho stresu může být těžko zvladatelné a důležité pocity mohou být potlačeny nebo obráceny dovnitř. Velká ztráta nebo žal vyžadují

Více

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.

Více

HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MUDr. Ilona Ludvíková

HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MUDr. Ilona Ludvíková HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY MUDr. Ilona Ludvíková Vydala: Homeopatická lékařská asociace (HLA), 2009 Odborná korektura: MUDr. E. Kettmannová, MUDr. H. Váňová Homeopatická lékařská asociace, o.s.,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls229281/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Maltofer 10 mg/ml, sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml sirupu obsahuje polymaltosum ferricum 35,7 mg, což odpovídá ferrum

Více

NACHLAZENÍ HOMEOPATICKÁ LÉČBA

NACHLAZENÍ HOMEOPATICKÁ LÉČBA NACHLAZENÍ HOMEOPATICKÁ LÉČBA Nachlazení patří mezi nezávažná onemocnění, které může potkat každého člověka několikrát do roka. V následujícím článku je stručně pojednáno o možnostech léčby pomocí homeopatických

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

HOMEOPATICKÁ LÉČBA K USNADNĚNÍ PORODNÍ ČINNOSTI

HOMEOPATICKÁ LÉČBA K USNADNĚNÍ PORODNÍ ČINNOSTI Užití homeopatických léků vybraných na základě patogenetických příznaků umožní lékaři: - usnadnit porodní činnost, - zabránit bezprostředním komplikacím, které jsou spojené s porodem, - léčit laktační

Více

AUTOPATIE 2011 2016. Jan Chotěborský

AUTOPATIE 2011 2016. Jan Chotěborský AUTOPATIE 2011 2016 Jan Chotěborský ČERVEN 2011 Potíže Chlamidie Trachomatis Chlamidie Bronchialis Projevy Bolesti kloubů, svalů, zad Únava a deprese Syndrom vyhoření Únavový syndrom Apatie Špatné zažívání

Více

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY AFTY A OPARY

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY AFTY A OPARY INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY AFTY A OPARY Sliznice dutiny ústní a rtů je náchylná ke vzniku defektů. Toto lokální poškození sliznice může vést ke vzniku zánětů, nebo vytvořit prostředí, ke snazšímu

Více

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í OBYVATELÉ OBCE NEPLACHOVICE ženy na mateřské dovolené Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neplachovice V průběhu měsíce května 2015 byl v souvislosti

Více

PRAHA DUBEN 2017 TĚHOTENSTVÍ A HOMEOPATIE. Michèle BOIRON lékárnice

PRAHA DUBEN 2017 TĚHOTENSTVÍ A HOMEOPATIE. Michèle BOIRON lékárnice PRAHA DUBEN 2017 TĚHOTENSTVÍ A HOMEOPATIE Michèle BOIRON lékárnice Homeopatická léčba první volby je u těhotných ţen během nepatologického těhotenství naprosto legitimní z důvodů zcela příznivého poměru

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy Lenka Smutná Bakalářská práce 2009 1 2 3 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou

Více

Homeopatie a děti. d y p. e d. R a. a t r. Doporučujeme: MUDr. Tomáš Karhan. MUDr. Tomáš Karhan

Homeopatie a děti. d y p. e d. R a. a t r. Doporučujeme: MUDr. Tomáš Karhan. MUDr. Tomáš Karhan MUDr. Tomáš Karhan a Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz e d R a d y p Homeopatie a děti MUDr. Tomáš Karhan

Více

Metoda dr. Daria Spinediho

Metoda dr. Daria Spinediho Metoda dr. Daria Spinediho Stejnou zkušenost, kterou stanovil dr. Hahnemann v Organonu 171 - že nemocného většinou nevyléčí úplně jedním lékem, ale je potřeba vícero po sobě následujících léků, má i dr.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg tvrdé tobolky (fluoxetini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum sp.zn.sukls50814/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Téma měsíce. Motto měsíce Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. (M. de Cervantes Saavedra) HOMEOPATIE

Téma měsíce. Motto měsíce Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. (M. de Cervantes Saavedra) HOMEOPATIE Téma měsíce Motto měsíce Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. (M. de Cervantes Saavedra) HOMEOPATIE Homeopatie vznikla na přelomu 18. a 19. století, zakladatelem je Samuel Hahnemann. Principy homeopatické

Více

Těhotenství má i tělesné a duševní aspekty.

Těhotenství má i tělesné a duševní aspekty. Těhotenství má i tělesné a duševní aspekty. Charakteristiky duševní stránky: příprava hlavně během prvního těhotenství na novou roli, na mateřství. Mohou se změnit emocionální reakce nastávající maminky.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menveo prášek a roztok pro injekční roztok. Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN pro dospělé Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN pro dospělé Sirup Ambroxoli hydrochloridum Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls158829/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN pro dospělé Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Hlavní myšlenka a účinky homeopatie

Hlavní myšlenka a účinky homeopatie Hlavní myšlenka a účinky homeopatie Dodnes není vědecky dokázáno, proč a jak homeopatie funguje. Je však nesporné, že užívání homeopatických prostředků vede k překvapivým léčebným úspěchům. Cílem homeopatie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra sociální a klinické farmacie Analýza postoje českých lékárníků k homeopatii a samoléčbě homeopatickými přípravky Diplomová práce

Více

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně Zpráva z šetření pro Českou televizi Meritum Research, prosinec 2011 1) OBSAH 1) OBSAH... 2 2) HLAVNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3)

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

Pohled rodicu předškolních detí na homeopatii

Pohled rodicu předškolních detí na homeopatii MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra Ošetřovatelství ^ Pohled rodicu předškolních detí na homeopatii Bakalářská práce Petra Kuchaříková Vedoucí práce: RNDr. Jana Koudelová Brno 2014 Prohlášení

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

sp.zn sukls14613/2014 a sp.zn. sukls84610/2014

sp.zn sukls14613/2014 a sp.zn. sukls84610/2014 sp.zn sukls14613/2014 a sp.zn. sukls84610/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ambrosan 15 mg/5 ml sirup sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra sociální a klinické farmacie Analýza motivace pacientů v České republice k léčbě a samoléčbě homeopatickými prostředky Diplomová

Více

HOMEOPATIE NA CESTY MUDr. Eliška Bartlová

HOMEOPATIE NA CESTY MUDr. Eliška Bartlová HOMEOPATIE NA CESTY MUDr. Eliška Bartlová Vydala: Homeopatická lékařská asociace (HLA), 2010 Odborná korektura: MUDr. Eliška Bartlová. Homeopatická lékařská asociace, o.s., Národní 11, 110 00 Praha 1 www.hla-homeopatie.cz

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 3. Jak se přípravek Ranital užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ranital

Více

Vědecké závěry předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Vědecké závěry předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha I Vědecké závěry, závěry týkající se podobnosti a uplatnění výjimky z výhradního práva a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předkládané

Více

Případ 1 - Poruchy učení

Případ 1 - Poruchy učení Případ 1 - Poruchy učení 1. návštěva 6.11.2011 Dívka 13 let přichází spolu s maminkou kvůli poruchám soustředění a problémům s učením. Maminka říká, že jsou u dívky z těchto důvodů naplánována psychologická

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSTKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Malachovová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSTKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Malachovová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSTKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Malachovová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno MOTIVACE K UČENÍ U ŽÁKŮ RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aedon 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aedon 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum Příloha k sp. zn. sukls222152/2011, sukls227763/2011 a příloha k sp. zn. sukls 53926/2011, sukls206896/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 10 mg tablety

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

B.1 bis AKUTNÍ TOXICITA ORÁLNÍ METODA FIXNÍ DÁVKY. 1 METODA je v souladu s právem Evropských společenství 7a).

B.1 bis AKUTNÍ TOXICITA ORÁLNÍ METODA FIXNÍ DÁVKY. 1 METODA je v souladu s právem Evropských společenství 7a). B.1 bis KUTNÍ TOXICIT ORÁLNÍ METOD FIXNÍ DÁVKY 1 METOD je v souladu s právem Evropských společenství 7a). 1.1 ÚVOD Podstatou metody je použití pouze středně toxických dávek v hlavní studii a dávky, u nichž

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Controloc i.v., 40 mg, prášek pro injekční roztok. (Pantoprazolum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Controloc i.v., 40 mg, prášek pro injekční roztok. (Pantoprazolum) Sp.zn.sukls43597/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Controloc i.v., 40 mg, prášek pro injekční roztok (Pantoprazolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (latanoprostum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (latanoprostum) Sp. zn. sukls79185/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (latanoprostum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls40345/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Úvod. Alopatie - působí proti symptomům nemoci. Homeopatie - působí proti příčinám nemoci. Onemocnění - narušení životní síly

Úvod. Alopatie - působí proti symptomům nemoci. Homeopatie - působí proti příčinám nemoci. Onemocnění - narušení životní síly Homeopatie Úvod Alopatie - působí proti symptomům nemoci Homeopatie - působí proti příčinám nemoci Homeopatie = duchovní léčení Onemocnění - narušení životní síly Homoios - stejný, pathos - nemoc, bolest,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221098/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 20 µg. antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze

Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 20 µg. antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze sp.zn. sukls204563/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 10 µg Engerix-B 20 µg antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

KAŠEL. Kašel se vyskytuje ve dvou formách, které se liší klinickými projevy a vyžadují odlišný léčebný postup. Jedná se o kašel suchý a vlhký:

KAŠEL. Kašel se vyskytuje ve dvou formách, které se liší klinickými projevy a vyžadují odlišný léčebný postup. Jedná se o kašel suchý a vlhký: KAŠEL Kašel je velmi častý zdravotní problém, se kterým pacienti samoléčitelé přicházejí pro radu do lékárny. Pro úspěšnou léčbu je důležité hned zpočátku určit, o jaký druh kašle se jedná, a následně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Sp.zn. sukls194934/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III sp.zn. sukls43174/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příběh Michele-Alopecie a Cpn. originál http://www.cpnhelp.org/a_hair_raising_adventure_

Příběh Michele-Alopecie a Cpn. originál http://www.cpnhelp.org/a_hair_raising_adventure_ Obnovu vlasů a anti-šedé vlasy účinky aktuální roxithromycinu. Taisuke Ito, Natsuho Ito, Naohiro Seo, Hiroaki Yagi, Hideo Hashizume, Masahiro Takigawa dermatologie, Hamamatsu University School of Medicine,

Více

Strach jménem rakovina. Napsal uživatel vilcakul Středa, 19 Září 2012 21:45

Strach jménem rakovina. Napsal uživatel vilcakul Středa, 19 Září 2012 21:45 Postupem času se člověk setká s mnohými lidmi, ať už v práci nebo při jiné příležitosti. Dnes bych chtěl napsat článek o strachu jménem rakovina. Tato nemoc je dnes velmi rozšířená a několik desetiletí

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

Jak se díváme na edukaci v perioperační péči u nás. Martina Vidrmertová Kateřina Ondráková

Jak se díváme na edukaci v perioperační péči u nás. Martina Vidrmertová Kateřina Ondráková Jak se díváme na edukaci v perioperační péči u nás. Martina Vidrmertová Kateřina Ondráková Co to edukace je? Pojem edukace je odvozeno z latinského slova educo, educare, což znamená vést vpřed, vychovávat.

Více

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu.

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu. Czech 1 Otázka : Jsem absolutně zodpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním injekce či jinak. Všichni sportovci musí vyvíjet ativitu a ptát se, pokud si

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum Sp.z. sukls177880/2014 a k sp.zn. sukls129971/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro pacienta Imlygic 10 6 jednotek tvořících plaky (PFU)/ml injekční roztok Imlygic 10 8 jednotek tvořících plaky (PFU)/ml injekční roztok talimogenum

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro pacienta Kyprolis 60 mg prášek pro infuzní roztok carfilzomibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Zpět k přírodě, zpět k sobě: přes jógu, byliny a duchovno

Zpět k přírodě, zpět k sobě: přes jógu, byliny a duchovno Daniela Pilařová 02. 04. 2013 Pocházím ze Zlína, na severní Moravu jsem přišla studovat a nyní žiju v Rychvaldu. Už třináct let provozuji agenturu Redigo, ve které společně se svými externisty připravuji

Více

Příloha č.2 ke sdělení sp.zn. sukls102689/2011

Příloha č.2 ke sdělení sp.zn. sukls102689/2011 Příloha č.2 ke sdělení sp.zn. sukls102689/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Augmentin SR, potahované tablety s prodlouženým uvolňováním Amoxicillinum /acidum clavulanicum Přečtěte si pozorně

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Miasmata dělíme na: akutní, tyfoidní, psorické, mykotické, malarické, sykotické, tuberkulózní, leprózní, rakovinné,, syfilitické.

Miasmata dělíme na: akutní, tyfoidní, psorické, mykotické, malarické, sykotické, tuberkulózní, leprózní, rakovinné,, syfilitické. Tato metoda homeopatie vychází ze specifického pocitu člověka v obrazu dané rostliny, na rozdíl od jiných vědeckých metod, které zkoumají věci od všeobecného ke specifickému, zde se od specifického vnitřního

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE NEO-BRONCHOL pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls272513/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Kaloba 20mg / 7,5 ml sirup Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. BICALUTANORM 150 MG, potahované tablety (bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. BICALUTANORM 150 MG, potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BICALUTANORM 150 MG, potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky MUDr. Růžena Kubínová ředitelka monitoringu Odbor hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav Zdravotní stav české populace Očekávaná délka

Více

ZODAC GTT 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum

ZODAC GTT 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum sp.zn.sukls170782/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta ZODAC GTT 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE PŘI JEDNODENNÍCH A POBYTOVÝCH AR AKTIVITÁCH (dále jen AR aktivity) A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE PŘI JEDNODENNÍCH A POBYTOVÝCH AR AKTIVITÁCH (dále jen AR aktivity) A ZPŮSOB ŘEŠENÍ Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc SPOLU Olomouc NOUOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE PŘI JEDNODENNÍCH A POBYTOVÝCH AR AKTIVITÁCH (dále jen AR aktivity) A PŮSOB ŘEŠENÍ NHS

Více

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Absolventská práce Význam práce Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu archivace, zdroj informací pro další studenty

Více

Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol.

Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol. Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol. Jste křehká žena, ale utkala jste se statečně v ostrém souboji o místo na kandidátce lidovců. Jak to nakonec dopadlo? Nakonec jsme

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pramipexol Orion 0,088 mg Pramipexol Orion 0,18 mg Pramipexol Orion 0,35 mg Pramipexol Orion

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více