MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum zpracování: 8/2015 projektant: Martin Mach IČO (průkaz zvláštní způsobilosti č. 3696) paré: 1/11

2 1. ÚVOD Obecně: Projekt řeší rekonstrukci technologie předávací stanice tepla pro objekt Církevní MŠ Ke Kamýku 686, Praha 4. Stávající dožitá technologie předávací stanice (stáří přes 30let) bude nahrazena novou. Podle projektu budou dodány a osazeny dva kompaktní moduly ÚT a TUV, které umožní provozovateli MŠ účinně upravovat podle svých potřeb úroveň vytápění objektu a stejně tak ekonomicky přijatelně řídit přípravu teplé užitkové vody pro potřeby objektu. Oba moduly budou poptány a posléze zakoupeny u některého z renomovaných výrobců na našem trhu. Tyto zakoupené certifikované moduly budou přes standardní trasy měření tepla napojeny na původní přívodní potrubí od dodavatele tepla. Provoz obou kompaktních modulů nebude ekologicky zatěžovat okolí a bude výrazně ekonomičtější. Podklady: - objednávka konzultace s objednatelem (investorem) - zadání objednatele - průzkum na místě samém, zaměření stávajícího stavu - hodnoty přihlášeného příkonu objektu u dodavatele tepla - hodnoty ročních spotřeb tepla objektu (2012 až 2014) Tepelná bilance: Celkový výkon obou modulů byl stanoven podle původních hodnot výkonu stávajícího odběrného místa, který byl korigován podle reálných spotřeb tepla objektu v minulých obdobích. Jedná se o topný systém dvoutrubkový, teplovodní s nucenou cirkulací topného média s tepelným spádem 90/70 C. Objekt se nachází v místě s oblastní venkovní teplotou 12 C, poloha budov chráněná. Výkon míchacího modulu vytápění Výkon modulu ohřev TUV celkový tepelný příkon objektu 100 kw 55 kw 155 kw 2/11

3 Předpoklad pro realizaci projektu: DEMONTÁŽE: Technologie stávající stanice bude kompletně rozebrána a demontována a to ve všech jejích částech. POZOR!! - část strojní, demontáž okruhu ÚT, okruh TUV, výměníku, rozdělovače a sběrače, veškerých potrubí, která jsou součástí rozvodů. Dále budou demontovány ocelové podpůrné konstrukce. Budou sejmuty a zlikvidovány veškeré na technologii použité izolace. - část elektro, veškeré původní elektrické rozvody souvisící se starou technologií (silové napájení čerpadel ERV a také veškeré rozvodné ocelové lávky pro MaR ap. Základní elektroinstalace v prostorách místnosti předávací stanice světelné a zásuvkové rozvody bude ponechána v původní podobě včetně původních rozvaděčů a jištění. Napájení měřičů tepla také zůstane úpravami nedotčené! Dále bude ponecháno bez zásahu stávající potrubí pitné vody s hlavním uzávěrem. Stoupá pod strop, je vedeno pod stropem až prostupuje zdí do objektu školky nahoře a dole. Na ve výkrese označeném místě bude z tohoto potrubí vysazena odbočka pro modul - ohřev TUV. Nebudou také demontována stoupací potrubí z materiálu HOSTALEN (vyznačeno na výktese č. 6). Část demontáže technologie která bude provedena tzv. nedestruktivním způsobem: 2 ks fakturačních měřičů tepla elektronika, průtokoměr a 2x dvě čidla (majetek Pražské teplárenské a.s. budou po dohodě s TS. znovu použity po montáži nové technologie) STAVEBNÍ A STROJNÍ ÚPRAVY PŘED A PO MONTÁŽI TECHNOLOGII: Po dokončení demontáží bude celý prostor předávací stanice vymalován, včetně stropu. Veškeré poklopy podlahových otvorů budou opatřeny dvousložkovým nátěry proti korozi včetně původních rámů. Podlaha (kromě podlahových otvorů) bude po důkladném vyčištění natřena v celé ploše účinným protiskluzovým nátěrem. 3/11

4 Vstupní plechová dvoukřídlá vrata budou mechanicky zbavena koroze a starého nátěru a po té budou po obou stranách opatřena dvousložkovým nátěrem proti korozi. Budou osazeny nové štítky, nový zámek a nová vložka s pěti klíči. 2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Základní technické údaje navržené technologie: SEKUNDÁR ÚT (přívod od dodavatele tepla) jmenovitý tlak PN 6 jmenovité teploty 90 / 70 C dispoziční tlak 20 kpa (odhad) PRIMÁR 65 C (pro ohřev TUV a technologii) jmenovitý tlak PN 16 pracovní teplota 62 C až 65 C SV a TUV jmenovitý tlak PN 10 doporučená teplota TUV 50 C až 55 C 3. STÁVAJÍCÍ STAV A POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ Stávající stav: Celý objekt MŠ je t.č. zásobován teplem z výměníkové stanice dodavatele tepla Pražské teplárenské a.s. Ekvitermně řízený okruh ÚT od dodavatele tepla jde po rozdělení do větví přímo do radiátorů. Stávající regulace tohoto okruhu je dožitá. Odběratel prakticky nemá možnost vytápění optimalizovat - úroveň vytápění ovlivňovat podle svých potřeb, ve vhodných částech dne resp. noci zařadit noční útlum apod. Teplá užitková voda je v současné době připravována naprosto nevhodným způsobem, tj. ohřevem z primáru přes předimenzovaný výměník, který není vybaven žádnou regulací. Dochází tak k výrazně neekonomickému ohřevu vody, její přehřívání až hodnotě blížící se hygienickému maximu 65 C. 4/11

5 Oba okruhy do objektu vstupují z neprůlezného kanálu podlahou do místnosti předávací stanice, kde kromě měření spotřebovaného tepla dochází k rozdělení na větve, uzavírání, odvzdušňování a vypouštění. Dále pak k ohřevu TUV. Celá tato původní technologie je morálně dožitá, některé části jsou v havarijním stavu a vyžaduje neodkladnou rekonstrukci. Navrhované řešení: OKRUH ÚT Ihned po prostupu potrubí podlahou bude na stávající potrubí napojeno potrubí nové. Bude na místě realizována trasa měření tepla ÚT, ve které bude osazen původní měřič tepla Qp15, který byl demontován. Detailně řeší výkres č. 6. Dále bude osazen domíchávací modul ÚT. Ten montážní firma, která zvítězí ve výběrovém řízení objedná podle zadání, které je součástí tohoto projektu, a následně zakoupí od některého z renomovaných výrobců na našem trhu. V rámci EU certifikovaný modul bude výrobcem dodán hotový předoživený, připravený k osazení a k propojení s trubními okruhy objektu. Toto řešení je rychlé a hlavně pro investora znatelně levnější než stavba technologie klasickým způsobem. OKRUH TUV Obdobným způsoben jako okruh ÚT je řešena i příprava teplé vody. Také ihned po prostupu potrubí podlahou bude na stávající potrubí napojeno potrubí nové. Bude na místě realizována trasa měření tepla TUV, ve které bude osazen původní měřič tepla Qp3,5 který byl demontován z původní technologie. Detailně řeší výkres č. 4. Za měřící trasou je potrubí napojeno na nový modul TUV. Těsně vedle modulu je osazen nerezový zásobník TUV. Výstupy z modulu a ze zásobníku jsou propojeny s objektovými rozvody potrubími Hostalen příslušných dimenzí. Patrno ve výkresech č. 3. a 5. Kompaktní výměníkové stanice stejně jako samostatné moduly jsou výrobci dodávány s neizolovaným potrubím, sestavené, vydrátované, předoživené. Zvlášť je dodáván pouze nerezový izolovaný zásobník TUV včetně příslušných souvisejících armatur. Elektricky nutno na příslušné místo automatiky podle dokumentace dodané výrobcem modulů odborně zapojit silové napájení, dále pak propojit čidlo teploty zásobníku TUV s automatikou (je-li použito). Také venkovní teploměr pro ekvitermí regulaci okruhu ÚT se osazuje výhradně na vnější severní (nikdy) neosluněnou část objektu v nedosažitelné výšce od terénu, nejlépe ve výšce cca 2,5 metru. 5/11

6 Nutno také zajistit takové umístění, aby venkovní teploměr nemohl být ovlivňován negativními vlivy např. otevřených oken, výdechy ze vzduchotechnik apod. Všechna elektrická propojení nutno provádět vždy podle pokynů výrobce kompaktu a to předepsaným způsobem a předepsanými vodiči a oprávněnými pracovníky. Na modulu TUV bude osazen rozvaděč MaR s automatikou Siemens regulátorem řady RVD. Ten bude řídit i činnost druhého modulu (modul ÚT). Výkonný prvek regulace, čerpadlo a čidlo teploty budou propojeny navrženými kabely řeší výkres č. 7. Na dobu rekonstrukčních prací budou po dohodě dodavatelem tepla na místo měřičů tepla zapůjčeny mezikusy. Teplo odebrané od dodavatele tepla bude měřeno samostatnými fakturačními měřiči tepla, které budou osazeny na v projektu určených místech po ukončení všech prací teploměrnou službou dodavatele tepla firmy Pražská teplárenská a.s. Zápůjčka mezikusů, demontáž stávajících a zpětná montáž měřičů tepla při realizaci akce nutno dopředu konzultovat, dohodnout a oznámit teploměrné službě dodavatele tepla (Pražská teplárenská a.s.) na telefonu Zároveň je nezbytné jejich specialisty seznámit s projektem, ten s nimi odsouhlasit a také dohodnout harmonogram prací apod. Součástí modulu ÚT je i regulátor tlakové diference. Bude osazen na zpětném primárním potrubí. Tento regulátor bude pro modul automaticky udržovat pracovní diferenci vstupního média na konstantní hodnotě. U modulu TUV bude s regulátorem tlakové diference počítáno, avšak nebude osazen bude už při výrobě nahrazen muzikusem. Oba moduly ÚT i TUV budou mít vlastní regulaci, kterou obstará jeden společný regulátor. Okruh ÚT samostatnou ekvitermní podle venkovní teploty a okruh TUV na jmenovitou výstupní teplotu z výměníku potažmo teplotu v zásobníku. Vstupní teplonosné médium bude seškrcováno regulačními ventily se vhodně volenou regulační charakteristikou. Pohyb médií je u obou modulů zajišťován čerpadly. U modulu ÚT bude použité čerpadlo řízené elektronicky tak, aby bylo možné nastavit a automaticky udržovat vhodný dynamický tlak. Dynamický tlak na takové hodnotě, aby byl vyhovoval v obou větvích použitým termostatickým ventilům u těles. Vzájemné vyvážení obou větví ÚT umožní ruční regulační ventily osazené na zpátečkách těchto větví. U čerpadel modulu TUV bude možnost dopravované množství nastavit ve třech stupních přepínáním výkonu. Z celé technologie původní výměníkové stanice bude použita pouze definovaná část stávajícího potrubí primáru na vstupu. Výstupy z modulů budou napojeny na stávající potrubní rozvody jednotlivých okruhů v tzv. připojovacích místech. 6/11

7 Zabezpečovací zařízení: Modul TUV je tlakově jištěn podle doporučení norem. Je vybaven pojistnými ventily spolu s další předepsanou výbavou na předepsaných místech. Velikost pojistných ventilů tohoto okruhu byla při návrhu stanovena výpočtem podle metodiky výrobců a doporučení ČSN. Tlakově závislý okruh (modul) ÚT jimi vybaven není, celá tato soustava je totiž jištěna u dodavatele tepla. Jelikož oba moduly pracují s primárními topnými médii teplotních hodnot max. do 90 C, nemůže ani na výstupu z těchto modulů docházet k jejich překračování těchto hodnot ani v případech nestandardních provozních stavů. Proto automatika neobsahuje hlídání těchto nestandardních stavů. Hlídané jsou pouze havarijní stavy: - přetopení prostoru (nad 40 C) odstavuje vše - zaplavení prostoru stanice odstavuje vše Tyto stavy budou pouze indikovány. Uvedená hodnota přetopení prostoru musí být na příslušném termostatu podle uvedených hodnot nastavena!!! Elektroinstalace a řídící systém stanice (MaR): Rozsah požadované nové elektroinstalace: Rozvaděč MaR (společný pro oba moduly) bude osazen na modulu TUV - napájecí přívod 1x 230V, 50 Hz, odjištěno jističem 16A, (kabel ze stávajícího rozvaděče objektu do místa osazení modulu TUV) s dostatečnou rezervou - kabel pro venkovní teploměr regulátoru, z místa automatiky na vnější fasádu severní stěny objektu do výšky cca 2,5 metru (neosluněné, teplotně neovlivnitelné místo) Z rozvaděče MaR budou vedeny po zdi k modulu ÚT tyto kabely: - kabel napájení čerpadla ÚT - kabel napájení výkonného servopohonu ÚT - kabel čidla výstupní teploty ÚT 7/11

8 Rozvaděč MaR bude výrobcem dodán už elektricky zapojený, prodrátováný, předoživený, včetně automatiky a regulace. Podrobný popis regulace a elektrické instalace kompaktní stanice není obsahem tohoto projektu. K technologickému celku dvou propojených modulů bude výrobcem dodávána dokumentace, projekt, revizní zpráva, protokol o tlakové zkoušce, prohlášení o shodě a další předepsané dokumenty. Rozvodná potrubí: Veškerá potrubí budou svařena z ocelových bezešvých trubek příslušných dimenzí podle doporučené ČSN , mat Potrubí budou spojována tavným svářením. Trasy, dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Potrubí pitné vody, TUV a cirkulace propojující modul TUV se stávajícími potrubími objektu budou z materiálu HOSTALEN příslušných dimenzí. Všechna potrubí budou napojena na stávající objektová potrubí ve výměníkové stanici. Izolace a nátěry: Nově osazená ocelová potrubí budou opatřena základním nátěrem s teplotní odolností min. 100 C a budou opatřena vhodnou pěnovou tepelnou izolací tloušťky 25mm. Všechna nově osazená rozvodná potrubí, TUV a cirkulace TUV budou opatřena vhodnou pěnovou izolací a tvarovkami tl. 25mm. Nově osazované rozvodné potrubí pitné vody bude opatřeno vhodnou pěnovou izolací a tvarovkami tl. 25mm. Výměník osazený v modulu TUV a stejně tak i nerezový zásobník jsou v rámci dodávky modulů již izolovány od výrobce. POZOR!! Při provádění izolací nejen na kompaktních modulech musí být brán na zřetel na obslužnost jednotlivých armatur, pohyblivost ovládacích pák a kol a zejména rozebiratelnost šroubovaných a přírubových spojů v okolí izolace atd. 8/11

9 Popisy a označení: Nově osazená technologie bude kompletně popsána předepsaným způsobem, jednotlivé okruhy, směry toku médií, důležité armatury apod. Likvidace odpadů: Při provozu výměníkové stanice nebudou vznikat odpady, které je nutné likvidovat řízeným způsobem. Teplovodní topný systém objektu je uzavřený. Po dokončení montáže bude naplněn upravenou odplyněnou vodou z primárního rozvodu. Odpady, které vzniknou během vlastní stavby, budou likvidovány montážní firmou dle příslušné legislativy u specializovaných firem. Jedná se o kovový odpad, stavební suť, obaly od barev, zbytky obalů a izolací.. Vliv na životní prostředí: V rámci realizace, ani po dokončení nebude mít stavba na okolní životní prostředí žádný negativní vliv. Stavbou nebude narušen vzhled objektu ani jeho okolí. Protihluková opatření: Zařízení neobsahuje žádný stálý zdroj hluku. Na zařízení ani v prostoru instalace nebude proto provedeno žádné doplňkové protihlukové opatření. Obsluha zařízení: Do prostoru předávací stanice mohou vstupovat pouze pověřené osoby. Provozovatel je povinen zajistit zamezení přístupu nepovolaných osob uzamykáním vstupních dveří do prostoru stanice a označit vstupní dveře výstražnou cedulkou zákaz vstupu nepovolaných osob. Dodavatel technologického celku (odborná realizační montážní firma) provede proškolení obsluhy podle technické dokumentace výrobce použitých zařízení a je povinen investorovi předat veškerou předepsanou technickou dokumentaci k použité technologii včetně oprávnění k výrobě těchto technologií.. Na základě této technické dokumentace a dokladů k modulům a technologii provozovatel vypracuje provozní řád stanice (místní provozní předpis), jehož součásti bude i plán údržby a preventivních oprav instalovaných zařízení podle technických podmínek výrobků, které jsou součástí každé dodávky. 9/11

10 Vlastní obsluha zařízení bude prováděna v souladu s technickou dokumentací výrobce a návody k obsluze. Podle podkladů výrobce a dodavatele technologie bude pro provozování zpracován místní provozní předpis. Servisní zásahy do zařízení (změny programovatelných parametrů provozu - teploty sekundárního topného média, časový režim vytápění...) budou prováděny v rozsahu možností uživatelského přístupu. Běžné provozní úkony budou prováděny provozovatelem v rozsahu předepsaném technickou dokumentací.. 4. ZÁVĚR Projektová dokumentace byla zpracována podle doporučených norem, předpisů a vyhlášek a v souladu s doporučeními výrobců použitých prvků pro stupeň znalostí o objektu a skutečností známých z doby přípravy stavby. Projektant si proto vyhrazuje právo dokumentaci upravit a pozměnit podle potřeb a požadavků, pokud vyplynou z dalších fází přípravných prací či vlastní realizace stavby. Při realizaci projektu doporučujeme postupovat podle této projektové dokumentace. Při montážních pracích je nutné dodržovat příslušné bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy. Montážní práce na elektrických zařízeních smějí provádět jen pracovníci s příslušnými oprávněními. Po skončení montážních topenářských prací budou provedeny tlakové zkoušky těsnosti nově osazených trubních částí. Tlaková zkouška obou zakoupených modulů již provedena byla ve výrobním závodě před dodáním. Doklad o jejím provedení je součástí dokumentace výrobce. Provozní a topná zkouška (komlexní) podle ČSN bude provedena ve vhodných klimatických podmínkách po uvedení předávací stanice do provozu. Během provozní zkoušky budou realizační firmou nastaveny veškeré regulační a zabezpečovací prvky tak, aby byl zajištěn bezporuchový a bezpečný provoz. Ověření technických parametrů zařízení (krytí potřeby tepla) bude provedeno ve smyslu ČSN , čl. 141 (vlastní topná zkouška) v topném období. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré změny v celkovém provedení technologie je nezbytné předem odsouhlasit s projektantem. 10/11

11 Výkresová dokumentace: ÚT - 1 ÚT - 2 ÚT - 3 ÚT - 4 ÚT - 5 ÚT - 6 ÚT - 7 ÚT - 8 ÚT - 9 Schéma - modul 1, ÚT Schéma - modul 2, TUV Půdorys VS Pohled P měření tepla TUV Řez B modul 2, TUV Řez A modul 1, měření tepla ÚT Půdorys rozvody elektro a MaR Zadání, Modul 1, ÚT Zadání, Modul 2 TUV Přílohy: příloha č. 1 Zadání pro objednání KPS u výrobce příloha č. 2 Výkaz výměr V Praze dne Zpracoval: Martin Mach 11/11

12 ZADÁNÍ PRO OBJEDNÁNÍ KPS U VÝROBCE zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum zpracování: 8/2015 projektant: Martin Mach IČO (průkaz zvláštní způsobilosti č. 3696) paré: 1/3

13 Církevní MŠ Ke Kamýku, rekonstrukce VS. Jedná se o dva samostatné moduly 1.) Kompaktní směšovací sekundární modul ÚT (domíchává ponižuje parametry ÚT dodávaného Pražskou teplárenskou) Jmenovité parametry ÚT dodavatele tepla ekviterm 90/70 C PN 6 Výkon ÚT celkem 0,100 MW Požadavky, zadání: 1. bez měření tepla na vstupu 2. na vstupu regulátor tlakové diference 3. na okruhu ÚT řízená pumpa Wilo 4. základní regulace Siemens RVD (bude řídit i TUV modul č. 2) 5. regulační ventil + servo Siemens řady SKD 6. na samostatném rámu, volně stojící 2.) Kompaktní modul přípravy TUV Info: (stávající původní příprava TUV bez regulace, trvalý průtok primáru 60 C přes výměník 2,2 m2) Navrhovaná příprava TUV výměník s klasickou regulací (RVD) a řízeným nabíjením zásobníku. Jmenovité parametry primáru (dodavatele tepla) pro ohřev TUV 65 C, PN 16 Standardně má primár celoročně 60 C. Výkon TUV celkem (oficiálně) 0,055 MW ale reálně už cca 3 roky neodebírají na přípravu TUV více než. 0,47 GJ/den tj. cca 14,5 GJ/měsíc tj. cca 175 GJ/rok 2/3

14 Požadavky, zadání: 1. bez měření tepla na primáru 2. s regulátorem tlakové diference počítáno, ale neosazen, nahrazen muzikusem! 3. nerezový deskový výměník např. Swep, Alfa Laval s izolací 4. nerezový zásobník TUV s izolací 5. potrubí SV, TUV, cirkulace nerez 6. armatury na SV, TUV, cirkulace nerez 7. na okruhu TUV čerpadla Wilo bronz 8. regulační ventil + servo Siemens řady SKD 9. na samostatném rámu, volně stojící 10. TUV regulováno regulátorem Siemens RVD, společným s modulem ÚT č.1 regulace bude osazena na rámu modulu TUV Poznámky a požadavky společné pro oba moduly: - napájení 230 V, 1f - objekt školky je přízemní, rozlehlý - stávající technologie projektována postaru větší dimenze potrubí, původní potrubí např. stávající větve (potrubí) ÚT jsou DN 80 a DN 65 potrubí SV a TUV v objektu už většinou v plastu - Hostalen, - blokády pouze informativní. zaplavení a přetopení prostoru - modul GSM hlásič poruch - ovládání čerpadel na panelu MaR (On, Off, Auto) - Vstupní a výstupní potrubí obou modulů provést dle přiložených nákresů. V Praze dne Zpracoval: Martin Mach 3/3

15 VÝKAZ VÝMĚR zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum zpracování: 8/2015 projektant: Martin Mach IČO (průkaz zvláštní způsobilosti č. 3696) paré: 1/4

16 specifikace: Modul ÚT, kompaktní, směšovací (teplovodní, ÚT 100 kw) (přesnější specifikace viz zadávací list - příloha dokumentace) kpl 1 Modul TUV, kompaktní, se nerezovým zásobníkem 300 litrů (teplovodní, TUV 55 kw) včetně MaR pro oba moduly (přesnější specifikace viz zadávací list - příloha dokumentace) kpl 1 odvzdušňovací nádoba DN70, l=150 (vyrobeno na místě) ks 4 materiál: Filtr přírubový DN50, PN6(10) ks 1 ruční vyvažovací ventil DN50, bez vypouštění ks 2 kulový kohout DN50 ks 6 kulový kohout DN32 ks 2 kulový kohout Dn15 ks 8 mezikusy za měřiče tepla DN 80 a DN 40 (na montáž zapůjčí TS dodavatele tepla P.T.a.s., po ukončení akce vrátit TS) vypouštěcí kohout 1/2" ks 4 kulový kohout DN32 - NEREZ ks 3 trubka ocelová černá bezešvá hladká DN80 m 1 trubka ocelová černá bezešvá hladká DN70 m 1 trubka ocelová černá bezešvá hladká DN50 m 20 trubka ocelová černá bezešvá hladká DN32 m 12 trubka ocelová černá bezešvá hladká DN15 m 15 plastová trubka PPR DN40, PN16 m 22 plastová trubka PPR DN25, PN16 m 10 2/4

17 dno klenuté DN65 ks 8 šroubení 5/4" ks 3 pěnová teplená izolace DN80 tl. 25mm m 1 pěnová teplená izolace DN50 tl. 25mm m 20 pěnová teplená izolace DN40 tl. 25mm m 22 pěnová teplená izolace DN32 tl. 25mm m 12 pěnová teplená izolace DN25 tl. 25mm m 10 protiskluzová barva na beton kg 5 základní barva na potrubí kg 3 antikorozní barva na ocel kg 2 kvalitní malířská barva, bílá kg 30 svařovací plyny kpl 2 režijní materiál topenářský kpl 1 režijní materiál instalaterský kpl 1 režijní materiál elektrikářský kpl 1 CYKY 3J x 2,5 m 20 JYSTY 2x2x0,8 m 30 H05VV-F5G 1,0 m 20 krabice acidur ks 2 jistič jednofázový 16A, char. C ks 1 práce a činnosti: demontáž elektro tun 0,1 demontáž strojní tun 0,5 demontáž směsný materiál, izolace apod. m 3 0,4 ekologická likvidace odpadů kpl 1 montáž technologie strojní kpl 2 osazení izolací potrubí kpl 1 montáž elektro kpl 1 revize elektro napájení kpl 1 tlakové a provozní zkoušky zařízení kpl 1 seřízení technologie, uvedení do provozu kpl 1 doprava kpl 1 3/4

18 V Praze dne Zpracoval: Martin Mach 4/4

19 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

20

21

22

23

24

25

26

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-022-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-022-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-022-14 ze dne 19.8.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna technologie předávací stanice

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L SOUPIS ZAŘÍZENÍ Kraj:

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí SO01 Strojovna chlazení PS01 Výměna stávajícího Fe potrubí za nerez potrubí Č. paré

Více

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM 1 1 BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM Bytové stanice LOGOaktiv 4 Bytové stanice LOGOtherm 8 Bytové stanice LOGOstandard 8 Bytové stanice LOGOstandard - varianta mezi stoupačky 11 Bytové stanice

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN Compact AIR 9 Větrání aktivní a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Pasivní rekuperace Výkon 420 m3/h Ohřev teplé vody Chlazení Topení POŽADAVKY NA STAVEBNÍ

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana VNITŘNÍ ROZVODY VODY Adresa: Krátká 460 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 08/2015 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Vhodné umístění vnější i vnitřní jednotky, propojovacího vedení, napojení na topný systém a ovládacích prvků Vám pomůže vybrat

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN A ÚPRAVEN VOD Alfa modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

D.2.3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

D.2.3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE D.2.3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název zakázky: Rekonstrukce SRT mezi objekty č.p. 954-955 na ul. Radotínská, Bílovec Stupeň PD: Objednatel: Projekt stavby přikládaný k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Technická zpráva : 1. Úvod :

Technická zpráva : 1. Úvod : Technická zpráva : 1. Úvod : Projekt řeší ve fázi dokumentace projektu pro provedení stavby vytápění objektu bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2 v Praze 7. Objekt bude po rekonstrukci a dostavbě

Více