Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu praktické činnosti 2. stupeň Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v šestém až devátém ročníku.výuka probíhá v kmenových učebnách, ve školní dílně, na školní zahradě a ve cvičné kuchyni. V případě většího počtu žáků v dané třídě je možno provádět dělení na dvě skupiny: hoši a dívky. Do výuky jsou zařazeny tématické okruhy: Práce s technickými materiály, Pěstitelství a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů. Součástí předmětu je v osmém a devátém ročníku tématický okruh Svět práce - trh práce, volba profesní orientace, možnosti vzdělávání, zaměstnání, podnikání. Cílem výuky je, vést žáky o k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce o k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě o k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku o k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí o k chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení o k orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Ve výuce se používají metody práce o řízený rozhovor o výklad o samostatná práce o skupinová práce o čtení výkresů a schémat o referáty o použití informací získaných na internetu Získání klíčové kompetence k učení je realizováno: o žák se učí plánovat postup vlastní práce o posoudit vlastní pokrok v práci o pracovat s elektronickými médii Získání klíčové kompetence k řešení problému je realizováno: o žák se nenechá odradit případným nezdarem, zhodnotí výsledek své práce o promyslí a naplánuje způsob řešení o činí uvážlivá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, zhodnotí výsledky svých činů o využívá vlastních zkušeností Získání klíčové kompetence komunikativní je realizováno: o žák se snaží o kvalitní spolupráci se spolužáky o formuluje a plánuje pracovní postup o formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá promluvám druhých lidí, zapojuje se do diskuse o využívá komunikace k účinné spolupráci s okolním světem o orientuje se v nákresech a plánech

2 o o pracuje s elektronickými médii slovně prezentuje výsledky své práce Získání klíčové kompetence sociální a personální je realizováno: o žák pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce o podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině o účinně spolupracuje ve skupině o přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů o efektivně spolupracuje s druhými o vytváří si pozitivní představu o sobě samém o ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu uspokojení a sebeúcty Získání klíčové kompetence občanské je realizováno: o žák se učí pozitivnímu vztahu k přírodě o poskytne dle svých možností účinnou pomoc o váží si vnitřních hodnot druhých lidí o odmítá útlak a hrubé zacházení o uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí Získání klíčové kompetence pracovní je realizováno: o používáním pracovního nářadí o dodržováním pracovních postupů o bezpečným a účinným používáním materiálů a nástrojů o dodržováním vymezených pravidel o přistupováním k výsledkům pracovních činností z hlediska kvality, hospodárnosti, ale i z hlediska svého zdraví i zdraví druhých o žák činí podložená rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření o orientuje se v základních aktivitách potřebných k podnikání, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání o rozvíjí podnikatelské myšlení o dodržuje zásady bezpečnosti práce Praktické činnosti 6. ročník, dívky Výstupy Učivo Průřezová témata používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu orientuje se v základních druzích půdy a ve způsobech jejího hospodářského využití správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody) orientuje se v základních způsobech uskladnění ovoce a zeleniny (půda) - podzim

3 umí založit kompost a udržuje ho zná některé léčivé rostliny a jejich význam pro zdraví člověka zná zásady sběru, sušení a uchování léčivých rostlin má základní znalosti o drogách a jejich vlivu na organismus člověka zná některá pravidla při aranžování rostlin (ikebana, aranžování suchých rostlin do vázy a misky) volí vhodné pracovní postupy při pěstování okrasných rostlin doma zvládne základní přehyby, orientuje se v diagramech podle návodu sestaví základní tvary podle návodu sestaví daný jednoduchý model Léčivé rostliny, koření Aranžování okrasných rostlin Práce s technickými materiály - práce s papírem - origami připraví záhon pro jarní výsadbu zeleniny a květin orientuje se ve způsobech pěstování zeleniny (termín výsadby, hloubka výsevu či výsadby, spon pěstování, termín sklizně) zná druhy zeleniny a jejich význam pro člověka (zelenina) - jaro vysadí na záhon květiny a zeleninu volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin (zelenina) - jaro pěstuje a volí květiny pro výzdobu správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, orientuje se ve způsobech ochrany zeleniny před chorobami a škůdci

4 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného Praktické činnosti 6. ročník, hoši Výstupy Učivo Průřezová témata volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin; pěstuje a využívá květiny pro výzdobu; používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu; prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se ; dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného orientuje se v základních druzích půdy a ve způsobech jejího hospodářského využití správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody) orientuje se v základních způsobech uskladnění ovoce a zeleniny umí založit kompost a udržuje ho provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň; řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí; organizuje a plánuje svoji pracovní činnost; užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku; dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu orientuje se v základních druzích dřev a jejich použití (srmkové, borové ) orientuje se v základních druzích materiálů (dřevotříska, překližka, balza, dýha) zná a dovede použít základní nářadí pro opracování dřeva (pilka, pilník, smirkový papír) (půda) - podzim Práce s technickými materiály - práce se dřevem

5 orientuje se v jednoduchém technickém výkrese naplánuje pracovní postup při výrobě jednoduchého výrobku dodržuje obecné zásady bezepčnosti a hygieny při práci v dílně zná postup poskytnutí první pomoci při úrazu v dílně zná základní možnosti povrchové úpravy (moření, lakování) zvládne základní přehyby, orientuje se v diagramech podle návodu sestaví základní tvary Práce s technickými materiály - práce s papírem - origami podle návodu sestaví daný jednoduchý model připraví záhon pro jarní výsadbu zeleniny a květin (zelenina) - jaro orientuje se ve způsobech pěstování zeleniny (termín výsadby, hlouba výsevu či výsadby, spon, pěstování, termín sklizně) zná druhy zeleniny a jejich význam pro člověka vysadí na záhon květiny a zeleninu správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, orientuje se ve způsobech ochrany zeleniny před chorobami a škůdci dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úrazu na zahradě Praktické činnosti 7. ročník, dívky Výstupy Učivo Průřezová témata volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin (půda, léčivé

6 zná významné léčivé rostliny, zná jejich použití, provádí jejich sběr, sušení a uskladnění správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody) rostliny) - podzim orientuje se v základních způsobech uskladnění ovoce a zeleniny provádí jednoduchou údržbu zahradního nářadí dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti zná zásady používání a ukládání čistících prostředků ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví Provoz a údržba domácnosti, finance správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby, provádí drobnou domácí údržbu šetří ŽP (používá ekologické čistící, desinfekční a prací prostředky) zvládne základní přehyby, orientuje se v diagramech podle návodu sestaví základní tvary podle návodu sestaví daný model připraví záhon pro jarní výsadbu zeleniny a květin orientuje se ve způsobech pěstování zeleniny (termín výsadby, hloubka výsevu či výsadby, spon, pěstování, termín sklizně) Práce s technickými materiály - práce s papírem - origami (okrasné byliny) - jaro

7 orientuje se v rozdělení okrasných rostlin vysadí na záhon květiny a zeleninu správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, zná způsoby rozmnožování okrasných bylin orientuje se ve způsobech ochrany okrasných bylin před chorobami a škůdci dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného (okrasné byliny) - jaro Praktické činnosti 7. ročník, hoši Výstupy Učivo Průřezová témata volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin; pěstuje a využívá květiny pro výzdobu; používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu; prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se ; dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zná významné léčivé rostliny, zná jejich použití, provádí jejich sběr, sušení a uskladnění správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody) orientuje se v základních způsobech uskladnění ovoce a zeleniny provádí jednoduchou údržbu zahradního nářadí (půda, léčivé rostliny) - podzim

8 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň; řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí; organizuje a plánuje svoji pracovní činnost; užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku; dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu bezpečně používá pracovní nářadí (pilka, pilník, ruční vrtačka, nebozez, smirkový papír) orientuje se v jednoduchém technickém výkrese naplánuje pracovní postup při výrobě jednoduchého výrobku dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci v dílně zná postup poskytnutí první pomoci při úrazu v dílně upraví výrobek tak, aby byl funkční, koriguje pracovní postup zná základní možnosti povrchové úpravy (moření, lakování) zvládne základní přehyby, orientuje se v diagramech podle návodu sestaví základní tvary podle návodu sestaví daný model připraví záhon pro jarní výsadbu zeleniny a květin orientuje se ve způsobech pěstování zeleniny (termín výsadby, hloubka výsevu či výsadby, spon, pěstování, termín sklizně) Práce s technickými materiály - práce se dřevem Práce s technickými materiály - práce s papírem - origami (okrasné byliny) - jaro orientuje se v rozdělení okrasných rostlin vysadí na záhon květiny a zeleninu

9 správně udržuje záhon (pleje, zalévá, kypří, zná způsoby rozmnožování okrasných bylin orientuje se ve způsobech ochrany okrasných bylin před chorobami a škůdci dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úrazu na zahradě Praktické činnosti 8. ročník, dívky Výstupy Učivo Průřezová témata volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin; pěstuje a využívá květiny pro výzdobu; používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu; prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se ; dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zná významné okrasné dřeviny, chápe jejich význam (půda, okrasné dřeviny) - podzim provádí zimní řez stromů a keřů zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody, rytí půdy) provádí jednoduchou údržbu zahradního nářadí zná způsoby rozmnožování okrasných dřevin orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí; posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce zná, co je to trh práce Trh práce

10 rozlišuje různé typy povolání a rozpozná povolání příbuzná zná různé druhy pracovišť, pracovní prostředky, pracovní objekty a produkty práce zná informace o charakteru a druzích pracovních činností zná, co jsou to požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní rozpozná překážky, které mohou bránit v dosažení osobních a profesních cílů nalézá způsoby jak čelit profesní diskriminaci zná základní principy volby profesní orientace rozpozná své silné a slabé stránky, přednosti, předpoklady a omezení pro různé činnosti zná svůj tělesný a zdravotní stav vyhodnocuje vlastní úspěchy při dosahování dílčích cílů, hledá vhodné strategie nápravy, nedostatků a odstraňování překážek umí posoudit své aktuální výsledky ve škole, porovnává je s požadavky a podmínkami přijetí na vybranou školu umí se správně rozhodovat umí posoudit kdo a co ho může při rozhodování ovlivnit a jak může být vliv druhých osob na jeho rozhodování prospěšný či nežádoucí ví, kde získat profesní informace ( rodič, VP, psycholog,ppp, ÚP, IPS ) využívá poradenských služeb provádí jarní výsadbu stromů a keřů, jarní roubování stromků správně udržuje půdu (pleje, zalévá, kypří, orientuje se ve způsobech ochrany okrasných dřevin před chorobami a škůdci provádí údržbu zahrady Volba profesní orientace (okrasné byliny) - jaro

11 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úrazu na zahradě Praktické činnosti 8. ročník, hoši Výstupy Učivo Průřezová témata volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin; pěstuje a využívá květiny pro výzdobu; používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu; prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se ; dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zná významné okrasné dřeviny, chápe jejich význam (půda, okrasné dřeviny) - podzim provádí zimní řez stromů a keřů zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody, rytí půdy) provádí jednoduchou údržbu zahradního nářadí zná způsoby rozmnožování okrasných dřevin orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí; posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce zná, co je to trh práce rozlišuje různé typy povolání a rozpozná povolání příbuzná zná různé druhy pracovišť, pracovní prostředky, pracovní objekty a produkty práce Trh práce

12 zná informace o charakteru a druzích pracovních činností zná, co jsou to požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní rozpozná překážky, které mohou bránit v dosažení osobních a profesních cílů nalézá způsoby jak čelit profesní diskriminaci zná základní principy volby profesní orientace rozpozná své silné a slabé stránky, přednosti, předpoklady a omezení pro různé činnosti zná svůj tělesný a zdravotní stav vyhodnocuje vlastní úspěchy při dosahování dílčích cílů, hledá vhodné strategie nápravy, nedostatků a odstraňování překážek umí posoudit své aktuální výsledky ve škole, porovnává je s požadavky a podmínkami přijetí na vybranou školu umí se správně rozhodovat umí posoudit kdo a co ho může při rozhodování ovlivnit a jak může být vliv druhých osob na jeho rozhodování prospěšný či nežádoucí ví, kde získat profesní informace ( rodič, VP, psycholog, PPP, ÚP, IPS ) využívá poradenských služeb provádí jarní výsadbu stromů a keřů, jarní roubování stromků správně udržuje půdu (pleje, zalévá, kypří, orientuje se ve způsobech ochrany okrasných dřevin před chorobami a škůdci provádí údržbu zahrady dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úrazu na zahradě Volba profesní orientace (okrasné byliny) - jaro

13 Praktické činnosti 9. ročník, dívky Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Výstupy Učivo Průřezová témata zná ovocné dřeviny a jejich význam pro člověka, orientuje se ve způsobech uskladnění ovoce správně udržuje půdu (pleje, zalévá, kypří, zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody) zná způsoby množení ovocných dřevin a dovede je použít používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úrazu na zahradě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze v kuchyni umí poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni (opaření, popálení, polití rozpáleným tukem, řezné rány) používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí bezpečně umí zacházet se základními čistícími prostředky zná zásady pro sestavování jídelníčku dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti (půda, ovocné dřeviny) - podzim Kuchyně Potraviny Úprava stolu a stolování ovládá základní postupy při přípravě pokrmů Příprava pokrmů

14 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy umí si vyhledat informace o náplni učebních a stud. oborů středních škol orientuje se v české vzdělávací soustavě zná důležité instituce ( PPP, ÚP.), kde získá potřebné informace Možnosti vzdělávání - česká vzdělávací soustava, náplň učebních a studijních oborů umí vyplnit přihlášku na střední školu prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce umí vyplnit fregventované tiskopisy, formuláře a osobní dotazníky při pohovoru s budoucím zaměstnavatelem umí klást vhodné otázky a rozumně odpovídat na předpokládané otázky umí sestavit životopis, osobní dopis orientuje se v aktuální nabídce volných pracovních míst a v poptávce po vybraném povolání na místním regionálním trhu práce Zaměstnání - způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, vyplňování dotazníků a formulářů, pohovor, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů zná práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů zná druhy a strukturu organizací orientuje se v nejčastějších formách podnikání Podnikání - formy podnikání připraví půdu pro jarní výsadbu ovocných dřevin správně pečuje o ovocné dřeviny (pleje, zalévá, kypří, orientuje se ve způsobech ochrany ovocných dřevin před chorobami a škůdci dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobené prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného chovu se (ovocné dřeviny, chovatelství) - jaro

15 Praktické činnosti 9. ročník, hoši Výstupy Učivo Průřezová témata volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin; pěstuje a využívá květiny pro výzdobu; používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu; prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se ; dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zná ovocné dřeviny a jejich význam pro člověka, orientuje se ve způsobech uskladnění ovoce správně udržuje půdu (pleje, zalévá, kypří, zvládne podzimní údržbu zahrady (zazimování rostlin, úklid listí, sklizeň úrody) zná způsoby množení ovocných dřevin a dovede je použít provádí jednoduchou údržbu zahradního nářadí dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úrazu na zahradě provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň; řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí; organizuje a plánuje svoji pracovní činnost; užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku; dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu dodržuje obecné zásady bezepčnosti a hygieny při práci v dílně zná postup poskytnutí první pomoci při úrazu v dílně (půda, ovocné dřeviny) - podzim Práce s technickými materiály - práce s plasty, kovy

16 zná základní druhy plastů a orientuje se v jejich rozdílných vlastnostech a zváží vhodnost jejich použití k danému účelu zná základní způsoby opracování plastů zná a dovede použít základní nářadí pro opracování plastů (pilka, pilník, ruční vrtačka) zná základní druhy kovů a orientuje se v jejich rozdílných vlastnostech a zváží vhodnost jejich použití k danému účelu zná základní způsoby opracování kovů orientuje se v základních způsobech spojování kovů zná a dovede použít základní nářadí pro opracování kovů (pilka, pilník, ruční vrtačka, závitníky) dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickým proudem zná způsoby ochrany elektrospotřebičů dovede zapojit vypínač, zásuvku, lustr, pohyblivý přívod orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí; posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce umí si vyhledat informace o náplni učebních a stud. oborů středních škol orientuje se v české vzdělávací soustavě zná důležité instituce ( PPP, ÚP.), kde získá potřebné informace umí vyplnit přihlášku na střední školu umí vyplnit fregventované tiskopisy, formuláře a osobní dotazníky při pohovoru s budoucím zaměstnavatelem umí klást vhodné otázky a rozumně odpovídat na předpokládané otázky umí sestavit životopis, osobní dopis Práce s technickými materiály - elektroinstalace Možnosti vzdělávání - česká vzdělávací soustava, náplň učebních a studijních oborů Zaměstnání - způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, vyplňování dotazníků a formulářů,

17 orientuje se v aktuální nabídce volných pracovních míst a v poptávce po vybraném povolání na místním regionálním trhu práce zná práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů zná druhy a strukturu organizací orientuje se v nejčastějších formách podnikání pohovor, práva a povinnosti zaměstnanců Podnikání - formy podnikání připraví půdu pro jarní výsadbu ovocných dřevin správně pečuje o ovocné dřeviny (pleje, zalévá, kypří, orientuje se ve způsobech ochrany ovocných dřevin před chorobami a škůdci zná základní pravidla podmínek chovu zvířat v domácnosti, hygienu a bezpečnost chovu zná pravidla kontaktu se známými i neznámými poskytne první pomoc při úrazu způsobeném (ovocné dřeviny, chovatelství) - jaro

Pracovní činnosti ( Pěstitelské práce, chovatelství) dívky

Pracovní činnosti ( Pěstitelské práce, chovatelství) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Pěstitelské práce, chovatelství) dívky 3. období 7. ročník Radmila Dytrová a kolektiv: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci

Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci 3. období 7. ročník Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník (Práce s tech. materiály) (Fortuna)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2014/15 Předmět: Člověk a svět práce Vyučující: Mgr. Miluška Janošťáková Týdenní dotace hodin: 2 hodin Ročník: sedmý

Tematický plán pro školní rok 2014/15 Předmět: Člověk a svět práce Vyučující: Mgr. Miluška Janošťáková Týdenní dotace hodin: 2 hodin Ročník: sedmý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen Listopad KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Připraví jednoduché pokrmy v souladu se

Více

Vzdělávací obor - Pracovní činnosti

Vzdělávací obor - Pracovní činnosti Vzdělávací obor - Pracovní činnosti 1. období Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté K.pracovní,komunikativní,sociální a personální 1.PRÁCE

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Tímto dodatkem se upravují osnovy předmětu Pracovní činnosti v 7. ročníku. Osnovy mají platnost po dobu účasti naší školy v projektu Okresní hospodářské komory v Hodoníně JOB4TECH

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata ROČNÍK: 6. - pozná a správně zachází s pomůckami a nářadím - pozná a pojmenuje základní dílenská zařízení - udržuje pořádek na pracovním místě - dodržuje základy HBP - při práci používá základní ochranné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. PRŮ ŘEZ OVÁ TÉM ATA PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY RVP ZV Obsah 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6 Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata přesahy Poznámky Provádí jednoduché práce s technickými matriály a dodržuje technologickou kázeň - je seznámen

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti se vyučují jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7.,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 2. Připraví jednoduché

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracovní pomůcky a nástroje

Více

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby průřez.téma + MP vazby průřez.téma

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby průřez.téma + MP vazby průřez.téma ČLOVĚK A PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM + MP vazby vlastnosti materiálů lidové zvyky, tradice, řemesla organizace práce - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů -

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní prostředí a pomůcky Žák: připraví si pracovní místo naplánuje a rozvrhne si práci dbá o čistotu a pořádek pracovního místa - časové rozvržení a postup práce

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: Přírodovědný seminář Ročník: 8. Přírodopis

Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: Přírodovědný seminář Ročník: 8. Přírodopis Obsahy učiva II. stupeň: volitelné předměty Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: Přírodovědný seminář Ročník: 8. Přírodopis Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Vycházky do přírody za

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 3.2. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 3.2.1. vyučovací předmět - PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Člověk a svět práce - 6. ročník

Člověk a svět práce - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování - rozpozná

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Tesař 36-64-H/01 Tesař 1. ročník = 33 hodin/ročník

Více

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník)

PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník) PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen v 7. ročníku k prohloubení praktického nácviku učiva o přírodě a člověku. V jednotlivých tématech jsou žáci seznamováni s

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8. lrvp ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň opracovává materiál podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2013/14 Třída-ročník 1. Vyučující Mgr. Andrea Mojžíšová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola učitel, žák, třída, skupina, 1,3,6,7,10,11,14,24

Více

Projektové dny. Pro projektové dny není využita disponibilní časová dotace, ale jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků

Projektové dny. Pro projektové dny není využita disponibilní časová dotace, ale jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků Projektové dny Aktuální výběr projektových dnů pro daný školní rok je uveden v ročním plánu školy. Organizace a obsah jednotlivých projektových dnů může být upraven podle aktuálního počtu žáků a složení

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Obsahové vymezení VÝTVARNÁ Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Kontakt se spolužáky Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: oslovuje spolužáky křestním jménem vytváří kamarádské vztahy se spolužáky

Více