POLITIKY EU. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLITIKY EU. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze"

Transkript

1 POLITIKY EU Společná dopravní politika Regionální politika a strukturální fondy Sociální politika Politika životního prostředí Energetická politika Politika evropského sousedství Politika ochrany spotřebitele Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

2 Společná dopravní politika Evropská integrace, rostoucí obchod spolehlivé fungování dopravy Volný pohyb zboží a osob Významná role v EU Ovlivňuje další oblasti

3 Společná dopravní politika Stagnace až do 80. let 20. století. Rozvoj dopravní politiky: JEA. zjednodušení procedury rozhodování v Radě, aplikace pravidel dopravní politiky, zahrnutí letecké a námořní dopravy. Maastrichtská smlouva TENs. 2001: Bílá kniha Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout. změna poměru mezi využíváním jednotlivých druhů dopravy, zlepšování dopravní infrastruktury, zlepšování postavení uživatele (spotřebitele), posilování významu EU v odvětví dopravy v globálním měřítku.

4 Průměrný meziroční nárůst různých typů dopravy mezi zeměmi EU-27 v období (námořní a vzdušná přeprava pouze mezi státy EU)

5 Porovnání růstu nákladní dopravy s růstem HDP v EU-27

6 Společná dopravní politika Silniční doprava Zhruba ¾ dopravních služeb v rámci EU. Otevírání trhu bylo problematické a pomalé. Patří k největším znečišťovatelům životního prostředí přísná ekologická pravidla. Problematika bezpečnosti.

7 Vnitrostátní a mezinárodní silniční přeprava podle mil. tkm přepravovaného nákladu (2010)

8 Snižování negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí hlukové bariéry podél dopravních cest, katalyzátory montované do automobilů, alternativní paliva, snižování spotřeby benzínu, náhrada olovnatých benzínů bezolovnatými, stavba silničních obchvatů sídel, telematické a elektronické navigační systémy.

9 Společná dopravní politika Železniční doprava Původně dominantní postavení. V současnosti mnoho železnic ztrátových, udržovány státními dotacemi. Cíl: oživení železnic, podpora projektů, které povedou k přesunu dopravy ze silnic na železnici.

10 Rychlodráhy v Evropě

11 Společná dopravní politika Letecká doprava největší rozmach, nárůst konkurence citlivá na ekonomický vývoj Osobní letecká přeprava v zemích EU (2009)

12 Top-10 leteckých spojů v rámci EU (2009)

13 Společná dopravní politika Námořní doprava nejdůležitější pro zahraniční obchod EU (85% obchodu se třetími zeměmi). Doprava po vnitřních vodních tocích význam tam, kde protékají velké vodní toky (Rýn, Dunaj apod.). Hlavní nákladní přístavy (2010)

14 Společná dopravní politika Transevropské sítě Cíl: posílení fungování vnitřního trhu. Sociální a ekonomická soudržnost. Stanovení priorit při rozvoji infrastruktury. Upevnění konkurenceschopnosti EU. Spojení se sousedními zeměmi. Oblasti: Doprava TEN-T (silniční a kombinovaná doprava, vodní cesty a námořní přístavy a evropská síť vysokorychlostních vlaků. Telekomunikace eten (rozvoj elektronických služeb založených na využití telekomunikačních sítí). Energetické sítě TEN-E (dodávky elektřiny a zemního plynu)

15 Regionální politika a strukturální fondy Cíl: snižovat hospodářské a sociální rozdíly. Potřeba řešit regionální nerovnosti (snížit heterogenitu). Ustanovení o jednotné regionální politice zahrnuto do JEA. Regionální politika v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti za pomoci výdajů ze strukturálních fondů a Kohezního fondu.

16 Regionální politika a strukturální fondy Vymezení regionů hierarchická klasifikace NUTS (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique) NUTS 0; 1 stát; území NUTS 2 oblasti v SR jsou 4 (Bratislavský kraj, Západní Slovensko, Střední Slovensko, Východní Slovensko) NUTS 3 kraje 8 krajů (Bratislavský, Trnavský, Trenčianský, Nitranský, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický) NUTS 4 okresy 79 okresů

17

18 Regionální politika a strukturální fondy Prioritní cíle : Cíl 1 podpora rozvoje a strukturálního přizpůsobování regionů, které ve svém rozvoji zaostávají za ostatními (dosahují nižšího HDP na hlavu než je 75% průměru EU). Cíl 2 podpora hospodářské a sociální konverze oblastí, které se potýkají se strukturálními problémy. Cíl 3 podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti.

19 Regionální politika a strukturální fondy Cíle v období

20 Regionální politika a strukturální fondy Cíle v období Konvergence k urychlení hospodářského rozvoje regionů, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75% průměru společenství (financováno z ERDF, ESF a Kohezního fondu). Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost území Společenství mimo cíl Konvergence (nahrazují cíle 2 a 3). Způsobilé jsou rovněž bývalé regiony cíle 1 ( ), které již nesplňují kritéria Konvergence (financováno z ERDF a ESF).

21 Regionální politika a strukturální fondy Cíle v období Evropská územní spolupráce přeshraniční (prostřednictvím společných programů), nadnárodní, meziregionální (vytváření sítí pro spolupráci a výměnu zkušeností v rámci celé EU). (financováno z ERDF)

22 Konvergenční regiony Phasing-out regiony Phasing-in regiony Kompetitivní regiony Phasing-out regiony: regiony původní EU-15, které v období převyšují kritérium 75% průměru HDP/obyv., ovšem v případě nerozšíření EU by zůstaly pod touto hranicí.

23 Regionální politika a strukturální fondy Phasing-in regiony: regiony s HDP na osobu méně než 75% průměru EU-15 (v období ), ale více než 75% průměru EU-15 v období

24 Regionální politika a strukturální fondy Přeshraniční spolupráce v období ČR / SR

25 Regionální politika a strukturální fondy Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (European Rural Development Fund, ERDF) jeho prostředky tvoří největší část výdajů strukturálních fondů. Podporuje např. investice do výroby vytvářející pracovní místa, investice di infrastruktury, investice do vzdělání a zdraví v regionech, rozvoj místního potenciálu, investice zaměřené na životní prostředí apod.

26 Regionální politika a strukturální fondy Evropský sociální fond (ESF) Všeobecným posláním ESF je podpora opatření pro boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné příležitosti a rozvoj hospodářské a sociální soudržnosti. Do roku 2006 ještě mezi strukturální fondy patřily: EAGGF, sekce Orientace a FIFG.

27 Financování z ESF

28 Regionální politika a strukturální fondy Kohezní fond (Fond soudržnosti) Neřadí se již mezi strukturální fondy, neboť jeho využití je omezeno pouze na členské země s nejnižší úrovní dosahovaného průměrného HDP na obyvatele (pod 90% průměru EU). Fond soudržnosti vznikl na základě Maastrichtské smlouvy Hlavní podporované aktivity: životní prostředí, dopravní infrastruktura.

29 Fond solidarity zřízen v roce 2002 rychlá a flexibilní finanční pomoc při velkých přírodních katastrofách pokud škoda postiženého státu přesáhne 0,6% HDP rozpočet 1 mld., ročně se využije asi 75 mil. určen nejen pro členské země, ale i pro kandidátské státy ČR jej využila již po povodních v roce 2002

30 Sociální politika Rozdílný přístup členských států. Snaha otevřít společný trh trh pracovních sil. Očekávání: zlepšení sociální situace a vyrovnání podmínek v členských zemích. ESF

31 Sociální politika Sociální politika v JEA: Harmonizace podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Návrh na rozvíjení dialogu mezi sociálními partnery (zaměstnavateli a zaměstnanci) na evropské úrovni Cíl: posilovat ekonomickou a sociální soudržnost

32 Sociální politika 1989: Sociální charta (Charta základních sociálních práv pracujících Společenství) zásady, na kterých stojí evropský sociální model v oblasti pracovních a životních podmínek. Smlouva o EU (Úmluva o sociální politice) Amsterodamská smlouva (G.B. se připojuje k Úmluvě) Doposud se nevytvořila žádná společná nadnárodně spravovaná politika. Problém nezaměstnanosti (vyšší míry než v USA nebo Japonsku).

33 Sociální politika

34 Sociální politika Sociální politiku má v Evropské komisi na starosti Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Oblasti: tvorba pracovních míst a zvyšování jejich kvality, volný pohyb pracovníků a koordinace systémů sociálního zabezpečení, zlepšování pracovních podmínek (např. prosazování společných norem na pracovišti), sociální začleňování a boj proti diskriminaci, rovnost mužů a žen.

35 Politika životního prostředí Patří k nejmladším politikám, zmíněna v JEA. Problematika ŽP řešena od 70. let. Hlavní důvody založení politiky životního prostředí: postupující devastace ŽP, nemožnost řešení ekologických problémů v rámci jednotlivých států. Od 1973 akční programy (do současnosti 6). Evropská agentura pro životní prostředí informační databanka, spolupracuje s mezinárodními organizacemi.

36 Energetická politika Řízení energetické produkce, zásobování energií, regulace spotřeby energie. Cíl: restrukturalizace energetického sektoru, úspory energie, větší efektivnost využívání energie. Úzce spojena s dalšími oblastmi (např. ŽP, transevropské sítě apod.) Zůstává pouze v rovině spolupráce. Obtížná shoda na jednotné koncepci (viz pohled Rakouska a ČR na jadernou energetiku).

37 Politika evropského sousedství Založena v roce Týká se bezprostředních sousedů EU na východě (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie) a jihu (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko,Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko a území palestinské samosprávy). Sleduje posílení vztahů mezi EU a partnerskými zeměmi. Dodatečně rozšířena o kavkazské republiky Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii.

38 Politika ochrany spotřebitele V EU-27 žije téměř půl miliardy potenciálních spotřebitelů. Cíle: zajistit spotřebitelům v rámci jednotného trhu stejně vysokou úroveň ochrany a bezpečnosti. Zaměřuje se na: ochranu zdraví, bezpečnost a zájmy konzumentů, společný přístup k zákazníkům a práva na informace. Počátek v roce 1975: EK představila Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele, který se stal základem spotřebitelské legislativy.

39 Politika ochrany spotřebitele Za skutečný začátek komunitární spotřebitelské politiky můžeme považovat až JEA. Mezi spotřebitelské priority strategie na roky patří: lepší monitoring spotřebitelských trhů i vnitrostátních spotřebitelských politik, efektivnější vymáhání právních předpisů a domáhání se spotřebitelský práv (např. kolektivní či alternativní řešení), zvýšení bezpečnosti výrobků prostřednictvím vývoje nástrojů pro sledování trhu (RAPEX, spolupráce s Čínou a USA), umístění spotřebitele do centra zájmu ostatních politik a právních předpisů EU,

40 Politika ochrany spotřebitele větší ochrana spotřebitele na mezinárodních trzích, lepší informovanost, například skrze posílení evropských spotřebitelských center, zvýšení blahobytu spotřebitelů z hlediska ceny, kvality, různorodosti a dostupnosti zboží, transparentnější trh posilující postavení spotřebitelů (větší možnost volby např. pokud jde o cenu a kvalitu produktů). Podle zprávy z roku 2009 se 50 procent oznámení vadných výrobků týká hraček a domácích spotřebičů, které pocházejí většinou z Číny.

Regionální politika v EU a ČR

Regionální politika v EU a ČR Regionální politika v EU a ČR Jiří Vystoupil, René Wokoun Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie a vnitřní otevřenost pro její obyvatele

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY editorka Helena Součková editorka Ing. Helena Součková, CSc. STRUKTURÁLNÍ FONDY

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu. Bc. Iva Hladíková. Regionální politika a strukturální fondy.

Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu. Bc. Iva Hladíková. Regionální politika a strukturální fondy. Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu Bc. Iva Hladíková Regionální politika a strukturální fondy Závěrečná práce Brusel 2014 1 Obsah Úvod... 3 1.Historický vývoj regionální politiky...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11. Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.02547 Objednatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více