ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU"

Transkript

1 ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, Česká republika ABSTRAKT Článek charakterizuje alternativní možnosti získání finančních zdrojů z Evropské unie. Na základě provedené analýzy tým prokázal nedostatečnou připravenost malých a středních firem na čerpání prostředků z fondů Evropské unie, především nedostatečné využití poradenských center a orgánů státní správy. Výzkumem se nepotvrdila hypotéza, že pokud firmy vědí, kde získat informace, jsou to většinou oficiální zdroje, naopak největším informačním zdrojem jsou media, zejména Internet. KEY WORDS Předvstupní nástroje, fondy EU, RPIC, poradenská centra, orgány státní správy. 1. Finanční zdroje Evropské unie, určené pro podnikatelské subjekty Již před vstupem do Evropské unie (EU) mohla Česká republika (ČR) čerpat prostředky na nejrůznější projekty z tzv. předstupních nástrojů. Mezi ně patřila například iniciativa ISPA, fond Phare nebo program SAPARD. V současné době však činnost předvstupních nástrojů skončila a pouze dobíhají. Česká republika se stala plnoprávným členem EU. Jedním z hlavních principů regionální politiky EU je podpora ekonomicky slabších států, mezi které se řadí i ČR. EU má k dispozici množství nástrojů, které jsou otevřené krajům, obcím, podnikatelům, neziskovým organizacím a celé řadě dalších subjektů a jejich využití je zaměřeno na snižování disparit mezi jednotlivými regiony a posilování ekonomické a sociální soudržnosti všech členských zemí EU. Mezi hlavní nástroje regionální politiky EU patří Strukturální fondy a Fond soudržnosti (někdy označovaného jako Kohezní fond). Členství v EU nám umožňuje čerpat finanční prostředky právě z uvedených fondů. Podmínkou možnosti čerpat prostředky ze zmíněných fondů, bylo vypracování Národního rozvojového plánu. Jedná se o dokument sestavený pro období Je zaměřen zejména na analýzu situace a zdůvodňuje priority, slouží k prověření, zda je rámcová představa členského státu o strategii a prioritách v souladu s představou Evropské komise (EK), 371 dříve než je využití prostředků detailně specifikováno v dalších programových dokumentech. Jedná se o základní programový dokument, který popisuje celkovou strategii rozvoje ČR. Po jeho uplynutí bude následovat plán nový, pro období , sestavený na základě nových informací, potřeb a cílů. Paralelně k Národnímu rozvojovému plánu stojí Rámec podpory společenství. Je to smlouva mezi EK a ČR, kde se obě strany zavazují poskytnout prostředky na dosažení stanovených cílů. Je zaměřen především na to jak priority dosáhnout a blíže kvantifikuje cíle, kterých má být dosaženo, obsahuje také finanční závazky členského státu i EK při spolufinancování programů. Zahrnuje také konkrétní pravidla a strategie čerpání finančních prostředků z fondů. Cílem hospodářské a sociální politiky EU je podpora rozvoje regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných kritériích na určitý evropský standard. Jedná se především o ochranu životního prostřední, snížení nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů, zlepšení infrastruktury či restrukturalizace průmyslu. To jsou základní cíle, které se Evropská komise snaží uvádět v život právě prostřednictvím strukturálních fondů. Cíle strukturální politiky Pro období byly Evropskou komisí vytyčeny tři základní cíle: Cíl 1 Podpora rozvoje zaostávajících regionů regiony s HDP pod hranicí 75 průměru EU jsou podporovány zejména investicemi do výroby. Cíl 2 Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací podpora oblastem vykazujícím vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Cíl 3 Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání snaha o snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Území ČR, které má nárok získat podporu v rámci Cíle 1 zahrnuje sedm tzv. regionů soudržnosti Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Jihovýchod,

2 Střední Morava a Moravskoslezsko a které jsou tvořeny vždy jedním až třemi kraji. V současné době EU používá k dosažení výše uvedených cílů čtyři Strukturální fondy, z nich financuje projekty, které zmíněné cíle naplňují: 1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) z jeho zdrojů jsou financovány projekty v regionech spadajících do cílů 1 a 2. dále financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností).evropský fond regionálního rozvoje je co do objemu finančních prostředků největší. Byl založen v roce Evropský sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU a je zaměřen na nezaměstnanou mládež, dlouhodobé nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech tří cílů, iniciativy EQUAL a inovačních akcí a technické pomoci a financuje programy na podporu zaměstnanosti. Také financuje dlouhodobé strategické plány regionálního rozvoje v oblasti lidských zdrojů. Fond byl založen v roce Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) z tohoto fondu bude v České republice financován operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Fond funguje od roku 1962 a do systému strukturálních fondů patří jeho podpůrná sekce. 4. Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) byl založen v roce Zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. Prostředky z tohoto nástroje se mohou použít na podporu Cílů l a 2, přičemž spolufinancování je určeno zejména následujícím problémovým oblastem: změny v rybářském sektoru, modernizace loďstva, rozvoj chovu ryb, podpora výroby Podmínkou získání prostředků z rozpočtu EU je příprava programových dokumentů, ve kterých musí být jasně určeny priority, které bude ČR společně s EU podporovat. Pomoc ze Strukturálních fondů je pak realizována pomocí tzv. operačních programů. Tyto detailně popisují, jakým způsobem bude dosaženo zlepšení situace v konkrétní oblasti, odvětví nebo regionu, uvádí přehled kvantitativních ukazatelů, jejichž dosažení se předpokládá, popisují systém realizace a zodpovědné orgány. Rámec podpory Společenství bude naplňován prostřednictvím pěti operačních programů: OP průmysl a podnikání - je zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí; rozvoj konkurenceschopnosti podniků a např.technickou pomoc, OP infrastruktura - je zaměřen na modernizaci a rozvoj dopraví infrastruktury; snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí; zlepšování environmentální infrastruktury a technickou pomoc, OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - ten ošetřuje oblast rozvoje zemědělství, zpracování zemědělských výrobků a lesního hospodářství, podporu rozvoje venkovských oblastí, rybářství a odborné vzdělávání, technickou pomoc, OP rozvoj lidských zdrojů - řeší aktivní politiku zaměstnanosti, sociální integraci a rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení, adaptabilitu a podnikání, Společný regionální OP - je zaměřen na regionální podporu podnikání, na rozvoj infrastruktury v regionech, rozvoj lidských zdrojů v regionech, rozvoj cestovního ruchu. Za každý z operačních programů odpovídá jedno z ministerstev ČR, kterému je přidělen určitý podíl z prostředků určených pro regiony v ČR. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které nese celkovou odpovědnost za provádění regionální a strukturální politiky EU v ČR. Vedle strukturálních fondů existuje i Fond soudružnosti, označovaný jako Kohezní fond. Jedná se o zvláštní fond solidarity na pomoc v souvislosti s přípravou na vytvoření evropské měnové unie. Tento fond poskytuje finance na významné projekty z oblasti životního prostředí a infrastruktury. Možnost čerpat z tohoto fondu mají státy, kterých HDP je nižší než 90 průměru EU. ČR tuto podmínku splňuje jelikož momentálně její HDP na obyvatele představuje asi 61 průměru EU. Fond soudržnosti navazuje na pomoc předvstupního nástroje ISPA (The Instrument for Structural Policies Pre- Accession). ISPA byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Uvedený fond neposkytuje spolufinancování programům, ale přímo se podílí na financování konkrétních projektů. Fond není přímo zaměřen na regionální politiku. Projekty financované z tohoto fondu mohou být seskupeny do skupin vzájemně propojených společnou strategií. Jednotlivé projekty mohou být, podle potřeby rozděleny do několika fází, které jsou technicky a finančně nezávislé a mohou být financovány odděleně. Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu projektu, který má být realizován. Míra pomoci se pohybuje ve výši veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Při procedurách při využití Fondu soudržnosti jsou rozhodnutí přijímána společně členským státem a Evropskou komisí. Fond soudržnosti bude v ČR tvořit z hlediska čerpání objemu finančních prostředků z EU cca 1/3 z celé pomoci. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti je MMR, které koordinuje zprostředkující orgány Fondu soudržnosti tak, aby se prostředky vyčleněné EK pro ČR využily co nejefektivněji. Fond soudržnosti podporuje projekty zaměřené na zlepšení úrovně infrastruktury např. v oblasti životního prostředí: ochrana vod, ochrana ovzduší, 372

3 nakládání s odpady a v dopravě: vodní cesty, silniční doprava, železniční doprava, civilní letecká doprava. ČR má v prvních třech letech svého členství v EU možnost vyčerpat v rámci regionální a strukturální politiky EU zhruba 2,6 miliardy Euro, čili více než 81 miliard Kč. Kromě čerpání prostředků ze zmíněných fondů se může ČR účastnit také komunitárních programů a některých dalších iniciativ Společenství. Iniciativy Společenství jsou zvláštními programy strukturální politiky EU k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jednotlivé programy Evropského společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Tyto iniciativy vyhlašuje a řídí EK, která dává první podnět, teprve následně je projedná s dotyčným členským státem. Pro období budou v EU fungovat 4 iniciativy. Z rozpočtu fondů na ně bylo vyčleněno 10,44 mld. Eur, což představuje maximálně 5,35 prostředků strukturálních fondů. Iniciativy Společenství jsou: INTERREG III - tato iniciativa se zaměřuje na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci s cílem podporovat harmonické a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území EU. Z celkových prostředků EU určených pro léta má být přiděleno na tento program alespoň 2,5 z Evropského fondu regionálního rozvoje. LEADER + - cílem této iniciativy je podpora rozvoje venkova. Spolupráce spočívá ve vzájemném posuzování nových místních strategií trvale udržitelného rozvoje.na iniciativu bylo vyčleněno 2,02 mil. eur z prostředků Evropského záručního a orientačního fondu. URBAN II - iniciativa podporuje hospodářskou a sociální obnovu měst a městských oblastí postižených krizí s cílem podporovat jejich udržitelný rozvoj. Na tuto iniciativu bylo vyčleněno 0,7 mld. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje. Maximální míra spolufinancování ze strany EU je 75 v oblastech pod Cílem 1, v ostatních pak nejvýše 50. EQUAL - hlavním cílem této iniciativy je podpora projektů a postupů napomáhajících v boji proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Speciální pozornost je věnována integraci žadatelů o azyl. Je na něj vyhrazeno 2,847 mld. eur a je financován z Evropského sociálního fondu. například v oblasti výzkumu, vzdělávání, životního prostředí, malého a středního podnikání, daní a cel a sociální politiky. 2. Vlastní výzkum V rámci výzkumu MSM v období květen až srpen 2004 proběhlo šetření týkající se vlivu vstupu České republiky do Evropské unie na malé a střední podniky v oblasti využívání finančních zdrojů pro podnikání. Při výzkumu byla zvolena dotazníková metoda, vybraných náhodným výběrem a to na území Moravskoslezského kraje. Z celkového počtu 300 dotazníků bylo zpracováno 52 platných dotazníků. Některé podniky neodpověděly totiž na většinu zadaných otázek a nebylo je proto možno zařadit do zpracování. Po porovnání některých identifikačních údajů, zejména o velikosti podniků a jejich odvětvové struktuře s výsledky výzkumu, realizovaného v minulých obdobích lze konstatovat, že tyto údaje vykazovaly shodné charakteristiky. Proto můžeme považovat tuto analýzu za representativní. Základem pro provádění výzkumu byly tyto hypotézy: malé a střední podniky nejsou většinou informované o možnostech získávání podpory z fondů Evropské unie, podniky neznají dostatečně zdroje, ze kterých mohou čerpat informace, pokud podniky vědí, kde získat informace, jsou to většinou oficiální zdroje (euroinfocentra, RPIC, apod.). 2.1 Identifikační údaje o firmách Většina firem ze zkoumaného vzorku má 1-10 zaměstnanců. Pro porovnání s výzkumem úrovně marketingových znalostí a jejich využívání managementem malých a středních podniků provedeném v roce 2003 uvádíme v té době zjištěnou velikost firem, korespondující se stávajícím vzorkem. V tehdy šetřeném vzorku respondentů převažovaly také (58 ) tzv. mikrofirmy, tj. podniky, které nemají více než 10 zaměstnanců. Kategorie malých podniků byla zastoupena 26,7 a kategorie středních podniků 15,3, viz graf 1. Další identifikační údaj se týkal právní formy podnikání a geografické segmentace podnikání. Komunitární programy vytvořilo Evropské společenství jako soubory aktivit, kterých cílem je podpořit kooperaci mezi členskými státy v různých specifických oblastech souvisejících s politikami Společenství. Tyto programy jsou většinou iniciovány Evropskou komisí. Fungují jako grantové programy, ze kterých se financují například školní nebo mládežnické výměnné akce mezi jednotlivými zeměmi Evropy. Jedná se o spolupráci 373

4 Graf 1: Velikost podniku Graf 2: Velikost obratu zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců více než počet zaměstnanců Jak lze očekávat u MSP má většina firem podobu s.r.o. nebo fyzické osoby, viz tabulka 1 v 2. Z hlediska geografického působení je zajímavý fakt, že třetina firem má celostátní působnost a 27,45 firem dokonce mezinárodní. Stejné procento působí pouze v místě. Mezinárodní působnost vyplývá z polohy kraje. Tabulka 1: Právní formy podnikání absolutně fyzická osoba 19 37,25 spol. s. r. o ,98 veřejná obch. spol. 0 0,00 družstvo 0 0,00 ostatní 6 11,76 SUMA ,00 Tabulka 2: Geografický segment podnikání absolutně celostátní 17 33,33 mezinárodní 14 27,45 místní 14 27,45 regionální 6 11,76 SUMA ,00 Většina firem vykázala obrat více než 10 mil. Kč (36), viz graf 2, což je dáno především odvětvovou strukturou, kterou vykazuje daný vzorek. Průmyslovou výrobou se zabývalo 40,4 firem, zatímco obchodními činnostmi (druhé místo) se zabývá 23,1 firem, viz tabulka 3. Tabulka 3: Obor podnikání potravinářská 9,62 textilní a oděvní 0,00 dřevozpracující 5,77 papírenská a polygrafická 5,77 chemická a farmaceutická 0,00 gumárenská a plastikářská 0,00 sklářská, keramická a stav.hmot 0,00 kovozpracující 5,77 ostatní průmyslová výroba 13,46 Průmyslová výroba celkem 40,38 Zemědělská činnost 11,54 Stavební výroba a stavební opravy i pro domácnosti 5,77 Obchodní činnosti 23,08 Doprava 3,85 Ubytovací, stravovací a restaurační služby 5,77 Zdravotnické a sociální služby 0,00 Osobní služby 5,77 Vzdělávací služby 3,85 Služby právníků a profesionálních poradců 0,00 SUMA 100, Průzkum připravenosti MSP na vstup do EU s důrazem na využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Další část výzkumu byla zaměřena na úroveň informovanosti podniků o možnosti čerpání zdrojů z fondů EU. Výsledky vyplývají z následujícího grafu 3. Potvrzuje se hypotéza, že MSP nejsou dostatečně informováni o těchto možnostech. Pouze 22 respondentů uvádí, že má dostatečné informace i znalosti pro zpracování příslušné žádosti. Na druhé straně 28 respondentů nemá o podporách žádné informace a

5 již určité informace má, ale nezná podrobnosti o mechanismu zpracování a podávání žádostí. Graf 3: Jste informování o možnostech získávání podpory z fondů EU? o podporách nemám žádné informace vím, že se poskytují, ale neznám podrobnosti znám i podrobnosti, ale potřebuji pomoc při zpracování žádosti o podporu mám dostatečné informaci i znalosti pro zpracování žádosti o podporu Volná otázka zkoumala, z jakých zdrojů získaly firmy informace o fondech EU, viz tabulka 4. Podniky oproti hypotéze překvapivě využívají k získávání zdrojů o možnosti získat podporu z fondů EU z internetu. Dalším významnějším zdrojem byl tisk, časopisy, prospekty a media, což lze souhrnně shrnout jako veřejná media (14,3). Instituce, které by měly z titulu své pracovní náplně poskytovat veškeré informace a pomoc při čerpání prostředků z EU (euroinfocenta, úřady, poradenská centra) se v odpovědích vyskytují pouze sporadicky. Na tuto otázku vůbec neodpovědělo 17,14 respondentů, 5,7 odpovídá, že nikde nezíská informace a 1,4 neví. Více než pětina respondentů si tedy neví rady. Tabulka 4: Zdroje získávání informací z fondů EU školení 4,29 internet 32,86 časopisy 2,86 prospekty 1,43 tisk 7,14 média 2,86 z veřejných zdrojů 1,43 ministerstvo 5,71 poradenské centrum 1,43 u mého daňového poradce 1,43 euroinfocentrum 1,43 krajský úřad 2,86 městský úřad 2,86 agrární komora 1,43 RPIC 1,43 ČESMAD Praha, Ostrava 1,43 obchodní věstník 1,43 odbor dopravy 1,43 nikde 5,71 nevím 1,43 žádná odpověď 17,14 Na otázku neodpovědělo 22,83 respondentů a 8,7 respondentů nezná žádný fond EU. Nejznámější jsou fondy, které již v ČR byly poskytovány v předvstupní fázi, tj. SAPARD, PHARE a ISPA, viz tabulka 5. Jak vyplývá z tabulek 5 a 6, firmy nemají dostatek informací o fondech EU, ani o zdrojích informacích, proto nemají ani představy o tom, v jaké oblasti by mohly žádat podporu z těchto fondů. 375

6 Tabulka 5: Znalost fondů EU v přímé platby SAPA/LFA 2,17 horizontální plán rozvoje venkova 2,17 OP "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" 3,26 SAPARD 16,30 PHARE 13,04 ISPA 7,61 Zemědělský záruční fond 3,26 Fond na podporu rybolovu 2,17 Kohezní fond 2,17 Evropský fond regionálního rozvoje 3,26 Evropský sociální fond 2,17 Fond dopravní infrastruktury 1,09 strukturální fondy 3,26 komunitární programy 1,09 LEADER 1,09 REGIS 1,09 EMPLOI 1,09 INTERREG 2,17 neznám 8,70 žádná odpověď 22,83 Tabulka 6: Uveďte, v jaké oblasti své činnosti byste žádal o podporu z fondů EU? potravinářství 1,41 strukturální fondy 2,82 ekologie 2,82 výroba 1,41 stavební výroba 4,23 v oblasti výroby malých hydraulických agregátů a válců 5,63 podpora podnikání 2,82 zavádění systému managementu jakosti ISO 9001:2000 a certifikace 1,41 rozvoj podnikatelské infrastruktury 1,41 doprava 1,41 dopravní bezpečnost 1,41 na výstavbu podniku v zaostalém regionu 1,41 oblast obchodu 1,41 Evropský fond pro regionální rozvoj 1,41 podpora malého a středního podnikání 1,41 modernizace výroby 1,41 podpora zahraničního obchodu 1,41 dotace na pořízení ekologických busů 1,41 dotace na rozvoj cestovního ruchu v regionu 1,41 zpracovatelské kapacity - rekonstrukce a nová technologie (OP) 2,82 ekologické zemědělství 2,82 meziplodiny 2,82 NATURA - chráněné ptačí oblasti 1,41 přímé platby na zemědělskou půdu (na plochu) 1,41 Zemědělský záruční a usměrňovací fond 1,41 v oblasti zemědělství 1,41 nežádal(a) bych 4,23 žádná odpověď 30,99 nevím 12,68 Z výzkumu vyplývají následující závěry: potvrdila se hypotéza, že malé a střední podniky nejsou většinou informované o možnostech získávání podpory z fondů Evropské unie, potvrdila se hypotéza, že podniky neznají dostatečně zdroje, ze kterých mohou čerpat informace, nepotvrdila se hypotéza, že pokud podniky vědí, kde získat informace, jsou to většinou oficiální zdroje (euroinfocentra, RPIC, apod.). Naopak, největším informačním zdrojem jsou media, zejména Internet. Analýza prokázala nedostatečnou připravenost MSP na čerpání prostředků z fondů EU, zejména nedostatečné využití poradenských center a orgánů státní správy. Tato oblast vzhledem k jejímu významu pro možnosti dalšího růstu podniků si vyžaduje větší pozornost a prověření činnosti uvedených institucí. Literatura [1] Materiály z vlastního výzkumu [2] [3] 376

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy

Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy Metodický list pro přednášky kurzu Strukturální fondy Přednášející: Ing. Jan Čadil a pozvaní experti z praxe (Ing. Marek Jetmar PhD. MMR, Ing. Helena Čikarová MMR, Bc. Jakub Sedmihorský Úřad práce, Ing.

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Využití fondů EU pro úspěšnou realizaci operačních programů v ČR

Využití fondů EU pro úspěšnou realizaci operačních programů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Využití fondů EU pro úspěšnou realizaci operačních programů v ČR Bakalářská práce Autor: Miroslav Prokop Bankovní management Vedoucí

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční potřeby NUTS Severovýchod Bc. Iva Trnková Diplomová práce 2011 OBSAH ÚVOD... 9 1 REGIONÁLNÍ POLITIKA... 10 1.1 Strukturální fondy jako nástroje

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT?

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? Jako členský stát EU má ČR právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, z Fondu soudržnosti a také lze požádat o podporu v rámci Iniciativ společenství.

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI

VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Monika Píšová VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Miloš

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Teoreticko-empirická část Analytická část Závěry

Teoreticko-empirická část Analytická část Závěry Obsah Úvod.................................................................. 7 Teoreticko-empirická část O roli lokálních projektů zaměstnanosti, o zaměstnatelnosti vybraných skupin ohrožených nezaměstnaností

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU obecné podmínky Srovnání komunitárních programů a strukturálních fondů Podpis smlouvy Partnerství Dopad výsledků Místo hodnocení Právní rámec

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Krok za krokem SROPem

Krok za krokem SROPem Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel: 224 861 111 (ústředna) fax: 224 861 333 (centrální) www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Obsah 5 Slovo ministra

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ

Více

Evropská regionální politika

Evropská regionální politika Evropská regionální politika Ing. Oldřich Vlasák Místopředseda Evropského parlamentu Místopředseda Svazu měst a obcí ČR Univerzita Pardubice 24. března 2013 Přetrvávají v EU zásadní ekonomické rozdíly?

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Dotace v lesnictví. Ing. Jan Lojda Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstvo zemědělství E-mail: jan.lojda@mze.

Dotace v lesnictví. Ing. Jan Lojda Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstvo zemědělství E-mail: jan.lojda@mze. Dotace v lesnictví Ing. Jan Lojda Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstvo zemědělství E-mail: jan.lojda@mze.cz Makroekonomické vyjádření lesního hospodářství v podmínkách ČR a EU HDP

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ondřej Mátl Praha, 30. března 2006 Postavení zdravotnictví v Evropské unii Národní nebo evropská záležitost? 0% 20% 40% 60%

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S ze 17. (výjezdní) schůze výboru pro evropskou integraci, konané ve dnech 14. až 16. září 1999 2 Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

P r o h l á š e n í : Prohlašuji, že doktorskou práci na téma: HODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Jsem vypracoval samostatně.

P r o h l á š e n í : Prohlašuji, že doktorskou práci na téma: HODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Jsem vypracoval samostatně. P r o h l á š e n í : Prohlašuji, že doktorskou práci na téma: NĚKTERÉ ANALYTICKÉ PŘÍSTUPY HODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU LIBERECKÉHO KRAJE Jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a

Více

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce INTERREG IIIA CZ-PL Liberec 16. listopadu 2006 Rekapitulace výsledků negociačních jednání členských států pro období 2007-13 Zvýšení

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Sběr dat se zaměřením na regionální rozvoj Marie Augustinová Bakalářská práce 2008 Souhrn Bakalářská práce se zaměřuje na regionální politiku, její vývoj

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU SUBJEKTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V OBDOBÍ 2007 2013

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU SUBJEKTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V OBDOBÍ 2007 2013 Ú ý á í Í É Á Ě É Í Ě É Ý é ří í Á Á í ář á á í ř é á é ž č á í č í ř ů ů ú í á í á á í Ú á í ář á á í ž ář é á í ž Č č á ě ě á í Č á ý á é ý í á í á í é á é š ě á í á á í ě í ů á ř á á Č á á í í é á í

Více

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Středočeský kraj 5. 6. 2008 Úvodem SROP jediný regionálně

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Fondy

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Fondy EU jako nástroj rozvoje města Prostějova. Bc. Markéta Staňková

Fondy EU jako nástroj rozvoje města Prostějova. Bc. Markéta Staňková Fondy EU jako nástroj rozvoje města Prostějova Bc. Markéta Staňková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na možnost rozvoje měst a obcí prostřednictvím strukturálních fondů Evropské

Více

Evropské strukturální a investiční fondy v České republice v období 2014-2020. Evoluce oproti období 2007 2013

Evropské strukturální a investiční fondy v České republice v období 2014-2020. Evoluce oproti období 2007 2013 Evropské strukturální a investiční fondy v České republice v období 2014-2020. Evoluce oproti období 2007 2013 Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Ví se o SF? Evropa 2014-2020 Europe 2014-2020

Více

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci Evropská integrace a Česká republika Zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU z krátkodobého hlediska Autor: Bc. Jitka Bendlová

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Strukturální fondy EU teorie a aplikace v ČR Bakalářská práce Rudolf Koraba leden 2011 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU PROJECTS FINANCING

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR]

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR] VYSOKÉ ŠKOLY A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Praha 27. června 2012 1. Úvod Následující krátká zpráva podává základní přehled o prostředcích, které vysoké školy získaly ze strukturálních fondů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ EU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ EU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ

Více