ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura se skládá ze tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy, jež se vzájemně prolínají. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a učí se poznávat a rozlišovat další formy národního jazyka.. Vede žáky k tomu, aby se dokázali jasně a logicky vyjadřovat. Porovnávají různé jevy, zjišťují jejich shody a odlišnosti, třídí je podle určitých hledisek a dospívají k zobecnění. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V literární výchově poznávají žáci prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Pro zájemce nabízíme povinně volitelný seminář z českého jazyka a literární seminář. Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 5 hodin týdně v 7., 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v informačním centru školy. Při výuce lze využívat videa, dataprojektoru, interaktivní tabule a další audiovizuální techniky. Výuku lze obohatit s učivem souvisejícími exkurzemi, návštěvami divadel a dalších kulturních akcí. Vzdělávání v českém jazyce se skládá ze tří složek: jazykové výchovy, komunikační a slohové výchovy a literární výchovy. Obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná. Jazyková výchova je zaměřena na: - osvojování si spisovné podoby jazyka - poznávání různých forem jazyka - porovnávání různých jazykových jevů - rozvoj abstraktního myšlení - třídění jazykových prostředků podle určitých hledisek - jazyk jako nástroj získávání informací Komunikační slohová výchova je zaměřena na: - vnímání a chápání různých jazykových sdělení - čtení s porozuměním - kritické posouzení textu - přehledné a srozumitelné vyjadřování - kultivovaný projev Literární výchova je zaměřena na: - rozeznávání různých literárních druhů - vnímání uměleckých záměrů autora - formulování vlastních názorů o přečteném díle - rozvíjení základních čtenářských návyků

2 - interpretaci textu - vlastní tvorbu Předmět bude vyučován v kmenových třídách, případně v knihovně, počítačové učebně a v odborné učebně s interaktivní tabulí. Předmětem prolínají průřezová témata: OSV VDO EV EGS MKV MDV - Sebepoznání a sebepojetí, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Hodnoty, postoje - v literárních dílech a ve slohu - Občanská společnost, Občan, stát, politický život v literatuře, publicistice - Lidské aktivity, Problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí v literatuře /přírodní lyrika, příběhy o životě v přírodě/ a ve vlastní tvorbě v hodinách slohu / ekologická témata pro výklad a výtah/ - Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu, Jsme Evropané - v literární výchově / literatura faktu, cestopisy/, ve slohu v publicistických útvarech - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity v literárních textech/ cestopisy, příběhy psané životem/ a ve slohu /zpráva, oznámení/ - Kritické čtení, Stavba med. sdělení, Vliv medií ve společnosti, Práce v týmu - příspěvky do Letohradského zpravodaje, odborný popis, literární výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - Věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním. - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. - Ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Kompetence k řešení problémů: - S chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak mu ukázat cestu ke správnému řešení. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Kompetence komunikativní: - Vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňujeme jim spolupráci. - Rozvíjíme komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a vhodně argumentovali. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (Letohradský zpravodaj, web, ppt. prezentace apod.). Kompetence sociální a personální: - Podporujeme skupinovou práci ve výuce, upřednostňujeme začlenění všech žáků a střídání rolí žáků ve skupině. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních. členů týmu. - Respektujeme individualitu žáka.

3 Kompetence občanské: - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění a k tvořivosti účastí na kulturních akcích, popř. účastí na jejich organizaci a účasti v různých soutěžích. Kompetence pracovní: - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci - Při výuce vytváříme tvořivé pracovní prostředí. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel a k plnění svých povinností. - Umožňujeme žákům prezentovat výsledek své práce.

4 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Očekávané výstupy Žák: - orientuje se v PČP a ve SSČ - odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu (PČP), Slovník spisovné češtiny (SSČ) Zvuková stránka jazyka - roztřídí hlásky - vysvětlí rozdíl mezi písmenem a hláskou - přečte souvislý text se správnou melodií, tempem a výslovností Druhy hlásek Spisovná výslovnost Zvuková stránka věty Stavba slova - rozliší části slova - vysvětlí příčinu vzniku hláskových skupin - rozliší významotvornou funkci předpon s-, z-, vz- Slovotvorný rozbor Slova příbuzná Zdvojené souhlásky Souhláskové skupiny Tvarosloví (ohebné slovní druhy) - přiřadí slova k jednotlivým druhům a uvede Druhy slov

5 další příklady Očekávané výstupy - roztřídí druhy podstatných jmen a uvede adekvátní příklady - využívá v konkrétní situaci správné duálové tvary - zdůvodní pravopis koncovek podstatných jmen a uplatní ho Podstatná jména - rozliší druhy přídavných jmen - rozliší přídavná jména v různém stupni a uvede odpovídající příklady, v této souvislosti aplikuje pravidla psaní hláskových skupin - zdůvodní pravopis koncovek přídavných jmen a použije správnou koncovku Přídavná jména - rozliší druhy zájmen - najde pravidlo pro psaní tvarů zájmena já Zájmena - vybaví si druhy číslovek - vybaví si významy slovesných kategorií - roztřídí slovesa podle zadaných kritérií - vysvětlí a aplikuje pravidla psaní koncovek sloves v přítomném a minulém čase - použije správnou podobu podmiňovacího způsobu Číslovky Slovesa

6 Očekávané výstupy - rozliší větu jednoduchou a souvětí - uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy - uvede příklady jednotlivých druhů podmětu a přísudku - pojmenuje rozvíjející větné členy Skladba Základní větné členy Rozvíjející větné členy

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník 6. Očekávané výstupy Žák: - sestaví osnovu textu - rozliší přímou řeč od nepřímé - vysvětlí způsob psaní přímé řeči a uvozovací věty - jeden jev vyjadřuje více prostředky - formou pohádky vyřeší naznačený problém a vytvoří vlastní pohádku Vypravování Osnova textu Přímá a nepřímá řeč Dějová slovesa MDV - Kritické čtení, Vnímání autora mediálních sdělení Popis - najde shodné a rozdílné znaky vypravování a popisu děje - využije znalostí o výstavbě textu k vytvoření jednoduchého popisu - určí posloupnost dějů při práci, vytvoří jednoduchý popis pracovního postupu Popis předmětu, popis místnosti Členění textu Popis pracovního postupu - souvislý text člení do odstavců Výstavba textu MDV - Stavba mediálního sdělení

8 Očekávané výstupy Výpisky, výtah - rozliší osnovu,výpisky a výtah - vysvětlí rozdíl mezi zprávou a oznámením a rozliší je - uvede příklady zprávy a oznámení z denního tisku - ohodnotí vyjadřovací prostředky vhodné pro - zprávu a pro oznámení Zpráva, oznámení Dopis - napíše adresu s dodržením pravidel uspořádání na obálce - rozliší části dopisu- napíše dopis podle zadaného tématu - vyplní tiskopis/objednávka, podací lístek./ Formální stránka dopisu Vyplňování tiskopisů

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 6. Očekávané výstupy Žák: - převypráví vlastními slovy jednoduchý text - vytvoří ilustraci k některé z pohádek a vystihne nejdůležitější myšlenku - rozliší pohádky autorské a lidové - pojmenuje hlavní znaky pohádek - připraví dramatizaci části některé pohádky - vysvětlí hlavní znaky příběhů věd.fantastické literatury - uvede příklady autorů žánru - vyřeší úkoly spojené se slovní fantazií - vybaví si jmény autorů a přiřadí k příběhu - porovná hlavní myšlenku a formu zpracování příběhu - vytvoří komiks podle příběhu - vysvětlí rozdíl mezi prózou a poezií - definuje základní pojmy z poezie - porovná ukázky se vztahem k přírodě prozaické a básnické - dokáže vyhledat a pojmenovat základní básnické Pohádky Znaky pohádek Hrdinové pohádek Autoři pohádek Fantazie v literatuře Fantazie slovní a obsahová Próza- příběhy inspirované přírodou. Autoři a druhy literárních děl Přírodní lyrika, úvod do poezie Rozdíl mezi prózou a poezií Rým a rytmus Základní básnické prostředky Lyrika a epika Typy lyrických básní Autoři poezie EGS - Svět nás zajímá MKV - Kulturní diference EGS - Svět nás zajímá MDV - Vnímání autora mediálních sdělení EV - Vztah člověka k prostředí

10 Očekávané výstupy prostředky - rozliší typy lyrických básní - uvede nejznámější autory české poezie a přiřadí k nim ukázky - naučí se zpaměti část některé básně - uvede typy děl zpracovávajících minulost - vysvětlí rozdíl mezi bájí a pověstí - uvede příklad bájí antických a biblických - vyhledá pověst vztahující se k blízkému okolí, převypráví ji - uvede autory bájí a pověstí, případně jejich zpracovatele Příběhy z minulosti-minulost v literatuře Druhy literárních děl zpracovávajících náměty z minulosti D - pověsti a báje MKV - Kulturní diference - vytvoří hádanku Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky, )

11 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 7. Očekávané výstupy Žák: - rozpozná větu jednoduchou a souvětí - rozliší přísudek a podmět a porozumí vzájemnému vztahu mezi nimi - pojmenuje druh podmětu a přísudku - vyhledá ve větě rozvíjející větné členy - vysvětlí funkci větných členů ve větě a pojmenuje je Skladba Základní větné členy Rozvíjející větné členy Slovní druhy Cizí jazyky - rozpozná a správně nazve jednotlivé slovní druhy - vysvětlí potřebu rozlišení kategorií u skloňování a správně je nazve - odůvodní psaní koncovek jmen - zájmena a číslovky roztřídí podle druhů - použije správné tvary číslovek dva a tři - vysvětlí psaní mě/mně u zájmena já - vysvětlí důležitost sloves ve větě a jejich vztah k jiným slovům věty a jejich tvarům - objasní funkce slovesných kategorií, správně je rozliší a nazve - porozumí vztahu mezi slovesným tvarem a Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Trpný a činný rod sloves

12 Očekávané výstupy podmětem při rozlišení slovesného rodu - rozpozná ve větě neohebné slovní druhy - vysvětlí, co mají společného - rozliší příslovce a jejich druh - vysvětlí pravopis mě/mně ve tvarech příslovcí - porovná psaní příslovečných spřežek - porovná intenzitu významů jednotlivých příslovcí - vystihne funkci předložek - objasní psaní s, z ve spojení s 2. a 7. pádem - rozliší spojky a rozhodne, zda spojují slova či věty - porozumí funkci částic a rozliší nejtypičtější - rozpozná citoslovce a nahradí je vhodným slovesem Neohebné slovní druhy Příslovce Stupňování příslovcí Předložky Spojky Částice Citoslovce - rozhodne, kde užije při psaní víceslovných názvů velká písmena - rozliší mluvnický a věcný význam slov - vysvětlí, jakými způsoby se obohacuje slovní zásoba - rozpozná způsob tvoření slov - objasní význam synonym - rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou Pravopis psaní velkých písmen ve víceslovných názvech Význam slova Obohacování slovní zásoby Synonyma Věta jednoduchá a souvětí Věta jednočlenná, dvojčlenná Z, D

13 Očekávané výstupy - Seznámí se se souvětím podřadným Souvětí podřadné, druhy vedlejších vět

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: 7. Očekávané výstupy Žák: - převypráví svými slovy jedinečný zážitek,situaci - správně zaznamená přímou řeč v písemném projevu - vybere vhodné výrazové prostředky k zdůraznění dějového napětí Vypravování Přímá řeč Dějové napětí - vlastními slovy popíše umělecké dílo - uplatní přirovnání - objasní výběr hlavního motivu Popis uměleckého díla Přirovnání, hlavní motiv - dokáže vypracovat popis pracovního postupu - uplatní posloupnost děje, užije odborné názvy Popis pracovního postupu Posloupnost děje, termíny - zdůvodní význam charakteristiky - porovná rozdíly mezi jednotlivými postavami Charakteristika

15 Očekávané výstupy - objasní charakteristické rysy vnější a vnitřní - vytvoří charakteristiku osoby - uplatní přirovnání, metaforická vyjádření - vlastními slovy vyjádří názor na vybranou osobu Vnější a vnitřní Vlastní názor - vysvětlí potřebnost životopisu - vybere podstatné informace svého životního příběhu - sestaví životopis, vhodně seřadí vybrané údaje do odstavců - diskutuje o jednotlivých zprávách z tisku - rozliší zprávu a oznámení - vyjádří vlastní stanovisko k vybraným zprávám Životopis Zpráva a oznámení - vytvoří osnovu odborného textu - podle osnovy zpracuje výpisky textu - na základě výpisků je schopen napsat výtah Výpisky a výtah

16 Ročník: 7. Očekávané výstupy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Žák: - vysvětlí základní znaky bajky - rozliší odbornou a uměleckou literaturu o zvířatech - vytvoří vlastní bajku na základě přirovnání a přísloví - rozliší druhy literárních textů zachycujících naši minulost - vysvětlí význam chorálu - rozpozná základní znaky legendy a rytířské pověsti - shrne znaky kronik - porovná různé kroniky a vysvětlí rozdíly - rozpozná vlasteneckou poezii a vyjádří její typické znaky - rozpozná žánry literatury zachycující pojem domova Bajky Minulost v literatuře Chorál Legendy Rytířská pověst Kroniky Vlastenecká poezie D, Ov OSV - Sebepoznávání a sebepojetí D, Ov MDV - Kritické čtení, Vnímání autora mediálních sdělení VDO - Občanská společnost a stát EGS - Evropa a svět nás zajímá - objasní rozdíl mezi baladami a romancemi - rozpozná záměnu termínů v poezii J. Nerudy - rozpozná baladické prvky v písňových textech Balada a romance Ov

17 I. Jahelky Očekávané výstupy - analyzuje příběhy psané životem - v příbězích dětí hledá paralely k vlastnímu životu a nachází shody a rozdíly - nachází vlastní řešení problémů představených v textech - vysvětlí na základě porovnání různých textů proměnu pojetí dítěte od minulosti do současnosti Příběhy psané životem Obraz dítěte v literatuře OSV - Mezilidské vztahy EV - Vztah k prostředí VDO - Občanská společnost a škola MKV- Etnický původ, Lidské vztahy Ov MKV - Etnický původ, Lidské vztahy EGS - Jsme Evropané - rozliší, pojmenuje rozdíly mezi lit. textem a divadelním či filmovým scénářem - porovná a vyjádří vlastní názor na různá zpracování téže předlohy Divadlo a film D, Ov MKV - Multikulturalita, Kulturní diference VDO - Formy účasti občanů v polit.životě MDV - Fungování a vliv médií ve společnosti OSV - Sebepoznání, Psychohygiena, Lidské vztahy, Hodnoty, postoje, praktická etika

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 8. Očekávané výstupy Žák: - rozpozná základní větné členy - ve větě rozliší větné členy rozvíjející - vysvětlí druh vět vedlejších podle funkce v souvětí, určí druh vedlejší věty Skladba Základní a rozvíjející větné členy Druhy vedlejších vět Cizí jazyky - rozpozná a pojmenuje větný člen rozvíjející současně sloveso a podstatné jméno - vysvětlí interpunkci u různých druhů přívlastků - rozliší vedlejší větu přísudkovou, doplňkovou a přívlastkovou - objasní rozdíly mezi nimi Doplněk Interpunkce u přívlastku Vedlejší věty přísudková, přívlastková a doplňková - rozpozná souvětí souřadná - odliší souvětí souřadná od podřadných - pojmenuje základní poměry mezi větami v souvětí souřadném - dokáže utvořit vlastní souvětí souřadná a podřadná podle zadaného vzoru Souvětí souřadná Poměry mezi větami hlavními - porozumí odchylkám od pravidelné větné stavby a jednotlivé typy správně pojmenuje - objasní interpunkci v těchto případech - porovná rozmanitá složitá souvětí Odchylky od pravidelné větné stavby Samostatný větný člen, vsuvka, oslovení, citoslovce

19 Očekávané výstupy - rozpozná v textu slova přejatá - je schopen vlastními slovy vysvětlit jejich význam, nahradit je českým synonymem - vysvětlí pravopis koncovek přejatých podstatných a přídavných jmen Slova přejatá Česká synonyma slov přejatých Pravopis přejatých slov Cizí jazyky - vysvětlí psaní obtížných či méně častých tvarů zájmen a číslovek - shrne poznatky o kategoriích sloves - vlastními slovy objasní kategorii vidu u sloves - předvede porozumění na dvojicích sloves lišících se ukončeností, trváním děje - shrne poznatky o neohebných slovních druzích Slovní druhy Zájmena, číslovky Slovesa Vid Neohebné slovní druhy - rozhodne o pořádku slov v české větě, posoudí možné obměny vzhledem ke sdělení - vyvodí na základě některých vhodných příkladů pravidla o užití záporu v české větě. Pořádek slov v české větě Zápor v české větě Cizí jazyky

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: 8. Očekávané výstupy Žák: - na základě osnovy sestaví jednoduché vypravování - užije správný záznam přímé řeči Vypravování Přímá řeč Dějové napětí Ov MDV - Vnímání autora mediálních sdělení - vytvoří charakteristiku pohádkové postavy - uplatní, využije přirovnání, srovnání postav podobného charakteru či naopak opačného - vyhledá v literárním textu charakteristiku postavy - napíše vlastní charakteristiku oblíbené literární postavy Charakteristika literární postavy Přirovnání Srovnání textů D, Ov OSV - Sebepoznání a poznávání lidí EGS - Objevujeme Evropu a svět - vysvětlí rozdíl mezi objektivním a subjektivním popisem - zdůvodní užití metafory a personifikace v líčení - porovná rozmanité subjektivní popisy v literatuře - napíše na základě prožitku subjektivně zabarvený popis Líčení Metafora, personifikace Subjektivní líčení v literatuře Vv, Hv, Ov MDV - Vnímání autora mediálních sdělení OSV - Kreativita, Psychohygiena, Hodnoty, postoje, praktická etika

21 Očekávané výstupy - objasní základní znaky odborného popisu - posoudí vhodnost užití termínů a uspořádanost vybraných textů - vysvětlí užití odborných textů Odborný popis Termíny Uspořádanost Využití Ch, F, D, Z, Pp, Svět práce EV - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity, Problémy životního prostředí MDV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - zpracuje výtah z odborného textu - na základě osnovy napíše či přednese výklad na zvolené téma - rozliší v textu objektivní a subjektivní sdělení - je schopen podpořit argumenty svůj názor na určitý problém a následně hledat argumenty pro opačné stanovisko - vidí problém, situaci z více úhlů - v úvaze na dané téma obhájí své stanovisko - rozpozná a vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými publicistickými útvary - objasní význam jednotlivých útvarů: reportáže, fejetonu, úvodníku, komentáře Výtah, výklad Úvaha Subjektivní objektivní sdělení Argumentace Publicistické útvary Z, D, Př, Ch, F MDV - Tvorba mediálního sdělení Ov MDV - Tvorba mediálního sdělení OSV - Komunikace, Kooperace a kompetence, Morální rozvoj EV - Vztah člověka k prostředí VDO - Formy participace občanů na politickém životě MKV - Lidské vztahy EGS - Evropa a svět nás zajímá

22 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 8. Očekávané výstupy Žák: - rozliší základní formy literárního textu - próza, poezie, drama - objeví specifiku dramatu - vysvětlí základní rozlišení dramatu - rozpozná autory dle specifického dramatického pojetí Drama Základní formy textu Rozlišení dramatu Ov, D OSV - Poznávání lidí Sebepoznávání, Mezilidské vztahy MDV - Kritické vnímání, Mediální sdělení, Vnímání autora sdělení - objasní vznik cestopisu - porovná cestopisy jednotlivých historických epoch - zobecní, v čem se liší a jak se vyvíjely - pokusí se vytvořit vlastní cestopis za základě zážitků z prázdninového putování Cestopisy Z, Pp, Ov, D VDO - Formy účasti občanů na polit. životě MKV - Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity Z, D, Pp, Hv, Vv, Ov EV - Lidské aktivity, Problémy životního prostředí - objasní význam literatury faktu - zdůvodní užití termínů - vybaví si autory literatury faktu /Souček, Zikmund, Hanzelka / Literatura faktu Termíny Autoři Ov, D

23 Očekávané výstupy - rozpozná a vysvětlí rozdíl mezi literaturou faktu a sci-fi - uvede typické zástupce autorů vědecko - fantastické literatury - objasní potřebu vzniku literárních textů - vysvětlí význam chorálu, legend, kronik - vybaví si autory prvních literárních památek a zdůvodní anonymitu mnohých textů Vědecko-fantastická literatura Staročeská literatura po husitství VDO - Formy účasti občanů na polit. životě, Občan, společnost a stát D, Ov EGS - Jsme Evropané OSV - Morální rozvoj VDO - Občanská společnost a škola, Občanská společnost a stát - vysvětlí v kontextu doby poslání textů J.A.Komenského Jan Ámos Komenský Hv, Vv - rozpozná texty romantiků - vysvětlí základní romantické napětí - vysvětlí originalitu Máchova Máje Romantismus Národní obrození - vysvětlí pojem národního obrození - porovná ohlasovou poezii českou a ruskou v díle Čelakovského Ohlasová poezie Lidová slovesnost

24 Očekávané výstupy - obhájí potřebu sběratelství lidové slovesnosti - rozpozná epigram a vystihne jeho význam Epigram - zhodnotí a shrne vývoj literatury 2. pol. 19.st. - vysvětlí přínos J.Nerudy a J.Vrchlického - srovná oba autory - vysvětlí specifikum historického realismu - rozpozná texty A.Jirásky a Z. Wintera - objasní rozdíly v jejich zachycení historických událostí, způsobu vyprávění Neruda a Vrchlický Historický realismus

25 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 9. Očekávané výstupy Žák: - uvede příklady k jednotlivým větvím evropských jazyků - rozliší skupiny slovanských jazyků Slovanské jazyky EGS - Jsme Evropané MKV - Kulturní diference Vývoj jazyka - nalezne rozdíly v podobě češtiny v jednotlivých fázích jejího vývoje Útvary národního jazyka - rozliší útvary národního jazyka Zvuková stránka jazyka - roztřídí české hlásky - přečte delší souvislý text se správnou výslovností, intonací a pauzami Výslovnost Melodie Pauzy Tempo Obohacování slovní zásoby

26 Očekávané výstupy - rozliší způsoby obohacování slovní zásoby a způsoby tvoření nových slov, k jednotlivým postupům uvede příklady - analyzuje stavbu slova a způsob tvoření slova, učivo aplikuje při psaní souhláskových skupin - rozlišuje slova odvozená,složená a zkratková Tvoření slov Přejímání slov Slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova Slovotvorný základ, kořen slova EGS - Objevujeme svět a Evropu MKV - Lidské vztahy, obohacení kultur - rozlišuje slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova Význam slov - nalézá a vysvětluje vztahy mezi slovy a jejich významy, tyto vztahy pojmenovává Slova souznačná, souzvučná, podřazená, nadřazená - třídí všechny druhy slov - aplikuje učivo o kategoriích ohebných slovních druhů - využívá obecná a vlastní jména cizího původu ve správných tvarech Tvarosloví Druhy slov Ohebné slovní druhy Obecná a vlastní jména cizího původu - rozlišuje slovesné tvary podle slovesných kategorií - vysvětlí rozdíl mezi slovesy lišícími se videm - využívá správných podob rodu trpného, rozliší významový a mluvnický rozdíl mezi nimi Slovesa /kategorie/ Slovesný rod a vid - porovnává funkci neohebných slovní druhů ve větě Neohebné slovní druhy

27 Očekávané výstupy - vhodně používá neohebné druhy slov ve správných vazbách podle věcného významu - aplikuje pravidla o stupňování adverbií v písemném projevu Skladba - analyzuje větu jednoduchou - rozliší složitější typy přívlastku, vhodně a správně je použije a uplatní pravidla interpunkce - vysvětlí zásady interpunkce ve větě jednoduché a uplatní je Větné členy Druhy přívlastků, přístavek Zásady interpunkce ve větě jednoduché Souvětí - analyzuje souvětí a aplikuje výsledky při psaní interpunkce - vytváří schéma složitějších souvětí a využije výsledků při odůvodnění interpunkce Druhy vedlejších vět Složitá souvětí - nachází zásady slovosledu v české větě a porovná s cizím jazykem - na příkladech archaismů a neologismů dokáže flexibilitu jazyka Slovosled Vývoj slovní zásoby cizí jazyky

28 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikativní a slohová výchova) Ročník: 9. Očekávané výstupy Žák: - na základě analýzy slohového útvaru vytvoří vlastní vypravování/originál/ Vypravování OSV - Kreativita - porovná různé podoby vypravování v umělecké literatuře a ukáže osobitost stylu autorů - zhodnotí význam odborného popisu, využívá pravidel jeho stavby k vytváření vlastního odborného popisu s využitím adekvátních výrazových prostředků Vypravování v umělecké formě Ich forma Er forma Odborný popis /využití termínů/ F, Pp, Ch - pojmenuje prostředky subjektivně zabarveného popisu, uvede příklady využití útvaru - vytvoří vlastní subjektivně zabarvený popis - využívá prostředků charakteristiky vnitřní a vnější Subjektivně zabarvený popis Charakteristika OSV - Sebepoznání a sebepojetí MDV - Vnímání autora OSV - Kreativita OSV - Sebepoznání, sebepojetí

29 Očekávané výstupy - vysvětlí význam životopisu, vytvoří vlastní životopis s využitím vhodných prostředků a dodrží formální podobu útvaru. Životopis Pp, F, Ch - porovná výklad a výtah po stránce výstavby a vyjadřování - vytvoří výtah z odborného textu - porovná úvahy autorů na shodné téma, vysvětlí, proč a čím se liší - pojmenuje specifické prostředky úvahy a využije zjištěného ve vlastní tvorbě - vybírá vhodné vyjadřovací prostředky a volí adekvátní podání při zachování pravidel chování při diskusi - aplikuje znalosti o ústním projevu při sestavování a přednesení proslovu - uskuteční interview s některou významnou osobností města Výklad, výtah Úvaha Diskuse Proslov Interview OSV - Rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání, sebepojetí, Kreativita MDV - Vnímání autora mediálního sdělení OSV - Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace MDV - Tvorba sdělení OSV - Komunikace MDV - Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu

30 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 9. Očekávané výstupy Žák: - vybaví si umělecké směry konce 19. století a uvede jejich představitele v poezii - porovná postup autorů, náměty tvorby a použité prostředky Poezie přelomu 19. a 20. století Náměty a forma poezie D, Vv, Hv - kultura období - porovná přístup autorů k problematice 1. sv. války - uvede příklad autorů zabývajících se tématem Ohlas 1. sv. války v literatuře D - 1. sv. válka MKV - Lidské vztahy EGS - Evropa a svět nás zajímá MDV - Kritické čtení D, Hv, Vv - kultura období - vysvětlí rozdíly mezi básnickými směry 20. a 30. let, pojmenuje jejich znaky a postupy. - uvede české představitele období, porovná jejich přístup na ukázkách tvorby Poezie 1. pol. 20. století Moderní a tradiční poezie Představitelé české poezie D, Hv, Vv - kultura období MKV - Lidské vztahy MDV - Kritické čtení

31 Očekávané výstupy - vybaví si jména představitelů české prózy období, uvede příklady jejich tvorby - porovná tvorbu hlavních představitelů po stránce námětové a formální, uvede příklady dalšího zpracování těchto děl - porovná podobu novou s podobou původní Próza 1. poloviny 20. století Námětová a formální různorodost prozaických děl Představitelé české prózy v období D, Hv, Vv - kultura období MDV - Kritické čtení EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV - Lidské vztahy - na ukázkách s tématikou 2. světové války vysvětlí přístup autorů k zobrazované skutečnosti - uvede příklady dalšího zpracování těchto děl a porovná obě podoby - uvede autory zabývající se 2. sv. válkou, přiřadí k nim výrazná díla - rozlišuje základní druhy a žánry Odezva 2. světové války v literatuře Různé pohledy na válečné události Autoři zabývající se námětem OSV - Poznávání lidí, Mezilidské vztahy MDV - Kritické čtení - představí básníky tvořící v 2. pol. století, uvede příklady jejich děl a porovná jejich postup v tvorbě - vysvětlí, proč se v poezii projevují prvky civilnosti a všednosti Poezie 2. pol. 20. století Obsahová a formální osobitost v české poezii Autoři období - vyjmenuje autory nedávné minulosti a současnosti a porovná jejich tvorbu s tvorbou autorů předcházející generace, vysvětlí, v čem Literatura konce 20. století Nové náměty v české literatuře

32 Očekávané výstupy se liší, v čem shodují Autoři období - rozpozná prvky humoru slovního a situačního a uvede autory děl tohoto typu Humor v literatuře

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu eský jazyk a literatura je vzd

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis

Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Zem pis je vzd lávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více