Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)"

Transkript

1 Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám a to proseat SAS, proseat n.v., proseat GmbH + Co.KG, proseat s.r.o, Proseat Sp. z o.o., Proseat LLP, proseat Schwarzheide GmbH, proseat foam manufacturing S.L.U 1.0 SDĚLENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Společnost proseat uznává celosvětové normy ISO/TS 16949:2009 a ISO a další požadavky zákazníků, týkající se automobilové výroby a příslušných služeb a náhradních dílů. Všichni výrobní dodavatelé společnosti proseat jsou povinni vyhotovit dokumentaci a zavést efektivní systémy výroby, kvality a řízení, splňující tyto požadavky, včetně specifikovaných požadavků zákazníků. Dodavatelé dodávající výrobky související s projekty VW skupiny, musí implementovat D-TLD management (v případě, že je aplikovatelný) a postupují podle požadavků poslední aktuální verze Formel Q. Tato příručka upevňuje Obchodní požadavky a podmínky pro objednávky společnosti proseat a určuje specifické zákaznické požadavky společnosti proseat. Na všechna výrobní pracoviště dodavatele do závodů proseat se vztahují normy ISO 9001, TS16949 a pokud je požadována ISO 14001, zahrnuje výrobu dílů, náhradních dílů a výrobních materiálů a stejně tak montáže výrobních dílů. Společnost proseat si vyhrazuje právo ověřit, zda dodavatel dodržuje na pracovištích normy ISO 9001, TS16949, nebo ISO u dodavatelů majících velký vliv na bezpečnost, montáž, tvar, funkčnost, kvalitu anebo na možné prostoje zákazníka. Jakýkoli zaměstnanec společnosti proseat nebo zákazník za doprovodu pracovníka společnosti proseat si rezervuje právo navštívit výrobní pracoviště dodavatele a ověřit kapacitu, kvalitu nakupovaných produktů a rovněž přezkoumat podpůrnou dokumentaci. Veškerá komunikace a dokumentace musí být k dispozici v anglickém jazyce. POZNÁMKA: Výrobní závody proseat nebo obchodní jednotky společnosti proseat mohou ustanovit dodatečné požadavky ve své objednávce nebo písemných dodavatelských smlouvách. V některých případech mohou být uzavřeny individuální dohody nahrazující části této příručky. Pokud vznikne nějaká odchylka od těchto požadavků, musí být podepsána dohoda zástupcem oddělení nákupu a zástupcem korporátního oddělení kvality společnosti proseat. REGISTRAČNÍ POŽADAVKY: (není-li dohodnuto jinak) Dodavatelé komponentů/náhradních dílů, kteří v současné době mají certifikaci ISO 9001 dle aktuální verze: Souhlasí s implemtací certifikace ISO/TS dle aktuální verze certifikace třetí stranou dle ISO/TS16949 aktuální verze proběhne během následujícího roku od uvolnění dodavatele (dodavatel poskytne časový plán implementace). UCHOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ: Vždy, když dodavatel obdrží první certifikaci dle norem ISO, nebo mu bude prodloužen certifikát, je povinen zaslat kopii certifikátu centrále oddělení kvality. Je-li certifikace pozastavena, je dodavatel povinen informovat korporátní oddělení kvality písemně do pěti pracovních dnů. Certifikáty nebo oznámení o odnětí certifikátů lze zaslat em na adresu 2.0 HODNOCENÍ RIZIK DODAVATELŮ: Korporátní oddělení nákupu, oddělení kvality a oddělení vývoje produktů společnosti proseat provedou Hodnocení rizik dodavatelů, aby stanovili, které výrobky je nutno označit "vybraní dodavatelé" a které budou sledovány korporátním oddělením kvality. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 1/9

2 Budou použita zejména tato kritéria: Složitost produktu/procesu Záležitosti dřívějšího produktu/procesu Dopad na finální produkt Záležitosti týkající se reklamací z pole Nový produkt / proces pro dodavatele Fúze, akvizice nebo přičlenění s dodavatelem Nový produkt / komplikovanost pro proseat Historie náběhu dodavatele Umístění výroby nového dodavatele Nový dodavatel, nová dodavatelská lokalita Dopad produktu na životní prostředí 3.0 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY VÝROBKU (APQP): Všichni vývojový dodavatelé jsou povinni vypracovat APQP, aby podpořili vývoj nových výrobků a/nebo služeb, v souladu s normou dle posledního vydání APQP (Pokročilé plánování kvality) a kontrolního plánu. Všichni dodavatelé jsou povinni reportovat stav plánovaných činností v dohodnutých pravidelných termínech. 3.1 JEDNÁNÍ K PŘEZKOUMÁNÍ VÝROBKU: Jednání k přezkoumání výrobku se konají s vybranými dodavateli za účelem definování klíčových vlastností výrobku/procesu, které je nutno statisticky sledovat k zajištění stability. Jednání k přezkoumání komponent stanoví požadavky na balení a značení. Mohou být požadovány zkoušební dodávky balení, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. 3.2 OPATŘENÍ K PŘIPRAVENOSTI PRO UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU/NOVÉHO PROCESU: Korporátní oddělení nákupu a kvality společnosti proseat sleduje a řídí vybrané dodavatele od uvolnění nových výrobků přes zahájení výroby. Opatření k připravenosti pro uvedení nového produktu/procesu se zavádějí proto, aby bylo zajištěno, že dodavatelé budou schopni vyrábět podle požadavků v objednávce a ověří, že případné další požadavky zákazníků jsou správně implementovány KONTROLA DOKUMENTACE/PROCESŮ DODAVATELE: Kontrola dokumentace/procesů dodavatele dokumentuje pokrok plánu kvality výrobků dodavatele. Korporátní oddělení kvality může provést audit dokumentace a výrobního závodu vybraného dodavatele a sleduje postup dodavatele při dokončování jakýchkoliv otevřených případů ZKUŠEBNÍ PROVOZ VÝROBY (TRIAL RUN): Všichni dodavatelé jsou povinni provést před spuštěním výroby zkušební provoz výroby. Trial Run se provádí k ověření, zda je aktuální výrobní proces dodavatele schopen splnit dohodnuté objemy v přijatelné úrovni kvality. Proces dodavatele musí být schopen vyrobit 120 % požadovaného objemu pomocí výrobních nástrojů a zařízení a v uvedeném pracovním režimu/uvedených pracovních procesech PODPORA PŘI ZAHÁJENÍ/ROZJEZDU VÝROBY: Během spuštění jakéhokoliv programu ve výrobním závodě proseat nebo u zákazníka společnosti proseat mohou být dodavatelé požádáni, aby poskytli své zastoupení v daném výrobním závadě. Zástupci dodavatele zajištující podporu před zahájením výroby, musí být znalí danného procesu a produktu, být schopni a mít kompetence činit potřebná rozhodnutí. 4.0 PROCES SCHVALOVÍ VÝROBKU DO SÉRIOVÉ VÝROBY (PPAP): Dodavatelé jsou povinni předložit vzorkování (PPAP) ve stanoveném rozsahu a mají právo obdržet uvolnění společností proseat podle posledního platného vydání PPAP Manualu. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 2/9

3 Základní rozsah předloženého vzorování je úroveň 3, není-li stanoveno jinak. PPAP dokumentaci je nutno předložit oddělením kvality všech odběratelských závodů společnosti proseat, ke schválení. Šest (6) ověřených vzorků (z nástroje/otisku) s rozměrovým reportem musí být předloženo každé odběratelské lokalitě k ověření zástavby, rozměrů, funkce (fit and function), není-li stanoveno jinak. Dodavatelé jsou povinni poskytnout průkaznost materiálů, látek (IMDS) a předložit údaje o recyklovatelnosti s každým předložením PPAP dokumentace. PPAP nebude schválen výrobkovým skupinám, které neobsahují tyto požadované informace a údaje. IMDS číslo musí být zřetelně uvedeno na krycím listu PSW. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby dodávané materiály byly v souladu se seznamem vykazovaných látek v IMDS. Dodavatelé jsou odpovědni za přenos tohoto požadavku a za sběr dat od jejich příslušných subdodavatelů. Požaduje se, aby testy a ověření materiálů bylo plánované a k ověření/testování přetrvávající shody bylo provedeno pomocí kalibrovaných (ověřených) měřidel a/nebo zařízení. Tyto údaje musí být dostupné v lokalitě dodavatele a zpřístupněné zaměstnancům společnosti proseat téhož pracovního dne. 4.1 ZMĚNY PRODUKTU / PROCESU: Korporátní oddělení nákupu a kvality společnosti proseat a všechny odběratelské závody proseat musí předem odsouhlasit všechny změny na produktu a/nebo procesu. Mohou být požadovány vzorky pro kontrolu a k hodnocení možného dopadu na výrobní procesy společnosti proseat. Základním požadavkem je předložení PPAP úrovně 3, pokud oddělení kvality odběratelského závodu společnosti proseat nevystaví písemné prohlášení o vzdání se této možnosti. 4.2 ZMĚNY UMÍSTĚNÍ VÝROBY: Veškeré změny místa výroby produktu a/nebo procesu je nutno vyžádat a nechat schválit písemně předem u korporátního oddělení nákupu a oddělení kvality proseat. Korporátní oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat umožní vytvoření plánu pro přestěhování nástrojů za přispění odběratelského závodu společnosti proseat a dodavatele. Plán přestěhování nástrojů je nutno předložit korporátnímu oddělení nákupu společnosti proseat v písemné formě ke schválení. Plán přestěhování nástrojů musí obsahovat požadavky na skladové bezpečnostní zásoby, je-li to nezbytné k zajištění výroby a požadavků na služby společnosti proseat. Před expedicí výrobního materiálu z nové lokality je nutno předložit a nechat si schválit PPAP úrovně 3 podle poslední příručky PPAP. Náklady na přeuvolnění nese dodavatel. 4.3 AUDIT PRODLOUŽENÉ ODSTÁVKY/ROZJEZDU VÝROBY U EXTERNÍHO DODAVATELE: Oddělení nákupu společnosti proseat a VŠECHNY odběratelské závody společnosti proseat musí být informováni písemně minimálně 30 pracovních dnů před prodlouženou odstávkou výroby dodavatele. Po dodavateli se může požadovat, aby předložil Korporátnímu oddělení nákupu vyplněný dokument Shutdown/Start-Up Audit (Audit odstávky/rozjezdu výroby). Mezi příklady doby prodloužené odstávky/rozjezdu patří například zákaznické změny, plánovaná preventivní údržba nástrojů, strojů nebo výrobního procesu, nebo také očekávání zastavení výroby z důvodu projednávání kolektivní smlouvy. 5.0 POLITIKA KONTROLY DODÁVEK: Od všech dodavatelů se vyžaduje, aby měli zavedeny patřičné postupy kontroly před expedicí k umožnění implementace dodatečné kontroly - mimo běžné procesy. Proces musí zahrnovat identifikaci kontrolních činností, záležitosti ohledně izolování, sběr dat a zavádění nápravných opatření. Odkaz na GM 1920 (GP-12). C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 3/9

4 Šarže/dávka musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že výrobek byl zkontrolován/přezkoušen a je stoprocentně bez vady. Výstupní kritéria si stanoví individuálně každý výrobní závod proseat nebo korporátní oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. 5.1 KONTROLA NOVĚ ZAHÁJENÉ PRODUKCE (tzv. Kontrola úrovně 1): Kontrola se požaduje u zahájení nové výroby a vývojových změn k zadržení jakýchkoliv druhů vad v důsledku náběhové křivky nových/změněných výrobků. 5.2 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 1 (CS1) (tzv. Kontrola úrovně 2): Kontrola úrovně II vyžaduje, aby dodavatel zavedl mimořádnou kontrolu výrobku za účelem zastavení konkrétní vady. Kontrolní akce musí ověřit, že požadavky jsou splněny a schváleny výrobním závodem proseat. Záznamy musí být k dispozici společnosti proseat na požádání. 5.3 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 2 (CS2) (tzv. Kontrola úrovně 3): Kontrola úrovně III vyžaduje, aby dodavatel využil nezávislou třetí stranu schválenou oddělením kvality společnosti proseat a závodem společnosti proseat k provedení kontroly výrobku před jeho uvolněním k expedici do výrobního závodu proseat. Kontrola CS2 je implementována tehdy, pokud dodavatel není schopen zastavit neshodný výrobek ve svém vlastním závodě. Společnost proseat je oprávněna vyžádat si kontrolu třetí stranou, která bude provedena mimo závod. 6.0 VÝKONNOST A VÝKAZY DODAVATELE: Společnost proseat hodnotí přímé dodavatele výrobního materiálu na základě těchto kritérií: Počet zmetků na milion (RPPM) cíl firmy proseat je 100 RPPM, pokud není dohodnuto jinak. Služby (včetně výkazů ohledně ekologie - Environmental Reporting, PPAP dokumentace na čas, předložení D/TLD auditu v termínu) Konkurenceschopnost Nedostatky v dodávkách a expedici Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Rekvalifikační testy energetická účinnost Je nutno dohodnout cíle kvality pro konkrétní projekt anebo výrobky. Může být požadována speciální dohoda ohledně kvality, interní audity D/TLD a řízení D/TLD. Může být požadováno pravidelné předkládání certifikátů (atestů) pro konkrétní položky (kontrolované podle výkresu). Informace o výkonnosti se používají k upřednostnění příležitostí ke zdokonalování v rámci dodavatelské struktury společnosti proseat. Na základě výkonnosti lze od vybraných dodavatelů požadovat individuální kontroly a akční plány. Informace se používají k hodnocení výkonnosti našich dodavatelů a rovněž k hodnocení budoucích obchodních příležitostí. 7.0 Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Dodavateli bude sražena částka za jakékoliv/všechny náklady plynoucí z vad výrobků z odpovědnosti dodavatele, bez ohledu na to, zda byla vada odhalena před expedicí konečnému zákazníkovi nebo po expedici. Zprávy o nedostatečné kvalitě/reklamaci výrobku, logistiky nebo služby budou podávány za použití PCN. Tento formulář bude rovněž použit k informování dodavatele ohledně žádosti o zaslání písemného nápravného a preventivního opatření. Dodavatel na základě přijetí PCN má k odsouhlasení/zamítnutí do 24 hodin. Pokud dodavatel neodpoví do 24 hodin, společnost proseat bere reklamaci za akceptovanou, včetně zatížení náklady na dodavatele. Všechny materiály, které budou vráceny, přepracovány, sešrotovány, budou přičteny k RPPM dodavatele. Neshodné výrobky mohou být odeslány pouze v případě, že proseat quality manager vystaví C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 4/9

5 písemnou odchylku od specifikace zákazníka. Pokud dodavatel zjistí, že zásilka produktu podezřelého na vady, je právě přepravována nebo již dodána společnosti proseat, musí neprodleně telefonicky oznámit tuto skutečnost oddělení kvality v každé lokalitě společnosti proseat, která je příjemcem tohoto výrobku. Nápravné opatření je nutno sdělit na požadovaném formuláři (8D) do 24 hod a musí zahrnovat minimálně prozatímní opatření spočívající v zadržení výrobku (4D). Aktualizace 8D je nutno předkládat každý pátý pracovní den až do uzavření reklamace. 7.1 REKLAMOVANÝ MATERIÁL: Společnost proseat stanoví metodu přepravy při minimálních nákladech pro dodavatele, ale zároveň zajistí, aby konečný zákazník společnosti proseat netrpěl nedostatkem materiálu. Dodavatel obdrží od oddělení logistiky společnosti proseat expediční pokyny ohledně náhrady reklamovaného materiálu. Ty budou na základě pokrytí výroby zákazníka. 8.0 JEDNÁNÍ OHLEDNĚ VSTUPNÍ KVALITY (IQ): Společnost proseat naplánuje jednání IQ pro nejproblémovější dodavatele, kteří jsou požádáni o účast a o předložení nápravných opatření. Nejproblémovější dodavatelé jsou definováni na základě těchto kritérií: Historie výkonnosti/ Opakování problémů Závažnost problémů Schopnost reakce na podněty/reklamace Reklamace z pole 9.0 POLITIKA NÁVRATNOSTI NÁKLADŮ: Dodavatelé nesou odpovědnost za všechny náklady, které vynaloží společnost proseat a koneční zákazníci, jestliže příčinou je odpovědnost dodavatele a jedná se o níže uvedené případy: VŠICHNI DODAVATELÉ Poplatky/více-náklady budou dodavatelům vyúčtovány dle místních sazeb platných v místě výroby společnosti proseat. SPRÁVNÍ POPLATKY - Každé oznámení o reklamaci výrobku (PCN) je zpoplatněno správním poplatkem 125, který pokrývá shromáždění dat a dokumentaci daného případu. OSTATNÍ POPLATKY - Níže uvedené poplatky budou vypočteny dle skutečné doby a na základě skutečných nákladů vynaložených na příslušné opatření: PŘÍKLADY NÁKLADŮ, KTERÉ LZE PŘEÚČTOVAT DODAVATELI: Přepracování/oprava/vyřazený zmetek z pochybení dodavatele Likvidace zmetku z pochybení dodavatele Výše dopravného včetně pronájmu letadla, je-li to nutné Přesčas z důvodu zabránění zastavení výroby Prostoje výroby u společnosti proseat a jejího konečného zákazníka Třídění podezřelého materiálu v proseat, u zákazníka nebo u třetí strany včetně nákladů na poskytovatele. On-line kontrola výrobků Demontáž (menší, větší a úplná) a testování v externí laboratoři Reklamace zákazníka včetně sazeb za hodinu, přepravného a služeb kontroly na pracovišti Neplnění požadavků zákazníka ohledně opatření k ochraně Životního prostředí a ohledně nesplnění požadavků na dokumentaci Přijetí kontroly, manipulace s materiálem a dopravné související s vadným a náhradním materiálem Poplatky za zdržení přepravy, poplatky za skladování v návěsu Právní poplatky a ostatní poplatky za odborné služby Cestovní náklady C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 5/9

6 10.0 ISO A DALŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí mít zaveden efektivní program environmentálního řízení. Může být požadována registrace k ISO od třetí strany OSTATNÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí pracovat angažovaně se společností proseat, aby snížili ekologické dopady produktů společnosti proseat tím, že budou dodržovat ekologické požadavky našich zákazníků. Materiály, látky, recyklovatelnost, hodnocení životního cyklu (LCA)/ data o životnosti vozidel (ELV) atd. musí být reportovány podle zákonných požadavků anebo podle pokynů zákazníků společnosti proseat REACH Všichni dodavatelé mimo EU musí ohlásit všechny látky s velkou koncentrací nad 0,1% objemových koncentrací k Proseat podle REACH článku ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (EDI): Dodavatelé dodávající díly, sestavy, součástky a výrobní materiály do závodů společnosti proseat mohou být požádáni o možnost EDI komunikace KONTROLA SMLUV: Náhrady dílů, tvorba cen a dodávky náhradních dílů musí splňovat požadavky a oprávnění OEM UKONČENÉ DÍLY/ STARÉ STAVY DÍLŮ: Dodavatel je povinen mít zavedeny podrobné postupy určující odpovědnosti a metody, které je nutno používat za účelem minimalizace nákladů v rámci ukončení výroby dílů nebo starého stavu dílu. Společnost proseat ponese odpovědnost za pořízení surovin a hotového výrobku, které je odsouhlaseno k nákupu a výrobě, podle oprávnění k materiálu a zpracování. Dodavatel má patnáct kalendářních dní od oznámení o ukončení výroby dílů pro podání stížnosti na upotřebení u společnosti proseat. Manažer logistiky společnosti proseat může zastaralý materiál u dodavatele zkontrolovat, aby nárok ověřil. Dodavateli bude nárok ohledně zastaralých/nepotřebných dílů uhrazen, jakmile společnost obdrží platbu od konečného zákazníka NÁHRADNÍ DÍLY, CENY A PODPORA: Požadavky na servis: Náhradní díly je nutno dodávat za výrobní ceny bez dalších cenových úprav po dobu 3 let po ukončení sériové výroby. Díly je nutno dodávat za dohodnuté ceny po dalších dvanáct (12) let. Od všech dodavatelů společnosti proseat se požaduje, aby dodávali náhradní díly pro servis do pěti (5) týdnů nebo méně od přijetí objednávky dílů. Dodavatel je povinen přijmout odpovědnost za životnost, včetně údržby a skladování nástrojů, kontrol plánů, pracovních instrukcí, záruk atd., pro vyrobení všech náhradních dílů. Po dovršení doby 15 let na náhradní díly je nutno podat přes oddělení nákupu požadavek na obdržení schválení likvidace nástrojů ze strany OEM. Dodavatel bude odpovědný za veškeré náklady na skladování do obdržení vyjádření OEM. Za žádných okolností nelze nástroje zničit ani zlikvidovat bez předchozího schválení ze strany OEM. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 6/9

7 13.0 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, ZABEZPEČENÍ A DODÁNÍ: 13.1 BALENÍ A ZNAČENÍ: Výběr balení by mohl mít významný dopad na kvalitu výrobků a je nutno jej zvážit při hodnocení proveditelnosti (feasibility). Je nutno provést zkoušky expedice balení, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. Balení je nutno schválit a dodavatel nesmí provést žádnou změnu bez předchozího schválení ze strany oddělení nákupu společnosti proseat. Kontejnery by měly mít ergonomický tvar ke snížení rizika úrazu při manipulaci kontejnerů o velikosti palet. U menších kontejnerů než jsou paletové rozměry nesmí celková hmotnost balení v naplněném stavu přesáhnout 15 kg. Společnost proseat může požadovat ochranný obal nebo specifikované palety. Všichni dodavatelé jsou povinni pracovat na základě písemných postupů ohledně balení a značení. Každá samostatná jednotka baleného výrobku musí mít štítky na dvou přilehlých stranách. Zboží v rolích by mělo mít kromě štítku na vnějším obale alespoň jeden štítek přiložený ke středu role. Zboží v rolích v různých barevných odstínech nesmí být namixovány na paletách. Nedodržení požadavků zákazníka ohledně značení je důvodem k reklamaci VRATNÉ KONTEJNERY: Jednorázové obaly nebudou akceptovány, pokud dodavatel nezíská písemné oprávnění od oddělení nákupu společnosti proseat před první expedicí výrobků. Společnost proseat vyžaduje, aby balení, ochranné výplně a paletizační produkty byly vratné, opakovaně použitelné nebo recyklovatelné. Při používání a manipulaci kontejnerů je nutno dbát přiměřené opatrnosti. Opakované problémy s poškozením kontejnerů je nutno nahlásit oddělení logistiky společnosti proseat ke spravedlivému vypořádání. Nevlastní-li dodavatel vratné kontejnery, nebo obdržel kontejnery ve špatném stavu, je povinen se obrátit na manažera logistiky společnosti proseat v odběratelské lokalitě s žádostí o pokyny a řešení ZNAČENÍ: Vzhledem k různorodosti výrobků pořizovaných a vyráběných společností proseat jsou dodavatelé součástek povinni používat přepravní štítky s čárovými kódy. Pro tyto štítky jsou nutné všechny níže uvedené údaje, pokud nebyly uzavřeny jiné dohody s oddělením nákupu. název dodavatele a místo expedice identifikační číslo dodavatele množství datum balení jednotka míry (podle specifikace společnosti proseat) datum výroby číslo inventarizačního kódu společnosti proseat popis produktu stínový kód (dle vhodnosti) čísla šarží/dávek poslední generační stav společnosti proseat sériové číslo (jedinečné pro každou roli/pkg) 13.4 ŘÍZENÍ ZÁSOB: Veškeré materiály je nutno odeslat v datu uvedeném na objednávce podle FIFO (první dovnitř, první ven) ÚPRAVY OBJEMU: Dodavatel je povinen zajistit a prokázat prostřednictvím záznamů o kapacitě závodu, že výroba může zajistit nárůst dodávek o 20 % v rámci dohodnuté doby pro sériovou dodávku ODVOLÁVKY: Společnost proseat požaduje dodávku všech výrobků v dohodnuté kvalitě a plně v souladu s poskytnutými požadavky/termíny na dodávky. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 7/9

8 Pokud dodavatel neobdrží odvolávku z důvodu chyby, není to důvodem ke krácení dodávky. Jestliže dodavatel neobdrží odvolávku včas, je povinen informovat manažera logistiky společnosti proseat; přičemž použije odvolávky z minulého týdne a dodrží tytéž požadované údaje. Dodavatel je povinen zkontrolovat nové odvolávky, jakmile je obdrží, a informovat společnost proseat, zda existuje nějaká eventualita, že by odvolávka nemohla proběhnout. Společnost proseat nepřebírá odpovědnost za žádné poplatky za skladování v důsledku snížených odvolávek ze strany našeho zákazníka, a nepřijímá žádné zásilky navíc. Společnost proseat bude pracovat se zákazníkem a dodavatelem na řešení problematiky neodpovídajících odvolávek. Pokud se očekává nedodání, zpožděné dodání nebo nekompletní zásilka, jsou VŠICHNI dodavatelé povinni informovat oddělení logistiky odběratelského závodu. Připomínky dodavatele ohledně plnění dodávek zvýšených objemů je nutno sdělit písemně manažeru logistiky odběratelského závodu do 24 hod od obdržení odvolávek. Očekává se, že dodavatel bude udržovat Nouzový plán, aby zajistil dodávku v případě přerušení výroby z jakéhokoliv důvodu, nevylučuje se force majeure (vyšší moc). Pro dodavatele, jehož selhání by mělo velký dopad, je nutno dohodnout dostatečnou bezpečnostní zásobu ve smlouvě s oddělením nákupu a oddělením logistiky a to v souladu s požadavky zákazníka. Dodavatel je povinen dodat kompletní seznam kontaktních osob pro nouzové situace. Osoba pro případ plnění nouzového plánu musí být k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Pověřené osoby musí být zmocněny k tomu, aby umožnily pohotovostní činnost ve výrobním závodě dodavatele, bude-li to nutné za výjimečných okolností PROCLENÍ: Všechny zásilky musí být doprovázeny řádnou celní dokumentací k zajištění expedice přes hranice. Expediční dokumentace (dodací list, nákládkový list, faktura) bude opatřena číslem dílu a popisem společnosti proseat. V případě chybějící nebo neúplné dokumentace přebírá dodavatel veškeré vyplývající náklady. Veškerou celní dokumentaci, včetně proforma faktur a konečných faktur je nutno zaslat em či faxem na oddělení logistiky odběratelského závodu společnosti proseat, která zásilku očekává, a to v době, kdy náklad opouští překladiště dodavatele. Budou-li nutné další informace, je dodavatel povinen se obrátit na manažera logistiky odběratelského závodu. V případě potřeby dodavatel doručí na oddlělení logistiky společnosti proseat osvědčení o původu všech dodávaných materiálů PŘÍCHOZÍ NÁKLAD: Dodavatel je povinen mít dohodu se svými subdodavateli, která kdykoliv umožní přidělení dopravců a sledovatelnost expedovaných výrobků. Oddělení nákupu dodavatele má zajistit dostupnost surovin a součástek prostřednictvím dokumentované komunikace mezi svojí výrobou a výrobními / obchodními odděleními subdodavtele ODCHOZÍ NÁKLAD: Od dodavatele se požaduje koordinovat dopravce a plán využití dopravců určených ve smlouvách s oddělením nákupu a oddělením logistiky, návrhy na zlepšení lze zasílat korporátnímu oddělení logistiky společnosti proseat. Dodavatel je povinen převzít odpovědnost za jakékoliv náklady spojené s čekací dobou nákladního vozidla překračující dohodnutou dobu nakládky o vice jak ½ hodiny v závodě dodavatele. Dodavatelé jsou povinni se obrátit před vyexpedováním nákladního vozidla na oddělení logistiky společnosti proseat, pokud nelze splnit všechny požadavky uvedené v odvolávce. Jakékoli poplatky vzniklé z využití nepověřeného/neověřeného dopravce jsou přefakturovány na dodavatele. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 8/9

9 13.10 FYZICKÝ STAV: Všechny obaly budou čisté a v dobrém použitelném stavu. Jakékoliv poškození obalu je nutno oznámit dopravci před nakládkou. Poškození nákladu v důsledku závady u dopravce nebo poškození během přepravy musí příjemce oznámit dodavateli. Je nutné vyřídit žádost ohledně pojištění/škody, kterou podá dodavatel vůči dopravci VYKLÁDKA A PŘELOŽENÍ MATERIÁLŮ: Všichni dodavatelé jsou povinni dodržovat postupy pro vykládku stanovené v každém závodě proseat. V případě stavu nouze jsou všichni dodavatelé povinni dodržovat postupy nouzových opatření v závodě proseat. Odpovědností dodavatele je seznámit se s postupy každé odběratelské lokality STATISTICKÉ METODY: 14.1 KONTROLNÍ CHARAKTERISTIKY: Charakteristiky by měly být vzájemně odsouhlaseny mezi společností proseat a dodavatelem a vybrány během APQP. Parametry by měly být založeny na funkci výrobku, návrhu, určení, vhodnosti, výrobním procesu nebo na jiných faktorech, které by mohly vést k neshodné výrobě produktu NEURČENÉ KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU/PROCESU (KPC/KCC'S): Jestliže společnost proseat neurčila klíčové parametry produktu/procesu, je dodavatel povinen vybrat zvláštní charakteristiky produktu/procesu, týkající se výroby produktů. Vybrané klíčové parametry produktu/procesu ovlivňující výrobní procesy musí schválit oddělení kvality a odpovědný vývojový inženýr daného závodu proseat KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU/PROCESU (KPC/KCC'S): Jestliže jsou klíčové charakteristiky produktu/procesu uvedeny ve výkresech, ve specifikacích, v dodavatelských dohodách nebo v objednávkách zákazníka, dodavatel je povinen předložit na požádání statistická data ohledně daných charakteristik k rukám manažera oddělení kvality každého odběratelského závodu proseat PŘEDLOŽENÍ STATISTICKÝCH DAT DODAVATELE KOMPONENT: Od dodavatelů komponent může být požadováno v jednotlivých případech, aby předložili hodnoty Cp a Cpk. Dodatečné nebo častější statistické údaje mohou být požadovány jako podpora při řešení problémů nebo při iniciativách s cílem snížit výskyt odchylek. Doporučuje se, aby dodavatelé předávali údaje faxem nebo em a ověřili si přijetí těchto statistických údajů druhou stranou. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby se data dostala do správných rukou. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 9/9

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám, tj. GmbH + Co.KG, proseat n.v./s.a., proseat SAS, proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U.,

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

GLOBÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU TE Revidováno v dubnu 2015

GLOBÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU TE Revidováno v dubnu 2015 GLOBÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU TE Revidováno v dubnu 2015 1. Rozsah platnosti Tyto globální obchodní a nákupní podmínky společnosti TE se vztahují na všechny nákupní objednávky (dále jen Objednávka

Více

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zveřejňuje dle 11c

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č...

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č... RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č.... uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi 1. Kupující: ZETOR TRACTORS a.s. Sídlo: Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00 Spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Působnost Nebude-li s nákupním oddělením společnosti Valeo (dále jen Nákupní oddělení ) dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky na veškeré nákupy výrobků

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o.. vystupuje jako odběratel a jsou jejích nedílnou

Více

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých.

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých. Název a sídlo zadavatele: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 219 Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 IČ: 70 10 69 75 DIČ: CZ70106975 (není plátcem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu www.olejesgaranci.cz provozovaného firmou Jana Čiháková, DiS.

Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu www.olejesgaranci.cz provozovaného firmou Jana Čiháková, DiS. Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu www.olejesgaranci.cz provozovaného firmou Jana Čiháková, DiS. olejesgaranci.cz Jana Čiháková, DiS. náměstí Jiřího z Poděbrad 814/3 703 00 Ostrava IČ:

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (NÁKUP) ver. 1/2009

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (NÁKUP) ver. 1/2009 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (NÁKUP) ver. 1/2009 I. Úvod 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (nákup) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených společností TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní podmínky pro prodej zboží 1/ Tyto Obchodní podmínky pro prodej zboží zákazníkům GoMobil (dále též jen OP ) upravují vztahy při nákupu v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti TERMS a.s. (eshop)

Více

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva Obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Jana Dušková Sídlo/bydliště: Sv. Čecha 1567, 666 01 Tišnov IČ: 75666600 DIČ: CZ7158103799 Telefon: 723 326 664 Email: jana.patchwork@gmail.com Všeobecná

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014 Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014 I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla, (dále jen obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301 00 Plzeň,

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

Obchodní podmínky. nákupu zboží v internetovém obchodu Colours of Ostrava

Obchodní podmínky. nákupu zboží v internetovém obchodu Colours of Ostrava Obchodní podmínky nákupu zboží v internetovém obchodu Colours of Ostrava 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající 1.1.1 Internetový obchod Colours of Ostrava provozuje Daniel Krečmer ORIENTAL, IČ 70620261,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. 1. Obecná ustanovení a definice společnosti Eco2Tech s.r.o. 1.1. Smluvní strany Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku a montáž okenních žaluzií pro budovu

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodávka pracích prostředků pro Prádelenské služby Nemocnice České Budějovice, a.s. Zadávací

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

V rámci implementace a dodržování požadavků určených touto příručkou vytvoření vzájemně výhodných dodavatelských vztahů s našimi dodavateli.

V rámci implementace a dodržování požadavků určených touto příručkou vytvoření vzájemně výhodných dodavatelských vztahů s našimi dodavateli. 1. Předmluva Tato příručka Automotive* byla vytvořena proto, abychom poskytli pomoc dodavatelům při pochopení nákupních a kvalitativních požadavků při výrobě produktů a / nebo dodávání služeb pro Automotive.

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení pod označením 1. podle 1 a 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel dne 3. srpna 2015 uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s ustanovením

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více