Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo veřejné zakázky: Zadavatel veřejné zakázky: Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR v. v. i. Žižkova Brno IČ: Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 1 /15

2 Preambule Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. 1. Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje název : Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i. sídlo : Žižkova 22, Brno IČ : DIČ : CZ bankovní spojení : ČSOB, a.s. Brno číslo účtu : / Oprávněné osoby zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., Dr. h.c., ředitel 1.3 Kontaktní osoba Kontaktní osobou ve věcech technických této veřejné zakázky je Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., tel , a RNDr. Milan Svoboda, CSc., tel , e- mail: Kontaktní osobou ve věcech organizačních této veřejné zakázky je Ing. Barbora Sobańská, tel , Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Advokátní kancelář Paroulek IČ: DIČ: CZ Sídlo/místo podnikání: Blansko, Čelakovského 6, PSČ Osoba oprávněná jednat za společnost: JUDr. Jan Paroulek, advokát Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin Budiš Telefon: Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 2 /15

3 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Dodávka CPV Měrná jednotka Rozsah Snímací a analytické aparáty soubor Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního zatěžovacího axiálně-torzního systému umožňující časově řízenou cyklickou deformaci zkušebních těles s měrnou částí buď válcového typu, nebo typu dutého válce za různých teplot až do teplot 1200 C a také za proměnných teplot (termomechanická únava). Systém musí obsahovat vlastní zatěžovací rám pro kombinované namáhání včetně sytému řízení a měření a doplněk k existujícímu jednoosému zatěžovacímu systému, který umožní provádění zkoušek termomechanické únavy. Poněvadž se jedná o systém pro provádění zkoušek v oblasti základního výzkumu, požadujeme značnou flexibilnost software, tj. řízení na základě signálů jak deformačních tak silových signálů i veličin vzniklých matematickou kombinací těchto signálů. Takto bude vytvořen univerzální funkční systém umožňující studium únavových vlastností materiálů za pokojových a vysokých teplot v režimech kombinovaného axiálně-torzního namáhání i termomechanického namáhání. Řídící digitální jednotka může být společná pro oba zatěžovací rámy. Všechny části systému i příslušenství musí být nové. Dodavatel systému musí zabezpečit autorizovaný servis. Dokumentace systému musí být v češtině nebo angličtině. Součástí dodávky systému je jeho instalace a zaškolení obsluhy. Systém bude instalován v mechanické zkušebně v přízemní části budovy. Podrobněji je předmět zakázky specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je plně a bezvýjimečně akceptovat. V případě, že předmět plnění této veřejné zakázky obsahuje odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dodávkou zařízení se rozumí pro účely veřejné zakázky dodávka všech požadovaných prvků, jejich doprava na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména: zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů; Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 3 /15

4 předání technické dokumentace, záručních listů, provozního řádu a návodu k obsluze; instalace a zaškolení obsluhy; odstranění všech obalů nebo materiálu po ukončení dodávky; ověřovací provoz zpracování provozního řádu pro zkušební provoz; účast na zkušebním provozu a jeho vyhodnocení Zkušební systém musí být po celou dobu dopravy z místa dodavatele do místa instalace u zadavatele pojištěn. 2.3 Další požadavky zadavatele Záruční doba minimálně 24 měsíců na veškerá použitá zařízení a montáž. Po tuto dobu bude veškerý servis a s ním souvisejí služby poskytovány bezplatně. Po dobu trvání záruční doby bude plnohodnotné upgrade programů a firmware zařízení poskytováno bezplatně. Možnost autorizovaného pozáručního servisu a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 5 let od případného ukončení výroby, nabídka musí obsahovat návrh servisní smlouvy, ve kterém musí být zejména uvedeno: o servis po dobu trvání záruky bude prováděn bezplatně o návrh roční paušální sazby za pozáruční servis, o sazba za individuální pozáruční servis ve formě hodinových sazeb pracovníka (hodinové sazby musí být stanoveny jako konečné, tedy včetně všech souvisejících nákladů jako je dopravné, cestovné, ztrátový čas na cestě apod.), o doby nástupu na pozáruční servis a maximální doba odstávky, poškozeného zařízení, nefunkční části nebo celého zařízení, o dostupnost servisu v pracovní dny a v mimo pracovní dny, o sankce za nesplnění termínu oprav. Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků. Definice skupiny bude uvedena jako příloha smlouvy a může být podle potřeb v době trvání smlouvy kdykoliv aktualizována. Dodavatel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo, jednu ovou adresu a jedno faxové číslo. Všechny tyto komunikační prostředky budou platné nonstop 365 dnů v roce. Poskytování služeb help-desku po dobu trvání záruky. Uchazeč musí zadavateli poskytovat neomezený informační servis a technickou podporu. Uchazeč ve své nabídce musí doložit, že má zajištěno poskytování servisních služeb autorizovaným servisem. Uchazeč poskytne dokumentaci k systému v češtině nebo angličtině. 2.4 Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 4 /15

5 změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Měl-li by se v rámci zadávacích podmínek vyskytnout nesoulad mezi uvedenými údaji, je dodavatel oprávněn na tento nesoulad zadavatele upozornit. 2.6 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením 49 zákona. Žádost musí být písemná (např. elektronickou formou). 2.7 Adresa pro vyžádání si dodatečných informací Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě osobě pověřené výkonem zadavatelských činností - Blansko, Čelakovského 6, PSČ , Mgr. Martin Budiš, tel , mail: který zajistí i odpovědi na případné dotazy dodavatelů. 2.8 Zadávací lhůta činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 2.9 Uchazeči berou na vědomí, že předmět zakázky je financován z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu CEITEC středoevropský technologický institut, reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/ V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OP VaVpI, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky ke dni odstoupení Uchazeči berou na vědomí, že podle 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpoklad, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že odbornou povinností bude vybraných uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatel Uchazeči berou na vědomí, že vybraný uchazeč i zadavatel jsou povinni dodržet požadavky na publicitu, v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI, s to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 5 /15

6 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ke dni podpisu smlouvy s termínem ukončení plnění nejpozději do 24 týdnů od podpisu kupní smlouvy. (Ve výše uvedeném termínu musí být zrealizován i ověřovací provoz a musí proběhnout zaškolení personálu). Veškeré činnosti spojené s realizací veřejné zakázky musí být provedeny ve výše uvedeném termínu. Termínem dokončení (splnění) veřejné zakázky se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí dodávky. Splněním veřejné zakázky se tedy rozumí úplné dokončení předmětu veřejné zakázky, vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání předmětu dodávky a podepsání protokolu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání veškerých dokladů. 3.2 Ověřovací provoz Po dodání přístroje a jeho umístění v místě realizace zakázky uchazeč zajistí funkční kontrolu přístroje a jeho uvedení do provozu. 3.3 Zkušební provoz Předání a převzetí předmětu zakázky bude předcházet měsíční zkušební provoz. Během zkušebního provozu bude testována funkčnost přístroje. Před zahájením zkušebního provozu provede uchazeč zaškolení pracovníků zadavatele, kteří budou zařízení obsluhovat. Uchazeč vyzve zadavatele nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením zkušebního provozu k sepsání protokolu o zahájení zkušebního provozu. Po ukončení zkušebního provozu vyzve uchazeč zadavatele nejméně 3 kalendářní dny předem k sepsání protokolu o ukončení zkušebního provozu. Protokol o zahájení zkušebního provozu a o ukončení zkušebního provozu bude sepsán za přítomnosti zástupce zadavatele a uchazeče ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá strana. Pokud se v průběhu zkušebního provozu vyskytnou jakékoli vady předmětu plnění, je uchazeč povinen je neprodleně odstranit Místem plnění předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR, v.v.i., Žižkova 22, Brno. 4. Kvalifikace uchazečů 4.1 Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v otevřeném řízení. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 6 /15

7 Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady a způsobem stanoveným zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a 126 zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců. Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Ve smyslu 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady specifikované v 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. 4.2 Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu dle 53 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v 53 odst. 3 zákona. Podmínku, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen dle 53 odst. 1 písmene a) a b), musí splňovat uchazeč, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, stejně jako samotná právnická osoba. Výpis z Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu, jakož i samotná právnická osoba. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisu z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč výpis z evidence Rejstříku trestů za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 7 /15

8 4.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v 54 písm. a), b) a d zákona, a to doložením: dle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starším jak 90 kalendářních dnů; dle 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; dle 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje předložení osvědčení o odborné způsobilosti osob, které budou provádět elektropráce (nejméně 1 osoba), a to dle 8 vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 4.4 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky na realizaci technologické dodávky zadavatel požaduje předložení následujících dokladů: dle 56 odst. 1, písm. a) zákona o veřejných zakázkách - předložení seznamu významných technologických dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z předloženého seznamu a potvrzení musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 1 dodávku, jejímž předmětem byla dodávka axiálnětorzní zkušebního systému v minimální výši 10 mil Kč bez DPH. Z textu referenční listiny bude patrný název akce, doba plnění, finanční objem. Dále bude obsahem osvědčení, zda dodávka probíhala ve stanovené kvalitě a osoba, u které lze informace ověřit včetně kontaktu na tuto osobu. Osvědčení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele. Za osobu oprávněnou jednat za objednatele se považuje osoba statutárního orgánu u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat za fyzickou osobu se považuje tato fyzická osoba, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí nabídky plná moc v originále nebo v ověřené kopii. Dle 56 odst. 1, písm. f) zákona o veřejných zakázkách - doklad o prokázání technické způsobilosti dodávaného zařízení formou osvědčení vystaveného příslušným orgánem pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími doklady prokazující způsobilost tohoto zařízení pro použití na trhu v ČR. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 8 /15

9 4.6 Forma splnění kvalifikace Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel má právo před uzavřením smlouvy požadovat doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a uchazeč, se kterým má být uzavřená smlouva podle 82 zákona, je povinen tyto doklady předložit Tam, kde dodavatel dokládá čestné prohlášení, musí být čestné prohlášení doloženo v originále podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis takové osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být prostá kopie zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace prokazováno Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do Fého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v 50 a násl. zákona. 4.7 Důsledek nesplnění kvalifikace Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle 59 zákona o veřejných zakázkách. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 9 /15

10 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Požadavky na zpracování ceny Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uveřejněnými v oznámení veřejné zakázky a zadávací dokumentací a to absolutní částkou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena v Kč. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s dodávkou, prácemi a uvedením zařízení do provozu tak, jak je zakázka vymezena v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Veškeré platby budou provedeny v českých korunách na základě daňových dokladů vystavených dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady podléhají kontrole zadavatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen zhotoviteli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti. 6. Platební podmínky 6.1 Platební podmínky Úhrada bude provedena v české měně po splnění veřejné zakázky na základě příslušného účetního dokladu vystaveného vybraným uchazečem; splatnost dokladu bude nejméně 21 dnů. Uchazeč je oprávněn vystavit doklad na základě záznamu o předání a převzetí plnění veřejné zakázky podepsaného zadavatelem. Platby budou prováděny následovně: 50 % po dodávce zařízení, 30 % po ověřovacím provozu, 20 % po zkušebním provozu. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 6.2 Podmínky, za kterých je možné nabídkovou cenu překročit Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 6.3 Dodatečné dodávky nebo služby Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 10 /15

11 V případě, že se při plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další dodávky nebo služby nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky, které bude nezbytné dodat pro řádné splnění účelu dodávky, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 7. Obchodní podmínky 7.1 Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, viz. Příloha č. 4. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Dodavatel je povinen respektovat obchodní podmínky, jež jsou součástí zadávací dokumentace, a žádná část návrhu smlouvy nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 7.2 Dodávka díla bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu 409 a následujících Obchodního zákoníku. 7.3 Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky. 7.4 Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 7.5 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena 7.6 Uchazeč doplní do návrhu kupní smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem ***** ). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu 51 odst. 6 zákona. 7.7 Zadavatel umožňuje, aby formou subdodávky byly realizovány pouze práce související s instalací systému a které je třeba provádět osobou mající příslušné oprávnění dle 8 vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. V případě, že tedy část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce uchazeče (v příloze návrhu smlouvy), které osoby budou subdodávku provádět (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle 17 písm. d) zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 11 /15

12 7.8 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. 7.9 Uchazeč předloží vlastní návrh smlouvy o záručním a pozáručním servisu, který však musí obsahovat požadavky zadavatele stanovené v článku Další požadavky zadavatele. 8. Způsob hodnocení nabídek 8.1 Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 odst. 1 písm. b) a 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu. 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotvírat, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje 69 zákona. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou. 9.3 Nabídky lze zasílat doporučeně na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností Advokátní kancelář Paroulek, Čelakovského 6, Blansko tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena osobě pověřené výkonem zadavatelských činností. Nabídky budou také přijímány v prostorách osoby pověřené výkonem zadavatelských činností v pracovních dnech a v čase od hodin do hodin. Nejpozději však do ve hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. 9.4 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 12 /15

13 uchazečem a zadavatelem. 9.5 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc) nebo PDF. 9.7 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky obsah nabídky Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje 68 zákona. Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každá v samostatné sloze nebo všechny společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny: ČÁST 1 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1. Vyplněný formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace 2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 2.3. doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 2.4. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů ČÁST 2 NÁVRH SMLOUVY 1. Návrh smlouvy o dílo upravující všechny nároky zadavatele na plnění této veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně záručních a servisních podmínek. Návrhy smluv (vlastní nabídka) vypracované ve smyslu Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být součástí nabídky) a opatřen otiskem razítka. 2. Popis a technické parametry nabízeného systému 3. Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku splnit (subdodavatelé) ČÁST 3 DALŠÍ NEDÍLNÉ SOUČÁSTI NABÍDKY 1. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona, jako plná moc apod. 2. Datový nosič (CD, DVD apod.) obsahující návrh smlouvy v elektronické podobě včetně jejích nedílných příloh. 3. Návrh smlouvy o pozáručním servisu Krycí list nabídky, čestná prohlášení, vyplněný formulář subdodavatelů a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 13 /15

14 10. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne dne v 09:00 hodin v sídle zadavatele Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i., Žižkova 22, Brno, knihovna. Uchazeč má právo se otevření obálek zúčastnit prostřednictvím zástupce v počtu max. 2 osob. Zástupce uchazeče se prokáže písemnou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče, kterou předloží komisi jmenované zadavatelem při prezenci účastníků. Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele a členů komise také zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty. Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Ze soutěže v otevřeném řízení budou vyloučeny nabídky: obsahově nekompletní vzhledem k podmínkám soutěže, nesplňující požadavky podle soutěžních podmínek, zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložených nabídkách nepravdivé údaje. Vyloučené nabídky se nehodnotí. S nabídkami, které byly vyřazeny, se bude nakládat v souladu se zákonem. 11. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené uchazečem Náklady spojené s účastí v soutěži zadavatel nehradí Zadavatel (objednatel) si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je uchazeč (zhotovitel) povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky (smlouvy) přistoupit Zhotovitel je přímo odpovědný za dodání předmětu zakázky včas, v potřebném množství a kvalitě Uchazeč podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah. Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 14 /15

15 11.9. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely této obchodní soutěže Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů (s výjimkou vzorků a ukázek) nebudou vráceny Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeč (dodavatel) se zavazuje: Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností kontrolním orgánům oprávněným provádět audit a kontrolu Programu, respektive projektu. 12. Připomínky a práva dodavatelů 12.1 Dodavatel je oprávněn k výhradě práva důvěrnosti údajů a skutečností předkládaných v nabídce; tímto právem však není dotčeno právo zadavatele a jeho poradních orgánů na hodnocení nabídek, jakož i právo na uvádění příslušných údajů ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Výhradu důvěrnosti údajů rovněž nelze uplatnit na informace a skutečnosti všeobecně známé nebo poskytnuté dodavateli zadavatelem, dále na poskytnutí údajů subjektům, jejichž oprávnění přístupu vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) resp. jiný obecně závazných právních předpisů Výhrady a připomínky věcného i formálního charakteru může dodavatel uvést v části nabídky, v níž je popis a specifikace dodavatelem nabízeného plnění veřejné zakázky. Uvedené výhrady a připomínky mají pro zadavatele pouze informativní charakter a nezakládají žádný závazek či povinnost zadavatele. 13. Přílohy Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky Příloha č. 3 Specifikace požadavků na systém Příloha č. 4 Obchodní podmínky V Brně dne Doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., Dr. h.c. ředitel Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Str. 15 /15

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky Maximální přípustná nabídková

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice zadávané dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka

Více

Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu

Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých.

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých. Název a sídlo zadavatele: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 219 Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 IČ: 70 10 69 75 DIČ: CZ70106975 (není plátcem

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU I. ZADAVATEL 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, IČ: 00020702,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích elektrických kabelů zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Zadávací dokumentace pro zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Zadávací dokumentace pro zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zadávací dokumentace pro zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více