Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, Provodov Šonov IČ: na akciovou společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 54908 Provodov Šonov IČ: 481 71 042 na akciovou společnost"

Transkript

1 Projekt změny právní formy Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, Provodov Šonov IČ: na akciovou společnost 1. Úvodní ustanovení. Změna právní formy družstva na akciovou společnost se řídí ustanoveními zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění. Změnou právní formy družstva na akciovou společnost družstvo nezaniká ani nepřechází jeho jmění na právního nástupce, pouze se mění jeho vnitřní právní poměry a právní postavení členů družstva. Záměr realizace změny právní formy družstva na akciovou společnost byl schválen na členské schůzi Agrodružstva Provodov konané dne Zároveň bylo představenstvu družstva uloženo připravit potřebné doklady k realizaci změny právní formy družstva na akciovou společnost. Hlavní důvody připravované změny právní formy spočívají ve zvýšení stability subjektu. 2. Firma, sídlo, identifikační číslo a další základní údaje družstva před změnou právní formy. Firma: Agrodružstvo Provodov Sídlo: Provodov 75, Provodov - Šonov Identifikační číslo: Právní forma: družstvo Údaje o zápisu v obchodním rejstříku: družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka Právní forma, jíž má družstvo nabýt. Změnou právní formy má družstvo nabýt formu akciové společnosti. 4. Firma družstva po změně právní formy. Akciová společnost, která vzejde z družstva v důsledku změny právní formy bude mít firmu AGROPROVODOV a.s.. 1

2 5. Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy. Tento projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni K tomuto datu byla zpracována i mezitímní účetní závěrka. 6. Stanovy společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Č l á n e k I. Návaznost činnosti v důsledku změny právní formy Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny právní formy navazuje na činnost Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, Provodov Šonov, IČ: Agrodružstvo Provodov vzniklo zápisem do obchodního rejstříku ke dni Č l á n e k I I. Firma a sídlo a sídlo společnosti 1. Firma společnosti zní: AGROPROVODOV a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Provodov 75, Provodov Šonov. 3. Identifikační číslo společnosti je Č l á n e k I I I. Předmět podnikání společnosti Zemědělská výroba Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2

3 Č l á n e k I V. Trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Č l á n e k V. Jednání a podepisování za společnost 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem společnosti. Č l á n e k V I. Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí 25, ,-Kč (slovy: Dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátjedentisícčtyřistadvacetjednakorunačeská). 2. Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši. Č l á n e k V I I. Akcie 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 331 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), 72 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (pět korun českých), 288 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), 73 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých), 682 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých), 686 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 672 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč (deset tisíc korun českých), 180 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 2. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. 3. Akcie jsou cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 3

4 Č l á n e k V I I I. Orgány společnosti 1. Společnost má tyto orgány: a) Valná hromada, b) Představenstvo, c) Dozorčí rada. 2. Společnost má zaveden dualistický systém vnitřní struktury společnosti. Č l á n e k I X. Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech (otázkách), které stanoví zákon nebo tyto stanovy. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí zákon nebo stanovy nesvěřují. 3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář'). Akcionář - právnická osoba - je prostřednictvím osoby, která za něj jedná, povinen předložit její aktuální výpis z obchodního rejstříku. Jednání valné hromady se zúčastňují i členové představenstva a dozorčí rady. 4. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 5. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. 6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 7. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. 8. Hlasování se vykonává aklamací pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada neurčí jinak. Vždy se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti. Podrobnosti způsobu svého jednání upraví podle potřeby valná hromada svým usnesením. 9. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo. 10. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období (kalendářní rok), nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 11. Valnou hromadu svolává představenstvo. 4

5 12. Valná hromada se svolává pozvánkou. Představenstvo pozvánku zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady nebo ji osobně v téže lhůtě proti podpisu akcionáře doručí. Ve stejném předstihu představenstvo uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti. 13. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. 14. Celkový počet hlasů ve společnosti je 25, hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojen jeden hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5,- Kč je spojeno pět hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč je spojeno deset hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč je spojeno padesát hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojeno sto hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno tisíc hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno deset tisíc hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno sto tisíc hlasů. 15. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, u právnických osob svým statutárním orgánem nebo jiným svým pracovníkem k tomu písemně pověřeným. Při výkonu akcionářských práv se může akcionář nechat zastoupit zmocněncem. Zmocnění musí být odevzdáno u prezence nejpozději před zahájením valné hromady. Č l á n e k X. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 2. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva způsobem uvedeným v čl. V. stanov. 3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 4. Představenstvo má 5 (pět) členů. 5. Funkční období člena představenstva je 5 (pěti)-leté. Opětovná volba člena představenstva je možná. 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. 7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a odvolává je z funkce. 8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. 9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 10. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo zvolený člen představenstva. 5

6 11. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a předsedajícím určený zapisovatel. 12. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 13. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti 14. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 15. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. Každý z členů představenstva má 1 (jeden) hlas. 16. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Č l á n e k X I. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nemůže být zároveň členem představenstva. 3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pěti) leté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. 5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a odvolává jej z funkce. 6. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. 7. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. 8. Členové dozorčí rady kontrolují a jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Valné hromadě a představenstvu předkládá závěry a doporučení týkající se zejména: a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu; b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti; c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek. 6

7 9. Dozorčí rada přezkoumává roční řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 10. Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. 11. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. 12. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 13. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 14. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 15. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. 16. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápisu se jmenovitě uvedenou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Č l á n e k X I I. H o s p o d aření společnosti 1. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: a) zákonem stanovené odvody a daně, b) příděly do fondů společnosti, pokud budou zřízeny, c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, d) k vyplacení podílu na disponibilním zisku akcionářům ve formě dividend nebo členům orgánů společnosti ve formě tantiém. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 2. O způsobu krytí případných ztrát vzniklých při hospodaření společnosti v uplynulém kalendářním roce rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí: a) nerozdělený zisk z minulých období, b) ostatní fondy tvořené ze zisku, c) kapitálové fondy. 7

8 Č l á n e k X I I I. Zveřejňování předepsaných skutečností 1. Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost předepsaným způsobem, jinak způsobem určeným pro svolání valné hromady a dále na informační desce společnosti v sídle společnosti. 2. Představenstvo uveřejní způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa kde je účetní závěrka k nahlédnutí následující hlavní údaje z účetní závěrky: aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, výkony, výkonová spotřeba, přidaná hodnota, odpisy a výsledek hospodaření po zdanění. Č l á n e k X I V. Další a závěrečná ustanovení 1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada nebo jejich člen. 2. Na účastnické cenné papíry (akcie) společnosti se nepoužijí odstavce 1 a 2 ustanovení 322 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 323 a 324 tohoto zákona, týkající se veřejného návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích dvanácti měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu. 3. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně proti podpisu. 4. Právní poměry ve společnosti jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 5. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. 8

9 7. Zvláštní výhody, které družstvo poskytuje členům statutárního orgánu, kontrolní komise nebo znalci pro ocenění jmění. Družstvo neposkytuje žádnému z členů představenstva kontrolní komise, znalci ani žádné jiné fyzické nebo právnické osobě žádné výhody v souvislosti se změnou právní formy z družstva na akciovou společnost. 8. Členové představenstva a dozorčí rady po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Představenstvo Statutárním orgánem akciové společnosti, jež vzejde procesem změny právní formy z družstva, bude představenstvo. V souladu s návrhem stanov akciové společnosti bude mít představenstvo pět členů. Počet členů představenstva akciové společnosti je tedy navrhován ve stejné výši, jako činí počet členů představenstva družstva. Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou členy představenstva následující osoby: Josef Vaněček, Provodov 71, Provodov Šonov Zdeněk Kosinka, Vysokov 145, Vysokov Zdeněk Bareš, Šonov 24, Provodov Šonov Václav Macek, Vrchoviny 35, Nové Město nad Metují Stanislav Svoboda, Lhotky 35, Náchod V souladu s návrhem nových stanov akciové společnosti si členové představenstva zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Dozorčí rada Kontrolním orgánem akciové společnosti, jež vzejde procesem změny právní formy z družstva, bude dozorčí rada. V souladu s návrhem stanov akciové společnosti bude mít dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady akciové společnosti je tedy navrhován ve stejné výši, jako činí počet členů kontrolní komise družstva. Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou členy dozorčí rady následující osoby: - Václav Rydlo, Šonov u Nového Města nad Metují čp. 156, Provodov Šonov, - Josef Rousek, U Lesa 719, Nové Město nad Metují, - Jana Vítová, Starkoč u Vysokova čp. 75. V souladu s návrhem nových stanov akciové společnosti si členové dozorčí rady zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Stanovy akciové společnosti neupravují volbu některých členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. 9

10 9. Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, údaje o tom, zda akcie budou vydány jako cenný papír nebo jako zaknihovaný cenný papír anebo budou imobilizovány, pravidla postupu a doba pro vydání akcií. Základní kapitál společnosti bude činit 25, ,- Kč. Základní kapitál společnosti bude rozdělen na: 331 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), 72 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (pět korun českých), 288 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), 73 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých), 682 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých), 686 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 672 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč (deset tisíc korun českých), 180 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč (jednosto tisíc korun českých). Akcie, které budou jednotlivým akcionářům vydávány po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou v souladu s návrhem stanov akciové společnosti znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Bude se jednat o akcie kmenové. Akcie budou vydány jako cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Po zápisu změny právní formy družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku budou každému akcionáři (dřívějšímu členu družstva) vydány akcie odpovídající výši jeho členského vkladu. Akcie budou konkrétnímu akcionáři vydány ve skladbě jmenovitých hodnot, která bude odpovídat výši jeho členského vkladu. Seznam s uvedením jmenovitých hodnot a počtů kusů akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku tvoří přílohu tohoto projektu. Akciová společnost začne vydávat akcie po uplynutí 10 dnů ode dne zápisu změny právní formy z družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku. Od uvedeného dne si akcionáři budou moci akcie vyzvedávat v sídle společnosti na adrese Provodov 75, na sekretariátu v pracovní dny v době od 9,00 do 14,00 hod. Akcionáři jsou povinni si akcie vyzvednout do 90 dnů ode dne, kdy akciová společnost začne akcie vydávat. Nevyzvednuté akcie zůstanou uloženy v sídle společnosti. Tyto akcie budou majetkem akcionáře, který si je bude moci vyzvednout dodatečně. Akcie budou zapsány do seznamu akcionářů, který povede společnost. 10

11 10. Posudek znalce o ocenění jmění družstva. Dochází-li ke změně právní formy z družstva na akciovou společnost, je družstvo povinno nechat ocenit své jmění posudkem znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, tj. ke dni Na základě návrhu družstva byl Okresním soudem v Náchodě pro ocenění majetku družstva soudem jmenován znalec JUDr. Václav Hrnčíř, bytem Provodov 84, Provodov Šonov. Jmenovaný znalec byl Krajským soudem v Hradci Králové zapsán dne pod Sp.r. 3313/99 jako znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků. Podle znaleckého posudku číslo /14 ze dne stanovil znalec JUDr. Václav Hrnčíř hodnotu jmění Agrodružstva Provodov, IČ: částkou 32, ,- Kč. Pro ocenění byla zvolena metoda nákladová, porovnávací a podle jmenovité hodnoty. Ze závěru posudku znalce vyplývá, že zjištěná hodnota jmění družstva odpovídá výši základního kapitálu akciové společnosti podle projektu změny právní formy a stanov akciové společnosti. Znalecké ocenění jmění družstva má při změně právní formy pouze kontrolní funkci. Výše zapsaného základního kapitálu akciové společnosti nesmí být vyšší, než vlastní jmění družstva určené znalcem. Ocenění majetku dle znaleckého posudku se nepromítá do účetnictví společnosti. 11. Závěrečná ustanovení. Tento projekt změny právní formy bude k nahlédnutí pro členy družstva v sídle družstva na adrese Provodov 75, minimálně jeden měsíc před plánovaným schválením změny právní formy členskou schůzí družstva. Součástí projektu změny právní formy je návrh stanov akciové společnosti. Společně s projektem změny právní formy budou k nahlédnutí i následující dokumenty: - posudek znalce JUDr. Václava Hrnčíře číslo /14 ze dne zpráva představenstva o změně právní formy družstva na akciovou společnost - mezitímní účetní závěrka Informace o změně právní formy družstva na akciovou společnost bude dále ve stejném termínu zveřejněna prostřednictvím Obchodního věstníku formou odkazu oznamujícího uložení projektu změny právní formy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové včetně upozornění pro věřitele na jejich práva a projekt změny právní formy bude uložen do sbírky listin rejstříkového soudu. Změna právní formy je představenstvem navrhována ke schválení na členské schůzi, která bude svolána na den od 17,00 hod do kulturního domu Orelna v Šonově u Nového Města nad Metují. Právní účinky změny právní formy družstva na akciovou společnost nastanou dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. 11

12 Realizace změny právní formy družstva na akciovou společnost nebude mít žádný vliv na kontinuitu práv a povinností, závazků a pohledávek vůči třetím osobám a příslušným orgánům a institucím. Přílohou tohoto projektu je seznam s uvedením jmenovitých hodnot a počtů kusů akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. V Provodově dne Josef Vaněček Zdeněk Kosinka předseda představenstva místopředseda představenstva 12

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11)

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti 1. Akciová společnost (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění I. Založení akciové společnosti Článek 1 Akciová společnost ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici č.p. 354, 517 11 Javornice, okres Rychnov

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

S T A N O V Y. Část I.

S T A N O V Y. Část I. S T A N O V Y obchodní společnosti TAGROS a. s. IČO: 60793066 se sídlem Troubelice č.24,783 83 Troubelice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.b,vl.979 Část I. Založení akciové

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Pozvánka na náhradní valnou hromadu Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti LEAR, a.s. se sídlem Brno, Pod sídlištěm 3, PSČ 636 00, IČ 00219282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 213, Představenstvo

Více

Navrhovaný pořad jednání:

Navrhovaný pořad jednání: POZVÁNKA na zasedání řádné valné hromady společnosti MOLEDA, a.s. se sídlem Praha 3, Havlíčkovo náměstí 189/2, PSČ 130 00, IČ 265 07 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

S T A N O V Y. EKOLTES Hranice, a.s. Článek I. Obchodní firma, sídlo a trvání společnosti

S T A N O V Y. EKOLTES Hranice, a.s. Článek I. Obchodní firma, sídlo a trvání společnosti S T A N O V Y EKOLTES Hranice, a.s. 1. Obchodní firma: EKOLTES Hranice, a.s. 2. Sídlo: Zborovská 606, Hranice 3. Identifikační číslo: 61974919 4. Internetové stránky: www.ekoltes.cz 5. Společnost se zakládá

Více

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 20. 9. 2014 Ad 1) Doplňující dokument byl zpracován na základě dopisu ČNB Upozornění

Více

Stanovy společnosti. Teplo Přerov a.s.

Stanovy společnosti. Teplo Přerov a.s. Stanovy společnosti Teplo Přerov a.s. se sídlem Přerov, Přerov I- Město, Blahoslavova 1499/7 ze dne.. Akciová společnost Teplo Přerov a.s. (dále jen společnost) byla založena rozhodnutím jediného zakladatele

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost )

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) 1. FIRMA SPOLEČNOSTI---------------------------------------------------------------------------- 1.1 Firma Společnosti je: Gotberg, a.s. -------------------------------------------------------------------

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. června 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. června 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. června 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. MD Access, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. MD Access, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MD Access, a.s. 2014 O B S A H A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. FIRMA SPOLEČNOSTI... 4 2. SÍDLO SPOLEČNOSTI... 4 3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI... 4 B. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

--------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.-------------

--------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.------------- --------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.------------- Město Nová Paka, identifikační číslo 271888, se sídlem Dukelské náměstí čp. 39, 509 24 Nová Paka, usnesením Zastupitelstva města Nová

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

strana první NZ 56/2013 N 63/2013

strana první NZ 56/2013 N 63/2013 strana první NZ 56/2013 N 63/2013 Třetí stejnopis N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne osmnáctého června roku dvou tisícího třináctého (18.6.2013) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Jednací řád KlimNet z. s.

Jednací řád KlimNet z. s. Čl. 1 Základní ustanovení Jednací řád KlimNet z. s. 1. Spolek KlimNet z. s. se sídlem: 28. října 141, 742 83 Klimkovice, IČ: 26666936 (dále jen Spolek ) vydává v souladu se stanovami Spolku následující

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Za prvé: Obchodní firma Obchodní firma společnosti je Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Za druhé: Sídlo společnosti

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

NOVOSEDLICKÁ, a. s. v likvidaci

NOVOSEDLICKÁ, a. s. v likvidaci STANOVY akciové společnosti NOVOSEDLICKÁ, a. s. v likvidaci I. ZAKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma společnosti zní: NOVOSEDLICKÁ, a s. v likvidaci Sídlo společnosti

Více

POZVÁNKA. Statutární ředitel společnosti Keen Software House a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu. na úterý dne 28.6.2016 ve 14.

POZVÁNKA. Statutární ředitel společnosti Keen Software House a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu. na úterý dne 28.6.2016 ve 14. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Keen Software House a.s. se sídlem Praha 8 Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00 IČO 286 40 608 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

Založení, název a sídlo komory

Založení, název a sídlo komory STANOVY BRITSKÉ OBCHODNÍ KOMORY V ČESKÉ REPUBLICE 1. Založení, název a sídlo komory 1.1 Britská obchodní komora v České republice (dále jen komora ) je založena podle ustanovení 49 odst.2 zákona č.42/1980

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

MyFlat Property, s.r.o. Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5 Smíchov

MyFlat Property, s.r.o. Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5 Smíchov MyFlat Property, s.r.o. Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5 Smíchov Projekt rozdělení obchodní společnosti odštěpením se vznikem jedné nové společnosti sestavený dle 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o pįeměnách

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. se dnem, v němž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUCENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUCENÍM N 380 /2013 Pivovar Kácov s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, V Malých Domech II 383/9, PSC 147 00, identifikacní císlo 264 43619, jednající jednatelem panem Ing. Davidem Horejším, datum narození 13. kvetna

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Valná hromada. V.2014 (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net CO je to valná hromada Nejvyšší orgán společnosti, Mění stanovy, Rozhoduje o volbě členů dalších orgánů

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA Zastupitelstvo města Přerova vydalo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 340/2014 N 379/2014 Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne jedenáctého října roku dvatisícetřináct (11.10.201) JUDr. Hanou Kožiakovou, notářem se sídlem v Opavě,

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více