STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102"

Transkript

1 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: Čl.1 NÁZEV Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové (dále jen společenství) Čl.2 SÍDLO Sídlem společenství je Hradec Králové, Labská Kotlina 971, PSČ Čl.3 PODSTATA A ÚČEL SPOLEČENSTVÍ 1. Společenství je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. 2. Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. 3. Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. 4. Společenství je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku. Čl.4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLEČENSTVÍ 1. Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. ( 1175 odst. 1 NOZ) 2. Vlastník jednotky je povinen udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání. ( 1175 odst. 2 NOZ) 3. Každý člen společenství je oprávněn účastnit se zasedání shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí společenství, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání shromáždění. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by společenství způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. ( 251 NOZ) 4. Každý člen společenství je povinen plnit usnesení orgánů společenství, řídit se jejich rozhodnutími a dodržovat stanovy. 5. Každý člen společenství je povinen řádně a včas hradit zálohy na úhradu za služby a příspěvky na správu domu a pozemku, příp. příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizaci domu. 6. Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, je povinen oznámit to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. ( 1177 odst. 1 NOZ) 7. Vlastník jednotky je povinen oznámit společenství bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 (tři) měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. ( 1177 odst. 2 NOZ) 1

2 8. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě. ( 1178 NOZ) 9. Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. ( 1179 NOZ) 10. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, je povinen umožnit do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. ( 1182 NOZ) 11. Vlastník jednotky se musí zdržet všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, tepla a jiných energií. ( 1183 odst. 1 NOZ) 12. Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 11., nahradí vlastníku jednotky škodu společenství. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám. ( 1183 odst. 2 NOZ) 13. Není-li dohodnuto jinak, je každý člen společenství povinen podílet se na úklidu společných prostor domu, odklízení sněhu, udržování schůdnosti chodníků apod., a to dle rozpisu schváleného výborem. PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU A POZEMKU A PRO UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ Čl.5 SPRÁVA DOMU A POZEMKU Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku. ( 1189 NOZ) Čl.6 ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVY DOMU A POZEMKU 1. Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména: 1.1. provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady, 1.2. revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu, 1.3. údržba pozemku, 1.4. současně s uplatněním práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, také oprávnění v odůvodněných případech požadovat předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části. 2. Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména: 2.1. zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle příslušných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z právních předpisů týkajících se správy domu a pozemku, 2.2. vedení seznamu členů společenství a evidence počtu uživatelů jednotlivých bytů, 2

3 2.3. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání, 2.4. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, 2.5. uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství a z usnesení shromáždění přijatých v souladu s právními předpisy a se stanovami společenství, 2.6. činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv, 2.7. výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek. 3. Neplní-li vlastník jednotky povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, je osoba odpovědná za správu domu oprávněna činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Právo vlastníka jednotky činit opatření k nápravě tím není dotčeno. 4. Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zejména: 4.1. zajištění činností spojených se správou domu a pozemku, 4.2. zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo, 4.3. pojištění domu, 4.4. nájmu společných částí domu a 4.5. zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek, ke kterým nemá osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávnění je provozovat, jako jsou domovní kotelny, výměníkové (předávací) stanice, dieselagregáty a podobná vyhrazená technická zařízení. 5. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku je oprávněna, určí-li tak shromáždění, uzavřít nebo měnit smlouvu s osobou, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku. Uzavřením této smlouvy nemůže být dotčena rozhodovací působnost orgánů společenství stanovená zákonem nebo určená stanovami společenství. 6. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku dozírá na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany. Čl.7 PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ 1. Vlastník jednotky je oprávněn - užívat společné části domu a pozemku spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě a jednat tak, aby dodržoval svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona a těchto stanov, - užívat společné části pouze způsobem odpovídajícím povaze společných částí a jejich obvyklému užívání, dodržovat přitom bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární bezpečnost, - dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel pro užívání společných částí, včetně případného domovního řádu. 2. Vlastník jednotky není oprávněn umisťovat ve společných částech jakékoliv předměty (na společných chodbách, na společných balkonech či lodžiích přístupných přímo ze společné chodby nebo ze společného schodiště). Pokud by tak učinil, je oprávněno společenství po předchozí výzvě takové předměty ze společných částí odstranit a vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené. 3. Vlastník jednotky je povinen zajistit, aby po společných částech volně nepobíhala žádná jím chovaná domácí zvířata nebo domácí zvířata osob, které bydlí nebo jsou na návštěvě v bytě vlastníka jednotky. Pokud tato zvířata znečistí společné části domu, je povinen na svůj náklad zajistit úklid tohoto znečištění. 4. Vlastník jednotky a osoby s ním v bytě pobývající se dále řídí ustanoveními Domovního řádu, pokud je společenstvím vydán usnesením shromáždění, který určuje další podrobnosti o pravidlech pro užívání společných částí, zamykání domu, užívání společné prádelny, apod. 3

4 5. Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníků, které způsobí vlastník jednotky sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, je povinen odstranit na své náklady. 6. V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich užívání, nebo např. umístí ve společných částech některé předměty anebo jinak užívá společné části v rozporu s obvyklým užíváním, k němuž je oprávněn každý vlastník jednotky, vyzve jej společenství k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude společenství postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky. Čl.8 HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ PŘI SPRÁVĚ DOMU A POZEMKU 1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství. 2. Příjmem společenství jsou zejména 2.1. příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle 1180 občanského zákoníku, 2.2. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle 1180 občanského zákoníku, 2.3. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 2.4. úroky z vkladů na bankovních účtech společenství, 2.5. penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím, 2.6. pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a 2.7. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství. 3. Příjmem společenství nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to ani v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství; jde zejména o tyto příjmy 3.1. nájemné z pronájmu společných částí domu, 3.2. úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a 3.3. příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby. Tyto příjmy jsou příjmy vlastníků jednotek. 4. Vlastníci jednotek se mohou se společenstvím dohodnout, že příjmy uvedené v odst. 3. tohoto článku budou převedeny do dlouhodobých záloh na opravy a údržbu domu. PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU, PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY Čl.9 PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU 1. Společenství je povinno sestavit pro každé účetní období, jímž se rozumí kalendářní rok, rozpočet. Za sestavení rozpočtu odpovídá výbor. 2. Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je vyrovnanost rozpočtu a použití prostředků pouze na účel, na který byly určeny, tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější. 3. V rozpočtu se stanoví výše předpokládaných nákladů (kalkulace) souvisejících s vlastní činností týkající se správy domu a pozemku kromě nákladů na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace. Při stanovení výše těchto nákladů se vychází zejména ze skutečnosti jednotlivých druhů nákladů v předchozích obdobích s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen, ke 4

5 smluvním ujednáním s dodavateli a případně i ke změně v druzích nákladů pro budoucí období. 4. Stanoví se předpokládaná potřeba běžných oprav a údržby na základě zkušeností s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším potřebám v běžném období. 5. Stanoví se plán potřebných oprav většího rozsahu, případně rekonstrukcí nebo modernizací a stavebních úprav. Kromě toho se vezme v úvahu i potřeba očekávaných oprav většího rozsahu s ohledem na stáří domu, které se mohou v budoucnu v delším časovém horizontu předpokládat v důsledku opotřebení časem. 6. Rozpočet nákladů pod bodem 3. a 4. se stanoví na roční období. Rozpočet nákladů uvedených pod bodem 5. se stanoví na delší než roční období a z něho se s přihlédnutím k celkovému objemu stanoví podíl na 1 (jeden) rok. 7. Rozpočet schvaluje shromáždění. 8. Společenství může na krytí potřebných oprav a technického zhodnocení společných částí domu uzavřít smlouvu o úvěru. Výši a podmínky úvěru schvaluje shromáždění. 9. Přílohou rozpočtu musí být plán údržby, oprav a dalších prací, u nichž bude cena za jednotlivý případ vyšší než 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu jednotku. Čl.10 PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU 1. Vlastník jednotky je povinen přispívat na správu domu ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. 2. Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. 3. Náklady vlastní správní činnosti podobné nákladům uvedeným v odst. 2. se rozumí zejména: 3.1. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství, 3.2. náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody, 3.3. náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy, 3.4. náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné a 3.5. náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku. Čl.11 ÚHRADA CEN SLUŽEB A ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE 1. Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu. ( 3 odst. 1 zák. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty) 2. O rozsahu poskytovaných služeb rozhodne společenství na shromáždění. ( 3 odst. 2 zák. 67/2013 Sb.) 3. Poskytovatelem služeb je společenství, příjemcem služeb vlastník jednotky. ( 1 písm. a), b) zák. 67/2013 Sb.) 4. Vlastník jednotky je povinen platit měsíční zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od skončení zúčtovacího období. ( 1181 odst. 1 NOZ, 7 odst. 1 zák. 67/2013 Sb.) 5. Výše zálohy se stanoví vždy na kalendářní rok, v průběhu roku smí být měněna jen v míře odpovídající změně ceny služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od 1. (prvního) dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde. ( 4 odst. 4 zák. 67/2013 Sb.) 5

6 6. Nerozhodne-li shromáždění o výši záloh nejpozději do konce předchozího kalendářního roku, stanoví se výše záloh podle 4 odst. 2, 3 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, nebo jiného obecně závazného právního předpisu platného a účinného k 1. (prvnímu) dni období, na které se výše záloh stanoví. 7. O rozúčtování nákladů na služby, vyjma nákladů na dodávku tepla a centralizovanou dodávku vody, rozhoduje shromáždění. ( 5 zák. 67/2013 Sb.) 8. Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování vody se rozúčtují na základě ujednáním všech vlastníků jednotek. ( 6 odst. 1 zák. 67/2013 Sb.) 9. Nerozhodne-li shromáždění o způsobu rozúčtování služeb nejpozději do konce předchozího kalendářního roku, provede se rozúčtování podle 5 odst. 2 a 6 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., nebo jiného obecně závazného právního předpisu platného a účinného k 1. (prvnímu) dni období, na které se výše záloh stanoví. 10. Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh obecně závazným právním předpisem, jsou splatné k témuž dni do 3 (tří) měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4. ( 1181 odst. 2 NOZ) 11. Vyúčtování záloh schvaluje shromáždění. 12. Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 (pěti) měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. ( 8 odst. 1 zák. 67/2013 Sb.) 13. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů podle odstavce 12, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení námitky.( 8 odst. 2 zák. 67/2013 Sb.) Čl.12 ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ 1. Orgány společenství jsou: 1.1. shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen shromáždění), 1.2. výbor společenství (dále jen "výbor"), 1.3. kontrolní komise ( 262 a násl. NOZ). 2. Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu. 3. Délka funkčního období členů volených orgánů společenství činí 5 (pět) let ode dne zvolení nebo ode dne, který byl při volbě určen jako počátek výkonu funkce. Po uplynutí funkčního období vykonávají dosavadní členové voleného orgánu své funkce do doby zvolení nového orgánu nebo do dne určeného při volbě jako počátek výkonu funkce, nejdéle však po dobu 3 (tří) měsíců ode dne uplynutí funkčního období. 4. Členství ve voleném orgánu končí v průběhu funkčního období také odstoupením z funkce nebo odvoláním z funkce podle těchto stanov. Členství ve voleném orgánu skončí také dnem, kdy došlo k zániku členství ve společenství. 5. Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením o svém odstoupení došlým společenství a adresovaným tomu orgánu, jehož je členem. Funkce odstoupivšího člena voleného orgánu zaniká uplynutím 2 (dvou) měsíců po doručení prohlášení o odstoupení. 6. Pokud počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu, může orgán povolat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění vlastníků, kdy musí dojít k příslušné volbě (pokud stanovy kooptaci neumožňují, uplatní se ustanovení NOZ o jmenování opatrovníka právnické osoby soudem). 7. Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů voleného orgánu spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena voleného orgánu, jehož výkon funkce skončil před uplynutím funkčního období. Předpoklady způsobilosti pro zvolení náhradníkem se řídí ustanovením odstavce 8 tohoto článku. 8. Členem voleného orgánu může být jen ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný podle zákona upravujícím živnostenské podnikání; jde-li o osobu, jejíž úpadek byl osvědčen a od skončení 6

7 insolventního řízení neuplynuly v době volby alespoň 3 (tři) roky, může se stát členem voleného orgánu jedině v případě, že to předem oznámila na shromáždění. 9. Podmínkou pro vznik členství ve statutárním orgánu není vlastnictví bytu v domě. 10. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen statutárního orgánu. Tento zástupce právnické osoby musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 8 tohoto článku a vykonává zastupování v orgánu osobně. 11. Člen voleného orgánu fyzická osoba vykonává funkci osobně, je však oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ (pro jednotlivou schůzi) jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 12. Člen voleného orgánu, který přijal funkci, se tímto zavazuje, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce nestačí. Vezme-li na sebe funkci, ačkoliv ví, že ji nebude schopen řádně zastávat, má rezignovat, jinak se jedná o nedbalost. 13. Členové voleného orgánu mají nárok na odměnu za výkon funkce pouze v případě, že poskytovávání odměny schválí shromáždění, které také schvaluje výši této odměny. Schválenou výši odměny za výkon funkce může shromáždění svým usnesením odejmout nebo její výši snížit z důvodů, že člen orgánu svoji funkci nevykonával např. tím, že se neúčastnil nebo jen v malé míře účastnil jednání voleného orgánu, anebo svoji funkci vykonával nedbale. 14. Z jednání orgánu se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předsedající. Zápis vyhotovuje buď předsedající, nebo zvolený zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající spolu se zvoleným zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, pokud byl zvolen. Zápis musí obsahovat alespoň datum a místo konání, kdo je svolal, kdo mu předsedal, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Čl.13 SHROMÁŽDĚNÍ 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění. 2. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží. ( 1206 odst. 1 NOZ) 3. Do výlučné pravomoci shromáždění patří ( 1208 NOZ): 3.1. změna stanov, 3.2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, 3.3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, 3.4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, 3.5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, 3.6. rozhodování o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení, o změně účelu užívání domu nebo bytu, o změně podlahové plochy bytu, o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, o změně podílu na společných částech, o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o buď opravy způsobené havárií na společných částech, nebo o údržbu a opravy uvedené ve schváleném rozpočtu, 3.7. udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného, 7

8 k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru, k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti, rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 4. K nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví společenství nebo k jinému nakládání s nimi může shromáždění dát předchozí souhlas jedině, jde-li o nabytí nemovité věci pro účely správy domu a pozemku; rozhodování v této záležitosti výboru společenství nepřísluší. 5. Ke sjednání úvěru a k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, je oprávněno shromáždění dát souhlas jedině pro účely správy domu a pozemku, především pro opravy, úpravy společných částí nebo změny stavby, jejichž realizace byla schválena usnesením shromáždění. 6. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor; shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu hlasů. Nesplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat sami žadatelé. Náklady na svolání nese společenství. Svolavateli určený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění. ( 1207 NOZ) 7. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jako bylo svoláno. Stane-li se tak méně než 7 (sedm) dní před oznámeným datem zasedání, nahradí společenství členům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno na žádost vlastníků jednotek, lze je odvolat či odložit jen s jejich souhlasem. 8. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která musí být zaslána vlastníkům nejméně 15 (patnáct) dnů před konáním a současně vyvěšena ve společných prostorách domu na místě obvyklém pro vyvěšování oznámení. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit. Mají-li být na shromáždění voleni členové výboru, musí pozvánka obsahovat i jméno a příjmení, resp. obchodní firmu a IČO navrhovaných osob. Pokud člen společenství oznámil společenství adresu elektronické pošty, zasílá se mu pozvánka jen elektronickou poštou, popř. osobně. 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny v programu jednání schůze shromáždění uvedeném v pozvánce, lze na schůzi shromáždění rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků jednotek. ( 253 odst. 3 NOZ) 10. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor. 11. Člen společenství může být na jednání shromáždění zastoupen zástupcem na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a v případě, že je určena k zastupování na více jednáních shromáždění v určitém časovém období, musí to v ní být výslovně uvedeno. Úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci se nevyžaduje. 12. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.( 1206 odst. 2 NOZ) 13. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. 14. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.( 1214 NOZ) 15. Na shromáždění se hlasuje veřejně. 16. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. ( 1209 odst. 1 NOZ) 8

9 17. Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. ( 1209 odst. 2 NOZ) 18. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání shromáždění, přijatá usnesení, výsledky hlasování, námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování, označení spoluvlastníků jednotky, kteří hlasovali za společného člena. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis musí být vyhotoven do 30 (třiceti) dnů od zasedání. ( 254 odst. 1 NOZ) Každý člen společenství má právo nahlížet do zápisů ze zasedání, musí však o nahlédnutí požádat alespoň 7 (sedm) dní předem. Do zápisů lze nahlížet buď v sídle společenství, nebo ve společných prostorách domu. Člen si může ze zápisů pořizovat výpisy a opisy. Čl.14 ROZHODOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ MIMO ZASEDÁNÍ 1. Osoba, která je oprávněna svolat shromáždění, může v písemné formě navrhnout, aby vlastníci jednotek rozhodli o navržených záležitostech mimo zasedání. Tato forma rozhodování je přípustná kdykoliv. ( 1210 NOZ) 2. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí 15 (patnáct) dní. ( 1211 NOZ) 3. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. (1212 NOZ) 4. Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství ten, kdo usnesení navrhl. ( 1213 NOZ) 5. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. ( 1214 NOZ) Čl.15 VÝBOR 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor má 3 (tři) členy. Výbor je kolektivním orgánem. 2. Výboru náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují shromáždění. ( 163 NOZ) 3. Výbor zejména: 3.1. jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo, 3.2. svolává shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání a řídí a organizuje jednání, 3.3. odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení, 3.4. odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod., 3.5. sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb, 3.6. sděluje vlastníkům jednotek výši jejich zálohy na úhradu příspěvku na náklady spojené se správou společných částí domu, popřípadě dalších příspěvků, 3.7. činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby, 3.8. má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby než vlastník jednotky dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena. 9

10 4. V působnosti výboru je dále rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnně částky ,- Kč (deset tisíc korun českých), dále o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu ,- Kč (deset tisíc korun českých). 5. V působnosti výboru je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech. 6. K uzavření smlouvy o úvěru, který přijme společenství, a ke všem změnám smlouvy o úvěru je nutný předchozí souhlas shromáždění. 7. Pokud společenství přijalo úvěr nebo půjčku, je výbor povinen v případě prodlení vlastníka s placením 3 (tří) nebo více splátek úvěru podat proti dlužníkovi žalobu (návrh na vydání platebního rozkazu), a bude-li společenství pohledávka pravomocně přisouzena, je povinen neprodleně podat žádost o zápis zástavního práva k jednotce dlužníka do katastru nemovitostí. 8. Výbor může svým usnesení rozdělit svou působnost podle jednotlivých oborů mezi jednotlivé členy. ( 156 odst. 2 NOZ) 9. Prvními členy výboru byli zvoleni: 9.1. MILAN KNITTEL, dat. nar. 2. dubna 1968, bytem Hradec Králové, Labská Kotlina 971, PSČ 50002, 9.2. Ing. JAROSLAV CHARVÁT, dat. nar. 18. května 1941, bytem Hradec Králové, Labská Kotlina 970, PSČ 50002, 9.3. Ing. JAROSLAV CHARVÁT, dat. nar. 18. května 1941, bytem Hradec Králové, Labská Kotlina 970, PSČ Čl.16 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČENSTVÍ 1. Výbor zastupuje společenství a navenek za společenství jedná svým předsedou. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje člen výboru a v době nepřítomnosti předsedy i místopředsedy zastupuje předsedu člen výboru (v pořadí, které určí svým usnesením výbor při volbě předsedy a místopředsedy, pokud je zvoleno více členů výboru). Písemné právní jednání, které činí výbor za společenství, podepisuje předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda, spolu s dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, považuje se podpis místopředsedy za podpis dalšího člena výboru. Za společenství člen výboru podepisuje tak, že k názvu společenství připojí svůj podpis. ( 161 NOZ). 2. Je-li pro právní jednání předepsána písemná forma, je nezbytný podpis dvou členů výboru. Čl.17 PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE VÝBORU, ODPOVĚDNOST ČLENŮ VÝBORU 1. Členem výboru může být osoba fyzická (člověk) i právnická (korporace). 2. Podmínkou členství ve výboru není vlastnictví bytu v domě. ( 1205 odst. 2 NOZ) 3. Je-li členem výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. ( 154 NOZ) 4. Fyzická osoba musí být plně svéprávná ( 15 NOZ) ve smyslu 30 NOZ. Je-li členem výboru osoba právnická, musí být plně svéprávný její zástupce ve výboru. ( 1205 odst. 2 NOZ) 5. Člen výboru musí být bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, tj. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem činnosti společenství, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. 6. Bezúhonnost se prokazuje: 6.1. u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, 6.2. je-li člen výboru občanem jiného členského státu Evropské unie, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, výpisem z českého Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož 10

11 je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 (tři) měsíce, 6.3. je-li člen výboru občanem jiného státu než státu uvedeného v odst. 6.2, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 (tři) měsíce. 7. Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. ( 159 odst. 1 NOZ) 8. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. ( 159 odst. 2 NOZ) 9. Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství škoda a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí. 10. Nenahradil-li člen výboru společenství škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za jeho dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společenství nemůže domoci. ( 159 odst. 3 NOZ) Čl.18 VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ VE VÝBORU 1. Členy výboru volí shromáždění. 2. Funkční období člena výboru činí 5 (pět) let a počíná dnem jejich zvolení. Na svém prvním zasedání výbor zvolí předsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy. 3. Shromáždění může rozhodnout, že členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce, a určí její výši. 4. Člen výboru může být volen opakovaně. 5. Člen výboru může být během funkčního období shromážděním odvolán, a to i bez uvedení důvodu. 6. Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců od dojití prohlášení společenství. ( 160 NOZ) 7. Pozbytím vlastnictví jednotky v domě členství ve výboru nezaniká. 8. Výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může za člena, jemuž zaniklo členství, kooptovat na dobu do nejbližšího zasedání shromáždění náhradní členy. Čl.19 ZASEDÁNÍ VÝBORU 1. Výbor rozhoduje v plénu. 2. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna většina jeho členů. ( 156 NOZ) 3. Výbor rozhoduje většinou hlasů. 4. Zasedání výboru se konají podle potřeby. 5. Zasedání svolává předseda výboru, v případě, že předseda nemůže po delší dobu vykonávat svou funkci, kterýkoliv člen výboru. 6. Předseda výrobu je povinen svolat zasedání výboru na žádost kteréhokoliv člena výboru. Pokud předseda výboru výbor nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení žádost nesvolá, může zasedání svolat žadatel sám. 7. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 7.1. datum a místo konání, 7.2. přijatá usnesení, 7.3. výsledky hlasování členů výboru, 7.4. námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování, zápis podepisují všichni členové výboru. 11

12 8. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. 9. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. 10. Každý člen společenství má právo nahlížet do zápisů z jednání výboru. Pro nahlížení platí Čl.13 odst. 18 stanov. 11. Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1., 2., 3. se nepoužijí. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány. 12. Výbor může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, buď v písemné formě, nebo prostřednictvím technických prostředků. Pro rozhodování mimo zasedání se přiměřeně použije ustanovení čl. Čl.14 stanov, lhůta pro vyjádření je 7 (sedm) dní. ( 158 odst. 2 NOZ) Čl.20 KONTROLNÍ KOMISE 1. Zřizuje se kontrolní komise. Pro volbu či odvolání jejích členů platí obdobně ustanovení o výboru. 2. Kontrolní komise má 3 (tři) členy. ( 262 odst. 1 NOZ) 3. Kontrolní komise zejména dohlíží, zda jsou záležitosti společenství řádně vedeny a společenství vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. 4. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů společenství a požadovat od členů dalších orgánů vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Čl.21 NEPLATNOST ROZHODNUTÍ ORGÁNU SPOLEČENSTVÍ 1. Každý člen společenství nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí společenství pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů společenství. ( 258 NOZ) 2. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od přijetí rozhodnutí. ( 259 NOZ) 3. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu společenství hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. ( 260 odst. 1 NOZ) 4. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. ( 260 odst. 2 NOZ) 5. Porušilo-li společenství základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění. ( 261 odst. 1 NOZ) 6. Namítne-li to společenství, soud právo na zadostiučinění členu společenství nepřizná, nebylo-li uplatněno: ( 261 odst. 2 NOZ) 6.1. v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo 6.2. do 3 (tří) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle 260 NOZ. Čl.22 ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ 1. Členství ve společenství zaniká: 1.1. úmrtím člena společenství - fyzické osoby, 1.2. převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, 1.3. zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství. 2. Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí členů nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky. 3. Při vypořádání závazku společenství vůči bývalému vlastníku jednotky se nepřihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy na úhradu příspěvků na náklady spojené se správou společných částí domu, popřípadě dalších dohodnutých příspěvků. 12

13 Čl.23 ZRUŠENÍ SPOLEČENSTVÍ 1. Společenství se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě. ( 1215 odst. 1 NOZ) 2. Rozhodnutím vlastníků lze společenství zrušit, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než 5 (pět). V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni. ( 1215 odst. 2 NOZ) 3. Při zrušení společenství se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech. ( 1216 NOZ) Čl.24 Není-li těmito stanovami určeno jinak, řídí se právní poměry společenství a právní vztahy vlastníků jednotek ke společenství zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 13

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek pro obytný dům číslo popisné : ulice : číslo orientační : parcelní číslo pozemku : plocha pozemku : katastrální území : obec : okres : List vlastnictví č.

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014 -strana první- NZ /2014 N 331/2014 Notářský zápis sepsaný dne 09.06.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

Stanovy společenství vlastníků. Preambule

Stanovy společenství vlastníků. Preambule Stanovy společenství vlastníků Preambule Společenství vlastníků (dále jen společenství ) s názvem... je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 1 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 2 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení STANOVY GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob provozujících sportovní, společenskou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Část třetí Absolutní majetková práva

Část třetí Absolutní majetková práva Část třetí Absolutní majetková práva Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) www.zakony.cz http://www.zakony.cz/zakony/2012/1/zakon-089-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-sb2012089/ 15. 8. 2015 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon občanský zákoník Obsah OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení Stanovy spolecenství vlastníku jednotek PRfLOHAf.,g- NZ~rd/ 2O11 CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ CU Základní ustanovení (I) Spolecenství vlastníku jednotek (dále jen "spolecenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více