Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření z vlastní iniciativy"

Transkript

1 I. Pokud se pobyt dítěte v ústavním zařízení pro kojence prodlužuje, musí orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivizovat všechny v procesu zainteresované subjekty (tedy především zařízení, rodiče, soud a organizace podílející se na sanační práci s rodinou) s cílem co nejrychlejšího vyjasnění budoucnosti dítěte. II. Individuální plánování musí směřovat k vytvoření realistického a konkrétního plánu ochrany dítěte ( 10 odst. 3 písm. d/ zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Nelze se spokojit s formálním dokumentem. V Brně dne 23. září 2013 Sp. zn.: 4427/2013/VOP/MJ Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci sociálně-právní ochrany nezletilého K. L. V souvislosti se systematickou návštěvou Dětského domova kojeneckého ústavu (dále také domov ), byly z hlediska sociálně-právní ochrany sledovány i některé umístěné děti, mezi nimi i nezletilý K. L., nar. xxxxx. A - Předmět šetření Ve dnech srpna 2012 byla ve výše uvedeném domově provedena tzv. systematická návštěva, v jejímž záběru byl i aspekt sociálně-právní ochrany umístěných dětí. Vzhledem k tomu, že nezletilý K. L. v době návštěvy v domově pobýval již třetím rokem, především jsem se během návštěvy zajímal o sociální práci pracovníků domova v jeho případě, jakož i o činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále také OSPOD ). Vývoj případu nezletilého K. L. se na základě poznatků získaných během návštěvy jevil jako velmi strnulý, proto jsem si následně vyžádal vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města M. (dále také OSPOD ) k případu nezletilého, jakož i kopii jeho individuálního plánu ochrany dítěte. B - Skutková zjištění Skutková zjištění vychází z poznatků z návštěvy domova, následné písemné komunikace s jeho vedením a z vyjádření OSPOD ze dne a dále dne , obsahujícího kopii individuálního plánu ochrany dítěte (dále také IPOD ).

2 Návštěvou domova bylo zjištěno, že v něm žije téměř tříletý chlapec, a to téměř od svého narození (přijatý dne ). V domově byl umístěn z důvodu nevyhovujících bytových podmínek pro výchovu a výživu syna. Matka ani otec neměli práci, byli bez příjmů (důvody umístění tak lze charakterizovat spíše jako socioekonomické). Posléze matka nastoupila do Věznice Opava k výkonu trestu odnětí svobody, o syna se z vězení pravidelně zajímala (byť nežádala informace o jeho vývoji, zasílala mu pohlednice). Otec chlapce pravidelně navštěvoval. Dle slov personálu domova si však k synovi neuměl najít cestu (např. již po několika minutách návštěvy začal manipulovat s mobilním telefonem a přestával si chlapce všímat), naopak dle dokumentace domova si s chlapečkem hezky hraje (vyjádření domova ze dnů či Okresnímu soudu v M.). Chlapec dle dokumentace na otce reagoval radostně. Pracovníci domova si kladli otázku, jaký má dítě u otce, který je simplexnější osobnosti, výhled. Nebylo zjištěno, že by personál domova byl schopen otci nabídnout výraznější profesionálnější podporu ve vztahu k návštěvám syna. Z rozhovoru s vrchní sestrou, která rovněž vykonávala činnost sociální pracovnice, bylo patrné, že vývoj případu nezletilého K. L. stagnoval. Nebylo jasné, zda bude chtít o dítě pečovat matka po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, pracovníci domova byli bezradní, resp. spíše pesimističtí, ohledně případné péče otce. Zájem původní rodiny však byl více než patrný, sanace rodiny v systematickém slova smyslu neprobíhala. Náhradní rodinná péče nebyla řešena. Během následné komunikace s dotčenými subjekty, tedy po návštěvě domova, bylo zjištěno, že matka nezletilého po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dotčenými subjekty krátce spolupracovala za účelem návratu syna do její péče. Tato snaha však dle sdělení domova i OSPOD selhala. Současně se matka vrátila k otci, společně bydlí v nádražním domku s velkým množstvím zvířat. Ani otec, ani matka stále nejsou zaměstnáni, nejsou v evidenci úřadu práce, ač jsou k tomu motivováni. Podle názoru OSPOD ani s pomocí nejsou rodiče schopni vytvořit vhodné podmínky pro péči o syna. Plánovaným opatřením, kterým se snad docílí ukončení výrazně dlouhého pobytu nezletilého v kojeneckém ústavu, má být zprostředkování náhradní rodinné péče. Sanace původní rodiny v systematickém slova smyslu stále neprobíhala. B.1 Individuální plán ochrany dítěte Individuální plán ochrany dítěte (k datu ) obsahuje cíle, plánované kroky a opatření k nim vedoucí, určení odpovědné osoby za plnění cíle a termíny, v nichž má být cílů dosahováno. Ze zápisů lze zjistit, že je počítáno s pravidelnými zákonnými čtvrtletními návštěvami nezletilého v domově za účelem sledování vývoje chlapce a podmínek, v nichž vyrůstá; 1 dále se vzájemnou průběžnou spoluprací OSPOD a domova za účelem zajišťování potřeb a dalších úkonů ve prospěch nezletilého a zajištění podkladů a dokumentace potřebné k nahlášení do evidence náhradní rodinné péče do konce dubna Ve smyslu ustanovení 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o SPOD ). 2

3 Ve vztahu k původní rodině IPOD stanovuje cíl motivace rodičů k zájmu o nezletilého - doporučení spolupráce s některou organizací skrze kontakt s rodiči a sledování jejich aktuálních poměrů, upozornění na následky nezájmu o chlapce, poradenství, příp. přímá pomoc při jednání s institucemi (s termínem plnění průběžně, minimálně každé čtvrtletí v roce, poučení a doporučení při nejbližším kontaktu s rodinou ). IPOD dále stanovuje, za účelem spolupráce rodičů s OSPOD, motivaci rodičů ke sdělování údajů OSPOD (aktuální adresa, tel. spojení, reakce na zanechané vzkazy). Ve vztahu k náhradní rodinné péči je zmíněno, že tato bude zajištěna za účasti rodičů. S IPOD byli dne seznámeni pracovníci domova, nikoli však rodiče dítěte. C - Hodnocení věci ochráncem Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte. 2 Tuto premisu lze stěží pokládat za naplněnou, žije-li chlapec v domově po dobu tří let. Situaci dětí umístěných mimo rodinu, a zvláště dětí malých, je vždy třeba řešit urgentně. 3 V případě kojeneckých zařízení se jedná o děti v období raného vývoje, s potřebou vytvoření bezpečné a jisté citové vazby k jedné pečující osobě. Proto je nezbytné, aby se k dítěti tato pečující osoba dostala co nejdříve po narození. 4 V opačném případě dochází k psychické deprivaci s projevy v oblasti somatiky, intelektu, řeči, motorickém, kognitivním a socioemočním vývoji, tedy k významnému negativnímu ovlivnění dalšího života dítěte. 5 S délkou pobytu v instituci se rovněž ztrácí nepodmíněná vazba rodiče k dítěti. Z praxe samotných kojeneckých zařízení zaznívá názor, že ačkoli zanedbané dítě po přijetí do ústavu ožije, jedná se jen o krátkodobou situaci, neboť kolem 6. měsíce pobytu jeho vývoj začíná stagnovat. 6 Mnohokrát bývá zmiňováno jako optimální, je-li dítě umístěno do (náhradní) rodiny nejdéle do měsíce věku. Vědecké studie přináší rovněž zjištění, že děti umístěné do náhradní rodinné 2 Ustanovení 5 zákona o SPOD, čl. 3 sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte. 3 Děti v raném věku mají omezené životní zkušenosti a jejich vnímání času je založeno výhradně na přítomnosti a zabraňuje smysluplnému pochopení dočasného oproti trvalému, nebo předjímání budoucnosti. Pro malé děti nejsou pochopitelná období týdnů, či měsíců. Narušení, ať místa pobytu, či opatrovníka, byť jenom na jeden den, může být pro dítě velice stresující záležitostí. Čím je dítě mladší, a čím je toto období nejistoty či oddělení delší, tím škodlivější důsledek na vývoj dítěte bude mít. (Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011, s. 15, 4 Jde o zvlášť silný moment dětského vývoje, který dítě následně výrazně ovlivňuje. Jedná se především o citlivé období prvního roku života, zvláště tzv. symbiotickou fázi, kdy se dítě přimyká k pečující osobě, čímž si vytváří základní důvěru (naději) ve svět. (ŘÍČAN, P.: Cesta životem: vývojová psychologie, Portál, Praha 2006, str. 390). 5 Uvedené poznatky bývají citovány téměř všemi kritiky ústavní péče, a to v souvislosti s nestory dětské psychologie profesory Zdeňkem Matějčkem a Josefem Langmeierem a jejich dílem o psychické deprivaci (Psychická deprivace v dětství, první vydání SZN Praha 1963). Ta vychází z vitálních potřeb dětí, nejsou-li optimálně a dlouhodobě naplňovány. Následky této deprivace jsou nejtěžší v případě neuspokojení potřeb v útlém věku, kdy si dítě vytváří generalizovanou nedůvěru ve svět, na což může být navázáno psychické poškození. Následky se projevují v mnoha oblastech života - zhoršenou imunitou, psychickými poruchami, ekzémy, respiračními problémy, nižším společenským uplatněním (v oblasti vzdělání i zaměstnání), ochuzením citového života, zhoršenou schopností navazovat a udržet vztahy, vyšším výskytem závislostí, trestné činnosti atd. 6 FABIÁN, P.: příspěvek na odborném semináři Zvláštní dětská zařízení na rozcestí, , Praha. 3

4 péče: před 4. měsícem života vykazují později alespoň průměrný výkon v oblasti rozumových schopností, zatímco děti umístěné do náhradní rodinné péče po 2. roce života mají tento výkon v pásmu podprůměru a níže. 7 Časový rámec pobytu dítěte v kojeneckém zařízení je dán různými požadavky či definicemi. Doporučující metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví č /2005 k činnosti kojeneckých zařízení uvádí, že z odborného hlediska se za nejzazší délku pobytu dítěte považuje doba 6 měsíců. Musí-li tedy být dítě umístěno do instituce, mělo by se tak dít na velmi krátkou dobu s tím, že v co nejkratší době bude dítěti zajištěno návazné relativně stabilní prostředí (ať již návratem do biologické rodiny či náhradní rodinné péče) se stálou pečující osobou. Někteří odborníci hovoří o specializaci na reintegraci, tj. zaměření služby pobytové péče na hledání trvalých řešení pro děti. Toto úsilí by mělo být hlavním prvkem při plánování a hodnocení péče 8 V opačném případě hrozí, že dítě neučiní zásadní vývojové kroky, které jsou později již těžce proveditelné, nebo dokonce nemožné. 9 Uvědomuji si, že okolnosti týkající se nezletilého (matka ve výkonu trestu odnětí svobody, nejistý vztah matky s otcem, otec s velmi nízkou kompetencí v péči o malé dítě atd.) nejsou nakloněny rychlému řešení situace dítěte. Na druhou stranu z výše získaných informací jsem nenabyl dojmu, že bylo vyvinuto, a to jak ze strany OSPOD, tak i ze strany domova (resp. spolupráce obou), maximální možné úsilí o to, aby byl pobyt dítěte v instituci co nejrychleji vyřešen. Otci se během pobytu matky ve vězení nedostávalo žádoucí podpory k rozvoji jeho rodičovských kompetencí, vzhledem k současným opatřením IPOD nelze zjistit, jaká podpora je v tomto ohledu v současné době poskytována oběma rodičům. Není tedy jasné, jakým způsobem OSPOD působil k obnovení narušených funkcí rodiny, 10 resp. jak pomáhal (a pomáhá) rodičům při řešení problémů v péči o dítě a jeho výchově. 11 Jakkoli je s původní rodinou zjevně počítáno i nadále, činnost domova i OSPOD působí dojmem spolehnutí se na to, že kompetence rodičů v péči o dítě nastane i bez další podpory (k tomu viz dále kap. IPOD). Proces zprostředkování náhradní rodinné péče pro chlapce byl nastartován poněkud pozdě. 12 Odpovědnost v tomto případě nesou jak domov, tak i OSPOD, každý svým dílem. 13 C.1 Individuální plán ochrany dítěte Individuální plán ochrany dítěte musí vymezovat příčiny ohrožení dítěte, stanovit opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého 7 LE MARE, L., VAUGHAN, K., WARFORD, L., FERNYHOUGH, L.: Intellectual and academic performance of Romanian orphans 10 years after being adopted to Canada. Poster presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis, MN, 2001, in Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011, s. 15; (http://www.mpsv.cz/files/clanky/13147/pppd.pdf). 8 EveryChild: Omezování pobytové péče, Redukování, přetváření a zkvalitňování pobytové péče na celém světě, z originálu přeložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011, str Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011, str. 21 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/13147/pppd.pdf). 10 Ustanovení 1 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD. 11 Ustanovení 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD. 12 Ustanovení 1 odst. 1 písm. d) zákona o SPOD. 13 Ustanovení 21 odst. 1 zákona o SPOD a 29 odst. 6 c) zákona o SPOD. 4

5 dítěte a k posílení funkcí rodiny. K tomu by měl stanovit časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci především s rodiči a odborníky, kteří se podílí na řešení problému dítěte a jeho rodiny. 14 IPOD by se měl stát moderním nástrojem metodiky sociální práce a měl by mít určitou kvalitu; měl by být konkrétní, s měřitelnými výstupy, mít definovány dosažitelné cíle, být realistický a omezený časem. 15 Jeho obsah podrobně určuje ustanovení 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Na základě uvedených požadavků lze konstatovat, že je kvalita plánu nezletilého K. L. (nejen, ale právě) ve vztahu k původní rodině velmi nízká, jakkoli je mi jasné a beru v potaz, že IPOD je v systému sociálně-právní ochrany dětí novým dokumentačním nástrojem. Lze hovořit o ryze formálním dokumentu bez efektivnějšího praktického použití. IPOD působí dojmem spolehnutí se na to, že kompetence rodičů v péči o dítě nastane i bez další podpory. Ta je z IPOD totiž nečitelná. IPOD vesměs obsahuje obecné, neurčité floskule bez konkrétnějšího obsahu. Není tak např. vůbec patrné, jak jsou rodiče motivováni k zájmu o nezletilého, resp. ke zdokonalování rodičovských kompetencí, které odborné organizace jim byly nabídnuty, zda již některá z organizací podnikla kroky k podpoře rodiny a jaké. Informačně nulový je text kontakt s rodiči a sledování jejich aktuálních poměrů (nadto s poměrně vlažným termínem minimálně 1krát za čtvrt roku ). Získané informace poukazují na to, že rodiče žijí v nádražním domku s velkým množstvím zvířat, v němž nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro život dítěte. Tyto podmínky však nejsou konkrétně popsány, stejně tak jako směr, kterým hodlá OSPOD, co se týká tématu bydlení, na rodiče působit. Z informací o rodině rovněž plyne, že zpočátku existoval předpoklad pro zrušení nařízené ústavní výchovy, nicméně dále se konstatuje, že po obnovení soužití rodičů došlo k selhání v péči o dítě. Opět nelze vyčíst konkrétní charakter onoho selhání, nebo zda jde pouze o podmínky bydlení. Celkově není zřetelné, zda se rodiče o dítě nechtějí starat nebo zda např. jen odmítají způsob péče o dítě standardní pro běžnou populaci, včetně využívání všech výhod, které s sebou dnešní civilizace přináší. 16 Nelze vyčíst konkrétní aspekty případné péče rodičů. Návštěva domova sice přinesla zjištění, že si otec dítěte k chlapci neumí najít vztah, resp. že to s dítětem příliš neumí. IPOD však vůbec neobsahuje informaci o tom, zda otec v tomto směru učinil během doby nějaký pokrok, resp. jaká konkrétní podpora mu bude v tomto ohledu nabídnuta. O vztahu matky k dítěti, resp. k jejím rodičovským kompetencím ve směru péče o dítě, nelze nalézt žádnou zmínku. Z IPOD celkově nevyznívá, za jakých podmínek bude možný návrat dítěte do původní rodiny [ve smyslu ustanovení 10 odst. 5 písm. a) zákona o SPOD]. Vzhledem k původní rodině nejsou plánována žádná konkrétní opatření k poskytnutí 14 Ustanovení 10 odst. 3 písm. d) zákona o SPOD. 15 Viz metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě. 16 Což nesmí jít rodině k tíži, jak konstatoval Ústavní soud, např. v rozhodnutí IV. ÚS 2244/09: Nikoho nelze nutit, aby využíval všech výhod, které mu současná civilizační úroveň nabízí, přičemž zájem dítěte, aby mělo zajištěnu,kvalitní soudobou péči (z hlediska materiálního), nemůže bez dalšího převážit nad jeho zájmem a právem, aby bylo vychováváno vlastními rodiči. Jinými slovy řečeno, odnětí dítěte rodičům z důvodu ohrožení na životě nemůže být v demokratické společnosti založeno pouze na srovnání předpokládané životní úrovně dítěte s úrovní, kterou by v rámci společnosti mohlo dosáhnout jinde. 5

6 pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a není stanoven časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči, tak jak to předpokládá ustanovení 10 odst. 3 písm. d) zákona o SPOD, resp. ustanovení 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 473/2012 Sb. Nejsou stanoveny metody práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci rodičům [ustanovení 2 odst. 1 písm. e) v souvislosti s ustanovením 2 odst. 2 citované vyhlášky] ani rozsah spolupráce rodičů s orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zapojenými do řešení situace dítěte [ustanovení 2 odst. 1 písm. g) citované vyhlášky], nemluvě o časovém plánu pro provádění konkrétních opatření [ustanovení 2 odst. 1 písm. h) citované vyhlášky]. Neurčitě působí i definované osoby odpovědné za plnění cílů; OSPOD či dětský domov, bez definování zodpovědnosti konkrétního pracovníka. Neurčitost je nezbytné vztáhnout i k daným termínům (pouze termín pro zaevidování dítěte pro náhradní rodinnou péči lze považovat za konkrétní). Jako zásadní nedostatek lze hodnotit skutečnost, že rodiče nebyli s IPOD seznámeni (z čehož rovněž plyne, že se na jeho tvorbě zřejmě ani nepodíleli). Považuji za nezbytné zdůraznit, (a znovu opakuji) veden vědomím, že IPOD je v systému sociálně-právní ochrany dětí novým dokumentačním nástrojem, s nímž se pracovníci teprve učí zacházet, že cílem tohoto textu není formální kritika IPOD. Ale především ze získaných poznatků učiněný závěr, že lze vážně pochybovat o tom, že ve věci nezletilého bylo učiněno maximum možného, tak aby byla zkrácena doba pobytu chlapce v domově a byl podpořen jeho návrat do původní rodiny (popř. co nejdříve zajištěna náhradní rodinná péče). Poukazuji za významné upozornit na své zkušenosti s velmi podobným dokumentačním nástrojem používaným vůči klientům v sociálních službách. 17 Mým pravidelným zjištěním ze systematických návštěv zařízení poskytujících pobytové sociální služby 18 bývá, že individuální plány klientů jsou pouze formální. K tomu přistupuje fakt, že pracovníci za plánování zodpovědní nebývají v metodě individuálního plánování vůbec proškoleni. Ukázalo se, že nestačí jen zavést nový počítačový program. Absence znalostí a jen formální vedení plánů se projevovalo tím, že se s touto metodou pracovníci vnitřně neztotožní a vnímají ji pouze jako nežádoucí administrativní zátěž, která je odvádí od práce s klienty. Vždy jsem doporučoval umožnit pracovníkům zodpovědným za individuální plánování služby seznámit se s danou metodou, a vyhnout se tak formálnímu plánování, z něhož nemají prospěch ani pracovníci (kteří plánování považují za administrativní zbytečnost), a už vůbec ne klienti, kterým je určeno. Individuální plánování musí směřovat k vytvoření plánu, který by se měl stát praktickou a užitečnou pracovní pomůckou. 17 Ustanovení 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 18 Ustanovení 1 odst. 3 a odst. 4 písm. c) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 D - Závěry I. Zvláště u malých dětí musí fungovat intenzivní sociální práce, s cílem co nejrychlejšího vyjasnění budoucnosti dítěte. II. Pokud se pobyt dítěte v zařízení prodlužuje, musí OSPOD aktivizovat všechny v procesu zainteresované subjekty, tedy především zařízení, rodiče, popř. i soud a organizace podílející se na sanační práci s rodinou. III. Pracovníci zodpovědní za individuální plánování musí být seznámeni s danou metodou a vyhnout se formálnímu plánování, z něhož nemají děti ani jejich rodiny prospěch. IV. Individuální plánování musí směřovat k vytvoření plánu, který by se měl stát praktickou a užitečnou pracovní pomůckou. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se OSPOD dopustil následujících pochybení: - Zásadní pochybení shledávám v umožnění setrvání nezletilého K. L. v domově po velmi dlouhou dobu několika let. - Nedostatečné plánování konkrétních opatření k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a nestanovení časového plánu pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči. - Nestanovení metod práce s rodinou a rozsahu intervencí a pomoci rodičům, rozsahu spolupráce rodičů s orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zapojenými do řešení situace dítěte, a v souvislosti s tím nestanovení časového plánu pro provádění případných konkrétních opatření. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zasílám tuto zprávu primátorovi Magistrátu města M. a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil ke zjištěným pochybením a informoval mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje moje dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro moje závěrečné stanovisko. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 7

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ INTERNÍ SANACE RODINY FUNKČNÍ NÁSTROJ PRÁCE S RODINOU V RÁMCI VÝKONU AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTI MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Mgr. Světluše Kotrčová Mgr. Romana Slezáková Kateřina Kuchařová

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy I. V případě rozdělení sourozenců musí orgán sociálně-právní ochrany dětí prokazatelně vyvinout maximální možné úsilí k jejich společnému umístění, ať již v rámci náhradní rodinné péče či institucionální

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření V Brně dne 30. září 2010 Sp. zn.: 1455/2010/VOP/ZG Průběžná zpráva o šetření ve věci Ing. J.S. A - Obsah podnětu Dne 3. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. J.S., bytem M. pod B. (dále také

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9

Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9 JUDr.... advokát advokátní kancelář se sídlem Mirka Dušína č. 9, 779 00 Olomouc, tel./zám./fax 888 013 579 osvědčení 9753, IČ 363639, bankovní spojení ČS as. pobočka Olomouc 01357975310 / 0300 Ústavnímu

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Transformace a sjednocení. systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení. systému péče o ohrožené děti Seminář k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Odbor rodiny a dávkových systémů

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření V Brně dne 9. června 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/LDF Zpráva o šetření ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření Na ochránce se obrátil pan L.G. st. v zastoupení svého syna L.G. ml. se stížností na postup

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces

Více

Představení projektu seznámení s materiály

Představení projektu seznámení s materiály Představení projektu seznámení s materiály Posouzení psychosociálních rizik Kampaň 2012 Evropské inspekce SLIC 2012 MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ Obsah prezentace: Právní rámec EU, ČR Psychosociální rizika

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více