Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského zákoníku) A. Obsah podnětu Svým podnětem se na mě dne obrátila paní B.V., bytem Brno- Ţabovřesky. Uvedla, ţe s manţelem bydlí v nájemním bytě a v dubnu 2007 jim majitel domu zastavil přívod elektřiny do bytu. Hledali proto pomoc u ÚMČ Brno- Ţabovřesky. Ten jim však ochranu podle 5 občanského zákoníku 1 neposkytl a Magistrát města Brna toto rozhodnutí potvrdil. K věcné stránce případu paní B.V. uvedla, ţe majitel domu provedl odpojení sám, přestoţe k zásahu do elektrického vedení není vůbec oprávněn. Jako důvod odpojení uvedl revizní zprávu o stavu elektřiny v bytě, ale technik, který zprávu vyhotovil, v jejich bytě vůbec nebyl. Závěrem paní B.V. uvedla, ţe nebyly odpojeny všechny byty v domě, ale pouze byty s regulovaným nájemným. Na základě těchto informací jsem se rozhodl zahájit ve věci šetření dle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. B. Skutková zjištění Odpojení elektřiny v bytě je nepochybně velmi citelným zásahem do ţivota nájemců, který ovlivňuje obyvatele bytu kaţdodenními nemalými obtíţemi, které se navíc stupňují v chladnějších měsících roku. Proto jsem ihned v úvodu svého šetření informoval o případu Krajský úřad Jihomoravského kraje a poţádal jej jako nadřízený orgán Magistrátu města Brna o urychlené prošetření věci a případné zahájení přezkumného řízení. Krajský úřad mé ţádosti vyhověl, nicméně důvody pro zahájení přezkumného řízení neshledal. Poté jsem si od něj vyţádal kompletní spisový materiál ÚMČ a magistrátu. 1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2 Z dokumentace jsem zjistil následující chronologický vývoj případu. Dne majitel domu, Ing. P.K., odpojil byt manţelů B.V. (a také byt paní H.) od elektřiny. Z elektrické rozvodné skříně také odstranil elektroměr a pojistky. Dne obdrţel ÚMČ návrh manţelů V. na poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu. Na bylo svoláno místní šetření, kterého se kromě úředníků ÚMČ zúčastnili navrhovatelé, majitel domu a zástupce dodavatele elektřiny společnosti E.ON. Dne vydal správní orgán rozhodnutí, kterým návrh zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podali manţelé V. dne odvolání a případem se dále zabýval magistrát. Před vydáním rozhodnutí o odvolání se magistrát spojil s dodavatelem elektřiny, aby zjistil, za jakých podmínek bude do bytu manţelů V. přívod energie znovu obnoven. Kontaktovaný zástupce společnosti E.ON uvedl, ţe smluvní vztah na odběr elektrické energie s manţeli V. společnost nezrušila, plnění smlouvy je pouze přerušeno do doby, neţ majitel domu připraví podmínky k tomu, aby elektroměr mohl být vrácen. K dokončení přípravných prací mu E.ON stanovil termín. Nájemníci domu budou o postupu E.ON uvědoměni. Pokud jde o důvody nevyhovění návrhu na poskytnutí ochrany, správní orgány uvedly tyto: ÚMČ Brno-Ţabovřesky v odůvodnění uvedl, ţe dle revizní zprávy je zapotřebí celková rekonstrukce přívodu, měření a hlavního jištění, vnitřních el. rozvodů a el. instalace v bytě. Technik navrhl vyřadit elektrické zařízení z provozu v rozsahu chodba přívod a elektroinstalace v bytové jednotce uţivatele. Na základě této zprávy revizního technika, v níţ je konstatováno závaţné ohroţení zdraví osob a bezpečnosti majetku, nemohl ÚMČ podle svého názoru ţádosti manţelů V. vyhovět. Magistrát města Brna provedl důkladnější rozbor toho, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí ochrany a dospěl k závěru, ţe ke zřejmému zásahu do pokojného stavu sice došlo, ale s ohledem na revizní zprávu, která varuje před nebezpečím úrazu, není moţné návrhu vyhovět. K charakteru zprávy magistrát uvedl, ţe jde o oficiálně vydanou zprávu, osobou k tomu příslušnou a magistrát si nemůţe dovolit ji ignorovat, nechávat si ji ověřovat, eventuálně o ní prohlašovat, ţe je pochybná. Krajský úřad Jihomoravského kraje dospěl k závěru, ţe podmínky pro poskytnutí ochrany podle 5 občanského zákoníku nebyly splněny. Zásahem do pokojného stavu je totiţ třeba rozumět takové lidské chování, které je svévolné, tj. prováděné s úmyslem narušit pokojný stav. Skutečnost, ţe Ing. P.K. demontoval elektroměry a pojistky sám, ač k tomu nebyl oprávněn, ještě neznamená, ţe tak učinil svévolně (např. z ryze subjektivních důvodů). Své jednání Ing. P.K. opírá o závěr protokolu z revize elektrického zařízení a elektroinstalace v domě, který (jak krajský úřad předpokládá) obsahuje objektivní odborná zjištění bez ohledu na to, za jakým účelem byl vypracován či za jakým účelem byla revize vyţádána. Jednání Ing. P.K. 2

3 nelze proto povaţovat za svémocný zásah, jemuţ náleţí ochrana podle 5 občanského zákoníku. K tvrzení revizního technika, ţe se jednalo jen o doporučení, krajský úřad uvedl, ţe v tom případě měl revizní technik svá zjištění v protokolu o revizi formulovat jinými slovy. Navíc úřední záznam o podání vysvětlení na policii (při kterém revizní technik uvedl, ţe se jednalo pouze o doporučení) neměl ţádný ze správních orgánů v době rozhodování k dispozici. Podle krajského úřadu nelze správním orgánům obou stupňů vytknout ani to, ţe se nevypořádaly s tvrzením manţelů V., ţe technik v jejich bytě vůbec nebyl, ačkoliv zpráva obsahuje údaje o stavu elektrického vedení přímo v jejich bytě. Odstranění těchto rozporů by podle krajského úřadu jiţ bylo moţné povaţovat za sloţité dokazování, které se však v řízení o poskytnutí ochrany orgánem státní správy neprovádí. Kromě jiţ uvedených závěrů se krajský úřad ztotoţnil s magistrátem v tom směru, ţe uloţení povinnosti obnovit pokojný stav je v tomto případě nemoţné z důvodu technické nerealizovatelnosti, neboť spolu s elektroměry a pojistkami bylo odstraněno i elektrické vedení. Dále jsem v případu komunikoval se Státní energetickou inspekcí (dále jen SEI ), územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj. Na inspekci se jiţ dříve obrátil dodavatel elektrické energie s oznámením neoprávněného zásahu do svého majetku ze strany Ing. P.K. Poţádal jsem proto SEI o sdělení výsledku jejího šetření ve věci. Ředitel územního inspektorátu mě informoval, ţe proti Ing. P.K. bylo zahájeno sankční řízení z důvodu několikerého porušení energetického zákona. 2 Šlo konkrétně o porušení těchto ustanovení energetického zákona: 28 odst. 2 písm. e) oprávněný zákazník je povinen udrţovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám 28 odst. 5 písm. b) vlastník nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen udrţovat společné elektrické zařízení slouţící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám 49 odst. 4 jakýkoliv zásah do měřícího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy se zakazuje. Ve věci byla vydána rozhodnutí, nicméně doposud běţí lhůta k podání odvolání, takţe řízení ještě nebyla pravomocně skončena. Pokud jde o E.ON Energii, a. s, jako dodavatele elektřiny do domu Ing. P.K., byl jsem informován, ţe E.ON provedl vlastní obhlídku domu a dospěl k závěru, ţe stav elektrického vedení v celém domě je stejný jako v bytě manţelů V. A vzhledem k tomu, ţe podle revizní zprávy na byt manţelů V. je elektrické vedení v nevyhovujícím a nebezpečném stavu, sdělil E.ON majiteli domu, ţe tyto zprávy 2 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 3

4 povaţuje za vypovídající i o stavu vedení ve zbývající části domu, a pokud neprovede rekonstrukci vedení, přistoupí E.ON k přerušení dodávky elektřiny pro celý dům. Lhůta k provedení výměny vedení Ing. Kolaříkovi vyprší dne Podle zpráv, které E.ON má, pan P.K. skutečně rekonstrukci provádí, ovšem nikoliv všude (např. ne v bytě manţelů V.). Stavební úřad ÚMČ Brno-Ţabovřesky mi k mé ţádosti o provedení kontrolní prohlídky stavby sdělil, ţe nemá kompetence ani odborné znalosti ke zjišťování stavu elektroinstalace v domě. Nicméně přislíbil, ţe vyzve majitele domu, aby předloţil revizní zprávy o stavu elektrické instalace v domě a dle zjištěných závad vyzve majitele domu k jejich odstranění nebo poţádá dodavatele elektřiny k odpojení domu od distribuční sítě. C. Právní hodnocení Úvodem této části zprávy o šetření zhodnotím postup správních orgánů v řízení o ochraně podle 5 občanského zákoníku, coţ byl hlavní důvod zahájení mého šetření. V navazujícím textu pro účely dalšího postupu v případu shrnu kompetence speciálních správních orgánů, které by měly být v obdobných případech kontaktovány. Řízení o poskytnutí ochrany proti zřejmému zásahu do pokojného stavu Jedná se o ochranu, kterou pokojnému stavu poskytují správní úřady. Jde přitom o ochranu nikoliv právního ale faktického stavu s cílem prozatímně upravit vztahy mezi spornými stranami. Správnímu orgánu nepřísluší u ochrany pokojného stavu hodnotit právní stav (tedy zkoumat, komu svědčí právo), ale pouze posoudit, zda došlo k zásahu do pokojného stavu. Podáním návrhu na poskytnutí ochrany podle 5 občanského zákoníku je zahájeno správní řízení a úřad je povinen je ukončit vydáním rozhodnutí. Aby mohla být ochrana poskytnuta, je třeba prokázat následující skutečnosti. 1. Zjistit, ţe zde existoval pokojný stav, kterému nikdo nebránil. Za pokojný je přitom třeba povaţovat takový stav, který nerušeně trval po tak dlouhou dobu, ţe jej lze vzhledem k okolnostem povaţovat za pokojný. Současně pojem pokojnost není moţno vykládat pouze striktně jazykově tak, ţe se musí jednat o stav naprosto bezrozporný, kdy s ním plně souhlasí všechny dotčené strany. Rozhodující je pokojnost projevující se navenek, tedy výše uvedená stálost v čase. 2. Zjistit, ţe došlo k zásahu do tohoto pokojného stavu. V této souvislosti povaţuji za nezbytné dodat, ţe se musí jednat o zásah svémocný, tedy nikoliv např. o zásah provedený na základě rozhodnutí kompetentního orgánu či přímo na základě zákona. 3. Prokázat, ţe stav, který byl nastolen zásahem do původního pokojného stavu, se doposud nestal novým stavem pokojným. V tomto případě se jedná o poţadavek na dotčené osoby, aby se ochrany proti zásahu do pokojného uţívání 4

5 cesty domáhaly včasně. Jelikoţ správní orgány v řízení o poskytnutí ochrany podle ustanovení 5 občanského zákoníku nechrání právo, ale chrání naopak stav faktický (poslední pokojný stav), je jejich povinností zabývat se ve správním řízení otázkou, zda s ohledem na okolnosti případu jiţ nevznikl nový pokojný stav. V posuzovaném případě, ačkoliv si magistrát a krajský úřad učinily stejný závěr (o správnosti zamítnutí návrhu na poskytnutí ochrany), dopěly k němu ze zcela jiných důvodů. Magistrát se domnívá, ţe ke zřejmému zásahu do pokojného stavu došlo, ale ochranu není moţné poskytnout z důvodu nebezpečí úrazu, resp. ohroţení ţivota. Naopak krajský úřad se domnívá, ţe ke zřejmému zásahu do pokojného stavu vůbec nedošlo, jelikoţ Ing. P.K. nejednal svémocně (své jednání opíral o revizní zprávu). Nemohu souhlasit s názorem krajského úřadu, podle kterého se správní orgány se zcela správně nezabývaly tvrzením manţelů V., ţe revizní technik u nich v bytě vůbec nebyl. Prokazování této skutečnosti by podle krajského úřadu bylo natolik sloţité, ţe by přesahovalo cíl (resp. rozsah) vedeného správního řízení. Je sice pravdou, ţe řízení o ochraně pokojného stavu má slouţit pouze k rychlému zásahu ze strany správního orgánu a nastolení takového stavu, který budou sporné strany respektovat aţ do okamţiku vyřešení jejich sporu po právní stránce (tradičně do okamţiku nabytí právní moci rozsudku soudu ve věci samé). Proto ale také správní orgány v řízení podle 5 občanského zákoníku nemají zkoumat právní stránku věci. Jinak však před vydáním svého rozhodnutí musí správní orgány respektovat všechna pravidla, která jim stanoví správní řád. 3 Přitom podle 3 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němţ nejsou důvodné pochybnosti. Toto pravidlo platí pro jakékoliv správní řízení, včetně řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu. S ohledem na výše uvedené i samotnou logiku vedeného řízení naprosto nemohu přijmout závěr krajského úřadu, ţe pokus o odstranění pochybností o přítomnosti revizního technika v bytě manţelů V. je natolik sloţité dokazování, které se v rámci řízení o poskytování ochrany proti zásahu do pokojného stavu nemá provádět. Naopak právě tato námitka manţelů V. je pro posouzení oprávněnosti jejich ţádosti rozhodná. Na vyslechnutí revizního technika a poloţení dotazu, zda v bytě byl či na základě čeho zprávu zpracoval, neshledávám nic sloţitého ani zasahujícího do právní stránky věci. Jistě, správnímu orgánu nepřísluší po odborné stránce posuzovat správnost vypracované revizní zprávy (jak uvedl magistrát), ale podmínky jejího pořízení si ověřit můţe a má, má-li tato okolnost význam pro jeho rozhodnutí. Postup správních orgánů proto hodnotím jako chybný, jelikoţ jejich rozhodnutí nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu, o němţ by nebyly důvodné pochybnosti. Přitom pouhým vyslechnutím revizního technika by správní orgány zjistily (stejně jako policie, kdyţ technika později vyslechla), ţe revizní zprávy byly vypracovány na základě diktování majitele domu o stavu elektroinstalace v bytech. Takové zprávy tedy nemohly být omluvou či důvodem pro jednání majitele domu (pominu-li, ţe 3 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 5

6 takovou omluvou by nebyly ani v případě jejich věrohodnosti, jelikoţ majitel domu nesmí sám zasahovat do elektroinstalace). Krajský úřad tedy měl z důvodu nezákonnosti, spočívající v nedostatečném zjištění skutkového stavu, vydaná rozhodnutí zrušit. Tedy ne proto, ţe revizní technik později upřesnil, ţe jeho závěry měly být pouhým doporučením a nikoliv pokynem k okamţitému odpojení od elektřiny, ale proto, ţe úřady neověřily pro případ beze sporu významnou skutečnost, a sice, zda technik vůbec v bytech byl. Přitom bez jeho vyslechnutí správní úřady neodstranily rozpor mezi existencí (a obsahem) revizní zprávy a tvrzením manţelů V., ţe technik u nich v bytě nebyl. I přes tento rozpor vydaly rozhodnutí. Takovým postupem zcela popřely zásadu materiální pravdy, jelikoţ bez jakékoliv důkazní opory svá rozhodnutí postavily jen na existenci revizní zprávy hovořící o stavu elektroinstalace v bytě. Přitom právě způsob vyhotovení revizní zprávy zcela sniţuje její kvalitu jako odborného podkladu. Úřadu sice nepřísluší hodnotit samotný obsah revizního posudku, měl by však přezkoumat podmínky, za kterých byl pořízen. Moţnosti stavebního úřadu Jak jsem uvedl jiţ výše, stavební úřad mě informoval, ţe vyzve majitele nemovitosti k předloţení revizních zpráv o stavu elektroinstalace v domě a případně jej podle výsledků těchto revizí vyzve k odstranění závad. K takovému kroku je stavební úřad plně kompetentní a vítám přístup stavebního úřadu k tomuto problému. Pouze dodávám, ţe s ohledem na situaci by měl stavební úřad postupovat bezodkladně. Pochopitelně stejně jako v případě statiky stavby se nepředpokládá, ţe to budou přímo úředníci stavebního úřadu, kdo sám posoudí závadnost stavu stavby, nýbrţ odborná osoba, i v tomto případě budou úředníci vycházet z odborného stanoviska (zprávy revizního technika). Po zkušenostech s revizní zprávou vypracovanou bez návštěvy konkrétního bytu by však měl stavební úřad ověřit, zda konkrétní revizní technik navštívil všechna místa, která ve své zprávě hodnotí. Stavebnímu úřadu také nic nebrání tomu, aby v případě přetrvávajících pochybností či rozporných tvrzení zadal vypracování zprávy úřadem zvolenému odborníkovi. Pokud budou zjištěny závady v elektroinstalaci, můţe stavební úřad majiteli domu nařídit provedení udrţovacích prací. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni umoţnit jejich provedení. 4 S ohledem na znění povolení k uţívání stavby (dochovalo-li se) je stavební úřad případně oprávněn nařídit provedení nezbytných úprav ve smyslu 137 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. K působnosti a kompetenci stavebního úřadu ještě závěrem podotýkám, ţe stavební úřad by v obdobných případech měl být ze strany jiných orgánů, které stíţnosti občanů obdrţí, vţdy informován a těmito podáními by se měl zabývat. V případě zjištění nedostatků je jeho povinností zakročit zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 6

7 Občanskoprávní nároky nájemců Pro úplnost povaţuji za vhodné zmínit, ţe nájemci bytů se mohou proti jednání pronajímatele bránit také cestou občanskoprávní, a sice podáním ţaloby na splnění povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Pronajímatel je podle občanského zákoníku 5 povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému uţívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s uţíváním bytu. Podle téhoţ ustanovení občanského zákoníku, není-li v nájemní smlouvě jinak dohodnuto, drobné opravy v bytě související s jeho uţíváním a náklady spojené s běţnou údrţbou hradí nájemce. Co patří mezi tzv. drobné opravy, upravuje prováděcí předpis k občanskému zákoníku. 6 Patří mezi ně (pokud jde o elektřinu) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků. Výměna elektrických rozvodů mezi tyto drobné opravy zahrnuta není. Podle výsledku provedených revizních kontrol se tedy nájemci bytů mohou případně domáhat proti pronajímateli provedení opravy těchto rozvodů tak, aby byty byly způsobilé k uţívání. Pokud v nájemní smlouvě není povinnost hradit drobné opravy (zásuvky vypínače apod.) přenesena na pronajímatele, tyto opravy (výměny) naopak hradí nájemce. Nájemní smlouvy manţelů V. ani jiných nájemců nemám k dispozici, proto jsem se omezil na obecné shrnutí vzájemných práv a povinností. Působnost SEI SEI jiţ podnikal kroky k tomu, aby majitele domu za jeho nezákonné jednání postihla. Ţádám ji proto v této souvislosti, aby mě o výsledku sankčního řízení vedeného proti Ing. P.K. informovala. D. Závěr Tak jak se případ od vydání rozhodnutí magistrátu a ÚMČ vyvíjel a byla zahájena intervence dalších správních orgánů (SEI, stavebního úřadu), neshledávám účelným trvat na přezkumu rozhodnutí magistrátu a ÚMČ o neposkytnutí ochrany proti zřejmému zásahu (přestoţe závěr krajského úřadu povaţuji za chybný). Za nejdůleţitější v této chvíli povaţuji vyhotovení nových revizních zpráv, které budou vypracovány po skutečné kontrole stavu elektroinstalace v bytech. Znovu zdůrazňuji, ţe je nutné, aby tyto revize proběhly v co moţná nejkratším termínu. Nájemci bytů by měli revizním technikům kontrolu umoţnit, jelikoţ dobrý stav elektrického vedení je především v jejich zájmu. Podle toho, s jakým výsledkem revizní zprávy dopadnou, měl by stavební úřad uplatnit své kompetence a proti majiteli domu bezodkladně zakročit. E.ON přislíbil namontovat elektroměry zpět na místo ihned, jakmile to bude zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník 7

8 technicky moţné (bude připravena elektroinstalace). V případě dalších neoprávněných zásahů do instalace ze strany majitele domu můţe jeho chování SEI opětovně sankcionovat. Občanskoprávní nárok nájemců bytů nebudou postupy správních úřadů dotčeny a mohou se jich domáhat také soudní cestou (mimo jiné i nároku na slevu na nájemném). Tento krok doporučuji předem konzultovat s advokátem. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zasílám zprávu tajemníkovi ÚMČ Brno-Ţabovřesky, tajemníkovi Magistrátu města Brna, řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje a řediteli územního inspektorátu SEI pro Jihomoravský kraj a ţádám je, aby se k mnou učiněným závěrům do 30 dnů vyjádřili a informovali mě, jaké kroky ke zjednání nápravy přijali. Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. Zprávu současně zasílám na vědomí paní B.V.. JUDr. Otakar M o t e j l veřejný ochránce práv 8

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 14. února 2011 Sp. zn.: 2772/2010/VOP/JPL Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana M. R. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil s podnětem pan M. R. (dále také stěţovatel

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2007 Sp. zn.: 1964/2007/VOP/JŠM Závěrečné stanovisko vydané v souladu s 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv ve věci podnětu pana P.R. Součástí závěrečného stanoviska je zpráva

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

STANOVISKA. VEÿEJN CESTY. MÌstnÌ a ËelovÈ pozemnì komunikace

STANOVISKA. VEÿEJN CESTY. MÌstnÌ a ËelovÈ pozemnì komunikace STANOVISKA 1 VEÿEJN CESTY MÌstnÌ a ËelovÈ pozemnì komunikace STANOVISKA 1 Veřejné cesty Místní a účelové pozemní komunikace VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV SbornÌk stanovisek ve ejnèho ochr nce pr v VEÿEJN CESTY

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Ze zprávy o výsledku šetření

Ze zprávy o výsledku šetření V Brně dne 7. prosince 2009 Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV Ze zprávy o výsledku šetření A - Obsah podnětu Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také KVOP ) doručen podnět pana E. P. S.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 58/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R426/2013/VZ-7690/2014/310/PMo Brno 10. dubna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R426/2013/VZ-7690/2014/310/PMo Brno 10. dubna 2014 *UOHSX005SVBP* UOHSX005SVBP PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R426/2013/VZ-7690/2014/310/PMo Brno 10. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 19. 12. 2013, doručeném

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 23. července 2010 Sp. zn.: 4907/2009/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci ochrany území CHKO Křivoklátsko A - Obsah podnětu Podnětem doručeným dne 3. září

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-05867/20l3-ERU V Ostravě dne 6. prosince 2013 Č. j. 05867-4/2013-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 35/2007 81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobců: a)

Více

Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín Spis.zn.: MMZL65331/2012/OSaDŘ Ţadatel: Statutární město Zlín č.j.: MMZL026812/2015/OSaDŘ/Var nám. Míru 12, 761 40

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 7/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Přístup k informacím

Přístup k informacím Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Přístup k informacím Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Datum zápisu školy do rejstříku: 1.01.2005 Datum zahájení činnosti: 15.03.1996 Místo poskytovaného vzdělávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 1/2003-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 6/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 151/2013-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Č. j.: R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr V Brně dne 12. listopadu 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 2. 7. 2008 Mgr. Robertem Perglem, advokátem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 57/2014-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 15/2008-139 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 5/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ústředí muslimských

Více

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 25874/2013/OREG datum:

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Afs 11/2004-190 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 2/2009-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 85/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 56/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 193/2004-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 60/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 181/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R119/2014/VZ-4542/2015/322/IJu Brno 18. února 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R119/2014/VZ-4542/2015/322/IJu Brno 18. února 2015 *UOHSX006BR44* UOHSX006BR44 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R119/2014/VZ-4542/2015/322/IJu Brno 18. února 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 8. 4. 2014, doručeném

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 52/2009-65 Spis 8 Afs 52/2009 byl spojen se spisem číslo 8 Afs 51/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 8 Afs 51/2009-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.P.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.P. I. Správní orgán by měl při posuzování důvodnosti omluvy účastníka řízení či jeho zástupce z ústního jednání ( 74 odst. 1 zákona o přestupcích) vycházet z konkrétních podkladů, a to v případě omluvy z

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 326/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice 15.3.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice 15.3. Spisový znak: 351/2012/Kul Číslo jednací: 5/2012 Oprávněná úřední osoba: Alena Kuličkova MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 13/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 59/2004-117 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 32/2007-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58A 16/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce: R. C., zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Horázným, advokátem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 33/2010-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 114/2011-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Přítomni: Omluveni: Vaněk, Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Římovská, Botlík, Harasimová, Brázdil, Janiš,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 32/2013-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 4/2011-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. září 2009 Sp. zn.: 2416/2009/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci revitalizace panelového domu včetně výměny výtahu A. Obsah podnětu Dne 22. 5. 2009 jsem obdržel úplný

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný odvolací

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-07301/2014-ERU Č. j. 07301-6/2014-ERU V Praze dne 22. září 2014 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více