UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÝ VÝCVIK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): H/01 Truhlář 1. ročník = 495 hodin/ročník (15 hodin/týden) 2. ročník = 577,5 hodin/ročník (17,5 hodin/týden) 3. ročník = 577,5 hodin/ročník (17,5 hodin/týden) celkem 1650 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Odborný výcvik tvoří velmi významnou sloţku výchovy a vzdělávání v učebním oboru truhlář. V tomto předmětu se slučují veškeré informace, kterých ţáci nabývají v ostatních předmětech a aplikují je při osvojování praktických dovedností nezbytných pro výkon budoucího povolání, pro který je připravován. Úkolem odborného výcviku je nejen dosáhnout u ţáků vytvoření potřebných dovedností, ale zároveň je naučit správnému technologickému myšlení nad problematikou, které jsou s oborem truhlář spojeny. 2. Charakteristika učiva Předmět odborný výcvik a charakteristika jeho učiva je základním odborným předmětem. Učivo vyuţívá vědomosti, které si ţáci osvojují v teoretické výuce, navazuje na ně praktickým vyučováním upevňuje je, doplňuje a rozšiřuje. Uvedená vazba se netýká pouze odborné sloţky teoretického vyučování. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Předmět odborný výcvik je základním odborným předmětem a tvoří tak nejdůleţitější a nepostradatelnou sloţku v procesu výuky. Ţáci zde aplikují vědomosti nabyté v jiných odborných teoretických předmětech přímo do praxe, osvojují si vlastní myšlení nad různými problémy, které běţně v oboru truhlář nastávají a snaţí se je řešit co nejefektivněji a nejproduktivněji. Ţáci jsou připravování nejen z hlediska praktičnosti, ale také ekonomičnosti. Dovedou správně volit druhy pouţitých materiálu, připravit různé druhy technologických postupů navazujících na modernizaci v truhlářské výrobě, dokáţí správně volit nástroje podle potřebné produktivity výroby. Modernizace v truhlářské výrobě vnáší do výroby nové prvky týkajících se truhlářských doplňků, ať se jedná o doplňky designu (okrasné lišty, madla, apod.), nebo doplňky technologické (pojezdy, závěsy dorazy apod.) Tato modernizace je rovněţ důleţitou sloţkou odborného výcviku, neboť rozvijí kreativní myšlení ţáků, obohacuje je a dokonale připravuje na výkon povolání, pro které jsou připravováni. Vyučovací metody odborného výcviku jsou promyšlené a cílevědomé a jsou postaveny tak, aby vţdy maximálně dosahovaly vzdělávacích cílů. Výuka probíhá skupinově. Správně volena metodika výuky a didaktické pomůcky jsou předpokladem k dosaţení nejlepších pedagogických výsledků celé skupiny. Hlavním úkolem je zaujmout ţáka a udrţet jeho pozornost jak při demonstrační ukázce, tak při práci

2 individuální. Tempo výuky je přizpůsobeno hlavně tempu průměrných ţáků. Nadanějším a rychlejším jsou zadávány úkoly sloţitější a pomalejším ţákům je přistupováno individuálně. 4. Hodnocení výsledků žáků Bude rozdělena do dvou skupin: - průběţné hodnocení nebo zkoušení, - souborné hodnocení nebo zkoušení (pololetní) Průběţné hodnocení Průběţné hodnocení nebo zkoušení informuje ţáky o tom, jakých nedostatků se dopouštějí v průběhu práce. Je doprovázeno rozborem kladů a nedostatků ve vědomostech i dovednostech. Po ukončení kaţdého učebního dne mají ţáci znát výsledek své práce, mají rovněţ vědět, co budou dělat příští den, na co se mají připravit. Výsledky tohoto hodnocení (zkoušení) si učitel odborného výcviku zaznamenává do evidence o ţácích nebo do jejich pedagogické dokumentace. Souborné hodnocení Souborné hodnocení následuje zpravidla po zvládnutí dovedností celého tématického celku. Hodnotí se samostatná práce ţáků nebo souborná práce. Při tomto hodnocení se sleduje zejména odbornost, jako třeba dodrţování technologických postupů, uplatňování teoretických vědomostí v práci, technika práce jako je sledování pracovních pohybů a úkonů a práce. Hodnotí se výsledek hotové práce. Při hodnocení vědomostí a dovedností pouţije učitel odborného výcviku zejména: Písemné zkoušení V odborném výcviku se vyskytuje ojediněle, zpravidla ve formě domácí písemné práce. Ústní zkoušení Provádí učitel odborného výcviku obvykle při instruktáţi, ověřuje si vědomosti získané v příslušných odborných předmětech. Praktické zkoušení Je v odborném výcviku nejběţnější formou hodnocení. Touto formou se prověřuje a hodnotí stupeň získaných dovedností v rámci plnění jednotlivých témat a tématických celků. Při hodnocení dovedností formou souborných prací, pokud jsou předepsány učební osnovou, se učitel odborného výcviku zaměří na ty ţáky, kteří jsou v příslušném tématu slabší. Při dalších činnostech jim pak přiděluje takové pracovní úkony, aby procvičovali dovednosti z těchto okruhů. Tímto postupem můţe přispět k vyrovnání rozdílů mezi šikovnými a nešikovnými ţáky. Ucelený přehled o vědomostech a dovednostech, které ţák získal za příslušné klasifikační období, se získává pří pololetních souborných zkouškách (souborných pracích). Na závěr kaţdého pololetí se odborný výcvik klasifikuje známkou. Výsledná známka z odborného výcviku je známkou z kontrolních a souborných prací, popřípadě výsledkem klasifikace z jednotlivých tematických celků a témat. Výsledná známka není průměrem známek získaných za příslušné období, ale musí zhodnotit práci ţáka v celém klasifikačním období. Při hodnocení i klasifikaci učitel odborného výcviku především sleduje, zda ţáci zvládli v plném rozsahu obsah učební osnovy, zda pracují kvalitně, rychle, hospodárně a dodrţují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zásady hygieny.

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je ţák připravován k tomu ţe: a) Kompetence k učení: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání se. - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (výklad, přednášku) a psát si poznámky. - znát moţnosti dalšího vzdělávání zejména ve svém oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů: - porozumět zadaní úkolů, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu. - navrhovat technologický postup a moţnosti řešení výroby. - vyrobit jednotlivé díly dle dokumentace. - spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence: - aktivně se účastnit jednotlivých diskusí, obhajovat své názory. - být dostatečně jazykově způsobilí. - rozumět odborným i slangovým termínům ve svém oboru. - znát a umět číst odbornou formu výrobní dokumentace. d) Personální a sociální kompetence: - učit se a kladně přistupovat k zadaným úkolům týkajících se vzdělávání. - vyuţívat a nepohrdnout předávání informací zkušenějšími. - dokázat pracovat týmově, realizovat a podílet se na pracovních činnostech. - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrh druhých. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu. - dodrţovat zákony a společenské normy. - uznávat veškeré sociální vrstvy. - vţít se a nepodceňovat sociální problematiku. - uznávat hodnotu ţivota, uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních. - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu.

4 f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. - mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady. - komunikovat jako komunikátor i komunikant jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel a znát tak zároveň základy pracovního prává a předpisů. - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi. g) Matematické kompetence: - v reálných mezích odhadovat. - správně propočítávat plošné míry. - převádět měrné jednotky. - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru. - aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běţných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi: - pouţívat počítač na uţivatelské úrovni. - čerpat informace z otevřených zdrojů (Internet). - čerpat informace z datových nosičů a medií. - pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením. - učit se pouţívat nové aplikace. 5.2 Odborné kompetence a) Pracovat s návrhy a technickou dokumentaci: - číst a tvořit výkresovou dokumentaci včetně náčrtů. - pracovat s návrhy včetně výtvarnými. - vyuţívat jednoduché počítačové aplikace. b) Zhotovovat základní výrobky truhlářské výroby, provádět jejich opravy a renovace: - zvolit a pouţívat vhodné materiály a technologické postupy výroby daného výrobku. - zvolit a pouţívat vhodné ruční nástroje a strojně-technologického vybavení, prováděli jejich seřízení a běţnou údrţbu. - zhotovovat výrobky jednotlivé a sériové výroby nábytku a stavebně truhlářské výroby. - ovládat prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly jakosti výrobků. - ovládat a pouţívat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků - osazovat truhlářské výrobky v objektech. - být manuálně zruční. - dbát na estetický vzhled výrobků

5 c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: - chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků. - znát a dodrţovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence. - rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik. - znát systém péče o zdraví pracujících. - být vybavení vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat ekonomicky - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. - dodrţovat stanovené normy, předpisy a jakosti. - zohledňovat poţadavky zákazníka. - efektivně hospodařit s finančními prostředky. - nakládat s materiály, energii, odpady vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní Prostředí. 5.3 Průřezová témata Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

6 Odborný výcvik 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, - Občanská nauka - Test ze znalosti BOZP a PO protipožární předpisy - se dokáţe správně zachovat v případě poţáru a poskytne první pomoc; - zná zásady bezpečného chování a bezpečné práce na pracovišti; zná hygienické předpisy osobní i vůči ţivotnímu prostředí a ekologii; pokyny k bezpečné práci a ochraně zdraví; poskytnutí první pomoci; poţární předpisy, provozní a dílenské řády; 12 - je seznámen s náplní práce a osvojování si nových dovedností během následujícího ročníku; - zná podstatu učiva jeho váţnost a návaznost na další vzdělávání; 2. Úvod, význam a obsah předmětu 3 - ví kde a za jakých podmínek si bude prakticky rozvíjet a obohacovat si své dovednosti; 3. Příprava a organizace pracoviště 6 - průběţné ústní ověřování znalostí 4. Příprava nástrojů a nářadí - zná pravidla BOZP, umí si správně zvolit vhodný nástroj a pracovní pomůcky, ví jak se o ně starat, seřizovat a ošetřovat je; BOZP pracovní postupy; seznámení s ručním nářadím; výběr vhodného nástroje nářadí a pomůcek; příprava seřízení a ukládání nástrojů, nářadí; 30 ostření nástrojů; - zná pravidla BOZP při práci, - dokáţe správně zvolit materiál rozměřovat jej odstraňovat jeho případné vady. - orientuje v jednoduchých výkresech a náčrtech. 5. Ruční opracování dřeva výběr a příprava materiálů; rozměřování a odstraňování vad; postupné seznamování s výkresem; 222

7 - ovládá ruční práce jako je řezání, hoblování, vrtání, dlabání, opracování dřeva struhákem, pilníkem i brusným papírem a taky ovládá práce se spojovacími prostředky; řezání; hoblování; vrtání; dlabání; rýsování podle šablon a vykruţování; opracování dřeva struhákem, pilníkem a brusným papírem; práce se spojovacími prostředky; prohloubení osvojených dovedností na jednoduchém výrobku; - zná pravidla BOZP při práci, zná účel a podstatu konstrukčních spojů zná správné zásady spojování; - dokáţe spojovat pomocí kovových i dřevěných spojovacích prostředků a dokáţe spojovat plošné spoje a vlysy; - ovládá čepování a přeplátování; - provede zadanou práci, která obsahuje veškerá témata probraná za 1. ročník; 6. Konstrukční spoje účel a podstata konstrukčního spojování; obecné zásady při konstrukčním spojování; spojování kovovými a dřevěnými spojovacími prostředky; spoje plošných dílců a vlysů; čepování a přeplátování ; ostatní spoje; souborná kontrolní práce; 222, ukončené soubornou kontrolní prací

8 Odborný výcvik 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva 1.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, - Občanská nauka - Test ze znalosti BOZP a PO protipožární předpisy - se dokáţe správně zachovat v případě poţáru a poskytne první pomoc; - zná zásady bezpečného chování a bezpečné práce na pracovišti; - zná hygienické předpisy osobní i vůči ţivotnímu prostředí a ekologii; pokyny k bezpečné práci a ochraně zdraví; poskytnutí první pomoci; poţární předpisy, provozní a dílenské řády; 14 - je seznámen s náplní práce a osvojování si nových dovedností během následujícího ročníku; - zná podstatu učiva jeho váţnost a návaznost na další vzdělávání; 2. Úvod, význam a obsah předmětu 3,5 - zná BOZP při práci, ví jak provést příjem a měření řeziva a ostatních dřevařských materiálů, ví jak jej uloţit do hrání, ví jak materiál připravit pro přepravu; 3. Manipulace s materiálem příjem a měření řeziva a ostatních dřevařských materiálů; ukládání řeziva do hrání; 28 4.Technologická příprava dřeva - zná BOZP při práci, zná postupy při sušení dřeva. - dokáţe upravovat a ochránit materiál proti hydrotermickým vlivům; - dokáţe ohýbat dřevo a jiné dřevěné materiály; skladování dřeva; ošetřování dřeva; příprava dřeva a vlastní pouţití materiálu a polotovaru pro výrobu; ohýbání dřeva; 42 sušení dřeva;

9 - zná BOZP při práci a provádí operace jako je lepení, dýhování, úprava materiálu různými typy fólií a dekorativními materiály, ví jak speciálně upravovat plochy a boky materiálu; 5. Lepení dřeva, výroba polotovarů, příprava dílců lepení; dýhování; úprava dílců foliemi a dekorativními materiály; 35 úprava bočních ploch; 6. Jednoduché sklenářské práce - zná BOZP při práci, ví jak provádět zasklívání truhlářského nábytku; BOZP organizace práce, pracovní postupy, řezání skla; tmelení, lištování; Ruční obrábění kovů a plastů - Výrobní zařízení - zná BOZP při práci, dokáţe opracovat a ručně obrobit kovové a plastové materiály; dělení řezání, stříhání, sekání, rozbrušování, obrábění vrtání, pilování, broušení, řezání závitů; 21 - zná BOZP při práci, pracuje s ručními mechanizovanými nástroji při výrobě a montáţi (vibrační brusky, akuvrtačky, apod.); 8. Práce s ručními mechanizovanými nástroji BOZP při práci s mechanizovaným nářadím; práce s elektrickými kotoučovými pilami; práce s elektrickými hoblíky, bruskami; práce s elektrickými frézkami; práce s elektrickými vrtačkami a šroubováky; 70 - Výrobní zařízení

10 - zná BOZP při práci, ví jak připravit strojní zařízení, dokáţe ho obsluhovat, upevnit nástroje a provádět běţnou údrţbu. Ţák zvládne strojně opracovat kulatiny, podélně i příčně řezat, frézovat, soustruţit, dlabat, vrtat, formátovat, čepovat, okruţovat a brousit; - provede zadanou práci, která obsahuje veškerá témata probraná za celý ročník; 9. Strojní obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva příprava strojů a zařízení, upevňování nástrojů, běţná údrţba; řezání podélné a příčné; hoblování; frézování; dlabání; vrtání; formátování; čepování; Výrobní zařízení, ukončené soubornou kontrolní prací broušení; soustruţení; souborná kontrolní práce;

11 Odborný výcvik 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, - Občanská nauka - Test ze znalosti BOZP a PO protipožární předpisy - se dokáţe správně zachovat v případě poţáru a poskytne první pomoc; - zná zásady bezpečného chování a bezpečné práce na pracovišti; zná hygienické předpisy osobní i vůči ţivotnímu prostředí a ekologii; pokyny k bezpečné práci a ochraně zdraví; poskytnutí první pomoci; poţární předpisy, provozní a dílenské řády; Úvod, význam a obsah předmětu - je seznámen s náplní práce a osvojování si nových dovedností během následujícího ročníku; - zná podstatu učiva jeho váţnost a návaznost na další vzdělávání; na další vzdělávání; 3,5 3. Výroba nábytku - zná BOZP při práci, - zvládne provést zhotovení nábytku stolového, sedacího, skříňového, lůţkového. - dokáţe provést montáţ nábytku a zkontrolovat kvalitu provedení a upevnění. zhotovení nábytku skříňového; zhotovení nábytku stolového; zhotovení nábytku sedacího; zhotovení nábytku lůţkového; montáţ nábytku; zná BOZP při práci; - zhotovuje okna, dveře, odloţení stěn a stropů, příčky a dělící stěny, dřevěné schody, zabudovaný nábytek; 4. Výroba stavebně truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí a ostatních výrobků oboru 294

12 - zhotovuje jednoduché tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné konstrukce; - ví jak veškeré výrobky bezpečně namontovat, usadit, ověřit kvalitu veškerých provedených pracovních úkonů; zhotovení okna; zhotovení dveří; zhotovení obkladů stěn a stropů; zhotovení příčky a dělící stěny; zhotovení dřevěných schodů; zhotovení zabudovaného nábytku; zhotovení jednoduchých tesařských výrobků a konstrukcí; - zná BOZB při práci; - zvládne připravit povrch materiálu, bělit, mořit, nanášet nátěrové hmoty sušit je a vytvrzovat, brousit a leštit plochy; - zná další speciální způsoby úprav dřeva a dřevěných povrchů; 5. Povrchové úpravy dřeva a výrobků ze dřeva příprava povrchů; bělení a moření, příprava a nanášení NH, jejich sušení; broušení a leštění dokončovaných ploch; speciální způsoby povrchové úpravy a nácvik jejich provedení; 35 - zná BOZP při práci, dokáţe provést jednoduché opravy, údrţbu a renovaci truhlářských výrobků; 6. Opravy, údržba a renovace truhlářských výrobků provedení jednoduchých oprav; 35 - zná BOZP při práci, ví jak zkontrolovat jakost provedení veškerých prací a správně zabalit jednotlivé výrobky, skladovat je a expedovat; 7. Kontrola a jakost truhlářských výrobků BOZP organizace práce, pracovní postupy balení, skladování a expedice hotových výrobků; 7 - přijme a eviduje zakázku, připraví podklady pro výrobu, předá dílo zákazníkovi; 8. Odbyt obchodní jednání; administrativní zabezpečení odbytových činností; realizace dodávky; 7 -Základy ekonomiky - Občanská nauka - Matematika 9. Souborná kontrolní práce 21,

13 - provede zadanou práci, která obsahuje veškerá témata probraná za celý ročník; ukončené soubornou kontrolní prací - prakticky provede závěrečnou zkoušku, při níţ předvede dosaţené dovednosti, které nabyl během celé délky studia oboru truhlář; 10. Závěrečná praktická zkouška 21 - Hodnocení závěrečné práce, informuje ţáka o chybách, kterých se během práce dopustil, náročnost a obsah závěrečné práce je souborem všech probraných témat během celé délky studia.

Truhlářská dílna PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Truhlářská dílna PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Truhlářská dílna PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 v Oselcích dne: 25. 8. 2015 Organizace pracovního dne na úseku praktické výchovy pro školní rok 2015/2016 Pracovní doba žáků : začátek výuky - 7:30/8:30

Více

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 12. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky INSTALATÉR 36 52 H / 01 1 Obsah

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1 Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0020 Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v ţivotě Červen 2012 2 je spolufinancován

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky Vlasová kosmetika Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Strojní mechanik 23-51-H/01

Strojní mechanik 23-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-H/01 Obsah: 1. Profil absolventa... 4 1.2 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové kompetence...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravář zemědělských strojů Obor vzdělání: 41-55-H/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Zámečník RVP: (23-51-H/01) Strojní mechanik Strojní mechanik Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing.

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 33-56-H/01 Truhlář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Strojník silničních strojů

Strojník silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojník silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/03 Strojník silničních strojů RVP 23-65 H / 03 Strojník silničních strojů s platností od 1. září 2015 razítko a podpis ředitele

Více

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ Školní vzdělávací program pro obor 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ Mgr. Bc. Michal Šedivka Ředitel Střední školy automobilní Holice Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení RVP 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

82 41 M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

82 41 M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/pripadovestudie/69-42-m_01_sablony.pdf

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/pripadovestudie/69-42-m_01_sablony.pdf 1 Případové studie: 69-42-M/01 Oční optik Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno Stav ke dni: 22.9.2015 Úvodní komentář k případové studii:

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Hotelnictví 65-42-M/01 RVP: 65-42-M/01 Hotelnictví Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PeadDr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 33-56-H/01 Truhlář. RVP 33-56-H/01 Truhlář

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 33-56-H/01 Truhlář. RVP 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 33-56-H/01 RVP 33-56-H/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ŠVP 26-51-H/01 Elektrikář

ŠVP 26-51-H/01 Elektrikář ŠVP 26-51-H/01 Elektrikář SPŠE A VOŠ PARDUBICE, KARLA IV. 13 OBSAH I ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 II PROFIL ABSOLVENTA 5 II.1 Profil absolventa oboru Elektrikář 5 II.2 Kompetence absolventa oboru Elektrikář

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Obráběč kovů Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace LABORATORNÍ ASISTENT 53-43-M/01 Laboratorní asistent Platnost

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program CUKRÁŘ

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program CUKRÁŘ Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program CUKRÁŘ OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Zdravotnické lyceum 78-42-M / 04 Zdravotnické

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Školní vzdělávací program 36 64 H/01 TESAŘ

Školní vzdělávací program 36 64 H/01 TESAŘ ŠVP, obor Tesař Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 64 H/01 TESAŘ Vydáno dne: 9. 6. 015 Platnost: od 1. 9. 015 Poslední

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 78-42-M/04 Průmyslová ekologie Zdravotnické lyceum

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 78-42-M/04 Průmyslová ekologie Zdravotnické lyceum pro obor vzdělání RVP 78-42-M/04 1602M01 Zdravotnické Průmyslová ekologie lyceum Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 78-42-M/04 1602M01 Zdravotnické Průmyslová ekologie lyceum Vydalo Ministerstvo

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

školní vzdělávací program Truhlářské práce

školní vzdělávací program Truhlářské práce školní vzdělávací program Truhlářské práce Obsah Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

65 51 E/01 Stravovací a ubytovací služby

65 51 E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 51 E/01 Stravovací a ubytovací služby 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Truhlář 33 56 H/01. Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014

Školní vzdělávací program pro obor. Truhlář 33 56 H/01. Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 1 Školní vzdělávací program pro obor Truhlář 33 56 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 OBSAH: Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Výčet

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Učební osnova předmětu Fiktivní firma Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: denní Celkový počet hodin za studium: 99 Platnost: od 1. 9. 2012 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2344L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborné učiliště DAKOL,

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Právo PŘÍLOHA č. 1/2015 Platnost vzdělávacích programů: od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem (3.OA) Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Název

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby 1 Školní vzdělávací program pro obor Stravovací a ubytovací služby 65 51 - E/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: Identifikační údaje... 4 1. Profil absolventa školního vzdělávacího

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 36-44-L/51 Stavební provoz Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 Podnikání

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 Podnikání DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 6441L/51 Podnikání Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klempíř OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 23-55-H/01 Klempíř Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8 UČEBNÍ PLÁN...16

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-56-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ MECHANIK SEŘIZOVAČ Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ošetřovatel

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ošetřovatel ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ošetřovatel 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...5 2 Profil absolventa...6 2.1 Popis uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud zkrácené studium OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Mariánské Hory. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Mariánské Hory. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Waldorfské lyceum zaměření humanitní a technické Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 5 1.1. Název a adresa školy, zřizovatel 5 1.2. Název školního vzdělávacího programu 5 1.3.

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Hlavní řešená témata Základní stabilizace Základní doklady Vzdělávání Pracovní uplatnění

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011)

Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011) Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb.

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. 1. Úvodní ustanovení Tento dopravně provozní řád (dále jen DPŘ)

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více