Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o."

Transkript

1 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 V Benešově dne 7.října 2010 Předkládá: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Mgr. Vladimír Černý ředitel školy

2 - 2 - Obsah: a) Základní údaje o škole.. 4 b) Přehled oborů vzdělávání. 7 Seznam oborů vzdělávání zařazených v síti MŠMT ČR, Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR, přehled oborů vzdělávání vyučovaných podle ŠVP. 7 Nabídka a vhodnost volitelných a nepovinných předmětů 9 Přehled o počtech ţáků podle oborů, ročníků a tříd ve školním roce 2009/ Sumarizace předchozí tabulky podle oborů, ročníků a typů škol 11 Přehled o počtu ţáků dle finančního zabezpečení 12 Přehled o kapacitách školy 12 c) Přehled pracovníků školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti ve školním roce 2009/ Organizační schéma školy 18 d) Údaje o přijímacím řízení pro škol. rok 2010/ e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek ve škol. roce 2009/ f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 23 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 26 h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších externích kontrol 30 i) Základní údaje o hospodaření školy s dotacemi 33

3 - 3 - Zápis o projednání: Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ve Školské radě Střední školy ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o. dne 7.října 2010.

4 - 4 - a) Základní údaje o škole Název a adresa školy (obchodní firma a sídlo společnosti): Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o Benešov, Husova 742 Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě MŠMT ČR: -Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne Identifikační číslo zařízení (IZO): IZO: Identifikátor zařízení: Právní forma: - společnost s ručením omezeným - IČO: Zřízení školy a typ hospodářské subjektivity: Škola byla jako společnost s ručením omezeným zaloţena notářským zápisem ze dne 7.prosince 1992 na Státním notářství pro Prahu 1 a byla zapsána do obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 oddíl C, vloţka ke dni 17.června Zřizovatel školy společnosti s ručením omezeným Svaz českých a moravských spotřebních druţstev Praha 3, U Rajské zahrady 3/ právní forma : zájmové sdruţení právnických osob - statutární zástupce: Ing. Zdeněk JURAČKA, předseda SČMSD Ing. Václav POŚÍK, místopředseda SČMSD - IČO:

5 - 5 - Organizační struktura školy: 1) Jednatel společnosti: PhDr. Ludvík V O M Á Č K A, CSc. - statutární orgán 2) Ředitel školy: Mgr. Vladimír Č E R N Ý - vzdělání: vysokoškolské pedagogické - aprobace: matematika zeměpis - funkční studium FS II: školský management - praxe ve školství: 37 let 3) Úsek teoretického vyučování: - řídí zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování Mgr. Miloslav J A N Í K - vzdělání: vysokoškolské pedagogické - aprobace: matematika - zeměpis - praxe ve školství: 35 let 4) Úsek praktického vyučování: - řídí zástupce ředitele školy pro praktické vyučování Jitka V Á V R O V Á - vzdělání: vyuč. + ÚSO + DPS - praxe ve školství: 29 let 5) Úsek ekonomicko-správní: - řídí ekonomka školy Ing. Jana S T R N A D O V Á - vzdělání: vysokoškolské ekonomické - praxe: 40 let 6) Školská rada: Školská rada byla ustanovena v souladu s 167 zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) dne 15.listopadu Po volbách, které proběhly dne 19.listopadu 2009 má školská rada následující sloţení: Členové školské rady: Ing. Ivana FRANTESOVÁ - učitelka odborných předmětů školy - člen školské rady jmenovaný zřizovatelem (ředitelem) Mgr. Miloslav JANÍK Jarmila SEDLÁČKOVÁ - zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování - předseda školské rady - člen školské rady zvolený pedagog. pracovníky školy - zákonný zástupce nezletilého ţáka školy - člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých ţáků a zletilými ţáky školy

6 - 6-7) Adresa pro dálkový přístup, telefonní spojení, fax: - www adresa: telefony: ústředna spojuje: linka: 21 ředitel školy 22 ekonomka školy 23 zástupce ředitele pro TV 24 sborovna 26 výchovný poradce, IT 27 zástupce ředitele pro PV, účtárna 28 kadeřnictví (pracoviště ţáků) 29 kabinet ekonomický 30 školník - fax: ředitel (přímý) kosmetické sluţby (pracoviště ţáků) Škola má dvaaosmdesátiletou tradici ve výchově a vzdělávání mladé generace. Od roku 1981 se začala specializovat na obchodní a ekonomické směry učební obory prodavač/ka, studijní obory ekonom obchodního provozu, provoz obchodu Od roku 1991 fungovala škola jako druţstevní podnik v rámci středních škol resortu spotřebního druţstevnictví. V souladu s tzv. transformačním zákonem došlo v roce 1993 k transformaci právního postavení školy na společnost s ručením omezeným. V tomto právním postavení existuje dosud. Zřizovatelem školy je Svaz českých a moravských spotřebních druţstev. K 1.září 1993 byla zaloţena obchodní akademie. Od školního roku 1999/2000 byly otevřeny dva nové obory vzdělávání pro sféru sluţeb kosmetička a kadeřník-kadeřnice. Od 1.března 2006 nese škola nový název Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o.. Změna názvu školy byla provedena v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), neboť původní název (Střední odborné učiliště obchodní a Obchodní akademie..) neodpovídal nové školské legislativě. S účinností od 1.září 2005 byla rozdělena původně kumulovaná funkce jednatel-ředitel na 2 fyzické osoby, jednatelem byl jmenován PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., ředitelem školy byl znovu jmenován Mgr. Vladimír Černý. Od 1.září 2009 začala škola vyučovat jednotlivé obory vzdělávání podle školních vzdělávacích plánů, které byly zpracovány podle rámcových vzdělávacích plánů vydaných MŠMT ČR.

7 - 7 - b) Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2009/2010 Od 1.září 2007 byly ministerstvem školství schváleny rámcové vzdělávací programy. V rámci celkového počtu RVP jsou zařazeny téměř všechny obory vzdělání, které jsou součástí nabídky naší školy. Od 1.září 2009 byla v prvních ročnících níţe uvedených oborů vzdělávání zahájena výuka podle nových školních vzdělávacích programů (obory vzdělávání uvedené v závorce jsou dobíhající): 1) M/02 Obchodní akademie (63-41-M/004 Obchodní akademie) 2) L/01 Kosmetické sluţby (69-41-L/004 Kosmetička) 3) H/01 Kadeřník/Kadeřnice (69-51-H/001 Kadeřník/Kadeřnice) 4) H/01 Prodavač/Prodavačka (66-51-H/004 Prodavač/ka smíšeného zboţí) Prioritou pro školní rok 2010/2011 je dokončení rozpracování RVP do školních vzdělávacích programů pro denní a dálkovou formu nástavbového oboru Podnikání. V současné době u tohoto oboru vzdělávání vycházíme z osnov oborů vzdělání schválených MŠMT ČR. Skladba oborů vzdělávání vychází jednak z tradice školy, moţností školy, zájmu o nabízené obory vzdělávání a potřeb regionu. V posledním období se značně sniţuje zájem vycházejících ţáků o obor prodavač/ka. Velmi solidní zájem i přes nízký počet vycházejících ţáků ze ZŠ je o obory sluţeb a o nástavbové vzdělávání v obou formách studia. Seznam oborů vzdělávání zařazených v síti MŠMT ČR, přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR, přehled oborů vzdělávání vyučovaných podle ŠVP 1) Obchodní akademie (dobíhající obor) Kód oboru: M/004 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: / ze dne a) Obchodní akademie Kód oboru: M/02 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem)

8 - 8-2) Kosmetička (dobíhající obor) Kód oboru: L/004 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval doloţka MŠMT ČR Č.j.: /01-23 ze dne a) Kosmetické sluţby Kód oboru: L/01 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem) 3) Kadeřník/Kadeřnice (dobíhající obor) Kód oboru: H/001 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: schval doloţka MŠMT ČR Č.j.: /98-23 ze dne a) Kadeřník/Kadeřnice Kód oboru: H/01 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem) 4) Prodavač/ka se zaměřením pro smíšené zboţí (dobíhající obor) Kód oboru: H/004 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: /94-74 ze dne a) Prodavač/Prodavačka Kód oboru: H/01 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem) 6) Podnikání (nástavbové studium denní a dálková forma) Kód oboru: L/524 (délka studia 2 a 3 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: / ze dne

9 - 9 - Nabídka a vhodnost volitelných a nepovinných předmětů V jednotlivých oborech vzdělání jsou do procesu vzdělávání začleněny volitelné a nepovinné předměty podporující odbornou sloţku vzdělávání a současně předměty, které vytváří základy pro zvolenou profilaci v rámci uplatnitelnosti absolventa na trhu práce nebo přípravy k dalšímu studiu M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie Hlavním důsledkem zařazení výběrových předmětů je intenzivní příprava k úspěšnému ukončení vzdělávání. Stanovení struktury těchto předmětů přímo souvisí s ustanovením maturitních předmětů se zřetelem na připravovanou profilovou část MZ. Podpora jazykových schopností je nezbytnou součástí nejen k přípravě na maturitní zkoušku, ale současně také vytváří předpoklady patřičné slovní zásoby a schopnosti komunikace. Ekonomické předměty jsou součástí odborného zaměření, které je stanoveno v profilu absolventa dle učebních osnov. Nepovinné předměty dávají prostor ţákům ke zvýšení znalostí a rozšíření vzdělávací nabídky nad rámec povinného vzdělávání. Podporují zejména schopnost přípravy na státní zkoušku psaní na klávesnici a umoţní přípravu na přijímací řízení k vysokoškolskému studiu L/004 Kosmetička L/01 Kosmetické sluţby Učební plán nedává prostor pro výběrové předměty, vzhledem k tomu, ţe se jedná o vzdělávání s časově významnou sloţkou praktického vyučování. Nepovinné vyučovací předměty jsou voleny zejména k přípravě na maturitní zkoušky pro podporu znalostí předmětu, který si ţáci volí v souladu s legislativou a se zřetelem na připravovanou profilovou část MZ H/004 Prodavač - smíšené zboţí H/01 Prodavač Nepovinné předměty jsou cíleně zaměřeny na moţnosti podpory jazykových základů a relaxační podpory zátěţových podmínek profesního zaměření a se zřetelem na připravovanou novou koncepci ZZ H/001 Kadeřník/Kadeřnice H/01 Kadeřník/Kadeřnice Výběrové předměty nejsou začleněny do učebních osnov. Proto jsou posíleny kompetence ţáků formou nepovinných předmětů, které mají za cíl vytvářet dovednosti uplatnitelné v praktických činnostech a relaxační podpory zátěţových podmínek profesního zaměření a se zřetelem na připravovanou novou koncepci ZZ L/524 Podnikání Stav obdobný jako u oboru vzdělávání Obchodní akademie.

10 (stav k ) Přehled o počtech ţáků podle oborů vzdělávání, ročníků a tříd ve školním roce 2009/2010 Obor vzdělávání Ročník Označení třídy Počet ţáků třídy z toho: H D Forma vzdělávání OBCHODNÍ AKADEMIE M/02 I M/004 II.-IV. KOSM. SLUŢBY KOSMETIČKA L/01- I L/004- II.-IV. KADEŘNÍK KADEŘNICE H/01- I H/001- II.-III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. OA-1 OA-2 OA-3 OA-4 K-1s K-2s K-3s K-4s K-1d K-2d K-3d Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní PRODAVAČ/KA PRODAVAČ/KAsmíšené zboţí H/01 I H/004 II.-III. I. II. III. P-1 P-2 P Denní Denní Denní PODNIKÁNÍ L/524 I. II.. D-1 D Denní Denní PODNIKÁNÍ L/524 I. II. III. E-1 E-2 E Dálková Dálková Dálková Střední škola c e l k e m Z celk.poč. ţáků: Obch.akademie Kosm.+ K.sluţby Denní Denní Kadeřník Prodavač Denní Denní Podnikání Podnikání Denní Dálková

11 Sumarizace předchozí tabulky podle oborů, ročníků a typů škol (stav k ) Typ školy Obor vzdělávání Obchodní akademie Celkem ţáků R o č n í k M/ Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o M/004 Kosmetické sluţby L/01 Kosmetička L/004 Kadeřník-kadeřnice H/ H/001 Prodavač/ka H/01 Prodavač/ka smíšeného zboţí H/004 Podnikání L/524 Denní forma Podnikání L/524 Dálková forma Střední škola celkem

12 Přehled o počtu ţáků dle finančního zabezpečení Typ školy Počet ţáků celkem Sponzorovaní ţáci Celkem Spotřeb.druţ. Státní ţáci Škola Přehled o kapacitách školy a) učebny pouţívané školou: Počet učeben pouţívaných školou Učebny celkem: 16 z toho nevyhovující 0 odborné 4 pro méně neţ 20 ţáků 3 pro 20 aţ 40 ţáků 13 pro více neţ 40 ţáků 0 b) pracovní místa pro odborný výcvik ţáků Počet pracovních míst pro odborný výcvik ţáků Potřebná pracovní místa pro OV 136 Vybavená pracovní místa pro OV 136 Chybějící pracovní místa pro OV 0

13 c) Přehledy pracovníků školy, přehled o jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti (stav k ) Vedení společnosti: Jméno pracovníka Datum narození Rok nástupu do školy Pracovní zařazení Vzdělání VOMÁČKA Ludvík, PhDr., CSc Jednatel společnosti VŠ Úsek vedení školy: Jméno pracovníka Datum narození Rok nástupu do školy Pracovní zařazení Vzdělání ČERNÝ Vladimír, Mgr Ředitel školy VŠ pedagog. FS II (UK) JANÍK Miloslav, Mgr Zástupce ředit. pro teoretické vyučování VŠ pedagog. VÁVROVÁ Jitka STRNADOVÁ Jana, Ing Zástupce ředit. pro praktické vyučování Ekonomka školy VYUČ, ÚSO, DPS VŠ ekonom.

14 Úsek ekonomicko-správní: Jméno Datum Rok nástupu Pracovní Vzdělání pracovníka narození do školy zařazení BENEŠOVÁ Lenka Účetní ÚSO VRBOVCOVÁ Zdeňka Sekretariát, účetní ÚSO KUCHAŘ Miloš Školník ÚSO JANÍK Miloslav, Mgr Obsluha plyn. kotelny VŠ + zkoušky JIRKO Josef Údrţbář SO JUNGMANNOVÁ Vlasta Uklizečka SO ČERVINKOVÁ Hana do Uklizečka MÁDLOVÁ Františka Uklizečka SO Základní MRKVIČKOVÁ Věra Uklizečka Základní

15 Úsek teoretického vyučování (šk.r. 2009/2010) Jméno pracovníka Datum narození Délka pedag. praxe Rok nástupu do školy Vzdělání BALÍKOVÁ Jana, Ing VŠE + DPS Aprobace Odb. př. BRYCHOVÁ Eva, Mgr PedF Rj Tv BUKOVSKÝ Petr ÚSO studuje VŠ Vyučuje předmětům EKO, EKP, UCE, STA, CER,CHP, OA-1, E-3 třídnictví Koord. ŠVP TEV, ADP, K-3s, P-1 třídnictví Počet vyuč. hodin 25, ICT 24,5 ČERNÁ Hana, Mgr PedF Bi ZDR, ZAE 9 ČERNÝ Vladimír, Mgr. (Ř) DVOŘÁKOVÁ Irena PedF Ma-Ze PRA 8 VYUČ, ÚSO, DPS FRANTESOVÁ Ivana. Ing VŠE + DPS - Odb. př. TCH EKO, EKC, ZBO, ICT OA-2, E-1 třídnictví HANIKÝŘOVÁ Renata ÚSO - NJ 7, HODŢOVÁ Ivana, Mgr PedF Ma-Che HRUŠKOVÁ Ludmila, Mgr PedF Ze-Tv-Aj MAT, CHE, MTR K-1s, K-4s třídnictví koord.evvo AJ 24,5 3 JANÍK Miloslav, Mgr PedF MFF Ma-Ze (ZŘ TV) JASZOVÁ Marcela, Mgr FF UK DE-ČJ MAT, HOZ CVM 14 CJL, DEJ 13,5 KÁROVÁ Ivana, Mgr FF + DPS Psy ZDR, PSV KOS, PSY, PSP 15,5 KEHAROVÁ Jaroslava, Mgr FF ČJ-NJ CJL,NJ OA-2 třídnictví 25

16 Úsek teoretického vyučování pokračování Jméno Datum pracovníka narození Délka pedag. praxe Rok nástupu do školy Vzdělání Aprobace KŘEČKOVÁ Eva, Bc VŠ AJ - IJ Vyučuje předmětům AJ Počet vyuč. hodin 9 KŘÍŢOVÁ Jiřina, Mgr PedF FF MAŠKOVÁ Martina, Ing VŠE + DPS MAZÁNKOVÁ Romana Vyuč. + ÚSO + DPS PARISOVÁ Dagmar ÚSO DPS On-Dě- Obk Odb. př. PAVLIS Zdeněk, Mgr PedF Ma POLAČKOVÁ Marta, Ing VŠE + DPS + st.zk. - JN - - Odb. př., JN STRUŠKOVÁ Kamila, Mgr FF Čj-Dě OBN, CSV, PEK OA-4, E-1 třídnictví SST, PSY UCE, EKO, MGM,MAR, DEV,SPV,DEV D-1 třídnictví KOS KOS TEV, MAT, OPO, ZPV, OBN,FYZ K-2d, K-3d třídnictví Vých.porad. Koord. NSJ NJ, EKP,MGM PEK, OBP D-2, P-2 třídnictví CJL, DEJ K-2s, K-1d třídnictví SVOBODOVÁ Marie SO Aranţ.. PRP 1,5 ŠKANTOVÁ Jana PedF Odb. př. ŠRÁMKOVÁ Jaroslava, Ing UHROVÁ Jana, Mgr VOVSÍKOVÁ Petra VŠCHT DPS SZZ-AJ PedF Vyuč. ÚSO, DPS ZBO, MTR P-3 třídnictví 24,5 25, , ,5 AJ AJ 4 Rj-Vv 7 AJ, VV, EVV,RJ 14,5 TCH 5 WAGNEROVÁ Jitka, DiS VOŠ-pedag. st.zk. AJ AJ AJ 19

17 Úsek praktického vyučování (šk.r. 2009/2010) Jméno pracovníka Datum narození Délka pedagogické praxe Rok nástupu do školy MÁLKOVÁ Eva Vzdělání Vyuč., ÚSO,DPS Vyučuje předmětům Prac. úvazek Prodavač. OV 1/1 DVOŘÁKOVÁ Irena Vyuč ÚSO, DPS RUDOLFOVÁ Anna Vyuč. ÚSO VOVSÍKOVÁ Petra Vyuč. ÚSO, DPS Kadeř. OV 1/1 Kadeř. OV 1/2 Kadeř. OV 1/2 ŢIŢKOVÁ Pavlína Vyuč. ÚSO Kadeř. OV 1/2 BRADÁČOVÁ Michaela ÚSO DPS PARISOVÁ Dagmar ÚSO DPS Kosmet. OV 1/1 Kosmet. OV 1/1

18 Organizační schéma školy Svaz českých a moravských spotřebních druţstev zakladatel společnosti zřizovatel školy J E D N A T E L SPOLEČNOSTI Ř E D I T E L ŠKOLY Úsek teoretického Úsek praktického Úsek BOZP, PO vyučování vyučování ekonomicko-správní Zástupce ředitele Zástupce ředitele Ekonomka Technik pro pro Fa BOZPO teoret.vyučování prakt.vyučování Učitelé Učitelé Sekretariát všeobecně odborného ředitele vzdělávacích výcviku předmětů Účetní Učitelé Instruktoři odborných odborného předmětů výcviku Školník Správní zaměstnanci

19 d) Údaje o přijímacím řízení pro škol. rok 2010/2011 dle stavu k ) Ve školním roce 2009/2010 organizovala škola přijímací řízení pro všechny obory studia, otevírané od školního roku 2010/2011, tj. od 1.září Legislativním základem pro organizaci přijímacího řízení byl zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 60. v platném znění. Ředitel školy v souladu se školským zákonem vydal dne 29.ledna 2010 rozhodnutí Jmenování komise školy pro přijímací řízení v roce 2010 a vydal dne 29.ledna 2010 Opatření ředitele školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2010/2011, kde jsou pro jednotlivé obory studia uvedeny upřesňující pokyny pro organizaci přijímacího řízení ve škole a kriteria pro přijímání ke studiu. Oba tyto dokumenty byly v době konání přijímacího řízení zveřejněny na vývěsce školy, a to v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Pro absolventy základních škol byla organizována 2 kola přijímacího řízení, a to: 1. kolo přijímacího řízení.. 22.dubna kolo přijímacího řízení. od 26.dubna 2010 Číselné údaje o přijímacím řízení: (sumarizace po 1. a 2. kole přijímacího řízení) Obchodní akademie (63-41-M/02 -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu.. -počet ţáků v 1.ročníku 19 ţáků 19 ţáků 7 ţáků Kosmetické sluţby (69-41-L/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 21 ţáků 21 ţáků 9 ţáků Prodavač/ka (66-51-H/01) -přihlášení ke studiu 4 ţáci -přijatí ke studiu 0 -počet ţáků v 1.ročníku 0

20 Kadeřník Kadeřnice (69-51-H/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 33 ţáků 33 ţáků 17 ţáků Přijímací řízení pro uchazeče o nástavbové formy vzdělávání: Podnikání (64-41-L/524) dálková forma studia -přihlášení ke studiu 27 uchazečů -přijatí ke studiu.. 27 ţáků -počet ţáků v 1.ročníku.. 25 ţáků Podnikání (64-41-L/524) denní forma studia -přihlášení ke studiu 29 uchazečů -přijatí ke studiu.. 29 ţáků -počet ţáků v 1.ročníku.. 21 ţáků V rámci přijímacího řízení byla vedena agenda související se zápisovými lístky, a to jak u uchazečů absolventů ZŠ, tak u uchazečů absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem.

21 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek ve škol. roce 2009/2010 Stav k Výsledky závěrečných zkoušek Prodavač/ka smíš.zboţí H/004 Kadeřník/Kadeřnice H/001 Počet tříd 1 1 Počet ţáků, kteří konali závěreč. zkoušku 7 15 Nedokončená klasifikace nekonali ZZ 0 0 Prospěch - vyznamenání 1 0 Prospěch - prospěli 5 15 Bude konat opravnou zkoušku 1 0 Prospěch - prospěli po opravné zkoušce 1 0 Prospěch - neprospěli 0 0 Výsledky maturitních zkoušek Obchodní akademie M/004 Kosmetička L/004 Podnikání -denní L/524 Podnikání -dálková L/524 Počet tříd Počet ţáků třídy Počet ţáků, kteří konali MZ Počet ţáků, kteří nekonali MZ Prospěch - vyznamenání Prospěch - prospěli Bude konat opravnou zkoušku Prospěch - prospěli po oprav.zkoušce Prospěch - neprospěli

22 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Statistika 2.pololetí školního roku 2009/2010 (po opravných zkouškách) Třída Obor vzděl. Třídní učit. Počet ţáků třídy Počet dívek třídy PROSPĚCH VYZNAME NÁNÍ PROSPĚCH PROSPĚLI NE- PRO- SPĚLI NE- KLA- SIFI- KOVÁ- NI Prům. prosspěch třídy ZAMEŠKANÉ HOD.-PRŮMĚR NA 1 ŢÁKA neomluvené omluvené OA-1 OA-2 OA-3 OA-4 K-1s K-2s K-3s K-4s P-1 P-2 P-3 K-1d K-2d K-3d Denní for. D-1 Denní for. D-2 Dálková f. E-1 Dálková f. E-2 Dálková f. E-3 Obch. akademie Balíková, Ing Obch. akademie Keharová, Mgr. Obch. akademie Frantesová, Ing. Obch. akademie Kříţová, Mgr. Kosmet.sluţby Hodţová, Mgr. Kosmetička Strušková, Mgr. Kosmetička Brychová, Mgr. Kosmetička Hodţová, Mgr. Prodavač sm.zb. Brychová, Mgr. Prodavač sm.zb Polačková, Ing Prodavač sm.zb Škantová Kadeřník Strušková, Mgr. Kadeřník Pavlis, Mgr. Kadeřník Pavlis, Mgr Podnikání v obor. Mašková, Ing. Podnikání v obor. Polačková, Ing. Podnikání v obor Kříţová, Mgr. Podnikání Frantesová, Ing. Podnikání Balíková, Ing , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 75, ,26 15,06 96,09 1,77 43, , ,25 2,45 163,11 3,00 123, ,40 37,60 233,75 14,50 82, ,00 16,84 154,77 9,44 102, , ,80 5,60 13, ,26 1,31 10,41 0

23 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni zaměstnanci školy se pravidelně zúčastnili periodických školení z oblasti BOZP a PO, které pro školu zabezpečuje firma BEZPO Benešov, Dále se všichni zaměstnanci školy zúčastnili periodického školení z oblasti lékařské prevence Zásady první pomoci, které pro školu zabezpečuje MUDr. Miloš Hoke, závodní lékař. Další vzdělávání, profesní školení a kurzy zaměstnanců úseku vedení školy: Mgr. Vladimír Černý - nová maturita semináře pro ředitele a zástupce SŠ - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - QMS ISO 9001 seminář pro manaţery QMS - seminář v rámci DVPP Zahraniční aktivity managementu SŠ (Svaz obchodu a cestovního ruchu) Mgr. Miloslav Janík - nová maturita semináře pro ředitele a zástupce SŠ - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - seminář v rámci DVPP Zahraniční aktivity managementu SŠ (Svaz obchodu a cestovního ruchu) Jitka Vávrová - studium školní koordinátor ŠVP - školení k novému zadávání závěrečných zkoušek (NUOV) - zahájení funkčního studia na PF UK Praha školský management - seminář v rámci DVPP Zahraniční aktivity managementu SŠ (Svaz obchodu a cestovního ruchu) Další vzdělávání, profesní školení a kurzy zaměstnanců úseku teoretického vyučování: Ing. Jana Balíková - nová maturita studium programu Zadavatel (NIDV, Cermat, Ciskom) - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - studium školní koordinátor ŠVP - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl Mgr. Eva Brychová - nová maturita studium programu Zadavatel a nová maturita - nová maturita hodnotitel pro RJ ústní a písemné - metodický seminář - písemná a elektronická komunikace Mgr. Hana Černá Petr Bukovský - studium vzdělávacího programu Syndrom vyhoření a zvládání stresových situací - Fórum výchovy ke zdraví (MŠMT, Kalokagathia) - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně koordinátor - studium Vysoké školy podnikání v Praze

24 Ing. Ivana Frantesová - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita školní maturitní komisař, zadavatel (Ciskom) - QMS ISO 9001 školení Auditor systému managementu kvality - školení Aktuální změny ve výuce ekonomiky a řešení příkladů Mgr. Ivana Hodţová - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - dokončení 4 semestr. studia koordinátor EVVO - nová maturita studium programu Zadavatel a nová maturita - školení EVVO Praha Biodiverzita a udrţitelný rozvoj Mgr. Ivana Kárová - Kongres plastické chirurgie a dermatologie Nemocnice Vinohrady - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - seminář Asociální poruchy osobnosti MUDr.Švarc - průběţné vzdělávání alternativní a klinické medicíny - přednáška vizáţistiky firmy Bourjois Mgr. Jaroslava Keharová seminář Rozvoj dovedností ve výuce NJ dle SERR Praha - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita hodnotitel NJ pro písemnou a ústní část - nová maturita hodnotitel ČJL pro písemnou a ústní část Mgr. Jiřina Kříţová - semináře nové metody PEK (HIL) - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní Ing. Martina Mašková- školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita studium programu Zadavatel a nová maturita - jazykové vzdělávání RJ (Jazykové studio Karlov) - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl Mgr. Zdeněk Pavlis - průběţně semináře pro výchovné poradce a koordinátory prevence negativních společenských jevů (PPP) Ing. Marta Polačková - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - jazykové vzdělávání RJ (Jazykové studio Karlov) - školení Aktuální změny ve výuce ekonomiky a řešení příkladů - seminář Rozvoj dovedností ve výuce NJ dle SERR Praha - nová maturita hodnotitel NJ pro písemnou a ústní část Mgr. Kamila Strušková - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita hodnotitel ČJL pro písemnou a ústní část

25 Mgr. Jana Uhrová - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - metodický seminář RJ - Praha - nová maturita hodnotitel pro RJ ústní a písemné části Bc. Jitka Wagnerová - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita hodnotitel pro AJ ústní a písemné části - dokončení studia speciální pedagogiky na PF UK Praha - semináře v Dys-centru Praha Specifické poruchy učení studentů SŠ (MŠMT dvouletý kurz) Neuvedení učitelé (teoretické vyučování): Dvořáková Irena, Parisová Dagmar Mazánková Romana, Vovsíková Petra Ing. Jaroslava Šrámková Mgr. Ludmila Hrušková Mgr. Marcela Jaszová, Jana Škantová Renata Hanikýřová, Marie Svobodová - uvedeny v pracovnících praktického vyučování - mateřská dovolená - další vzdělávání v rámci VOŠ a SzeŠ Benešov - další vzdělávání v rámci VOŠ a SzeŠ Benešov - starobní důchodci - neabsolvována další vzdělávání Další vzdělávání, profesní školení a kurzy zaměstnanců úseku teoretického vyučování: Michaela Bradáčová - dokončení studia DPS Irena Dvořáková Anna Rudolfová Pavlína Ţiţková Dagmar Parisová - seminář - Ateliér Matrix nové odstíny So color Beauty a Color sync - školení - Společenské účesy REVLON - seminář Trend colection barva a střin na rok dokončení studia s maturitní zkouškou Podnikání - školení Zlaté nůţky střihy pod vedením kadeřníků z Kanady - seminář - Ateliér Matrix nové odstíny So color Beauty a Color sync - seminář Trend colection barva a střin na rok školení Primavera andorana - seminář Vizáţistika - cyklus školení společenské tetování Neuvedení učitelé (praktické vyučování): Eva Málková Marie Frýbová - neabsolvováno další vzdělávání - starobní důchodce Hodnocení: Z uvedeného je patrné, ţe prakticky všichni pedagogičtí pracovníci školy se v hodnoceném období aktivně účastnili některé z forem dalšího vzdělávání Vedení školy umoţňuje účast pedagog. pracovníků školy na vzdělávacích akcích.

26 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve škole funguje řada zájmových aktivit, ve kterých se ţáci mají moţnost seberealizovat. Škola se snaţí svoji nabídkou mimoškolních aktivit vytvořit ţákům prostor pro svobodné rozhodnutí rozvíjet svoji osobnost kladným směrem v oblasti svých zájmů a minimalizovat tak vliv negativních společenských jevů, které na ţáky působí. Je zřízena funkce výchovného poradce a funkce koordinátora prevence negativních společenských jevů. Je vypracován plán výchovného poradenství pro příslušný školní rok a dále minimální preventivní program Škola bez drog. Výchovný poradce i koordinátor prevence negativních společenských jevů mají absolvované příslušné specializační studium. Pro oblast environmentální výchovy je zřízena funkce koordinátora environmentální výchovy a osvěty. Koordinátorka EVVO úspěšně dokončila příslušné specializační studium. Nosnou myšlenkou mimoškolních činností v oblasti pohybové aktivity je rozvoj zdravého způsobu ţivota, který kompenzuje působení negativních civilizačních faktorů. V oblasti dalšího odborně-profesního rozvoje osobnosti ţáků se jedná o odborné mimoškolní aktivity a dále o odborné zahraniční aktivity školy, v nichţ mají ţáci moţnost pracovat nebo se jich zúčastnit. Ve školním roce 2009/2010 zabezpečovala škola následující mimoškolní aktivity pro ţáky školy: - Sportovní krouţky zaměření zejména na míčové hry, softball - Konání zájezdů na hory lyţování a turistika - Odborné aktivity - výpočetní technika a internet - degustace - odborné exkurze - odborné soutěţe kadeřnické a kosmetické - odborné soutěţe obchodní - odborné soutěţe cizích jazyků JN, JA - odborná soutěţ českého jazyka a literatury - odborná soutěţ matematiky Klokan - maturity nanečisto (HELP) - zapojení do projektu EU Cizí jazyky interaltivně - Zahraniční aktivity školy Ve školním roce 2009/2010 zajistila škola pro své ţáky 5-ti denní jazykově poznávací exkurzi do Anglie a dále odbornou týdenní exkurzi do Itálie se semináři pro ţáky studující obory kosmetička a kadeřník/kadeřnice. Pro minimální zájem ţáků nebyly akce realizovány, akce přesunuta na podzimní období školního roku 2010/2011.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Statutární orgán: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Předkladatel: Mgr. Vladimír Černý ředitel

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více