Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o."

Transkript

1 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 V Benešově dne 7.října 2010 Předkládá: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Mgr. Vladimír Černý ředitel školy

2 - 2 - Obsah: a) Základní údaje o škole.. 4 b) Přehled oborů vzdělávání. 7 Seznam oborů vzdělávání zařazených v síti MŠMT ČR, Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR, přehled oborů vzdělávání vyučovaných podle ŠVP. 7 Nabídka a vhodnost volitelných a nepovinných předmětů 9 Přehled o počtech ţáků podle oborů, ročníků a tříd ve školním roce 2009/ Sumarizace předchozí tabulky podle oborů, ročníků a typů škol 11 Přehled o počtu ţáků dle finančního zabezpečení 12 Přehled o kapacitách školy 12 c) Přehled pracovníků školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti ve školním roce 2009/ Organizační schéma školy 18 d) Údaje o přijímacím řízení pro škol. rok 2010/ e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek ve škol. roce 2009/ f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 23 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 26 h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších externích kontrol 30 i) Základní údaje o hospodaření školy s dotacemi 33

3 - 3 - Zápis o projednání: Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ve Školské radě Střední školy ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o. dne 7.října 2010.

4 - 4 - a) Základní údaje o škole Název a adresa školy (obchodní firma a sídlo společnosti): Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o Benešov, Husova 742 Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě MŠMT ČR: -Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne Identifikační číslo zařízení (IZO): IZO: Identifikátor zařízení: Právní forma: - společnost s ručením omezeným - IČO: Zřízení školy a typ hospodářské subjektivity: Škola byla jako společnost s ručením omezeným zaloţena notářským zápisem ze dne 7.prosince 1992 na Státním notářství pro Prahu 1 a byla zapsána do obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 oddíl C, vloţka ke dni 17.června Zřizovatel školy společnosti s ručením omezeným Svaz českých a moravských spotřebních druţstev Praha 3, U Rajské zahrady 3/ právní forma : zájmové sdruţení právnických osob - statutární zástupce: Ing. Zdeněk JURAČKA, předseda SČMSD Ing. Václav POŚÍK, místopředseda SČMSD - IČO:

5 - 5 - Organizační struktura školy: 1) Jednatel společnosti: PhDr. Ludvík V O M Á Č K A, CSc. - statutární orgán 2) Ředitel školy: Mgr. Vladimír Č E R N Ý - vzdělání: vysokoškolské pedagogické - aprobace: matematika zeměpis - funkční studium FS II: školský management - praxe ve školství: 37 let 3) Úsek teoretického vyučování: - řídí zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování Mgr. Miloslav J A N Í K - vzdělání: vysokoškolské pedagogické - aprobace: matematika - zeměpis - praxe ve školství: 35 let 4) Úsek praktického vyučování: - řídí zástupce ředitele školy pro praktické vyučování Jitka V Á V R O V Á - vzdělání: vyuč. + ÚSO + DPS - praxe ve školství: 29 let 5) Úsek ekonomicko-správní: - řídí ekonomka školy Ing. Jana S T R N A D O V Á - vzdělání: vysokoškolské ekonomické - praxe: 40 let 6) Školská rada: Školská rada byla ustanovena v souladu s 167 zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) dne 15.listopadu Po volbách, které proběhly dne 19.listopadu 2009 má školská rada následující sloţení: Členové školské rady: Ing. Ivana FRANTESOVÁ - učitelka odborných předmětů školy - člen školské rady jmenovaný zřizovatelem (ředitelem) Mgr. Miloslav JANÍK Jarmila SEDLÁČKOVÁ - zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování - předseda školské rady - člen školské rady zvolený pedagog. pracovníky školy - zákonný zástupce nezletilého ţáka školy - člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých ţáků a zletilými ţáky školy

6 - 6-7) Adresa pro dálkový přístup, telefonní spojení, fax: - www adresa: telefony: ústředna spojuje: linka: 21 ředitel školy 22 ekonomka školy 23 zástupce ředitele pro TV 24 sborovna 26 výchovný poradce, IT 27 zástupce ředitele pro PV, účtárna 28 kadeřnictví (pracoviště ţáků) 29 kabinet ekonomický 30 školník - fax: ředitel (přímý) kosmetické sluţby (pracoviště ţáků) Škola má dvaaosmdesátiletou tradici ve výchově a vzdělávání mladé generace. Od roku 1981 se začala specializovat na obchodní a ekonomické směry učební obory prodavač/ka, studijní obory ekonom obchodního provozu, provoz obchodu Od roku 1991 fungovala škola jako druţstevní podnik v rámci středních škol resortu spotřebního druţstevnictví. V souladu s tzv. transformačním zákonem došlo v roce 1993 k transformaci právního postavení školy na společnost s ručením omezeným. V tomto právním postavení existuje dosud. Zřizovatelem školy je Svaz českých a moravských spotřebních druţstev. K 1.září 1993 byla zaloţena obchodní akademie. Od školního roku 1999/2000 byly otevřeny dva nové obory vzdělávání pro sféru sluţeb kosmetička a kadeřník-kadeřnice. Od 1.března 2006 nese škola nový název Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o.. Změna názvu školy byla provedena v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), neboť původní název (Střední odborné učiliště obchodní a Obchodní akademie..) neodpovídal nové školské legislativě. S účinností od 1.září 2005 byla rozdělena původně kumulovaná funkce jednatel-ředitel na 2 fyzické osoby, jednatelem byl jmenován PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., ředitelem školy byl znovu jmenován Mgr. Vladimír Černý. Od 1.září 2009 začala škola vyučovat jednotlivé obory vzdělávání podle školních vzdělávacích plánů, které byly zpracovány podle rámcových vzdělávacích plánů vydaných MŠMT ČR.

7 - 7 - b) Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2009/2010 Od 1.září 2007 byly ministerstvem školství schváleny rámcové vzdělávací programy. V rámci celkového počtu RVP jsou zařazeny téměř všechny obory vzdělání, které jsou součástí nabídky naší školy. Od 1.září 2009 byla v prvních ročnících níţe uvedených oborů vzdělávání zahájena výuka podle nových školních vzdělávacích programů (obory vzdělávání uvedené v závorce jsou dobíhající): 1) M/02 Obchodní akademie (63-41-M/004 Obchodní akademie) 2) L/01 Kosmetické sluţby (69-41-L/004 Kosmetička) 3) H/01 Kadeřník/Kadeřnice (69-51-H/001 Kadeřník/Kadeřnice) 4) H/01 Prodavač/Prodavačka (66-51-H/004 Prodavač/ka smíšeného zboţí) Prioritou pro školní rok 2010/2011 je dokončení rozpracování RVP do školních vzdělávacích programů pro denní a dálkovou formu nástavbového oboru Podnikání. V současné době u tohoto oboru vzdělávání vycházíme z osnov oborů vzdělání schválených MŠMT ČR. Skladba oborů vzdělávání vychází jednak z tradice školy, moţností školy, zájmu o nabízené obory vzdělávání a potřeb regionu. V posledním období se značně sniţuje zájem vycházejících ţáků o obor prodavač/ka. Velmi solidní zájem i přes nízký počet vycházejících ţáků ze ZŠ je o obory sluţeb a o nástavbové vzdělávání v obou formách studia. Seznam oborů vzdělávání zařazených v síti MŠMT ČR, přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR, přehled oborů vzdělávání vyučovaných podle ŠVP 1) Obchodní akademie (dobíhající obor) Kód oboru: M/004 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: / ze dne a) Obchodní akademie Kód oboru: M/02 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem)

8 - 8-2) Kosmetička (dobíhající obor) Kód oboru: L/004 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval doloţka MŠMT ČR Č.j.: /01-23 ze dne a) Kosmetické sluţby Kód oboru: L/01 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem) 3) Kadeřník/Kadeřnice (dobíhající obor) Kód oboru: H/001 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: schval doloţka MŠMT ČR Č.j.: /98-23 ze dne a) Kadeřník/Kadeřnice Kód oboru: H/01 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem) 4) Prodavač/ka se zaměřením pro smíšené zboţí (dobíhající obor) Kód oboru: H/004 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: /94-74 ze dne a) Prodavač/Prodavačka Kód oboru: H/01 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: ŠVP (počínaje ročníkem) 6) Podnikání (nástavbové studium denní a dálková forma) Kód oboru: L/524 (délka studia 2 a 3 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: / ze dne

9 - 9 - Nabídka a vhodnost volitelných a nepovinných předmětů V jednotlivých oborech vzdělání jsou do procesu vzdělávání začleněny volitelné a nepovinné předměty podporující odbornou sloţku vzdělávání a současně předměty, které vytváří základy pro zvolenou profilaci v rámci uplatnitelnosti absolventa na trhu práce nebo přípravy k dalšímu studiu M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie Hlavním důsledkem zařazení výběrových předmětů je intenzivní příprava k úspěšnému ukončení vzdělávání. Stanovení struktury těchto předmětů přímo souvisí s ustanovením maturitních předmětů se zřetelem na připravovanou profilovou část MZ. Podpora jazykových schopností je nezbytnou součástí nejen k přípravě na maturitní zkoušku, ale současně také vytváří předpoklady patřičné slovní zásoby a schopnosti komunikace. Ekonomické předměty jsou součástí odborného zaměření, které je stanoveno v profilu absolventa dle učebních osnov. Nepovinné předměty dávají prostor ţákům ke zvýšení znalostí a rozšíření vzdělávací nabídky nad rámec povinného vzdělávání. Podporují zejména schopnost přípravy na státní zkoušku psaní na klávesnici a umoţní přípravu na přijímací řízení k vysokoškolskému studiu L/004 Kosmetička L/01 Kosmetické sluţby Učební plán nedává prostor pro výběrové předměty, vzhledem k tomu, ţe se jedná o vzdělávání s časově významnou sloţkou praktického vyučování. Nepovinné vyučovací předměty jsou voleny zejména k přípravě na maturitní zkoušky pro podporu znalostí předmětu, který si ţáci volí v souladu s legislativou a se zřetelem na připravovanou profilovou část MZ H/004 Prodavač - smíšené zboţí H/01 Prodavač Nepovinné předměty jsou cíleně zaměřeny na moţnosti podpory jazykových základů a relaxační podpory zátěţových podmínek profesního zaměření a se zřetelem na připravovanou novou koncepci ZZ H/001 Kadeřník/Kadeřnice H/01 Kadeřník/Kadeřnice Výběrové předměty nejsou začleněny do učebních osnov. Proto jsou posíleny kompetence ţáků formou nepovinných předmětů, které mají za cíl vytvářet dovednosti uplatnitelné v praktických činnostech a relaxační podpory zátěţových podmínek profesního zaměření a se zřetelem na připravovanou novou koncepci ZZ L/524 Podnikání Stav obdobný jako u oboru vzdělávání Obchodní akademie.

10 (stav k ) Přehled o počtech ţáků podle oborů vzdělávání, ročníků a tříd ve školním roce 2009/2010 Obor vzdělávání Ročník Označení třídy Počet ţáků třídy z toho: H D Forma vzdělávání OBCHODNÍ AKADEMIE M/02 I M/004 II.-IV. KOSM. SLUŢBY KOSMETIČKA L/01- I L/004- II.-IV. KADEŘNÍK KADEŘNICE H/01- I H/001- II.-III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. OA-1 OA-2 OA-3 OA-4 K-1s K-2s K-3s K-4s K-1d K-2d K-3d Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní PRODAVAČ/KA PRODAVAČ/KAsmíšené zboţí H/01 I H/004 II.-III. I. II. III. P-1 P-2 P Denní Denní Denní PODNIKÁNÍ L/524 I. II.. D-1 D Denní Denní PODNIKÁNÍ L/524 I. II. III. E-1 E-2 E Dálková Dálková Dálková Střední škola c e l k e m Z celk.poč. ţáků: Obch.akademie Kosm.+ K.sluţby Denní Denní Kadeřník Prodavač Denní Denní Podnikání Podnikání Denní Dálková

11 Sumarizace předchozí tabulky podle oborů, ročníků a typů škol (stav k ) Typ školy Obor vzdělávání Obchodní akademie Celkem ţáků R o č n í k M/ Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o M/004 Kosmetické sluţby L/01 Kosmetička L/004 Kadeřník-kadeřnice H/ H/001 Prodavač/ka H/01 Prodavač/ka smíšeného zboţí H/004 Podnikání L/524 Denní forma Podnikání L/524 Dálková forma Střední škola celkem

12 Přehled o počtu ţáků dle finančního zabezpečení Typ školy Počet ţáků celkem Sponzorovaní ţáci Celkem Spotřeb.druţ. Státní ţáci Škola Přehled o kapacitách školy a) učebny pouţívané školou: Počet učeben pouţívaných školou Učebny celkem: 16 z toho nevyhovující 0 odborné 4 pro méně neţ 20 ţáků 3 pro 20 aţ 40 ţáků 13 pro více neţ 40 ţáků 0 b) pracovní místa pro odborný výcvik ţáků Počet pracovních míst pro odborný výcvik ţáků Potřebná pracovní místa pro OV 136 Vybavená pracovní místa pro OV 136 Chybějící pracovní místa pro OV 0

13 c) Přehledy pracovníků školy, přehled o jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti (stav k ) Vedení společnosti: Jméno pracovníka Datum narození Rok nástupu do školy Pracovní zařazení Vzdělání VOMÁČKA Ludvík, PhDr., CSc Jednatel společnosti VŠ Úsek vedení školy: Jméno pracovníka Datum narození Rok nástupu do školy Pracovní zařazení Vzdělání ČERNÝ Vladimír, Mgr Ředitel školy VŠ pedagog. FS II (UK) JANÍK Miloslav, Mgr Zástupce ředit. pro teoretické vyučování VŠ pedagog. VÁVROVÁ Jitka STRNADOVÁ Jana, Ing Zástupce ředit. pro praktické vyučování Ekonomka školy VYUČ, ÚSO, DPS VŠ ekonom.

14 Úsek ekonomicko-správní: Jméno Datum Rok nástupu Pracovní Vzdělání pracovníka narození do školy zařazení BENEŠOVÁ Lenka Účetní ÚSO VRBOVCOVÁ Zdeňka Sekretariát, účetní ÚSO KUCHAŘ Miloš Školník ÚSO JANÍK Miloslav, Mgr Obsluha plyn. kotelny VŠ + zkoušky JIRKO Josef Údrţbář SO JUNGMANNOVÁ Vlasta Uklizečka SO ČERVINKOVÁ Hana do Uklizečka MÁDLOVÁ Františka Uklizečka SO Základní MRKVIČKOVÁ Věra Uklizečka Základní

15 Úsek teoretického vyučování (šk.r. 2009/2010) Jméno pracovníka Datum narození Délka pedag. praxe Rok nástupu do školy Vzdělání BALÍKOVÁ Jana, Ing VŠE + DPS Aprobace Odb. př. BRYCHOVÁ Eva, Mgr PedF Rj Tv BUKOVSKÝ Petr ÚSO studuje VŠ Vyučuje předmětům EKO, EKP, UCE, STA, CER,CHP, OA-1, E-3 třídnictví Koord. ŠVP TEV, ADP, K-3s, P-1 třídnictví Počet vyuč. hodin 25, ICT 24,5 ČERNÁ Hana, Mgr PedF Bi ZDR, ZAE 9 ČERNÝ Vladimír, Mgr. (Ř) DVOŘÁKOVÁ Irena PedF Ma-Ze PRA 8 VYUČ, ÚSO, DPS FRANTESOVÁ Ivana. Ing VŠE + DPS - Odb. př. TCH EKO, EKC, ZBO, ICT OA-2, E-1 třídnictví HANIKÝŘOVÁ Renata ÚSO - NJ 7, HODŢOVÁ Ivana, Mgr PedF Ma-Che HRUŠKOVÁ Ludmila, Mgr PedF Ze-Tv-Aj MAT, CHE, MTR K-1s, K-4s třídnictví koord.evvo AJ 24,5 3 JANÍK Miloslav, Mgr PedF MFF Ma-Ze (ZŘ TV) JASZOVÁ Marcela, Mgr FF UK DE-ČJ MAT, HOZ CVM 14 CJL, DEJ 13,5 KÁROVÁ Ivana, Mgr FF + DPS Psy ZDR, PSV KOS, PSY, PSP 15,5 KEHAROVÁ Jaroslava, Mgr FF ČJ-NJ CJL,NJ OA-2 třídnictví 25

16 Úsek teoretického vyučování pokračování Jméno Datum pracovníka narození Délka pedag. praxe Rok nástupu do školy Vzdělání Aprobace KŘEČKOVÁ Eva, Bc VŠ AJ - IJ Vyučuje předmětům AJ Počet vyuč. hodin 9 KŘÍŢOVÁ Jiřina, Mgr PedF FF MAŠKOVÁ Martina, Ing VŠE + DPS MAZÁNKOVÁ Romana Vyuč. + ÚSO + DPS PARISOVÁ Dagmar ÚSO DPS On-Dě- Obk Odb. př. PAVLIS Zdeněk, Mgr PedF Ma POLAČKOVÁ Marta, Ing VŠE + DPS + st.zk. - JN - - Odb. př., JN STRUŠKOVÁ Kamila, Mgr FF Čj-Dě OBN, CSV, PEK OA-4, E-1 třídnictví SST, PSY UCE, EKO, MGM,MAR, DEV,SPV,DEV D-1 třídnictví KOS KOS TEV, MAT, OPO, ZPV, OBN,FYZ K-2d, K-3d třídnictví Vých.porad. Koord. NSJ NJ, EKP,MGM PEK, OBP D-2, P-2 třídnictví CJL, DEJ K-2s, K-1d třídnictví SVOBODOVÁ Marie SO Aranţ.. PRP 1,5 ŠKANTOVÁ Jana PedF Odb. př. ŠRÁMKOVÁ Jaroslava, Ing UHROVÁ Jana, Mgr VOVSÍKOVÁ Petra VŠCHT DPS SZZ-AJ PedF Vyuč. ÚSO, DPS ZBO, MTR P-3 třídnictví 24,5 25, , ,5 AJ AJ 4 Rj-Vv 7 AJ, VV, EVV,RJ 14,5 TCH 5 WAGNEROVÁ Jitka, DiS VOŠ-pedag. st.zk. AJ AJ AJ 19

17 Úsek praktického vyučování (šk.r. 2009/2010) Jméno pracovníka Datum narození Délka pedagogické praxe Rok nástupu do školy MÁLKOVÁ Eva Vzdělání Vyuč., ÚSO,DPS Vyučuje předmětům Prac. úvazek Prodavač. OV 1/1 DVOŘÁKOVÁ Irena Vyuč ÚSO, DPS RUDOLFOVÁ Anna Vyuč. ÚSO VOVSÍKOVÁ Petra Vyuč. ÚSO, DPS Kadeř. OV 1/1 Kadeř. OV 1/2 Kadeř. OV 1/2 ŢIŢKOVÁ Pavlína Vyuč. ÚSO Kadeř. OV 1/2 BRADÁČOVÁ Michaela ÚSO DPS PARISOVÁ Dagmar ÚSO DPS Kosmet. OV 1/1 Kosmet. OV 1/1

18 Organizační schéma školy Svaz českých a moravských spotřebních druţstev zakladatel společnosti zřizovatel školy J E D N A T E L SPOLEČNOSTI Ř E D I T E L ŠKOLY Úsek teoretického Úsek praktického Úsek BOZP, PO vyučování vyučování ekonomicko-správní Zástupce ředitele Zástupce ředitele Ekonomka Technik pro pro Fa BOZPO teoret.vyučování prakt.vyučování Učitelé Učitelé Sekretariát všeobecně odborného ředitele vzdělávacích výcviku předmětů Účetní Učitelé Instruktoři odborných odborného předmětů výcviku Školník Správní zaměstnanci

19 d) Údaje o přijímacím řízení pro škol. rok 2010/2011 dle stavu k ) Ve školním roce 2009/2010 organizovala škola přijímací řízení pro všechny obory studia, otevírané od školního roku 2010/2011, tj. od 1.září Legislativním základem pro organizaci přijímacího řízení byl zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 60. v platném znění. Ředitel školy v souladu se školským zákonem vydal dne 29.ledna 2010 rozhodnutí Jmenování komise školy pro přijímací řízení v roce 2010 a vydal dne 29.ledna 2010 Opatření ředitele školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2010/2011, kde jsou pro jednotlivé obory studia uvedeny upřesňující pokyny pro organizaci přijímacího řízení ve škole a kriteria pro přijímání ke studiu. Oba tyto dokumenty byly v době konání přijímacího řízení zveřejněny na vývěsce školy, a to v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Pro absolventy základních škol byla organizována 2 kola přijímacího řízení, a to: 1. kolo přijímacího řízení.. 22.dubna kolo přijímacího řízení. od 26.dubna 2010 Číselné údaje o přijímacím řízení: (sumarizace po 1. a 2. kole přijímacího řízení) Obchodní akademie (63-41-M/02 -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu.. -počet ţáků v 1.ročníku 19 ţáků 19 ţáků 7 ţáků Kosmetické sluţby (69-41-L/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 21 ţáků 21 ţáků 9 ţáků Prodavač/ka (66-51-H/01) -přihlášení ke studiu 4 ţáci -přijatí ke studiu 0 -počet ţáků v 1.ročníku 0

20 Kadeřník Kadeřnice (69-51-H/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 33 ţáků 33 ţáků 17 ţáků Přijímací řízení pro uchazeče o nástavbové formy vzdělávání: Podnikání (64-41-L/524) dálková forma studia -přihlášení ke studiu 27 uchazečů -přijatí ke studiu.. 27 ţáků -počet ţáků v 1.ročníku.. 25 ţáků Podnikání (64-41-L/524) denní forma studia -přihlášení ke studiu 29 uchazečů -přijatí ke studiu.. 29 ţáků -počet ţáků v 1.ročníku.. 21 ţáků V rámci přijímacího řízení byla vedena agenda související se zápisovými lístky, a to jak u uchazečů absolventů ZŠ, tak u uchazečů absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem.

21 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek ve škol. roce 2009/2010 Stav k Výsledky závěrečných zkoušek Prodavač/ka smíš.zboţí H/004 Kadeřník/Kadeřnice H/001 Počet tříd 1 1 Počet ţáků, kteří konali závěreč. zkoušku 7 15 Nedokončená klasifikace nekonali ZZ 0 0 Prospěch - vyznamenání 1 0 Prospěch - prospěli 5 15 Bude konat opravnou zkoušku 1 0 Prospěch - prospěli po opravné zkoušce 1 0 Prospěch - neprospěli 0 0 Výsledky maturitních zkoušek Obchodní akademie M/004 Kosmetička L/004 Podnikání -denní L/524 Podnikání -dálková L/524 Počet tříd Počet ţáků třídy Počet ţáků, kteří konali MZ Počet ţáků, kteří nekonali MZ Prospěch - vyznamenání Prospěch - prospěli Bude konat opravnou zkoušku Prospěch - prospěli po oprav.zkoušce Prospěch - neprospěli

22 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Statistika 2.pololetí školního roku 2009/2010 (po opravných zkouškách) Třída Obor vzděl. Třídní učit. Počet ţáků třídy Počet dívek třídy PROSPĚCH VYZNAME NÁNÍ PROSPĚCH PROSPĚLI NE- PRO- SPĚLI NE- KLA- SIFI- KOVÁ- NI Prům. prosspěch třídy ZAMEŠKANÉ HOD.-PRŮMĚR NA 1 ŢÁKA neomluvené omluvené OA-1 OA-2 OA-3 OA-4 K-1s K-2s K-3s K-4s P-1 P-2 P-3 K-1d K-2d K-3d Denní for. D-1 Denní for. D-2 Dálková f. E-1 Dálková f. E-2 Dálková f. E-3 Obch. akademie Balíková, Ing Obch. akademie Keharová, Mgr. Obch. akademie Frantesová, Ing. Obch. akademie Kříţová, Mgr. Kosmet.sluţby Hodţová, Mgr. Kosmetička Strušková, Mgr. Kosmetička Brychová, Mgr. Kosmetička Hodţová, Mgr. Prodavač sm.zb. Brychová, Mgr. Prodavač sm.zb Polačková, Ing Prodavač sm.zb Škantová Kadeřník Strušková, Mgr. Kadeřník Pavlis, Mgr. Kadeřník Pavlis, Mgr Podnikání v obor. Mašková, Ing. Podnikání v obor. Polačková, Ing. Podnikání v obor Kříţová, Mgr. Podnikání Frantesová, Ing. Podnikání Balíková, Ing , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 75, ,26 15,06 96,09 1,77 43, , ,25 2,45 163,11 3,00 123, ,40 37,60 233,75 14,50 82, ,00 16,84 154,77 9,44 102, , ,80 5,60 13, ,26 1,31 10,41 0

23 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni zaměstnanci školy se pravidelně zúčastnili periodických školení z oblasti BOZP a PO, které pro školu zabezpečuje firma BEZPO Benešov, Dále se všichni zaměstnanci školy zúčastnili periodického školení z oblasti lékařské prevence Zásady první pomoci, které pro školu zabezpečuje MUDr. Miloš Hoke, závodní lékař. Další vzdělávání, profesní školení a kurzy zaměstnanců úseku vedení školy: Mgr. Vladimír Černý - nová maturita semináře pro ředitele a zástupce SŠ - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - QMS ISO 9001 seminář pro manaţery QMS - seminář v rámci DVPP Zahraniční aktivity managementu SŠ (Svaz obchodu a cestovního ruchu) Mgr. Miloslav Janík - nová maturita semináře pro ředitele a zástupce SŠ - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - seminář v rámci DVPP Zahraniční aktivity managementu SŠ (Svaz obchodu a cestovního ruchu) Jitka Vávrová - studium školní koordinátor ŠVP - školení k novému zadávání závěrečných zkoušek (NUOV) - zahájení funkčního studia na PF UK Praha školský management - seminář v rámci DVPP Zahraniční aktivity managementu SŠ (Svaz obchodu a cestovního ruchu) Další vzdělávání, profesní školení a kurzy zaměstnanců úseku teoretického vyučování: Ing. Jana Balíková - nová maturita studium programu Zadavatel (NIDV, Cermat, Ciskom) - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - studium školní koordinátor ŠVP - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl Mgr. Eva Brychová - nová maturita studium programu Zadavatel a nová maturita - nová maturita hodnotitel pro RJ ústní a písemné - metodický seminář - písemná a elektronická komunikace Mgr. Hana Černá Petr Bukovský - studium vzdělávacího programu Syndrom vyhoření a zvládání stresových situací - Fórum výchovy ke zdraví (MŠMT, Kalokagathia) - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně koordinátor - studium Vysoké školy podnikání v Praze

24 Ing. Ivana Frantesová - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita školní maturitní komisař, zadavatel (Ciskom) - QMS ISO 9001 školení Auditor systému managementu kvality - školení Aktuální změny ve výuce ekonomiky a řešení příkladů Mgr. Ivana Hodţová - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - dokončení 4 semestr. studia koordinátor EVVO - nová maturita studium programu Zadavatel a nová maturita - školení EVVO Praha Biodiverzita a udrţitelný rozvoj Mgr. Ivana Kárová - Kongres plastické chirurgie a dermatologie Nemocnice Vinohrady - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - seminář Asociální poruchy osobnosti MUDr.Švarc - průběţné vzdělávání alternativní a klinické medicíny - přednáška vizáţistiky firmy Bourjois Mgr. Jaroslava Keharová seminář Rozvoj dovedností ve výuce NJ dle SERR Praha - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita hodnotitel NJ pro písemnou a ústní část - nová maturita hodnotitel ČJL pro písemnou a ústní část Mgr. Jiřina Kříţová - semináře nové metody PEK (HIL) - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní Ing. Martina Mašková- školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita studium programu Zadavatel a nová maturita - jazykové vzdělávání RJ (Jazykové studio Karlov) - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl Mgr. Zdeněk Pavlis - průběţně semináře pro výchovné poradce a koordinátory prevence negativních společenských jevů (PPP) Ing. Marta Polačková - účetní a daňová specifika Vzdělávací středisko Znojmo ing. Štohl - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - jazykové vzdělávání RJ (Jazykové studio Karlov) - školení Aktuální změny ve výuce ekonomiky a řešení příkladů - seminář Rozvoj dovedností ve výuce NJ dle SERR Praha - nová maturita hodnotitel NJ pro písemnou a ústní část Mgr. Kamila Strušková - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita hodnotitel ČJL pro písemnou a ústní část

25 Mgr. Jana Uhrová - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - metodický seminář RJ - Praha - nová maturita hodnotitel pro RJ ústní a písemné části Bc. Jitka Wagnerová - školení v rámci projektu EU Cizí jazyky interaktivně interaktivní tabule program ACTIV STUDIO - nová maturita hodnotitel pro AJ ústní a písemné části - dokončení studia speciální pedagogiky na PF UK Praha - semináře v Dys-centru Praha Specifické poruchy učení studentů SŠ (MŠMT dvouletý kurz) Neuvedení učitelé (teoretické vyučování): Dvořáková Irena, Parisová Dagmar Mazánková Romana, Vovsíková Petra Ing. Jaroslava Šrámková Mgr. Ludmila Hrušková Mgr. Marcela Jaszová, Jana Škantová Renata Hanikýřová, Marie Svobodová - uvedeny v pracovnících praktického vyučování - mateřská dovolená - další vzdělávání v rámci VOŠ a SzeŠ Benešov - další vzdělávání v rámci VOŠ a SzeŠ Benešov - starobní důchodci - neabsolvována další vzdělávání Další vzdělávání, profesní školení a kurzy zaměstnanců úseku teoretického vyučování: Michaela Bradáčová - dokončení studia DPS Irena Dvořáková Anna Rudolfová Pavlína Ţiţková Dagmar Parisová - seminář - Ateliér Matrix nové odstíny So color Beauty a Color sync - školení - Společenské účesy REVLON - seminář Trend colection barva a střin na rok dokončení studia s maturitní zkouškou Podnikání - školení Zlaté nůţky střihy pod vedením kadeřníků z Kanady - seminář - Ateliér Matrix nové odstíny So color Beauty a Color sync - seminář Trend colection barva a střin na rok školení Primavera andorana - seminář Vizáţistika - cyklus školení společenské tetování Neuvedení učitelé (praktické vyučování): Eva Málková Marie Frýbová - neabsolvováno další vzdělávání - starobní důchodce Hodnocení: Z uvedeného je patrné, ţe prakticky všichni pedagogičtí pracovníci školy se v hodnoceném období aktivně účastnili některé z forem dalšího vzdělávání Vedení školy umoţňuje účast pedagog. pracovníků školy na vzdělávacích akcích.

26 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve škole funguje řada zájmových aktivit, ve kterých se ţáci mají moţnost seberealizovat. Škola se snaţí svoji nabídkou mimoškolních aktivit vytvořit ţákům prostor pro svobodné rozhodnutí rozvíjet svoji osobnost kladným směrem v oblasti svých zájmů a minimalizovat tak vliv negativních společenských jevů, které na ţáky působí. Je zřízena funkce výchovného poradce a funkce koordinátora prevence negativních společenských jevů. Je vypracován plán výchovného poradenství pro příslušný školní rok a dále minimální preventivní program Škola bez drog. Výchovný poradce i koordinátor prevence negativních společenských jevů mají absolvované příslušné specializační studium. Pro oblast environmentální výchovy je zřízena funkce koordinátora environmentální výchovy a osvěty. Koordinátorka EVVO úspěšně dokončila příslušné specializační studium. Nosnou myšlenkou mimoškolních činností v oblasti pohybové aktivity je rozvoj zdravého způsobu ţivota, který kompenzuje působení negativních civilizačních faktorů. V oblasti dalšího odborně-profesního rozvoje osobnosti ţáků se jedná o odborné mimoškolní aktivity a dále o odborné zahraniční aktivity školy, v nichţ mají ţáci moţnost pracovat nebo se jich zúčastnit. Ve školním roce 2009/2010 zabezpečovala škola následující mimoškolní aktivity pro ţáky školy: - Sportovní krouţky zaměření zejména na míčové hry, softball - Konání zájezdů na hory lyţování a turistika - Odborné aktivity - výpočetní technika a internet - degustace - odborné exkurze - odborné soutěţe kadeřnické a kosmetické - odborné soutěţe obchodní - odborné soutěţe cizích jazyků JN, JA - odborná soutěţ českého jazyka a literatury - odborná soutěţ matematiky Klokan - maturity nanečisto (HELP) - zapojení do projektu EU Cizí jazyky interaltivně - Zahraniční aktivity školy Ve školním roce 2009/2010 zajistila škola pro své ţáky 5-ti denní jazykově poznávací exkurzi do Anglie a dále odbornou týdenní exkurzi do Itálie se semináři pro ţáky studující obory kosmetička a kadeřník/kadeřnice. Pro minimální zájem ţáků nebyly akce realizovány, akce přesunuta na podzimní období školního roku 2010/2011.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 V Benešově dne 7.října 2009 Předkládá: PhDr. Ludvík

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y ve školním roce 2007/2008 Předkládá: Mgr. Vladimír Černý ředitel školy V Benešově dne

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Benešově dne 4.října 2013 1 Obsah: a) Základní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Statutární orgán: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Předkladatel: Mgr. Vladimír Černý ředitel

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více