SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VELAVEL 0,075 MG potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 75 mikrogramů Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy 55 mg, sójový olej (maximálně 0,026 mg). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta Bílá, kulatá potahovaná tableta. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Perorální antikoncepce 4.2 Dávkování a způsob podání Způsob podání: perorální podání Jak užívat přípravek VELAVEL Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu tak, aby interval mezi dvěma tabletami trval vždy 24 hodin. První tableta by měla být užita v první den menstruačního krvácení. Každý další den se užívá jedna tableta nepřetržitě, bez ohledu na případné krvácení. Užívání tablet z nového blistru je zahájeno přímo další den po užití poslední tablety. Jak zahájit užívání přípravku VELAVEL Nepředcházelo-li užívání hormonální antikoncepce (v předchozím měsíci) Užívání tablet se zahájí první den menstruačního cyklu ženy (první den menstruace se počítá jako Den 1). 1

2 Zahájení užívání den je povoleno, ale během prvního cyklu se doporučuje, aby byla navíc užívána bariérová antikoncepční metoda během prvních sedmi dnů užívání tablet. Užívání po potratu v prvním trimestru: Po potratu v prvním trimestru může být přípravek užit okamžitě, nejsou nutná žádná další kontracepční opatření. Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru: Užívání antikoncepčního přípravku VELAVEL po porodu může být zahájeno ještě před návratem menstruace. Jestliže od těhotenství uplynulo více než 21 dnů, je nutné během prvního týdne používat navíc další metodu kontracepce. Další informace týkající se kojících matek viz bod 4.6. Jak zahájit užívání přípravku VELAVEL při změně z jiné antikoncepční metody Přechod z kombinované antikoncepce (kombinovaná hormonální antikoncepce (COC), vaginální kroužek, transdermální náplast) Žena by měla zahájit užívání přípravku VELAVEL v den následující po užití poslední účinné tablety (poslední tableta obsahující účinnou látku) předešlé COC, nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti. V těchto případech není nutné používat další antikoncepční metodu. Ne všechny antikoncepční metody musí být dostupné ve všech zemích EU. Žena může také zahájit užívání nejpozději v den následující po ukončení obvyklého intervalu bez užívání tablet, náplasti, kroužku, nebo placebo tablet její předchozí kombinované hormonální antikoncepce, ale během užívání tablet v prvních sedmi dnech se doporučuje použít navíc bariérovou metodu antikoncepce. Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestagen (minipilulka, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS) Žena může být převedena z minipilulky kdykoliv. Z implantátu nebo z IUS v den jeho vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce. Rady v případě vynechání tablet Antikoncepční ochrana může být snížena, pokud je interval mezi dvěma tabletami delší než 36 hodin. Pokud se uživatelka zpozdí o méně než 12 hodin při užívání jakékoliv tablety, měla by být vynechaná tableta užita, jakmile si na ni žena vzpomene a další tableta by měla být užita v obvyklém čase. Je-li užití tablety opožděno o více než 12 hodin, měla by žena používat doplňkovou antikoncepční metodu dalších sedm dnů. Jestliže došlo k vynechání tablet v prvním týdnu a v předcházejícím týdnu došlo k pohlavnímu styku, měla by být zvážena možnost otěhotnění. Doporučení v případě gastrointestinálního podráždění V případě vážných gastointestinálních potíží nemusí dojít k úplnému vstřebání a mělo by být použito další antikoncepční opatření. Dojde-li během 3-4 hodin po užití tablety ke zvracení, 2

3 nemusí dojít ke správné absorpci tablety. V takovém případě by měla žena postupovat podle doporučení při vynechání tablety uvedených v bodu 4.2. Lékařská vyšetření Předtím, než lékař vystaví recept, by měla být zjištěna detailní osobní anamnéza a mělo by být provedeno důkladné gynekologické vyšetření k vyloučení těhotenství. Poruchy krvácení jako je oligomenorea a amenorea by měly být vyšetřeny před zahájením užívání přípravku. Interval mezi prohlídkami závisí na okolnostech v každém individuálním případě. Jestliže předepsaný přípravek může případně ovlivnit latentní nebo manifestující se nemoc (viz bod 4.4) frekvence kontrolních vyšetření by tomu měla být přizpůsobena. Přestože je přípravek VELAVEL užíván pravidelně, mohou se objevit poruchy krvácení. Jestliže je krvácení velmi časté a nepravidelné, měla by být zvážena další antikoncepční metoda. Pokud symptomy přetrvávají, měla by být vyloučena organická příčina. Léčebný postup amenorey během podávání přípravku závisí na tom, zda byly tablety užívány podle instrukcí a jeho součástí by měl být těhotenský test. Podávání přípravku by mělo být přerušeno, je-li zjištěno těhotenství. Ženy je třeba upozornit, že přípravek VELAVEL je nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani dalšími pohlavně přenosnými chorobami. Bezpečnost a účinnost desogestrelu u dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 4.3 Kontraindikace Aktivní venózní tromboembolická porucha. Přítomnost nebo anamnéza závažného onemocnění jater za předpokladu, že ještě nedošlo k úpravě jaterních testů Diagnostikované hormonálně dependentní nádory nebo podezření na ně. Nediagnostikované vaginální krvácení. Přecitlivělost na účinnou látku nebo některé pomocné látky. Alergie na arašídy nebo sóju. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Upozornění Za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů zmíněných níže, je třeba zvážit přínos užívání progestogenu ve srovnání s možným rizikem vyplývajícím z jeho užívání u každé ženy zvlášť a tato rizika s ní prohovořit dříve, než se rozhodne přípravek VELAVEL užívat. Dojde-li k agravaci, exacerbaci nebo prvnímu projevu některého z těchto stavů nebo rizikových faktorů během užívání, žena musí kontaktovat lékaře. Lékař pak musí rozhodnout, má-li být užívání přípravku VELAVEL přerušeno. 3

4 Riziko vzniku rakoviny prsu obecně stoupá s narůstajícím věkem. Během užívání kombinované perorální antikoncepce (COC) je diagnostikováno mírné zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu. Toto zvýšené riziko postupně vymizí do 10 let po přerušení užívání COC a nemá souvislost s délkou trvání užívání COC, ale souvisí s věkem ženy v době užívání COC. Předpokládaný počet případů diagnostikovaných u žen, které užívají kombinované COC (do 10 let po přerušení) v poměru k těm, které nikdy COC neužívaly po stejnou dobu, byl vypočítán pro příslušné věkové skupiny a je uveden v následující tabulce: Věková skupina Předpokládaný výskyt u uživatelek COC Předpokládaný výskyt u neuživatelek let let let let let let Riziko u uživatelek čistě gestagenních kontraceptiv (POC) jako je VELAVEL, je pravděpodobně podobně vysoké jako v případě COC. Nicméně, pro POC existuje méně průkazného materiálu. Ve srovnání s rizikem vzniku rakoviny prsu za jiných okolností v životě je zvýšené riziko spojené s COC je nízké. Případy rakoviny prsu diagnostikované u uživatelek COC bývají spíše v méně pokročilém stadiu než u žen, které COC neužívají. Zvýšené riziko u uživatelek COC může být spojeno s včasnější diagnózou, biologickými účinky pilulky nebo kombinací obou faktorů. Protože biologický účinek progestogenů na tumor jater nelze vyloučit, mělo by být u žen s rakovinou jater provedeno individuální posouzení na benefity/rizika. Při výskytu akutní nebo chronické poruchy jaterních funkcí by měla být žena odeslána na vyšetření ke specialistovi. Epidemiologické studie spojují používání COC se zvýšeným výskytem žilního tromboembolismu (VTE, hluboká venózní trombóza a plicní embólie). Ačkoliv klinická relevance těchto zjištění pro desogestrel užívaný jako kontracepce bez přítomnosti estrogenové složky není prokázána, při výskytu trombózy by mělo být užívání přípravku VELAVEL přerušeno. Přerušení užívání přípravku VELAVEL by mělo být zváženo také v případě dlouhodobé imobility z důvodu operace nebo choroby. Ženy, které mají v anamnéze tromboembolické komplikace, by si měly být vědomy možného opětovného výskytu. Přestože mohou progestogeny ovlivnit periferní insulinovou resistenci a glukózovou toleranci, není obvykle nutné u diabetiček užívajících čistě gestagenní tablety měnit antidiabetickou léčbu. V každém případě by však diabetičky měly být pečlivě sledovány během prvních měsíců užívání. Jestliže se během užívání přípravku VELAVEL rozvine klinicky signifikantní hypertenze, nebo pokud závažné zvýšení krevního tlaku adekvátně nereaguje na antihypertenzní léčbu, mělo by být zváženo přerušení užívání přípravku VELAVEL. 4

5 Užívání přípravku VELAVEL vede ke snížení hladiny estradiolu v séru na hladinu odpovídající časné folikulární fázi. Zatím není známo, zda má tento pokles klinicky relevantní účinek na minerální hustotu kostí. Ochrana s tradičními čistě gestagenními tabletami proti ektopickým těhotenstvím není tak účinná jako s kombinovanými perorálními kontraceptivy, což je dáváno do souvislosti s častým výskytem ovulací během užívání čistě gestagenních tablet. Navzdory tomu, že VELAVEL trvale potlačuje ovulaci, ektopické těhotenství by mělo být vzato v úvahu v diferenciální diagnóze, pokud se u ženy vyskytne amenorea nebo abdominální bolest. Někdy se může objevit chloasma a to zvláště u žen, které mají v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, které mají dispozici ke vzniku chloasmat, by se měly během užívání VELAVEL vyhnout slunění a expozici ultrafialovému záření. Přestože nebyl prokázán kauzální vztah s progestogeny, byly během těhotenství nebo užívání sexuálních steroidů zaznamenány následující stavy: cholestatická žloutenka a/nebo pruritus spojený s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erytematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, porucha sluchu způsobená otosklerózou ve středním uchu; (dědičný) angioedém. Jedna tableta obsahuje mg laktózy. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by neměly tento přípravek používat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakce Vzájemné působení hormonálních kontraceptiv a jiných léčivých přípravků může vyvolat intermenstruační krvácení nebo vést ke snížené antikoncepční účinnosti. V literatuře jsou zaznamenány následující interakce (zejména s kombinovanými kontraceptivy, ale příležitostně také s čistě gestagenními tabletami) Jaterní metabolismus: Interakce může nastat s léčivými přípravky, které indukují mikrosomální enzymy, což může vést ke zvýšenému clearance pohlavních hormonů (jako např. hydantoinu, (např. fenytoin), barbiturátů (např. fenobarbital), primidonu, karbamazepinu a rifampicinu. Může se to také vztahovat na oxkarbazepin, topiramat, rifabutin, felbamat, ritonavir, nelfinavir, griseofulvin a rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (hypericum perforatum). Maximální indukce enzymů není pozorována po 2-3 týdny, ale může přetrvávat nejméně 4 týdny po ukončení užívání léků. Ženy užívající některý z těchto léčivých přípravků by měly k přípravku VELAVEL přechodně používat další antikoncepční opatření (bariérová metoda). U léků indukujících mikrosomální enzymy by měla být bariérová metoda používána v průběhu léčby těmito přípravky a následujících 28 dnů po jejím ukončení. Během dlouhodobé léčby přípravky, které indukují jaterní enzymy, by měla být u žen zvážena nehormonální kontracepce. 5

6 Během užívání živočišného uhlí může dojít ke snížení vstřebávání steroidu v tabletě a tím k oslabení antikoncepčního účinku. Za těchto okolností je vhodné doporučení v případě vynechání pilulky, viz bod 4.2. Hormonální antikoncepce může ovlivňovat metabolismus jiných léků. Podle toho mohou být plazmatické a tkáňové koncentrace buď zvýšeny (např. cyklosporin) nebo sníženy. Poznámka: Aby byly identifikovány možné interakce, měly by být konzultovány preskripční informace současně užívaných přípravků. Laboratorní testy Z údajů týkajících se užívání COC vyplývá, že používání steroidů může mít vliv na výsledky některých laboratorních testů. Mezi ně patří: biochemické parametry jater, štítné žlázy, adrenální a renální funkce, plazmatické hladiny proteinů (jako je kortikosteroid vážící globuliny) a frakce lipidů/lipoproteinů, metabolismus sacharidů a parametry koagulace a fibrinolýzy. Tyto změny však zůstávají v rozsahu normálních hodnot. V jakém rozsahu se to týká také čistě gestagenních tablet není známo. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Přípravek VELAVEL není během těhotenství indikován. Pokud během užívání přípravku VELAVEL dojde k otěhotnění, měl by být přípravek okamžitě vysazen. Výzkumy na zvířatech odhalily, že velmi vysoké dávky progestagenních látek mohou způsobit maskulinizaci ženských plodů. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci před otěhotněním, ani teratogenní vliv kombinované perorální antikoncepce, která byla užívána během ranné fáze nerozpoznaného těhotenství. Farmakovigilanční údaje získané z užívání různých kombinovaných antikoncepčních přípravků obsahujících desogestrel také nevypovídají o zvýšeném riziku. Kojení VELAVEL neovlivňuje produkci nebo kvalitu (koncentrace proteinu, laktózy, nebo tuku) mateřského mléka. Nicméně, malé množství etonogestrelu přechází do mateřského mléka. V důsledku toho může dítě přijmout mikrogramu etonogestrelu na jeden kg tělesné hmotnosti (na základě přibližného množství zkonzumovaného mléka 150ml/kg/den). K dispozici jsou pouze omezené údaje z dlouhodobých studií u dětí, jejichž matky začaly užívat VELAVEL během týdne po porodu. Byly kojeny 7 měsíců a sledovány do věku 1.5 roku věku (n=32) nebo do 2.5 let (n=14). Výsledky hodnocení růstu a fyzického a psychomotorického vývoje nenaznačovaly žádné rozdíly ve srovnání s kojenci, jejichž matky užívaly měděné nitroděložní tělísko (IUD). Na základě dostupných údajů může být přípravek VELAVEL užíván během laktace. Nicméně, vývoj a růst kojence, jehož matka užívá přípravek VELAVEL by měl být pečlivě sledován. 6

7 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Přípravek VELAVEL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky z klinických studií se týkaly nepravidelnosti menstruačního krvácení. Některý druh nepravidelného krvácení byl hlášen až u 50% žen užívajících přípravek VELAVEL. Protože VELAVEL způsobuje téměř stoprocentní inhibici ovulace ve srovnání s jinými čistě gestagenními tabletami, nepravidelné krvácení je častější než u jiných čistě gestagenních tablet. U 20-30% žen může být krvácení častější, zatímco u dalších 20% žen může být krvácení méně časté, nebo může zcela vymizet. Vaginální krvácení může také trvat delší dobu. Po několika měsících užívání přípravku se krvácení stává méně časté. Informace, poradenství a menstruační kalendář mohou ženě pomoci v přijetí menstruačního vzorce. K dalším nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům z klinických studií s přípravkem VELAVEL (>2.5%) patří akné, změny nálad, bolestivá prsa, nausea a nárůst hmotnosti. Nežádoucí účinky uvedené níže byly posuzovány v klinických zkoušeních s předpokladem jisté nebo možné souvislosti s užíváním přípravku. Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, klasifikovány frekvencí podle následujících kritérií: Velmi časté: 1/10 Časté: 1/100 to <1/10 Méně časté: 1/1,000 to <1/100 Vzácné: 1/10,000 to <1/1,000 Velmi vzácné: <1/10,000 Infekce a infestace Méně časté: vaginální infekce. Psychiatrické poruchy Časté: změny nálad, snížené libido Poruchy nervového systému Časté: bolesti hlavy Poruchy oka Méně časté: netolerance kontaktních čoček Gastrointestinální poruchy Časté: nausea Méně časté: zvracení Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: akné. Méně časté: ztráta vlasů Vzácné: vyrážka, kopřivka, erytema nodosum. 7

8 Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté:: bolest v prsou, nepravidelné krvácení, amenorea. Méně časté: dysmenorea, ovariální cysty Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: únava Vyšetření Časté: nárůst tělesné hmotnosti Během užívání přípravku VELAVEL může dojít k sekreci z prsou. Výjimečně byly zaznamenány případy ektopického těhotenství (viz bod 4.4) U žen, které užívají (kombinovanou) perorální antikoncepci, bylo hlášeno několik (vážných) nežádoucích účinků. Mezi tyto příznaky patří venózní tromboembolismus, arteriální tromboembolismus, hormonálně podmíněné nádory (např. nádory jater, karcinom prsu) a chloasma. Další informace viz bod Předávkování Doposud nebyly hlášeny žádné vážné nežádoucí účinky z předávkování. Předávkování může způsobit nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Není nutná žádná speciální léčba a další případná léčba by měla být pouze symptomatická. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: hormonální antikoncepce pro systémové užívání, kód ATC: G03AC09. VELAVEL je čistě gestagenní tableta, která obsahuje progestogen desogestrel. Stejně jako jiné čistě gestagenní tablety, přípravek VELAVEL je nejvhodnější pro užívání během kojení a pro ženy, které nemohou, nebo nechtějí užívat estrogeny. V porovnání s tradičními čistě gestagenními tabletami je antikoncepčního účinku přípravku VELAVEL dosaženo primárně inhibicí ovulace a změnou cervikálního hlenu. Při studii 2 cyklů s použitím definice ovulace jako hladiny progestogenu vyšší než 16 nmol/l po dobu 5 po sobě jdoucích dnů, odpovídal výskyt (incidence) ovulace 1% (1/103) s 95% pro konfidenční interval (confidence interval) 0.02% -5.29% ve skupině ITT (uživatelka a selhání metody). Inhibice ovulace bylo dosaženo od prvního cyklu užívání. V této studii, po vysazení přípravku VELAVEL po dvou cyklech (56 po sobě jdoucích dnů) se ovulace objevila v průměru po 17 dnech (rozpětí 7-30 dnů). 8

9 Ve srovnávací studii účinnosti (kde byl povolen maximálně 3 h interval pro vynechání pilulky) byl zjištěn celkový ITT Pearl-Index pro přípravek VELAVEL 0,4 (95% konfidenční interval 0.09% %), ve srovnání s 1.6 (95% konfidenční interval 0.42% %) pro 30 μg levonorgestrelu. Pearl-Index pro VELAVEL je srovnatelný s výsledkem zjištěným v minulosti pro COC při užívání COC běžnou populací. Užívání přípravku VELAVEL vede ke snížení hladiny estradiolu na hladinu odpovídající časné folikulární fázi. Nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní účinky na metabolismus uhlovodanů, lipidů a hemostázu. Pediatrická populace U dospívajících ve věku do 18 let nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnost a bezpečnosti. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Perorálně podaný přípravek VELAVEL, desogestrel (DSG) je rychle absorbován a přeměněn na etonogestrel (ENG). Za stabilních podmínek je nejvyšší sérové koncentrace dosaženo za 1,8 h po podání a absolutní biologická dostupnost ENG činí přibližně 70%. Distribuce ENG je % vázán na plazmatické proteiny, především na albumin a v menším rozsahu na SHBG. Metabolismus DSG se metabolizuje hydroxylací a dehydrogenací na aktivní metabolit ENG. ENG se metabolizuje konjugací sulfátu a glukuronidu. Eliminace Eliminační poločas ENG je přibližně 30 hodin s rozdílem mezi jedním nebo mnohočetným dávkováním. Stabilní hladiny v plazmě je dosaženo po 4-5 dnech. Plazmatická clearance po IV. podání ENG je přibližně 10.1 za hodinu. ENG a jeho metabolity buď volné steroidy, nebo konjugáty jsou vylučovány močí, nebo stolicí (v poměru 1.5:1). U kojících žen dochází k exkreci ENG do mateřského mléka v poměru mléko/plazma. Na základě těchto údajů a odhadovaného množství zkonzumovaného mléka 150 ml/kg/den, může kojenec přijmout přibližně mikrogramů etonogestrelu. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxikologické studie neodhalily žádné jiné účinky než ty, které vyplývají z hormonální povahy desogestrelu. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktózy 9

10 Kukuřičný škrob Povidon K30 Tokoferol-alfad Sójový olej Koloidní bezvodý oxid křemičitý Koloidní hydratovaný oxid křemičitý Kyselina stearová Potahová vrstva: Hypromelóza 2910 Makrogol Oxid titaničitý (E-171) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a obsah balení PVC/PVDC/Al blistr Velikost balení: 1 x 28 potahovaných tablet 3 x 28 potahovaných tablet 6 x 28 potahovaných tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Laboratorios León Farma, S.A. Pol. Ind. Navatejera. C/ La Vallina s/n Navatejera, León Španělsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A 17/564/12-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 10

11 DATUM REVIZE TEXTU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn.sukls245111/11 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn.sukls245111/11 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn.sukls245111/11 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerazette 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 75 mikrogramů léčivé

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety. desogestrelum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety. desogestrelum Sp.zn.sukls59895/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls107262/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls107262/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls107262/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LAMYA 0,075 mg desogestrelum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls26988/2012 a sp.zn.: sukls138047/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Microgynon 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje: Levonorgestrelum 0,15 mg

Více

Bezpečnost a účinnost desogestrelu nebyla dosud stanovena u dospívajících do 18 let věku. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost desogestrelu nebyla dosud stanovena u dospívajících do 18 let věku. Nejsou dostupné žádné údaje. sp.zn.sukls4427/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TORRI 0,075 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelum Pomocná látka: 58,22 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAISENETTE 75 MCG potahované tablety. desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAISENETTE 75 MCG potahované tablety. desogestrelum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls122999/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DAISENETTE 75 MCG potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vonille 0,060 mg/0,015 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Žluté tablety (aktivní tablety): Gestodenum Ethinylestradiolum: Pomocné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls122999/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Daisenette 75 mcg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Sp.zn.sukls59895/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety

Sp.zn.sukls59895/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety Sp.zn.sukls59895/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls64502/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Foxinette 2mg/0,03mg potahovaná tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje: ethinylestradiolum 0,03 mg a dienogestum 2,0 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje: ethinylestradiolum 0,03 mg a dienogestum 2,0 mg. Sp.zn.sukls71935/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU YANELA 0,03 mg / 2,0 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje: ethinylestradiolum

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Proviron - 25 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: mesterolonum 25 mg v 1 tabletě Pomocné látky: monohydrát laktózy, methylparaben, propylparaben

Více

Injekce 25 mg jednou denně ode dne získání zralého vajíčka, obvykle do 12 týdnů potvrzeného těhotenství.

Injekce 25 mg jednou denně ode dne získání zralého vajíčka, obvykle do 12 týdnů potvrzeného těhotenství. sp.zn.sukls101164/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU NÁZEV PŘÍPRAVKU Prolutex 25 mg injekční roztok 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička (1,119 ml) obsahuje progesteronum 22,35 mg/ml).

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 62 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 62 mg. Sp.zn.sukls123504/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhonya 3 mg/30 μg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zoely 2,5 mg/1,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bílé aktivní potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zoely 2,5 mg/1,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zoely 2,5 mg/1,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zoely 2,5 mg/1,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bílé aktivní potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5 mg nomegestroli acetas a 1,5 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras sp. zn. sukls75049/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Sp.zn. sukls72486/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vidette 0,06 mg/0,015 mg potahované tablety

Sp.zn. sukls72486/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vidette 0,06 mg/0,015 mg potahované tablety Sp.zn. sukls72486/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vidette 0,06 mg/0,015 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna aktivní žlutá potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls82624/2010, sukls82625/2010, sukls82626/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDIVINA 1 mg/2,5 mg NDIVINA 1 mg/5 mg INDIVINA 2 mg/5 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg. Sp. zn.sukls40622/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Emona 0,02 mg/3 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 růžových potahovaných tablet (aktivní tablety): Jedna

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GRACIAL tablety k perorálnímu podání (desogestrelum, ethinylestradiolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GRACIAL tablety k perorálnímu podání (desogestrelum, ethinylestradiolum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GRACIAL tablety k perorálnímu podání (desogestrelum, ethinylestradiolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SAYANA předplněná injekční stříkačka určená k jednorázovému podání obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ellaone 30 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 30 mg ulipristali acetas. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls147612/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphaston 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dydrogesteronum

Více

sp.zn.sukls129713 1/17 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belanette 0,02 mg/3 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp.zn.sukls129713 1/17 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belanette 0,02 mg/3 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp.zn.sukls129713 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belanette 0,02 mg/3 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje: ethinylestradiolum 0,020

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příbalová informace: infomace pro uživatele. Nopregy 1,5 mg tablety Levonorgestrelum

Příbalová informace: infomace pro uživatele. Nopregy 1,5 mg tablety Levonorgestrelum Sp.zn.sukls97345/2012 Příbalová informace: infomace pro uživatele Nopregy 1,5 mg tablety Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože

Více

Kulatá, plochá, bílá potahovaná tableta s průměrem přibližně 5 mm a tloušťkou přibližně 2,9 mm.

Kulatá, plochá, bílá potahovaná tableta s průměrem přibližně 5 mm a tloušťkou přibližně 2,9 mm. sp.zn.sukls121052/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Daisenette Neo 75 mikrogramů potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desogestrelum 75 mikrogramů.

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp.zn.sukls113678/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AIDEE 2 mg / 0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266850/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266850/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266850/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELKY Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Více

Sp.zn.sukls43099/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls43099/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls43099/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cleonita 0,02 mg/3 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 růžových potahovaných tablet (aktivní tablety): Jedna

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum Příbalová informace: informace pro uživatele NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Nicméně, užívejte léčivý přípravek NAVELA 1,5 MG s opatrností,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerazette 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desogestrelum 0,075 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje přibližně

Více

Kulatá, bílá až téměř bílá, nepotahovaná, bikonvexní tableta o průměru 5 mm, na jedné straně vyraženo 152, druhá strana bez označení.

Kulatá, bílá až téměř bílá, nepotahovaná, bikonvexní tableta o průměru 5 mm, na jedné straně vyraženo 152, druhá strana bez označení. Sp.zn.sukls121740/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Torri 0,075 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelum Pomocná látka se známým

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Vaginální inzert. Circlet je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek, který má zevní průměr 54 mm a průměr průřezu 4 mm.

Vaginální inzert. Circlet je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek, který má zevní průměr 54 mm a průměr průřezu 4 mm. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Circlet 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Circlet obsahuje etonogestrelum 11,7 mg a ethinylestradiolum

Více

Vaginální tableta. Bílé potahované bikonvexní tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo NOVO 278.

Vaginální tableta. Bílé potahované bikonvexní tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo NOVO 278. Sp.zn.sukls162721/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vagifem 10 mikrogramů vaginální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna vaginální tableta obsahuje: Estradiolum hemihydricum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU EVRA 203 mikrogramů /24 hodin + 33,9 mikrogramů/24 hodin transdermální náplast Norelgestorminum/ethinylestradiolum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 20

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.:sukls252551/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU KLIMONORM 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každé balení obsahuje 21 obalených tablet (9 žlutých a 12 hnědých) Žlutá obalená tableta

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls218694/2011. Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně. Gynodian Depot Injekční roztok

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls218694/2011. Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně. Gynodian Depot Injekční roztok Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls218694/2011 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Gynodian Depot Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Bayer Pharma AG D - 13342

Více

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum.

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. Přípravek obsahuje oranžovou

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls101003/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIRENA 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Levonorgestrelum 52 mg v 1 intrauterinním inzertu Počáteční rychlost uvolňování

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls171755/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VIKLAREN 10 mg/g gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g gelu obsahuje10 mg diclofenacum natricum. Úplný seznam pomocných látek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety Dienogestum a ethinylestradiolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety Dienogestum a ethinylestradiolum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls59932/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety Dienogestum a ethinylestradiolum Přečtěte si pozorně celou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIFLONID 200 MIFLONID 400 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách užívaný v kombinaci s Aerolizerem. Jedna tobolka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls105653/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Linoladiol N Vaginální krém / kožní krém 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VENORUTON FORTE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy). Úplný seznam pomocných

Více

Potahované tablety. Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní tableta o průměru 5,4-5,8 mm, bez značení.

Potahované tablety. Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní tableta o průměru 5,4-5,8 mm, bez značení. sp.zn.sukls236797/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xynia 0,075 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 0,075 mg. Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54215/2010 a sukls54216/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54215/2010 a sukls54216/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54215/2010 a sukls54216/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PRAMINO PRAMINO 28 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ PRAMINO 7 bílých

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls252226/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azalia 75 mikrogramů potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azalia 75 mikrogramů potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 75 mikrogramů. Pomocná látka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112479/2011 a příloha k sp. zn. sukls54538/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xynia 0,075 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatelku. Mercilon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum

Příbalová informace: Informace pro uživatelku. Mercilon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum Příbalová informace: Informace pro uživatelku Mercilon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). Jedná se o jednu z nejspolehlivějších

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Sp.zn.sukls101943/2015

Sp.zn.sukls101943/2015 Sp.zn.sukls101943/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desogestrel Stada 0,075 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desogestrelum 0,075 mg. Pomocná látka

Více

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost desogestrelu u dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost desogestrelu u dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Sp.zn.sukls194172/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desogestrel Stada 0,075 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desogestrelum 0,075 mg. Pomocná látka

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 800 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas odpovídá

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: 54,35 mg monohydrátu laktózy v jedné tabletě

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: 54,35 mg monohydrátu laktózy v jedné tabletě sp.zn. sukls57619/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Evellien 0,075 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 75 mikrogramů.

Více

Mirelle Gestoden/ethinylestradiol potahované tablety

Mirelle Gestoden/ethinylestradiol potahované tablety sp.zn.: sukls40915/2010 a sp.zn.: sukls57592/2014 Příbalová informace: informace pro uživatelky Mirelle Gestoden/ethinylestradiol potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Diecyclen 2 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Diecyclen 2 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Diecyclen 2 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 21 bílých (aktivních) potahovaných tablet Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dienille potahované tablety dienogestum a ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dienille potahované tablety dienogestum a ethinylestradiolum Příbalová informace: informace pro uživatele Dienille potahované tablety dienogestum a ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). Jedná se o nejspolehlivější

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls221245/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDOCOLLYRE 0,1% oční kapky Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jeden ml obsahuje indometacinum

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

! SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

! SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LINDYNETTE 20 75/20 mikrogramů obalené tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Jedna obalená tableta obsahuje gestodenum 75 mikrogramů a ethinylestradiolum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls50128/2012 a sp.zn. sukls209283/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Agnucaston potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta Agnucastonu obsahuje:

Více

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule.

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151812/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Sp.zn.sukls30369/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androgel 50 mg, gel v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje testosteronum 50 mg v 5 g gelu. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas sp. zn. sukls127842/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls204047/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VOLTAREN FORTE 2,32% gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g přípravku Voltaren Forte 2,32% obsahuje diclofenacum diethylaminum

Více

Vidette 0,06 mg/0,015 mg. Léčivé látky: gestodenum 0,06 mg/ethinylestradiolum 0,015 mg potahované tablety

Vidette 0,06 mg/0,015 mg. Léčivé látky: gestodenum 0,06 mg/ethinylestradiolum 0,015 mg potahované tablety Sp.zn. sukls72486/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Vidette 0,06 mg/0,015 mg Léčivé látky: gestodenum 0,06 mg/ethinylestradiolum 0,015 mg potahované tablety Důležité věci, které je třeba

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje tiapridi hydrochloridum 111,1 mg, což odpovídá tiapridum 100 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje tiapridi hydrochloridum 111,1 mg, což odpovídá tiapridum 100 mg. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls247594/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tiapralan 100 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje tiapridi

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Sp.zn.sukls97430/2013 1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tannex 2 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nulsora 1,5 mg. tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nulsora 1,5 mg. tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls25452/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Nulsora 1,5 mg tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Sinela 0,15 mg/0,02 mg tablety. desogestrelum a ethinylestradiolum

Sinela 0,15 mg/0,02 mg tablety. desogestrelum a ethinylestradiolum Sp.zn.sukls73829/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sinela 0,15 mg/0,02 mg tablety desogestrelum a ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls15507/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENTIZOL vaginální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Metronidazolum 500 mg v 1 vaginální tabletě. 3. LÉKOVÁ FORMA Vaginální

Více