Nová Evropská agenda pro migraci: vize skupiny ALDE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová Evropská agenda pro migraci: vize skupiny ALDE"

Transkript

1 Nová Evropská agenda pro migraci: vize skupiny ALDE V posledních letech se opakovaně ukazuje, že azylový a migrační systém EU není nastaven tak, aby plnil svůj účel, a potřebuje zásadní přehodnocení. Velký počet migrantů, kteří umírají ve Středomoří, když se snaží dosáhnout břehů Evropy, zpochybňuje odhodlání Evropy hájit lidská práva a společně s rostoucím tlakem na naši východní hranici, který přichází z Ukrajiny a západního Balkánu, to vede mnoho občanů EU, povzbuzovaných populisty, k tomu, že vnímají migraci jako hrozbu. Stávající azylový systém je založen na dublinském nařízení, které vytváří výrazný tlak na členské státy, které leží na vnějších hranicích Společenství, neboť vyžaduje, aby se žádosti o azyl podávaly v zemi vstupu. Dublinský systém dále posílil nelegální migraci v rámci EU a situaci ještě zhoršují rozdílnosti ve zpracování žádostí o azyl mezi členskými státy způsobené tím, že právní předpisy EU v oblasti azylu nejsou řádně provedeny a povinnosti, které stanoví, respektovány. Nedostatky se netýkají jenom společného evropského azylového systému, ale také ekonomické migrace do EU, jež nejeví známky jednoduššího průběhu nebo lepší organizovanosti, a to i přes demografickou situaci a potřebu pracovní síly v evropském soukromém sektoru. Stávající byrokratické postupy pro vstup do členských států EU za účelem práce nevytvářejí z EU atraktivní destinaci pro kvalifikované pracovníky a možnosti legálního vstupu pro nekvalifikované pracovníky jsou velmi omezené, třebaže v některých částech EU je po nich poptávka. Bezcitní převaděči a obchodníci s lidmi vykořisťují tisíce lidí, kteří se snaží dostat do EU, přičemž většina z nich prchá před konfliktem a má právo na mezinárodní ochranu, a děje se tak bez odpovídající reakce z evropské strany. Stávající azylový a migrační systém EU tvoří směs opatření z doby před i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, která nejsou vždy řádně finančně dotována, nemají žádnou vnitřní soudržnost, chybí jim spravedlivý systém sdílení odpovědnosti a jsou skryta očím občanů. Vnější politiky EU a rozvojová spolupráce s třetími zeměmi se dostatečně nezaměřují na základní důvody migračních toků a nejsou propojeny s politikami EU v oblasti vnitřních věcí. Je třeba zajistit soudržný přístup založený na dlouhodobé vizi. Skupina ALDE je odhodlána zajistit, aby evropský program pro migraci vycházel z evropského přístupu, který bude založený na solidaritě mezi členskými státy, plnícími svěřené úkoly. 1

2 V tomto kontextu skupina ALDE navrhuje vizi nového evropského programu pro migraci se hlavními čtyřmi složkami, který rozliší mezi lidmi, kteří v EU usilují o azyl, a těmi, kdo přicházejí z ekonomických důvodů: I.Centralizovaný společný evropský azylový systém: nahrazení dublinského systému novým centralizovaným systémem EU pro přerozdělování, který by přiděloval uprchlíky do členských států a byl koordinován posíleným Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO). Tento evropský přístup by podpořil sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a zároveň zachoval integritu azylového systému; II.Nová evropská politika v oblasti ekonomické migrace: řešení demografických výzev a budoucích potřeb v oblasti pracovní imigrace rozšířením působnosti modré karty EU tak, aby se týkala jak kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných pracovníků, a to s platností pro celou EU; III.Řešení nelegální migrace: omezení nedovoleného vstupu do EU prostřednictvím posílené agentury Frontex, která bude provádět pátrání a záchranu na moři, prostřednictvím vytvoření bezpečných a legálních možností vstupu pro uchazeče o azyl a řádných mechanismů návratu a zpětného přebírání; IV.Komplexní evropský přístup: propojení vnitřní a vnější politiky v oblasti azylu, nelegální migrace a ekonomické migrace. Vize skupiny ALDE vychází ze tří základních prvků: 1.z nového centralizovaného systému zpracovávání žádostí o azyl a přerozdělování uprchlíků mezi členské státy, koordinovaného Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO); 2.inteligentní modré karty EU, která funguje jako celounijní pracovní povolení jak pro kvalifikované, tak pro nekvalifikované pracovníky; 3.rozšířeného mandátu a navýšeného rozpočtu agentury Frontex, aby mohla provádět záchranné operace na moři. Vedle těchto základních prvků navrhuje skupina ALDE řadu sekundárních opatření k jejich posílení, jakož i ke zlepšení stávajících pravidel. I. Centralizovaný společný EVROPSKÝ azylový SYSTÉM: EU a její členské státy mají mezinárodní závazky na ochranu těch, kdo se ucházejí o azyl, které byly poprvé stanoveny v Ženevské konvenci z roku Azylový systém je pouze pro lidi, kteří utíkají před válkou, vážnou újmou nebo pronásledováním. 2

3 Centralizovaný společný evropský azylový systém se musí opírat o přístup, který je jednak společný pro všechny členské státy, jednak evropský v tom smyslu, že jednotlivé členské státy nezůstanou na řešení problematických oblastí samy. Je jasné, že některá ze stávajících pravidel nefungují. Dublinský systém rozdělování odpovědnosti vychází ze zásady, že žádosti o azyl by se měly podávat a zpracovávat v první zemi příjezdu, což vytváří mezi členskými státy nespravedlivé rozdělení. ALDE navrhuje jako základ silného společného evropského azylového systému nový centralizovaný evropský systém zpracovávání žádostí o azyl a rozdělování uprchlíků, který nahrazuje zásadu místa vstupu, z níž vychází dublinský systém. Jak jasně vyplývá ze Smlouvy, nový systém by nabídnul skutečně evropský přístup, neboť by azyl byl lidem udělován pro EU, a nikoli pro jednotlivý členský stát. Tento nový centralizovaný systém by byl organizován prostřednictvím posíleného úřadu EASO. Stejně jako v případě nového systému přidělování uprchlíků trvá skupina ALDE na tom, aby byl stávající regulační rámec, známý pod souhrnným označením společný evropský azylový systém, řádně uplatňován a aby byla využívána všechna opatření, která nabízí, čemuž tak v současnosti není. Skupina ALDE chce také umožnit žádosti o humanitární víza z uprchlických táborů ve třetích zemích. V zájmu zajištění centralizovaného společného evropského azylového systému skupina ALDE vyzývá: k vytvoření evropské azylové politiky jako alternativy dublinského systému, a to s novým dvoustupňovým režimem rozdělování uprchlíků. Členské státy nejprve poskytnou prostor pro uprchlíky dobrovolně a v druhé fázi, není-li k dispozici dostatek prostoru, by měl úřad EASO pracovat s vnitrostátními azylovými orgány a uprchlíky mezi členské státy rozdělit. K určení toho, kolik míst má který členský stát nabídnout, by se měl používat povinný populační klíč, vycházející jak z kvantitativních (HDP a počet obyvatel členského státu), tak z kvalitativních dat (jazyk a kulturní a rodinné vazby uprchlíka); k rozšíření mandátu úřadu EASO, aby tak tato agentura mohla zpracovávat žádosti o azyl EU podle nového systému rozdělování; úřad EASO by měl mít v každém členském státě zastoupení s mandátem zpracovávat azylové žádosti a plně členské státy podporovat, jak finančně, tak technicky, při zpracovávání žádostí o azyl a v jejich přímém kontaktu s uchazeči o azyl, aby s nimi bylo zacházeno důstojně; navýšit finanční prostředky pro úřad EASO (rozpočet pro rok 2014: méně než 16 milionů EUR); k zavedení legálních a bezpečných cest pro uchazeče o azyl v EU, a to cestou vydávání humanitárních víz na velvyslanectvích a konzulárních úřadech EU; humanitární víza by umožňovala dočasný vstup do EU, aby tak mohly být žádosti o azyl v EU bezpečně zpracovány; členské státy by měly používat stávající právní předpisy, jako je článek 25 vízového kodexu a článek 5 Schengenského hraničního kodexu, které umožňují udílet uchazečům o azyl humanitární víza; k evropskému přístupu ve věci přesidlování osob vyžadujících ochranu a zavedení povinných programů přesídlení na úrovni EU v případě významného přílivu uprchlíků, např. ze Sýrie či Iráku; k posílení integračních strategií pro uchazeče o azyl na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a současnému prozkoumání osvědčených postupů za účelem zjištění, kde se integrace podařila a kde selhala; 3

4 Komisi, aby přezkoumala směrnici z roku 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a aby zejména navrhla objektivní kritéria pro definici hromadného přílivu, neboť to, že kritéria neexistují, dosud nedovolovalo tuto směrnici použít; Komisi, aby vypracovala konkrétní definici vymezeného území pohybu ve smyslu směrnice 2013/33 (směrnice o přijímání), aby se zamezilo tomu, že se pohyb žadatele omezí na malé území některého města; k ukončení zadržování a zbytečných převozů nezletilých, neboť prvořadým zájmem by měl v souladu s rozsudkem Soudního dvora C-648/11 vždy být nejvlastnější zájem dítěte a k prosazení právních ustanovení zajišťujících účinné právní a/nebo institucionální zastoupení nezletilých osob bez doprovodu žádajících o mezinárodní ochranu; Komisi, aby zahajovala řízení o nesplnění povinnosti a zaváděla sankce v případech, kdy členské státy acquis v oblasti azylu řádně neprovádějí. II. Nová evropská politika v oblasti ekonomické migrace: Komplexní politika EU v oblasti migrace pracovních sil s cílem zatraktivnit EU jakožto destinaci pro zahraniční pracovníky, a to jak kvalifikované, tak nekvalifikované, aby byly zohledněny demografické výzvy, jako je stárnutí obyvatelstva v EU, a omezena šedá ekonomika. Požadavky pro vstup a pravidla volného pohybu by měly být důkladné, avšak nikoli zatěžující a přehnaně byrokratické, mají-li se skutečně používat, a měly by zabránit tomu, aby byli migranti nuceni se uchýlit k využití protiprávních cest. Žádný krok EU k nalákání pracovníků z cizích zemí by neměl být na úkor rozvoje dalších zemí kvůli tomu, že by způsobil odliv mozků do EU. Skupina ALDE navrhuje, aby jádrem nové evropské politiky v oblasti ekonomické migrace byla rozsáhlá revize modré karty EU, aby ji mohli získat jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní pracovníci, a to na základě objektivních kritérií, při jejichž splnění se modrá karta vydá. Nová inteligentní modrá karta EU musí být realistickým ekvivalentem zelené karty USA, aby přitahovala inovace a inovativní podniky a zjednodušovala situaci začínajícím podnikům při zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU. Aby se rozvinula nová evropská politika v oblasti ekonomické migrace, skupina ALDE vyzývá: k vytvoření nové inteligentní modré karty EU za pomoci přezkumu stávající směrnice o modré kartě tak, aby byla rozšířena její působnost a vytvořeno celounijní pracovní povolení jak pro kvalifikované, tak pro nekvalifikované pracovníky, které by s sebou neslo omezenou míru byrokracie, a přilákalo tak migrující pracovníky, které potřebujeme, a tito pracovníci by byli rozdělováni tak, aby byla zohledněna poptávka v jednotlivých odvětvích v každém členském státě; ke spuštění informační kampaně, která bude migranty informovat o legálních způsobech vstupu do Evropy a o rizicích nelegální migrace; tato kampaň by měla vycházet z poučení získaného z činnosti centra CIGEM (Centre d'information et de gestion des migrations) na Mali a jít ještě nad jeho rámec, mj. využitím sociálních médií; k přijetí revidovaných návrhů vízových pravidel EU tak, aby byl usnadněn pohyb osob cestujících za obchodem, turistů, studentů, výzkumných pracovníků a dalších, a to v zájmu podpory hospodářského růstu v Evropě, včetně harmonizovaných postupů pro podávání žádostí o jednotné vízum a víza jednotlivých členských států EU; 4

5 k aktivnímu boji proti stereotypům spojeným s migrací s pomocí faktů v kontextu veřejné diskuse; k tomu, aby ti, kdo již v členském státě bydlí a najdou práci, mohli snadněji přejít z postavení neúspěšného žadatele o azyl do postavení migrujícího pracovníka. III. Řešení nelegální migrace: Máme-li omezené zdroje, pak čím přísnější jsme k nelegálním migrantům, tím štědřejší můžeme být k uprchlíkům. Nedovolený vstup do EU bude méně atraktivní, budou-li existovat bezpečné a legální možnosti vstupu pro uchazeče o azyl a řádné mechanismy návratu a zpětného přebírání pro nelegální migranty. Bezpečné a legální cesty do EU pro ty, kteří žádají o mezinárodní ochranu, jsou nejúčinnějším způsobem, jak bojovat proti převaděčům a takřka každodenním tragédiím ve Středomoří. Dokud však budou lidé riskovat životy, aby se do EU dostali po moři, musí probíhat odpovídající záchranné operace. Smlouva ponechává pátrání a záchranné operace na moři ve vnitrostátní působnosti a nynější financování agentury Frontex je pouze dobrovolné, což na některých členských státech ponechává nadměrnou zátěž. Jelikož vnější hranice členských států jsou hranicemi EU, je nutný evropský přístup. V zájmu ochrany schengenského prostoru jsou nutná společná opatření, aby se ztráty na životech a nedovolené přistěhovalectví zastavily. Důvěru mezi členskými státy narušují jednostranné kroky jako v případě Dánska, když znovuzavedlo hraniční kontroly, nebo kvůli návrhům na zavedení hraničních kontrol mezi Francií a Itálií v souvislosti s bojem proti terorismu v návaznosti na arabské jaro. V zájmu řešení nelegální migrace skupina ALDE vyzývá: k provedení přezkumu nařízení o agentuře Frontex s cílem zajistit povinné příspěvky všech členských států na činnosti agentury a podstatně navýšit její rozpočet; komunitarizaci pravomocí k pátrání a provádění záchranných operací na moři, aby se tak Triton stal plnohodnotnou evropskou vyhledávací a záchrannou operací, podobně jako Mare Nostrum; ke zřízení evropského systému pohraniční stráže, který bude zahrnovat společný výcvik týkající se mj. právních předpisů v oblasti mezinárodní a unijní ochrany a základních práv. Tím by se automaticky posílila spolupráce a solidarita mezi členskými státy; k přezkumu směrnice o navracení, aby byla využívána řádně a obsahovala záruky na ochranu práv migrantů, jako je zvýšení minimálních norem pro podmínky zajištění a zaručení toho, že s obětmi obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, nebylo zacházeno jako se zločinci; k posílení informování občanů třetích zemí o realitě nelegální migrace prostřednictvím proškolení lidí, kteří do EU vstoupili jako nelegální migranti, aby se stali velvyslanci migrace a informovali o svých zkušenostech obyvatele země svého původu; k lepší výměně informací mezi členskými státy prostřednictvím Schengenského informačního systému a k odmítnutí jakéhokoli oslabování schengenských pravidel v souvislosti s bojem proti terorismu; k tomu, aby Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti, pokud jakýkoli členský stát v rozporu s schengenskými pravidly znovu zavede kontroly na vnitřních hranicích. IV. Komplexní evropský přístup: 5

6 Evropská unie musí dále vypracovat komplexní řešení příčin humanitární a uprchlické krize na svých hranicích: nastavit politiku rozvojové spolupráce i společnou zahraniční a bezpečnostní politiku tak, aby podporovaly mír a bezpečnost, čelily ozbrojeným konfliktům, předcházely zhroucení státních struktur, dovedly řešit následky humanitárních katastrof a pomáhaly lidem vymanit se z chudoby. V zájmu zajištění komplexního evropského přístupu k migraci skupina ALDE vyzývá: EU, aby spolupracovala s partnery ve východním a jižním sousedství na posílení řízení migrace, přičemž je třeba více se zaměřit na ochranu lidských práv a investovat do ní; EU zároveň nesmí přenášet své vlastní povinnosti v oblasti azylu na sousední země; k masivnímu posílení humanitární pomoci zemím, které poskytují útočiště lidem vysídleným v důsledku války (což je v současnosti případ např. Libanonu, Jordánska a Turecka), jakož i k finanční pomoci pro účely řízení migrace, ovšem za podmínky ochrany lidských práv; k přehodnocení rozvojové pomoci EU zemím původu ekonomické migrace, aby tato pomoc přispívala k vytváření podmínek, za nichž lidé budou zůstávat a budovat svou existenci ve svých domovských zemích (klíčová je např. ochrana soukromého vlastnictví); k tomu, aby byla zvýšena schopnost EU vyslat civilní a vojenské mise, jak stanoví Smlouva (článek 43 SEU), aby bylo možno pomoci zemím v sousedství EU prostřednictvím sil rychlé reakce za účelem předcházení konfliktům, udržování míru, humanitární intervence a hraniční kontroly; k politickému dialogu v souvislosti s migrační politikou mezi EU, zeměmi původu migrantů do EU a tranzitními zeměmi, aby došlo k podpoře stabilních režimů v boji proti organizovanému zločinu a převaděčům. 6

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU 25. listopadu 2014

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU 25. listopadu 2014 Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU 25. listopadu 2014 Doporučení bylo vypracováno analytickým týmem think-tanku Evropské hodnoty.

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv Hostis 4 Ročník I 2008 Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv OBSAH: EU otevřelo migrační centrum v Africe... 3 Cizinci u přijímacích zkoušek

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více