Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?"

Transkript

1 Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali o velmi významné novince týkající se pravidel pro veřejnou podporu. Dne 20. prosince 2011 publikovala Evropská komise nový balíček předpisů upravujících slučitelnost náhrad za služby obecného hospodářského zájmu z veřejných prostředků. Cílem této úpravy je s platností od 1. února 2012 zajistit, aby financování těchto služeb z veřejných prostředků nepřiměřeně nenarušovalo hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Služby obecného zájmu hospodářské povahy ( SOHZ ) jsou poskytovány široké veřejnosti. Často je na nich veřejnost závislá. Jsou jimi obecně např. telekomunikace, plynárenství, elektroenergetika, doprava, poštovní služby, některé druhy sociálních služeb, služby nakládání s odpady, dodávek vody nebo čištění odpadních vod, sociálního bydlení, zdravotnictví, rozhlasové a televizní vysílání, veřejná doprava, služby letišť či přístavů. Mohou jimi však být například i různé případy pronájmů infrastruktury či veřejně prospěšných budov (kulturních domů, stadionů apod.) za účelem poskytování veřejných služeb (koncese či veřejné zakázky na služby). Nová regulace SOHZ se týká obecně všech vztahů, kdy veřejný sektor poskytuje někomu nejrůznější formy podpory (zejména dotace) za účelem například zajištění nižší ceny pro konečné uživatele veřejných služeb hospodářského povahy či za účelem zabezpečení existence podmínek umožňujících vůbec určité veřejné služby za tržních podmínek v daném místě poskytovat. Může se jednat rovněž o podporu nepřímou, zejména v případě, kdy provozovatel služeb nehradí za užívání majetku nájemné v obvyklé výši nebo nenese náklady či rizika, která by běžný soukromý provozovatel nesl. Dle této regulace není přitom rozhodné, zda je daný poskytovatel SOHZ vnitřní (in-house), tj. například společnost

2 s ručením omezeným 100 % vlastněná městem nebo externí poskytovatel bez jakéhokoliv majetkového podílu zadavatele. Otázky zajištění slučitelnosti veřejné podpory EU pro SOHZ se tak týkají mimo jiné každého většího města a krajů v České republice, jakož i všech cenových a oborových regulátorů v oblasti SOHZ, poskytovatelů dotací či jiných podpor na SOHZ a poskytovatelů těchto služeb. Otázkám veřejné podpory musí však věnovat velkou pozornost i soukromý sektor, neboť jsou to právě poskytovatelé služeb obecného hospodářského zájmu (tj. např. soukromý provozovatel sportovního zařízení města), kteří nesou riziko případných sankcí v podobě povinnosti k navrácení prostředků, které získali v rozporu s pravidly veřejné podpory. Jaké změny nová pravidla přinášejí? Nová pravidla nahrazující stávající regulaci z roku 2005 a navazující na rozsudek Evropského soudního dvora v případu Altmark Trans 1 ( Rozsudek Altmark ) jsou na jedné straně mnohem jednodušší a pro malé veřejné podpory s místním dosahem (dle předpokladu zřejmě města pod obyvatel) nebo podpory plnící sociální cíle benevolentnější, na druhé straně jsou přísnější pro veřejné služby většího rozsahu nebo prováděné průmyslovým způsobem (síťové služby), tj. na veřejné služby s potenciálně větším dopadem na hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. Současně je nová úprava přesnější, než úprava z roku Bude tedy umožňovat mnohem přesnější kontrolu, zda a v jakém rozsahu byla případná nedovolená veřejná podpora poskytnuta. V nových pravidlech jsou také zdůrazněny prvky otevřené a transparentní veřejné soutěže o závazky služeb obecného hospodářského 1 C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Sb. rozh. 2003, s. I-7747.

3 zájmu tak, aby byla zajištěna jejich co nejlepší kvalita za co nejmenší náklady pro daňové poplatníky, kteří tyto služby platí. Chyby v zadávacích a koncesních řízeních tak mohou mít nepříznivé důsledky i v oblasti veřejné podpory EU. Neplatí tedy, že provedením řádného zadávacího či koncesního řízení je problematika zakázané veřejné podpory automaticky vyloučena! Zároveň jakékoliv smlouvy na SOHZ nad 10 let bez dostatečného objektivního zdůvodnění delšího trvání amortizací aktiv musejí být povinně notifikovány Evropské komisi. Jaké předpisy tvoří nová pravidla veřejné podpory EU pro SOHZ? Základem právní úpravy veřejné podpory EU pro SOHZ je stanovení výjimek a podmínek, za kterých není třeba oznamovat (notifikovat) udělení veřejné podpory Evropské komisi 2 (prostřednictvím tzv. Rozhodnutí 3 ) a podmínek, podle kterých bude Evropská komise posuzovat slučitelnost uvažované veřejné podpory na základě provedené povinné či dobrovolné notifikace (prostřednictvím tzv. Rámce 4 ). Současně Evropská komise hodlá na jaře tohoto roku vydat tzv. Nařízení, kterým by zvýšila práh pro neexistenci veřejné podpory (dle režimu de minimis) pro SOHZ oproti stávajícímu režimu platnému pro všechny veřejné podpory 5 ; nyní Evropská komise navrhuje prahovou hodnotu 2 Za udělení veřejné podpory je v kontextu SOHZ tedy třeba považovat i uzavření smlouvy, na jejímž základě budou služby obecného hospodářského zájmu poskytovány. 3 Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, K(2011) 9380 v konečném znění. 4 Rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011), K(2011) 9406 v konečném znění. 5 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 a nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

4 de minimis pro SOHZ ve výši EUR za dobu tří let v kombinaci s charakteristikou poskytovatele podpory jako obce pod obyvatel. Praktické závěry pro zadavatele, poskytovatele podpor a poskytovatele služeb v oblasti SOHZ Je zřejmé, že mimo nutnost přizpůsobení se novým pravidlům na úrovni základní legislativy a regulace (v oblasti cenové a oborové regulace, evidence podpor pro SOHZ, mechanismů kontroly, institucionálního zajištění, včetně legislativy a metodické podpory) budou nová pravidla velkou a nikoliv jednoduchou výzvou pro celý veřejný sektor (především pro zadavatele veřejných služeb hospodářské povahy a správce dotačních programů atd.), jakož i soukromý sektor (poskytovatelé SOHZ), a to zejména ve vztahu k: nastavení pravidel národních, evropských a dalších dotačních programů v ČR, které poskytují veřejné podpory na SOHZ; pro obsah pověřovacích aktů na SOHZ, zejména těch spočívajících v rozhodnutí či smlouvě o udělení dotace, ve smlouvě o veřejné zakázce nebo koncesní smlouvě; pro nastavení fungování a kontroly vnitřních poskytovatelů SOHZ. Na druhou stranu lze očekávat, že menší municipality udělující malé místní veřejné podpory by naopak měly získat daleko větší možnosti dotovat místní veřejné služby bez svazujících pravidel veřejné podpory EU. Proč je slučitelnost nastavení vztahů pro SOHZ a udělených podpor důležitá? Pouze veřejné podpory pro SOHZ udělené a udržované v souladu s Rozhodnutím nebo Rámcem (viz a jsou legálními podporami veřejného sektoru

5 na SOHZ v České republice. Nesoulad s těmito pravidly může vést v konečné instanci k zásahu Evropské komise a do budoucna pravděpodobně i národního kontrolního úřadu či úřadů 6 s potenciálně velmi závažnými právními, finančními a ekonomickými důsledky pro veřejný i soukromý sektor. Tato skutečnost nyní vyplývá z ustanovení 7 odst. 1 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených Komisí. Členské státy mají dle přijatých pravidel systematicky plnění nových požadavků kontrolovat a zajistit navracení neslučitelných veřejných podpor, tj. i mimo konečnou pravomoc Evropské komise. Zejména v souvislosti s pravidly fondů EU je soulad s právním režimem veřejné podpory EU naprostou nutností. Nerespektování těchto pravidel nyní může zpětně (např. při zjištění nesouladu po několika letech) vyvolat negativní důsledky (odebrání části či celé dotace) nejen na fungování SOHZ, ale i na finanční situaci jejich zadavatelů a poskytovatelů a vést ke složitým právním sporům. Nepřímo mohou být postiženy i banky poskytující úvěry na projekty SOHZ. Tým právníků advokátní kanceláře MT Legal a spolupracujících osob v oblasti cenové regulace a veřejné podpory EU je připraven Vám při řešení zajištění souladu s novými pravidly všestranně pomoci. 6 Členské státy mají dle nových pravidel systematicky plnění těchto požadavků kontrolovat a zajistit navracení neslučitelných veřejných podpor.

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže 1. Otázka: Spadají kolektivní systémy, resp. jejich provozovatelé, do definice soutěžitele

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení CERTIFIKOVANÁ METODIKA Garantované (sociální) bydlení Autorský tým: oddělení Socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011 1 Metodiku vypracovalo oddělení Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz/),

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více