UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky"

Transkript

1 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Doporučení UNHCR pro slovinské předsednictví Evropské unie leden červen 2008 Úvod Slovinsko se ujímá předsednictví EU v době, kdy se azylová politika EU nachází v důležitém bodě. 13. prosince 2007 má být v Lisabonu hlavami států a předsedy vlád podepsána Reformní smlouva. UNHCR vítá návrh obsažený v jejím současném textu, aby byla přiznána právní závaznost Listině základních práv včetně jejího článku 18 zaručujícího právo na azyl. V druhé polovině roku 2007, zejména na listopadovém veřejném slyšení v Bruselu, byla intenzivně diskutována Zelená kniha o budoucím Společném evropském azylovém systému vydaná Evropskou komisí v červnu UNHCR zveřejnilo k Zelené knize 1 podrobné vyjádření a zúčastnilo se slyšení. 2 V roce 2008 má Komise vydat Plán politiky pro dokončení Společného evropského azylového systému (CEAS). Na úrovni EU pokračují diskuze o rozvoji programů legální migrace a o kontrole migrace nelegální. V tomto širokém a dynamickém kontextu UNHCR vyzývá předsednictví i Radu, aby se zaměřily na dva důležité cíle: zajistit, aby azylový prostor v Evropské unii zůstal přístupný a udržovat vedoucí roli Unie při vytváření standardů mezinárodní ochrany. Mezinárodní migrace a ochrana uprchlíků Mezinárodní ochrana může být poskytována pouze za podmínky, že žadatelé o azyl mají přístup na území států, kde mohou být řádně posouzeny jejich potřeby ochrany. Spolu tím, jak pokračují práce na vytváření Společného evropského azylového systému, narůstají obavy o zachování přístupnosti území EU a jejích azylových procedur pro osoby hledající mezinárodní ochranu. Ačkoli Listina základních práv znovu připomíná právo na azyl, opatření hraniční kontroly a kontroly migrace stále více ztěžují osobám prchajícím před pronásledováním a ozbrojenými konflikty nalézt v EU bezpečí. Jednou z největších obav UNHCR je, že opatření zavedená k omezení nelegální migrace, ať po souši, moři nebo vzduchem, či opatření k potírání pašování a nelegálního obchodování, jsou často aplikována bez rozlišení a mohou bránit uprchlíkům v přístupu na území EU a k azylovým procedurám. UNHCR naléhá na EU, aby pod vedením slovinského předsednictví přijala výslovný závazek zajistit, že žadatelé o azyl a uprchlíci budou v kontextu širších migračních pohybů řádně identifikováni. UNHCR vydalo k ochraně uprchlíků a smíšené migraci Desetibodový plán 3, 1 UNHCR, Stanovisko k Zelené knize Evropské komise o budoucím Společném evropském azylovém systému, září 2007, 2 Poznámky Eriky Feller, asistentky Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Veřejné slyšení k budoucnosti Společného evropského azylového systému, 7. listopadu 2007, Brusel, 3 UNHCR, Ochrana uprchlíků a smíšená migrace: Desetibodový akční plán, rev. leden 2007,

2 v němž předkládá členským státům návrhy, jak do politiky řízení migrace začlenit hledisko ochrany uprchlíků. Tento dokument je relevantní jak pro jižní, tak severní hranici EU a UNHCR v něm navrhuje opatření k řešení specifických a často obtížných situací na obou těchto hranicích. UNHCR je dále přesvědčeno, že je zapotřebí jasných vodítek, která by vymezovala povinnosti členských států v oblasti ochrany v případech, kdy jejich plavidla zachytí nebo zachrání osoby mimo jejich oblasti pokryté jejich vyhledávací a záchrannou službou (SAR), a to jak na volném moři, tak v teritoriálních vodách třetích států. 4 UNHCR vyzývá ke svědomitému dodržování principu non-refoulement a upozorňuje na své Stanovisko k extrateritoriální aplikaci závazků vyplývajících z principu non-refoulement podle Úmluvy z roku 1951 a Protokolu k ní z roku Doporučení: UNHCR vybízí Slovinsko, aby se diskuze o hraniční kontrole a řízení migrace zaměřily i na nutnost začlenění záruk zajištujících respektování práv osob hledajících mezinárodní ochranu a zejména principu non-refoulement. To se týká opatření na souši, moři i ve vzduchu včetně zachycování a záchrany na moři mimo teritoriální vody členských států. Mezinárodní ochrana v Evropské unii Další kroky k dokončení Společného evropského azylového systému UNHCR si je vědomo, že Komisí vypracovaný Plán politiky pro dokončení Společného evropského azylového systému bude zřejmě předložen až na konci období slovinského předsednictví. Nicméně během celé první poloviny roku 2008 bude probíhat důležitý proces reflexe. UNHCR žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost odlišným přístupům uplatňovaným jednotlivými členskými státy EU k žádostem o ochranu, mimo jiné na základě vnitrostátních politik týkajících se specifických otázek nebo skupin. Různí se i kvalita rozhodování v rámci EU. Jsou pozorovány značné rozdíly v politice i praxi vůči mnoha osobám se zjevnou potřebou ochrany, mj. vůči Čečencům, Iráčanům, Somálcům, Srílančanům a dalším. UNHCR doporučilo změnu některých důležitých ustanovení Kvalifikační směrnice, intenzivnější školení osob účastnících se procesu rozhodování, vypracování jednotných směrnic EU a mechanismů kontroly kvality, aby bylo zaručeno, že osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a žádají o ni, ji obdrží. 6 Doporučení: Diskuze o dokončení Společného evropského azylového systému by se měly zaměřit také na hlavní výzvy při zlepšování kvality azylového rozhodování a odstraňování rozporů, včetně rozporů způsobených odlišnými politikami. Vyzýváme předsednickou zemi, aby vedla diskuze o způsobu řešení těchto problémů legislativními a jinými prostředky, které jsou schopné zajistit vysoké standardy ochrany v celé Evropské unii. 4 Závěr Výkonného výboru UNHCR k zárukám ochrany při záchytných opatřeních, č. 97 (LIV) 2003, zabývá se zachycováním na moři v teritoriálních vodách států. Viz 5 UNHCR, Doporučující stanovisko k extrateritoriální aplikaci závazků vyplývajících z principu non-refoulement podle Úmluvy týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu k ní z roku 1967, 26. ledna 2007, 6 UNHCR, Azyl v Evropské unii. Studie uplatňování kvalifikační směrnice, listopad 2007, 2

3 Nařízení Dublin II. a Eurodac UNHCR se i nadále obává některých aspektů dublinského systému, mj. nerovnoměrného rozdělení zodpovědnosti za přezkoumávání žádostí o azyl. Největší obavy vyvolává skutečnost, že tento systém je založen na předpokladu, že azylové zákony a praxe v členských státech EU přinášejí srovnatelné výsledky, přičemž ve skutečnosti přetrvává mezi těmito výsledky značný nepoměr. 7 To znamená, že aplikace nařízení Dublin II. může mít v některých případech za následek, že žadatelé o azyl budou posíláni ze státu, který by pravděpodobně uznal jejich potřebu mezinárodní ochrany, do státu, kde bude jejich žádost s velkou pravděpodobností zamítnuta. UNHCR vyzývá všechny státy zúčastněné na dublinském systému, aby zajistily vysokou kvalitu rozhodovacích procesů a aby usilovaly o jednotnost v rozhodovací praxi. Dokud nebude dosaženo tohoto cíle, zúčastněné státy by měly častěji využívat svého práva žadatele nepředat a přijmout zodpovědnost za přezkoumání jejich žádosti. UNHCR také doporučilo řadu změn nařízení Dublin II., včetně zákazu vyhoštění žadatele o azyl do třetí země nezapojené do dublinského systému do doby, než bude v plném rozsahu a spravedlivě přezkoumána jeho žádost. UNHCR mimo jiné doporučuje, aby do nařízení byla zahrnuta výslovná povinnost plně žadatele informovat o řízení podle dublinského systému a aby byla rozšířena kritéria pro slučování rodin. Dále by měl být pečlivě zvážen mechanismus sdílení zodpovědnosti ke kompenzaci nerovnováhy vytvořené stávajícím systémem. UNHCR je rovněž znepokojeno stále více rozšířenou praxí zadržování žadatelů o azyl čekajících na předání do jiného státu. Co se týče navrhovaného dodatku k nařízení Eurodac, na základě kterého by byl orgánům pro dohled nad zákonností poskytnut přístup k databázi otisků prstů žadatelů o azyl, 8 UNHCR lituje, že projednání dodatků je navrhováno před tím, než proběhla širší diskuze o budoucnosti systému Dublin II. UNHCR upozorňuje na potřebu jasných záruk, že údaje z databáze nebudou přímo ani nepřímo předány úřadům v zemi původu žadatelů o azyl. Poskytnutí přístupu do této databáze orgánům pro dohled nad zákonností navíc vystavuje žadatele o azyl většímu nebezpečí, že budou podezříváni z páchání trestné činnosti, než tomu bude u zbytku populace, čímž může být porušován princip zákazu diskriminace zakotvený v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. UNHCR také upozorňuje na nebezpečí, že tato okolnost může podporovat mylné domněnky o souvislosti mezi azylem a zločinností a stupňovat xenofobii a netoleranci. UNHCR sdílí obavy odborných kruhů, zda budou navrhované změny v souladu s cíli nařízení Eurodac. Doporučení: Návrhy na změnu dublinského systému by měly být komplexně prodiskutovány, aby byly rozptýleny vážné obavy týkající se jeho aplikace a dopadů. Naléháme na předsednictví a členské státy, aby zajistily, že případné rozšíření přístupu k údajům systému Eurodac pro orgány dohledu nad zákonností bude doprovázeno účinnými zárukami a aby podnikly kroky s cílem zabránit chybnému vnímání žadatelů o azyl a kriminality. 7 UNHCR, Nařízení Dublin II. Diskuzní příspěvek UNHCR, duben 2006, a UNHCR, Stanovisko k Zelené knize Evropské komise o budoucím Společném evropském azylovém systému, viz pozn Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, 3

4 Vyvážení lidských práv a bezpečnosti UNHCR si je vědomo, že slovinské předsednictví má zájem diskutovat o otázkách azylu v kontextu boje proti terorismu. V tyto diskuzích by však měl být zdůrazňován význam zachování instituce azylu. UNHCR varuje před tendencí určitých sektorů médií i některých politiků spojovat azyl s terorismem a organizovaným zločinem a naléhá na EU a její členské státy, aby s vynaložily veškeré úsilí na zajištění toho, že celosvětově zhoršená bezpečnostní situace nebude mít negativní a nepřiměřený dopad na postoj veřejnosti k uprchlíkům a žadatelům o azyl, neboť by to mohlo ohrozit integritu a povahu instituce azylu. Úmluva týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1951 obsahuje v článku 1 písm. F ustanovení, jejichž účelem je vyjmout z ochrany uprchlíků osoby, pokud existují závažné důvody domnívat se, že spáchaly zločin proti míru, válečný zločin, zločin proti lidskosti nebo závažný nepolitický zločin nebo se dopustily činů, které jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN. UNHCR se však obává, že celá řada jinak legitimních protiteroristických opatření může být aplikována způsobem, který podkopává základní principy ochrany uprchlíků. Jde zejména o to, že některé státy vykládají Kvalifikační směrnici tak, že tato směrnice stanoví nízký práh pro výjimky z principu non-refoulement obsaženého v článku 33 odst. 2 Úmluvy z roku 1951 a rozšiřuje okruh trestných činů považovaných za zvlášť těžké. 9 Ukazuje se také, že vylučující klauzule jsou v některých členských státech aplikovány způsobem, který rozšiřuje jejich dosah a zužuje procesní a hmotná práva, nebo že jsou aplikovány kolektivně, nikoli individuálně. UNHCR podrobně sledovalo diskuzi o vyhošťování osob podezřelých z teroristických úmyslů nebo napojení na teroristy z území EU, včetně jednání ministrů vnitra států G6 v říjnu Úřad by rád znovu vyzval k opatrnosti při spoléhání se na diplomatické záruky jako podklad pro vyhoštění žadatelů o azyl a uprchlíků. Jak se uvádí ve Zprávě UNHCR o diplomatických zárukách a mezinárodní ochraně uprchlíků vydané v srpnu 2006, 10 takové navrácení může představovat refoulement. Doporučení: Naléháme na slovinské předsednictví, aby zajistilo, že v diskuzích o boji s terorismem bude plně zohledněn fundamentální význam respektování principů mezinárodní ochrany. Členské státy EU by si měly připomenout ustanovení článku 1F a článku 33 odst. 2 Úmluvy z roku 1951 a zdržet se rozšiřování působnosti těchto ustanovení prostřednictvím vnitrostátního práva nebo praxe. Řešení bezdomovectví UNHCR má mandát podílet se na předcházení a omezování případů bezdomovectví a prosazovat ochranu osob bez státní příslušnosti 11 definovaných v mezinárodním právu jako osoby, které nemají státní příslušnost žádného státu. 12 V roce 2008 bude připomínáno šedesáté výročí Všeobecné deklarace lidských práv a UNHCR hodlá využít této příležitosti k prosazování práva na státní příslušnost. UNHCR aktivně podporuje přistoupení k Úmluvě o 9 UNHCR, Azyl v Evropské unii: Studie uplatňování kvalifikační směrnice, viz pozn UNHCR, Zpráva UNHCR o diplomatických zárukách a mezinárodní ochraně uprchlíků, 10. srpna 2006, 11 Rezoluce Valného shromáždění 428(V) ze 14. prosince 1950 (příloha, kapitola II., článek 6A). 12 Článek 1 odst. 1 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku

5 právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví z roku Většina členských států EU je signatáři Úmluvy z roku 1954 ale pouze 11 z nich je smluvní stranou Úmluvy z roku UNHCR apeluje na slovinské předsednictví, aby podporovalo přistoupení k těmto instrumentům a jejich uplatňování. UNHCR na nedávném slyšení Evropského parlamentu k otázce bezdomovectví také doporučilo, aby Evropská komise, která se zavázala poskytnout na aktivity UNHCR v této oblasti finanční podporu, pracovala na harmonizaci uplatňování Úmluvy z roku 1954 uvnitř EU. UNHCR dále široce spolupracovalo s Radou Evropy, která přijala regionální úmluvy obsahující záruky omezování a snižování počtu případů bezdomovectví, jako je např. Evropská úmluva o státním občanství z roku 1997 nebo Úmluva Rady Evropy o omezení případů bezdomovectví v souvislosti s následnictvím států z roku Doporučení: Vyzýváme členské státy EU, aby podpořily UNHCR v jeho úsilí o omezování případů bezdomovectví, mimo jiné prosazováním širšího a konzistentnějšího dodržování příslušných mezinárodních a regionálních instrumentů a principů. Integrace UNHCR vítá pozornost, kterou EU věnuje integraci občanů třetích zemí včetně uprchlíků. Účinné integrační podpory uprchlíků je zapotřebí zejména v zemích, které vstoupily do Evropské unie v nedávné době. Tato podpora by mohla přispět i ke zmenšení druhotných pohybů uprchlíků. Významným příspěvkem k integraci osob požívajících mezinárodní ochrany by bylo přijetí navrhovaného dodatku ke Směrnici o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 13. UNHCR naléhá na brzké přijetí tohoto dodatku, čímž dojde k završení první legislativní fáze CEAS. Dle názoru UNHCR je důležité vztáhnout působnost tohoto dodatku i na osoby požívající subsidiární ochrany, neboť jejich potřeby ochrany mohou být stejně naléhavé a dlouhodobé, jako potřeby uprchlíků podle Úmluvy z roku UNHCR je přesvědčeno, že podmínky pro získání statusu dlouhodobého rezidenta by neměly být pro osoby vyžadující mezinárodní ochranu příliš zatěžující, neboť hlavním cílem je umožnit těmto osobám integrovat se do hostitelských společností a účinně do nich přispívat. Doporučení: UNHCR vyzývá slovinské předsednictví, aby aktivně usilovalo o přijetí navrhovaného dodatku ke Směrnici o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, a o zahrnutí uprchlíků a osob požívajících subsidiární ochrany do sféry její působnosti a zlepšilo tak možnost jejich integrace do společností zemí EU. Navracení Očekává se, že v období slovinského předsednictví budou pokračovat diskuze o návrhu Směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení nelegálně 13 Směrnice Rady 2003/109/EC ze dne 25. listopadu 2003 (OJ L16/44, ), Návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/EC na osoby požívající mezinárodní ochrany (COM(2007)298final), 5

6 pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 14 prvotnímu návrhu v roce UNHCR publikovalo své stanovisko k UNHCR vždy uznávalo, že důvěryhodnost a životaschopnost azylových systémů zčásti závisí na navracení osob, u nichž nebyla zjištěna potřeba mezinárodní ochrany. UNHCR je zastáncem trvalého navracení těchto osob do země jejich původu namísto jejich vyhošťování do tranzitních zemí. Navrácení do země původu snižuje riziko, že tito lidé budou v tranzitní zemi neomezeně a nezákonně zadržováni. Zajištění před vyhoštěním z území EU by mělo trvat co nejkratší dobu, přičemž děti a jiné zranitelné osoby by pokud možno neměly být zajišťovány vůbec. UNHCR sice podporuje přijetí společných norem pro navracení, které zajistí respektování základních práv, avšak i nadále se obává, že navrhovaná směrnice se může vztahovat i na osoby, jejichž potřeby mezinárodní ochrany nebyly v Evropské unii věcně zkoumány. UNHCR žádá v tomto ohledu konkrétní záruky. UNHCR také vyjádřilo znepokojení nad stávajícím návrhem všeobecně platného zákazu vstupu, který by se povinně vztahoval mimo jiné na osoby nedobrovolně vyhoštěné z EU. Zákaz vstupu by neměl bránit osobám, u kterých může později vyvstat potřeba ochrany, v přístupu na území EU a k jejím azylovým řízením. Doporučení: Vybízíme Radu, aby pod slovinským předsednictvím pracovala na dohodě o společných normách pro navracení, které budou obsahovat nezbytné záruky pro osoby s možnou potřebou mezinárodní ochrany. Vnější dimenze azylové politiky EU Přesídlení Haagský program z roku vyzval k většímu zapojení EU do přesídlování uprchlíků, které představuje významný nástroj ochrany, trvalé řešení a zároveň konkrétní projev sdílení odpovědnosti. Přesídlení je cenným doplňkem jakéhokoli azylového systému. UNHCR zdůrazňuje nutnost zajistit v EU větší počet příležitostí k přesídlení a silně podporuje partnerství nejen na úrovni vlád, ale i mezi centrálními a místními úřady i mezi těmito úřady a nevládními organizacemi a dalšími subjekty občanské společnosti. Příspěvek EU ke globálnímu úsilí při přesídlování zůstává i nadále skromný; pouze sedm zemí v současné době realizuje každoroční přesídlovací programy. Několik dalších členských států však již naznačilo zájem o zahájení nových programů a EU pozměnila právní úpravu Evropského fondu pro uprchlíky, aby umožnila poskytnout přesídlování větší podporu. UNHCR vybízí členské státy, které se přesídlování v minulosti neúčastnily, aby zvážily svoje 14 Návrh Směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2005)391 final), 15 UNHCR, Stanovisko UNHCR k návrhu Směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2005)391 final), 16. prosince 2005, 16 Rada, Haagský program: Posilování svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropské unii (OJ C53/1, ), 6

7 zapojení, a aby státy, které již mají s přesídlováním zkušenosti, poskytly podporu a podělily se o své odborné znalosti a osvědčené postupy. UNHCR v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zajistit vhodná opatření pro adaptaci, přijetí a integraci přesídlených uprchlíků. Jelikož přesídlení je v první řadě nástrojem ochrany, kritéria výběru by neměla být zaměřena na integrační potenciál. UNHCR doufá, že slovinské předsednictví bude věnovat otázce přesídlení uprchlíků zvýšenou pozornost a povzbudí i další členské státy k zapojení se do přesídlovacích aktivit. Doporučení: Nedávné diskuze odhalily významné možnosti další spolupráce mezi členskými státy při přesídlování uprchlíků i značný zájem o ni. Naléháme na předsednictví, aby udrželo hybný moment těchto diskuzí a členské státy vybízíme, aby využily příležitostí, které jim nabízí dodatečná finanční podpora přesídlování z Evropského fondu pro uprchlíky. Regionální programy ochrany (RPO) UNHCR podporovalo koncept RPO, který má dvojí cíl: na jedné straně budovat kapacity pro ochranu uprchlíků v oblastech původu a tranzitu, na druhé straně podporovat přesídlování z těchto oblastí. V roce 2007 úřad realizoval dva projekty budování kapacit pomocí prostředků z programu AENEAS v cílových oblastech RPO, Tanzanii a Bělorusku. Kromě toho UNHCR uskutečnilo rozsáhlé programy na Ukrajině s podporou programu TACIS a dále v Tanzanii a sousedících regionech s významnou finanční pomocí ECHO. Ke všem těmto programům finančně přispěly i členské státy. UNHCR je přesvědčeno, že koncept RPO bude mít i nadále jen omezený dopad, pokud nebude mít k dispozici mnohem větší sumu prostředků EK a nebude účinněji koordinován s rozvojovými programy a programy humanitární pomoci v dotčených regionech. Klíčovými faktory je vlastnictví a přijetí závazků ze strany cílových zemí. Má-li mít přesídlení jako složka RPO přidanou hodnotu, musí být podpořeno větší nabídkou míst pro přesídlení v členských státech EU. UNHCR doufá, že tyto úvahy budou zohledněny při plánovaném vyhodnocení RPO v průběhu roku Doporučení: Aby bylo dosaženo maximálního efektu regionálních programů ochrany, měly by být v budoucnu podpořeny většími finančními prostředky a účinněji koordinovány s ostatní pomocí poskytovanou EK příslušným regionům. Členské státy by měly poskytovat místa pro přesídlení uprchlíků ze zemí, v nichž jsou realizovány RPO, v souladu s Haagským programem a dalšími příslušnými závěry Rady. Humanitární pomoc a rozvoj Slovinsko je první ze zemí přistoupivších k Evropské unii v roce 2004, která se ujímá předsednictví. Jako taková má příležitost ukázat potenciál nových členských států podstatným způsobem konstruktivně přispět k humanitární a rozvojové politice a programům EU. Přijetí Evropského konsenzu o humanitární pomoci, 17 pozornost, jaká je v něm věnována 17 Prohlášení o Evropskému konsenzu o humanitární pomoci bylo 19. listopadu 2007 schváleno Radou, 29. listopadu 2007 Evropským parlamentem a 18. prosince 2007 bude podepsáno předsedy Komise, Rady a Evropského parlamentu. Text Konsenzu je dostupný na adrese 7

8 principům řádného humanitárního dárcovství a začlenění kapitoly o humanitární pomoci 18 do Reformní smlouvy podtrhují významné postavení humanitární akce v politice EU. UNHCR vítá zejména to, jakou prioritu přiznává slovinské předsednictví situaci žen a dětí v ozbrojeném konfliktu, vzhledem ke skutečnosti, že většinu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob tvoří ženy a děti. Roční rozpočet UNHCR je financován téměř výhradně z dobrovolných příspěvků vlád a dárců ze soukromého sektoru. Přibližně polovina finančních prostředků UNHCR pochází ze zdrojů EU včetně Evropské komise, členských států a soukromého sektoru. Avšak 98 % všech příspěvků od členských zemí EU tvoří prostředky pouhých 12 zemí. UNHCR proto naléhá na předsednictví, aby v tomto směru prokázalo vůdčí schopnosti a povzbudilo všechny členské státy EU, včetně nových členů, k poskytnutí vyšší podpory a k aktivnímu zapojení do působení UNHCR na celém světě. UNHCR také neléhá na Komisi a členské státy, aby usilovaly o jednotnou politiku v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, zejména aby zavedly finanční a programové mechanismy stimulace urychlené obnovy a aby podporovaly mír a stabilitu v oblastech, do nichž se po ukončení konfliktů vracejí uprchlíci a další vysídlené osoby. Doporučení: UNHCR vybízí k uplatňování Evropského konsenzu o humanitární pomoci a vítá aktivní podporu svého působení na celém světě ze strany všech členských států EU. UNHCR 10. prosince Nová kapitola 3, článek 188j Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ( Reformní smlouva ), 8

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 18.7.2016 2016/0125(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

Více

Evropa bez bariér : Doporučení UNHCR České republice pro její předsednictví Evropské unii (leden červen 2009)

Evropa bez bariér : Doporučení UNHCR České republice pro její předsednictví Evropské unii (leden červen 2009) Evropa bez bariér : Doporučení UNHCR České republice pro její předsednictví Evropské unii (leden červen 2009) Úvod Nadcházející české předsednictví oznámilo, že k jeho prioritám bude patřit i prosazování

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 2. 9. 2010 2008/0250(NLE) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro rybolov pro Výbor pro mezinárodní obchod k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Správní ujednání. mezi Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky. Ministerstvem vnitra České republiky

Správní ujednání. mezi Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky. Ministerstvem vnitra České republiky BGBl. III - Ausgegeben am 3. Mai 2006 - Nr. 84 1 von 5 Správní ujednání mezi Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky a Ministerstvem vnitra České republiky o praktických způsobech provádění nařízení

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2014 COM(2014) 373 final 2014/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

A8-0066/1. Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer za skupinu ENF

A8-0066/1. Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer za skupinu ENF 6. 4. 2016 A8-0066/1 1 Bod 3 a (nový) 3a. v této souvislosti poukazuje na australskou politiku, která je stále úspěšnější, pokud jde o snižování nedovoleného přistěhovalectví do Austrálie; 6. 4. 2016 A8-0066/2

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

PŘIJATÉ TEXTY. s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

PŘIJATÉ TEXTY. s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, Evropský parlament 204-209 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(206)094 Absolutorium za rok 204: společný podnik ECSEL. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 206 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornag5f6txe) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornag5f6txe) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU VIII. ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU Ustanovení novely zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více