UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky"

Transkript

1 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Doporučení UNHCR pro slovinské předsednictví Evropské unie leden červen 2008 Úvod Slovinsko se ujímá předsednictví EU v době, kdy se azylová politika EU nachází v důležitém bodě. 13. prosince 2007 má být v Lisabonu hlavami států a předsedy vlád podepsána Reformní smlouva. UNHCR vítá návrh obsažený v jejím současném textu, aby byla přiznána právní závaznost Listině základních práv včetně jejího článku 18 zaručujícího právo na azyl. V druhé polovině roku 2007, zejména na listopadovém veřejném slyšení v Bruselu, byla intenzivně diskutována Zelená kniha o budoucím Společném evropském azylovém systému vydaná Evropskou komisí v červnu UNHCR zveřejnilo k Zelené knize 1 podrobné vyjádření a zúčastnilo se slyšení. 2 V roce 2008 má Komise vydat Plán politiky pro dokončení Společného evropského azylového systému (CEAS). Na úrovni EU pokračují diskuze o rozvoji programů legální migrace a o kontrole migrace nelegální. V tomto širokém a dynamickém kontextu UNHCR vyzývá předsednictví i Radu, aby se zaměřily na dva důležité cíle: zajistit, aby azylový prostor v Evropské unii zůstal přístupný a udržovat vedoucí roli Unie při vytváření standardů mezinárodní ochrany. Mezinárodní migrace a ochrana uprchlíků Mezinárodní ochrana může být poskytována pouze za podmínky, že žadatelé o azyl mají přístup na území států, kde mohou být řádně posouzeny jejich potřeby ochrany. Spolu tím, jak pokračují práce na vytváření Společného evropského azylového systému, narůstají obavy o zachování přístupnosti území EU a jejích azylových procedur pro osoby hledající mezinárodní ochranu. Ačkoli Listina základních práv znovu připomíná právo na azyl, opatření hraniční kontroly a kontroly migrace stále více ztěžují osobám prchajícím před pronásledováním a ozbrojenými konflikty nalézt v EU bezpečí. Jednou z největších obav UNHCR je, že opatření zavedená k omezení nelegální migrace, ať po souši, moři nebo vzduchem, či opatření k potírání pašování a nelegálního obchodování, jsou často aplikována bez rozlišení a mohou bránit uprchlíkům v přístupu na území EU a k azylovým procedurám. UNHCR naléhá na EU, aby pod vedením slovinského předsednictví přijala výslovný závazek zajistit, že žadatelé o azyl a uprchlíci budou v kontextu širších migračních pohybů řádně identifikováni. UNHCR vydalo k ochraně uprchlíků a smíšené migraci Desetibodový plán 3, 1 UNHCR, Stanovisko k Zelené knize Evropské komise o budoucím Společném evropském azylovém systému, září 2007, 2 Poznámky Eriky Feller, asistentky Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Veřejné slyšení k budoucnosti Společného evropského azylového systému, 7. listopadu 2007, Brusel, 3 UNHCR, Ochrana uprchlíků a smíšená migrace: Desetibodový akční plán, rev. leden 2007,

2 v němž předkládá členským státům návrhy, jak do politiky řízení migrace začlenit hledisko ochrany uprchlíků. Tento dokument je relevantní jak pro jižní, tak severní hranici EU a UNHCR v něm navrhuje opatření k řešení specifických a často obtížných situací na obou těchto hranicích. UNHCR je dále přesvědčeno, že je zapotřebí jasných vodítek, která by vymezovala povinnosti členských států v oblasti ochrany v případech, kdy jejich plavidla zachytí nebo zachrání osoby mimo jejich oblasti pokryté jejich vyhledávací a záchrannou službou (SAR), a to jak na volném moři, tak v teritoriálních vodách třetích států. 4 UNHCR vyzývá ke svědomitému dodržování principu non-refoulement a upozorňuje na své Stanovisko k extrateritoriální aplikaci závazků vyplývajících z principu non-refoulement podle Úmluvy z roku 1951 a Protokolu k ní z roku Doporučení: UNHCR vybízí Slovinsko, aby se diskuze o hraniční kontrole a řízení migrace zaměřily i na nutnost začlenění záruk zajištujících respektování práv osob hledajících mezinárodní ochranu a zejména principu non-refoulement. To se týká opatření na souši, moři i ve vzduchu včetně zachycování a záchrany na moři mimo teritoriální vody členských států. Mezinárodní ochrana v Evropské unii Další kroky k dokončení Společného evropského azylového systému UNHCR si je vědomo, že Komisí vypracovaný Plán politiky pro dokončení Společného evropského azylového systému bude zřejmě předložen až na konci období slovinského předsednictví. Nicméně během celé první poloviny roku 2008 bude probíhat důležitý proces reflexe. UNHCR žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost odlišným přístupům uplatňovaným jednotlivými členskými státy EU k žádostem o ochranu, mimo jiné na základě vnitrostátních politik týkajících se specifických otázek nebo skupin. Různí se i kvalita rozhodování v rámci EU. Jsou pozorovány značné rozdíly v politice i praxi vůči mnoha osobám se zjevnou potřebou ochrany, mj. vůči Čečencům, Iráčanům, Somálcům, Srílančanům a dalším. UNHCR doporučilo změnu některých důležitých ustanovení Kvalifikační směrnice, intenzivnější školení osob účastnících se procesu rozhodování, vypracování jednotných směrnic EU a mechanismů kontroly kvality, aby bylo zaručeno, že osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a žádají o ni, ji obdrží. 6 Doporučení: Diskuze o dokončení Společného evropského azylového systému by se měly zaměřit také na hlavní výzvy při zlepšování kvality azylového rozhodování a odstraňování rozporů, včetně rozporů způsobených odlišnými politikami. Vyzýváme předsednickou zemi, aby vedla diskuze o způsobu řešení těchto problémů legislativními a jinými prostředky, které jsou schopné zajistit vysoké standardy ochrany v celé Evropské unii. 4 Závěr Výkonného výboru UNHCR k zárukám ochrany při záchytných opatřeních, č. 97 (LIV) 2003, zabývá se zachycováním na moři v teritoriálních vodách států. Viz 5 UNHCR, Doporučující stanovisko k extrateritoriální aplikaci závazků vyplývajících z principu non-refoulement podle Úmluvy týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu k ní z roku 1967, 26. ledna 2007, 6 UNHCR, Azyl v Evropské unii. Studie uplatňování kvalifikační směrnice, listopad 2007, 2

3 Nařízení Dublin II. a Eurodac UNHCR se i nadále obává některých aspektů dublinského systému, mj. nerovnoměrného rozdělení zodpovědnosti za přezkoumávání žádostí o azyl. Největší obavy vyvolává skutečnost, že tento systém je založen na předpokladu, že azylové zákony a praxe v členských státech EU přinášejí srovnatelné výsledky, přičemž ve skutečnosti přetrvává mezi těmito výsledky značný nepoměr. 7 To znamená, že aplikace nařízení Dublin II. může mít v některých případech za následek, že žadatelé o azyl budou posíláni ze státu, který by pravděpodobně uznal jejich potřebu mezinárodní ochrany, do státu, kde bude jejich žádost s velkou pravděpodobností zamítnuta. UNHCR vyzývá všechny státy zúčastněné na dublinském systému, aby zajistily vysokou kvalitu rozhodovacích procesů a aby usilovaly o jednotnost v rozhodovací praxi. Dokud nebude dosaženo tohoto cíle, zúčastněné státy by měly častěji využívat svého práva žadatele nepředat a přijmout zodpovědnost za přezkoumání jejich žádosti. UNHCR také doporučilo řadu změn nařízení Dublin II., včetně zákazu vyhoštění žadatele o azyl do třetí země nezapojené do dublinského systému do doby, než bude v plném rozsahu a spravedlivě přezkoumána jeho žádost. UNHCR mimo jiné doporučuje, aby do nařízení byla zahrnuta výslovná povinnost plně žadatele informovat o řízení podle dublinského systému a aby byla rozšířena kritéria pro slučování rodin. Dále by měl být pečlivě zvážen mechanismus sdílení zodpovědnosti ke kompenzaci nerovnováhy vytvořené stávajícím systémem. UNHCR je rovněž znepokojeno stále více rozšířenou praxí zadržování žadatelů o azyl čekajících na předání do jiného státu. Co se týče navrhovaného dodatku k nařízení Eurodac, na základě kterého by byl orgánům pro dohled nad zákonností poskytnut přístup k databázi otisků prstů žadatelů o azyl, 8 UNHCR lituje, že projednání dodatků je navrhováno před tím, než proběhla širší diskuze o budoucnosti systému Dublin II. UNHCR upozorňuje na potřebu jasných záruk, že údaje z databáze nebudou přímo ani nepřímo předány úřadům v zemi původu žadatelů o azyl. Poskytnutí přístupu do této databáze orgánům pro dohled nad zákonností navíc vystavuje žadatele o azyl většímu nebezpečí, že budou podezříváni z páchání trestné činnosti, než tomu bude u zbytku populace, čímž může být porušován princip zákazu diskriminace zakotvený v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. UNHCR také upozorňuje na nebezpečí, že tato okolnost může podporovat mylné domněnky o souvislosti mezi azylem a zločinností a stupňovat xenofobii a netoleranci. UNHCR sdílí obavy odborných kruhů, zda budou navrhované změny v souladu s cíli nařízení Eurodac. Doporučení: Návrhy na změnu dublinského systému by měly být komplexně prodiskutovány, aby byly rozptýleny vážné obavy týkající se jeho aplikace a dopadů. Naléháme na předsednictví a členské státy, aby zajistily, že případné rozšíření přístupu k údajům systému Eurodac pro orgány dohledu nad zákonností bude doprovázeno účinnými zárukami a aby podnikly kroky s cílem zabránit chybnému vnímání žadatelů o azyl a kriminality. 7 UNHCR, Nařízení Dublin II. Diskuzní příspěvek UNHCR, duben 2006, a UNHCR, Stanovisko k Zelené knize Evropské komise o budoucím Společném evropském azylovém systému, viz pozn Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, 3

4 Vyvážení lidských práv a bezpečnosti UNHCR si je vědomo, že slovinské předsednictví má zájem diskutovat o otázkách azylu v kontextu boje proti terorismu. V tyto diskuzích by však měl být zdůrazňován význam zachování instituce azylu. UNHCR varuje před tendencí určitých sektorů médií i některých politiků spojovat azyl s terorismem a organizovaným zločinem a naléhá na EU a její členské státy, aby s vynaložily veškeré úsilí na zajištění toho, že celosvětově zhoršená bezpečnostní situace nebude mít negativní a nepřiměřený dopad na postoj veřejnosti k uprchlíkům a žadatelům o azyl, neboť by to mohlo ohrozit integritu a povahu instituce azylu. Úmluva týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1951 obsahuje v článku 1 písm. F ustanovení, jejichž účelem je vyjmout z ochrany uprchlíků osoby, pokud existují závažné důvody domnívat se, že spáchaly zločin proti míru, válečný zločin, zločin proti lidskosti nebo závažný nepolitický zločin nebo se dopustily činů, které jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN. UNHCR se však obává, že celá řada jinak legitimních protiteroristických opatření může být aplikována způsobem, který podkopává základní principy ochrany uprchlíků. Jde zejména o to, že některé státy vykládají Kvalifikační směrnici tak, že tato směrnice stanoví nízký práh pro výjimky z principu non-refoulement obsaženého v článku 33 odst. 2 Úmluvy z roku 1951 a rozšiřuje okruh trestných činů považovaných za zvlášť těžké. 9 Ukazuje se také, že vylučující klauzule jsou v některých členských státech aplikovány způsobem, který rozšiřuje jejich dosah a zužuje procesní a hmotná práva, nebo že jsou aplikovány kolektivně, nikoli individuálně. UNHCR podrobně sledovalo diskuzi o vyhošťování osob podezřelých z teroristických úmyslů nebo napojení na teroristy z území EU, včetně jednání ministrů vnitra států G6 v říjnu Úřad by rád znovu vyzval k opatrnosti při spoléhání se na diplomatické záruky jako podklad pro vyhoštění žadatelů o azyl a uprchlíků. Jak se uvádí ve Zprávě UNHCR o diplomatických zárukách a mezinárodní ochraně uprchlíků vydané v srpnu 2006, 10 takové navrácení může představovat refoulement. Doporučení: Naléháme na slovinské předsednictví, aby zajistilo, že v diskuzích o boji s terorismem bude plně zohledněn fundamentální význam respektování principů mezinárodní ochrany. Členské státy EU by si měly připomenout ustanovení článku 1F a článku 33 odst. 2 Úmluvy z roku 1951 a zdržet se rozšiřování působnosti těchto ustanovení prostřednictvím vnitrostátního práva nebo praxe. Řešení bezdomovectví UNHCR má mandát podílet se na předcházení a omezování případů bezdomovectví a prosazovat ochranu osob bez státní příslušnosti 11 definovaných v mezinárodním právu jako osoby, které nemají státní příslušnost žádného státu. 12 V roce 2008 bude připomínáno šedesáté výročí Všeobecné deklarace lidských práv a UNHCR hodlá využít této příležitosti k prosazování práva na státní příslušnost. UNHCR aktivně podporuje přistoupení k Úmluvě o 9 UNHCR, Azyl v Evropské unii: Studie uplatňování kvalifikační směrnice, viz pozn UNHCR, Zpráva UNHCR o diplomatických zárukách a mezinárodní ochraně uprchlíků, 10. srpna 2006, 11 Rezoluce Valného shromáždění 428(V) ze 14. prosince 1950 (příloha, kapitola II., článek 6A). 12 Článek 1 odst. 1 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku

5 právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví z roku Většina členských států EU je signatáři Úmluvy z roku 1954 ale pouze 11 z nich je smluvní stranou Úmluvy z roku UNHCR apeluje na slovinské předsednictví, aby podporovalo přistoupení k těmto instrumentům a jejich uplatňování. UNHCR na nedávném slyšení Evropského parlamentu k otázce bezdomovectví také doporučilo, aby Evropská komise, která se zavázala poskytnout na aktivity UNHCR v této oblasti finanční podporu, pracovala na harmonizaci uplatňování Úmluvy z roku 1954 uvnitř EU. UNHCR dále široce spolupracovalo s Radou Evropy, která přijala regionální úmluvy obsahující záruky omezování a snižování počtu případů bezdomovectví, jako je např. Evropská úmluva o státním občanství z roku 1997 nebo Úmluva Rady Evropy o omezení případů bezdomovectví v souvislosti s následnictvím států z roku Doporučení: Vyzýváme členské státy EU, aby podpořily UNHCR v jeho úsilí o omezování případů bezdomovectví, mimo jiné prosazováním širšího a konzistentnějšího dodržování příslušných mezinárodních a regionálních instrumentů a principů. Integrace UNHCR vítá pozornost, kterou EU věnuje integraci občanů třetích zemí včetně uprchlíků. Účinné integrační podpory uprchlíků je zapotřebí zejména v zemích, které vstoupily do Evropské unie v nedávné době. Tato podpora by mohla přispět i ke zmenšení druhotných pohybů uprchlíků. Významným příspěvkem k integraci osob požívajících mezinárodní ochrany by bylo přijetí navrhovaného dodatku ke Směrnici o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 13. UNHCR naléhá na brzké přijetí tohoto dodatku, čímž dojde k završení první legislativní fáze CEAS. Dle názoru UNHCR je důležité vztáhnout působnost tohoto dodatku i na osoby požívající subsidiární ochrany, neboť jejich potřeby ochrany mohou být stejně naléhavé a dlouhodobé, jako potřeby uprchlíků podle Úmluvy z roku UNHCR je přesvědčeno, že podmínky pro získání statusu dlouhodobého rezidenta by neměly být pro osoby vyžadující mezinárodní ochranu příliš zatěžující, neboť hlavním cílem je umožnit těmto osobám integrovat se do hostitelských společností a účinně do nich přispívat. Doporučení: UNHCR vyzývá slovinské předsednictví, aby aktivně usilovalo o přijetí navrhovaného dodatku ke Směrnici o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, a o zahrnutí uprchlíků a osob požívajících subsidiární ochrany do sféry její působnosti a zlepšilo tak možnost jejich integrace do společností zemí EU. Navracení Očekává se, že v období slovinského předsednictví budou pokračovat diskuze o návrhu Směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení nelegálně 13 Směrnice Rady 2003/109/EC ze dne 25. listopadu 2003 (OJ L16/44, ), Návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/EC na osoby požívající mezinárodní ochrany (COM(2007)298final), 5

6 pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 14 prvotnímu návrhu v roce UNHCR publikovalo své stanovisko k UNHCR vždy uznávalo, že důvěryhodnost a životaschopnost azylových systémů zčásti závisí na navracení osob, u nichž nebyla zjištěna potřeba mezinárodní ochrany. UNHCR je zastáncem trvalého navracení těchto osob do země jejich původu namísto jejich vyhošťování do tranzitních zemí. Navrácení do země původu snižuje riziko, že tito lidé budou v tranzitní zemi neomezeně a nezákonně zadržováni. Zajištění před vyhoštěním z území EU by mělo trvat co nejkratší dobu, přičemž děti a jiné zranitelné osoby by pokud možno neměly být zajišťovány vůbec. UNHCR sice podporuje přijetí společných norem pro navracení, které zajistí respektování základních práv, avšak i nadále se obává, že navrhovaná směrnice se může vztahovat i na osoby, jejichž potřeby mezinárodní ochrany nebyly v Evropské unii věcně zkoumány. UNHCR žádá v tomto ohledu konkrétní záruky. UNHCR také vyjádřilo znepokojení nad stávajícím návrhem všeobecně platného zákazu vstupu, který by se povinně vztahoval mimo jiné na osoby nedobrovolně vyhoštěné z EU. Zákaz vstupu by neměl bránit osobám, u kterých může později vyvstat potřeba ochrany, v přístupu na území EU a k jejím azylovým řízením. Doporučení: Vybízíme Radu, aby pod slovinským předsednictvím pracovala na dohodě o společných normách pro navracení, které budou obsahovat nezbytné záruky pro osoby s možnou potřebou mezinárodní ochrany. Vnější dimenze azylové politiky EU Přesídlení Haagský program z roku vyzval k většímu zapojení EU do přesídlování uprchlíků, které představuje významný nástroj ochrany, trvalé řešení a zároveň konkrétní projev sdílení odpovědnosti. Přesídlení je cenným doplňkem jakéhokoli azylového systému. UNHCR zdůrazňuje nutnost zajistit v EU větší počet příležitostí k přesídlení a silně podporuje partnerství nejen na úrovni vlád, ale i mezi centrálními a místními úřady i mezi těmito úřady a nevládními organizacemi a dalšími subjekty občanské společnosti. Příspěvek EU ke globálnímu úsilí při přesídlování zůstává i nadále skromný; pouze sedm zemí v současné době realizuje každoroční přesídlovací programy. Několik dalších členských států však již naznačilo zájem o zahájení nových programů a EU pozměnila právní úpravu Evropského fondu pro uprchlíky, aby umožnila poskytnout přesídlování větší podporu. UNHCR vybízí členské státy, které se přesídlování v minulosti neúčastnily, aby zvážily svoje 14 Návrh Směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2005)391 final), 15 UNHCR, Stanovisko UNHCR k návrhu Směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2005)391 final), 16. prosince 2005, 16 Rada, Haagský program: Posilování svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropské unii (OJ C53/1, ), 6

7 zapojení, a aby státy, které již mají s přesídlováním zkušenosti, poskytly podporu a podělily se o své odborné znalosti a osvědčené postupy. UNHCR v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zajistit vhodná opatření pro adaptaci, přijetí a integraci přesídlených uprchlíků. Jelikož přesídlení je v první řadě nástrojem ochrany, kritéria výběru by neměla být zaměřena na integrační potenciál. UNHCR doufá, že slovinské předsednictví bude věnovat otázce přesídlení uprchlíků zvýšenou pozornost a povzbudí i další členské státy k zapojení se do přesídlovacích aktivit. Doporučení: Nedávné diskuze odhalily významné možnosti další spolupráce mezi členskými státy při přesídlování uprchlíků i značný zájem o ni. Naléháme na předsednictví, aby udrželo hybný moment těchto diskuzí a členské státy vybízíme, aby využily příležitostí, které jim nabízí dodatečná finanční podpora přesídlování z Evropského fondu pro uprchlíky. Regionální programy ochrany (RPO) UNHCR podporovalo koncept RPO, který má dvojí cíl: na jedné straně budovat kapacity pro ochranu uprchlíků v oblastech původu a tranzitu, na druhé straně podporovat přesídlování z těchto oblastí. V roce 2007 úřad realizoval dva projekty budování kapacit pomocí prostředků z programu AENEAS v cílových oblastech RPO, Tanzanii a Bělorusku. Kromě toho UNHCR uskutečnilo rozsáhlé programy na Ukrajině s podporou programu TACIS a dále v Tanzanii a sousedících regionech s významnou finanční pomocí ECHO. Ke všem těmto programům finančně přispěly i členské státy. UNHCR je přesvědčeno, že koncept RPO bude mít i nadále jen omezený dopad, pokud nebude mít k dispozici mnohem větší sumu prostředků EK a nebude účinněji koordinován s rozvojovými programy a programy humanitární pomoci v dotčených regionech. Klíčovými faktory je vlastnictví a přijetí závazků ze strany cílových zemí. Má-li mít přesídlení jako složka RPO přidanou hodnotu, musí být podpořeno větší nabídkou míst pro přesídlení v členských státech EU. UNHCR doufá, že tyto úvahy budou zohledněny při plánovaném vyhodnocení RPO v průběhu roku Doporučení: Aby bylo dosaženo maximálního efektu regionálních programů ochrany, měly by být v budoucnu podpořeny většími finančními prostředky a účinněji koordinovány s ostatní pomocí poskytovanou EK příslušným regionům. Členské státy by měly poskytovat místa pro přesídlení uprchlíků ze zemí, v nichž jsou realizovány RPO, v souladu s Haagským programem a dalšími příslušnými závěry Rady. Humanitární pomoc a rozvoj Slovinsko je první ze zemí přistoupivších k Evropské unii v roce 2004, která se ujímá předsednictví. Jako taková má příležitost ukázat potenciál nových členských států podstatným způsobem konstruktivně přispět k humanitární a rozvojové politice a programům EU. Přijetí Evropského konsenzu o humanitární pomoci, 17 pozornost, jaká je v něm věnována 17 Prohlášení o Evropskému konsenzu o humanitární pomoci bylo 19. listopadu 2007 schváleno Radou, 29. listopadu 2007 Evropským parlamentem a 18. prosince 2007 bude podepsáno předsedy Komise, Rady a Evropského parlamentu. Text Konsenzu je dostupný na adrese 7

8 principům řádného humanitárního dárcovství a začlenění kapitoly o humanitární pomoci 18 do Reformní smlouvy podtrhují významné postavení humanitární akce v politice EU. UNHCR vítá zejména to, jakou prioritu přiznává slovinské předsednictví situaci žen a dětí v ozbrojeném konfliktu, vzhledem ke skutečnosti, že většinu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob tvoří ženy a děti. Roční rozpočet UNHCR je financován téměř výhradně z dobrovolných příspěvků vlád a dárců ze soukromého sektoru. Přibližně polovina finančních prostředků UNHCR pochází ze zdrojů EU včetně Evropské komise, členských států a soukromého sektoru. Avšak 98 % všech příspěvků od členských zemí EU tvoří prostředky pouhých 12 zemí. UNHCR proto naléhá na předsednictví, aby v tomto směru prokázalo vůdčí schopnosti a povzbudilo všechny členské státy EU, včetně nových členů, k poskytnutí vyšší podpory a k aktivnímu zapojení do působení UNHCR na celém světě. UNHCR také neléhá na Komisi a členské státy, aby usilovaly o jednotnou politiku v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, zejména aby zavedly finanční a programové mechanismy stimulace urychlené obnovy a aby podporovaly mír a stabilitu v oblastech, do nichž se po ukončení konfliktů vracejí uprchlíci a další vysídlené osoby. Doporučení: UNHCR vybízí k uplatňování Evropského konsenzu o humanitární pomoci a vítá aktivní podporu svého působení na celém světě ze strany všech členských států EU. UNHCR 10. prosince Nová kapitola 3, článek 188j Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ( Reformní smlouva ), 8

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Evropa bez bariér : Doporučení UNHCR České republice pro její předsednictví Evropské unii (leden červen 2009)

Evropa bez bariér : Doporučení UNHCR České republice pro její předsednictví Evropské unii (leden červen 2009) Evropa bez bariér : Doporučení UNHCR České republice pro její předsednictví Evropské unii (leden červen 2009) Úvod Nadcházející české předsednictví oznámilo, že k jeho prioritám bude patřit i prosazování

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

III. Koncepce národního přesídlovacího programu a přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie v rámci pilotního přesídlovacího programu

III. Koncepce národního přesídlovacího programu a přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie v rámci pilotního přesídlovacího programu III. Koncepce národního přesídlovacího programu a přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie v rámci pilotního přesídlovacího programu 1. Koncepce národního přesídlovacího programu I. Úvodní východiska

Více

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Předloha návrhu Komise směrnice upravující rámec pro společnou imigrační a azylovou politiku Důvodová zpráva 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. OBECNÉ SOUVISTLOSTI V případě

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2016 COM(2016) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu {SWD(2016) 97

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Čtyři právní hrady chránící uprchlíky. Pavel Molek

Čtyři právní hrady chránící uprchlíky. Pavel Molek Čtyři právní hrady chránící uprchlíky Pavel Molek Náš hrdina Hrad č. 1 - Bratislava Hrad č. 1 - Bratislava Čl.53 Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více