Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu"

Transkript

1 i i i Ü» ²3 ± ±¼?ª ½3½ i Í ª¾ ½»²? ²3½ 7³ èððð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éë 7³ çððð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éê i i i 7³ ª ò ò èð i i éð

2 ª»¾²3 µ±² «µ½3ò Ì ± µ±² «µ½» µ±³ ±²»² ± ½ ½»²3 ƒµ±¼ ª ² ²»¾± ª» ±»²3 ±¼?ª ½3³ «¾ ½»³ ± ±¼?ª?²3 ƒµ±¼ ª ²» ³± ²7 Ê# ±¼ Ú» ¾ Ü3µ ³±¼«? ²3 ª»¾²3 µ±² «µ½ ̱ ² ³»²? ²»±³»»²7 ³± ²± ʱ ¾ ± ³? ²3 ± ²½ «±¼?ª?²3»?ª? ² ª# ±¾²3»½ ²± ±¹ ô ³? ª» ª7³ Ð ± ± ±ª7 ±¼³3²µ ²3 µ#³ ±ƒ²#³ ²? ±µ ²? ª¾«ò» µ7 ¾» ±¾ ª ² ±ª ² ª»²µ±ª²3³ ± ± «ô α¾«²± µ±ª±ª7 µ±² «µ½» µ± ªƒ»½ ² ± ²3 ïí ððð ³ í ñ ò Ö» ½ µ±³ µ ²3 µ±² «µ½» ²»¹ ±ª ²7 µ ± ² ± ±³±½3 ª ±µ± ¼ª ²#½ ƪ ƒ±ª?²3 ª#µ±²«ßµ«½µ? ¼ ² «µ«ø ª²3³ µ±³ ±²»² ± ± ± 7³«µ«½µ? ¼ ² «µ«± ¾ Ì» r» ³± ²7 ª» ª ±µ± µ7 ª» ò α ƒ»²3» ²7 Ü3µ ³±¼«? ²3 ª»¾²3 µ±² «µ½ ª ¼«½ «ò Ò ± µ «ª ±µ± µ7 ± ³²± ª3 ª ¼«½ «ò éï

3 бª ½ ±ª? º ½» Ê#»¼µ»³»ô» ª ± «¼± ðôì k ±ª ½ ±ª7 º ½»ò» ² ³ ²±ª?² ª ª»º ±²±ª7 ³»³¾?² Ì» rò k³ò Ê ±³ ± Ó ² ½»³ ª#½ ³± ²± 3ò ³»³¾?² Ì» r» µ?¼?»ðìúû ³»³¾?² Ì» r µ ³?ô k³ ±«Ì» r ± ¾ ³» ðôï k³ ïôð k³ ± ± ³ 3 ½ ± ²± ±² µ ¼± ª»± ò б Ú»º ±²±ª±«³»³¾?²±«Ì» r ¾«µ Ûíðèóïê ò H ª k³ Ý» µò ³²ò ª û äðôî äðôì äðôê äðôè äïôð âïôð èðð éëôí ïëôç îëï îíôê íèôé ç ðôç éôë ð ð ð ï ðôï èôî î ðôî îçôé ³»¹²±ª ²±«ÐÌÚÛ «µ «±«² ²¼ ¼²3³ º ±«¾µ±ª±«º ½3ò º»ÐÌÚÛ ³»³¾?²±«Ì» r» ïðð û çð û èð û Ú ÐÌÚÛó³»³¾?²±«Ì» r éð û êð û ëð û ìð û íð û îð û ïð û ð ðôï ðôî ðôí ðôì ðôë ðôê ï ïôë î îôë k³ çèôç û ïôï û ³± ²± 3 ±² µ?²3 ¼± ª»± k³ éî

4 Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu Funkce Vzduch obsahující škodlivé látky je odsáván potrubím. P ivád né prachové ástice jsou separovány na povrchu filtra ního média. Inteligentní ídicí systém monitoruje vytvá ení prachové vrstvy a po dosažení mezní hodnoty v závislosti na použití od istí filtra ní patrony pomocí stla eného vzduchu. To vše bez p erušení provozu za ízení. Uvoln né prachové ástice spadnou do sb rného prachového zásobníku, který pak lze bez problém vyprázdnit. Inteligentní ídicí systém Jádrem odsávacích a filtra ních za ízení KEMPER je inteligentní ídicí systém na bázi Simatic S7 firmy Siemens. Veškeré funkce vlastního vyvinutého ídicího systému lze vyvolat pomocí ovládacího panelu a zobrazit na displeji. Integrovaný diagnostický systém kontroluje bezporuchový provoz za ízení a v p ípad eventuální poruchy je obsluha informována poruchovým hlášením na displeji. Funk ní analýza ídicího systému je p izp sobena provozní a výkonové charakteristice za ízení v daném provozu, ímž dochází k prodloužení servisních interval a zvýšení životnosti filtr. P esná regulace Dodate né vybavení odsávacích a filtra ních za ízení KEMPER za ízením regulujícím sací výkon dle skute né okamžité pot eby velmi významn snižuje provozní náklady. Senzory trvale kontrolují regulaci pot ebného sacího výkonu, která se provádí zm nou otá ek ventilátoru prost ednictvím frekven ního m ni e. Princip této regulace se ídí zásadou: co nejvíce, kolik je nutné, co nejmén, kolik je možné. Využitím této regulace významn klesají náklady spojené s odb rem elektrické energie a výrazn stoupá životnost za ízení. Pot ebné vyšší náklady se amortizují po velmi krátké dob provozu. Optimální propojení Speciáln KEMPER systém 8000 se vyzna uje vysokou flexibilitou. Je dodáván v provedení pro okamžité flexibilní p ipojení pomocí 16 A CEE zástr ky. Navíc je systém 8000 pro usnadn ní transportu vybaven kapsami pro uchycení na zdvižný vozík. Systémy 8000 a 9000 disponují nízkonap ovými kontakty, p es které lze provést integrované propojení ídicího systému filtra ního za ízení na ídicí systém jiných za ízení, nap íklad laserového ezacího za ízení. Odsávání je zapnuto pouze tehdy, pokud je v innosti výrobní za ízení a tím dochází k úspo e provozních náklad. P i umíst ní filtra ního za ízení v jiné místnosti, pop. na venkovním prostoru, lze za ízení dovybavit sekundárním p enosným ídicím terminálem. Vestav ním interního modemu m že být filtra ní za ízení p ipojeno na dálkovou diagnózu provozního stavu zajiš ovanou firmou KEMPER. 73

5 Odsávací a filtra ní za ízení se systémem KEMPER systém 8000 a 9000 v detailu Povrchové odlu ování Filtra ní patrony používané firmou KEMPER se vyzna ují p edevším dv ma p ednostmi. Zaprvé je jejich odlu ovací funkce založena na principu povrchové filtrace. To znamená, že odlu ované prachové a aerosolové ástice nepronikají dovnit do filtra ního média. Zadruhé používané filtra ní patrony pat í k absolutní špi ce, nebo pro dosažení povrchové filtrace je na filtra ní médium nalaminována vrstva teflonové membrány KemTex. Technologické postupy p i výrob tohoto média jsou velmi náro né, ale pro používané aplikace jsou jediným ešením zajiš ujícím dlouhodob vysoký stupe filtra ní odlu ivosti. Bližší popis a informace naleznete na následujících stránkách. Od iš ování Další výhodou, kterou je možno uplatnit u filtra ních za ízení KEMPER pracujících na principu povrchové filtrace, je možnost od iš ování použitých filtra ních patron. Od iš ování provádí impulzní dávky stla eného vzduchu b hem provozu filtra ního za ízení. Tím je zaru en provoz odsávání bez p erušení chodu a od iš ování filtra ních patron probíhá jen tehdy, jestliže je to zapot ebí. Tento proces ovládá a kontroluje vestav ný mikroprocesorový ídicí systém. Likvidace prachu Jakmile jsou prachové ástice od išt ny z filtra ních patron, padají do sb rného prachového zásobníku. Odtud lze prach pohodln a bez nebezpe í kontaminace vyjmout a zlikvidovat. Vždy podle sacího výkonu systému 8000 jsou za ízení vybavena jednou nebo dv ma uzavíratelnými sb rnými nádobami, které jsou pomocí pneumatického zdvižného za ízení fixovány k prostoru, kde se nacházejí filtry. U systém se sacím výkonem od m 3 /h je používán místo sb rné nádoby prachový kontejner na kole kách s objemem 192 litr. Pomocí vak na prachové ástice, které jsou v kontejneru umíst ny, lze odsávaný prach bez problém zlikvidovat. I prachový kontejner je fixován pomocí pneumatického zdvižného za ízení k filtra nímu prostoru. Revizní prohlídky Jako relevantní z hlediska bezpe nosti platí pro odsávací a filtra ní za ízení stanovené zákonné p edpisy, které mimo jiné p edepisují každoro ní revizní prohlídku, pot ebné servisní úkony a jejich dokumentaci. Na základ t chto p edpis nabízí firma KEMPER provád ní revizních kontrol a servisních prací v r zných konfiguracích tak, aby byly spln ny všechny zákonné požadavky. Od každoro ní pravidelné revizní prohlídky až po nabídku Full-servis, která zahrnuje kompletní servisní práce a náhradní díly. Tím je zaru eno dlouhodobé bezpe né provozování Vašeho odsávacího a filtra ního za ízení a zachování provozních náklad na nízké úrovni. 74

6 Odsávací a filtra ní za ízení pro instalaci centrálních odsávacích systém Systémy 8000 a 9000 jsou z d vodu mnohotvárnosti typ a kompaktní konstrukce velmi vhodné pro instalaci centrálních odsávacích a filtra ních systém. Bu ve velkých sva ovnách nebo brusírnách, dílnách pro výuku, pro automatické linky se sva ovacími roboty nebo pro jiné instalace. Pro montáž centrálních odsávacích systém je filtra ní za ízení spojeno exaktn navrženým a optimáln dimenzovaným potrubním systémem s odpovídajícími komponenty pro zachycení škodlivin z programu KEMPER. Jako komponenty pro zachycení škodlivin pro svá ecí pracovišt v rámci systému slouží nap íklad odsávací ramena a je áby nebo teleskopická ramena ze standardního programu KEMPER. Lze je v dosahu svého ak ního rádia umístit do libovolné polohy, která z stává stabilizována v požadované pozici. Krom toho mohou být tyto komponenty vybaveny osv tlením. Sva ovací a brousící stoly ze standardního programu KEMPER lze p ipojit stejným zp sobem jako speciáln vyvinuté stoly pro výuku s odsáváním. Odsávací stoly pro dílny je možné dodat v nejr zn jších variacích a velikostech a p izp sobit je aktuálním pot ebám. Odsávání pro sva ovací roboty v kabinách nebo ve výrobní lince lze rovn ž jednoduše realizovat pomocí odsávacího a filtra ního systému KEMPER. K tomuto ú elu jsou vyráb ny speciální odsávací digesto e, p izp sobené aktuálním požadavk m. Nebo je možno kabinu spojit s potrubním systémem, pokud je tato kabina již zast ešená. Pro odsávací systémy je k dispozici rozmanitá nabídka nadstandardního vybavení a rozsáhlý program p íslušenství. U v tších za ízení s mnoha odsávacími místy je doporu eno vybavit filtra ní za ízení automatickou regulací sacího výkonu. P itom je sací výkon regulován v závislosti na skute n pot ebném množství vzduchu. Tak je odsáváno pouze takové množství, jaké je zapot ebí. Tím lze snížit spot ebu elektrické energie a provozní náklady. Další možnosti vybavení naleznete v tomto katalogu. Tabulka systému 8000 Následující tabulka p edstavuje program standardních za ízení systému Pro další technické podrobnosti žádejte, prosím, p íslušné katalogové listy s technickými daty. 75

7 Odsávací a filtra ní za ízení pro instalaci centrálních odsávacích systém Tabulka systému 9000 V následující tabulce je uveden souhrn standardních za ízení systému Podrobnosti k filtra ním systém m s vyšším výkonem obdržíte na poptávku. 76

8 Odsávací a filtra ní systémy pro ezací za ízení Firma KEMPERpoužívá u odsávacích a filtra ních systém výhradn patronové filtry s eptfe membránou KemTe x. Jedine ná mikrostruktura eptfe membrány KemTe x se skládá z milión náhodn uspo ádaných jemných vláken, které zachytí i nejmenší ástice. P i ezání vznikají ultrajemné ástice, které mají v pr m ru mezi 0,1 µm a 1,0 µm a proto mají schopnost pronikat do alveol. Jakmile tyto ástice proniknou do alveol (plicních sklípk ), difundují do krevního e išt a usazují se v t le. P i termickém d lení kov ezáním vzniká velké množství nejjemn jších prachových ástic, které jsou pro obsluhu, jeho prost edí a stroje škodlivé. Proto je nezbytné zajistit p i všech procesech ezání optimální odsávání a tím ist jší vzduch na pracovišti. Množství vznikajícího prachu p itom závisí na p íslušném technologickém postupu a na ezaném materiálu. Nebezpe í ohrožení zdraví p i ezání kyslíkem, plazmou a laserem je obzvláš vysoké, protože závisí na velikosti ástic a zvlášt p i t chto technologických postupech vznikají extrémn jemné ástice. KEMPERnabízí pro tuto aplikaci rovn ž speciáln vyvinutá filtra ní za ízení ze systému 8000 a Tato za ízení jsou dimenzována p esn pro vysoké zatížení prachovými ásticemi, které vznikajíi p i ezání, a mohou být díky jemnému odstup ování výkon jednotlivých typ optimáln p izp sobena p íslušným ezacím za ízením. Velkou p edností výrobk KEMPER jsou minimální nároky na prostor pro umíst ní a velmi malá akustická hladina hluku, která se u všech filtra ních systém pohybuje pod 65 db (A). Tato hodnota odpovídá hlasitosti elektrického holicího strojku. Odsávání za íná v odsávacím stole ezacího za ízení, které je již k dispozici, nebo je rovn ž m že dodat firma KEMPER. Vzduch obsahující prachové ástice je potrubím dopraven do filtra ního za ízení. Po odlou ení hrubých ne istot jsou ostatní prachové ástice separovány na filtra ních patronách dle principu povrchové filtrace. Filtra ní patrony jsou u všech filtra ních systém KEMPERnamontovány vertikáln, takže se žádný prach z tohoto d vodu nem že na nich trvale usazovat a filtra ní plocha m že být menší. 77

9 Odsávací a filtra ní systémy pro ezací za ízení Integrovaný ídicí systém na bázi Simatic S7 firmy Siemens reguluje a monitoruje veškeré funkce za ízení. Na displeji se zobrazí stav za ízení a p ípadná poruchová hlášení. Odsávací a filtra ní za ízení lze podle volby dovybavit nap íklad externím spína em ZAP/VYP, aby bylo zaru eno odsáván pouze b hem procesu ezání. Tím se minimalizují náklady, zvyšuje životnost a usnad uje obsluha. Tabulka - výb r filtra ního za ízení Krom odsávacích a filtra ních systém vyrábí firma KEMPERi odsávací stoly pro ezací za ízení. Stoly lze dodat v r zných ší kách a délkách, které vznikají spojením jednotlivých samostatných modul. V následující tabulce jsou uvedeny standardní kombinace odsávacích stol a filtra ních za ízení. Tato tabulka má platnost do délky stolu 20 metr (produkce firmy KEMPER) a celkového ezacího výkonu plazmového zdroje 200 A. 78

10 º ³ ±¼?ª?²3 ±³±½3 7³«èððð ²»¾± çðððò Ê ¼ ±¼» ¼ ««½±ª²3 ± ± ««½ ½»²3 ƒµ±¼ ª ²» ²¼ ¼²3 ± ±¹ ³«ò ±«±»² ± «¾3³ ½»²? ²3³ ò Ê?ª ± ² ½±ª²3³ ± ««³ ² «½ ª# ±¾µ ±³±½3 Ƽ»» ± ±³ ±«3ª 3 ²»«³ ½µ ±¾± «ò 7³«èððð ²»¾± çððð ò µ ¾ ²?½ ± ±¾± ±«µ ³± ²± ± ±¼?ª?²3 ±³±½3 ½3 ± «¾3ò éç

11 Æ ¼?²3æ ±¼?ª?²3³ ±³±½3»» µ± ½µ#½ ³»²ô ¾ ±«½3½ Õ±³¾ ² ½» 7³«èððð ± ½ ½»²3 ƒµ±¼ ª ² ª# ±¾²3 ± ±¹ ³«² ª»²#³ ± «¾²3³ 7³»³ò í ñ çððð ª#µ±²»³ ïë ððð ³ í ñ»¼²3³ ë ððð ³ í» ²«²± ª º ±ª ²±«ª ¼«ƒ² ²«Æ»¼ µ & ±»²» ¹» ½µ#½ ¼± ª»²µ±ª²3 ³± º7 ô ½±» ³»²ƒ3 ³3 ²± ³ ±¼¾± ²7 ª#«µ ô µ» # Ö µ± µ±³ ±²»² ± ½ ½»²3 ±½ ²²#³ º-»³ ñ²»¾± ± «ª²#³ «±³ ½µ?»¹«½» ½3 ± ª#µ±²«ô ²»»² ±ª± ²3 ²?µ ¼ ²»²» ¹ ô» ²»¹ ±ª ²#³ ±¼?ª?²3³ô ± ± ô ò ª»²? ± ò ¾±»½ ò Æ ±¹ ³«èð

12 Ö»¼²?» ± ª ¾ ª»²3 Ê ƒ» ± 7³«²¼ ª ¼«? ²3 ± ¼ ªµ ò Ê ²?»¼«3½3³ ß«±³ ½µ?»¹«½» ½3 ± ª#µ±²«ª ±¼²±½»²3 ± «½ ±ª#½?ƒ»²3»¼«µ±ª?²± ² ³ ² ³«³ô ² ¾3 3 Û» ²3 ³ ±¼?ª ²±«ª ¼«ƒ² ²«µ±² ± ô ¼ ²»¾ ¼± 7³«²? µ ô µ» 7 «±³ ½µ ² Ò ª3½» ¼3µ»³²7³«²«7³«³± ± «ª»²? ± «ò Û» ²3 3²?²3 ª 3²?²3 Æ 3²?²3 ª 3²?²3 ±¼?ª ½3 ± ¾» ±¾ «²7³ ±ª± «ò ѽ ²²? µ±² «µ½» ± ¼ ²7 ± &»µ«ª 3²? ª»²? ± ª?ª ± ² ² ª» ²#½ ³» ²3½ ±¼²±?½ ò Ø?ƒ»²3 ±³±½3 ³«Ê µ±³¾ ² ½» ³±?ƒ»½3³ ±¾ ««µ±² ± «Ê ƒ» ± ±¼?ª ½3 ± ³ ²«3 µ±²¼»²? «ª ²»«³ ½µ#½ ± ª±¼»½ ò ѽ ² ± ª#¾«½ «7³«èððð çððð» ª ¾ ª ±½ ²²#³ ±» ± ª²3³ «3» ³ò Ó± ± µ± ² ½3 ª»µ ½» 7 ± 7³«± ± «ª» ±»²3 ±½ ²²±«²» ¾ ²7 ª ½±ª²3½ ± ±»½ ô µ¼»» ± ª#¾«ƒ²7 ±ª»¼»²3 ±¼?ª ½3½ èï

13 Ð?²±ª?²3 ³±²? º ³ ² Ê ƒ» ¼?²3 ½ ½»²3 ƒµ±¼ ª ²ô ±ª»¼ ²?ƒ µª º µ±ª ²# µ«ƒ»²#» ±²? ò ±ª± «ƒµ±»²3 ±¾ «ò ó ² ¾3¼µ»ª ²3½ µ±² ± ª ¼» ²#³»ª ²3³ ± 3¼µ?³?µ±²»³» ± ²» ¾ ²7ò Í» ª ²3 &µ±² ³«3 ¾# ² ª3½ ¼±µ«³»² ±ª?² 7³«èððð çððð?³ «± ± ²3?µ ²3µ ² ²«²± ±ª»¼»²3»ª ²3 µ±² ± ò Æ ƒµ±»²# µ«ƒ»²#» ª ²3 #³ º ³?¼ ±ª»¼» ± ¼±ª ²7» ª ²3 ± 3¼µ ±¼?ª ½3 ± ²» ª»ª ²3½ ± 3¼»µô ¾ ÐÎ ÍÌ ËÜÎÆÞß Æß æïêðð ØÑÜ»¼²±«¼± ±µ ² ³»²?ª ª#»¼»µ» ª ²3 µ±² ± ¼±» ª ²3 µ µ«±ª?² ªƒ»½ ² ½±ª²3 &µ±² ½» ±ª²3 ²?µ ¼ ò Ò? ¼²3 ¼3 ¼3 ò Í» ª Ú«ó» ª ß¾»» ²»³ ± ¼±¼»²3 ² ¾3 3³» Ê?³ ²?ƒ µ±³» ²3» ª ± ò ±ª± ²3 &µ± ³ 3³» ª» ±¼ ª²3 ± ¼²» ± «ª»¼»²3 ¼± ±ª± «± ë𠱪± ²3½ ±¼ ²?½ ¾«¼» µ±² ± ª ª ¼» ²#½ ²» ª»½ ª»ƒµ» 7 ±»²7 ¼± ª²3 ²?µ ¼ ô ²? ¼²3 º ô ¼3 ±¼ 7 3½3 7³«³±¼»³»³ ± ¼? µ±ª±«ª ±ª± ²3½ ±¼ ²?½ ò èî

Odsávací stoly se systémem od firmy KEMPER

Odsávací stoly se systémem od firmy KEMPER i ʃ»±¾»½²7 ²º± ³ ½» òòòòòòòòòòòòòò èë ó èê i Ѽ?ª ½3 ±» 7³»³ èé ó èè i Õ±² «µ½»ô ª± ¾ ª» µ± òòòòòò èç ó çð i»½ ² µ ª òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çï i i Í ± ± ¾ ±«ƒ»²3 ±¼?ª?²3³ òòòòò çí i i i Í ± Ì

Více

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz Katalog výrobků 2007 Více než svařování www.kemper.cz Odsávací a filtrační zařízení (středotlaká) Konstrukce filtračního zařízení... 71 Inteligentní filtrační technika... 72 Detailní popis odsávacích a

Více

3. ROZVRŽENÍ A SOU _ÍÌÕÇ. panelu (napojení, údržba) vždy vypn» ±«¼ò. Maximální zatížení motoru Maximální zatížení

3. ROZVRŽENÍ A SOU _ÍÌÕÇ. panelu (napojení, údržba) vždy vypn» ±«¼ò. Maximální zatížení motoru Maximální zatížení ï ïò ËÐÑÆÑÎÒ ÒS Ü ležité: P»¼ ±ª?¼ ²3³ µ#½ µ± ½3 ² 3¼3½3³ panelu (napojení, údržba) vždy vypn» ±«¼ò ó ͳ»³ ± ±«¼«7³«² ¼»µª? ²3³»³ ª 3²?²3ò ó Ð ±» µ ¾» ³² ²3 µ 3 «²#³ ª± µ?³ ² µ±²»µ ± «3»²3 Öí øª ±¾?»µ

Více

Stavíme reproduktorové

Stavíme reproduktorové Í ª3³»» ±¼«µ ± ±ª7 ±«ª ø ÎÒÜ ò Þ± «³ Í#µ± Î ¼ ± ³ 7 µ7 µ ª ª ±¾ ± (»¾²3 8?¾ ª²3»»µ ±² ó µ ±«ª» ² 8²7³ & «³«ò Ö» ± ½» ±½ ±» ²7 ª»¼»³ µ ¼± «²± (3 «²7 ± ¾± 3 ª ±¾½ ±¼²3 3 ò X ª¾ «²»ó '» ±«(»¼4²±»µ ª ±«²»²?ª

Více

dlouhá obslužná komunikace na pozemku, zmenšení pozemku je co nejbližší vazba na oslužnou komunikaci. Sníží se tak ekonomické nároky na

dlouhá obslužná komunikace na pozemku, zmenšení pozemku je co nejbližší vazba na oslužnou komunikaci. Sníží se tak ekonomické nároky na íò ËÎÞßÒ ÍÌ ÝÕW Æ_ÍßÜÇ ÐÎÑ ËÓSÍÌ ÒS ÍÌßÊÞÇ ÐÎÑ ÞÇÜÔÛÒS ËÓSÍÌ ÒS ÍÌßÊÞÇ Òß ÐÑÆÛÓÕË Š ¼» ª ª«ª ±ª#½ ²ô ±ª ²± ²3½ ±¼³3²»µô ¼± ²#½ 3¼» ²3½ º±»³ Sídla byla zakládána vždy s ohledem na maximální pr±º 3 ±¼²3½

Více

SROVNÁNÍ VÝROB TĚSTOVIN V EVROPĚ A V ASII

SROVNÁNÍ VÝROB TĚSTOVIN V EVROPĚ A V ASII VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY SROVNÁNÍ VÝROB TĚSTOVIN

Více

Katalog výrobků 2007/2008

Katalog výrobků 2007/2008 Katalog výrobků 2007/2008 Více než svařování www.kemper.cz Odsávací stoly Všeobecné informace... 85-86 Odsávací stoly se systémem 87-88 Konstrukce, volba velikosti... 89-90 Odsávací a filtrační technika

Více

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ

fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ ÔÚ Ã»Ã Õà S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ ø &ºø ª ± ±æ ± 3 ª 3 ƪ ø 3 ±? õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõúúúõú ÆÚÓ b) vyhodnocení koordinace využívání ªÜª 7 ± ß ªº µø Ü ÆÜ3 & ª 3 ø Ù ª ß ±º ± ª 3 ± øº

Více

EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop

EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop EUROPattern automatický fluorescenční mikroskop vizuální hodnocení IIFT hodnocení obvykle dělá vizuálně mikroskopicky a výsledky jsou poznamenány na list papíru. Tento proces je uživatelsky nepohodlný,

Více

Katalog výrobků. Více než svařování... www.kemper.cz

Katalog výrobků. Více než svařování... www.kemper.cz Katalog výrobků Více než svařování... www.kemper.cz KEMPER specialista na systematické n ist ty c na p ac i ti KEMPER - - KEMPER - KEMPER Kem - KEMPER INTELLISTORE - - INTELLISTORE KEMPER - KEMPER lasti

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

JPM 1100(IP) 100V zesilovač

JPM 1100(IP) 100V zesilovač JPM 1100(IP) 100V zesilovač Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovač JPM 1100 se vymyká z řady běžných 100V zesilovačů především svým určením pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek nebo na

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Obytné prostory. domy, vily, obchody. Vývoj pokračuje. Novinka. Domestic. Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2

Obytné prostory. domy, vily, obchody. Vývoj pokračuje. Novinka. Domestic. Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2 Obytné prostory domy, vily, obchody Vývoj pokračuje r Novinka Domestic Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2 6 produktová řada SINCE 1993 w w w. s i s t e m a i r. c z R-evolution: 10 nových funkcí,

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Izolační odpor (R izo ) galvanicky neoddělených FV systémů

Izolační odpor (R izo ) galvanicky neoddělených FV systémů Izolační odpor (R izo ) galvanicky neoddělených FV systémů se zařízením SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Obsah FV systémy s beztransformátorovými střídači nejsou v režimu napájení galvanicky odpojeny

Více

IDEAL 1134, 1135 a 1146

IDEAL 1134, 1135 a 1146 NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČEK NA PAPÍR a Záruční list IDEAL 1134, 1135 a 1146 1 Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu JedineËn a univerz lnì ñ ultrazvukov mï ië tepla ñ ULTRAHEAT 2WR5 ULTRAHEAT 2WR5 ñ mï enì, na kterè je spolehnutì [ Hospodárný provoz Dlouhá životnost, žádné výpadky měření, stabilita a vel ký dynamický

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vzduch medicinální syntetický AIR PRODUCTS 22% v/v, medicinální plyn, stlačený

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vzduch medicinální syntetický AIR PRODUCTS 22% v/v, medicinální plyn, stlačený Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls177349/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vzduch medicinální syntetický AIR PRODUCTS 22% v/v, medicinální plyn, stlačený 2.

Více

(str. 129) Regulace tlaku

(str. 129) Regulace tlaku (str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ.

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. hansabluebox S produktem hansabluebox si instalujete nejen systém umístěný pod omítkou. Instalujete si spokojenost. Důsledky rozhodnutí, která se přijímají během plánování

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

PRYČ S VODNÍM KAMENEM! Parní zvlhčovač vzduchu s patentovaným systémem odstraňování vodního kamene Condair RS Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu

PRYČ S VODNÍM KAMENEM! Parní zvlhčovač vzduchu s patentovaným systémem odstraňování vodního kamene Condair RS Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu PRYČ S VODNÍM KAMENEM! Parní zvlhčovač vzduchu s patentovaným systémem odstraňování vodního kamene Condair RS Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu Elektrický parní zvlhčovač vzduchu s patentovaným

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Vitodens 100-W. let záruka. na kotle Vitodens do 35 kw let záruka. na výměníky tepla Inox-Radial

Vitodens 100-W. let záruka. na kotle Vitodens do 35 kw let záruka. na výměníky tepla Inox-Radial Vitodens 100-W Nástěnný plynový kondenzační kotel, typ WB1C, s modulovaným sálavým hořákem MatriX a výměníkem tepla Inox-Radial pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti. Jmenovitý tepelný

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

PARKOVACÍ RADAR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PARKOVACÍ RADAR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PARKOVACÍ RADAR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH STRUČNÝ POPIS... 2 CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 Charakteristiky systému... 2 Technické údaje... 2 INSTALACE... 3 Zapojovací schéma pro parkovací systém

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. P R O T O K O L H A C C P stanovení kritických bodů Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. Obchodní firma: Sídlo firmy: Přemyšlenská 90, Praha 8 Kobylisy, 182 00 IČ: 24693383 Účinnost: od 8. 11. 2010 POŢADAVKY

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH Siemensstraße 2 74722 Buchen E-Mail: info@goettfert.de Internet: http://www.goettfert.com Zastoupení v ČR a SR: JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 14, 180 00 Praha

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

Návod k obsluze a údržbě. Filtrační jednotka HENNLICH typu N. HENNLICH s.r.o. o.z. HENNLICH ENGINEERING Českolipská 9 412 01 Litoměřice

Návod k obsluze a údržbě. Filtrační jednotka HENNLICH typu N. HENNLICH s.r.o. o.z. HENNLICH ENGINEERING Českolipská 9 412 01 Litoměřice Návod k obsluze a údržbě Filtrační jednotka HENNLICH typu N HENNLICH s.r.o. o.z. HENNLICH ENGINEERING Českolipská 9 412 01 Litoměřice 1 1. Základní technické údaje 2. Konstrukce filtrační jednotky 3. Přeprava

Více

Teplo. Podlahové a stěnové topení

Teplo. Podlahové a stěnové topení Teplo Podlahové a stěnové topení Plošná topná tělesa jsou... velkoplošné systémy instalované v podlaze nebo ve zdi, skládající se z plastových trubek k rozvodu tepla v budovách. Mluvit o plošném topení

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205

Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205 Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205 GRAF EcoBloc Inspect flex 205 Objednací íslo 402005 Body popsané v tomto návodu je eba bezpodmíne zohlednit, i jejich nerespektování zaniká jakýkoliv nárok

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Dopřejte si správnou velikost

Dopřejte si správnou velikost Myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Série GS 600 Dopřejte si správnou velikost Série GS 600 myčky na hrnce, plechy a pracovní pomůcky Winterhalter Mytí kuchyňského nádobí vyžaduje velký výkon série

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

Schlüter -DITRA-HEAT-E. Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA

Schlüter -DITRA-HEAT-E. Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA Schlüter -DITRA-HEAT-E Temperování podlahy s technologií Schlüter -DITRA Schlüter -DITRA-HEAT-E Schlüter -DITRA-HEAT-E je systém pro elektrické temperování podlahy, kterým se rychle dosáhne příjemně teplé

Více

Střední třída K 4 Classic *EU

Střední třída K 4 Classic *EU Střední třída K 4 Classic *EU Vysokotlaký čistič K4 pro příležitostné použití a středně silné nečistoty, např. na malých automobilech, zahradních plotech nebo jízdních kolech. Tento vysokotlaký čistič

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo obce Jindřichov vydává dne 26. 11. 2001 v souladu s l7 odst. 2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých

Více

Regulátor tlaku bez pomocné energie. Redukční ventil tlaku typ 2405. Redukční ventil tlaku typ 2405. Návod na instalaci a obsluhu EB 2520 CS

Regulátor tlaku bez pomocné energie. Redukční ventil tlaku typ 2405. Redukční ventil tlaku typ 2405. Návod na instalaci a obsluhu EB 2520 CS Regulátor tlaku bez pomocné energie Redukční ventil tlaku typ 2405 Redukční ventil tlaku typ 2405 Návod na instalaci a obsluhu EB 2520 CS Vydání leden 2013 Obsah Obsah 1 Konstrukce a princip činnosti...

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

Vibra ní bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Vibra ní bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument EN60745, EN55014, EN61000 rovn ž i sm rnic

Více