5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk"

Transkript

1 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vzdělávání v předmětu Český jazyk: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností seznamuje se základními literárními žánry odpovídajícími věku dětí učí orientaci v knihovnách rozvíjí zájem o četbu knih a časopisů jako specifického zdroje poznání vede k využívání různých zdrojů informací slovníky, encyklopedie, internet pro rozlišování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj v oblasti vzdělávání Časové vymezení: Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku. Týdenní počet hodin je dán učebním plánem pro I. a II. stupeň. Organizační vymezení: Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Je využívána i žákovská knihovna a učebna výpočetní techniky. Žáci zde pracují s výukovými programy. Využívána je i učebna s DVD přehrávačem. Mezipředmětové Předmět český jazyk je především spjat s předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura a informační a komunikační technologie. Průřezová témata Vyučovacím předmětem a všemi jeho složkami prolínají tato průřezová témata: OSV, VDO, EGS, ENV, MDV, MKV.

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ročníku Kompetence k učení Učitel: vede žáky ke stálému zdokonalování čtení vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Žáci: plánují si domácí přípravu na vyučování vzhledem k psychohygieně dne žáka projevují snahu ke sebezdokonalování ve čtenářských a písařských dovednostech Kompetence k řešení problémů Učitel: hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Žáci: navrhují různá řešení problémů, dokončují praktické úlohy a zdůvodňují své záměry vzájemně si radí a pomáhají, spolupracují při skupinové práci, při vytváření projektových úkolů ve skupinách Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu navozuje situace pro vzájemné vyjádření pocitů a prožitků (komunitní kruh) učí žáky aktivně naslouchat, utvářet si vlastní názor a přijímat názory druhých Žáci: dokáží prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální Učitel: organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu vytváří situace a příležitosti pro komunikaci žáků

3 Žáci: respektují pokyny pedagogů odpovědně si rozdělí role pro práci ve skupině, zvolí mluvčího či lídra pro prezentaci skupinové práce hodnotí vlastní spolupráci ve skupině Kompetence občanské Učitel: využívá naučnou i vědeckou literaturu k vytváření postoje k ochraně přírody a kulturního dědictví nabízí žákům pestrý výběr hodnotné četby k vytváření vztahu k literatuře jako hodnotě Žáci: buduje si vztah k literatuře a četbě knih vybírá si literaturu přiměřenou svému věku vytváří si vztah k četbě a ke knize jako osobnímu i kulturnímu dědictví aktivně se zapojují do kulturního dění ve škole a v obci formou přednesu básní, dramatizací jednoduchých pohádek a příběhů Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k organizování a plánování učení zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů učí žáky hodnotit vlastní práci dbá na psychohygienu výuky, na střídání práce a relaxace přiměřeně věku žáků Žáci: dbají na úpravu písemných projevů hodnotí kvalitu vlastní práce plní zadané úkoly svědomitě a odpovědně v daném termínu

4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku Kompetence k učení Učitel: vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k užívání správné terminologie zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků sleduje při hodině pokrok všech žáků vede žáky k využívání výpočetní techniky Žáci: vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků osvojují si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich využívají prostředků výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů Učitel: zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vede žáky k plánování postupů Žáci: vyhledávají informace vhodné k řešení problému využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé vede žáky k výstižné argumentaci Žáci: formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory

5 rozumí různým typům textů a záznamů využívají informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální Učitel: vyžaduje dodržování pravidel slušného chování dodává žákům sebedůvěru vede žáky k dodržování pravidel Žáci: účinně spolupracují ve skupině podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu věcně argumentují Kompetence občanské Učitel: zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví Žáci: respektují přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví aktivně se zapojují do kulturního dění mají pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou Žáci: dodržují hygienu práce dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou využívá svých znalostí v běžné praxi

6 ročník: 1. Jazyková výchova učivo poznámky Žák zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá i velká umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat umí skládat slabiky a slova čte slabiky a slova tvoří jednoduché věty Hlásky a písmena Písmeno velké, malé, tištěné a psací. Správná výslovnost délky hlásek. Věta, slovo, slabika Plynulé spojování slabik a slov. ročník: 1. Literární výchova učivo poznámky Žák zná pojmy: hádanka, pohádka, rozpočitadlo, spisovatel, čtenář, kniha, časopis doplní krátký text ilustrací Seznámení se základy literatury MDV vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku. VV doplnění textu obrázkem.

7 ročník: 1. Komunikační a slohová výchova učivo poznámky Žák rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat umí tvořit smysluplné věty dokáže dramatizovat jednoduchý text dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy naučí se zpaměti básničku (minimálně 4 verše) dokáže báseň recitovat Krátké mluvené projevy OSV výchova k samostatnosti, sebekritice a odpovědnosti EGS rozvoj jazykových dovedností, poznávání evropských kultur EV vztah člověka k prostředí, výchova k životnímu prostředí umí správně sedět při psaní rozlišuje psací a tiskací písmena umí napsat psací písmena velké a malé abecedy umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty dokáže přepsat tiskací písmeno do psací podoby dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět Psaní Základní hygienické návyky a vytváření základů rukopisu. Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen osob a prvního slova věty, tečka za větou. Psaní krátkých slov a vět. Opisování podle předlohy, přepisování. Diktát a autodiktát VV doplnění textu obrázkem

8 ročník: 2. Jazyková výchova učivo poznámky Žák porovnává významy slov slova významem souřadná, nadřazená a podřazená vyhledává slova příbuzná umí abecedu a umí řadit slova s různým počátečním písmenem v abeced. pořádku rozlišuje vlastní jména osob a zvířat Slovní zásoba a tvoření slov - význam slov abeceda vlastní jména odůvodňuje a píše správně pravopisné jevy Pravopis i,y po měkkých a tvrdých souhláskách ú,ů (na začátku a konci slova) dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě souhlásky znělé, neznělé na konci a uvnitř slov velká písmena vlastní jména osob, zvířat, bydliště, příjmení, začátek věty seznámí se se slovními druhy pozná podstatné jméno, sloveso, předložku v základním tvaru Tvarosloví slovní druhy Skladba věta, slovo, pořádek slov ve větě

9 umí ze slov tvořit smysluplné věty pozná začátek a konec věty rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího zná a správně používá interpunkční znaménka seznámí se s větou jednoduchou a souvětím druhy vět interpunkce větné celky: věta jednoduchá a souvětí rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova umí rozdělit slovo na konci řádku rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké a tvrdé souhlásky Zvuková stránka jazyka hláska, písmeno, souhláska a souhláskové skupiny samohláska, souhláska (krátká, dlouhá)

10 ročník: 2. Literární výchova učivo poznámky Žák Poslech literárních textů umí naslouchat přednesu dokáže přečtený text vyprávět, vyjadřuje své pocity a dojmy Zážitkové čtení MDV vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků) odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle svých schopností Tvořivé činnosti s literárním textem přednes, reprodukce, dramatizace, ilustrování MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení rozlišuje poezii a prózu Základní literární pojmy pohádka, povídka, hádanka poezie, próza EGS Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů zemí Evropy v četbě)

11 ročník: 2. Komunikační a slohová výchova učivo poznámky Žák čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí pokynům přiměřené složitosti umí seřadit věty v textu Čtení - praktické čtení věcné čtení jako zdroj informací EGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích Evropy) umí se spisovně vyjadřovat ve větách v běžných situacích je schopen vyjádřit svůj názor a pocity podle obrázkové osnovy vypráví děj umí popsat jednoduchou věc respektuje komunikační pravidla umí naslouchat druhému Mluvený projev krátké projevy vypravování popis pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz MKV lidské (harmonické mezilidské ) dodržuje základní hygienické návyky při psaní píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena kontroluje přiměřeně vlastní písemný projev píše jednoduchá sdělení Písemný projev hygienické návyky technika psaní žánry písemného projevu: adresa, blahopřání

12 ročník: 3. Jazyková výchova učivo poznámky Žák rozlišuje názvy obcí, ulic zvládá jména osob, zvířat, měst, vesnic, hor a řek zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě umí abecedu a řadí slova podle abecedy zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova zná pravopis znělých a neznělých souhlasech uprostřed a na konci slova Slovní zásoba a tvoření slov vlastní jména slova souznačná a protikladná abeceda Pravopis vyjmenovaná slova a jejich tvary znělé a neznělé souhlásky velká písmena vesnic, měst v regionu rozlišuje slovní druhy v základním tvaru pozná podstatní jméno Tvarosloví slovní druhy podstatná jména skloňování podstatných jmen slovesa

13 umí určit rod, číslo, pád podstatných jmen pozná sloveso umí určit osobu, číslo, čas u sloves rozlišuje větu jednoduchou a souvětí spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami seznámí se s pojmem základní skladební dvojice časování sloves Skladba věta jednoduchá souvětí základní skladební dvojice ročník: 3. Komunikační a slohová výchova učivo poznámky Žák zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení čte plynule souvětí a věty umí číst potichu i předčítat nahlas čte s porozuměním umí reprodukovat text čte různé druhy textů, přiměřené věku dovede klást otázky vypravuje podle obrázků umí popsat jednoduchý předmět a činnost umí využívat jednoduché osnovy umí požádat o informaci, osobně i telefonicky dovede uvítat návštěvu, rozloučit se Čtení praktické čtení věcné čtení jako zdroj informací Mluvený projev otázky a odpovědi vypravování popis osnova textu informace pozdrav MKV - Kulturní diference jedinečnost každého člověka, poznávání vlastního kulturního zakotvení, spisovatelé, básníci Lidské uplatňování principu slušného chování, tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého, vytváření dobrého kolektivu třídy MDV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, vliv medií ve společnosti

14 umí naslouchat druhému dodržuje základní hygienické návyky při psaní upevňuje správné tvary písmen a číslic odstraňuje individuální nedostatky písma sleduje celkovou úpravu písemného projevu v sešitě píše jednoduchá sdělení Písemný projev hygienické návyky technika psaní žánry písemného projevu, podací lístek poštovní poukázka telegram

15 ročník: 3. Literární výchova učivo poznámky Žák umí naslouchat přednesu dokáže přečtený text vyprávět, vyjadřuje své pocity a dojmy odlišuje pohádku od pověsti pracuje tvořivě s literárním textem domýšlí příběhy Poslech literárních textů Zážitkové čtení Tvořivé činnosti s literárním textem vypravování pohádky nebo povídky přednes básně dramatizace pohádky pověsti místní ilustrace rozlišuje poezii a prózu Základní literární pojmy pověst, povídka, bajka báseň s dějem divadlo, dějství, herec

16 ročník: 4. Jazyková výchova učivo poznámky Žák: porovnává významy slov, rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, rozlišuje slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná a snaží se je vhodně využívat při vyjadřování seznámí se se psaním skupin bě bje, pě, vě vje, mě mně, umí uvést příklady užití ve větách Slovní zásoba a tvoření slov -význam slov stavba slova MKV kulturní diferenciace poznávání vlastního kulturního zakotvení rozlišuje předložky od předpon i ve psaní rozlišuje ve slově předponovou část, kořen, příponovou část, koncovku odůvodňuje a píše správně pravopisné jevy. Snaží se opravit chybu pomocí Pravidel pravopisu a jiných pravopisných příruček. seznámí se s pravidlem shody přísudku s holým podmětem Pravopis psaní i,í,y,ý po obojetných souhláskách běžná příbuzná slova ke slovům vyjm. psaní velkých písmen zeměpisné názvy ČR psaní i,í,y,ý v jednoduchých případech koncovek podst. jmen shoda přísudku s holým podmětem - mezipředmět. vzt.- VL Tvarosloví

17 rozlišuje slova ohebná a neohebná určuje slovní druhy slov v různých tvarech určí u podstatných jmen pád, číslo, rod, vzor v jednoduchých případech vyjmenuje vzory podstatných jmen a dokáže je skloňovat umí skloňovat podst. jména podle vzorů jednoduché případy pozná zvratná slovesa, infinitiv určuje u sloves osobu, číslo, čas dokáže časovat slovesa v času přítomném, budoucím, minulém seznámí se se slovesnými způsoby vyhledává základní skladební dvojici ve větě jednoduché seznámí se s ostatními (určovacími) skladebními dvojicemi odlišuje větu jednoduchou a souvětí určí stavbu souvětí z vět jednoduchých vytvoří souvětí za použití vhodných spojovacích výrazů Slovní druhy podstatná jména skloňování podst. jm. rodu středního, ženského, mužského slovesa časování sloves, slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací. Skladba stavba věty podmět, přísudek souvětí a jeho stavba

18 ročník: 4. Komunikační a slohová výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas v textu vhodném pro daný věk rozliší podstatné a okrajové informace Čtení MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení reklama OSV schopnost poznávání cvičení dovednosti zamapatování dokáže se orientovat a vyhledávat slova v abecedním seznamu (rejstřík, pravidla, telef. seznam, slovník) seznámí se s řečí přímou a nepřímou dokáže sestavit osnovu a vypravovat podle ní, vytvoří nadpis umí popsat jednoduchou věc, jednoduchý pracovní postup při vypravování a popisu používá spisovná slova, vhodně zařazuje slova cit. zabarvená respektuje komunikační pravidla, vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku dokáže se vyjádřit v běžných situacích Mluvený projev Osnova, nadpis Vypravování Jednoduchý popis MKV kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení, lidské uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarity, empatie EGS Evropa a svět nás zajímají rodinné příběhy OSV komunikace cv. pozorování, empatického a aktivního naslouchání, dovednosti sdělování verbální i neverbální, dialog,

19 Písemný projev hygienické návyky -komunikace v různých situacích dodržuje základní hygienické návyky při psaní uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti, přehlednosti písemného projevu umí napsat vzkaz, dopis, blahopřání, pozdrav, správně píše adresu technika psaní žánry písemného projevu ročník: 4. Literární výchova Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové Žák dokáže vyjádřit své dojmy z četby, udělat o ní zápis do deníku reprodukuje obsah přiměřeně náročného textu a tvoří vlastní literání text na dané téma, doprovodí jej výtvarně rozumí základním literárním pojmům (spisovatel, básník, ilustrátor, povídka, pověst, bajka.) dokáže jmenovat několik ilustrátorů a autorů dětských knih Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy MKV- lidské mezi kulturami. OSV komunikace aktivní naslouchání, dovednost sdělování mezipř. vzt.- VV, Pč

20 ročník: 5. Jazyková výchova učivo poznámky Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku tvoří nová slova připojením předpony a příponové části pozná slova příbuzná, odliší slovo příbuzné a tvar téhož slova umí si zdůvodnit a používá pravopis souhláskových skupin v místě styku předpony a přípony s kořenem slova Slovní zásoba a tvoření slov Stavba slova MDV tvorba mediálního sdělení výběr výrazových prostředků pro stavbu mediálních sdělení, tvorba a funkce slov píše správně i, í, y, ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných Pravopis Vyjmenovaná slova zná a umí určit všechny slovní druhy určí správně pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen podst. jm. skloňuje podle vzorů, určí pravopis i, í, y, ý v koncovkách určí životnost POJ rodu mužského určí druhy příd. jmen zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen pozná základní druhy zájmen a číslovek Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména Mluvnické kategorie POJ Skloňování POJ rodu středního, ženského a mužského Přídavná jména - druhy a skloňování VL pravopis místních jmen

21 časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím způsobu pozná všechny slovesné způsoby a umí je vytvořit z infinitivu pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit určí ve větě podmět a přísudek rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět holý, rozvitý, několikanásobný užívá shodu přísudku s podmětem vyhledá a vyznačí určovací skladební dvojice, určí člen řídící a závislý určí větu hlavní a vedlejší pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí užívá vhodné spojky v psaném i mluveném projevu a podle potřeby je obměňuje Zájmena druhy zájmen, zájmena osobní Číslovky druhy a skloňování základních číslovek Slovesa mluvnické kategorie, časování sloves, podmiňovací způsob slovesa být Slovesný tvar jednoduchý a složený, zvratné sloveso Příčestí minulé Skladba Věta jednoduchá Základní skladební dvojice Podmět a přísudek Shoda přísudku s podmětem Souvětí, věta jednoduchá Spojky

22 ročník: 5. Literární výchova učivo Poznámky čte plynule s prvky uměleckého přednesu recituje básně (přiměřeně věku) vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text vytvoří zkrácený zápis textu dokáže zdramatizovat vhodný text rozpozná vybrané umělecké žánry pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics zná pojmy rým, verš, sloka orientuje se v názvosloví a prostředí divadla (divadelní představení, herec, režisér, scénář) Přednes Zážitkové čtení Tvořivé činnosti s literárním textem Literární žánry Literární pojmy Divadlo OSV rozvoj schopnosti poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění, komunikace cvičení aktivního naslouchání, dialog, EGS poznávání a srovnávání slovesnosti naší i cizích zemí, rozvoj poznání života na základě děl významných Evropanů (Andersen) MDV fungování a vliv médií ve společnosti -vliv médií na člověka jako osobnost, (divadelní představení, reklama, inzerát)

23 ročník: 5. Komunikační a slohová výchova učivo Poznámky čte plynule s prvky uměleckého přednesu recituje básně (přiměřeně věku) čte s porozuměním přiměřeně náročné texty Přednes Čtení s porozuměním sestaví osnovu k popisu a vyprávění podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje, vytváří zkrácený zápis textu zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu vyhledává nejdůležitější informace z naučného textu a zaznamenává je napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení jedná a chová se správně při úředním styku na poště, při telefonickém rozhovoru dodržuje základní komunikační pravidla Vypravování, popis Osnova Členění textu odstavce, přímá řeč Práce s naučným textem Výpisek z naučného textu podle jednoduché osnovy Dopis, telegram, pozvánka, oznámení Dialog, role mluvčího MDV stavba mediálních sdělení ENV vztah člověka k prostředí - práce s texty týkajícími se vztahů v ekosystémech, ekologická tématika PŘ VDO občanská společnost a škola - uplatňování demokratických principů v životě třídy, občan, občanská společnost a stát - Listina práv a svobod třídní pravidla Mimojazykové prostředky řeči (gesta mimika) OSV Komunikace - řeč těla, mimojazykové prostředky, komunikace v různých situacích

24 ročník: 6. Jazyková výchova učivo Poznámky Žák dokáže vymezit pojem jazyk rozpozná jazyk spisovný a nespisovný definuje, co je nářečí a obecná čeština vysvětlí, čím se zabývají jednotlivé jazykové disciplíny umí používat jazykové příručky označí slovotvorný základ, předpony, přípony určí kořen slova a uvede slova příbuzná provede slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova vyjmenuje, k jakým změnám dochází při odvozování a uvede příklady dokáže přechylovat vyvodí, proč jsou ve slovech vedle sebe dvě stejné souhlásky odůvodní pravopis psaní předpon s-, z- a správnost si ověří v Pravidlech českého pravopisu uvede, se kterými pády se pojí předložky s a z bezpečně zná vyjmenovaná slova a rozpozná Obecné poučení o jazyce Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové příručky Stavba slova a pravopis Slovotvorný základ, předpona, Přípona Slova příbuzná Stavba slova Střídání hlásek při odvozování Skupiny hlásek při odvozování Zdvojené souhlásky Souhláskové skupiny Předpony s-, z-, vz- Předložky s, z i, y po obojetných souhláskách Multikulturalita, prostředek obohacování, rysy jazyků EGS - Evropa a svět nás zajímá OSV Osobnostní rozvoj -rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvojmezilidské, - komunikace, - kooperace a kompetice, Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV Kulturní diference, jedinečnost - Lidské, tolerantní Etnický původ, rovnocennost

25 slova příbuzná rozpozná slovní druhy vyhledá v textu podstatná jména, určí pád, číslo, rod a vzor, rozliší podst. jména konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní bezpečně odůvodní pravopis pomocí vzorů dokáže skloňovat vl. jména osobní a místní podle příslušných vzorů vyhledá v textu přídavná jména, určí pád, číslo a rod, rozpozná příd. jména tvrdá, měkká a přivlastňovací příd. jména přivlastňovací skloňuje podle příslušných vzorů, rozliší PřJ od PoJ vytvoří a správně napíše 2. a 3. stupeň PřJ vyhledá v textu zájmena a zařadí je ke správnému druhu, správně skloňuje a píše tvary zájmena já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj vyhledá v textu číslovky a určí jejich druh zvládne skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři vyhledá v textu slovesa, určí kategorie (osoba, číslo, způsob, čas, vid) vyhledá ve větě podmět a přísudek rozliší přísudek slovesný a jmenný se sponou vysvětlí pravidlo shody přísudku s podmětem (i několikanásobným) a dokáže ho použít určí ve větě předmět, příslovečné určení (místa, času, způsobu, míry) a přívlastek, rozliší přívlastek shodný a neshodný rozliší větu jednoduchou a souvětí Tvarosloví Druhy slov Podstatná jména Skloňování vlastních jmen osobních a místních Přídavná jména, skloňování, stupňování Zájmena jejich druhy, skloňování Číslovky jejich druhy, skloňování Slovesa slovesné kategorie Skladba Základní větné členy Shoda přísudku s podmětem (i několikanásobným) Rozvíjející větné členy předmět, příslovečné určení, přívlastek Věta jednoduchá a souvětí Přímá řeč EGS - Evropa a svět nás zajímá

26 nepřímou řeč dokáže převést na řeč přímou a zapsat ji se správnou interpunkcí rozdělí hlásky na samohlásky a souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné) rozpozná znělé a neznělé souhlásky, vysvětlí spodobu znělosti označí hlavní a vedlejší přízvuk rozpozná větu oznamovací, rozkazovací, tázací (doplňovací a zjišťovací) a zvolací Zvuková stránka jazyka hláskosloví spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Anglický jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská nauka, hudební výchova ročník: 6. Literární výchova učivo Poznámky Žák reprodukuje přečtený text reprodukuje slyšený text orientuje se v přečteném textu vyhledá důležité informace a citáty a diskutuje o nich dokáže na základě znalosti díla diskutovat nad obsahem a působením na čtenáře, popř. diváka čte s porozuměním literární ukázky vypráví vlastní příběhy recituje verše s porozuměním zná známé ilustrátory Tvořivé činnosti s literárním textem Způsoby interpretace literárních, divadelních, filmových děl OSV - Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV - Lidské, tolerantní Etnický původ, rovnocennost

27 dokáže ilustrovat literární text charakteristické znaky díla obecně, doloží na konkrétním díle sestaví osnovu literární ukázky rozliší strukturu literárního díla rozliší roli hlavní postavy a role epizodních postav, popíše mezi nimi najde hlavní myšlenku díla porovná literární jazyk různých autorů vyhledá a rozliší zvukové prostředky poezie /rým/ rozlišuje základní literární druhy charakterizuje prózu, poezii a drama čte s porozuměním ukázky vybraných literárních druhů uvědoměle sleduje filmová, televizní i divadelní díla věnuje se individuální četbě vybraných autorů světové i národní literatury Základy literární teorie a historie Literární druhy a žánry Hlavní vývojová období národní a světové literatury VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, způsoby řešení konfliktů a problémů Anglický jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská nauka, hudební výchova

28 ročník: 6. Komunikační a slohová výchova učivo Poznámky Žák dokáže objasnit pojem vypravování a popsat jeho hlavní znaky vyhledá charakteristické rysy vypravování v textu zvládne reprodukovat přečtený text orientuje se v daném textu dokáže najít a odstranit slohové chyby ve vypravování (nahrazuje slova výstižnějšími, odstraňuje opakování slov) zpracuje osnovu zadaného textu (ve větách i heslech) samostatně napíše vypravování text člení do odstavců na základě ukázek vyvodí charakteristické rysy popisu vyjmenuje různé postupy při popisu obohacuje svoji slovní zásobu (rozlišuje nespisovné a hovorové výrazy a dokáže je nahradit plně spisovnými, vymýšlí synonyma) popíše svou oblíbenou hračku nakreslí plánek bytu a popíše ho klasifikuje různé znaky a vlastnosti osoby Vypravování Popis Popis předmětu Popis osoby Popis děje Popis pracovního postupu OSV Osobnostní rozvoj -rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvojmezilidské, - komunikace ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředí, zemědělství a životní prostředí, doprava, průmysl, odpady, ochrana přírody

29 popíše obličej, postupuje od nejvýraznějších znaků k méně výrazným dbá na pestrost použitých sloves používá přirovnání a rčení výstižně popíše zvolenou osobu vysvětlí rozdíl mezi vypravováním a popisem děje popíše děj podle obrázku vysvětlí, jak se dostane z domu do školy, od školy k obecnímu úřadu atd. dokáže sestavit osnovu pracovního postupu obohacuje si slovní zásobu (odborná slova) popíše jednoduchý pokus z fyziky nebo přírodopisu rozliší zprávu a oznámení, uvede charakteristické znaky vyhledá v tisku zprávu a oznámení a dané znaky konkretizuje, najde příklad hodnocení a výzvy samostatně napíše zprávu a oznámení (školní akce, událost v obci apod.) dokáže vyvodit nejdůležitější myšlenky v textu, při tom se opírá o klíčová slova zdůvodní, proč se pořizují výpisky a výtah orientuje se v textu, dokáže vyhledat důležité Zpráva a oznámení Zpráva Oznámení Jak se učíme Hlavní myšlenky textu Výpisky Výtah VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, způsoby řešení konfliktů a problémů MDV Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení, kritický přístup ke zpravodajství, -Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, různé typy sdělení, identifikace společensky významných hodnot v textu identifikace zjednodušení mediovaných sdělení

30 údaje uvede příklady, jak se mohou výpisky zaznamenávat napíše výpisky z učebnice (dějepis, zeměpis nebo fyzika) vybere z textu odborné výrazy, jejich význam dokáže pomocí slovníku objasnit uvede rozdíl mezi soukromým a úředním dopisem vyjmenuje části dopisu napíše osobní dopis vyplní objednávkový formulář uvede klady a zápory různých způsobů přenášení zpráv předvede soukromý a úřední telefonní hovor odešle Dopis Objednávka Telefonní a elektronická komunikace Fax Telefon Internet a elektronická pošta MDV - Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Tvorba mediálních sdělení, pro školní časopis Práce v realizačním týmu, redakce časopisu, utváření týmu, komunikace, stanovení cíle faktory ovlivňující práci v týmu, produkce mediální

31 ročník: 7. Jazyková výchova Učivo Poznámky Žák dokáže použít odchylné tvary PoJ označujících části těla dokáže správně převést tvary PřJ z jednotného do množného čísla (běloučký běloučcí) dokáže vytvořit správné tvary zájmena jenž a použít je v textu dokáže rozhodnout, kdy bude za číslovkou tečka vysvětlí podstatu rodu činného a trpného u sloves, rozliší použití zájmena se v trpném rodě a ve zvratném slovese v činném rodě dokáže tvořit tvary příčestí trpného převede věty se slovesem v činném rodě do trpného a naopak rozliší příslovce místa, času, způsobu, míry a příčiny vyvodí, jak se příslovce tvoří, píše je pravopisně správně dokáže příslovce stupňovat určí, se kterými pády se předložky pojí, užívá správné tvary po předložce kromě a mimo prohloubí si pravidlo psaní předložek s a z nahradí slova předložkovým spojením rozliší spojky podřadicí a souřadicí, spojky dokáže nahrazovat jinými spojkami rozpozná, kdy je dané slovo částicí a kdy je Tvarosloví Podstatná jména (odchylné tvary PoJ označujících části těla) Přídavná jména Zájmena (skloňování a užívání vztažných zájmen) Číslovky Slovesa slovesný rod Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce OSV Osobnostní rozvoj -rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvojmezilidské, - komunikace, - kooperace a kompetice, Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, způsoby řešení konfliktů a problémů EGS - Evropa a svět nás zajímá ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředí, zemědělství a životní prostředí, doprava, průmysl, odpady, ochrana přírody

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více