Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Předkladatel a zřizovatel Platnost dokumentu CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stručná charakteristika školy, úvod do historie Organizační schéma školy Velikost školy, vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura + cizí jazyk) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět (vlastivěda, prvouka, přírodověda) Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství) Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Umění a kultura (hudební a výtvarná výchova) Člověk a zdraví (tělesná výchova a výchova ke zdraví) Člověk a svět práce HODNOCENÍ ŽÁKU A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáka ve škole Obecná pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení žáků Pravidla pro sebehodnocení žáků Kritéria pro hodnocení žáků Podklady pro hodnocení žáků Ověřování klíčových kompetencí Základní pravidla pro hodnocení prospěchu klasifikací Základní pravidla pro slovní hodnocení Postup do vyššího ročníku Autoevaluace školy PŘÍLOHY 7.1 Učební plán ŠD 7.2 Vzdělávací program ZŠ při zdravotnickém zařízení 7.3 Vzdělávací program MŠ speciální

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením RVP ZV LMP Cesta ke vzdělání 1.2 Předkladatel a zřizovatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Adresa školy: Strakonice, Plánkova 430 Ředitelka školy: Mgr. Eva Vácová Statutární zástupce: Mgr. Josef Mráz Koordinátor: Mgr. Martina Košťálová, Marie Kochová Telefon: , Fax: IČO: IZO: Webová stránka: Zřizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Adresa zřizovatele: České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 1.3 Platnost dokumentu Školní vzdělávací program platí od

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ÚVOD DO HISTORIE Škola poskytuje vzdělání a výchovu dětem se zdravotním postižením od předškolního věku až po dobu ukončení povinné školní docházky. Tradice školy sahají do roku V tomto roce byla otevřena zvláštní škola se třemi třídami s celkovým počtem 44 žáků. Postupně se zvyšoval počet tříd a v roce 1983 navštěvovalo školu 120 žáků ve dvanácti třídách. V této době byly všechny třídy v budově v Plánkově ulici došlo ke sloučení zvláštní školy, pomocné školy a speciální mateřské školy ve Strakonicích vzniklo při škole speciálně pedagogické centrum jako poradenské zařízení pro děti s mentálním postižením. Zpočátku SPC poskytovalo služby v okrese Strakonice, později se činnost rozšířila na okresy Písek, Prachatice a Tábor byla rozhodnutím Rady JK ke škole připojena ZŠ a MŠ při okresní nemocnici. V současné době má škola šest součástí a tři odloučené pracoviště. Součásti školy : Mateřská škola a Základní škola Strakonice, Pánkova 430 je úplná škola, která zahrnuje součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Strakonice poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním. Pracoviště: Strakonice, Radomyšlská 336 Základní škola při zdravotnickém zařízení Strakonice poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením. Pracoviště : Strakonice, Radomyšlská 336 Mateřská škola speciální poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním. Pracoviště : Strakonice, Stavbařů 213 Základní škola praktická poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením,lehčím mentálním postižením. V současné době má 132 žáků ve 12 třídách. Pracoviště: Strakonice, Plánkova 430 Základní škola speciální poskytuje základní vzdělání žáků se středním a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem. Pracoviště: Strakonice, Svatopluka Čecha 1324 Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby pro děti s mentálním postižením, pro jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Poradenské zařízení pracuje pro okresy Strakonice, Písek, Tábor a Prachatice. Pracoviště: Strakonice, Plánkova 430, Tábor tř. Čs. Armády 925 Školní družina poskytuje zájmovou činnost pro žáky školy Pracoviště : Strakonice, Plánkova 430, Strakonice, Svatopluka Čecha 1324, Strakonice Radomyšlská 336 4

5 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ředitel 3 zástupce ředitele 2 1 školník vedoucí ZŠS vedoucí SPC vedoucí MŠS vedoucí družiny vedoucí ZŠ při ZZ ekonom podřízení pracovníci Vysvětlivky : ZŠS SPC MŠS ZŠ při ZZ Základní škola speciální Speciálně pedagogické centrum Mateřská škola speciální Základní škola při zdravotnickém zařízení 2.3 VELIKOST ŠKOLY, VYBAVENÍ ŠKOLY Základní škola praktická je škola úplná s postupným ročníkem, maximální kapacita ZŠ je 170 žáků. Do této kapacity jsou zahrnuty žáci ZŠ speciální a ZŠ při zdravotnickém zařízení. Škola se nachází v klidové zóně blízko centra města, je dostupná městskou dopravou. Prostorové a materiální podmínky : třídy jsou umístěny ve dvou nadzemních podlažích třídy jsou kmenovými učebnami jednotlivých ročníků speciální učebny pro výuku odborných předmětů : učebna ITC v této učebně je připojeno na internet 8 počítačů, učebna je vybavena dataprojektorem učebna pro výuku ITC vybavena interaktivní tabulí učebna PV - šití učebna PV - dílna 1, dílna 2 učebna PV školní kuchyňka keramická dílna vybavená keramickou pecí školní zahrada využívá se pro výuku PV zahrada v okolí školy se využívá pro relaxaci, odpočinek, v případě příznivého počasí pro výuku, odpočinkový kout, průlezky a pískoviště slouží také k relaxaci dětí ve školní družině škola nemá tělocvičnu, výuka TV se provádí v pronajaté tělocvičně a na hřišti školy prostory pro zájmovou činnost využívají se prostory tříd a školní družiny 5

6 školní družina vybavená pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení školní a učitelská knihovna knihovní fond se stále obnovuje, místnost se využívá k besedám prostory k převlékání žáků - šatny jsou oddělené pro jednotlivé třídy, jsou prostorné učebnice, didaktické pomůcky a ostatní potřeby jsou uloženy ve třech kabinetech stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno ve vedlejší budově VOŠ a SPŠ Strakonice prostory pro učitele a další zaměstnance školy jsou účelně vybaveny nábytkem a komunikační technikou hygienické prostory odpovídají příslušným normám Psychosociální podmínky: vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a vedením školy respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi, tolerantnost k chybám a omylům příznivé sociální klima, úcta, tolerance, empatie, spolupráce a pomoc druhému spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy včasná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni Pro zkvalitnění podmínek vzdělávání plánujeme v dalších letech: - vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře - odstranění bariér uvnitř budovy (vybudování výtahu nebo schodišťové plošiny) - ve spolupráci s VOŠ a SPŠ se podílet na výstavbě nové tělocvičny - vybudování terapeutické místnosti Snoezelen - v půdních prostorách vybudovat ubytovací zařízení a chráněné bydlení 2.4 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Personální podmínky: pedagogický sbor ZŠ praktické tvoří třídní učitelé, netřídní učitelé, vychovatelé školní družiny a asistenti pedagoga pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. pedagogičtí pracovníci jsou schopni týmové práce, vzájemné vstřícné komunikace a spolupráce pedagogičtí pracovníci jsou odborně vzděláni ve speciálně pedagogické problematice (90 % plně kvalifikovaných) a dále se pravidelně vzdělávají formou DVVP pedagogičtí pracovníci formou dalšího vzdělávání získávají nové poznatky o možnostech dalších alternativních forem vzdělávání žáků se zdravotním postižením řídící pracovníci jsou schopni vytvářet motivující a zároveň i profesně náročné klima usilující o odborný růst svých podřízených škola nabízí odbornou pomoc žákům i rodičům v oblasti speciálně pedagogické péče prostřednictvím pedagogických pracovníků pedagogičtí pracovníci vykonávají činnost výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů, environmentálního poradce a správce ITC 6

7 pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti první pomoci, někteří jsou držiteli průkazu ČCK 2.5 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ V základní škole praktické se vzdělávají žáci se zdravotním postižením, převážně s lehkým mentálním postižením, zdravotním znevýhodněním a s kombinací postižení. Žáci jsou přijati na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení, popřípadě dětského lékaře. Spádovou oblastí je město Strakonice a přilehlé obce. Na základě žádosti rodičů přijímáme žáky i s jiným druhem zdravotního postižení. Při výuce těchto žáků postupujeme podle vypracovaného individuálně vzdělávacího plánu a spolupracujeme s odborníky příslušného speciálně pedagogického centra. Do školy přijímáme i žáky, kteří jsou vzhledem ke znevýhodněnému prostředí opakovaně neúspěšní na běžné základní škole. 2.6 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola se zapojuje každoročně do projektů s protidrogovou tematikou, snažíme se pomocí projektů vyplňovat volný čas v době mimo školu, pomocí projektů realizujeme sportovní a zájmovou činnost. Zaměřujeme se na problematiku zdravého životního stylu, pravidelně se věnujeme ochraně životního prostředí. Jako partner jsme se zapojili do projektu Aktivační centrum pro děti, mládež a dospělé a společně s občanským sdružením Cestou vůle realizujeme terapeutické činnosti pro naše klienty, budujeme relaxační místnost Snoezelen. Ve spolupráci s Městem Strakonice se škola zapojila do projektu Zdravé město, žáci školy jsou členy dětského zastupitelstva. Při škole pracuje sdružení rodičů a školská rada. Rodiče se pravidelně scházejí na třídních schůzkách (3x do roka), na konzultacích v jednotlivých třídách. Třídní učitelé organizují schůzky rodičů v jednotlivých třídách během roku podle potřeby. Rodiče se zúčastňují kulturních a sportovních akcí školy, vedou na škole taneční kroužek. Výchovný poradce a metodik sociálně patologických jevů mají zveřejněné konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče. Rodiče mohou školu navštívit po předem dojednaném termínu, informovat se u ředitelky, ostatních pedagogů, popřípadě využít konzultačních hodin výchovného poradce nebo metodika sociálně patologických jevů. Rodiče žáků ZŠS jsou v kontaktu s pracovníky školy denně. V případě závažnějších výchovných problémů rodiče do školy zveme a v této problematice spolupracujeme s odborem sociálně- právní ochrany dětí při MěÚ Strakonice. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP však zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění a její značnou diferenciaci 7

8 v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně ZV s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Naše škola není veliká. Každý vyučující zná dobře všechny žáky školy, i s jejich klady a nedostatky. Každý žák zná stejně dobře všechny zaměstnance školy, na každého z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Mezi žákem a pedagogem musí existovat pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za svou školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě. Estetické prostředí a celkové klima školy navazují pocit bezpečí a pohody. Atmosféra školy je klíčová pro uplatňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetenci komunikativní, sociální a personální. Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základního vzdělání, směřuje však především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu. 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatňují žáci v praktickém životě. Orientujeme se na: všestranný rozvoj osobnosti žáka, více se zaměřit na činnostní učení posílit výuku českého jazyka využívání výpočetní techniky ve všech předmětech zavádět do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a sounáležitosti vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu sportovní aktivity (sportovní soutěže v lehké atletice, sálové kopané, vybíjené) kulturní programy (součástí vzdělávání jsou návštěvy kin, divadel a výstav) zájmové vzdělávání žáků zájmová činnost se provádí v oddělení ŠD, v kroužcích, je zaměřena na aktivity výtvarné, pracovní, sportovní, taneční apod. literární a výtvarnou tvorbu (žáci se pravidelně zúčastňují různých výtvarných soutěží Lidice, Romano Suno, atd..) Při výuce zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přišli (přímo z rodiny, z mateřské školy, z mateřské školy speciální, při neúspěchu v běžných základních školách ). Chceme: zavádět do výuky takové metody výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektování se umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné chceme učit žáky k takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, více se zaměřit na činnostní učení a uplatňovat speciálně pedagogické metody, postupy a formy vzdělávání, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich možnostem 8

9 podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na PC a jejich využívání vést žáky ke zdravému životnímu stylu vést žáky k dodržování školního řádu a k dodržování stanovených pravidel stejnou péči chceme věnovat všem žákům respektovat sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady podporovat přípravu na společenské a profesní uplatnění vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3.2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. ZV navazuje na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních. První stupeň V tomto období je hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Zaměřujeme se na důkladné poznání osobnosti žáka,vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí a snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku.upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat a srozumitelně se vyjadřovat. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho možnosti a pozitivně hodnotíme každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. Přechod z rodinné péče nebo předškolního vzdělávání musí být u žáků s LMP pozvolný a postupný. Druhý stupeň ZV je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. 9

10 Z tohoto důvodu je ve vzdělávacím procesu žáků s LMP kladen větší důraz na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovednosti. ŠVP je koncipován tak, aby žáci v různém pásmu LMP mohli dosáhnout co nejvyšší úrovně osobnostních kvalit, za podpory speciálně vzdělávacích metod a díky vyváženému působení na jejich rozvoj v oblasti poznávací, sociální, emocionální a volní. Pro vzdělávání vytváříme optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru a takové pracovní klima, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli ZV. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. Pomocí činnostního učení ukazujeme žákům jak získané vědomosti uplatnit v praktickém životě. Chceme, aby se škola stala místem, kde by žáci nejen získali kvalitní vzdělávací péči, ale kde by cítili přátelské prostředí, nebáli se případných neúspěchů a dostávalo se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. Výchovně vzdělávací cíle ŠVP Cíl: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu,aby se projevovali jako svébytné,svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,jednání a v prožívání životních situací,rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické,duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem,jejich kulturám a duchovním hodnotám,učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání.úroveň KK získaných na základní škole není konečná,ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.proto k jejich utváření a rozvíjení směřujeme veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti,které ve škole probíhají. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s LMP je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní,sociální a personální a komunikativní. KOMPETENCE K UČENÍ 10

11 Umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. uplatňujeme individuální přístup ke všem žáků na praktických příkladech vysvětlujeme smysl a cíl učení vedeme žáky k vyhledávání informací v jednoduché textu zaměřujeme se na používání základních termínů probíraných v rámci nabízeného učiva podporujeme využívání výpočetní techniky umožňujeme žákovi pozorovat a porovnávat výsledky postupně vedeme žáky k využívání vlastních vědomostí na začátku hodiny seznámíme žáky s VH,na konci zhodnotíme jeho dosažení společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností i limitů v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti zadáváme žákovi úlohy vycházejí v co největší míře z praktického života pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a modifikujeme umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavy, soutěže, projekty, skupinové a individuální práce) a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcují u žáka tvořivé myšlení,logické uvažování a řešení problémů. vedeme žáky k otevřenému upozorňování na problémové situace ve škole i mimo ni podporujeme s ohledem na schopnosti samostatné řešení problémů vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí učíme žáky, jak některým problémům předcházet vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedou žáka k všestranné a účinné komunikaci. učíme žáky vyjadřovat své myšlenky a názory v ústním i písemném projevu vedeme žáky k naslouchání druhých lidí kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování se celými větami a tento způsob vyjadřování důsledně vyžadujeme žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření seznamujeme žáky s texty,obrázkovými materiály a jinými informačními a komunikačními prostředky 11

12 zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky pomocí netradičních forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky připravujeme žáky na zvládnutí komunikace v obtížných a ohrožujících situacích nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat, technické informační a komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady komunikace přes mobil, školní internetová pošta ) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjí u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na formulaci těchto pravidel vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým na úrovni tříd i celé školy jsou vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům učíme žáky pracovat v týmech učíme žáky poskytnout pomoc nebo o ni požádat během výuky některých předmětů a při společných činnostech a akcích vedeme žáky k pomoci dětem ze ZŠS (s těžším mentálním, případně s kombinovaným postižením),dětem z MŠ speciální a vhodnou integrací těchto dětí posilujeme jejich sociální chování a sebeovládání KOMPETENCE OBČANSKÉ Připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme základní rámec školních i společenských norem uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování 12

13 pořádáním tematických diskuzí a besed s odborníky vedeme žáka k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěva lékaře, pošty, knihovny apod. formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři netolerujeme sociálně patologické projevy chování netolerujeme agresivní a vulgární projevy chování podporujeme spolupráci s policií,složkami IZS nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity ( sportovní,kulturní ) vedeme žáky ke správným rozhodnutím v jednotlivých životních situacích učíme žáky základní postupy řešení situací v případě ohrožení seznamujeme žáky se základními ekologickými a environmentálními problémy KOMPETENCE PRACOVNÍ Pomáhají žákovi poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně motoriky a míry handicapu vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel důsledně vedeme žáky k ochraně zdraví a plnění svých povinností snahu při práci vždy oceníme různými formami seznamujeme žáky s profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě budoucího povolání pořádáním exkurzí do SOU a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění vytváříme základní přehled žáka o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání 13

14 ÚROVEŇ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DOSAŽENÝCH NA KONCI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ Kompetence K učení Kompetence K řešení problémů Kompetence komunikační Kompetence sociální A personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Orientace v prostředí Schopnost spolupráce a sociální komunikace Sebepojetí, seberozvoj, empatie Vyhledává informace, využívá znalosti Chápe obecně uznávané znaky, symboly a termíny Pracuje s učebními materiály a pomůckami Řeší běžné životní situace a překážky Popíše problém, svěří se, požádá o radu Přijme důsledky svých rozhodnutí Užívá běžné informační a komunikační prostředky Komunikací vytváří plnohodnotné vztahy s lidmi Komunikuje a spolupracuje s okolím Uznává mravní hodnoty v rodině a společnosti Respektuje pravidla práce v týmu Sebeovládání. Poznává a chápe svou osobu,vnímá potřeby druhých Zná základní práva a povinnosti občanů Zvládá běžnou komunikaci S úřady Chápe nebezpečí rasismu a xenofobie. Zvládá základní pracovní dovednosti a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních. Má představu o společenské náplni běžných profesí. Je schopen pracovní výdrže,koncentrace, Dokončení výkonu. Sebekontrola a ochrana osobnosti Užívá vhodných naučených metod,technik a pomůcek Umí vyhledat pomoc V ohrožení své či jiné osoby. Rozumí sdělení a přiměřeně na ně reaguje. Uvědomí si rizika a ohrožení (fyzická i psychická), rozpozná rizikové chování a jeho důsledky. Chrání své zdraví, umí se chovat V krizových a život ohrožujících situacích dle pokynů nadřízené osoby. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví Při práci,hygienu práce, ochranu životního prostředí a spol. hodnot. Překonávání překážek a problémů Diferencuje překážky,rozeznává pokroky Rozpozná problém a hledá způsob řešení Srozumitelně se vyjadřuje,vede dialog, vyjádří a obhájí názor. Pracovní činností ovlivňuje kvalitu společné práce Umí uplatnit Osvojené dovednosti a postupy. Využívá Získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění. Profesionální orientace, sebevzdělávání Chápe význam vzdělání Pro pracovní uplatnění Při řešení problémů se nenechá odradit nezdarem Písemně komunikuje. Umí využít tiskovin, záznamů, obrazových materiálů. Navazuje a udržuje dobré mezilidské vztahy,respektuje druhé. Chrání životní Prostředí.Chápe význam zdravého životního stylu. Má pozitivní Vztah k manuálním činnostem,pracuje podle daného pracovního postupu,návodu, náčrtu, jednoduché dokumentace. 14

15 3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 3.3 a Školní vzdělávací program je sestaven pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáci s těžkým zdravotním postižením jsou zařazeny do základní školy speciální. V této škole vyučujeme též žáky s kombinací postižení a žáky s autismem. Výuka je velmi dobře zabezpečena speciálními pedagogy, kteří pracují s žáky speciálně pedagogickými metodami a vhodným způsobem poskytují žákům vzdělání. Cílem je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků s postižením a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Třídy jsou vybaveny speciálními kompenzačními pomůckami, pomůckami pro alternativní komunikaci a speciálním nábytkem pro děti s kombinací postižení. Ve škole se také vzdělávají individuelně integrovaní žáci s těžkým tělesným postižením, se sluchovým postižením, vadami řeči a další kombinací postižení. Při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro každé dítě vycházíme z toho, že za pomoci speciálně pedagogických metod je třeba u dětí aktivizovat především ty schopnosti, které by se přirozeným způsobem nerozvinuly. Pro žáky je vybudovaná rehabilitační třída, kde pracuje speciální pedagog spolu s asistentem pedagoga. Třída je vybavená speciálním nábytkem, děti využívají relaxační bazén, rehabilitační míče, rehabilitační vaky a další kompenzační pomůcky. Vstup do této třídy je bezbariérový, podařilo se nám vybudovat nájezdovou rampu pro vozíčkáře. Formy realizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : forma individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy určené pro žáky s jiným postižením v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením ( ZŠ praktická, ZŠ speciální ) Podmínky realizace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : individuální vzdělávací plány vypracované ve spolupráci s příslušnými SPC použití speciálních metod, forem, postupů a prostředků vzdělání zajištění služeb asistenta pedagoga poskytování logopedické péče se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci používání kompenzačních, rehabilitačních pomůcek a dalších didaktických materiálů práce na PC se speciálními výukovými programy poskytování poradenských a preventivních služeb poskytování služeb kariérového poradenství pravidelná školení zaměstnanců směřující ke zvládání problematiky výuky žáků imobilních a výuky žáků s těžkým zdravotním postižením vybudování bezbariérového přístupu do přízemí budovy nájezdová rampa možnost vzdělávání žáků v rodinách rehabilitační plavání, popř. možnost rehabilitačních pobytů Chceme zajistit v dalších letech : vybudování venkovního výtahu bezbariérovost celé budovy zvýšení počtu asistentů ubytovací zařízení pro žáky se zdravotním postižením svozovou službu pro rodiny žáků se zdravotním postižením 15

16 3.4 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností a schopností, ale především k rozvoji osobnosti žáků s lehkým mentálním postižením. Některé okruhy z průřezových témat jsou zařazeny do každoročních projektů školy, společných akcí a celkového života školy. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA ( VDO ) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ( EGS ) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ( MKV ) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ( EV ) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ( MDV ) Uplatnění jednotlivých průřezových témat ve vyučovacích předmětech je uvedeno podle ročníků v následujících tabulkách - 1. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností poznávání M,Čj,Pv,Tv Čj,M,Pv Čj,M,Pv Čj,M,ICT,Pv Čj,M,ICT,Pv Sebepoznání a sebepojetí Čj Seberegulece a sebeorganizace Pv Pv,Tv Psychohygiena Čj, Tv Tv Tv Kreativita Pv Pv Pv Pv Pv Poznávací schopnosti Čj, Čj Mezilidské vztahy Čj Čj Čj Komunikace Čj Čj Čj Čj Čj Spolupráce a soutěživost Čj,M,Pv,Tv Čj,Pv,Tv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj Čj Čj,M Hodnoty, postoje, praktická etika Čs Čj,M Čj,Tv VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a škola M,Čs,Vv M,Čs,Vv M,Čs,Vv M,ICT,Čs M,ICT Občan, občanská společnost a stát Čs Čs Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Čs Čs 16

17 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Evropa a svět nás zajímá Čs,Vv Vv Vv,Hv Objevujeme Evropu a svět Čs ICT,Čs ICT Jsme Evropané Čs MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní rozdíly Čj,Hv Čj Čj Čj Čj Lidské vztahy Čj,Hv Čj,Hv Čj Čj,ICT,Hv,Vv Čj,ICT,Hv,Vv Etnický původ Čs Čs Čj,Vv Čj,Hv,Vv Multikulturalita Čj Princip sociálního smíru a solidarity Čs Čj ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Ekosystémy Pv,Vv Pv,Vv Pv,Čs,Vv Čs Základní podmínky života Pv,Hv Pv Pv,Čs ICT,Pv,Čs,Vv ICT,Pv,Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Čs Čs Čs Vztah člověka k prostředí M,Čs M,Čs M,Čs M,Pv,Čs M,Pv MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj,Vv,Hv Čj,Vv,Hv Čj,Vv Čj Čj,ICT Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Tvorba mediálního sdělení Vv ICT,Vv 17

18 Uplatnění průřezových témat v jednotlivých předmětech na 2. stupni OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání ICT,Pv,M,D,Ov,Čj ICT,M,D,Ov,Čj Aj,ICT,M,F,D,Ov,Čj,S Aj,ICT,M,D,Ov,Čj,ZTvS Sebepoznání a sebepojetí Tv,Ov Tv,Ov, Tv,Ov,P, Tv,Ov,Pv Seberegulece a sebeorganizace Tv,Ov, Tv,Ov, Tv,Ov, Tv,Ov,Pv,ZTv Psychohygiena Ov Ov Pv,Ov,SaZ Ov,SaZ,Ztv Kreativita Tv,Ov,Čj,Vv Tv,Ov,Vv Tv,Ov,Vv,Hv Tv,F,Ov,Vv Poznávací schopnosti Tv,Ov Tv,Ov Tv,Ov,Hv Ov Mezilidské vztahy Tv,Ov,Čj Tv,Ov Aj,Tv,Pv,Ov,Čj Aj,Tv,Ov Komunikace Tv,D,Ov,Čj,Hv Tv,D,Ov,Čj Aj,Tv,Pv,D,Ov,Čj,SaZ Aj,Tv,D,Ov,Hv,SaZ Spolupráce a soutěživost Tv,Ov,Pv Tv,Ov,Pv Aj,Tv,Pv,Ov Aj,Tv,Ov,Pv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ICT,M,D,Ov,Čj ICT,M,D,Ov,Čj ICT,M,F,D,Ov,Čj ICT,M,D,Ov Hodnoty, postoje, praktická etika Ov, Ov Ov,Čj Pv,Ov VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola D,Ov D D D Občan, občanská společnost a stát D,Ov D Aj,D Aj,Pv,D Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov D D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Ov,Pv,Z Ov,Pv,Z Aj,Ov,Pv,Z Aj,D,Ov,Čj,Pv,Hv,Z Objevujeme Evropu a svět Ov Ov Aj,Ov Aj,Pv,D,Ov Jsme Evropané Tv,Z Tv,Ov,Z Tv,Ov,Z Tv,D,Ov,Z MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní rozdíly Z,Ov,Vv Z,Ov,Čj,Vv,D Z,P,D,Ov,Vv Z,ov,Vv Lidské vztahy Z,Tv,Pv,Ov Z,Tv,Pv,Ov,D Z,Tv,Pv,D,Ov Z,Tv,Pv,D,Ov,SaZ,ZTv Etnický původ Z,Ov Z,Ov Z,P,D,Ov Z,D,Ov Multikulturalita Ov Ov,Hv Aj,Ov Aj,D,Ov,Hv Princip sociálního smíru a solidarity Z Z,Ov Z Z,D 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Z Z,P Z,D Z,CH,P,D,Ov Základní podmínky života Z,P,Pv Z,P,Pv Z,D,Pv Z,Pv,F,CH,P,D,Ov Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z,Vv Z,Pv,F,P,Vv Z,D,Vv,SaZ Z,P,D,Ov,Vv,ZTv,SaZ Vztah člověka k prostředí Z,Vv Z,F,Vv,Hv Z,D,Vv,Hv Z,P,D,Ov,Vv MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ICT,Čj ICT ICT Aj,ICT,D,Ov, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Čj Pv,D,Ov Fungování a vliv médií ve společnosti D,Ov,Čj Tvorba mediálního sdělení Čj,Vv ICT,Čj,Vv ICT,Čj,Vv ICT,Čj,Vv Zkratky vyučovacích předmětů: Jiné zkratky: Čj český jazyk SPC speciálně pedagogické centrum Aj anglický jazyk IZS integrovaný záchranný systém M matematika SOU střední odborné učiliště ICT - informatika OU Odborné učiliště Čs člověk a jeho svět VH výstup hodiny D - dějepis ZŠS základní škola speciální Ov občanská výchova MŠ mateřská škola P - přírodopis LMP lehká mentální postižení Z - zeměpis ŠVP školní vzdělávací program F - fyzika ZV základní vzdělání CH chemie KK klíčové kompetence Hv hudební výchova ŠD školní družina Vv výtvarná výchova Tv tělesná výchova SaZ sport a zdraví Pv pracovní výchova 19

20 4. UČEBNÍ PLÁN Náš učební plán vychází z učebního plánu RVP ZV LMP.V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem plánu jsme tyto dotace respektovali. 1. stupeň Vzdělávací Vzdělávací oblasti obory Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a Jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Umění a kultura Člověk a zdraví Přírodopis Zeměpis Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Počítač je zařazen v 6. - 10. ročníku v hodinové dotaci 1hodina týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Obsah Charakteristika školy a priority ŠVP II. Cíle ŠVP III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení výsledků vzdělávání

Obsah Charakteristika školy a priority ŠVP II. Cíle ŠVP III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení výsledků vzdělávání Obsah I. Charakteristika školy a priority ŠVP II. Cíle ŠVP III. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence učení Kompetence řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více