Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE"

Transkript

1 Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Francouzská Sídlo družstva: Ostrava Poruba Francouzská 905/20 Článek 2 Trvání družstva Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Článek 3 Předmět činností Předmět činnosti družstva spočívá v: - Správě majetku družstva včetně údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace. - Zajišťování bytových potřeb členů družstva. - Zajišťování služeb spojených s bydlením. - Přidělování družstevních bytů, a uzavírání příslušných nájemních smluv. - Pronájmu bytových a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv o nájmu a pronájmu.

2 Článek 4 Základní členský vklad a základní kapitál 1. Základní členský vklad je 3.500,-Kč (slovy:třitisícepětset korun českých). 2. Základní členský vklad byl splacen zakládajícími členy družstva v plné výši před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku k rukám správce vkladu, tj. Radim Tobola r.č , bytem Francouzská 905/20 Ostrava Poruba. 3. Základní kapitál družstva je při jeho založení tvořen členskými vklady, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál činí při založení družstva ,- Kč (slovy padesátšesttisíc korun českých). ČÁST DRUHÁ Vznik družstva, vznik a trvání družstva Článek 1 Vznik družstva a trvání družstva 1. Bytové družstvo Francouzská 905 vzniklo jako společenství nájemníků bytových jednotek domu č. 905 /20 na ulici Francouzská. Za účelem zakoupení tohoto domů ve smyslu ustanovení obecně závazné vyhlášky Úřadu městského obvodu Poruba č.10/2011 ze dne Uzavřením kupní smlouvy s SMO-ÚMOb Poruba se Bytové družstvo Francouzská 905 stane vlastníkem výše uvedeného domu. Poté budou byty převedeny do osobního vlastnictví členů družstva se souhlasem nadpoloviční většiny členů družstva. 3. Členy družstva se stávají ti nájemníci bytových jednotek v domě č. 905/20, kteří o členství v družstvu projevili zájem, zaplatili základní členský vklad, podíl na zřízení nedělitelného fondu a administrativní poplatek a mají ke dni založení družstva platné nájemní smlouvy. 4. Domy se člení na: a) byty včetně sklepů b) společné části domu c) nebytové prostory 5. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí bytového úřadu určeny k bydlení, včetně sklepů, pokud byly přiděleny. Společnými částmi domu se rozumí ty části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny terasy, prádelny,sušárny,kočárkárny a další místnosti společného užívání, rozvody tepla, vody, plynu,

3 elektřiny, kanalizace, společné antény, hromosvodu, sdělovací kabely a případně další zařízení domu. Nebytovými prostory jsou prostory z bytového fondu vyčleněné. 6. Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na ztrátě družstva uhrazovací povinnost a to až do výše svého základního členského vkladu, kterým je tvořen základní kapitál bytového družstva. 7. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, jakož i prostředky družstvem nabyté, které byly rozhodnutím členské schůze převedeny do základního kapitálu. 8. Družstvo je způsobilé ode dne zápisu do obchodního rejstříku nabývat práv a zavazovat se. Článek 2 Vznik členství 1. Členství vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a složením vkladu, c) převodem a přechodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem 2. Členy družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Z titulu dědění se může stát členem i osoba nezletilá nebo fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 3. Za člena družstva může být přijat i majitel bytové jednotky (dále jen vlastník), a to pouze za podmínek stanovených zákonem. 4. Členství za trvání družstva vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení administrativního poplatku a základního členského vkladu předsedovi družstva a to v hotovosti v sídle družstva nebo na účet družstva u peněžního ústavu. 5. V případě zamítnutí žádosti o přijetí zájemce za člena družstva na základě písemné přihlášky, družstvo vrátí zaplacené částky do 30 dnů od rozhodnutí o zamítnutí. 6. Při vstupu do družstva je nový člen povinen zaplatit družstvu administrativní poplatek ve výši 200,- Kč. Tato částka může být v dalším období upravena usnesením členské schůze družstva. 7. Výše základního členského vkladu v dalším období může být upravena členskou schůzi.

4 Článek 3 Přechod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu včetně nájmu bytového jednotky na dědice, kterému připadl základní členský vklad, případně členský podíl. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevních bytů. 3. Zánikem právnické osoby přechází členství na právnického nástupce. Článek 4 Převod členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi stávajícím členem družstva a novým nabyvatelem a nepodléhá souhlasu družstva. Tato dohoda musí být úředně ověřena. 2. Nabyvatel je povinen neprodleně předložit předsedovi družstva doklady o převodu členství a užívacích práv k bytové jednotce. 3. Členská práva a povinosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému orgánu družstva nebo dnem uvedeným v tétto smlouvě.tytéž účinky jako předložení smlouvy převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Článek 5 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu, bytové jednotky, vznikne i společné členství v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně jednat, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. Totéž platí i v případě převodu a přechodu členství na jednoho z manželů podle článku 3 a Společné členství manželů podle odstavce 1 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

5 Článek 6 Práva a povinnosti členů a družstva 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva, b) být volen do orgánů družstva,má-li plnou způsobilost k právním úkonúm, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svých členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, dávat připomínky, případně stížnosti k orgánům družstva být o jejich vyřízení informován, e) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platným právním řádem, b) uhradit základní členský vklad a další členský vklad ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzi, c) platit řádně a včas alikvotní část nákladů zejména na:činnost družstva, splátky kupní ceny domu, správu, údržbu, opravy, daně, pojištění, provoz domu (nájemné) a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytových prostor a za úkony ve výši určené členskou schůzi, d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor,předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostorya zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) a nejednat při užívání v rozporu s dobrými mravy, e) účastnit se členských schůzí družstva, f) oznamovat družstvu do 15 dnů změny týkajících se členů a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence evidence a ruzúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,. g) umožnit pověřeným zástupům družstva po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu či nebytového prostoru a provedení oprav v bytě, h) přispívat poměrnou částí na úhradu ztráty družstva, i) uhradit družstvu škodu jim způsobenou.

6 3. Družstvo má povinnost zejména: a) požadovat na členech družstva dodržování stanov družstva a plnění usnesení orgánů družstva, b) požadovat na členech družstva splacení vkladů, k jejichž splacení se zavázali, c) požadovat na členech uhrazení příspěvků na činnost družstva poplatků za úkony ve výši stanovené členskou schůzi družstva, d) požadovat na členech úhradu ztráty dle ustanovení těchto stanov. 4. Družstvo má povinnost zejména: a) přidělit členovi družstevní byt a uzavřít nájemní smlouvu v případě, že mu na přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy vznikl nárok, b) vyplatit členům, kterým zaniklo členství v družstvu, vypořádací podíl, c) poskytnout členům na jejich žádost výpis rozhodných skutečností z evidence jeho členství v družstvu, d) zajistit členu - nájemci družstevního bytu plný výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, e) umožnit všem členům družstva účastnit se členských schůzí dle ustanovení těchto stanov, f) zajišťovat údržbu, opravy a modernizaci domu. Majetkovou účast v družstvu tvoří: - základní členský vklad, Článek 7 Majetková účast člena v družstvu - další členský vklad, který bude u zakládajících členů sloužit k úhradě kupní ceny nemovitostí. Další členský vklad je člen povinen uhradit najednou nebo ve splátkách a za podmínek stanovených předsedou. Výše splátek a podmínky splacení vkladu budou vycházet ze znění kupní smlouvy uzavřené se Statutárním městem Ostrava- Městský obvod Poruba, počtu členů a dosud splacené části kupní ceny. Další členský vklad u později přijímaných členů bude sloužit k doplnění fondů družstva, zejména fondu oprav. - případná další účast na podnikatelské činnosti družstva Článek 8 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem

7 2.. Do seznamu se kromě jména a bydliště, data narození a obchodní firmy nebo názvu a sídla právnické osoby zapisuje i výše členského vkladu a výše dalšího členského vkladu i výše, v níž byly splaceny. 3. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 4. Předseda umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. 5. Družstvo má povinnost tyto údaje ochraňovat a zabránit jejich zneužití. Článek 9 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, h) úmrtím člena, i) zánikem družstva likvidací 2. Převodem bytové jednotky do vlastnictví člena je jeho další členství podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem. Článek 10 Dohoda Dohoda o skončení členství se uzavírá písemně. Členství kočí dnem sjednaným v dohodě. Článek 11

8 Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím lhůty tři měsíců. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem předsedy družstva. Článek 12 Úmrtí Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i užívací práva k bytovým jednotkám, které užíval zemřelý člen družstva. Nepřešlo-li členství na dědice zaniká úmrtím člena. Článek 13 Vyloučení 1. Člen může být vyloučen: a) jestliže opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo členům družstva c) jestliže je bez vážného důvodu v prodlení s jakýmkoliv splatným závazkem vůči družstvu po dobu delší než tři měsíce po jeho splatnosti d) Jestliže užívá družstevního majetku tak,že družstvu vzniká škoda nebo mu hrozí značná škoda. 2. O vyloučení, které musí být členům písemně oznámeno rozhoduje členská schůze. 3. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí vyloučení členovi. 4. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněné do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 5. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která odvolání potvrdila, nebo jestliže

9 nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 13a Obnovení členství Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje, jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního předpisu. Článek 14 Likvidace Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Článek 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytové jednotky rozvedenými manžely. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením, vyloučením a zánikem družstva likvidací. Článek 16 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl.

10 2. Zánikem členství podle části 2, čl. 9, vzniká bývalému členu, dědicům nebo právním nástupcům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva, tj. výplatě členského podílu. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. 4. Výplata je vždy vázaná na předchozí uvolnění bytové jednotky. 5. Při výplatě podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovu. 6. Při převodu členských práv a povinností nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky se účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 7. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích pokud zákon nestanoví jinak. ČÁST TŘETÍ Organizace družstva Článek 1 Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise Článek 2 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členské schůze). Členská schůze se schází podle potřeby nejméně však 1x za rok. Svolání této schůze se členům družstva oznamuje písemně. Vlastní svolání a program schůze zajišťuje předseda družstva. Mimořádná členská schůze musí být svolána, požádá-li to písemně alespoň 1/3 všech členů družstva nebo předseda družstva. 2. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat roční účetní závěrku, roční výroční zprávu o hospodaření družstva a jeho činností,

11 d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšeni nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo o změně právní formy, h) stanovit Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu a za plnění poskytovaná s jejich užíváním, jakož i způsob jejich vyúčtování a placení, i) rozhodovat o Zásadách pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkce předsedy družstva, j) rozhodovat o Zásadách pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem pracovních činností pro družstvo, k) volit další komise k plnění vzniklých úkolů a požadavků nebo-plněním pověřit některého člena družstva, I) schvalovat jednací a volební řád, m) schvalovat organizační řád družstva, n) rozhodovat o dalších záležitostech, které si členská schůze vyhradí formou dodatku ke Stanovám, o) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných dispozicích, p) rozhodovat o prodeji nebo o jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemníci v nemovitosti, které se rozhodnutí týká.. 3. Na členskou schůzi musí být pozvání všichni členové družstva. Oznámení o svolání členské schůze se provádí vyvěšením na nástěnce družstva ve lhůtě min. 7 dní před konáním členské schůze. Na žádost jedné třetiny členů družstva zařadí předseda jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost došla předsedovi po zaslání pozvánky, je možné záležitost zařadit na pořad jednáni jen se souhlasem všech členů družstva. 4. Členská schůze je schopna usnášení, je-ii přítomna nadpoloviční většina členů družstva. 5. Není-Ii členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být vyvěšena nejpozději 7 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst Členové družstva žijící v bytové jednotce nebo tuto jednotku vlastnící mají při hlasování na členské schůzi pouze 1 hlas za tuto jednotku. Člen družstva může zmocnit písemně jiného člena družstva, aby ho na členské schůzi zastupoval.

12 7. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. 8. O každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, e) přílohy k zápisu, a to: -seznam účastníků schůze, -pozvánka na schůzi, -podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 9. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 10. Usnesení členské schůze bude zveřejněno. 11. Předseda předkládá členské schůzi podklady a materiály ke schválení. 12. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-ii o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil předsedovi družstva do jednoho měsíce od konání této členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky předsedovi. Článek 3 Představenstvo 1. Představenstvo jetří členné a je statutárním orgánem družstva. Tvoří ho předseda, místopředseda a člen, kteří jsou voleni na členské schůzi družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem, stanovami nebo členskou schůzí vyhrazeny jinému orgánu. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Představenstvo je povinno se sejít do 10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její předchozí výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Do působností představenstva náleží zejména: a) rozhodovat o nakládání s majetkem družstva mimo majetkové dispozice s nemovitostmi, ve kterých jsou byty nebo s byty, b) přijímat vnitřní předpisy družstva a rozhodovat o vnitřní organizaci družstva, c) rozhodovat o přijímání nových členů a skončení členského poměru, jakož i o přijímání pracovníků družstva a o rozvazování pracovního poměru, d) schvalovat svůj jednací řád, e) rozhodovat o náhradách škody, f) projednávat návrhy na rozdělení zisku nebo na způsobu úhrady případné ztráty družstva,

13 g) projednávat výsledky kontrol prováděných kontrolní komisí a přijímat opatření k odstranění nedostatků, h) dbát na dodržování právních předpisů při činnosti družstva, i) projednávat návrhy tvorby a použití zdrojů družstva, j) přijímat veškeré další rozhodnutí související s řízením a organizováním činnosti družstva, pokud rozhodnutí podle zákona nebo stanov nespadá do působností členské schůze. 5. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Článek 4 Předseda představenstva 1. předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva. 2. Předseda představenstva organizuje a řídí činnost družstva, která je dle zákona nebo stanov vymezena představenstvu. 3. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda představenstva nebo předsedou písemně pověřený člen představenstva. Zastupování v době nepřítomnosti jednotlivých členů představenstva se řídí organizačním řádem. Článek 5 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise se zřizuje za účelem kontroly veškeré činnosti družstva a dále k projednání stížností členů družstva. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo na způsobu úhrady ztráty družstva. Na nedostatky, které zjistí kontrolní komise v činnosti družstva upozorňuje představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. Pokud představenstvo ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. Za svou činnost odpovídá členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy, místopředsedy a člena, kteří jsou voleni členskou schůzí. 3. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v souladu s organizačním řádem. 4. Předseda řídí a organizuje práci kontrolní komise, zajišťuje a sleduje plnění usnesení komise. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se schůze představenstva s hlasem poradním. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tří měsíce. 6. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. 7. Zprávy o své činnosti předkládá kontrolní komise členské schůzi. 8. Členství v kontrolní komisí je neslučitelné s členstvím v představenstvu družstva. Článek6 Zastupování družstva a podepisování za družstvo 1. Statutárním orgánem je představenstvo. Za družstvo jedná a podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva jedná a podepisuje za družstvo předsedou písemně pověřený člen představenstva, který je zapsán v obchodním rejstříku. 2. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, přičemž alespoň jeden z podpisů náleží předsedovi představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedovi představenstva. Článek 7 Pomocné orgány

14 1. K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. Ten také určuje úkoly pomocných orgánů. 2. Členy pomocných orgánů mohou být i nečlenové družstva. (Správce nemovitostí, účetní servis aj. ). Článek 8 Společná ustanovení k Části třetí 1. Funkční období představenstva a kontrolní komise činí 3 roky. 2. Pokud obchodní zákoník nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů. 3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. která dosáhla věku 18 - ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Za bezúhonnou se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, nebo jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání družstva. Překážkou provozování živnosti je prohlášení konkursu na majetek, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a rovněž doba tří let poté, co soud zrušil konkurs proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. 4. Za výkon funkce má předseda a členové představenstva nárok na funkční odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva. 5. Členská schůze projednává odvolání proti rozhodnutí představenstva. Usnesení členské schůze může být zrušeno soudem za podmínek stanovených zákonem. 6. Pro výkon pracovních činností může družstvo přijímat zaměstnance, přičemž rozhodování v těchto otázkách přísluší předsedovi družstva. 7. Pro účely naplnění některých článků a bodů stanov budou vydávány členskou schůzí směrnice: a) Spisový řád, b) jednací řád, c) Podrobné směrnice o rozsahu oprav a údržby hrazených s fondu oprav družstva, 8. Jednání orgánů družstva: a) orgány družstva jednají dle své pravomoci a působnosti o záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání, popř. o záležitostech, na jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl, b) z jednání kolektivních orgánů družstva se pořizují zápisy, které musí obsahovat datum a místo konání schůze (zasedání), informaci o zápisu ze schůze či zasedání kterého orgánů družstva se jedná, program jednání, přijaté usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů orgánů, kteří

15 požádali o jejich zaprotokolování, seznam účastníků s jejich podpisy a seznam podkladů. Podrobnosti stanoví jednací řád družstva, c) zápisy podepisuje ten člen orgánu družstva, který jeho jednání řídil a zapisovatelé zvoleni před jednáním orgánu, d) výsledky jednání orgánů družstva, především členské schůze jsou zveřejňovány vyvěšením zápisů z jednání na vývěsce. e) každý člen má právo vyžádat si k nahlédnutí zápisy orgánů družstva včetně jeho příloh. ČÁST ČTVRTÁ Nájem HLAVA I Nájem bytové jednotky Článek 1 Vznik nájmu 1. Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel (družstvo) přenechává nájemci za nájemné byt do užívání. Není-Ii doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Člen má právo a povinnost uzavřít nájemní smlouvu k bytové jednotce, která mu byla přidělena na základě rozhodnutí o přidělení bytu. 3. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytové jednotky, rozsah užívání, výši nájemného a výši úhrady za plnění spojené s užíváním bytu a způsob jejich výpočtu. Tyto podmínky jsou splněny i v případě, že jsou obsaženy v jiném dokumentu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva musí mimo jiné obsahovat i popis příslušenství a popis stavu jednotky. Článek 2 Práva a povinnosti z nájmu 1. Spolu s nájemcem mohou bytové jednotky užívat i další osoby podle rozhodnutí nájemce jednotky. 2. Nájemce jednotky je povinen ohlásit předsedovi družstva všechny osoby, které užívají spolu s ním jednotku po delší dobu než 1 měsíc.. 3. Nájemce jednotky je povinen po předchozím oznámení umožnit předsedovi družstva zjistit technický stav jednotky a pověřeným pracovníkům družstva umožnit přístup k odpočtu měřidla, případně přístup k instalaci nových. 4. Nájemce jednotky je povinen umožnit provedení úprava oprav i akutních, nejen těch, které jsou v plánu družstva.

16 5. Nájemce jednotky je povinen dodržovat domovní řád. Článek 3 Zánik nájmu 1. Nájem jednotky zaniká: a) zánikem členství nájemce b) písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem jednotky ke dni stanoveném v dohodě c) písemnou výpovědí nájemce jednotky, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit d) uplynutím doby v případě, že nájem byl sjednán na dobu určitou Článek 4 Podnájem 1. Pronajatou jednotku nebo její část lze přenechat jiné osobě do podnájmu jen na základě písemné smlouvy. 2. Smlouva o podnájmu musí být uzavřena vždy jen na dobu určitou, nejdéle však na 1/2 roku. Smlouva je neplatná bez písemného souhlasu předsedy družstva. 3. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. Článek 5 Výměna bytu 1. Dohoda o výměně bytu musí mít písemnou formu a musí být úředně ověřena. 2. Dohoda o výměně bytu podléhá písemnému souhlasu předsedy družstva. Předseda družstva je povinen sdělit své stanovisko do 15-ti dnů od doručení žádosti. 3. Dohodou o výměně bytu se členem družstva se na nového nájemce současně převádějí členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu. Článek 6 Nájemné a úhrada nákladů 1. Nájemce je povinen platit nájemné za užívání jednotky ve výši skutečných nákladů družstvem vynaložených na splátky kupní ceny domu, jeho provoz a správu, ve lhůtách stanovených nájemní

17 smlouvou, jejími přílohami a těmito stanovami. 2. Nájemné a záloha služby se platí měsíčně, nejpozději do 28. dne běžného měsíce. Rozdíl mezi zálohou na služby a skutečnými náklady za kalendářní rok vyúčtuje družstvo s nájemcem nejpozději do 30-ti dnů po schválení účetní závěrky členskou schůzí. Vyúčtování tepla a teplé vody proběhne samostatně do 30-ti dnů po vyúčtování dodavatelem. 3. V této lhůtě uhradí družstvo členu vyúčtováním zjištěný přeplatek a ve stejné lhůtě je člen povinen družstvu uhradit vyúčtováním zjištěný nedoplatek. 4. Nezaplatí-Ii nájemce předepsané platby v termínu, je povinen uhradit navíc poplatek z prodlení, a to ve výši stanoveným zvláštním předpisem, z dlužné částky za každý započatý měsíc, zaokrouhleně nahoru na desítky korun. 5. Výši nájemného uvedeného ve výměru určí členská schůze družstva pro následný rok s přihlédnutím k výši příspěvku do fondu družstva, splátek kupní ceny domu, nákladů na služby a správu a dalších skutečností ovlivňujících hospodaření družstva. Článek 7 Opravy a úpravy 1. Drobné opravy a veškeré opravy, které nejsou uvedeny v Části páté čl.4 v bytové jednotce související s jejím užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Vymezení pojmu drobné opravy je upraveno zvláštním předpisem. Družstvo hradí z fondu oprav opravy uvedené v Části páté čl Členská schůze stanoví pravidla pro provádění některých oprav nebo úprav v jednotce (např. jednotný vzhled oken, balkonů, omítek a podobně). 3. Nepostará-Ii se nájemce o běžnou údržbu jednotky a včasné provedení oprav má družstvo právo učinit tak na svůj náklad a současně od nájemce požadovat náhradu. 4. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil na společných částech domu sám nebo osoby, které s ním jednotku užívají. 5. Nájemce je povinen oznámit předsedovi potřebu těch oprav, které se týkají jím užívané jednotky, a to bez zbytečného odkladu. Při porušení těchto povinností mu může družstvo předepsat k úhradě škodu, která takto vznikla. 6. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy, ani jinak podstatnou změnu v jednotce i mimo ni bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. 7. Souhlas členské schůze nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů.

18 8. Změna účelu užívání jednotky nebo její části podléhá zvláštním předpisům a je možná pouze se souhlasem členské schůze. HLAVA II. Nájemné nebytového prostoru Článek 1 Obecná ustanovení Veškeré vztahy v této oblasti se řídí zákonem Č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a platnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. HLAVA III. Vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnictví domu Článek 1 Vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnictví domu 1. Zákonem o vlastnictví bytů vzniká možnost volného prodeje a koupě bytů, garáží a nebytových prostor a dojde tak ke změně vlastnických vztahů. 2. Spoluvlastnictví domu představované spoluvlastnickým podílem na společných částech domu včetně pozemku a vlastnictvím bytové jednotky vzniká prohlášením vlastníka budovy a převodem první jednotky. Prohlášení musí mít písemnou formu a musí být o něm učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí. 3. Prohlášení vlastníka lze učinit nejdříve po zaplacení celé kupní ceny domu. 4. Bytovou jednotku ve vlastnictví družstva, pro jejíž užívání je uzavřena platná nájemní smlouva se členem družstva, lze převést jen do vlastnictví nájemce - člena družstva 5. Při realizaci převodu vlastnictví bytových jednotek a spoluvlastnictví společných prostor bude družstvo postupovat podle platných právních předpisů a jejich doplňků.

19 6. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky musí kromě obecných náležitostí ustanovení obč. zákoníku obsahovat. i náležitosti taxativně stanovené v 6 zák. Č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. 7. Správu, provoz a opravy společných částí domu zajišťuje správce domu. ČÁST PÁTÁ Hospodaření družstva Článek 1 Financováni činnosti družstva 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných hospodařením s byty, případně nebytovými prostory nebo z jiných zdrojů. 2. Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření tyto fondy: a) fond základního kapitálu, b) nedělitelný fond, c) rezervu na opravy a údržbu, d) základní fond bytového hospodářství, Článek 2 Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je při jeho založení tvořen členskými vklady, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní kapitál činí při založení družstva ,-Kč (slovy padesátšesttisíc korun českých). 2. Výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku ,- Kč. Kapitál se zvyšuje, respektive snižuje přijetím nových členů nebo skončením členství v družstvu. 3. Zapisovaný základní kapitál je ,- Kč. Článek 3 Nedělitelný fond 1. Družstvo vytváří při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu,

20 tj ,- Kč a to tak, že každý zakládající člen složil k rukám správce vkladu příslušnou částku na něj připadající, když souhrn jednotlivých částek činí nedělitelný fond. 2. Nedělitelný fond se doplňuje každým rokem nejméně o 10% čistého zisku a to do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného kapitálu, tj ,- Kč. 3. Nedělitelný fond se v případě likvidace družstva použije na úhradu případných ztrát a pokud by nebyly, stane se součástí likvidačního zůstatku a podle návrhu se rozdělí mezi členy družstva. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. 4. Nedělitelný fond se nesmí.použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 5. Nedělitelný fond lze použít na úhradu ztráty družstva a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření družstva. Článek 4 Fond na opravy a údržbu 1. Fond se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů příspěvkem, který je součástí nájemného. 2. Fond se rozpouští ve výši účtovaných nákladů na opravy a údržbu domu. Opravy a údržby hrazené z Fondu oprav družstva jsou zejména: a) základy a střecha, b) obvodové zdi včetně zábradlí a okapových plechů, c) společné prostory včetně výtahů, d) elektrické rozvody až po měřič bytové jednotky, e) vodoinstalační rozvody až po ventil před měřičem bytové jednotky, f) kanalizační rozvody, g) plynové rozvody, h) rozvody ústředního topení, i) rozvody televizních a rozhlasových signálů, j) případy vis maior - zejména následky živelných pohrom, posuvů půdy, poruchy způsobené tektonickou činností a jiné případy přesahující pojem náhod v běžném smyslu. 3. Specifikace bude provedena ve Směrnici družstva, 4. Nevyčerpatelná rezerva se převádí do následujícího roku.

21 Článek 5 Základní fond bytového hospodářství 1. Základní fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku bytového hospodářství. 2. Základní fond bytového hospodářství lze použit na úhradu ztráty bytového hospodářství. Článek 6 Finanční hospodaření Zásady finančního hospodaření družstva se řídí obecně závaznými právními předpisy. Článek 7 Účetní závěrka a výkaznictví, účetní rok 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s ní navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrad ztrát k nahlédnutí. Předseda družstva zabezpečí vypracováni výroční zprávy o hospodaření družstva 2. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů. 3. Družstvo zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. 4. Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince. 5. První účetní rok družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí dnem téhož roku. 6. Účetnictví se vede za družstvo jako celek. Článek 8 Odpovědnost za hospodaření 1. Družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové družstva ručí za závazky družstva pouze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách. 2. Stát ani jiná právnická osoba neručí za závazky družstva a družstvo neručí za závazky státu nebo jiných právnických osob, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo. Článek 9 Použití zisku, úhrada ztráty družstva

22 1. Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí členské schůze. 2. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze: - z nedělitelného fondu, - rozvržení na členy dle stanov, - kombinací výše uvedených způsobů. ČÁST ŠESTÁ Zánik družstva Článek 1 Podmínky zániku 1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popřípadě dnem, kdy toto usnesení bylo přijato (rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem), b) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní mocí, c) usnesením členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení popř. dnem, kdy toto usnesení bylo přijato, d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, Článek 2 Likvidace Případná likvidace družstva se provede podle obchodního zákoníku popř. podle zvláštního zákona, stanoví-ii jiný způsob likvidace. ČÁST SEDMÁ Článek 1 Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Pro úpravu právních vztahů družstva, jeho členů, hospodářství s majetkem družstva a jeho členů a všech dalších postupů, pokud vycházejí ze zákona a nebyly v těchto stanovách uvedeny, použijí se

23 příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku včetně jejich prováděcích předpisů, jakož i zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví. 2. Další změny jsou možné pouze písemných dodatkem po předchozím schválení členskou schůzí družstva. Článek 2 Platnost a účinnost Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí a účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku.

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více