1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU"

Transkript

1

2 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní zatížení je nárůst dopravy na objízdné trase v ul. B. Němcové eliminován tím, že výstavba bude probíhat po polovinách a doprava směr centrum Rožnov bude vedena stále po Lidické třídě. Do ul.b. Němcové tedy přibyde osobní doprava ve směru Rožnov centrum a nákladní doprava do 6t v obou směrech. MHD jezdí v obou směrech po Lidické třídě. Doprava nad 6t je navedena na objízdnou trasu po silnici I/3 na MÚK Boršov a přes Včelnou zpět do Rožnova. Výstavba a vedení objízdných tras leží ve velice exponované části města. Jde zejména o zdravotnická zařízení (Nemocnice, poliklinika Jih) a školská zařízení (ZŠ Grünwaldowa, ZŠ Matice Školské, mateřské školy). Je proto nanejvýš vhodné směřovat výstavbu na dobu letních prázdnin. Odpadne velká část dopravy vznikající přepravou žáků do škol a rovněž je možno uvažovat s prázdninovým jízdním řádem MHD. Během výstavby v úseku Mánesova a Matice školské bude vhodné zvážit možnost objízdné trasy přes Modrý most a Havlíčkovu kolonii do Čechovy ulice. Osobní vozidla ze směru Rožnov Nádraží tak nebudou zatěžovat ul. B. Němcové. Při pokládce obrusné vrstvy je třeba uzavřít celý profil komunikace. Předpokládá se provádění o víkendech, kdy je menší provoz individuální dopravy i MHD (T-bus je možno nahradit autobusy a vést obousměrně po objízdné trase), dále je uzavřená poliklinika Jih. V dostatečném předstihu je třeba informovat všechny relevantní podniky, kterých se dotkne omezení provozu s ohledem na možné předzásobení. Veškeré přechodné dopravní značení v rámci staveniště i dopravní značení objízdných tras v jednotlivých etapách výstavby zahrnuje SO111 DIO po dobu stavby-viz tabulka v příloze této zprávy. Grafické zpracování viz příl. D2 Situace DIO a dočasné dopravní značení. Organizace provozu při provádění stavby a návrh objízdných tras pro jednotlivé druhy dopravy byl projednán na výrobních výborech za účasti Policie ČR DI Č. Budějovice, Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Č. Budějovice, Dopravního podniku města Č. Budějovice, ČSAD Jihotrans, autobusová doprava, a jejich požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace (viz Záznamy z jednání v příl. E3 Doklady.) 2 VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ Vzhledem délce opravované ulice a rozsahu stavebních prací lze předpokládat, že doba trvání stavby bude maximálně dva měsíce. Předpoklad realizace stavby je ve 2.polovině roku Termíny zahájení a ukončení budou upřesněny ve vazbě na další ostatní probíhající nebo připravované akce. Rámcový návrh postupu prací: vytýčení tras stávajících inženýrských sítí dle potřeby v místě příčných přechodů inž. sítí nebo možné kolize při opravě vpustí osazení dočasného dopravního značení DIO frézování vozovky po etapách- při omezení veřejného provozu výšková úprava poklopů kanalizačních šachet a povrchových znaků inž.sítí pokládání obrusné vrstvy vozovky za úplné uzavírky obnova dopravního značení zrušení dočasného dopravního značení DIO PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice Strana: 1

3 Provádění prací je rozvrženo do 6 etap viz příl.d2: 1.etapa úsek Mánesova Matice školské, frézování za částečně omezeného provozu-fáze A,B C -předpokládaná doba 2 týdny 2.etapa- úsek Mánesova Matice školské, pokládka nové obrusné vrstvy za úplné uzavírky -předpokládaná doba 2 dny (So, Ne) 3.etapa úsek Matice školské-nám.jiřího z Poděbrad, frézování za částečně omezeného provozufáze A,B C -předpokládaná doba 3 týdny 4.etapa -úsek Matice školské-nám.jiřího z Poděbrad, pokládka nové obrusné vrstvy za úplné uzavírky -předpokládaná doba 2 x 2 dny (So, Ne) 5.etapa -křižovatka Lidická-L.M.Pařízka na nám.jiřího z Poděbrad, polovina křižovatky, frézování a nová obrusná vrstva, částečné místní omezení provozu -předpokládaná doba 2 dny (So, Ne) 6.etapa -křižovatka Lidická-L.M.Pařízka na nám.jiřího z Poděbrad, polovina křižovatky, frézování a nová obrusná vrstva, částečné místní omezení provozu -předpokládaná doba 2 dny (So, Ne) V prostoru stavby nebudou zřizovány žádné skládky materiálu. Frézovaný materiál (50%) bude odvezen na skládku SÚS v Plané u Č. Budějovic, zbývající množství si odkoupí vybraný zhotovitel k dalšímu zpracování na obalovně k přípravě asfaltových směsí. Materiály budou dodávány na staveniště přímo k zabudování do stavby, bez meziskládky. Přesun asfaltových směsí na staveniště bude po Mánesově ulici a po Lidické ulici. Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram výstavby tak, aby práce na sebe plynule navazovaly. Zhotovitel stavby bude těsně spolupracovat při tvorbě harmonogramu prací s pracovníky Policie ČR DI České Budějovice a MM Č.Budějovice odbor dopravy a silničního hospodářství. 3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OSTATNÍ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odpady během výstavby Původcem odpadů ze stavby silnice bude zhotovitel, který bude stavbu realizovat. Ve fázi zpracování DOS není znám, bude určen výběrovým řízením. Zhotovitel pak bude zodpovídat za nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Další předpisy: Zákon č. 106/2005 (úplné znění zákona č. 185/2001 Sb.) PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice Strana: 2

4 Prováděcí vyhláška MŽP č. 381 Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů ze Prováděcí vyhláška MŽP č. 383 O podrobnostech nakládání s odpady ze Prováděcí vyhláška MŽP č. 384 O nakládání s polychlorovanými bifenyly ( PCB ) ze TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě PK ze dne Metodický pokyn - Evidence vozovek silnic s dehtovými pojivy z Zhotovitel stavby bude třídit jednotlivé druhy odpadů a separátně je skladovat, včetně jejich evidence a to jak vzniklých tak využitých či zneškodněných. Tato evidence bude předložena ke kolaudaci. Vliv na životní prostředí Provádění stavby bude mít vliv na okolí jednak zvýšenou prašností, zvýšeným hlukem a omezeným pohybem po přilehlých komunikacích. Hlavními zdroji hluku a prašnosti bude pohyb nákladních automobilů dopravujících materiál na stavbu a odvážejících frézovaný materiál a odpady a dále činnost pracovních strojů. Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat v zastavěném území, je nutné omezit zatížení hlukem a dalšími negativními vlivy ze stavební činnosti na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel provede opatření na neprodlené odstranění znečištění navazujících komunikací a zajištění bezpečnosti silničního provozu. Zvýšená prašnost bude eliminována v suchých obdobích kropením. K příjezdu na staveniště bude využívat pouze schválené dopravní trasy. 4 POPIS STAVENIŠTĚ Staveniště se nachází v zástavbě města České Budějovice. Silnice III/00354 ul. Lidická a silnice III/15529 ul. L. M. Pařízka jsou součástí komunikačního systému města. Náplní stavby je oprava obrusné vrstvy silnice III/00354 (ul. Lidická) v úseku od křižovatky se silnicí II/156 (ul. Mánesova) po nám. Jiřího z Poděbrad včetně křižovatky se silnicí III/15529 (ul.l.m. Pařízka), v rozsahu vyznačeném na situaci stavby viz příl. C2. Délka opravy povrchu silnice III/00354 je 870,5 m, oprava povrchu silnice III/15529 (jednoho jízdního pruhu) je v délce 20 m. Oprava povrchu se předpokládá v celkové ploše cca m 2. Předmětem stavby je oprava obrusné vrstvy ve stávajícím stavebním šířkovém uspořádání komunikace. Stavební úpravy chodníků a obrubníků nejsou předmětem této stavby. Proto jsou ustanovení Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb aplikována pouze ve vztahu k zajištění bezpečnosti pohybu osob v průběhu provádění stavby za provozu na stávající komunikaci. Požadavky na dodržení bezpečnostních předpisů při stavbě jsou zpracovány v příl. D 3 Plán BOZP. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob a to na náklady zhotovitele. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice Strana: 3

5 ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. V místech lokálních prací (např. výšková úprava vpustí) bude ohrazení provedeno pomocí oplocení. Z provozních a technologických důvodů budou práce při frézování vozovky zajištěny pomocí střežení. Zejména při frézování v těsné blízkosti chodníků je nutné organizovat pohyb chodců. Proto je nezbytné, vyčlenit potřebný počet (min. 2) proškolených pracovníků, kteří budou pohyb chodců usměrňovat a střežit. 5 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Podmínky pro provádění stavby a požadavky na dodržení bezpečnostních předpisů při stavbě jsou podrobně zpracovány v příl. D 3 Plán BOZP. Kontrolu dodržování těchto předpisů bude provádět koordinátor BOZP pověřený investorem stavby nebo jiná osoba určená investorem. 5.1 Frézovací práce Frézovací práce budou probíhat za za plného provozu MHD, částečného provozu automobilů, a plného provozu chodců. Během prací bude provoz etapově usměrňován. Protože provoz bude probíhat v těsné blízkosti prací, je nutné v maximální možné míře dodržovat bezpečnost všech účastníků provozu včetně chodců. V celém úseku je MHD zajišťována trolejbusy, které jsou napájeny trakčním vedením 750 V, které je umístěno 5,0-5,5 m nad vozovkou. V rámci etapizace provozu bude přemisťováno (posunováno) i trakční vedení. Díky tomu nebude v žádné etapě trakční vedení přímo nad silniční frézou. Nicméně z důvodu ochranného pásma trakčního vedení nesmí být horní hrana nakládacího dopravníku výše, než 4,5 m! 5.2 Zemní práce Příprava před zahájením zemních prací Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. Zajištění výkopových prací Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice Strana: 4

6 než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle předchozího bodu včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být ztížen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 5.3 Zajištění přístupů V průběhu výstavby bude nutné zajistit a umožnit přístupy na pozemky a k nemovitostem v okolí staveniště. Tomu bude třeba přizpůsobit postup prací v konkrétních případech. Jedná se zejména o veškeré přilehlé obytné domy i provozovny z hlediska vlastního přístupu jejich obyvatel a zaměstnanců, případné možnosti dosahu vozidel resp. pracovníků záchranné služby, hasičů a zajištění stálé nutnosti svozu domovního odpadu. V jednotlivých případech bude přístup řešen podle konkrétního postupu výstavby. Vypracoval: Ing. Zdeněk Trávníček Datum: srpen 2011 Aktualizace: červen 2012 Příloha: Přehled dočasného dopravního značení PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice Strana: 5

7 Stavba : Č. Budějovice, oprava silnice III/00354 ul.lidická v úseku od křižovatky se silnicí II/156 ul. Stupeň : DOS/PDPS SO 111 DIO po dobu stavby PŘEHLED DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ značka 1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa 6.etapa 2 týdny 2 dny (So,Ne) 3 týdny 2x2dny(So,Ne) 2 dny (So,Ne) 2 dny (So,Ne) celkem potřeba značka sloupek značka sloupek značka sloupek značka sloupek značka sloupek značka sloupek značka sloupek ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks A A15 +B20a na tabuli B B B4 B24a B24b B B C2f C3a C4c IP4b IP10a IP10b IP18b 3 6 IP IS10b IS11a se symboly dle situace IS11b IS11c IJ4a IJ4b E3a E E8a,E8c E E13 text E13 text E13 text Z Z4a + * souprava výstražných světel - 3 ks 2 kpl 2 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl 3 kpl 4 kpl Z4a + (á 10 m) Z5b oboustranné vodící práh 320 m 520 m 520 m VDZ žlutá folie 90 m 80 m 200 m * Z4a + světelně signalizační soustava + Z4a vč.podstavce 103 Text 1: MIMO VOZIDEL STAVBY Text 2: MIMO VOZIDEL STAVBY, MHD A VAD Text 3: PŘÍJEZD K PIVOVARU POVOLEN

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika Číslo zakázky 13 0615z 051 H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Rejštejn oprava povodňových škod Praha, srpen 2013 Název zakázky: Rejštejn oprava povodňových škod Číslo zakázky:

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více