zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků"

Transkript

1 Město Karlovy Vary 269/010 odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Forma prodeje: výběrové řízení obálkovou metodou (viz podmínky výběrového řízení dále) Pozemek p.č. 129 o výměře m2, pozemek p.č. 134/21 o výměře 1743 m2 a pozemek p.č.474/1 o výměře 461 m2 v katastrálním území Doubí u Karlových Var, obec a okres Karlovy Vary za účelem výstavby dle podmínek Odboru rozvoje a urbanismu, úřadu územního plánování a stavebního úřadu Karlovy Vary. Popis: Pozemky se nachází v lokalitě U Tunelu v Doubí. Jsou neudržované, zarostlé nálety. S vysokými náklady na vybudování inženýrských sítí. Podmínky prodeje: minimální nabídková cena činí Kč ,-- nabídky v tomto výběrovém řízení budou posuzovány s kritérii pro výběr kupujícího, 70% kupní cena, 30 % investiční záměr v podrobnostech viz podmínky výběrového řízení Bližší informace: V kanceláři č. dveří 202, II. patro, odbor majetku města Vyřizuje: Marcela Henclová, tel Termín zveřejnění: od do Zveřejnění záměru prodeje s podmínkami výběrového řízení včetně příloh je umístěno na elektronické vývěsce na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary Ing. Jan Choulík vedoucí odboru majetku města

2 Město Karlovy Vary odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích oznamuje podmínky výběrového řízení k pronájmu a následnému prodeji pozemků p.č. 129, 134/21 a 474/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var obec a okres Karlovy Vary za účelem výstavby Výběrovým řízením obálkovou metodou se rozumí postup, kdy zájemci o koupi uvedených nemovitostí činí své nabídky vyhlašovateli výběrového řízení písemnou nabídkou v zalepené obálce, kterouţto musí podat prostřednictvím podatelny vyhlašovatele, nebo prostřednictvím osoby oprávněné k provozování poštovních sluţeb, a to tak, aby tato nabídka byla doručena vyhlašovateli nejpozději poslední den zveřejnění tohoto oznámení, kdy účelem výběrového řízení je kvalifikovaný výběr osoby kupujícího k uzavření kupní smlouvy, jejímţ předmětem budou nemovitosti specifikované v článku 3. tohoto oznámení, konané na základě návrhu navrhovatelů, při němţ se Město Karlovy Vary (vyhlašovatel výběrového řízení) obrací na předem neurčený okruh osob s výzvou k podávání nabídek a při němţ osoba, která za stanovených podmínek učiní nejvýhodnější nabídku dle stanovených kritérií, za podmínek stanovených navrhovatelem a současně po získání souhlasu Zastupitelstva města Karlovy Vary (viz. článek 12. tohoto oznámení) získá právo a současně i povinnost uzavřít kupní smlouvu, jejímţ předmětem bude nemovitost specifikovaná v článku 3. tohoto oznámení. Tento postup můţe být vyhlašovatelem ukončen z důvodu, ţe nebyla učiněna ani nejniţší nabídka stanovená v tomto ohlášení. 1. Den a místo konání otevření obálek: obálky budou otevřeny na jednání Komise rady města Karlovy pro hospodaření s majetkem města. Doručené nabídky v tomto výběrovém řízení budou komisí posuzovány s kritérii pro výběr kupujícího, 70% kupní cena, 30% investiční záměr. 2. Navrhovatel: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: , DIČ: CZ Předmět výběrového řízení: Pozemek p.č. 129 o výměře m2, pozemek p.č. 134/21 o výměře 1743 m2 a pozemek p.č.474/1 o výměře 461 m2 v katastrálním území Doubí u Karlových Var, obec a okres Karlovy Vary 4. Popis předmětu výběrového řízení, jeho stavu a příslušenství: Pozemek 129 je v KN veden jako ostatní plocha, dobývací prostor, pozemek p.č. 134/21 je v KN veden jako orná půda a pozemek p.č. 474/1 je v KN veden jako ostatní plocha v katastrálním území Doubí u Karlových Var, obec a okres Karlovy Vary. Dle územního plánu se jedná o území bydlení čistého. Pozemky jsou určeny k výstavbě dle územního plánu. Vodovodní a kanalizační řad je nedostatečný s vysokými finančními náklady.

3 Podmínky prodeje a závazky: Kupující bere na vědomí, ţe se na předmětu prodeje nachází, nebo mohou nacházet, podzemní či nadzemní inţenýrské sítě a ţe při provádění zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.. 5. Úhrada nákladů spojených s přípravou nájmu a budoucího prodeje: Nájemce a kupující vedle kupní ceny uhradí téţ veškeré náklady spojené s přípravou prodeje, částku ve výši daně z převodu nemovitostí (ve výši z nabídnuté kupní ceny) a poplatky správního řízení o povolení vkladu. 6. Hodnota předmětu výběrového řízení: Hodnota předmětu výběrového řízení je cena obvyklá dle znaleckého posudku a činí Kč ,-- (slovy: Osmmilionůdvěstědvacetdvatisícpětset korun českých). Nejnižší nabídka: Nejniţší nabídka Kč ,-- (slovy: Osmmilionůdvěstědvacetdvatisícpětset korun českých). Nájemné po dobu výstavby bude činit 1. rok 1 % z nabídnuté kupní ceny 2. rok 5 % z nabídnuté kupní ceny 3. a další roky 7 % z nabídnuté kupní ceny 7. Jistota: Jistota činí ,- Kč (slovy: Devětsettisíc korun českých). Jistotu je moţno sloţit na účet Města Karlovy Vary u RAIFFEISEN BANK, a.s. č.ú.: /5500, variabilním symbolem je rodné číslo účastníka výběrového řízení, který je fyzickou osobou, resp. identifikační číslo účastníka výběrového řízení, který je právnickou osobou. Dokladem o sloţení jistoty je originál či úředně ověřená kopie dokladu o připsání jistoty na účet Města Karlovy Vary. 9. Termín pro složení jistoty: do Sloţenou jistotu vrátí Město Karlovy Vary účastníkovi, jenţ se nestal vítězem výběrového řízení, do třiceti dnů po skončení výběrového řízení (potvrzení vítěze kompetentním orgánem) převodem na účet účastníka. Jistota se následně u vítěze výběrového řízení započítá jako část kupní ceny. Vyhlašovatel má právo si ponechat plody (úroky) ze sloţené jistoty. 8. Průběh výběrového řízení: Účastníky výběrového řízení mohou být pouze osoby, které řádně a včas podaly závaznou nabídku v rámci výběrového řízení, která obsahuje všechny vyhlašovatelem výběrového řízení předepsané náleţitosti a sloţily řádně a včas jistotu způsobem uvedeným v článku 8. a v termínu dle článku 9. tohoto oznámení a její sloţení řádně prokáţí.

4 Účastníci výběrového řízení jsou dále povinni v termínu dle článku 9. (do ) předat Městu Karlovy Vary řádně podepsané písemné čestné prohlášení o tom, že nejsou osobami vyloučenými z výběrového řízení (viz. příloha č. 1 tohoto oznámení) a současně předat Městu Karlovy Vary řádně podepsanou smlouvu o podmínkách účasti ve výběrovém řízení, která jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto oznámení. Originál či úředně ověřenou kopii písemného dokladu o složení jistoty je účastník povinen předložit Městu Karlovy Vary či jím určené osobě ve stejném termínu. Řádně podepsaná smlouva o podmínkách účasti ve výběrovém řízení včetně čestného prohlášení a dokladu o složení jistoty musí být podána přes podatelnu na Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor majetku města, oddělení prodeje majetku. Tato smlouva musí být vložena v obálce, která obsahuje závaznou nabídku. Podaná obálka bude zalepena a označena: VŘ obálková metoda prodej pozemků p.č. 129,134/21 a 474/1 v k.ú. Doubí NEOTEVÍRAT NABÍDKA. Nabídka, která nebude obsahovat podepsanou smlouvu o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a současně podepsané čestné prohlášení o tom, že zájemce není osobou vyloučenou z výběrového řízení a současně doklad o složení jistoty bude komisí vyřazena. Osobami vyloučenými z výběrového řízení se pro účely této vyhlášky rozumí osoby, které nemohou nabývat vlastnictví k předmětu výběrového řízení, osoby, na jejichţ majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimţ byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebo ohledně jejichţ majetku byl podán návrh na vyrovnání dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a/nebo bylo rozhodnuto o jejich insolvenci, jejímţ předmětem je jejich úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), v platném znění, právnická osoba, která před datem konání výběrového řízení vstoupila do likvidace, či osoba, která je členem komise pro otvírání obálek. Výběrové řízení bude skončeno rozhodnutím zastupitelstva města o vítězi výběrového řízení, případně zrušením řízení, pokud nebude při výběrovém řízení učiněna ani nejniţší nabídka dle čl Úhrada ceny dosažené ve výběrovém řízení a splnění dalších podmínek Zastupitelstvo města Karlovy Vary projedná výsledky výběrového řízení nejpozději do devadesáti dnů ode dne otevření obálek a schválí vítěze výběrového řízení nebo výsledky výběrového řízení zruší. Kupní cenu dosaţenou ve výběrovém řízení nelze uhradit platební kartou, šekem, směnkou ani započtením pohledávek. Neuhrazením kterékoli části kupní ceny dosaţené v rámci výběrového řízení řádně a včas dochází ke zmaření výběrového řízení. Pokud vítěz výběrového řízení zmaří výběrové řízení nebo se vítězem výběrového řízení stane osoba vyloučená z výběrového řízení, náklady zmařeného výběrového řízení a náklady případného opakovaného výběrového řízení budou uhrazeny z jím sloţené jistoty. V případě, ţe jistota nebude postačovat k úhradě těchto nákladů, je předmětný účastník výběrového řízení povinen tyto náklady na výzvu Města Karlovy Vary doplatit, a to ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy. 10. Smlouva o nájmu a smlouva o smlouvě budoucí Vítěz výběrového řízení je povinen uzavřít smlouvu o nájmu a smlouvu o smlouvě budoucí jako nájemce a budoucí kupující s Městem Karlovy Vary nejpozději do devadesáti dnů ode dne doručení usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary, kterým bylo rozhodnuto, ţe s vítězem

5 výběrového řízení bude uzavřena smlouva nájemní a smlouva o smlouvě budoucí k předmětu výběrového řízení. V případě, ţe vítěz výběrového řízení neuzavře do devadesáti dnů ode dne doručení usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary, kterým bylo rozhodnuto, ţe s vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva k předmětu výběrového řízení, či nesplní podmínky pro uzavření smlouvy, zmaří tímto svým jednáním výběrové řízení, čímţ zaniká jeho oprávnění uzavřít smlouvu a současně je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % (slovy: Patnáct procent) z kupní ceny předmětu výběrového řízení dosaţené ve výběrovém řízení. 13. Kontaktní osoba: Marcela Henclová, telefon: , Výběrové řízení bude probíhat pouze a výlučně v českém jazyce, a proto jakákoli podání či jednání v rámci výběrového řízení či s výběrovým řízením související mohou být provedena pouze v českém jazyce. Město Karlovy Vary si vyhrazuje kdykoli výběrové řízení zrušit, a to aţ do okamţiku uzavření smlouvy. Jakákoli platba v rámci výběrového řízení a v procesu uzavření smlouvy, zejména pak platba kupní ceny a jistoty, bude povaţována za uhrazenou řádně a včas, pokud bude připsána na účet oprávněné strany nejpozději v den splatnosti. Nedílnou součást této vyhlášky tvoří jako přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení Vzor smlouvy o podmínkách účastni ve výběrovém řízení Přílohy je moţné vyzvednout osobně na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 2. patro, č. dv Zveřejnění záměru prodeje s podmínkami výběrového řízení včetně příloh je umístěno na elektronické vývěsce na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary V Karlových Varech, dne.

6 Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Obchodní společnost/obchodní název, IČ:, se sídlem:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, v oddíle, vloţka č., jednající: (dále jen účastník výběrového řízení ), tímto činí ve smyslu Podmínek výběrového řízení na nájem a budoucí prodej pozemků pč. 129, 134/21 a 474/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var obec a okres Karlovy Vary, ze dne následující Účastník výběrového řízení výslovně prohlašuje, ţe: č e s t n é p r o h l á š e n í. (i) (ii) (iii) (iv) (v) není osobou vyloučenou z výběrového řízení, tj. ţe není osobou, která nemůţe nabývat vlastnictví k předmětu výběrového řízení, nebo osobou, na jejíţ majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči níţ byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebo ohledně jejíhoţ majetku byl podán návrh na vyrovnání dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a/nebo bylo rozhodnuto o její insolvenci, jejímţ předmětem je její úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), v platném znění, právnická osoba, která před datem konání výběrového řízení vstoupila do likvidace, či osoba, která je členem komise pro otvírání obálek. není osobou, která nesplnila jakoukoli z podmínek stanovených v Podmínkách výběrového řízení na nájem a budoucí prodej pozemků pč. 129, 134/21 a 474/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var obec a okres Karlovy Vary, ze dne pro účastníka výběrového řízení; a je osobou, která má k dispozici dostatek finančních prostředků a je i jinak schopná řádně a včas splnit závazky, které jí vyplynou z případného vítězství ve výběrovém řízení vyhlášeném Městem Karlovy Vary; a není předluţena či neschopna plnit své splatné závazky; případným převzetím závazku k uzavření smluv k předmětu výběrového řízení a/nebo uzavřením smluv k předmětu výběrového řízení : - neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky; - neporuší soudní rozhodnutí soudů v České republice či kdekoli v zahraničí; - nebude mít za následek porušení společenské smlouvy, zakladatelské listiny, stanov či jiného korporátního dokumentu účastníka výběrového řízení; - neporuší jakýkoli obecně závazný právní předpis. V Karlových Varech dne:

7 Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Pan (í), IČ/RČ:, místo podnikání/trvale bytem: dále jen účastník výběrového řízení ), tímto činí ve smyslu Podmínek výběrového řízení na nájem a budoucí prodej pozemků p.č. 129, 134/21 a 474/1v k.ú. Doubí u Karlových Var obec a okres Karlovy Vary, ze dne následující Účastník výběrového řízení výslovně prohlašuje, ţe: (i) č e s t n é p r o h l á š e n í. není osobou vyloučenou z výběrového řízení, tj. ţe není osobou, která nemůţe nabývat vlastnictví k předmětu výběrového řízení, nebo osobou, na jejíţ majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči níţ byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebo ohledně jejíhoţ majetku byl podán návrh na vyrovnání dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a/nebo bylo rozhodnuto o jejich insolvenci, jejímţ předmětem je jejich úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), v platném znění, právnická osoba, která před datem konání výběrového řízení vstoupila do likvidace, či osoba, která je členem komise pro otvírání obálek; a (ii) (iii) (iv) (v) není osobou, která nesplnila jakoukoli z podmínek stanovených v Podmínkách výběrového řízení na nájem a budoucí prodej pozemků p.č. 129, 134/21 a 474/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var obec a okres Karlovy Vary, ze dne pro účastníka výběrového řízení; a je osobou, která má k dispozici dostatek finančních prostředků a je i jinak schopná řádně a včas splnit závazky, které jí vyplynou z případného vítězství ve výběrovém řízení vyhlášeném Městem Karlovy Vary; a není předluţena či neschopna plnit své splatné závazky; případným převzetím závazku k uzavření smluv k předmětu výběrového řízení a/nebo uzavřením smluv k předmětu výběrového řízení : - neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky; - neporuší soudní rozhodnutí soudů v České republice či kdekoli v zahraničí; - nebude mít za následek porušení společenské smlouvy, zakladatelské listiny, stanov či jiného korporátního dokumentu účastníka výběrového řízení; - neporuší jakýkoli obecně závazný právní předpis. V Karlových Varech dne:

8 NÍŢE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Město Karlovy Vary Moskevská 21, Karlovy Vary IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: číslo účtu: /0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města na základě plné moci ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne na straně jedné jako město (dále jen město ) a Telefon: IČ/RČ: se sídlem/místem podnikání/trvale bytem:, PSČ: bankovní spojení: číslo účtu: vedený u jednající: na straně druhé jako zájemce (dále jen zájemce ) VZHLEDEM K TOMU, ŢE: A. Město vyhlásilo výběrové řízení na nájem a následný prodej pozemků p.č. 129, 134/21 a 474/1 v katastrálním území Doubí u Karlových Var, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, formou výběrového řízení (VŘ) obálkovou metodou; a B. Zájemce má zájem účastnit se jako zájemce na výběrovém řízení specifikovaném v bodě A) úvodních ustanovení této smlouvy; a C. Zájemce je připraven v plném rozsahu splnit podmínky výběrového řízení specifikované v této smlouvě a dokumentech o vyhlášení vývěrového řízení; a D. Rada města Karlovy Vary schválila zveřejnění záměru prodeje dle bodu A) úvodních ustanovení této smlouvy na svém jednání konaném dne v bodě č. 52 jednání. dohodly se smluvní strany dle 262 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření této SMLOUVY O PODMÍNKÁCH ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ I Zájemce výslovně prohlašuje, ţe se seznámil se všemi podmínkami pro uskutečnění výběrového řízení vyhlášeného od do jehoţ předmětem je nájem a budoucí prodej pozemků p.č. 129, 134/21 a 474/1 v katastrálním území Doubí u Karlových Var, obec a okres Karlovy Vary, (dále jen Předmět výběrového řízení"), tyto

9 bere na vědomí a zavazuje se jimi řídit. Podmínky výběrového řízení tvoří přílohu č.1 této Smlouvy Zájemce se zavazuje splnit řádně a včas všechny podmínky a závazky vyplývající zájemci z výběrového řízení specifikovaného v článku I. odst této smlouvy a/nebo současně z této smlouvy a/nebo závazky s tímto výběrovým řízením související. II Zájemce se zavazuje, ve smyslu podmínek výběrového řízení, vyhlášeného dne na prodej Předmětu výběrového řízení, uhradit jako jistotu pro účast ve výběrovém řízení na účet města č /5500 vedený u RAIFFEISEN BANK a.s., variabilní symbol rodné číslo nebo identifikační číslo, částku ,-Kč (slovy: Devětsettisíc korun českých,) a to formou bankovního převodu. Variabilním symbolem bude rodné číslo zájemce, pokud se jedná o fyzickou osobu, nebo identifikační číslo zájemce, pokud se jedná o právnickou osobu. III Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, ţe v případě porušení závazku zájemce vyplývajícího z ustanovení článku II. odst této smlouvy, je Město Karlovy Vary oprávněno uplatnit ve smyslu ustanovení 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 15% (slovy: Patnáct procent) z kupní ceny předmětu výběrového řízení dosaţené ve výběrovém řízení Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dní od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné smluvní strany, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. IV Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou Aniţ by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, ţe oznámení bylo řádně doručené: V. (i) při doručování osobně: - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo - dnem, v němţ bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, - dnem, kdy bylo doručováno příjemci a tento odmítl listovní zásilku převzít, a to i přesto, ţe se v místě doručení nezdrţuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku V. odst. 5.1., resp. odst této smlouvy. (ii) při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb: - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, ţe se v místě doručení nezdrţuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku V. odst. 5.1., resp. odst této smlouvy Ke dni podpisu této dohody je:

10 (a) adresou pro doručování městu: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: (b) adresou pro doručování zájemci: adresa uvedená v záhlaví této smlouvy jako sídlo či místo podnikání či trvalý pobyt Smluvní strany se dohodly, ţe v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předá druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění tohoto závazku se za řádnou adresu pro doručování povaţuje vţdy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami Městu lze řádně doručovat pouze v pracovních dnech a jim příslušejících úředních hodinách Magistrátu města Karlovy Vary, jinak nelze povaţovat úkon směřující k doručení za řádné doručení dle této smlouvy. VI. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení Smluvní strany se dohodly, ţe pokud k datu příslušné splatnosti nebude zájemcem uhrazen jakýkoliv splatný závazek (dluţná částka) podle této smlouvy v plné výši, bude kaţdé následující peněţní plnění ze strany zájemce pouţito městem k úhradě (a to i částečné) dluţné částky v pořadí podle rozhodnutí města, a to buď: (a) (b) (c) k úhradě splatného úroku z prodlení, nebo k úhradě splatných smluvních sankcí, nebo k úhradě splatné kupní ceny Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, či s předstihem nejméně čtrnácti dnů sděleno povinné straně jinak (jiné bankovní spojení atd.), jsou veškeré platby kupní ceny či její části,úhrady nákladů, smluvních pokut a dalších plateb prováděny na účty smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy, a to v korunách českých Smluvní strany se dohodly na tom, ţe jakákoliv peněţitá plnění dle smlouvy (včetně úhrad kupní ceny) jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti Smlouva se řídí právním řádem České republiky V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vţdy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice Smluvní strany se zavazují: (a) (b) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy; vyvinout potřebnou součinnost k plnění smlouvy Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část

11 (a) bude neplatné či nevynutitelné; (b) stane se neplatným či nevynutitelným; (c) bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem; tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí Změny smlouvy jsou moţné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran na téţe listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy. VII. Závěrečná ustanovení 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamţikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichţ zájemce obdrţí jeden stejnopis a město jeden stejnopis Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, ţe u právních úkonů obsaţených v tomto dodatku byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, ţe si smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, ţe smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, coţ stvrzují podpisem svým nebo svého oprávněného zástupce. V Karlových Varech dne. Město Karlovy Vary zastoupené Ing. Janem Choulíkem vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary

Město Karlovy Vary. Odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

Město Karlovy Vary. Odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 289/OMM/011/Hen. Město Karlovy Vary Odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje části pozemku níže uvedeného Forma prodeje: veřejná licitace

Více

Prodej nejvýhodnější nabídce. Nabídková cena 5.182.000 Kč.

Prodej nejvýhodnější nabídce. Nabídková cena 5.182.000 Kč. Vyhláška o zahájení výběrového řízení č. 138/LIC/VŘ/2016 na výběr kupujícího souboru pozemků pro výstavbu rodinných domů ve Městě Touškov, okr. Plzeň-sever z majetkové podstaty dlužníka JS Petrol s.r.o.,

Více

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Termín a místo konání dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 422/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 422/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 422/2011-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 173/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 173/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 173/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 13. července 2010, na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. listopadu 2010, na

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 162/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 162/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 162/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července 2010, na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 393/2010-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 393/2010-N DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 393/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 13. prosince 2010, na

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111040DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111040DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111040DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD www.prokonzulta.cz DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné opakované.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky ředitelství: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov tel: 353416400, 739322382 fax: 353416425 email: zemlicka@spsostrov.cz IČ: 70845425 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111048DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111048DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111048DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

č. DD 006/2008 vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.

č. DD 006/2008 vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. DD 006/2008 vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. Den konání veřejné dražby dobrovolné se stanovuje na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Jedná se o dvoupodlaţní řadový rodinný dům v obci Šternberk, okr. Olomouc o dispozici 4+1. Uţitná plocha domu je 186 m2.

Jedná se o dvoupodlaţní řadový rodinný dům v obci Šternberk, okr. Olomouc o dispozici 4+1. Uţitná plocha domu je 186 m2. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 326/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné opakované. Den konání draţby se stanovuje

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 426/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 426/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 426/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2011-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 16. června

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 620/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 620/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 620/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 19/2014 BJ Písek na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Písek, obec Písek.

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 19/2014 BJ Písek na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Písek, obec Písek. VŘ 19/2014 BJ-Písek Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 19/2014 BJ Písek na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Písek, obec Písek. Vyhlašovatel ABAKUS, společnost

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

DRAZEBNIVYHLASKA. číslo:n 250/2010

DRAZEBNIVYHLASKA. číslo:n 250/2010 v, r v DRAZEBNIVYHLASKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 608888976, email: pohledavky@pohledavkova.cz, www.pohledavkova.cz

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 21. 3. 2016 číslo aukce: 001 AU 040/16 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. N63020 Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY KVĚTEN 2013 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: NE SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách 1721/UDC/2014-UDCM Č.j.: UZSVM/UDC/1549/2014-UDCM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 74/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 74/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Dohoda o narovnání. PSS Přerovská stavební a.s. Statutárním městem Přerov

Dohoda o narovnání. PSS Přerovská stavební a.s. Statutárním městem Přerov mezi společností PSS Přerovská stavební a.s. a Statutárním městem Přerov OBSAH 1. Úvodní ustanovení...3 2. Předmět Dohody...3 3. Narovnání...4 4. Ostatní ujednání...5 5. Doložka...6 2/6 TUTO DOHODU O NAROVNÁNÍ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012 Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1)

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800900490,234769000, e-mail: info@eurodrazby.cz DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

O Z N Á M E N Í. o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách Č.j.: UZSVM/P/23310/2010-HMSO O Z N Á M E N Í o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Řesanice Úřad pro zastupování

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Mgr. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 15/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 15/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584111, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10 141,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 233/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 233/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 233/2011-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í 2848/PKT/2012-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/2732/2012-PKTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í o I. kole výběrového řízení čís.

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 124/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 124/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 124/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 15. února

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 998/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 998/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 998/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 239/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 239/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 239/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 15. září

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více