1. Vymezení letištních prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vymezení letištních prostor"

Transkript

1 Č.j.: 93331/2011-DP Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky projevuje úctu všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím akreditovaným v České republice a má čest zaslat aktuální informace o pravidlech pohybu členů misí v rámci vymezených prostor letiště Praha Ruzyně: 1. Vymezení letištních prostor Z hlediska potřeb členů misí je nutné rozlišovat na letišti Praha Ruzyně v Terminálu 1 a Terminálu 2 tyto neveřejné prostory: a) tranzitní prostor, b) vyhrazený bezpečnostní prostor (security restricted area, dále jen SRA), c) prostor celní přílet Terminál Tranzitní prostor je vymezen jako prostor ohraničený pasovými přepážkami v Terminálu 1, pasovými přepážkami ve Spojovacím objektu, pracovištěm Bezpečnostní kontroly při vstupech do jednotlivých gate a pasovými přepážkami, kterými se vstupuje do celního prostoru Terminálu Prostor SRA je v jednotlivých odletových gate za pracovištěm Bezpečnostní kontroly. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE). Všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím v České republice

2 Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen pasovými přepážkami, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. Terminál Tranzitní prostor odpovídá prostoru SRA a je vymezen jako prostor za centrálním pracovištěm Bezpečnostní kontroly, pracovištěm Bezpečnostní kontroly ve Spojovacím objektu a jednosměrnými turnikety, kterými se prochází do prostoru celního příletu. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE) Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen jednosměrnými turnikety, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. 2. Režim vstupu pro členy misí 2.1. Diplomatičtí zástupci akreditovaní v České republice, držitelé diplomatických průkazek s označením D, K a MO/D vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří z letiště necestují, mají povolen vstup do neveřejného prostoru letiště na základě předložení platné diplomatické průkazky výše zmíněných vzorů. Žadatel od bezpečnostního pracovníka obdrží jednorázový IDC Diplomatic Mission opravňující k dočasnému vstupu do neveřejného prostoru. Tento jednorázový IDC je diplomat, při opuštění neveřejného prostoru, povinen vrátit na stejném místě, kde jej obdržel, pokud neopustí prostor postupem uvedeným v bodě 5 této nóty Nediplomatičtí pracovníci, držitelé diplomatických průkazek s označením ATP, SP, SSO, KZ, SP/K, SSO/K, HK, MO a MO/ATP vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, mohou být do neveřejného prostoru letiště vpuštěni pouze za účelem manipulace s diplomatickou poštou.

3 Pokud se jedná o jednorázový vstup do neveřejného prostoru za jiným účelem, než manipulace s diplomatickou poštou, zůstává zachován postup stanovený provozovatelem letiště: mise podá faxem žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka, na organizační jednotku Bezpečnostní systémy a režimy (dále jen OJ BSR), Letiště Praha, a.s. (číslo faxu ), který je oprávněn ve věci rozhodnout. Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Vzor žádosti je uveden v Příloze č.1; OJ BSR vyřizuje žádosti v pondělí až pátek ; ostatní dny a mimopracovní dobu OJ BSR vyřizuje žádosti organizační jednotka Bezpečnostní dispečink (dále jen OJ BED) Letiště Praha, a.s., (č. faxu ). Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu; žádost o jednorázový vstup nediplomatického pracovníka musí obsahovat obvyklé náležitosti s uvedením jména a příjmení osoby, čísla identifikační karty vydané Ministerstvem zahraničních věcí, datum a přibližný čas plánovaného vstupu do neveřejného prostoru s potvrzením, že se jedná o plnění oficiálního poslání pro misi, které nemůže vykonat diplomatický pracovník. Žádost musí být podepsána vedoucím příslušné mise V neveřejném prostoru letiště Praha, a.s.,(viz. bod 1) jsou členové misí povinni nosit IDC viditelně po celou dobu pobytu v tomto prostoru a předložit ke kontrole zaměstnancům divize Bezpečnosti, příslušníkům Policie ČR a příslušníkům Celního úřadu. 3. Vstup do SRA (Security restricted area) Vstup do SRA není povolen žádnému členu mise bez doprovodu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE. V případě využití zpoplatněné služby doprovodu člena mise do SRA pracovníkem Ostrahy letiště nebo pracovníkem Bezpečnostní kontroly (dále jen bezpečnostní pracovník), je nutné poslat objednávku na OJ BSR (pondělí až pátek , číslo faxu ), nebo na OJ BED (mimo pracovní dobu OJ BSR, č. faxu ) s dostatečným předstihem

4 (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu. 4. Režim vstupu do prostoru celní přílet Vstup do prostoru celní přílet je povolován pouze držitelům speciálních IDC vydávaných Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně (tel , fax ). Držitel tohoto IDC musí mít u sebe zároveň i diplomatickou průkazku; Písemné žádosti o vydání zvláštních IDC musí být vyhotoveny na úředním dopisním papíře mise se zdůvodněním žádosti, opatřeny razítkem a podpisem vedoucího mise; Z bezpečnostních důvodů a v souladu s mezinárodní praxí bude Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně stanovovat počet průkazek vydaných diplomatickým zástupcům jedné mise v poměru k velikosti příslušné mise. Vedoucí misí se proto žádají, aby laskavě zvážili skutečné potřeby mise a předkládali žádosti o průkazky ke vstupu do prostoru celní přílet jen pro nejnutnější počet osob; Do prostoru celní přílet v Terminálu 1 je vstup umožněn služebním vchodem č. 15 a dále turniketem č.42. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čteček při vstupu do prostoru celní přílet; Do prostoru celní přílet v Terminálu 2 je vstup umožněn služebním vchodem č. 27 v příletové části Terminálu 2. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čtečky při vstupu do prostoru celní přílet; Mise přebírají veškerou odpovědnost za speciální IDC vydanou Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně; Zneužití této IDC je považováno za bezpečnostní přestupek; Ztrátu je mise povinna okamžitě ohlásit na Stálou službu útvaru Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně, tel a na OJ BED, tel

5 5. Vítání návštěvy Vítání návštěvy v Terminálu 1 je umožněno pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21 (dále jen SV 21), který se nachází ve Spojovacím objektu mezi Terminály 1 a 2 (viz Příloha č.3); zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 5.2. v tranzitním prostoru diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho k příletovým přepážkám pasového odbavení; 5.3. při průchodu z tranzitního prostoru do prostoru celní přílet má diplomatický zástupce možnost použít vyhrazenou první pasovou přepážku zprava s označením Přednostní odbavení pro posádky a diplomaty. Jeho vstup je tedy paralelní s hostem a probíhá v podstatě ve stálém vizuálním kontaktu; 5.4. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu. Vítání návštěvy v Terminálu 2 je umožněno pouze diplomatu podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.5. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena misí (viz body 3.1 a 3.2); 5.6. diplomatický zástupce si vyzvedne na služebním vchodu č. 25 (dále jen SV 25), který je v odletové části Terminálu 2 (viz Příloha č.3), IDC Diplomatic Mission a zde vyplní formulář (viz Příloha č. 2), který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 5.7. zde diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho do prostoru celní přílet, který je za jednosměrnými turnikety. Po celou dobu pobytu v SRA je doprovázen oprávněnou osobou nebo bezpečnostním pracovníkem. Po vstupu do prostoru celní přílet bezpečnostní pracovník diplomata opouští; 5.8. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu.

6 6. Doprovod odlétající osoby Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 1 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 6.2. doprovázená osoba je pasově odbavena příslušníkem ICP Praha Ruzyně; 6.3. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 6.4. diplomatický zástupce kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup společně s odlétající osobou do odletového gate, který je součástí SRA; bezpečnostní pracovník je v tomto případě oprávněnou osobou pro doprovod diplomatického zástupce v SRA a je vyjmut z povinnosti být označen IDC - GUIDE; doprovod diplomatického zástupce v gate je založen na principu trvalého dohledu; 6.5. rozloučení diplomatického zástupce s odlétající osobou proběhne v odletovém gate, jeho vstup do nástupního mostu k letadlu není povolen; 6.6. diplomatický zástupce se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 2 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.7. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena diplomatickou a konzulární misí (viz body 3.1 a 3.2); 6.8. diplomatický zástupce si vyzvedne na SV 25 jednorázové IDC Diplomatic Mission a vyplní formulář, který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 6.9. po nástupu doprovázené osoby do letadla se diplomatický zástupce vrátí stejnou cestou a na SV 25 odevzdá IDC Diplomatic Mission.

7 7. Diplomatická pošta Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 1 (jednotlivé gate) a je pro ně stanoven následující postup: 7.1. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 7.2. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 7.3. člen mise kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho do nástupního mostu, kde pracovník mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.4. člen mise se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 2 a je pro ně stanoven následující postup: 7.5. člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a dále ho doprovodí až do nástupního mostu, kde člen mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.6. následně doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 1: 7.7. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission. Zde si také vyžádá zajištění přepravy k letadlu; 7.8. člen mise se přesune do prostoru Galerie B, kde vyčká příjezdu bezpečnostního pracovníka; 7.9. bezpečnostní pracovník ho dopraví vozidlem k letadlu a zpět. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s.;

8 7.10. následně se člen mise vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 2: člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly; bezpečnostní pracovník informuje operátora BED a operátor BED zajistí přistavení vozidla na Galerii C; bezpečnostní pracovník mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho k pracovišti Galerie C a dále ho dopraví vozidlem k letadlu; po převzetí/předání pošty doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Členové mise pověření manipulací s diplomatickou poštou musí být pro vstup do výše uvedených prostor vybaveni pověřením příslušné diplomatické mise k předání nebo převzetí diplomatické pošty. Pověření obsahuje: jméno a příjmení pracovníka, funkci a číslo identifikační karty, den a hodinu převzetí nebo předání pošty a číslo příslušného letu, počet předávaných nebo přebíraných zavazadel, jméno a funkce osoby, která pověření vydala (obvykle titulář), a čitelné razítko mise. Členové mise musí kromě toho být vybaveni obvyklými písemnostmi. Za diplomatickou poštu lze v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích považovat jen zavazadla zřetelně označená valise diplomatique, colis diplomatique nebo diplomatic bag. 8. Bezpečnostní kontrola 8.1. Způsob kontroly cestujících je v zájmu ochrany a bezpečnosti civilního letectví v České republice stanoven zákonem č.49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, Nařízením Komise (EU) č. 185/2010, Nařízením Komise

9 (ES) č. 820/2008, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 leteckým předpisem L-17, v platném znění, a Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví ČR, v platném znění. Podle těchto norem jsou cestující, letecký personál a ostatní osoby, kteří chtějí vstoupit do vyhrazených bezpečnostních prostor určených provozovatelem letiště nebo provozovatelem leteckých činností, povinni strpět bezpečnostní kontrolu, prohlídku zavazadel a přepravovaného nákladu. Cestujícím je povolen vstup do prostoru za bezpečnostní kontrolou až poté, kdy se prokáže, že nejsou důvody obávat se možného ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Pokud jsou vážné důvody k takovým obavám a cestující odmítne předložit ke kontrole předměty, které by mohly být důvodem k těmto obavám, nebo se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole, je možné mu odmítnout vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor, resp. jej po domluvě s dopravcem vyloučit z přepravy. Z výše uvedeného vyplývá, že členové mise jsou rovněž povinni podrobit se bezpečnostní kontrole. Diplomatická pošta řádně a viditelně označená (Courrier certificate, Bordereau) nesmí být otevřena, prohledávána ani zadržena, není však vyňata z povinnosti podrobit se detekční kontrole rentgenovým zařízením. 9. Reprezentační salónek Pro odbavení VIP cestujících nabízí letiště Praha - Ruzyně služby reprezentačního salónku v Terminálu 1 a 2. Mise si mohou reprezentační salónek objednat na telefonním čísle Ceny jsou stanoveny Ceníkem služeb LP a.s. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 1 je možný přes služební vrátnici č. 11. Před vchodem do salónku je parkovací plocha určená pro návštěvníky salónku. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 2 je možný z první komunikace před Terminálem 2, jeho příletové části a následně výtahem do odletové části Terminálu 2. Ministerstvo zahraničních věcí hradí použití salónku při příležitosti oficiálních či pracovních návštěv ministrů zahraničních věcí a dalších hostů, kteří do Prahy přijíždějí na pozvání ministra zahraničních věcí České republiky. V tomto případě ministerstvo zahraničních věcí hradí rovněž občerstvení podávané v salónku.

10 Ministerstvo zahraničních věcí také hradí použití salónku při prvním příletu a posledním odletu velvyslanců akreditovaných v České republice. V těchto případech ministerstvo hradí občerstvení v salónku pro velvyslance a jejich rodinné příslušníky a pro zástupce velvyslanectví a vysílajícího státu, nikoliv pro hosty velvyslance. V prostoru reprezentačního salónku je u východu na letištní plochu pracoviště Bezpečnostní kontroly určené pro všechny odlétající osoby. Doprovodit odlétající osoby na letištní plochu mohou maximálně čtyři osoby. O povolení ke vstupu na letištní plochu mohou doprovázející osoby požádat v reprezentačním salónku. Doprovázející osoby jsou vybaveny jednorázovým IDC, které obdrží od personálu salónku, a stejně jako všichni odlétající cestující procházejí před vstupem na letištní plochu bezpečnostní kontrolou. Členové misí, kteří přicházejí do reprezentačního salónku, aby se rozloučili nebo přivítali návštěvy, se musí na vyžádání prokázat platnou diplomatickou průkazkou vydanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 10. Parkování vozidel před Terminálem 1 a Terminálem Motorová vozidla členů misí označená platnou diplomatickou registrační značkou s písmeny CD mohou k parkování na letišti Praha - Ruzyně využívat zdarma část První komunikace před Terminálem 1 a příletovou částí Terminálu 2, označenou dodatkovou tabulkou Zóna D+E (viz Příloha č.5) Vjezd vozidel členů misí na estakádu není umožněn. Členové misí mohou použit k přístupu do odletové části Terminálu 2 výtah, který se nachází v příletové části Terminálu V této souvislosti jsou mise žádány, aby parkování v tomto vymezeném prostoru omezily na dobu nezbytně nutnou, neboť tato zóna je též využívána k parkování vozidel státních institucí České republiky a smluvních komerčních přepravců LP, a.s. OJ BED je kontaktním místem pro řešení případných problémů (tel , ). Diplomatický protokol si dovoluje informovat, že tato nóta v plném rozsahu nahrazuje předchozí nótu č /2006-DP.

11 Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistil všechny diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace akreditované v České republice o své nejhlubší úctě. V Praze dne března 2011

12 Příloha č.1 Žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka (dle bodu )

13 Příloha č.2 Žádost o jednorázový vstup pro diplomatického zástupce

14 Příloha č.3 Přehledová mapa T1 + T2 (1.Nadzemní podlaží) SV 21 SRA (Security Rectricted Area) Tranzitní prostor-transit Area Celní přílety-custom i ckkáá iattic AAvvia AAvv iaa ttiicc kkáá AAvv iiaatt icc kkáá SScc hee nngg eenn sskk áá SScc hhee nng eenn skk áá SV 21

15 SV 25 AAvv iaia ttiic kkáá S cchh enn gge nnss kkáá SScc hhee nngg eenn sskk áá SRA (Security Restricted Area) AAvv iaa ttiicc káá Přehledová mapa T2 (2.Nadzemní podlaží) SV 25 Centrální pracoviště BEK Security Check Point

16 Detail služebního vchodu č. 21 S1121a S1121a S1110 S1110 S1059 S1ST4 S1063d S1063d S1063c S1063c S1063a S1063 S1V30 S1V30 S1113 S1113 S1014 S1014 S1007 S1021e S1021e S1021d S1021d S1022a S1022a S1062 S1062 S1121 S1121 S1015 S1015 S1120a S1120 S1120 S1119 S1119 S1021c S1021c S1021a S1021a S1021b S1021g S1021g 1ST15 1ST15 S1061 S1061 S1060 S1060 S1021 S1021 S1007a S1007a S1022 S1022 S1022b S1022b S1088b S1088b S1001a S1001a S1022c S1022c S1088a S1088a S1022i S1022i S1022d S1022d S1022f S1088 S1088 S1001 S1001 S1022g S1022g S1012 S1104a S1104a S1022h S1104b S1104b S1104 S1104 S1023c S1023c S1103 S1103 Spojovací objekt Connecting Building S1023b S1023b S1001b S1001b S1023 S1023 S1102 S1102 S1026b S1026b S1026 S1024 S1024 S1025 S1025 S1026a S1026a Služební vchod č.21 Provozovna Mc Donald s Sc hhee nngg enn sskk áá S135

17 Foto služebního vchodu č.21

18 Detail Služebního vchodu č. 25 S2063 S2063 S2063 S2ST7 S2ST7 S2ST 7 S2ST S2006 S2006 S2006 S2005 S2005 S2005 S a 2158a 2158a S2005a S2005a S2005a a 2043a 2043a 2043a 22 ES4 ES4 2 ES4 2ST12 2ST 2ST ST a a 2011a 2011a 2011a 2011a b 2042b 2042b 2042b 2ST4 2ST4 2ST4 2ST a 2016a 2017a 2017a 2017a 201aa 201aa 201aa 201aa b 2170b 2170b 2170b 2170a 2170a 2170a b 2171b 2171b a 2179a 2179a 2178b 2178b 2178b a 2177a 2177a Odletová část Terminálu 2 Departures- Terminal r 201r 201r 201r 201p 201p 201p 201p a 2185a 2185a 2185a ST11 2ST 2ST t 201t 201t 201t 2178a 2178a a 2019a 2019a 2019a 2ES21 2ES21 2ES21 2ES21 201z 201z 201z 201z 201o 201o 201o 201o 201l 201l 201l 201l SV ST3b 2ST 2ST3b 3b 2ST3b 2022a 2022a 2022a 2022d 2022d 2022d 2022d SScc hhee nngg eenn sskk áá a 2159a 2159a 2159e 2159e 2159e 2159b 2159b 2159b b 2022b 2022b 2022b 2022c 2022c 2022c

19 Foto služebního vchodu č.25

20 Příloha č.4 První komunikace před Terminály 1 a 2 1.komunikace First Traffic Lane Terminal 2 AAvv iiatt iicckk áá AAvv iiaa ttiicc kkáá SScc hhee ngg een sskk áá SScc hee nngg eenn sskk áá Spojovací objekt Connecting Building AAvv iia tticc kkáá ckkáá iic iatic A Avvia Terminal 1

21 Dopravní značení 1. Komunikace, Terminál 1

22

23 Dopravní značení 1. Komunikace, Spojovací objekt a Terminál 2

24 Foto Vyhrazeného parkování pro zóny D+E

25

Bezpečnostní školení osob na malých letištích

Bezpečnostní školení osob na malých letištích Bezpečnostní školení osob na malých letištích Lektor: Jaromír Fatka ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Školení provedeno na základě příslušných odstavců Bezpečnostního programu letiště Cíl školení Získat potřebné

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Návrh VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

USTANOVENÍ PRO POHYB OSOB A ČINNOST V AREÁLU SPOLEČNOSTI LINET spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný

USTANOVENÍ PRO POHYB OSOB A ČINNOST V AREÁLU SPOLEČNOSTI LINET spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný USTANOVENÍ PRO POHYB OSOB A ČINNOST V AREÁLU SPOLEČNOSTI LINET spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný Pro vstup do objektu jsou rozlišovány 3 skupiny osob: 1. zaměstnanci firmy 2. nepravidelné návštěvy 3. pravidelné

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 410/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,

Více

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel:

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel: Magistrát města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Bratrská 34 750 11 Přerov Věc: Odpověď na dopis Stanovisko k provoznímu příspěvku společnosti Vážený pane primátore, na základě Vámi zaslaného Stanoviska

Více

LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD do

LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD do LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD 26. 3. 2017 do 24. 3. 2018 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky na období od 26. 3. 2017 do 24. 3. 2018. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Simulace příletů cestujících na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně a jejich přestupů na navazující lety SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Vybrané statistické

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Odborná příprava osob na malých letištích

Odborná příprava osob na malých letištích Odborná příprava osob na malých letištích v rozmezí NPBV Školení G2+3 Odborná příprava osob na malých letištích a odborná příprava pilotů provádějících fyzickou detekční kontrolu bez využití tech. prostředků

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů III. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

410/2006 Sb. VYHLÁKA

410/2006 Sb. VYHLÁKA 410/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhláky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD do

LETIŠTNÍ CENÍK OD do LETIŠTNÍ CENÍK OD 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

SMĚRNICE PRAVIDLA PRO VSTUP OSOB A VJEZD VOZIDEL A PRO JEJICH POBYT V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

SMĚRNICE PRAVIDLA PRO VSTUP OSOB A VJEZD VOZIDEL A PRO JEJICH POBYT V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ SMĚRNICE PRAVIDLA PRO VSTUP OSOB A VJEZD VOZIDEL A PRO JEJICH POBYT V Platnost od Účinnost Nahrazuje 6.11.2015 6.11.2015 LP-SM-013B/2010 Bezpečnostní systémy a režimy Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod.

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 632/40/RM/2016 ze dne 12. 7.2016 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. května 2014 (Změna č. 2) Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ 1.2.1.1

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ Strana 046 Sbírka mezinárodních smluv č. 8 / 004 Částka 5 UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské' republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Město Turnov Nařízení města č. 1/2012 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Turnova se na svém

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 2/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage Poslední aktualizace: 21.05.2015 1. esky.cz 2. Guide_homepage Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Cestující s nadváhou

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 19. 2. 2014 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Příručka diplomatického protokolu I.

Příručka diplomatického protokolu I. Příručka diplomatického protokolu I. Výsady a imunity Česká verze Diplomatický protokol prosinec 2015 Úvodem 3 Úvodem Publikace, kterou připravil a předkládá Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

č.225/2006 Sb. č.49/1997 Sb. o civilním letectví

č.225/2006 Sb. č.49/1997 Sb. o civilním letectví European Aviation Safety Agency Zákon č.225/2006 Sb. Novela zákona z č.49/1997 Sb. o civilním letectví OBSAH PREZENTACE Úvod I. 86b zákona č.225/2006 Sb. II. Ověřování spolehlivosti Informace k metodickému

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 Veškeré objednávky doplňkových služeb, které nejsou součástí cestovní smlouvy (tzn. nejsou zakoupeny současně s uzavřením cestovní smlouvy), lze uskutečnit

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2009 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

NA VĚDOMÍ Všem odborovým organizacím působícím v ČD Cargo, a.s., prostřednictvím Mgr. Pavly Kreischové. Ú č in n á od. Opatření č.

NA VĚDOMÍ Všem odborovým organizacím působícím v ČD Cargo, a.s., prostřednictvím Mgr. Pavly Kreischové. Ú č in n á od. Opatření č. U Cargo ROZDĚLOVNÍK Ivan Bednárik, předseda představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, člen představenstva pověřený řízením úseku provozu Bohumil Rampula, Člen představenstva pověřený řízením úseku obchodu Ing.

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. července 2012 Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary

Více

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy V Praze dne 21. března 2013 I. Transformace vnitrostátní

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

ÚSTAVNÍ SOUD BEZPEČNOSTNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍHO SOUDU

ÚSTAVNÍ SOUD BEZPEČNOSTNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍHO SOUDU ÚSTAVNÍ SOUD BEZPEČNOSTNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍHO SOUDU Podle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento bezpečnostní a návštěvní řád Ústavního

Více

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA týkající se provozování místa zpětného odběru použitých solárních panelů www.asekol.cz Platnost od 1. 1. 2013 Platnost této části od 1. 1. 2013 1. článek ČINNOSTI

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 Protokol k provádění Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, tzv. readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně

Více

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Příprava rekonstrukce a dostavby Terminálu Příprava započala v letech 2003 2004. Podnětem k přípravě byl : - Výrazný nárůst provozu

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

SMĚRNICE. Ing. Vladimír Hurník Vedoucí provozovny Místní komunikace. Ing. Zbyněk KOBLÍŽEK ředitel organizace

SMĚRNICE. Ing. Vladimír Hurník Vedoucí provozovny Místní komunikace. Ing. Zbyněk KOBLÍŽEK ředitel organizace SM - 038 SMĚRNICE PRO ODSTAVNÉ PARKOVIŠTĚ Evidenční číslo: SM- 038 SMĚRNICE Revize: 04 SMĚRNICE PRO ODSTAVNÉ PARKOVIŠTĚ S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM Datum vydání: 01.01. 2013 Majitel postupu: Funkce: Ing. Vladimír

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Finanční zpravodaj 6/2009

Finanční zpravodaj 6/2009 Strana 59 18 Pokyn č. D 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

NOVINKY PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ A PROCESU ISPOP

NOVINKY PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ A PROCESU ISPOP EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví společnosti pořádá tradiční odborný seminář NOVINKY PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ A PROCESU ISPOP

Více

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET (v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním

Více

Poučovací povinnost policisty

Poučovací povinnost policisty Poučovací povinnost policisty Žadatel se domáhal informací ohledně poučovací povinnosti příslušníka Policie České republiky zejména, nikoli však pouze, stanovené 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České

Více

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2 Kongresový sál Kongresové přepážky Část veřejné odletové haly Terminál 2 1 Umíst stění Kongresového sálus Letiště Praha / Ruzyně, Terminál 1 Spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, 2. NP nad služebním vchodem

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Bezpečnost, ochrana majetku a osob

Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Bezpečnost, ochrana majetku a osob 1 OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 2 2. Vstup do objektů... 2 3. Ochrana majetku... 3 4. Požární ochrana... 3 5. Ochrana

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ

Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ Újezdního úřadu Březina č. 1/2016 ze dne 14. června 2016, kterým se stanoví režimová a bezpečnostní

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více