1. Vymezení letištních prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vymezení letištních prostor"

Transkript

1 Č.j.: 93331/2011-DP Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky projevuje úctu všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím akreditovaným v České republice a má čest zaslat aktuální informace o pravidlech pohybu členů misí v rámci vymezených prostor letiště Praha Ruzyně: 1. Vymezení letištních prostor Z hlediska potřeb členů misí je nutné rozlišovat na letišti Praha Ruzyně v Terminálu 1 a Terminálu 2 tyto neveřejné prostory: a) tranzitní prostor, b) vyhrazený bezpečnostní prostor (security restricted area, dále jen SRA), c) prostor celní přílet Terminál Tranzitní prostor je vymezen jako prostor ohraničený pasovými přepážkami v Terminálu 1, pasovými přepážkami ve Spojovacím objektu, pracovištěm Bezpečnostní kontroly při vstupech do jednotlivých gate a pasovými přepážkami, kterými se vstupuje do celního prostoru Terminálu Prostor SRA je v jednotlivých odletových gate za pracovištěm Bezpečnostní kontroly. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE). Všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím v České republice

2 Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen pasovými přepážkami, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. Terminál Tranzitní prostor odpovídá prostoru SRA a je vymezen jako prostor za centrálním pracovištěm Bezpečnostní kontroly, pracovištěm Bezpečnostní kontroly ve Spojovacím objektu a jednosměrnými turnikety, kterými se prochází do prostoru celního příletu. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE) Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen jednosměrnými turnikety, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. 2. Režim vstupu pro členy misí 2.1. Diplomatičtí zástupci akreditovaní v České republice, držitelé diplomatických průkazek s označením D, K a MO/D vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří z letiště necestují, mají povolen vstup do neveřejného prostoru letiště na základě předložení platné diplomatické průkazky výše zmíněných vzorů. Žadatel od bezpečnostního pracovníka obdrží jednorázový IDC Diplomatic Mission opravňující k dočasnému vstupu do neveřejného prostoru. Tento jednorázový IDC je diplomat, při opuštění neveřejného prostoru, povinen vrátit na stejném místě, kde jej obdržel, pokud neopustí prostor postupem uvedeným v bodě 5 této nóty Nediplomatičtí pracovníci, držitelé diplomatických průkazek s označením ATP, SP, SSO, KZ, SP/K, SSO/K, HK, MO a MO/ATP vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, mohou být do neveřejného prostoru letiště vpuštěni pouze za účelem manipulace s diplomatickou poštou.

3 Pokud se jedná o jednorázový vstup do neveřejného prostoru za jiným účelem, než manipulace s diplomatickou poštou, zůstává zachován postup stanovený provozovatelem letiště: mise podá faxem žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka, na organizační jednotku Bezpečnostní systémy a režimy (dále jen OJ BSR), Letiště Praha, a.s. (číslo faxu ), který je oprávněn ve věci rozhodnout. Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Vzor žádosti je uveden v Příloze č.1; OJ BSR vyřizuje žádosti v pondělí až pátek ; ostatní dny a mimopracovní dobu OJ BSR vyřizuje žádosti organizační jednotka Bezpečnostní dispečink (dále jen OJ BED) Letiště Praha, a.s., (č. faxu ). Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu; žádost o jednorázový vstup nediplomatického pracovníka musí obsahovat obvyklé náležitosti s uvedením jména a příjmení osoby, čísla identifikační karty vydané Ministerstvem zahraničních věcí, datum a přibližný čas plánovaného vstupu do neveřejného prostoru s potvrzením, že se jedná o plnění oficiálního poslání pro misi, které nemůže vykonat diplomatický pracovník. Žádost musí být podepsána vedoucím příslušné mise V neveřejném prostoru letiště Praha, a.s.,(viz. bod 1) jsou členové misí povinni nosit IDC viditelně po celou dobu pobytu v tomto prostoru a předložit ke kontrole zaměstnancům divize Bezpečnosti, příslušníkům Policie ČR a příslušníkům Celního úřadu. 3. Vstup do SRA (Security restricted area) Vstup do SRA není povolen žádnému členu mise bez doprovodu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE. V případě využití zpoplatněné služby doprovodu člena mise do SRA pracovníkem Ostrahy letiště nebo pracovníkem Bezpečnostní kontroly (dále jen bezpečnostní pracovník), je nutné poslat objednávku na OJ BSR (pondělí až pátek , číslo faxu ), nebo na OJ BED (mimo pracovní dobu OJ BSR, č. faxu ) s dostatečným předstihem

4 (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu. 4. Režim vstupu do prostoru celní přílet Vstup do prostoru celní přílet je povolován pouze držitelům speciálních IDC vydávaných Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně (tel , fax ). Držitel tohoto IDC musí mít u sebe zároveň i diplomatickou průkazku; Písemné žádosti o vydání zvláštních IDC musí být vyhotoveny na úředním dopisním papíře mise se zdůvodněním žádosti, opatřeny razítkem a podpisem vedoucího mise; Z bezpečnostních důvodů a v souladu s mezinárodní praxí bude Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně stanovovat počet průkazek vydaných diplomatickým zástupcům jedné mise v poměru k velikosti příslušné mise. Vedoucí misí se proto žádají, aby laskavě zvážili skutečné potřeby mise a předkládali žádosti o průkazky ke vstupu do prostoru celní přílet jen pro nejnutnější počet osob; Do prostoru celní přílet v Terminálu 1 je vstup umožněn služebním vchodem č. 15 a dále turniketem č.42. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čteček při vstupu do prostoru celní přílet; Do prostoru celní přílet v Terminálu 2 je vstup umožněn služebním vchodem č. 27 v příletové části Terminálu 2. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čtečky při vstupu do prostoru celní přílet; Mise přebírají veškerou odpovědnost za speciální IDC vydanou Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně; Zneužití této IDC je považováno za bezpečnostní přestupek; Ztrátu je mise povinna okamžitě ohlásit na Stálou službu útvaru Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně, tel a na OJ BED, tel

5 5. Vítání návštěvy Vítání návštěvy v Terminálu 1 je umožněno pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21 (dále jen SV 21), který se nachází ve Spojovacím objektu mezi Terminály 1 a 2 (viz Příloha č.3); zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 5.2. v tranzitním prostoru diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho k příletovým přepážkám pasového odbavení; 5.3. při průchodu z tranzitního prostoru do prostoru celní přílet má diplomatický zástupce možnost použít vyhrazenou první pasovou přepážku zprava s označením Přednostní odbavení pro posádky a diplomaty. Jeho vstup je tedy paralelní s hostem a probíhá v podstatě ve stálém vizuálním kontaktu; 5.4. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu. Vítání návštěvy v Terminálu 2 je umožněno pouze diplomatu podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.5. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena misí (viz body 3.1 a 3.2); 5.6. diplomatický zástupce si vyzvedne na služebním vchodu č. 25 (dále jen SV 25), který je v odletové části Terminálu 2 (viz Příloha č.3), IDC Diplomatic Mission a zde vyplní formulář (viz Příloha č. 2), který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 5.7. zde diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho do prostoru celní přílet, který je za jednosměrnými turnikety. Po celou dobu pobytu v SRA je doprovázen oprávněnou osobou nebo bezpečnostním pracovníkem. Po vstupu do prostoru celní přílet bezpečnostní pracovník diplomata opouští; 5.8. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu.

6 6. Doprovod odlétající osoby Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 1 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 6.2. doprovázená osoba je pasově odbavena příslušníkem ICP Praha Ruzyně; 6.3. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 6.4. diplomatický zástupce kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup společně s odlétající osobou do odletového gate, který je součástí SRA; bezpečnostní pracovník je v tomto případě oprávněnou osobou pro doprovod diplomatického zástupce v SRA a je vyjmut z povinnosti být označen IDC - GUIDE; doprovod diplomatického zástupce v gate je založen na principu trvalého dohledu; 6.5. rozloučení diplomatického zástupce s odlétající osobou proběhne v odletovém gate, jeho vstup do nástupního mostu k letadlu není povolen; 6.6. diplomatický zástupce se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 2 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.7. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena diplomatickou a konzulární misí (viz body 3.1 a 3.2); 6.8. diplomatický zástupce si vyzvedne na SV 25 jednorázové IDC Diplomatic Mission a vyplní formulář, který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 6.9. po nástupu doprovázené osoby do letadla se diplomatický zástupce vrátí stejnou cestou a na SV 25 odevzdá IDC Diplomatic Mission.

7 7. Diplomatická pošta Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 1 (jednotlivé gate) a je pro ně stanoven následující postup: 7.1. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 7.2. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 7.3. člen mise kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho do nástupního mostu, kde pracovník mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.4. člen mise se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 2 a je pro ně stanoven následující postup: 7.5. člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a dále ho doprovodí až do nástupního mostu, kde člen mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.6. následně doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 1: 7.7. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission. Zde si také vyžádá zajištění přepravy k letadlu; 7.8. člen mise se přesune do prostoru Galerie B, kde vyčká příjezdu bezpečnostního pracovníka; 7.9. bezpečnostní pracovník ho dopraví vozidlem k letadlu a zpět. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s.;

8 7.10. následně se člen mise vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 2: člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly; bezpečnostní pracovník informuje operátora BED a operátor BED zajistí přistavení vozidla na Galerii C; bezpečnostní pracovník mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho k pracovišti Galerie C a dále ho dopraví vozidlem k letadlu; po převzetí/předání pošty doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Členové mise pověření manipulací s diplomatickou poštou musí být pro vstup do výše uvedených prostor vybaveni pověřením příslušné diplomatické mise k předání nebo převzetí diplomatické pošty. Pověření obsahuje: jméno a příjmení pracovníka, funkci a číslo identifikační karty, den a hodinu převzetí nebo předání pošty a číslo příslušného letu, počet předávaných nebo přebíraných zavazadel, jméno a funkce osoby, která pověření vydala (obvykle titulář), a čitelné razítko mise. Členové mise musí kromě toho být vybaveni obvyklými písemnostmi. Za diplomatickou poštu lze v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích považovat jen zavazadla zřetelně označená valise diplomatique, colis diplomatique nebo diplomatic bag. 8. Bezpečnostní kontrola 8.1. Způsob kontroly cestujících je v zájmu ochrany a bezpečnosti civilního letectví v České republice stanoven zákonem č.49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, Nařízením Komise (EU) č. 185/2010, Nařízením Komise

9 (ES) č. 820/2008, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 leteckým předpisem L-17, v platném znění, a Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví ČR, v platném znění. Podle těchto norem jsou cestující, letecký personál a ostatní osoby, kteří chtějí vstoupit do vyhrazených bezpečnostních prostor určených provozovatelem letiště nebo provozovatelem leteckých činností, povinni strpět bezpečnostní kontrolu, prohlídku zavazadel a přepravovaného nákladu. Cestujícím je povolen vstup do prostoru za bezpečnostní kontrolou až poté, kdy se prokáže, že nejsou důvody obávat se možného ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Pokud jsou vážné důvody k takovým obavám a cestující odmítne předložit ke kontrole předměty, které by mohly být důvodem k těmto obavám, nebo se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole, je možné mu odmítnout vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor, resp. jej po domluvě s dopravcem vyloučit z přepravy. Z výše uvedeného vyplývá, že členové mise jsou rovněž povinni podrobit se bezpečnostní kontrole. Diplomatická pošta řádně a viditelně označená (Courrier certificate, Bordereau) nesmí být otevřena, prohledávána ani zadržena, není však vyňata z povinnosti podrobit se detekční kontrole rentgenovým zařízením. 9. Reprezentační salónek Pro odbavení VIP cestujících nabízí letiště Praha - Ruzyně služby reprezentačního salónku v Terminálu 1 a 2. Mise si mohou reprezentační salónek objednat na telefonním čísle Ceny jsou stanoveny Ceníkem služeb LP a.s. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 1 je možný přes služební vrátnici č. 11. Před vchodem do salónku je parkovací plocha určená pro návštěvníky salónku. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 2 je možný z první komunikace před Terminálem 2, jeho příletové části a následně výtahem do odletové části Terminálu 2. Ministerstvo zahraničních věcí hradí použití salónku při příležitosti oficiálních či pracovních návštěv ministrů zahraničních věcí a dalších hostů, kteří do Prahy přijíždějí na pozvání ministra zahraničních věcí České republiky. V tomto případě ministerstvo zahraničních věcí hradí rovněž občerstvení podávané v salónku.

10 Ministerstvo zahraničních věcí také hradí použití salónku při prvním příletu a posledním odletu velvyslanců akreditovaných v České republice. V těchto případech ministerstvo hradí občerstvení v salónku pro velvyslance a jejich rodinné příslušníky a pro zástupce velvyslanectví a vysílajícího státu, nikoliv pro hosty velvyslance. V prostoru reprezentačního salónku je u východu na letištní plochu pracoviště Bezpečnostní kontroly určené pro všechny odlétající osoby. Doprovodit odlétající osoby na letištní plochu mohou maximálně čtyři osoby. O povolení ke vstupu na letištní plochu mohou doprovázející osoby požádat v reprezentačním salónku. Doprovázející osoby jsou vybaveny jednorázovým IDC, které obdrží od personálu salónku, a stejně jako všichni odlétající cestující procházejí před vstupem na letištní plochu bezpečnostní kontrolou. Členové misí, kteří přicházejí do reprezentačního salónku, aby se rozloučili nebo přivítali návštěvy, se musí na vyžádání prokázat platnou diplomatickou průkazkou vydanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 10. Parkování vozidel před Terminálem 1 a Terminálem Motorová vozidla členů misí označená platnou diplomatickou registrační značkou s písmeny CD mohou k parkování na letišti Praha - Ruzyně využívat zdarma část První komunikace před Terminálem 1 a příletovou částí Terminálu 2, označenou dodatkovou tabulkou Zóna D+E (viz Příloha č.5) Vjezd vozidel členů misí na estakádu není umožněn. Členové misí mohou použit k přístupu do odletové části Terminálu 2 výtah, který se nachází v příletové části Terminálu V této souvislosti jsou mise žádány, aby parkování v tomto vymezeném prostoru omezily na dobu nezbytně nutnou, neboť tato zóna je též využívána k parkování vozidel státních institucí České republiky a smluvních komerčních přepravců LP, a.s. OJ BED je kontaktním místem pro řešení případných problémů (tel , ). Diplomatický protokol si dovoluje informovat, že tato nóta v plném rozsahu nahrazuje předchozí nótu č /2006-DP.

11 Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistil všechny diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace akreditované v České republice o své nejhlubší úctě. V Praze dne března 2011

12 Příloha č.1 Žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka (dle bodu )

13 Příloha č.2 Žádost o jednorázový vstup pro diplomatického zástupce

14 Příloha č.3 Přehledová mapa T1 + T2 (1.Nadzemní podlaží) SV 21 SRA (Security Rectricted Area) Tranzitní prostor-transit Area Celní přílety-custom i ckkáá iattic AAvvia AAvv iaa ttiicc kkáá AAvv iiaatt icc kkáá SScc hee nngg eenn sskk áá SScc hhee nng eenn skk áá SV 21

15 SV 25 AAvv iaia ttiic kkáá S cchh enn gge nnss kkáá SScc hhee nngg eenn sskk áá SRA (Security Restricted Area) AAvv iaa ttiicc káá Přehledová mapa T2 (2.Nadzemní podlaží) SV 25 Centrální pracoviště BEK Security Check Point

16 Detail služebního vchodu č. 21 S1121a S1121a S1110 S1110 S1059 S1ST4 S1063d S1063d S1063c S1063c S1063a S1063 S1V30 S1V30 S1113 S1113 S1014 S1014 S1007 S1021e S1021e S1021d S1021d S1022a S1022a S1062 S1062 S1121 S1121 S1015 S1015 S1120a S1120 S1120 S1119 S1119 S1021c S1021c S1021a S1021a S1021b S1021g S1021g 1ST15 1ST15 S1061 S1061 S1060 S1060 S1021 S1021 S1007a S1007a S1022 S1022 S1022b S1022b S1088b S1088b S1001a S1001a S1022c S1022c S1088a S1088a S1022i S1022i S1022d S1022d S1022f S1088 S1088 S1001 S1001 S1022g S1022g S1012 S1104a S1104a S1022h S1104b S1104b S1104 S1104 S1023c S1023c S1103 S1103 Spojovací objekt Connecting Building S1023b S1023b S1001b S1001b S1023 S1023 S1102 S1102 S1026b S1026b S1026 S1024 S1024 S1025 S1025 S1026a S1026a Služební vchod č.21 Provozovna Mc Donald s Sc hhee nngg enn sskk áá S135

17 Foto služebního vchodu č.21

18 Detail Služebního vchodu č. 25 S2063 S2063 S2063 S2ST7 S2ST7 S2ST 7 S2ST S2006 S2006 S2006 S2005 S2005 S2005 S a 2158a 2158a S2005a S2005a S2005a a 2043a 2043a 2043a 22 ES4 ES4 2 ES4 2ST12 2ST 2ST ST a a 2011a 2011a 2011a 2011a b 2042b 2042b 2042b 2ST4 2ST4 2ST4 2ST a 2016a 2017a 2017a 2017a 201aa 201aa 201aa 201aa b 2170b 2170b 2170b 2170a 2170a 2170a b 2171b 2171b a 2179a 2179a 2178b 2178b 2178b a 2177a 2177a Odletová část Terminálu 2 Departures- Terminal r 201r 201r 201r 201p 201p 201p 201p a 2185a 2185a 2185a ST11 2ST 2ST t 201t 201t 201t 2178a 2178a a 2019a 2019a 2019a 2ES21 2ES21 2ES21 2ES21 201z 201z 201z 201z 201o 201o 201o 201o 201l 201l 201l 201l SV ST3b 2ST 2ST3b 3b 2ST3b 2022a 2022a 2022a 2022d 2022d 2022d 2022d SScc hhee nngg eenn sskk áá a 2159a 2159a 2159e 2159e 2159e 2159b 2159b 2159b b 2022b 2022b 2022b 2022c 2022c 2022c

19 Foto služebního vchodu č.25

20 Příloha č.4 První komunikace před Terminály 1 a 2 1.komunikace First Traffic Lane Terminal 2 AAvv iiatt iicckk áá AAvv iiaa ttiicc kkáá SScc hhee ngg een sskk áá SScc hee nngg eenn sskk áá Spojovací objekt Connecting Building AAvv iia tticc kkáá ckkáá iic iatic A Avvia Terminal 1

21 Dopravní značení 1. Komunikace, Terminál 1

22

23 Dopravní značení 1. Komunikace, Spojovací objekt a Terminál 2

24 Foto Vyhrazeného parkování pro zóny D+E

25

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 410/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,

Více

Odborná příprava osob na malých letištích

Odborná příprava osob na malých letištích Odborná příprava osob na malých letištích v rozmezí NPBV Školení G2+3 Odborná příprava osob na malých letištích a odborná příprava pilotů provádějících fyzickou detekční kontrolu bez využití tech. prostředků

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Simulace příletů cestujících na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně a jejich přestupů na navazující lety SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Vybrané statistické

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů III. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. května 2014 (Změna č. 2) Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště

Více

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ Strana 046 Sbírka mezinárodních smluv č. 8 / 004 Částka 5 UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské' republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage Poslední aktualizace: 21.05.2015 1. esky.cz 2. Guide_homepage Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Cestující s nadváhou

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Příručka diplomatického protokolu I.

Příručka diplomatického protokolu I. Příručka diplomatického protokolu I. Výsady a imunity Česká verze Diplomatický protokol prosinec 2015 Úvodem 3 Úvodem Publikace, kterou připravil a předkládá Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

NA VĚDOMÍ Všem odborovým organizacím působícím v ČD Cargo, a.s., prostřednictvím Mgr. Pavly Kreischové. Ú č in n á od. Opatření č.

NA VĚDOMÍ Všem odborovým organizacím působícím v ČD Cargo, a.s., prostřednictvím Mgr. Pavly Kreischové. Ú č in n á od. Opatření č. U Cargo ROZDĚLOVNÍK Ivan Bednárik, předseda představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, člen představenstva pověřený řízením úseku provozu Bohumil Rampula, Člen představenstva pověřený řízením úseku obchodu Ing.

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. července 2012 Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY K VYDÁVÁNÍ SOUHLASU VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE K VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY Účinnost od: Účinnost do: Určeno: 3.9.2012

Více

č.225/2006 Sb. č.49/1997 Sb. o civilním letectví

č.225/2006 Sb. č.49/1997 Sb. o civilním letectví European Aviation Safety Agency Zákon č.225/2006 Sb. Novela zákona z č.49/1997 Sb. o civilním letectví OBSAH PREZENTACE Úvod I. 86b zákona č.225/2006 Sb. II. Ověřování spolehlivosti Informace k metodickému

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

ÚSTAVNÍ SOUD BEZPEČNOSTNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍHO SOUDU

ÚSTAVNÍ SOUD BEZPEČNOSTNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍHO SOUDU ÚSTAVNÍ SOUD BEZPEČNOSTNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ÚSTAVNÍHO SOUDU Podle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento bezpečnostní a návštěvní řád Ústavního

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 Veškeré objednávky doplňkových služeb, které nejsou součástí cestovní smlouvy (tzn. nejsou zakoupeny současně s uzavřením cestovní smlouvy), lze uskutečnit

Více

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA týkající se provozování místa zpětného odběru použitých solárních panelů www.asekol.cz Platnost od 1. 1. 2013 Platnost této části od 1. 1. 2013 1. článek ČINNOSTI

Více

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 Protokol k provádění Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Příprava rekonstrukce a dostavby Terminálu Příprava započala v letech 2003 2004. Podnětem k přípravě byl : - Výrazný nárůst provozu

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ

Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ Újezdního úřadu Březina č. 1/2016 ze dne 14. června 2016, kterým se stanoví režimová a bezpečnostní

Více

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy V Praze dne 21. března 2013 I. Transformace vnitrostátní

Více

Zákon o silniční dopravě Taxislužba a doprava

Zákon o silniční dopravě Taxislužba a doprava Zákon o silniční dopravě Taxislužba a doprava Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 12. prosince 2011 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@arm.muznojmo.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

Finanční zpravodaj 6/2009

Finanční zpravodaj 6/2009 Strana 59 18 Pokyn č. D 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROVOZNÍ PRAVIDLA PROSPERITA RESIDENCE

PROVOZNÍ PRAVIDLA PROSPERITA RESIDENCE PROVOZNÍ PRAVIDLA PROSPERITA RESIDENCE Každý člen PROSPERITA RESIDENCE je povinen se řídit provozními pravidly dle uzavřené smlouvy o podnájmu nebytových prostor a o poskytnutí služeb virtuální kanceláře

Více

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2 Kongresový sál Kongresové přepážky Část veřejné odletové haly Terminál 2 1 Umíst stění Kongresového sálus Letiště Praha / Ruzyně, Terminál 1 Spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, 2. NP nad služebním vchodem

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích

PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích PRAVIDLA HLÍDANÉHO PARKOVIŠTE na Mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích 1 Parkovište je nedílnou součásti Mezinárodního letište Katovice v Pyrzovicích, jehož zřizovatelem je Hornoslezská letecká společnost

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II.

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 21. 11. 2013 Č.j.: 2013/4087/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. Česká národní banka (dále jen ČNB či

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 25.5.2014 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. Po příletu na letišti v Colombu (přepážka Visa Upon Arrival)

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Návrh. pozdějších předpisů

Návrh. pozdějších předpisů Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Ev.č. zakázky Naše č.j. Počet příloh Vyřizuje Litvínov VŘ ZMRII-03/2010 ZŠaMŠR/0510/2010 1 Š. Hauerová 21.7.2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Pokrytí budovy Základní školy v Ruské

Více

Nákup ND na DVHM 1622 LX

Nákup ND na DVHM 1622 LX Česká republika Ministerstvo obrany Nákup ND na DVHM 1622 LX Nákup ND na DVHM 1622 LX 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob

Více

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Čl.

Více

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR.

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Česká republika Ministerstvo obrany Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ:

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

SMĚRNICE DOPRAVNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

SMĚRNICE DOPRAVNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ SMĚRNICE DOPRAVNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 8.4.2014 1.6.2014 LP-SM-004D/2008 Oblast procesů/proces Klasifikace Zajištění provozu Veřejný Zpracovatel Funkce Datum /Podpis

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S.

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S. SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 15.12.2014 15.12.2014 LP-SM-006A/2010 Řízení a rozvoj infrastruktury Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Semestrální práce - A4M39NUR

Semestrální práce - A4M39NUR Semestrální práce - A4M39NUR Program pro autodopravu ve firmě Daniel Šimek D1 Zadání Nahradit stávající systém žádostí o přepravu realizovaný pomocí standardního papírového formuláře. Navrhnout uživatelské

Více

Beranových 65, Praha Letňany

Beranových 65, Praha Letňany P R O V O Z N Í Ř Á D A R E Á L U L E T O V Beranových 65, Praha Letňany Účel provozního řádu 1 Tento Provozní řád areálu LETOV (dále jen řád ) stanoví závazná pravidla pro pohyb osob a vozidel po areálu

Více

Výzkum senzitivity detekce metastatického procesu - 2015

Výzkum senzitivity detekce metastatického procesu - 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 01.09.2015, do 9.00 h Zodpovědná osoba: prof.mudr.ondřej Topolčan,CSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum +420

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohhuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na Provozování sběrného dvora odpadů v Bohuňovicích. S ohledem na předpokládaný rozsah požadovaných služeb

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více