1. Vymezení letištních prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vymezení letištních prostor"

Transkript

1 Č.j.: 93331/2011-DP Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky projevuje úctu všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím akreditovaným v České republice a má čest zaslat aktuální informace o pravidlech pohybu členů misí v rámci vymezených prostor letiště Praha Ruzyně: 1. Vymezení letištních prostor Z hlediska potřeb členů misí je nutné rozlišovat na letišti Praha Ruzyně v Terminálu 1 a Terminálu 2 tyto neveřejné prostory: a) tranzitní prostor, b) vyhrazený bezpečnostní prostor (security restricted area, dále jen SRA), c) prostor celní přílet Terminál Tranzitní prostor je vymezen jako prostor ohraničený pasovými přepážkami v Terminálu 1, pasovými přepážkami ve Spojovacím objektu, pracovištěm Bezpečnostní kontroly při vstupech do jednotlivých gate a pasovými přepážkami, kterými se vstupuje do celního prostoru Terminálu Prostor SRA je v jednotlivých odletových gate za pracovištěm Bezpečnostní kontroly. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE). Všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím v České republice

2 Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen pasovými přepážkami, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. Terminál Tranzitní prostor odpovídá prostoru SRA a je vymezen jako prostor za centrálním pracovištěm Bezpečnostní kontroly, pracovištěm Bezpečnostní kontroly ve Spojovacím objektu a jednosměrnými turnikety, kterými se prochází do prostoru celního příletu. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE) Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen jednosměrnými turnikety, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. 2. Režim vstupu pro členy misí 2.1. Diplomatičtí zástupci akreditovaní v České republice, držitelé diplomatických průkazek s označením D, K a MO/D vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří z letiště necestují, mají povolen vstup do neveřejného prostoru letiště na základě předložení platné diplomatické průkazky výše zmíněných vzorů. Žadatel od bezpečnostního pracovníka obdrží jednorázový IDC Diplomatic Mission opravňující k dočasnému vstupu do neveřejného prostoru. Tento jednorázový IDC je diplomat, při opuštění neveřejného prostoru, povinen vrátit na stejném místě, kde jej obdržel, pokud neopustí prostor postupem uvedeným v bodě 5 této nóty Nediplomatičtí pracovníci, držitelé diplomatických průkazek s označením ATP, SP, SSO, KZ, SP/K, SSO/K, HK, MO a MO/ATP vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, mohou být do neveřejného prostoru letiště vpuštěni pouze za účelem manipulace s diplomatickou poštou.

3 Pokud se jedná o jednorázový vstup do neveřejného prostoru za jiným účelem, než manipulace s diplomatickou poštou, zůstává zachován postup stanovený provozovatelem letiště: mise podá faxem žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka, na organizační jednotku Bezpečnostní systémy a režimy (dále jen OJ BSR), Letiště Praha, a.s. (číslo faxu ), který je oprávněn ve věci rozhodnout. Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Vzor žádosti je uveden v Příloze č.1; OJ BSR vyřizuje žádosti v pondělí až pátek ; ostatní dny a mimopracovní dobu OJ BSR vyřizuje žádosti organizační jednotka Bezpečnostní dispečink (dále jen OJ BED) Letiště Praha, a.s., (č. faxu ). Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu; žádost o jednorázový vstup nediplomatického pracovníka musí obsahovat obvyklé náležitosti s uvedením jména a příjmení osoby, čísla identifikační karty vydané Ministerstvem zahraničních věcí, datum a přibližný čas plánovaného vstupu do neveřejného prostoru s potvrzením, že se jedná o plnění oficiálního poslání pro misi, které nemůže vykonat diplomatický pracovník. Žádost musí být podepsána vedoucím příslušné mise V neveřejném prostoru letiště Praha, a.s.,(viz. bod 1) jsou členové misí povinni nosit IDC viditelně po celou dobu pobytu v tomto prostoru a předložit ke kontrole zaměstnancům divize Bezpečnosti, příslušníkům Policie ČR a příslušníkům Celního úřadu. 3. Vstup do SRA (Security restricted area) Vstup do SRA není povolen žádnému členu mise bez doprovodu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE. V případě využití zpoplatněné služby doprovodu člena mise do SRA pracovníkem Ostrahy letiště nebo pracovníkem Bezpečnostní kontroly (dále jen bezpečnostní pracovník), je nutné poslat objednávku na OJ BSR (pondělí až pátek , číslo faxu ), nebo na OJ BED (mimo pracovní dobu OJ BSR, č. faxu ) s dostatečným předstihem

4 (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu. 4. Režim vstupu do prostoru celní přílet Vstup do prostoru celní přílet je povolován pouze držitelům speciálních IDC vydávaných Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně (tel , fax ). Držitel tohoto IDC musí mít u sebe zároveň i diplomatickou průkazku; Písemné žádosti o vydání zvláštních IDC musí být vyhotoveny na úředním dopisním papíře mise se zdůvodněním žádosti, opatřeny razítkem a podpisem vedoucího mise; Z bezpečnostních důvodů a v souladu s mezinárodní praxí bude Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně stanovovat počet průkazek vydaných diplomatickým zástupcům jedné mise v poměru k velikosti příslušné mise. Vedoucí misí se proto žádají, aby laskavě zvážili skutečné potřeby mise a předkládali žádosti o průkazky ke vstupu do prostoru celní přílet jen pro nejnutnější počet osob; Do prostoru celní přílet v Terminálu 1 je vstup umožněn služebním vchodem č. 15 a dále turniketem č.42. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čteček při vstupu do prostoru celní přílet; Do prostoru celní přílet v Terminálu 2 je vstup umožněn služebním vchodem č. 27 v příletové části Terminálu 2. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čtečky při vstupu do prostoru celní přílet; Mise přebírají veškerou odpovědnost za speciální IDC vydanou Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně; Zneužití této IDC je považováno za bezpečnostní přestupek; Ztrátu je mise povinna okamžitě ohlásit na Stálou službu útvaru Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně, tel a na OJ BED, tel

5 5. Vítání návštěvy Vítání návštěvy v Terminálu 1 je umožněno pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21 (dále jen SV 21), který se nachází ve Spojovacím objektu mezi Terminály 1 a 2 (viz Příloha č.3); zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 5.2. v tranzitním prostoru diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho k příletovým přepážkám pasového odbavení; 5.3. při průchodu z tranzitního prostoru do prostoru celní přílet má diplomatický zástupce možnost použít vyhrazenou první pasovou přepážku zprava s označením Přednostní odbavení pro posádky a diplomaty. Jeho vstup je tedy paralelní s hostem a probíhá v podstatě ve stálém vizuálním kontaktu; 5.4. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu. Vítání návštěvy v Terminálu 2 je umožněno pouze diplomatu podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.5. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena misí (viz body 3.1 a 3.2); 5.6. diplomatický zástupce si vyzvedne na služebním vchodu č. 25 (dále jen SV 25), který je v odletové části Terminálu 2 (viz Příloha č.3), IDC Diplomatic Mission a zde vyplní formulář (viz Příloha č. 2), který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 5.7. zde diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho do prostoru celní přílet, který je za jednosměrnými turnikety. Po celou dobu pobytu v SRA je doprovázen oprávněnou osobou nebo bezpečnostním pracovníkem. Po vstupu do prostoru celní přílet bezpečnostní pracovník diplomata opouští; 5.8. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu.

6 6. Doprovod odlétající osoby Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 1 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 6.2. doprovázená osoba je pasově odbavena příslušníkem ICP Praha Ruzyně; 6.3. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 6.4. diplomatický zástupce kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup společně s odlétající osobou do odletového gate, který je součástí SRA; bezpečnostní pracovník je v tomto případě oprávněnou osobou pro doprovod diplomatického zástupce v SRA a je vyjmut z povinnosti být označen IDC - GUIDE; doprovod diplomatického zástupce v gate je založen na principu trvalého dohledu; 6.5. rozloučení diplomatického zástupce s odlétající osobou proběhne v odletovém gate, jeho vstup do nástupního mostu k letadlu není povolen; 6.6. diplomatický zástupce se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 2 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.7. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena diplomatickou a konzulární misí (viz body 3.1 a 3.2); 6.8. diplomatický zástupce si vyzvedne na SV 25 jednorázové IDC Diplomatic Mission a vyplní formulář, který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 6.9. po nástupu doprovázené osoby do letadla se diplomatický zástupce vrátí stejnou cestou a na SV 25 odevzdá IDC Diplomatic Mission.

7 7. Diplomatická pošta Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 1 (jednotlivé gate) a je pro ně stanoven následující postup: 7.1. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 7.2. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 7.3. člen mise kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho do nástupního mostu, kde pracovník mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.4. člen mise se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 2 a je pro ně stanoven následující postup: 7.5. člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a dále ho doprovodí až do nástupního mostu, kde člen mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.6. následně doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 1: 7.7. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission. Zde si také vyžádá zajištění přepravy k letadlu; 7.8. člen mise se přesune do prostoru Galerie B, kde vyčká příjezdu bezpečnostního pracovníka; 7.9. bezpečnostní pracovník ho dopraví vozidlem k letadlu a zpět. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s.;

8 7.10. následně se člen mise vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 2: člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly; bezpečnostní pracovník informuje operátora BED a operátor BED zajistí přistavení vozidla na Galerii C; bezpečnostní pracovník mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho k pracovišti Galerie C a dále ho dopraví vozidlem k letadlu; po převzetí/předání pošty doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Členové mise pověření manipulací s diplomatickou poštou musí být pro vstup do výše uvedených prostor vybaveni pověřením příslušné diplomatické mise k předání nebo převzetí diplomatické pošty. Pověření obsahuje: jméno a příjmení pracovníka, funkci a číslo identifikační karty, den a hodinu převzetí nebo předání pošty a číslo příslušného letu, počet předávaných nebo přebíraných zavazadel, jméno a funkce osoby, která pověření vydala (obvykle titulář), a čitelné razítko mise. Členové mise musí kromě toho být vybaveni obvyklými písemnostmi. Za diplomatickou poštu lze v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích považovat jen zavazadla zřetelně označená valise diplomatique, colis diplomatique nebo diplomatic bag. 8. Bezpečnostní kontrola 8.1. Způsob kontroly cestujících je v zájmu ochrany a bezpečnosti civilního letectví v České republice stanoven zákonem č.49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, Nařízením Komise (EU) č. 185/2010, Nařízením Komise

9 (ES) č. 820/2008, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 leteckým předpisem L-17, v platném znění, a Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví ČR, v platném znění. Podle těchto norem jsou cestující, letecký personál a ostatní osoby, kteří chtějí vstoupit do vyhrazených bezpečnostních prostor určených provozovatelem letiště nebo provozovatelem leteckých činností, povinni strpět bezpečnostní kontrolu, prohlídku zavazadel a přepravovaného nákladu. Cestujícím je povolen vstup do prostoru za bezpečnostní kontrolou až poté, kdy se prokáže, že nejsou důvody obávat se možného ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Pokud jsou vážné důvody k takovým obavám a cestující odmítne předložit ke kontrole předměty, které by mohly být důvodem k těmto obavám, nebo se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole, je možné mu odmítnout vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor, resp. jej po domluvě s dopravcem vyloučit z přepravy. Z výše uvedeného vyplývá, že členové mise jsou rovněž povinni podrobit se bezpečnostní kontrole. Diplomatická pošta řádně a viditelně označená (Courrier certificate, Bordereau) nesmí být otevřena, prohledávána ani zadržena, není však vyňata z povinnosti podrobit se detekční kontrole rentgenovým zařízením. 9. Reprezentační salónek Pro odbavení VIP cestujících nabízí letiště Praha - Ruzyně služby reprezentačního salónku v Terminálu 1 a 2. Mise si mohou reprezentační salónek objednat na telefonním čísle Ceny jsou stanoveny Ceníkem služeb LP a.s. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 1 je možný přes služební vrátnici č. 11. Před vchodem do salónku je parkovací plocha určená pro návštěvníky salónku. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 2 je možný z první komunikace před Terminálem 2, jeho příletové části a následně výtahem do odletové části Terminálu 2. Ministerstvo zahraničních věcí hradí použití salónku při příležitosti oficiálních či pracovních návštěv ministrů zahraničních věcí a dalších hostů, kteří do Prahy přijíždějí na pozvání ministra zahraničních věcí České republiky. V tomto případě ministerstvo zahraničních věcí hradí rovněž občerstvení podávané v salónku.

10 Ministerstvo zahraničních věcí také hradí použití salónku při prvním příletu a posledním odletu velvyslanců akreditovaných v České republice. V těchto případech ministerstvo hradí občerstvení v salónku pro velvyslance a jejich rodinné příslušníky a pro zástupce velvyslanectví a vysílajícího státu, nikoliv pro hosty velvyslance. V prostoru reprezentačního salónku je u východu na letištní plochu pracoviště Bezpečnostní kontroly určené pro všechny odlétající osoby. Doprovodit odlétající osoby na letištní plochu mohou maximálně čtyři osoby. O povolení ke vstupu na letištní plochu mohou doprovázející osoby požádat v reprezentačním salónku. Doprovázející osoby jsou vybaveny jednorázovým IDC, které obdrží od personálu salónku, a stejně jako všichni odlétající cestující procházejí před vstupem na letištní plochu bezpečnostní kontrolou. Členové misí, kteří přicházejí do reprezentačního salónku, aby se rozloučili nebo přivítali návštěvy, se musí na vyžádání prokázat platnou diplomatickou průkazkou vydanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 10. Parkování vozidel před Terminálem 1 a Terminálem Motorová vozidla členů misí označená platnou diplomatickou registrační značkou s písmeny CD mohou k parkování na letišti Praha - Ruzyně využívat zdarma část První komunikace před Terminálem 1 a příletovou částí Terminálu 2, označenou dodatkovou tabulkou Zóna D+E (viz Příloha č.5) Vjezd vozidel členů misí na estakádu není umožněn. Členové misí mohou použit k přístupu do odletové části Terminálu 2 výtah, který se nachází v příletové části Terminálu V této souvislosti jsou mise žádány, aby parkování v tomto vymezeném prostoru omezily na dobu nezbytně nutnou, neboť tato zóna je též využívána k parkování vozidel státních institucí České republiky a smluvních komerčních přepravců LP, a.s. OJ BED je kontaktním místem pro řešení případných problémů (tel , ). Diplomatický protokol si dovoluje informovat, že tato nóta v plném rozsahu nahrazuje předchozí nótu č /2006-DP.

11 Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistil všechny diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace akreditované v České republice o své nejhlubší úctě. V Praze dne března 2011

12 Příloha č.1 Žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka (dle bodu )

13 Příloha č.2 Žádost o jednorázový vstup pro diplomatického zástupce

14 Příloha č.3 Přehledová mapa T1 + T2 (1.Nadzemní podlaží) SV 21 SRA (Security Rectricted Area) Tranzitní prostor-transit Area Celní přílety-custom i ckkáá iattic AAvvia AAvv iaa ttiicc kkáá AAvv iiaatt icc kkáá SScc hee nngg eenn sskk áá SScc hhee nng eenn skk áá SV 21

15 SV 25 AAvv iaia ttiic kkáá S cchh enn gge nnss kkáá SScc hhee nngg eenn sskk áá SRA (Security Restricted Area) AAvv iaa ttiicc káá Přehledová mapa T2 (2.Nadzemní podlaží) SV 25 Centrální pracoviště BEK Security Check Point

16 Detail služebního vchodu č. 21 S1121a S1121a S1110 S1110 S1059 S1ST4 S1063d S1063d S1063c S1063c S1063a S1063 S1V30 S1V30 S1113 S1113 S1014 S1014 S1007 S1021e S1021e S1021d S1021d S1022a S1022a S1062 S1062 S1121 S1121 S1015 S1015 S1120a S1120 S1120 S1119 S1119 S1021c S1021c S1021a S1021a S1021b S1021g S1021g 1ST15 1ST15 S1061 S1061 S1060 S1060 S1021 S1021 S1007a S1007a S1022 S1022 S1022b S1022b S1088b S1088b S1001a S1001a S1022c S1022c S1088a S1088a S1022i S1022i S1022d S1022d S1022f S1088 S1088 S1001 S1001 S1022g S1022g S1012 S1104a S1104a S1022h S1104b S1104b S1104 S1104 S1023c S1023c S1103 S1103 Spojovací objekt Connecting Building S1023b S1023b S1001b S1001b S1023 S1023 S1102 S1102 S1026b S1026b S1026 S1024 S1024 S1025 S1025 S1026a S1026a Služební vchod č.21 Provozovna Mc Donald s Sc hhee nngg enn sskk áá S135

17 Foto služebního vchodu č.21

18 Detail Služebního vchodu č. 25 S2063 S2063 S2063 S2ST7 S2ST7 S2ST 7 S2ST S2006 S2006 S2006 S2005 S2005 S2005 S a 2158a 2158a S2005a S2005a S2005a a 2043a 2043a 2043a 22 ES4 ES4 2 ES4 2ST12 2ST 2ST ST a a 2011a 2011a 2011a 2011a b 2042b 2042b 2042b 2ST4 2ST4 2ST4 2ST a 2016a 2017a 2017a 2017a 201aa 201aa 201aa 201aa b 2170b 2170b 2170b 2170a 2170a 2170a b 2171b 2171b a 2179a 2179a 2178b 2178b 2178b a 2177a 2177a Odletová část Terminálu 2 Departures- Terminal r 201r 201r 201r 201p 201p 201p 201p a 2185a 2185a 2185a ST11 2ST 2ST t 201t 201t 201t 2178a 2178a a 2019a 2019a 2019a 2ES21 2ES21 2ES21 2ES21 201z 201z 201z 201z 201o 201o 201o 201o 201l 201l 201l 201l SV ST3b 2ST 2ST3b 3b 2ST3b 2022a 2022a 2022a 2022d 2022d 2022d 2022d SScc hhee nngg eenn sskk áá a 2159a 2159a 2159e 2159e 2159e 2159b 2159b 2159b b 2022b 2022b 2022b 2022c 2022c 2022c

19 Foto služebního vchodu č.25

20 Příloha č.4 První komunikace před Terminály 1 a 2 1.komunikace First Traffic Lane Terminal 2 AAvv iiatt iicckk áá AAvv iiaa ttiicc kkáá SScc hhee ngg een sskk áá SScc hee nngg eenn sskk áá Spojovací objekt Connecting Building AAvv iia tticc kkáá ckkáá iic iatic A Avvia Terminal 1

21 Dopravní značení 1. Komunikace, Terminál 1

22

23 Dopravní značení 1. Komunikace, Spojovací objekt a Terminál 2

24 Foto Vyhrazeného parkování pro zóny D+E

25

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Simulace příletů cestujících na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně a jejich přestupů na navazující lety SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Vybrané statistické

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Příprava rekonstrukce a dostavby Terminálu Příprava započala v letech 2003 2004. Podnětem k přípravě byl : - Výrazný nárůst provozu

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S.

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S. SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 15.12.2014 15.12.2014 LP-SM-006A/2010 Řízení a rozvoj infrastruktury Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii ANEB PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii ANEB PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Letadlem, vlakem, autobusem po Evropské unii ANEB PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Práva lidí s postižením v dopravě: v letadle, vlaku a autobusu Tato brožura vznikla

Více

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ Strana 046 Sbírka mezinárodních smluv č. 8 / 004 Částka 5 UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské' republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2

Kongresový sál. Kongresové přepážky. Část veřejné odletové haly Terminál 2 Kongresový sál Kongresové přepážky Část veřejné odletové haly Terminál 2 1 Umíst stění Kongresového sálus Letiště Praha / Ruzyně, Terminál 1 Spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, 2. NP nad služebním vchodem

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

HLAVA 3 - VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL

HLAVA 3 - VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL HLAVA 3 PŘEDPIS L 9 HLAVA 3 - VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL A. Všeobecně 3.1 V zájmu usnadnění a urychlení odbavení osob vstupujících nebo odlétajících prostřednictvím letecké dopravy musí

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY K VYDÁVÁNÍ SOUHLASU VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE K VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY Účinnost od: Účinnost do: Určeno: 3.9.2012

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Všeobecné obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. pro parkoviště

Všeobecné obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. pro parkoviště Všeobecné obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. pro parkoviště OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Letiště Praha, a.s. se sídlem K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 identifikační číslo: 282 44 532 zapsané

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 13.3.2015 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. 3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 30 dnů):

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva.

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. Konzulární ochrana Konzulární ochrana Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. ztráta dokladů návrat do ČR v případě

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Harrachov č. p. 225 P. O. BOX 42 512 46 HARRACHOV Sportovní areál Harrachov a.s. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

PP18 - OSTRAHA A OCHRANA

PP18 - OSTRAHA A OCHRANA Příloha E4 1. Účel PP18 - OSTRAHA A OCHRANA Stanovení zásad ostrahy objektu, ochrany majetku a osob v areálu podniku způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Stanovení zásad,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu: 29. 3. 2015 26. 3. 2016 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů... 1 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY... 2 1.1 Nová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR.

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Česká republika Ministerstvo obrany Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Schengen: volný pohyb osob bez kontrol na vnitřních hranicích 31. prosince 2007 1 by měly odpadnout kontroly při překračování hranic České republiky se všemi sousedními

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

FLYIN 2013. Mezinárodní výstava leteckého průmyslu NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE VYSTAVUJTE NA NEJVĚTŠÍ LETECKÉ AKCI V ČESKÉ REPUBLICE

FLYIN 2013. Mezinárodní výstava leteckého průmyslu NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE VYSTAVUJTE NA NEJVĚTŠÍ LETECKÉ AKCI V ČESKÉ REPUBLICE VYSTAVUJTE NA NEJVĚTŠÍ LETECKÉ AKCI V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN 2013 NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE FLYIN & Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR Mezinárodní výstava

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

PROVOZNÍ PRAVIDLA PROSPERITA RESIDENCE

PROVOZNÍ PRAVIDLA PROSPERITA RESIDENCE PROVOZNÍ PRAVIDLA PROSPERITA RESIDENCE Každý člen PROSPERITA RESIDENCE je povinen se řídit provozními pravidly dle uzavřené smlouvy o podnájmu nebytových prostor a o poskytnutí služeb virtuální kanceláře

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Čj. Vyřizuje: Čapek Dne: 30. 6. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO VÝUKU AUTOŠKOLY ZADAVATEL:

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ 1 Parkoviště je nedílnou součástí Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90. V prostorech parkoviště P1 v souladu s pravidly silničního

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Směrnice. Práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě

Směrnice. Práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě Směrnice Práva osob se zdravotním Označení: Verze: 1.1 Vydána dne: Účinnost: 01. 10. 2011 01. 10. 2011 Zpracoval úsek (útvar, středisko): Garant: Handling Zpracoval (autor): Schválil (odpovědná osoba):

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému

Výzva k podání nabídky. Dodávka docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému Výzva k podání nabídky veřejná zakázka zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému Podmínky zadávacího řízení dle 12 odst. 3 zákona o veřejných

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Minutové Doplatky Prvních 60 v pracovníc 90min 120min 180min celodenní

Minutové Doplatky Prvních 60 v pracovníc 90min 120min 180min celodenní ZÓNA 5 CELÝ AREÁL ZÓNA 4 LETNÍ PLÁŽ ZÓNA 3 WELLNESS ZÓNA 2 AQUA ZÓNA 1 50 m BAZÉN NEBO FITNESS Ceny jsou uvedeny v Kč. Jednorázové vstupné Abonentní vstupné Čipová karta CENÍK 2014 60min Minutové Doplatky

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více