1. Vymezení letištních prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vymezení letištních prostor"

Transkript

1 Č.j.: 93331/2011-DP Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky projevuje úctu všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím akreditovaným v České republice a má čest zaslat aktuální informace o pravidlech pohybu členů misí v rámci vymezených prostor letiště Praha Ruzyně: 1. Vymezení letištních prostor Z hlediska potřeb členů misí je nutné rozlišovat na letišti Praha Ruzyně v Terminálu 1 a Terminálu 2 tyto neveřejné prostory: a) tranzitní prostor, b) vyhrazený bezpečnostní prostor (security restricted area, dále jen SRA), c) prostor celní přílet Terminál Tranzitní prostor je vymezen jako prostor ohraničený pasovými přepážkami v Terminálu 1, pasovými přepážkami ve Spojovacím objektu, pracovištěm Bezpečnostní kontroly při vstupech do jednotlivých gate a pasovými přepážkami, kterými se vstupuje do celního prostoru Terminálu Prostor SRA je v jednotlivých odletových gate za pracovištěm Bezpečnostní kontroly. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE). Všem diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím v České republice

2 Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen pasovými přepážkami, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. Terminál Tranzitní prostor odpovídá prostoru SRA a je vymezen jako prostor za centrálním pracovištěm Bezpečnostní kontroly, pracovištěm Bezpečnostní kontroly ve Spojovacím objektu a jednosměrnými turnikety, kterými se prochází do prostoru celního příletu. Při vstupu do SRA platí povinnost podrobit se bezpečnostní kontrole a být doprovázen oprávněnou osobou (držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE) Prostor celní přílet se nachází v příletové části letištní haly a je na jedné straně vymezen jednosměrnými turnikety, kterými cestující vstupují na území České republiky a zároveň do haly s výdejem zavazadel, a na druhé straně východem z tohoto prostoru do veřejné haly. 2. Režim vstupu pro členy misí 2.1. Diplomatičtí zástupci akreditovaní v České republice, držitelé diplomatických průkazek s označením D, K a MO/D vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří z letiště necestují, mají povolen vstup do neveřejného prostoru letiště na základě předložení platné diplomatické průkazky výše zmíněných vzorů. Žadatel od bezpečnostního pracovníka obdrží jednorázový IDC Diplomatic Mission opravňující k dočasnému vstupu do neveřejného prostoru. Tento jednorázový IDC je diplomat, při opuštění neveřejného prostoru, povinen vrátit na stejném místě, kde jej obdržel, pokud neopustí prostor postupem uvedeným v bodě 5 této nóty Nediplomatičtí pracovníci, držitelé diplomatických průkazek s označením ATP, SP, SSO, KZ, SP/K, SSO/K, HK, MO a MO/ATP vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, mohou být do neveřejného prostoru letiště vpuštěni pouze za účelem manipulace s diplomatickou poštou.

3 Pokud se jedná o jednorázový vstup do neveřejného prostoru za jiným účelem, než manipulace s diplomatickou poštou, zůstává zachován postup stanovený provozovatelem letiště: mise podá faxem žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka, na organizační jednotku Bezpečnostní systémy a režimy (dále jen OJ BSR), Letiště Praha, a.s. (číslo faxu ), který je oprávněn ve věci rozhodnout. Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Vzor žádosti je uveden v Příloze č.1; OJ BSR vyřizuje žádosti v pondělí až pátek ; ostatní dny a mimopracovní dobu OJ BSR vyřizuje žádosti organizační jednotka Bezpečnostní dispečink (dále jen OJ BED) Letiště Praha, a.s., (č. faxu ). Žádost je potřeba doručovat s dostatečným předstihem (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu; žádost o jednorázový vstup nediplomatického pracovníka musí obsahovat obvyklé náležitosti s uvedením jména a příjmení osoby, čísla identifikační karty vydané Ministerstvem zahraničních věcí, datum a přibližný čas plánovaného vstupu do neveřejného prostoru s potvrzením, že se jedná o plnění oficiálního poslání pro misi, které nemůže vykonat diplomatický pracovník. Žádost musí být podepsána vedoucím příslušné mise V neveřejném prostoru letiště Praha, a.s.,(viz. bod 1) jsou členové misí povinni nosit IDC viditelně po celou dobu pobytu v tomto prostoru a předložit ke kontrole zaměstnancům divize Bezpečnosti, příslušníkům Policie ČR a příslušníkům Celního úřadu. 3. Vstup do SRA (Security restricted area) Vstup do SRA není povolen žádnému členu mise bez doprovodu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je držitel platného trvalého IDC s příslušným rozsahem vstupu a zároveň označen IDC - GUIDE. V případě využití zpoplatněné služby doprovodu člena mise do SRA pracovníkem Ostrahy letiště nebo pracovníkem Bezpečnostní kontroly (dále jen bezpečnostní pracovník), je nutné poslat objednávku na OJ BSR (pondělí až pátek , číslo faxu ), nebo na OJ BED (mimo pracovní dobu OJ BSR, č. faxu ) s dostatečným předstihem

4 (nejméně 24 hodin) před plánovaným termínem vstupu. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu. 4. Režim vstupu do prostoru celní přílet Vstup do prostoru celní přílet je povolován pouze držitelům speciálních IDC vydávaných Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně (tel , fax ). Držitel tohoto IDC musí mít u sebe zároveň i diplomatickou průkazku; Písemné žádosti o vydání zvláštních IDC musí být vyhotoveny na úředním dopisním papíře mise se zdůvodněním žádosti, opatřeny razítkem a podpisem vedoucího mise; Z bezpečnostních důvodů a v souladu s mezinárodní praxí bude Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně stanovovat počet průkazek vydaných diplomatickým zástupcům jedné mise v poměru k velikosti příslušné mise. Vedoucí misí se proto žádají, aby laskavě zvážili skutečné potřeby mise a předkládali žádosti o průkazky ke vstupu do prostoru celní přílet jen pro nejnutnější počet osob; Do prostoru celní přílet v Terminálu 1 je vstup umožněn služebním vchodem č. 15 a dále turniketem č.42. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čteček při vstupu do prostoru celní přílet; Do prostoru celní přílet v Terminálu 2 je vstup umožněn služebním vchodem č. 27 v příletové části Terminálu 2. Prostor celního příletu následně opustí stejným způsobem jako cestující. IDC je kódován pro použití čtečky při vstupu do prostoru celní přílet; Mise přebírají veškerou odpovědnost za speciální IDC vydanou Odborem 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně; Zneužití této IDC je považováno za bezpečnostní přestupek; Ztrátu je mise povinna okamžitě ohlásit na Stálou službu útvaru Odbor 03 Dohledu a kontroly Celního úřadu Praha Ruzyně, tel a na OJ BED, tel

5 5. Vítání návštěvy Vítání návštěvy v Terminálu 1 je umožněno pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21 (dále jen SV 21), který se nachází ve Spojovacím objektu mezi Terminály 1 a 2 (viz Příloha č.3); zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 5.2. v tranzitním prostoru diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho k příletovým přepážkám pasového odbavení; 5.3. při průchodu z tranzitního prostoru do prostoru celní přílet má diplomatický zástupce možnost použít vyhrazenou první pasovou přepážku zprava s označením Přednostní odbavení pro posádky a diplomaty. Jeho vstup je tedy paralelní s hostem a probíhá v podstatě ve stálém vizuálním kontaktu; 5.4. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu. Vítání návštěvy v Terminálu 2 je umožněno pouze diplomatu podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 5.5. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena misí (viz body 3.1 a 3.2); 5.6. diplomatický zástupce si vyzvedne na služebním vchodu č. 25 (dále jen SV 25), který je v odletové části Terminálu 2 (viz Příloha č.3), IDC Diplomatic Mission a zde vyplní formulář (viz Příloha č. 2), který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 5.7. zde diplomatický zástupce vyzvedne hosta a doprovodí ho do prostoru celní přílet, který je za jednosměrnými turnikety. Po celou dobu pobytu v SRA je doprovázen oprávněnou osobou nebo bezpečnostním pracovníkem. Po vstupu do prostoru celní přílet bezpečnostní pracovník diplomata opouští; 5.8. při opuštění prostoru celní přílet zanechá diplomatický zástupce IDC Diplomatic Mission u pracovníka Celního úřadu.

6 6. Doprovod odlétající osoby Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 1 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.1. diplomatický zástupce vstoupí do tranzitního prostoru služebním vchodem č. 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 6.2. doprovázená osoba je pasově odbavena příslušníkem ICP Praha Ruzyně; 6.3. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 6.4. diplomatický zástupce kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup společně s odlétající osobou do odletového gate, který je součástí SRA; bezpečnostní pracovník je v tomto případě oprávněnou osobou pro doprovod diplomatického zástupce v SRA a je vyjmut z povinnosti být označen IDC - GUIDE; doprovod diplomatického zástupce v gate je založen na principu trvalého dohledu; 6.5. rozloučení diplomatického zástupce s odlétající osobou proběhne v odletovém gate, jeho vstup do nástupního mostu k letadlu není povolen; 6.6. diplomatický zástupce se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Doprovod odlétajících osob do SRA v Terminálu 2 je umožněn pouze diplomatickému zástupci podle bodu 2.1 a je stanoven následující postup: 6.7. diplomatický zástupce není oprávněn pohybovat se v SRA bez doprovodu oprávněné osoby, a proto je povinen zajistit si doprovod oprávněné osoby (pracovník handlingové společnosti, letecké společnosti nebo VIP salonku), popř. si při vyzvedávání IDC Diplomatic Mission vyžádat doprovod bezpečnostního pracovníka. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. a je hrazena diplomatickou a konzulární misí (viz body 3.1 a 3.2); 6.8. diplomatický zástupce si vyzvedne na SV 25 jednorázové IDC Diplomatic Mission a vyplní formulář, který je zároveň podkladem pro fakturaci. Poté ho oprávněná osoba nebo bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a následně ho doprovodí až do nástupního mostu; 6.9. po nástupu doprovázené osoby do letadla se diplomatický zástupce vrátí stejnou cestou a na SV 25 odevzdá IDC Diplomatic Mission.

7 7. Diplomatická pošta Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 1 (jednotlivé gate) a je pro ně stanoven následující postup: 7.1. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission; 7.2. pohyb osob v tranzitním prostoru Terminálu 1 je svobodný, bez doprovodu oprávněné osoby; 7.3. člen mise kontaktuje bezpečnostního pracovníka u příslušného odletového gate, který mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho do nástupního mostu, kde pracovník mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.4. člen mise se vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty mohou členové mise vstoupit do SRA Terminálu 2 a je pro ně stanoven následující postup: 7.5. člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly a dále ho doprovodí až do nástupního mostu, kde člen mise přebere nebo doručí diplomatickou poštu; 7.6. následně doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 1: 7.7. člen mise vstoupí do tranzitního prostoru SV 21, zde obdrží od bezpečnostního pracovníka IDC Diplomatic Mission. Zde si také vyžádá zajištění přepravy k letadlu; 7.8. člen mise se přesune do prostoru Galerie B, kde vyčká příjezdu bezpečnostního pracovníka; 7.9. bezpečnostní pracovník ho dopraví vozidlem k letadlu a zpět. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s.;

8 7.10. následně se člen mise vrátí stejnou cestou na SV 21, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Při osobním přebírání nebo doručování diplomatické pošty z/do letadla parkujícího na vzdálené stojánce (tzn. mimo nástupní most do letadla) mohou členové mise vstoupit do SRA na odbavovací plochu a je pro ně stanoven následující postup v Terminálu 2: člen mise si nejdříve vyzvedne na SV 25 IDC Diplomatic Mission a poté ho bezpečnostní pracovník doprovodí a umožní mu vstup dveřmi vedle služebního turniketu č. 26 k centrálnímu pracovišti Bezpečnostní kontroly; bezpečnostní pracovník informuje operátora BED a operátor BED zajistí přistavení vozidla na Galerii C; bezpečnostní pracovník mu umožní vstup do SRA a doprovodí ho k pracovišti Galerie C a dále ho dopraví vozidlem k letadlu; po převzetí/předání pošty doprovodí bezpečnostní pracovník člena mise zpět k SV 25, kde odevzdá IDC Diplomatic Mission. Tato služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb LP, a.s. Členové mise pověření manipulací s diplomatickou poštou musí být pro vstup do výše uvedených prostor vybaveni pověřením příslušné diplomatické mise k předání nebo převzetí diplomatické pošty. Pověření obsahuje: jméno a příjmení pracovníka, funkci a číslo identifikační karty, den a hodinu převzetí nebo předání pošty a číslo příslušného letu, počet předávaných nebo přebíraných zavazadel, jméno a funkce osoby, která pověření vydala (obvykle titulář), a čitelné razítko mise. Členové mise musí kromě toho být vybaveni obvyklými písemnostmi. Za diplomatickou poštu lze v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích považovat jen zavazadla zřetelně označená valise diplomatique, colis diplomatique nebo diplomatic bag. 8. Bezpečnostní kontrola 8.1. Způsob kontroly cestujících je v zájmu ochrany a bezpečnosti civilního letectví v České republice stanoven zákonem č.49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, Nařízením Komise (EU) č. 185/2010, Nařízením Komise

9 (ES) č. 820/2008, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 leteckým předpisem L-17, v platném znění, a Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví ČR, v platném znění. Podle těchto norem jsou cestující, letecký personál a ostatní osoby, kteří chtějí vstoupit do vyhrazených bezpečnostních prostor určených provozovatelem letiště nebo provozovatelem leteckých činností, povinni strpět bezpečnostní kontrolu, prohlídku zavazadel a přepravovaného nákladu. Cestujícím je povolen vstup do prostoru za bezpečnostní kontrolou až poté, kdy se prokáže, že nejsou důvody obávat se možného ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Pokud jsou vážné důvody k takovým obavám a cestující odmítne předložit ke kontrole předměty, které by mohly být důvodem k těmto obavám, nebo se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole, je možné mu odmítnout vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor, resp. jej po domluvě s dopravcem vyloučit z přepravy. Z výše uvedeného vyplývá, že členové mise jsou rovněž povinni podrobit se bezpečnostní kontrole. Diplomatická pošta řádně a viditelně označená (Courrier certificate, Bordereau) nesmí být otevřena, prohledávána ani zadržena, není však vyňata z povinnosti podrobit se detekční kontrole rentgenovým zařízením. 9. Reprezentační salónek Pro odbavení VIP cestujících nabízí letiště Praha - Ruzyně služby reprezentačního salónku v Terminálu 1 a 2. Mise si mohou reprezentační salónek objednat na telefonním čísle Ceny jsou stanoveny Ceníkem služeb LP a.s. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 1 je možný přes služební vrátnici č. 11. Před vchodem do salónku je parkovací plocha určená pro návštěvníky salónku. Přístup k reprezentačnímu salónku Terminálu 2 je možný z první komunikace před Terminálem 2, jeho příletové části a následně výtahem do odletové části Terminálu 2. Ministerstvo zahraničních věcí hradí použití salónku při příležitosti oficiálních či pracovních návštěv ministrů zahraničních věcí a dalších hostů, kteří do Prahy přijíždějí na pozvání ministra zahraničních věcí České republiky. V tomto případě ministerstvo zahraničních věcí hradí rovněž občerstvení podávané v salónku.

10 Ministerstvo zahraničních věcí také hradí použití salónku při prvním příletu a posledním odletu velvyslanců akreditovaných v České republice. V těchto případech ministerstvo hradí občerstvení v salónku pro velvyslance a jejich rodinné příslušníky a pro zástupce velvyslanectví a vysílajícího státu, nikoliv pro hosty velvyslance. V prostoru reprezentačního salónku je u východu na letištní plochu pracoviště Bezpečnostní kontroly určené pro všechny odlétající osoby. Doprovodit odlétající osoby na letištní plochu mohou maximálně čtyři osoby. O povolení ke vstupu na letištní plochu mohou doprovázející osoby požádat v reprezentačním salónku. Doprovázející osoby jsou vybaveny jednorázovým IDC, které obdrží od personálu salónku, a stejně jako všichni odlétající cestující procházejí před vstupem na letištní plochu bezpečnostní kontrolou. Členové misí, kteří přicházejí do reprezentačního salónku, aby se rozloučili nebo přivítali návštěvy, se musí na vyžádání prokázat platnou diplomatickou průkazkou vydanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 10. Parkování vozidel před Terminálem 1 a Terminálem Motorová vozidla členů misí označená platnou diplomatickou registrační značkou s písmeny CD mohou k parkování na letišti Praha - Ruzyně využívat zdarma část První komunikace před Terminálem 1 a příletovou částí Terminálu 2, označenou dodatkovou tabulkou Zóna D+E (viz Příloha č.5) Vjezd vozidel členů misí na estakádu není umožněn. Členové misí mohou použit k přístupu do odletové části Terminálu 2 výtah, který se nachází v příletové části Terminálu V této souvislosti jsou mise žádány, aby parkování v tomto vymezeném prostoru omezily na dobu nezbytně nutnou, neboť tato zóna je též využívána k parkování vozidel státních institucí České republiky a smluvních komerčních přepravců LP, a.s. OJ BED je kontaktním místem pro řešení případných problémů (tel , ). Diplomatický protokol si dovoluje informovat, že tato nóta v plném rozsahu nahrazuje předchozí nótu č /2006-DP.

11 Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistil všechny diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace akreditované v České republice o své nejhlubší úctě. V Praze dne března 2011

12 Příloha č.1 Žádost o jednorázový vstup pro nediplomatického pracovníka (dle bodu )

13 Příloha č.2 Žádost o jednorázový vstup pro diplomatického zástupce

14 Příloha č.3 Přehledová mapa T1 + T2 (1.Nadzemní podlaží) SV 21 SRA (Security Rectricted Area) Tranzitní prostor-transit Area Celní přílety-custom i ckkáá iattic AAvvia AAvv iaa ttiicc kkáá AAvv iiaatt icc kkáá SScc hee nngg eenn sskk áá SScc hhee nng eenn skk áá SV 21

15 SV 25 AAvv iaia ttiic kkáá S cchh enn gge nnss kkáá SScc hhee nngg eenn sskk áá SRA (Security Restricted Area) AAvv iaa ttiicc káá Přehledová mapa T2 (2.Nadzemní podlaží) SV 25 Centrální pracoviště BEK Security Check Point

16 Detail služebního vchodu č. 21 S1121a S1121a S1110 S1110 S1059 S1ST4 S1063d S1063d S1063c S1063c S1063a S1063 S1V30 S1V30 S1113 S1113 S1014 S1014 S1007 S1021e S1021e S1021d S1021d S1022a S1022a S1062 S1062 S1121 S1121 S1015 S1015 S1120a S1120 S1120 S1119 S1119 S1021c S1021c S1021a S1021a S1021b S1021g S1021g 1ST15 1ST15 S1061 S1061 S1060 S1060 S1021 S1021 S1007a S1007a S1022 S1022 S1022b S1022b S1088b S1088b S1001a S1001a S1022c S1022c S1088a S1088a S1022i S1022i S1022d S1022d S1022f S1088 S1088 S1001 S1001 S1022g S1022g S1012 S1104a S1104a S1022h S1104b S1104b S1104 S1104 S1023c S1023c S1103 S1103 Spojovací objekt Connecting Building S1023b S1023b S1001b S1001b S1023 S1023 S1102 S1102 S1026b S1026b S1026 S1024 S1024 S1025 S1025 S1026a S1026a Služební vchod č.21 Provozovna Mc Donald s Sc hhee nngg enn sskk áá S135

17 Foto služebního vchodu č.21

18 Detail Služebního vchodu č. 25 S2063 S2063 S2063 S2ST7 S2ST7 S2ST 7 S2ST S2006 S2006 S2006 S2005 S2005 S2005 S a 2158a 2158a S2005a S2005a S2005a a 2043a 2043a 2043a 22 ES4 ES4 2 ES4 2ST12 2ST 2ST ST a a 2011a 2011a 2011a 2011a b 2042b 2042b 2042b 2ST4 2ST4 2ST4 2ST a 2016a 2017a 2017a 2017a 201aa 201aa 201aa 201aa b 2170b 2170b 2170b 2170a 2170a 2170a b 2171b 2171b a 2179a 2179a 2178b 2178b 2178b a 2177a 2177a Odletová část Terminálu 2 Departures- Terminal r 201r 201r 201r 201p 201p 201p 201p a 2185a 2185a 2185a ST11 2ST 2ST t 201t 201t 201t 2178a 2178a a 2019a 2019a 2019a 2ES21 2ES21 2ES21 2ES21 201z 201z 201z 201z 201o 201o 201o 201o 201l 201l 201l 201l SV ST3b 2ST 2ST3b 3b 2ST3b 2022a 2022a 2022a 2022d 2022d 2022d 2022d SScc hhee nngg eenn sskk áá a 2159a 2159a 2159e 2159e 2159e 2159b 2159b 2159b b 2022b 2022b 2022b 2022c 2022c 2022c

19 Foto služebního vchodu č.25

20 Příloha č.4 První komunikace před Terminály 1 a 2 1.komunikace First Traffic Lane Terminal 2 AAvv iiatt iicckk áá AAvv iiaa ttiicc kkáá SScc hhee ngg een sskk áá SScc hee nngg eenn sskk áá Spojovací objekt Connecting Building AAvv iia tticc kkáá ckkáá iic iatic A Avvia Terminal 1

21 Dopravní značení 1. Komunikace, Terminál 1

22

23 Dopravní značení 1. Komunikace, Spojovací objekt a Terminál 2

24 Foto Vyhrazeného parkování pro zóny D+E

25

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY L 17 Uveřejněno pod číslem jednacím 465/2013-220-AVS/2. KONTROLNÍ

Více

HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY

HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY A. Definice Výrazy použité v tomto předpisu mají následující význam: Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD]) Centrální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky

A. Všeobecné obchodní podmínky Obsah A. Všeobecné obchodní podmínky... 2 1. Definice pojmů... 2 2. Rozsah platnosti... 3 3. Rezervace... 3 3.1 Kontaktní údaje pro oznámení a informace... 3 3.2 Smlouva... 3 3.3 Změna rezervace letu...

Více

Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013

Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013 Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Doplňkové pojištění k platebním

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci KNIHOVNÍ ŘÁD Vědecké knihovny v Olomouci Platnost od 01. 01. 2014 Obsah 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1. Právní postavení knihovny...3 1.2. Poslání a činnost knihovny...3 1.3. Veřejné knihovnické a informační

Více

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Národní lékařská knihovna Knihovní řád Platný od 5.10.2009 Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Obsah ÚVOD...2 ČL. 1 SLUŽBY NLK... 2 ČL. 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ... 3 ČL.

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009 Dodatek č. 2 platný od

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více