Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech"

Transkript

1 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve vzdělávání se využívají zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí. Na druhém stupni se vztahuje průřezové téma zejména ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Využívá, aktualizuje a propojuje poznatky z oboru historie a politické geografie. Prohlubuje porozumění klíčovým historickým a politickým událostem, které ovlivnily vývoj Evropy i světa a měly podstatný význam pro evropskou integraci a začlenění České republiky do integračního procesu. Důležitým prostorem pro realizaci průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství, v jehož vzdělávacím obsahuje zdůrazňují sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a Strana 1

2 globální dimenzi. Objasňuje také vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní uvažování, rozhodování a jednání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se uplatňuje zejména při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě. Významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Cizí jazyky mají praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro využití originálních zdrojů při poznávání života a evropské a světové kultury. Dovednosti osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při práci s internetem, jsou využívány k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech. Tyto informace se následně stávají prostředkem pro orientaci v nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních a zájmových příležitostí a při navazování kontaktů. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura rozvíjí průřezové téma vztah k evropské a světové kultuře. Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání kulturních souvislostí při respektování svébytnosti národních a regionálních kultur a jejich přínosu ke kultuře světové. Ozřejmuje význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a přispívá k emocionální zainteresovanosti na jeho uchování a záchraně. Dramatická výchova, jako doplňující vzdělávací obor umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím. V oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a národností. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka v V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: v rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy v prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech v prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv v rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech v rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru v prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu v vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání v vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory v rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: v pomáhá překonávat stereotypy a předsudky v obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi v kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života v utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti v podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám v upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost Strana 2

3 Tematické okruhy: Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru. Evropa a svět nás zajímá 1. rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 2. naši sousedé v Evropě 3. život dětí v jiných zemích 4. lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět 1. naše vlast a Evropa; evropské krajiny; 2. Evropa a svět 3. mezinárodní setkávání 4. státní a evropské symboly; Den Evropy 5. život Evropanů a styl života v evropských rodinách 6. životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Jsme Evropané 1. kořeny a zdroje evropské civilizace 2. klíčové mezníky evropské historie 3. Evropská integrace 4. instituce Evropské unie a jejich fungování 5. čtyři svobody a jejich dopad na život jedince 6. co Evropu spojuje a co ji rozděluje 7. mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Strana 3

4 Cestujeme po Evropské unii 6.ročník Autor přípravy: Mgr. Jana Kuncířová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení operuje s obecně užívanými symboly v k řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problémů v komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě ve třídě, respektuje různá hlediska Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů a styl života v evropských rodinách, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů) Strana 4

5 Metodický návod projektového dne 1. hodina: v seznámení s programem dne v pravidla chování v rozdělení do skupin 2. hodina: Animals in Britain and Ireland v reading an article v simililarities and differences in attitudes towards animals in Britain and Ireland and in our country v criss-cross puzzles Pomůcky: učebnice New Project 2 vydaná Oxford University Press, criss-cross puzzles vyrobené na webové adrese tématem jsou anglické názvy zvířat, která již děti znají z předchozích hodin. Motivace: děti rozdělené do několika skupin soutěží, kdo zná víc anglických slovíček na téma zvířata důrazem na téma domácí mazlíčci. Listening and reading the article. Similarities and differences in attitudes towards animals in Britain and Ireland and in our country discussion. Criss-cross puzzles. 3. a 4. hodina: Cestujeme po EU v Co je EU? v Země EU práce s mapou v Poslech a určování některých jazyků EU v Rozdělení jednotlivých zemí do skupin v Hledání informací o jednotlivých zemích podle pracovních listů v Představení jednotlivých zemích ostatním skupinám v Vyhodnocení a závěr projektu Pomůcky: mapy zemí EU vydaná Oxford University Press (pro každou skupinu jedna), brožury Znáte současné a budoucí země Evropské unie? vydaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR (pro každou skupinu jedna, k dostání v Centru pro EU, Jungmannova, Praha 1), pracovní listy, kazety s nahrávkami několika oficiálních jazyků používaných v EU, katalogy různých cestovních kanceláří (pro každou skupinu několik). Motivace: děti se pokoušejí definovat, co je EU. Dále na mapě určují jednotlivé státy (státy na mapě jsou jen očíslované). Nakonec se pokoušejí určit jazyky, které uslyší na kazetě a zdůvodnit, podle čeho jazyk poznaly. Děti rozdělíme do pěti skupin. Vylosují si jednotlivé státy (pod číslem uvedeným na mapě). Hledají informace požadované v pracovních listech. V katalozích vybírají místo, které by doporučily ke strávení prázdnin. Jednotlivé skupiny představují ostatním skupinám jednotlivé země a místa, která v nich vybraly. Vyhodnocení a závěr projektu. Žáci se podíleli na vytváření pravidel dne, spolupracovali s druhými při řešení problému ve skupinách, vyhledávali a třídili informace vhodné k řešení zadaného problému, diskutovali ve skupinách při řešení problému, presentovali výsledky své práce před třídou Strana 5

6 Přílohy pro 6.ročník: Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Číslo státu na mapě: 28 Název státu česky: anglicky: Hlavní město: Státní vlajka: Počet obyvatel: Rozloha: Úřední jazyk (jazyky): Strana 6

7 Jazyk a píseň 7.ročník Autor přípravy: Václava Vinecká Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení - vyhledávat a třídit informace, porovnávat, znázorňovat, vyvozovat závěry v k řešení problémů pochopit daný úkol, přemýšlet o nejvhodnějším způsobu řešení, samostatně řešit v komunikativní výstižně, souvisle a kultivovaně formulovat myšlenky, naslouchat ostatním, vhodně reagovat na jejich sdělení, obhájit svůj názor, komunikovat s vyučujícím, vystupovat před ostatními dětmi v sociální a personální účinně spolupracovat ve skupině, dodržovat daná pravidla při skupinové práci, chápat potřebu skup. práce, podílet se na hodnocení práce skupiny i jednotlivců v občanské respektovat názor druhých, uvědomovat si význam našich tradic, kulturního a historického dědictví, mít smysl pro tvořivost a kulturu, aktivně se v této oblasti zapojovat v pracovní bezpečně pracovat s danými nástroji a materiály, pracovat kvalitně, využívat znalosti z jiných vzdělávacích oblastí, dbát na estetickou úroveň Tematický okruh: Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace /jazyk/, klíčové mezníky evropské historie /Slované/, co Evropu spojuje a co ji rozděluje /jazyk, píseň/ ) Strana 7

8 Metodický návod projektového dne (integrace ČJ, D, Z, HV, skupinová práce) Motto : Nejprve jazyku svému musíme porozuměti! Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět! Píseň je každému srdci srozumitelná! Časový harmonogram: přípravná (motivační) hodina, 3 vyučovací hodiny rozdělené do 2 bloků (1+2) Pomůcky: v připravené učitelem pracovní programy pro skupiny, přiložené čtvrtky jako stojánek (na jedné straně název skupiny a barevné označení, na druhé straně nápis SOS pro přivolání poradce), barevně (podle barev skupin) podlepené vlaječky států EU, rozstříhaná písnička, nápis na dveře třídy, čtvrtky, barevné papíry, psací potřeby, fixy, pastelky, lepidlo, lepící hmota, internet, literatura (Znáš pojmy z mluvnice češtiny, Základní mluvnice českého jazyka, Klíč k češtině, učebnice ČJ pro 9. ročník), mapky A3 (EU) v připravené žáky v úvodní hodině plakáty z balicího papíru (název projektu, skupina, třída), nůžky, slepá mapa Evropy, nástěnka ( státy EU) Úvodní organizační a motivační část : v Žáci jsou seznámeni s organizací, obsahem a cílem projektu. v Žáci upraví třídu pro práci ve skupinách. v Žáci připraví plakáty pro výstupy skupin a nástěnku. v Žáci připraví pomůcky pro jednotlivé skupiny. Pracovní část: 1. blok hledáme, přemýšlíme, formulujeme, znázorňujeme a) ZPÍVÁME ( lidové písně česká, německá, anglická) b) Plníme úkoly jazyk a jeho dělení z různých pohledů A) Skupina Západní Slované (modrá) 1) Vysvětlete mluvnický pojem jazyk. 2) Jak dělíme jazyky z mluvnického hlediska? Pokuste se o grafické znázornění. 3) Vyjádřete svůj názor na témata - Stačí mi, když mluvím, jak mi zobák narost! - Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem! B) Skupina Římané (žlutá) 1) Zjistěte, do jaké jazykové skupiny (rodiny) patří většina evropských jazyků, soustřeďte se na podskupiny. 2) Pokuste se o grafické znázornění úkolu č. 1 3) Jakými jazyky se pozdraví Evropané z germánské podskupiny? Uveďte příklady! Napište dvěma germánskými jazyky pozdravy - Dobrý den! - Na shledanou! C) Skupina Avaři (zelená) 1) Odkud přišli Slované? Proč? Slovanské jazyky, jejich rozdělení, grafické znázornění. 2) Kterými slovanskými jazyky se hovoří v EU? 3) Napište v některých slovanských jazycích pozdravy - Dobrý den! - Na shledanou! Strana 8

9 D) Skupina Rychlé šípy (oranžová) 1) Jak se dělí jazyky v EU? (internet) Pokuste se graficky znázornit! 2) Pokuste se vysvětlit pojmy úřední jazyk, pracovní jazyk! 3) Zjistěte, do jaké jazykové podskupiny patří tyto jazyky maďarský, finský, estonský! Čím je pro jazyky významné datum 26. září? c) SOUTĚŽÍME Barevně podlepené vlaječky zemí EU umísťují skupiny pomocí lepicí hmoty na slepou mapu Evropy ( 4 skupiny, každá 6 vlaječek, 1 si ponechá učitel 25 států v EU ). Po splnění úkolu hledají žáci, která vlaječka chybí. Hodnotí se rychlost a správnost! 4) Všechny skupiny plní poslední úkol 1. bloku: Přeneste úkoly 1 až 3 na plakát! d) PŘESTÁVKA, SVAČINA 2. blok přemýšlíme, sdělujeme si, vystupujeme před ostatními, diskutujeme, hodnotíme a) ZPÍVÁME ( písně podle výběru žáků ) Prezentace dosavadní práce skupin (pořadí A, B, C, D), skupiny vyvěsí plakáty, mluvčí seznamují spolužáky s úkoly své skupiny a s výsledky práce, dotazy, diskuse, podle situace vstup učitele (poradce ), hodnocení. b) CVIČÍME, VĚTRÁME c) Plníme úkoly proč se učit cizí jazyky, píseň v našem životě Skupina A: Máte rádi písničky? Které? Ovlivňují písničky náš život? Jak? Skupina B: Který jazyk považujete za nejdůležitější? Proč? Skupina C: Musíme dobře ovládat český jazyk, když se chceme učit cizí jazyky? Proč? Skupina D: Je důležité, abychom se učili cizí jazyky? Proč? d) DRAMATIZACE, RECITACE, ZPĚV (vlastní tvorba žáků, týdenní domácí příprava skupin, možná konzultace s poradcem) Skupina A: Zahrát Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem! Skupina B: Píseň na téma Cizí jazyky Skupina C: Složit básničku na téma Cizí jazyky Skupina D: Zahrát cizí pohádku e) Plníme další úkoly stejné pro všechny skupiny: Jazyky a písně nás s ostatními zeměmi spojují (rozdělují nás), proč? Přeneste úkoly 2, 3 a úkol z části d na plakát! f) SOUTĚŽÍME S PÍSNIČKOU (skupiny skládají rozstříhaný text části písničky, zazpívají ho za doprovodu klavíru, skupiny dají dohromady celý text písně a společně si píseň zazpívají, hodnotí se rychlost a správnost) Prezentace skupin, úkoly 2 a 3, diskuse, obhajoba názorů, vstup učitele Všechny skupiny: Jak byste pohybově vyjádřili téma Společně v EU? Hodnocení: všechny skupiny, vedoucí projektu, asistent (hodnocena práce skupin, žáci se vyjadřují k obsahu projektu, k jeho obtížnosti, k pracovním podmínkám apod., nejlepší skupina odměněna medailemi, všichni pochváleni za příkladný přístup k práci, za vytvoření dobré atmosféry, společně vytvořen výstup projektu) Strana 9

10 g) ZÁVĚR, ZPÍVÁME Všichni se drží za ruce ( jeden z úkolů č. 6 ) a zpívají koledy. Strana 10

11 Skupina B Římané (žlutá) 1. blok ZPÍVÁME Příloha č. 1 ( ukázka programu pro jednu skupinu ) 1) Zjistěte, do jaké jazykové skupiny (rodiny) patří většina evropských jazyků, soustřeďte se na podskupiny. 2) Pokuste se o grafické znázornění 1. úkolu. 3) Jakými jazyky se pozdraví Evropané z germánské podskupiny? Uveďte příklady. Napište dvěma germánskými jazyky pozdravy Dobrý den!, Na shledanou! SOUTĚŽÍME 4) Přeneste úkoly 1 až 3 na plakát. PŘESTÁVKA, SVAČINA 2. blok ZPÍVÁME 1) Prezentace skupiny ( činnost z 1. bloku ) CVIČÍME, VĚTRÁME 2) Musíme dobře ovládat český jazyk, když se chceme učit cizí jazyky? Proč? HRAJEME SI, RECITUJEME, ZPÍVÁME ( vlastní tvorba ) 3) Jazyky a písně nás s ostatními zeměmi spojují ( rozdělují ). Proč? 4) Přeneste úkoly 2, 3 a vlastní tvorbu na plakát. SOUTĚŽÍME S PÍSNIČKOU 5) Prezentace skupiny, úkoly 2 a 3 6) Vyjádřete pohybově téma Společně v EU. 7) Hodnotíme ZÁVĚR Strana 11

12 Příloha č. 2 ( výsledky úkolu DRAMATIZACE, RECITACE, ZPĚV ) Skupina A: Pepíček přišel ze školy domů a ptá se babičky : Babičko, jsem člověk? Co si to vymýšlíš za hlouposti, Pepíčku, samozřejmě že jsi člověk. Tím si nejsem jistý, povídá Pepíček. Paní učitelka nám totiž říkala, že kolik řečí umíme, tolikrát jsme člověkem a já mám pětku i z češtiny! Skupina B: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, my jsme chytré děti z Čech. Anglicky, německy, my mluvíme za všecky. My neděláme cavyky, chceme se učit jazyky, nejprve anglický, chceme ho umět navždycky. ( Na melodii lid. písničky Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, Honzo, cos to sněd ) Skupina C: Kolik zemí je v Evropě, to neví žádný z nás, však kolik je jich členem EU, to spočítáme snáz. Co víme zcela určitě a všechny nás to těší, že mezi těmi zeměmi jsme také my Češi. Chcem cestovat po Evropě, jazyky však neumíme, rádi se je naučíme, nejdřív jazyk anglický i když je někdy nelidský. Skupina D: Zahrála ruskou lidovou pohádku O veliké řepě. Strana 12

13 Jazyk a píseň Příloha č. 3 ( výstup ) * Společně jsme se shodli na tom, že jazyk je nejdůležitější prostředek dorozumívání mezi lidmi v každé zemi i mezi zeměmi. * Pokud ovládáme cizí jazyky, tak nás s Evropou i s ostatním světem spojují, pokud je neumíme, pak nás rozděluje tzv. jazyková bariéra. * Určitě bychom se měli učit cizí jazyky, abychom poznali jiný svět a život v něm. * Nejvíce bychom měli ovládat náš mateřský jazyk - jazyk český. Jsme Evropané a členové EU, teď už nám bude hej! Učme se jazyky německý, francouzský, anglický, to všechno je hezký, nejprve však náš jazyk český! * Písně spojují celý svět! * Dnešní dopoledne se nám moc líbilo. Občas jsme nápisem SOS přivolávali své poradkyně, které nás nenechaly potopit, a tak jsme šťastně a v pohodě dopluli do přístavu, tedy k závěru. Společně jsme si zazpívali koledy. Strana 13

14 Příloha č. 4 ( nápis na dveřích třídy ) Projekt Jazyk a píseň Vítají Vás Římané, Západní Slované, Rychlé šípy a Avaři jinak docela mírumilovní sedmáci! My začínáme zpíváním, při něm se dobře naladíme, potom ve čtyřech skupinách svou práci zahájíme. Začneme hledat, myslet, soutěžit, hrát si, kreslit, zpívat, psát, to vše dáme na plakát. Ostatní s ním seznámíme, všechno spolu zhodnotíme, písničkou zas zakončíme! Strana 14

15 Já občan Evropy 8.ročník Autor Přípravy: Ing. Irena Fišerová a Mgr. Hana Kuhnová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v K učení vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, uvádění získaných poznatků do souvislostí, vyvozování závěrů v K řešení problémů vnímání problémových situací ve společnosti, hledání možných řešení a úvaha o míře vlastní zodpovědnosti za jejich řešení v Komunikativní využití ICT, vedení diskuse o nastoleném problému,schopnost naslouchat ostatním,vhodně reagovat na jejich sdělení, obhajoba vlastního názoru, komunikace s učitelem, vystupování před ostatními v Sociální a personální spolupráce ve skupině, dodržování stanovených pravidel, pochopení důležitosti skupinové práce v Občanské respektování odlišného pohledu na globální problémy a názoru jiných v Pracovní bezpečné zacházení s pracovními nástroji a materiály, odvádět kvalitní a esteticky hodnotnou práci Tématický okruh: Jsme Evropané Strana 15

16 Metodický návod projektového dne (integrace Výchova k občanství, Člověk a příroda, Cizí jazyk) Projektový den: Evropská unie 1. hodina: v seznámení s programem dne v vytvoření pracovních skupin v domluva na pravidlech chování 2. hodina: v lepení mapy Evropy dle přiloženého atlasu v práce s internetem 1.skupina státy EU, 2.skupina organizace, 3.skupina ekologie v spojeno s projektem Já, občan (vliv začlenění ČR do EU), 3. hodina: v označení států tak, jak se postupně přiřazovaly do EU v sídla evropských organizací 4. hodina: v co by nás mělo spojovat a co rozdělovat vlastní úvahy v co očekáváme od vstupu do EU v význam učení se cizím jazykům Pomůcky: 2x Atlas Evropy v listech (materiál Student-Agency), encyklopedie Vše o Zemi (Reader s Digest Výběr, Praha 1998) či jiné encyklopedie podobného typu, denní tisk, balicí papír, lepidlo, nůžky, psací potřeby, zápisník, katalogy cestovních kanceláří, informační letáky o zemích EU, pracovní list Já občan Evropy Formy práce a časový harmonogram: 1. Úvodní organizační a motivační část 10 min. 2. Slepování mapy, konverzace v cizím jazyce 35 min. 3. Vyhledávání informací k zadaným tématům 40 min. 4. Samostatná úvaha nad předloženým pracovním listem 30 min. 5. Diskuse 40 min. 6. Skupinové vyhodnocení a presentace výsledků 45 min. 7. Společné hodnocení 10 min. Poznámka: Přestávky mezi jednotlivými činnostmi určuje učitel s přihlédnutím k pracovnímu a duševnímu nasazení žáků. Pracovní část: 1. Žáky stručně seznámíme s plánovaným programem,připravenými pracovními pomůckami a pravidly, kterými se budou v průběhu dne řídit. Žáci se rozdělí do pracovních 3-4 členných skupin, určí si svého mluvčího a vyberou si z předložených témat: Historie a současnost EU, Organizace zabývající se prací s mládeží, Problémy, které nás spojují, Problémy, které nás rozdělují. 2. Žáci se po skupinách zapojují do sestavování a slepování mapy Evropy. Jednotlivé listy je nutno nejprve vyjmout a seřadit tak, aby byla mapa úplná, proto je nutno pracovat se dvěma výtisky materiálu! Seřazené listy mapy žáci nalepují na arch balicího papíru umístěného např. na učitelském stole. Skupiny, které se neúčastní nalepování, zatím vyhledávají informace ke zvolenému tématu v denním tisku, informačních letácích a donesených encyklopediích. Vzhledem k omezené Strana 16

17 dostupnosti materiálu Student Agency je možno slepování mapy vynechat a nahradit je konverzací v cizím jazyce (jakou zem EU jsem navštívil, kam bych se chtěl podívat, co bych o sobě dokázal říci na úřadě...). 3. V počítačové pracovně žáci ve skupinách procházejí doporučené webové adresy a hledají podklady ke svému úkolu (www.unicef.cz, 4. Žákům rozdáme pracovní listy a vyzveme je, aby se individuálně zamýšleli nad danými otázkami. Vybídneme je k tomu, aby přihlíželi k dosud nashromážděným informacím. Z denního tisku vybírají články, které se daných otázek nějak dotýkají. 5. Žáci krátce vymezí pojem občan, jeho práva a povinnosti a označí veřejné problémy. Učitel podle povahy třídy zvolí jeden okruh problémů, ke kterému se žáci postupně vyjadřují. Snaží se vést diskusi tak, aby vedla k zamyšlení nad možným osobním přispěním k řešení problému a naší zodpovědností za občanské postoje. 6. S využitím údajů z literatury a internetu, výstřižků z novin, informačních letáků a katalogů cestovních kanceláří a závěrů diskuse skupiny připravují své výstupy projektového dne. Mluvčí skupiny prezentují výtvarně a písemně ztvárněné práce svých týmů před celou třídou. 7. Žáci společně s učitelem zhodnotí průběh dne. Strana 17

18 Pracovní list k projektu Já občan Evropy Kdo je občanem a jak se občanem stáváme? Co je veřejný problém? Použij článků z denního tisku. Který veřejný problém je spíše lokální a který je globální? Vyber jeden, který se tě nějak dotýká, a navrhni svůj možný podíl na jeho řešení. Strana 18

19 Co Evropu spojuje a co ji rozděluje 9.ročník Autor přípravy: Mgr. Markéta Drobečková Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: Tematický okruh: Jsme Evropané Strana 19

20 Metodický návod projektového dne 1. hodina: Evropský pětilístek - skupinová práce, zakončená prezentací a diskusí (úvodní aktivita) 2. hodina: Evropská města a státy v souvislostech - skupinová práce zaměřená na prohloubení znalostí zeměpisných a práce s mapou 3. hodina: Co Evropu spojuje a co ji rozděluje? - skupinová práce zaměřená na rozvíjení schopnosti racionálně uvažovat, srovnávat a hledat společné evropské perspektivy 4. hodina: Humanitární pomoc je věcí nás všech - práce ve dvojicích zaměřená na rozvíjení schopnosti získávat informace a pracovat s internetem, diskutovat a vyjadřovat své postoje 1) Evropský pětilístek (20 až 30 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č.1 /rozstříhat,je pro 4 skupiny/ Žáci pracují ve skupinách. Skupina dostane pracovní list č.1 Pětilístek Evropy. Žáci vyplňují list za skupinu dle následujících pokynů: 1. řádek: Nadepište slovo Evropa. 2. řádek: Napište dvě přídavná jména, která podle vás charakterizují Evropu. 3. řádek: Napište tři slovesa, která podle vás nejlépe vystihují dění v Evropě. 4. řádek: Dokončete větu tak, aby vystihovala vaši představu o Evropě. Evropa je ta, která... nebo Evropa je kontinent, ve kterém řádek: Napište heslo výstižné pro Evropu. /podstatné jméno/ Po dokončení mluvčí všech skupin přečtou své vyjádření v druhém řádku. Podle zájmu je možno k daným výrazům rozvést diskusi. Takto pokračujeme s dalšími řádky. 2) Evropská města a státy v souvislostech (30 až 40 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č.4 /rozstříhat na lístečky/ + pracovní list č. 5, atlas světa Žáci pracují ve skupinách po 3 až 4. Pro náhodné rozdělení do skupin po třech lze využít 21 lístečků z přílohy Státy a osobnosti, kde skupinu tvoří stát a jeho dvě osobnosti. Skupina dostane papír s abecedou a sadu lístečků, které si rozloží na lavici a dále se řídí pokynem, který je na jednom z lístečků. Výsledky práce píší na papír s abecedou. Při práci mohou využít atlas světa. 3/ Co Evropu spojuje a rozděluje? ( 30 až 40 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č. 2, flipchart Žáci se rozdělí do skupin po 3 až 4 a dostanou pokyn, aby během 5 až 10 minut společně vypracovali úkol na pracovním listu.č.2. Vyzveme postupně zástupce skupin, aby své závěry vypisovali na připravený flipchart, na kterém je podobný text jako na listu č. 2. U jednotlivých témat rozvineme diskusi, je vhodné připravit si např. zajímavosti o euru, o jazycích a podobně Vyzveme postupně další skupiny, aby doplnili tyto zápisy o své závěry, o kterých se ještě nikdo nezmínil. 4/ Humanitární pomoc je věcí nás všech. (45 až 50 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č.3, aspoň 9 počítačů s připojením na internet, 2 čtvrtky A2, lepidlo, nůžky Jedno z témat, které se objevilo ve sloupečku, Co Evropu spojuje je humanitární pomoc. Otázky k tomuto tématu jsou zpracovány na pracovním listu č.3 do 9 úkolů. Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice zodpovídá za splnění jednoho úkolu. Při hledání informací mohou využít internet a doporučené webové adresy. Strana 20

21 Po získání potřebných informací každá dvojice svoji práci odprezentuje. Pak se rozdělí do dvou skupin. V první skupině pracují ty dvojice,které zpracovávaly úkoly 1 až 4. Společně vytvoří závěrečnou práci, která vznikne jako koláž jejich vypracovaných úkolů a svoji práci nazvou ECHO - Humanitární pomoc je věcí nás všech.. Ve druhé skupině pracují ti, kteří zpracovávali úkoly č. 5 až 9 a tato práce ponese název UNICEF - dětský fond. Poté si v kroužku popovídáme o vlastních zkušenostech s humanitární pomocí. Otázky typu: Jak jste se vy, či někdo blízký zapojili do humanitární činnosti? Jak jste se o akci či projektu dozvěděli? Znáte některé české či světové osobnosti, které se aktivně podílejí na humanitární činnosti? 5/ Hodnocení projektu: Na stupnici nohy-hlava ohodnoť svoje osobní nasazení při projektu. Kdo a čím tě dnes mile překvapil? Co nového ses dnes dozvěděl? Co tě dnes hodně zaujalo? Co by si změnil? Strana 21

22 Přílohy pro 9.ročník Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Velká Británie Robin Hood Isaak Newton Francie Napoleon Johanka z Arku Itálie G. Galilei Leonardo de Vinci Německo L. van Bethoven G. Ohm Česko Jan Hus Karel IV. Polsko M.Curie-Sklodowská M. Kopernik Rakousko W.A.Mozart císař Franz Josef Strana 22

23 pracovní list č.2: Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Zamysli se a napiš, které skutečnosti a záměry Evropu spojují a které naopak rozdělují. Co Evropu spojuje? Co Evropu rozděluje? Strana 23

24 pracovní list č.3 : 1/ Co to je ECHO? Jakou činností se zabývá? Jmenujte partnery v ČR. / - Komunikační kampaň, Partneři / 2/ Česká katolická charita -zaměření pomoci -způsob pomoci / - Partneři -Česká katolická charita / 3/ Člověk v tísni - zaměření pomoci - projekty např. / - Partneři - Člověk v tísni / 4/ UNICEF - zaměření pomoci - činnosti UNICEF / 7 bodů / / - Partneři - UNICEF / 5/ UNICEF - Strategie pro počátek 21. století - uveď Plán strategických priorit UNICEF pro období /5 bodů/ / - O UNICEF - Strategie pro poč.../ 6/ UNICEF a boj proti AIDS - Jak v boji UNICEF pomáhá? /4 body/ / - O UNICEF - Celosvětová kampaň UNICEF proti AIDS / 7/ Projekt Panenka - cíl a myšlenka projektu, jak se lze do projektu zapojit / - O UNICEF - UNICEF v ČR - Projekt Panenka / 8/ Dobrý start do života - zaměření projektu, statistika /ze 100 dětí.../ / - O UNICEF - UNICEF v ČR - Dobrý start do života / 9/ Přátelé dětí UNICEF - co je cílem projektu a jak probíhá / - O UNICEF - UNICEF v ČR - Přátelé dětí UNICEF / Strana 24

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více