Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech"

Transkript

1 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve vzdělávání se využívají zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí. Na druhém stupni se vztahuje průřezové téma zejména ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Využívá, aktualizuje a propojuje poznatky z oboru historie a politické geografie. Prohlubuje porozumění klíčovým historickým a politickým událostem, které ovlivnily vývoj Evropy i světa a měly podstatný význam pro evropskou integraci a začlenění České republiky do integračního procesu. Důležitým prostorem pro realizaci průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství, v jehož vzdělávacím obsahuje zdůrazňují sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a Strana 1

2 globální dimenzi. Objasňuje také vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní uvažování, rozhodování a jednání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se uplatňuje zejména při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě. Významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Cizí jazyky mají praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro využití originálních zdrojů při poznávání života a evropské a světové kultury. Dovednosti osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při práci s internetem, jsou využívány k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech. Tyto informace se následně stávají prostředkem pro orientaci v nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních a zájmových příležitostí a při navazování kontaktů. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura rozvíjí průřezové téma vztah k evropské a světové kultuře. Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání kulturních souvislostí při respektování svébytnosti národních a regionálních kultur a jejich přínosu ke kultuře světové. Ozřejmuje význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a přispívá k emocionální zainteresovanosti na jeho uchování a záchraně. Dramatická výchova, jako doplňující vzdělávací obor umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím. V oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a národností. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka v V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: v rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy v prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech v prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv v rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech v rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru v prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu v vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání v vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory v rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: v pomáhá překonávat stereotypy a předsudky v obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi v kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života v utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti v podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám v upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost Strana 2

3 Tematické okruhy: Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru. Evropa a svět nás zajímá 1. rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 2. naši sousedé v Evropě 3. život dětí v jiných zemích 4. lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět 1. naše vlast a Evropa; evropské krajiny; 2. Evropa a svět 3. mezinárodní setkávání 4. státní a evropské symboly; Den Evropy 5. život Evropanů a styl života v evropských rodinách 6. životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Jsme Evropané 1. kořeny a zdroje evropské civilizace 2. klíčové mezníky evropské historie 3. Evropská integrace 4. instituce Evropské unie a jejich fungování 5. čtyři svobody a jejich dopad na život jedince 6. co Evropu spojuje a co ji rozděluje 7. mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Strana 3

4 Cestujeme po Evropské unii 6.ročník Autor přípravy: Mgr. Jana Kuncířová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení operuje s obecně užívanými symboly v k řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problémů v komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě ve třídě, respektuje různá hlediska Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů a styl života v evropských rodinách, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů) Strana 4

5 Metodický návod projektového dne 1. hodina: v seznámení s programem dne v pravidla chování v rozdělení do skupin 2. hodina: Animals in Britain and Ireland v reading an article v simililarities and differences in attitudes towards animals in Britain and Ireland and in our country v criss-cross puzzles Pomůcky: učebnice New Project 2 vydaná Oxford University Press, criss-cross puzzles vyrobené na webové adrese tématem jsou anglické názvy zvířat, která již děti znají z předchozích hodin. Motivace: děti rozdělené do několika skupin soutěží, kdo zná víc anglických slovíček na téma zvířata důrazem na téma domácí mazlíčci. Listening and reading the article. Similarities and differences in attitudes towards animals in Britain and Ireland and in our country discussion. Criss-cross puzzles. 3. a 4. hodina: Cestujeme po EU v Co je EU? v Země EU práce s mapou v Poslech a určování některých jazyků EU v Rozdělení jednotlivých zemí do skupin v Hledání informací o jednotlivých zemích podle pracovních listů v Představení jednotlivých zemích ostatním skupinám v Vyhodnocení a závěr projektu Pomůcky: mapy zemí EU vydaná Oxford University Press (pro každou skupinu jedna), brožury Znáte současné a budoucí země Evropské unie? vydaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR (pro každou skupinu jedna, k dostání v Centru pro EU, Jungmannova, Praha 1), pracovní listy, kazety s nahrávkami několika oficiálních jazyků používaných v EU, katalogy různých cestovních kanceláří (pro každou skupinu několik). Motivace: děti se pokoušejí definovat, co je EU. Dále na mapě určují jednotlivé státy (státy na mapě jsou jen očíslované). Nakonec se pokoušejí určit jazyky, které uslyší na kazetě a zdůvodnit, podle čeho jazyk poznaly. Děti rozdělíme do pěti skupin. Vylosují si jednotlivé státy (pod číslem uvedeným na mapě). Hledají informace požadované v pracovních listech. V katalozích vybírají místo, které by doporučily ke strávení prázdnin. Jednotlivé skupiny představují ostatním skupinám jednotlivé země a místa, která v nich vybraly. Vyhodnocení a závěr projektu. Žáci se podíleli na vytváření pravidel dne, spolupracovali s druhými při řešení problému ve skupinách, vyhledávali a třídili informace vhodné k řešení zadaného problému, diskutovali ve skupinách při řešení problému, presentovali výsledky své práce před třídou Strana 5

6 Přílohy pro 6.ročník: Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Číslo státu na mapě: 28 Název státu česky: anglicky: Hlavní město: Státní vlajka: Počet obyvatel: Rozloha: Úřední jazyk (jazyky): Strana 6

7 Jazyk a píseň 7.ročník Autor přípravy: Václava Vinecká Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení - vyhledávat a třídit informace, porovnávat, znázorňovat, vyvozovat závěry v k řešení problémů pochopit daný úkol, přemýšlet o nejvhodnějším způsobu řešení, samostatně řešit v komunikativní výstižně, souvisle a kultivovaně formulovat myšlenky, naslouchat ostatním, vhodně reagovat na jejich sdělení, obhájit svůj názor, komunikovat s vyučujícím, vystupovat před ostatními dětmi v sociální a personální účinně spolupracovat ve skupině, dodržovat daná pravidla při skupinové práci, chápat potřebu skup. práce, podílet se na hodnocení práce skupiny i jednotlivců v občanské respektovat názor druhých, uvědomovat si význam našich tradic, kulturního a historického dědictví, mít smysl pro tvořivost a kulturu, aktivně se v této oblasti zapojovat v pracovní bezpečně pracovat s danými nástroji a materiály, pracovat kvalitně, využívat znalosti z jiných vzdělávacích oblastí, dbát na estetickou úroveň Tematický okruh: Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace /jazyk/, klíčové mezníky evropské historie /Slované/, co Evropu spojuje a co ji rozděluje /jazyk, píseň/ ) Strana 7

8 Metodický návod projektového dne (integrace ČJ, D, Z, HV, skupinová práce) Motto : Nejprve jazyku svému musíme porozuměti! Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět! Píseň je každému srdci srozumitelná! Časový harmonogram: přípravná (motivační) hodina, 3 vyučovací hodiny rozdělené do 2 bloků (1+2) Pomůcky: v připravené učitelem pracovní programy pro skupiny, přiložené čtvrtky jako stojánek (na jedné straně název skupiny a barevné označení, na druhé straně nápis SOS pro přivolání poradce), barevně (podle barev skupin) podlepené vlaječky států EU, rozstříhaná písnička, nápis na dveře třídy, čtvrtky, barevné papíry, psací potřeby, fixy, pastelky, lepidlo, lepící hmota, internet, literatura (Znáš pojmy z mluvnice češtiny, Základní mluvnice českého jazyka, Klíč k češtině, učebnice ČJ pro 9. ročník), mapky A3 (EU) v připravené žáky v úvodní hodině plakáty z balicího papíru (název projektu, skupina, třída), nůžky, slepá mapa Evropy, nástěnka ( státy EU) Úvodní organizační a motivační část : v Žáci jsou seznámeni s organizací, obsahem a cílem projektu. v Žáci upraví třídu pro práci ve skupinách. v Žáci připraví plakáty pro výstupy skupin a nástěnku. v Žáci připraví pomůcky pro jednotlivé skupiny. Pracovní část: 1. blok hledáme, přemýšlíme, formulujeme, znázorňujeme a) ZPÍVÁME ( lidové písně česká, německá, anglická) b) Plníme úkoly jazyk a jeho dělení z různých pohledů A) Skupina Západní Slované (modrá) 1) Vysvětlete mluvnický pojem jazyk. 2) Jak dělíme jazyky z mluvnického hlediska? Pokuste se o grafické znázornění. 3) Vyjádřete svůj názor na témata - Stačí mi, když mluvím, jak mi zobák narost! - Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem! B) Skupina Římané (žlutá) 1) Zjistěte, do jaké jazykové skupiny (rodiny) patří většina evropských jazyků, soustřeďte se na podskupiny. 2) Pokuste se o grafické znázornění úkolu č. 1 3) Jakými jazyky se pozdraví Evropané z germánské podskupiny? Uveďte příklady! Napište dvěma germánskými jazyky pozdravy - Dobrý den! - Na shledanou! C) Skupina Avaři (zelená) 1) Odkud přišli Slované? Proč? Slovanské jazyky, jejich rozdělení, grafické znázornění. 2) Kterými slovanskými jazyky se hovoří v EU? 3) Napište v některých slovanských jazycích pozdravy - Dobrý den! - Na shledanou! Strana 8

9 D) Skupina Rychlé šípy (oranžová) 1) Jak se dělí jazyky v EU? (internet) Pokuste se graficky znázornit! 2) Pokuste se vysvětlit pojmy úřední jazyk, pracovní jazyk! 3) Zjistěte, do jaké jazykové podskupiny patří tyto jazyky maďarský, finský, estonský! Čím je pro jazyky významné datum 26. září? c) SOUTĚŽÍME Barevně podlepené vlaječky zemí EU umísťují skupiny pomocí lepicí hmoty na slepou mapu Evropy ( 4 skupiny, každá 6 vlaječek, 1 si ponechá učitel 25 států v EU ). Po splnění úkolu hledají žáci, která vlaječka chybí. Hodnotí se rychlost a správnost! 4) Všechny skupiny plní poslední úkol 1. bloku: Přeneste úkoly 1 až 3 na plakát! d) PŘESTÁVKA, SVAČINA 2. blok přemýšlíme, sdělujeme si, vystupujeme před ostatními, diskutujeme, hodnotíme a) ZPÍVÁME ( písně podle výběru žáků ) Prezentace dosavadní práce skupin (pořadí A, B, C, D), skupiny vyvěsí plakáty, mluvčí seznamují spolužáky s úkoly své skupiny a s výsledky práce, dotazy, diskuse, podle situace vstup učitele (poradce ), hodnocení. b) CVIČÍME, VĚTRÁME c) Plníme úkoly proč se učit cizí jazyky, píseň v našem životě Skupina A: Máte rádi písničky? Které? Ovlivňují písničky náš život? Jak? Skupina B: Který jazyk považujete za nejdůležitější? Proč? Skupina C: Musíme dobře ovládat český jazyk, když se chceme učit cizí jazyky? Proč? Skupina D: Je důležité, abychom se učili cizí jazyky? Proč? d) DRAMATIZACE, RECITACE, ZPĚV (vlastní tvorba žáků, týdenní domácí příprava skupin, možná konzultace s poradcem) Skupina A: Zahrát Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem! Skupina B: Píseň na téma Cizí jazyky Skupina C: Složit básničku na téma Cizí jazyky Skupina D: Zahrát cizí pohádku e) Plníme další úkoly stejné pro všechny skupiny: Jazyky a písně nás s ostatními zeměmi spojují (rozdělují nás), proč? Přeneste úkoly 2, 3 a úkol z části d na plakát! f) SOUTĚŽÍME S PÍSNIČKOU (skupiny skládají rozstříhaný text části písničky, zazpívají ho za doprovodu klavíru, skupiny dají dohromady celý text písně a společně si píseň zazpívají, hodnotí se rychlost a správnost) Prezentace skupin, úkoly 2 a 3, diskuse, obhajoba názorů, vstup učitele Všechny skupiny: Jak byste pohybově vyjádřili téma Společně v EU? Hodnocení: všechny skupiny, vedoucí projektu, asistent (hodnocena práce skupin, žáci se vyjadřují k obsahu projektu, k jeho obtížnosti, k pracovním podmínkám apod., nejlepší skupina odměněna medailemi, všichni pochváleni za příkladný přístup k práci, za vytvoření dobré atmosféry, společně vytvořen výstup projektu) Strana 9

10 g) ZÁVĚR, ZPÍVÁME Všichni se drží za ruce ( jeden z úkolů č. 6 ) a zpívají koledy. Strana 10

11 Skupina B Římané (žlutá) 1. blok ZPÍVÁME Příloha č. 1 ( ukázka programu pro jednu skupinu ) 1) Zjistěte, do jaké jazykové skupiny (rodiny) patří většina evropských jazyků, soustřeďte se na podskupiny. 2) Pokuste se o grafické znázornění 1. úkolu. 3) Jakými jazyky se pozdraví Evropané z germánské podskupiny? Uveďte příklady. Napište dvěma germánskými jazyky pozdravy Dobrý den!, Na shledanou! SOUTĚŽÍME 4) Přeneste úkoly 1 až 3 na plakát. PŘESTÁVKA, SVAČINA 2. blok ZPÍVÁME 1) Prezentace skupiny ( činnost z 1. bloku ) CVIČÍME, VĚTRÁME 2) Musíme dobře ovládat český jazyk, když se chceme učit cizí jazyky? Proč? HRAJEME SI, RECITUJEME, ZPÍVÁME ( vlastní tvorba ) 3) Jazyky a písně nás s ostatními zeměmi spojují ( rozdělují ). Proč? 4) Přeneste úkoly 2, 3 a vlastní tvorbu na plakát. SOUTĚŽÍME S PÍSNIČKOU 5) Prezentace skupiny, úkoly 2 a 3 6) Vyjádřete pohybově téma Společně v EU. 7) Hodnotíme ZÁVĚR Strana 11

12 Příloha č. 2 ( výsledky úkolu DRAMATIZACE, RECITACE, ZPĚV ) Skupina A: Pepíček přišel ze školy domů a ptá se babičky : Babičko, jsem člověk? Co si to vymýšlíš za hlouposti, Pepíčku, samozřejmě že jsi člověk. Tím si nejsem jistý, povídá Pepíček. Paní učitelka nám totiž říkala, že kolik řečí umíme, tolikrát jsme člověkem a já mám pětku i z češtiny! Skupina B: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, my jsme chytré děti z Čech. Anglicky, německy, my mluvíme za všecky. My neděláme cavyky, chceme se učit jazyky, nejprve anglický, chceme ho umět navždycky. ( Na melodii lid. písničky Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, Honzo, cos to sněd ) Skupina C: Kolik zemí je v Evropě, to neví žádný z nás, však kolik je jich členem EU, to spočítáme snáz. Co víme zcela určitě a všechny nás to těší, že mezi těmi zeměmi jsme také my Češi. Chcem cestovat po Evropě, jazyky však neumíme, rádi se je naučíme, nejdřív jazyk anglický i když je někdy nelidský. Skupina D: Zahrála ruskou lidovou pohádku O veliké řepě. Strana 12

13 Jazyk a píseň Příloha č. 3 ( výstup ) * Společně jsme se shodli na tom, že jazyk je nejdůležitější prostředek dorozumívání mezi lidmi v každé zemi i mezi zeměmi. * Pokud ovládáme cizí jazyky, tak nás s Evropou i s ostatním světem spojují, pokud je neumíme, pak nás rozděluje tzv. jazyková bariéra. * Určitě bychom se měli učit cizí jazyky, abychom poznali jiný svět a život v něm. * Nejvíce bychom měli ovládat náš mateřský jazyk - jazyk český. Jsme Evropané a členové EU, teď už nám bude hej! Učme se jazyky německý, francouzský, anglický, to všechno je hezký, nejprve však náš jazyk český! * Písně spojují celý svět! * Dnešní dopoledne se nám moc líbilo. Občas jsme nápisem SOS přivolávali své poradkyně, které nás nenechaly potopit, a tak jsme šťastně a v pohodě dopluli do přístavu, tedy k závěru. Společně jsme si zazpívali koledy. Strana 13

14 Příloha č. 4 ( nápis na dveřích třídy ) Projekt Jazyk a píseň Vítají Vás Římané, Západní Slované, Rychlé šípy a Avaři jinak docela mírumilovní sedmáci! My začínáme zpíváním, při něm se dobře naladíme, potom ve čtyřech skupinách svou práci zahájíme. Začneme hledat, myslet, soutěžit, hrát si, kreslit, zpívat, psát, to vše dáme na plakát. Ostatní s ním seznámíme, všechno spolu zhodnotíme, písničkou zas zakončíme! Strana 14

15 Já občan Evropy 8.ročník Autor Přípravy: Ing. Irena Fišerová a Mgr. Hana Kuhnová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v K učení vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, uvádění získaných poznatků do souvislostí, vyvozování závěrů v K řešení problémů vnímání problémových situací ve společnosti, hledání možných řešení a úvaha o míře vlastní zodpovědnosti za jejich řešení v Komunikativní využití ICT, vedení diskuse o nastoleném problému,schopnost naslouchat ostatním,vhodně reagovat na jejich sdělení, obhajoba vlastního názoru, komunikace s učitelem, vystupování před ostatními v Sociální a personální spolupráce ve skupině, dodržování stanovených pravidel, pochopení důležitosti skupinové práce v Občanské respektování odlišného pohledu na globální problémy a názoru jiných v Pracovní bezpečné zacházení s pracovními nástroji a materiály, odvádět kvalitní a esteticky hodnotnou práci Tématický okruh: Jsme Evropané Strana 15

16 Metodický návod projektového dne (integrace Výchova k občanství, Člověk a příroda, Cizí jazyk) Projektový den: Evropská unie 1. hodina: v seznámení s programem dne v vytvoření pracovních skupin v domluva na pravidlech chování 2. hodina: v lepení mapy Evropy dle přiloženého atlasu v práce s internetem 1.skupina státy EU, 2.skupina organizace, 3.skupina ekologie v spojeno s projektem Já, občan (vliv začlenění ČR do EU), 3. hodina: v označení států tak, jak se postupně přiřazovaly do EU v sídla evropských organizací 4. hodina: v co by nás mělo spojovat a co rozdělovat vlastní úvahy v co očekáváme od vstupu do EU v význam učení se cizím jazykům Pomůcky: 2x Atlas Evropy v listech (materiál Student-Agency), encyklopedie Vše o Zemi (Reader s Digest Výběr, Praha 1998) či jiné encyklopedie podobného typu, denní tisk, balicí papír, lepidlo, nůžky, psací potřeby, zápisník, katalogy cestovních kanceláří, informační letáky o zemích EU, pracovní list Já občan Evropy Formy práce a časový harmonogram: 1. Úvodní organizační a motivační část 10 min. 2. Slepování mapy, konverzace v cizím jazyce 35 min. 3. Vyhledávání informací k zadaným tématům 40 min. 4. Samostatná úvaha nad předloženým pracovním listem 30 min. 5. Diskuse 40 min. 6. Skupinové vyhodnocení a presentace výsledků 45 min. 7. Společné hodnocení 10 min. Poznámka: Přestávky mezi jednotlivými činnostmi určuje učitel s přihlédnutím k pracovnímu a duševnímu nasazení žáků. Pracovní část: 1. Žáky stručně seznámíme s plánovaným programem,připravenými pracovními pomůckami a pravidly, kterými se budou v průběhu dne řídit. Žáci se rozdělí do pracovních 3-4 členných skupin, určí si svého mluvčího a vyberou si z předložených témat: Historie a současnost EU, Organizace zabývající se prací s mládeží, Problémy, které nás spojují, Problémy, které nás rozdělují. 2. Žáci se po skupinách zapojují do sestavování a slepování mapy Evropy. Jednotlivé listy je nutno nejprve vyjmout a seřadit tak, aby byla mapa úplná, proto je nutno pracovat se dvěma výtisky materiálu! Seřazené listy mapy žáci nalepují na arch balicího papíru umístěného např. na učitelském stole. Skupiny, které se neúčastní nalepování, zatím vyhledávají informace ke zvolenému tématu v denním tisku, informačních letácích a donesených encyklopediích. Vzhledem k omezené Strana 16

17 dostupnosti materiálu Student Agency je možno slepování mapy vynechat a nahradit je konverzací v cizím jazyce (jakou zem EU jsem navštívil, kam bych se chtěl podívat, co bych o sobě dokázal říci na úřadě...). 3. V počítačové pracovně žáci ve skupinách procházejí doporučené webové adresy a hledají podklady ke svému úkolu (www.unicef.cz, 4. Žákům rozdáme pracovní listy a vyzveme je, aby se individuálně zamýšleli nad danými otázkami. Vybídneme je k tomu, aby přihlíželi k dosud nashromážděným informacím. Z denního tisku vybírají články, které se daných otázek nějak dotýkají. 5. Žáci krátce vymezí pojem občan, jeho práva a povinnosti a označí veřejné problémy. Učitel podle povahy třídy zvolí jeden okruh problémů, ke kterému se žáci postupně vyjadřují. Snaží se vést diskusi tak, aby vedla k zamyšlení nad možným osobním přispěním k řešení problému a naší zodpovědností za občanské postoje. 6. S využitím údajů z literatury a internetu, výstřižků z novin, informačních letáků a katalogů cestovních kanceláří a závěrů diskuse skupiny připravují své výstupy projektového dne. Mluvčí skupiny prezentují výtvarně a písemně ztvárněné práce svých týmů před celou třídou. 7. Žáci společně s učitelem zhodnotí průběh dne. Strana 17

18 Pracovní list k projektu Já občan Evropy Kdo je občanem a jak se občanem stáváme? Co je veřejný problém? Použij článků z denního tisku. Který veřejný problém je spíše lokální a který je globální? Vyber jeden, který se tě nějak dotýká, a navrhni svůj možný podíl na jeho řešení. Strana 18

19 Co Evropu spojuje a co ji rozděluje 9.ročník Autor přípravy: Mgr. Markéta Drobečková Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: Tematický okruh: Jsme Evropané Strana 19

20 Metodický návod projektového dne 1. hodina: Evropský pětilístek - skupinová práce, zakončená prezentací a diskusí (úvodní aktivita) 2. hodina: Evropská města a státy v souvislostech - skupinová práce zaměřená na prohloubení znalostí zeměpisných a práce s mapou 3. hodina: Co Evropu spojuje a co ji rozděluje? - skupinová práce zaměřená na rozvíjení schopnosti racionálně uvažovat, srovnávat a hledat společné evropské perspektivy 4. hodina: Humanitární pomoc je věcí nás všech - práce ve dvojicích zaměřená na rozvíjení schopnosti získávat informace a pracovat s internetem, diskutovat a vyjadřovat své postoje 1) Evropský pětilístek (20 až 30 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č.1 /rozstříhat,je pro 4 skupiny/ Žáci pracují ve skupinách. Skupina dostane pracovní list č.1 Pětilístek Evropy. Žáci vyplňují list za skupinu dle následujících pokynů: 1. řádek: Nadepište slovo Evropa. 2. řádek: Napište dvě přídavná jména, která podle vás charakterizují Evropu. 3. řádek: Napište tři slovesa, která podle vás nejlépe vystihují dění v Evropě. 4. řádek: Dokončete větu tak, aby vystihovala vaši představu o Evropě. Evropa je ta, která... nebo Evropa je kontinent, ve kterém řádek: Napište heslo výstižné pro Evropu. /podstatné jméno/ Po dokončení mluvčí všech skupin přečtou své vyjádření v druhém řádku. Podle zájmu je možno k daným výrazům rozvést diskusi. Takto pokračujeme s dalšími řádky. 2) Evropská města a státy v souvislostech (30 až 40 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č.4 /rozstříhat na lístečky/ + pracovní list č. 5, atlas světa Žáci pracují ve skupinách po 3 až 4. Pro náhodné rozdělení do skupin po třech lze využít 21 lístečků z přílohy Státy a osobnosti, kde skupinu tvoří stát a jeho dvě osobnosti. Skupina dostane papír s abecedou a sadu lístečků, které si rozloží na lavici a dále se řídí pokynem, který je na jednom z lístečků. Výsledky práce píší na papír s abecedou. Při práci mohou využít atlas světa. 3/ Co Evropu spojuje a rozděluje? ( 30 až 40 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č. 2, flipchart Žáci se rozdělí do skupin po 3 až 4 a dostanou pokyn, aby během 5 až 10 minut společně vypracovali úkol na pracovním listu.č.2. Vyzveme postupně zástupce skupin, aby své závěry vypisovali na připravený flipchart, na kterém je podobný text jako na listu č. 2. U jednotlivých témat rozvineme diskusi, je vhodné připravit si např. zajímavosti o euru, o jazycích a podobně Vyzveme postupně další skupiny, aby doplnili tyto zápisy o své závěry, o kterých se ještě nikdo nezmínil. 4/ Humanitární pomoc je věcí nás všech. (45 až 50 min) pomůcky: psací potřeby, pracovní list č.3, aspoň 9 počítačů s připojením na internet, 2 čtvrtky A2, lepidlo, nůžky Jedno z témat, které se objevilo ve sloupečku, Co Evropu spojuje je humanitární pomoc. Otázky k tomuto tématu jsou zpracovány na pracovním listu č.3 do 9 úkolů. Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice zodpovídá za splnění jednoho úkolu. Při hledání informací mohou využít internet a doporučené webové adresy. Strana 20

21 Po získání potřebných informací každá dvojice svoji práci odprezentuje. Pak se rozdělí do dvou skupin. V první skupině pracují ty dvojice,které zpracovávaly úkoly 1 až 4. Společně vytvoří závěrečnou práci, která vznikne jako koláž jejich vypracovaných úkolů a svoji práci nazvou ECHO - Humanitární pomoc je věcí nás všech.. Ve druhé skupině pracují ti, kteří zpracovávali úkoly č. 5 až 9 a tato práce ponese název UNICEF - dětský fond. Poté si v kroužku popovídáme o vlastních zkušenostech s humanitární pomocí. Otázky typu: Jak jste se vy, či někdo blízký zapojili do humanitární činnosti? Jak jste se o akci či projektu dozvěděli? Znáte některé české či světové osobnosti, které se aktivně podílejí na humanitární činnosti? 5/ Hodnocení projektu: Na stupnici nohy-hlava ohodnoť svoje osobní nasazení při projektu. Kdo a čím tě dnes mile překvapil? Co nového ses dnes dozvěděl? Co tě dnes hodně zaujalo? Co by si změnil? Strana 21

22 Přílohy pro 9.ročník Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Velká Británie Robin Hood Isaak Newton Francie Napoleon Johanka z Arku Itálie G. Galilei Leonardo de Vinci Německo L. van Bethoven G. Ohm Česko Jan Hus Karel IV. Polsko M.Curie-Sklodowská M. Kopernik Rakousko W.A.Mozart císař Franz Josef Strana 22

23 pracovní list č.2: Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Zamysli se a napiš, které skutečnosti a záměry Evropu spojují a které naopak rozdělují. Co Evropu spojuje? Co Evropu rozděluje? Strana 23

24 pracovní list č.3 : 1/ Co to je ECHO? Jakou činností se zabývá? Jmenujte partnery v ČR. / - Komunikační kampaň, Partneři / 2/ Česká katolická charita -zaměření pomoci -způsob pomoci / - Partneři -Česká katolická charita / 3/ Člověk v tísni - zaměření pomoci - projekty např. / - Partneři - Člověk v tísni / 4/ UNICEF - zaměření pomoci - činnosti UNICEF / 7 bodů / / - Partneři - UNICEF / 5/ UNICEF - Strategie pro počátek 21. století - uveď Plán strategických priorit UNICEF pro období /5 bodů/ / - O UNICEF - Strategie pro poč.../ 6/ UNICEF a boj proti AIDS - Jak v boji UNICEF pomáhá? /4 body/ / - O UNICEF - Celosvětová kampaň UNICEF proti AIDS / 7/ Projekt Panenka - cíl a myšlenka projektu, jak se lze do projektu zapojit / - O UNICEF - UNICEF v ČR - Projekt Panenka / 8/ Dobrý start do života - zaměření projektu, statistika /ze 100 dětí.../ / - O UNICEF - UNICEF v ČR - Dobrý start do života / 9/ Přátelé dětí UNICEF - co je cílem projektu a jak probíhá / - O UNICEF - UNICEF v ČR - Přátelé dětí UNICEF / Strana 24

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Se zvířátky do Evropy

Se zvířátky do Evropy IV Se zvířátky do Evropy Informace o projektu Průřezové téma Realizované tematické okruhy využité náměty Začlenění projektu Vzdělávací obory Časové nároky Cíl a přínos projektu Výchova k myšlení v evropských

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317. Den Zemí. Projekt EGS

ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317. Den Zemí. Projekt EGS ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 Den Zemí Projekt EGS 2008 Obsah Úvod... 3 Organizace projektu... 5 Časový harmonogram... 5 Výstup... 5 Hodnocení výsledků projektu... 6 Tematické okruhy... 7 Indie...

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více