VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007"

Transkript

1 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu Liberec tell fax: Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J /L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE VAŠE ZNACKA - Vec: Natura doplnení evropsky významných Jokalit do národního seznamu. Žádost o pripomínky k návrhu na zara'zení lokality CZ HORNíPLOUCNICE do národního seznamu.. Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovoluji si obrátit se na Vás se žádostí o spolupráci pri naplnování jedné.. z významných povinností v oblasti ochrany prírody, souvisejících s clenstvím v Evropské unii, kterou je doplnování tzv. národního seznamu evropsky významných lokalit pro. J. - kontinentální biogeografickou oblast Již pred vstupem do EU mely všechny. kartdidátské státy povinnost vytvorit,. príslušnou národní cást evropské soustavy chránených území, nazva':1énatura Tato soustava sestává ze dvou typu chránených území - ptacích oblastí a evropsky významných' lokalit (dále jen EVL). Ptací oblasti, kterých je na území CR prozatím 39, vyhlásila vláda CR v letech narízeními vlády evropsky významné lokality se staly soucástí tzv. národního seznamu, který byl jako celek.schválen vládou a publikován v podobe jejího narízení pod c. 132/2005 Sb. Národní seznam je rozdelen do dvou cástí podle tzv. biogeografických 'oblastí; do nichž CR zasahuje: panonské, pokrývající prevážnou cást Jihomoravského kraje, a kontinentální (96 % území CR). Celkem je v soucasné dobe v národním seznamu 863 lokalit. V panonské oblasti je doposud do národního seznamu zarazeno 95 lokalit, v kontinentální 755, a 'celkem 13 lokalit leží v obou oblastech zároven. l V dubnu 2006 uspor~dala. Evropská komise tzv. biogeografický seminár pro.. kontinentální biogeografickou oblast, jehož úcelem bylo proverování kvality. a poctu ICO: h~p:llwww.natlire.cz Bankovni spojeni CNB Praha 1 clslo úctu: /0710 tel.:

2 evropsky významných lokalit podle jednotných kritérií. Podobne jako v ostatních státech shledala Evropská komise i v prípade Ceské republiky urcitou nedostatecnost navržených lokalit pro nekteré evropsky významné druhy a nekteré evropsky významné typy prírodních stanovišt v kontinentální oblasti. Proto uložila, aby Ceská republika do urcitého data doplnila nové ci upravila stávající lokality soustavy Natura 2000 tak, aby zjištené nedostatecnosti byly odstraneny. Doplnení požadovaných lokalit (resp. doplnení predmetu ochrany do již navržených lokalit) je pro clenský stát povinné a nezarazení urcitých lokalit by bylo zjevným duvodem pro zahájení procese pro porušení Smlouvy o založení ES (tzv. infringementu), prípadne rízení u Evropského soudního dvora. Nelze ani vyloucit, že na prípadné nesplnení této povinnosti by. Evropská komise mohla vázat pozastavení prostredku ze strukturálních fondu. Resort životního prostredí, který za naplnení uvedených povinností v Ceské republice odpovídá, tomuto procesu proto~enuje mimorádnou pozornost. Na podklade výsledku biogeografického semináre, návrhu odborníku z akademické sféry a odborných nevládních organizací proto byl v prubehu roku 2006 prostrednictvím Agentury ochrany prírody a krajiny CR (dále jen "AOPK CR") pripraven návrh na doplnení národního seznamu pro kontinentální seznam. Celkem je k doplnení navrženo 267 nových lokalit, u stávajících 133 evropsky významných lokalit se krome toho mení hranice anebo predmet ochrany. Prestože to zákon o ochrane prírody a krajiny nepožaduje, rozhodlo vedení MŽP, že lokality doplnované do národního seznamu budou nejprve pfedjednány s vlastníky, obcemi a významnými správci v území tak, aby se co nejvíce využilo potenciálu jejich znalostí, vyšlo se vstríc jejich oduvodneným a prijatelným požadavkum a zároven se vysvetlily duvody, které Ceskou republiku k rozširóvání národního seznamu vedou. Samotné predjednávání z rozhodnutí ministerstva zajištuje AOPK CR. Námi organizované predjednávání doplnování národního seznamu v žádném prípade nenahrazuje standardní projednávání návrhu v rámci zákonem stanoveného postupu, pouze ~o rozširuje a doplnuje. Výsled~em predjednání bude shromáždení pripomínek a návrhu, které Ministerstvo životního prostredí vezme v maximální možné míre v úvahu pri konecné úprave znení narízení vlády, novelizujícího národní seznam evropsky významných lokalit. Dovolujeme si Vás proto požádat o uverejnení informace pro širokou verejnost o návrhu na doplnení nových predmetu ochrany do již existující lokality soustavy Natura CZ HORNí PLOUCNICE a to vyvešením na úrední desce Vašeho obecního. úradu. Hranici lokality, údaj o kategorii zvlášte chráneného území a výcet ICO: Bankovnfspojeni CNBPraha1 cislo úctu: /0710 tel.: ,- 2-

3 doplnovaných predmetu ochrany naleznete v príloze dopisu. Vyveste, prosím, tuto informaci vcetne zákresu hranice a popisu lokality na úrední desce s uvedením lhuty pro podání písemných pripomínek. Prípadné pripomínky jak ze strany obce, tak Vámi shrortiáždené pripomínky ze strany verejnosti, nám prosím zašlete do na adresu AOPK CR - stredisko Liberec, U jezu 10, Lib~re~. V prípade zájmu je možné svolání ústního jednání k vyporádání vašich pripomínek. Na vyžádání jsme pripraveni podat Vám další vysvetlení ci informace. Obratte se na nás telefonicky na tel nebo em na adresu:. informace o vytvárení soustavy chránených území Natura 2000 v Ceské republice mužete získat také na webové stránce Dekuji Vám predem za Vaši vstrícnost a spolupráci. ~. ~...,'--~ S pozdravem Ing. Petr Dobrovský VEDoucl STREDISKA PRILOHY: Návrh lokality pro narízení vlády Agenturaochranyprírodya krajinycr Stredisko Liberec U Jezu 10/ Liberec -2- ROZDELOVNIK: Mesto Zákupy Obec Pertoltice pod Ralskem Obec Brnište Mesto Stráž pod Ralskem Obec Dubnice Obec Velký Valtinov Mesto Jablonné v Podještedí Obec Križany ICD: Bankovni spojeni CNB Praha 1 cisto úctu: / tel.:

4 Kód lokality: Príloha narízení vlád Evropsky významná lokalita Horní Ploucnice CZ Biogeografická oblast: Rozloha lokality: Kontinentální 837,3536 ha Navrhovaná kategorie zvlášte chráneného území: CHKO,PR, pp, Typy prírodních stanovišt: (symbol * oznacuje prioritnf typy pnrodnfch sfanovišt) Otevrené trávníky kontinentálních dun s palickovcem (Corynephorus) a psineckem (Agrostis) Prirozenéeutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jrlovitýchpudách (Molinion caeruleae) Vlhkomilná vysokobylinná lemová spolecenstva nížin a horského až alpínského stupne Prechodová rašelinište a trasovište 91 00* - Rašelinný les 91 EO* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Diuhy: (symbol * oznacuje prioritnf druhy) prástevník kostivalový (Ca/limorpha quadripunctaria *) vydra rícní (Lutra futra) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) modrásek ockovaný (Maculinea te/eius) klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) losos atlantský (Sa/mo sa/ar) vrkoc bažinný (Vertigo moulinsiana) Kraj: Liberecký Katastrální území: Borecek, Božíkov,Brenná, Brnište, Ceská Lípa, Ceská Ves v Podještedí, Oobranov, Oubice u Ceské Lípy, Oubnice pod Ralskem, Hermanicky u Dobranova, Hlemýždí, Hradcany nad Ploucnicí, Jablonné v Podještedí, Križany, Kurívody, Luhov u Mimone, Markvartice v Podještedí, Mimon, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Postrelná, Stará Lípa, Stráž pod Ralskem, Velký Grunov, Velký Valtinov, Veselí nad Ploucnicí, Vítkov u Dobranova, Vlcí Dul, Vranov pod Ralskem, Žibridice, Žizníkov Mapa lokality CZ :

5 - [ r ~/ ~,.-.,I] '~..'.~""~:~~?~'w',, ',..;' H " ~. :~.,\~ :--r"~7~ ~ }.'.l.:í..t~~:- '".~,.._:~y' "H!:-f:'-!;:' ;--=" ;.i f:-,r. 'I ~.-- 'j"- II J. :r.j:1 * '. \ -",... "'''';-..!'..- o 5 10 vytvoreno:

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV (autorizovaný posudek dle 45i zákona 114/1992 Sb.) Předmět hodnocení: Autorizované posouzení záměru V221/222 přestavba stávajícího

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Kristina Šilarová 2009/2010 Prohlašuji, že jsem

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OBSAH Úvod 2 Územní plánování 3 Politika územního rozvoje 3 Zásady územního rozvoje 4 Územní plán 6 Regulační plán 9 Územní opatření

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST

Více

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Obec Písek u Jablunkova (foto: TK) Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle 45i zák. 114/1992 Sb., v platném

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. V Praze dne 17. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více