Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry"

Transkript

1 Industry Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry řemeny, převody a lineární technika

2 4 CONTI SYNCHROCHAIN 5 CONTI SYNCHROFORCE Supreme 6 CONTI SYNCHROFORCE Extreme 7 CONTI SYNCHROFORCE CXP 8 CONTI SYNCHROFORCE CXA 9 CONTI SYNCHROBELT ContiTech součást koncernu ContiTech in the Continental 10 CONTI SYNCHROLINE 11 CONTI SYNCHROTWIN 12 CONTI SYNCHRODRIVE 13 CONTI SYNCHROCOLOR 14 CONTI V MULTIRIB Power CONTI V MULTIRIB Elast 15 CONTI V STANDARD 16 CONTI V STANDARD Multiflex Twin 17 CONTI V STANDARD Multiflex Non friction 18 CONTI V ADVANCE 19 CONTI V ADVANCE FO Power 20 CONTI POLYFLAT 21 CONTI VARISPEED 22 CONTI V MULTIBELT 23 CONTI VSM 1/VSM 2/VSM 3 TYMA CZ, s.r.o. autorizovaný distributor Contitech Společnost TYMA CZ, s.r.o., je autorizovaným distributorem firmy v oblasti hnacích systémů pro použití v průmyslu. Naším cílem je zajišťovat komplexní služby v oblasti mechanických pohonů, zejména pak v oblasti řemenových převodů a jejich příslu šenství. Nabízíme ucelený sortiment klínových, ozubených a plochých řemenů a řemenic, ře tězů a řetězových kol, kloubových hřídelí, hří delových spojek, ložisek a volnoběžek. Při vý běru dodavatelů jsme se orientovali v první řadě na kvalitu produktů a poskytovaných slu žeb. Spolupráce s firmou Continental ContiTech nám umožňuje poskytovat požadovaný servis, nej novější technické informace a optimální řešení Vašich převodů. Přímé spojení s výrobcem nám umožňuje docílit nejvýhodnějších cenových a dodacích podmínek. K dispozici máme dostatečné skladovací a ma nipulační prostory včetně mechanizace, což nám umožňuje dodávat široký sortiment ozube ných, klínových, drážkových, plochých řemenů a příslušenství přímo ze skladu a reagovat tak pružně na potřeby zákazníků. Využitím moder ního strojního vybavení dosahujeme vysoké kvality a produktivity práce. Nabídka produktů a služeb návrh a výpočty převodů výběr nejvhodnějších variant analýza stavu převodů, zpracování dokumen tace dodávky jednotlivých dílů ve stanovených ter mínech poradenská činnost a školení pracovníků diagnostika měření a kontrola stavu převodů zakázková výroba řemenic, řetězových kol a jiných dílů spojování ozubených a plochých řemenů TYMA CZ, s.r.o. ContiTech Authorised Distributor The company TYMA CZ, s.r.o. is an authorized distributor of Continental ContiTech in the field of industrial drive systems. It is our goal to provide complex services in the field of mechanical drives, with special empha sis on belt transmissions and their accessories. We offer a complete range of V?shaped, inden ted and flat belts including matching pulleys, chains and sprockets, articulated shafts, shaft couplings, bearings and freewheels. Our selec tion of suppliers is mainly based on the quali ty of their products and services. Our close cooperation with the company Con tinental ContiTech enables us to provide com plex services, up to date information and to de sign optimal transmission systems for our customers. The direct contacts with the produ cer also reflect positively on our prices and de livery terms. We operate a sufficiently large sto ring space as well as modern handling mechanisation, which allow us to supply a wi de range of products (V belts, indented timing belts, pulleys, clamping bushes, chains, sproc kets, etc.) directly from our stock in reaction to our customers needs. Due to our motivated staff, efficient organization and modern machi nery, we permanently manage to achieve high productivity and standard of our services. What Our Firm Offers Transmission/drive designs and calculations Selecting optimal transmission/drive types Assessing the condition of transmission dri ves Reliability in accuracy and delivery terms Consultancy and training courses in the field ofmechanical drives Testing and checking transmission drives Manufacturing pulleys and sprockets to cu stomers' design, including surface finish Joining flat and timing belts into loops

3 Výrobní program / Product range Continental Corporation Continental AG Koncern Continental AG patří k předním dodavatelům auto mobilového průmyslu. Nabízí rozsáhlé know?how v oblasti pneumatik, brzdových systémů, řízení jízdní dynamiky, elek troniky, senzorů a v oblasti zpracování plastů. Ve více než 100 výrobních závodech, výzkumných a zkušeb ních střediscích pracuje na zaměstnanců. Koncern je rozdělen do čtyř divizí: Pneumatiky pro osobní vo zidla, Pneumatiky pro užitková vozidla, Automotive systems a ContiTech. Společnost vyrábí pneumatiky pro osobní, užitková a dvou stopá vozidla, hydraulické a elektronické brzdové systémy (ESP, ABS, TCS), součásti podvozků a další výrobky z gumy a plastů pro automobilový průmysl a mnoho dalších průmy slových odvětví. Divize ContiTech Pod názvem ContiTech si lze představit výrobky a systémy vysoké technické úrovně, vyráběné z kaučuku a plastů v kom binaci s jinými materiály. ContiTech je důležitým partnerem ve vývoji a významným dodavatelem všech průmyslových od větví od automobilového průmyslu, přes výrobu kolejových vozidel, letecký průmysl až po konstrukci strojů a přístrojů. Firma se skládá z devíti obchodních skupin, mezi než patří také ContiTech Power Transmission Group (ContiTech pohon né systémy). Obchodní skupiny se dále dělí na jednotlivé čás ti, tzv. segmenty trhu. Tyto části se řídí potřebami zákazníků a trhu podle svého zaměření. Systém uspořádání zaručuje na jedné straně dostatečnou flexibilitu středně velkého podniku a na druhé straně možnost využití síly kapitálu, součinnosti a přístupu k nejmodernějším technologiím v oblasti výroby a zpracování kaučuku a plastů v rámci společnosti Continen tal AG. Continental AG The Continental Corporation is one of the world s leading au tomotive industry suppliers offering comprehensive know how in tire and brake technology, vehicle dynamics control, electronics and sensor systems and elastomer technology. More than 80,000 employees work in more than 100 manu facturing facilities, research centers and test tracks for the customers worldwide. The corporation is organized into four divisions for Passenger and Light Truck Tires, Commer cial Vehicle Tires, Automotive Systems and ContiTech. The company manufactures tires for cars, commercial vehi cles and two wheelers, hydraulic and electronic brake sys tems (ESP, ABS, TCS) and chassis components as well as products made of elastomers and plastics for the automo tive industry and other major industries. Division ContiTech High tech products and systems, combinations of rubber, plastics and other materials plus electronics: this is what ContiTech stands for. We are a development partner and OEM for all major industries from automotive via railway and aerospace engineering to machinery and equipment con struction. The eight business units including ContiTech Power Trans mission Group and their product market segments focus on the needs of their customers and markets. They act with the flexibility of a medium sized company but with the finan cial muscle, synergy potentials and overall capabilities for rubber and plastics technologies of Continental AG behind them. 1

4 ContiTech Power Transmission Group Inovační řešení pohonů pro průmyslové použití Innovative drive solutions for industrial applications ContiTech Power Transmission Group (pohonné systémy) je nositelem vývoje, výrobcem a dodavatelem hnacích řemenů jako součásti systémů řemenových pohonů pro automobily, stroje, zařízení a přístroje. ContiTech je partnerem prvovýrob ců, vývoje, servisu i obchodu s náhradními díly v celosvěto vém měřítku. V části zaměřující se na průmyslové aplikace tzv. segmentu průmysl vyrábí ContiTech hnací řemeny pro průmyslové pou žití, vyvíjí inovační pohonné systémy, realizuje specifická ře šení pohonů podle požadavků zákazníků. Společnost dispo nuje moderní zkušební technikou. Při zkouškách nových výrobků je kladen velký důraz na úsporu zdrojů a vliv pro duktů na životní prostředí. Logistika a služby V oblasti prodeje je k dispozici výběr z rozměrů a pro vedení, které lze okamžitě dodat. Prodej zabezpečuje více než 120 podpůrných skladů po celé Evropě. Další sklady se nacházejí ve všech významných oblastech na světovém tr hu. Odbytové organizace a obchodní partneři zajišťují opti mální řešení specifických problémů přímo u zákazníků. Management péče o životní prostředí a péče o kvalitu Společnost a všechny její části jsou certifikovány podle QS 9000 a EN ISO Vývoj, výzkum, zkoušky a výroba se nachází ve všech mezinárodních lokalitách. Výzkum a vývoj Podle požadavků průmyslu jsou zdokonalovány ekonomické a ekologické výkonové parametry klínových, drážkových a ozubených řemenů, aby bylo dosaženo maximálního výko nu, technického designu, životnosti a spolehlivosti. Materiály, technologie a konstrukce Díky existující součinnosti v oblasti vývoje materiálů, techno logie a konstrukce v rámci koncernu Continental AG jsou na bízena nejmodernější řešení, široký výběr sortimentu a nej vyšší kvalita výrobků a služeb. 4

5 Výrobní program / Product range ContiTech Power Transmission Group is a developer, manu facturer and supplier of power transmission belts, compo nents and complete belt drive systems for motor vehicles, machinery and equipment and is in demand around the world as a development and service partner for original equipment and spares business. In the Industry market segment we develop innovative pow er transmission belts and implement customer specific drive solutions for industrial original equipment. Our application focused testing technology backs up the product develop ment process and protects resources and the environment. Research and Development In accordance with the requirements of industry we draw up the economic and environmental performance parameters demanded by the market for V belts, multiple V ribbed belts and timing belts in order to maximise performance, technical design, safety and convenience. Material technology and design We use the synergies available within the corporation to achieve our drive solutions with their sophisticated material technology and design, opening up almost unlimited scope for machinery and equipment manufacturers. Logistics and services We hold more than 10,000 sizes and types in stock for sale. The worldwide distribution is assured by more than 100 part ners. Furthermore, we are represented in all the relevant mar kets throughout the world. Our sales organisations work hand in hand with customers to guarantee the optimum solutions for their specific problems. Environmental and quality management Certificated to QS 9000 and EN ISO 9001 we operate R&D, testing and manufacturing facilities at a number of locations around the world. VSM 1, VSM 2 a VSM 3 Zabezpečení funkce řemeno vých pohonů předpokládá jejich správné předpětí. To lze elek tronicky přesně zjistit přístroji pro měření předpětí CONTI VSM 1, VSM 2 a VSM 3 VSM 3 VSM 2 VSM 1 VSM 1, VSM 2 and VSM 3 Belt drives must be correctly ten sioned to operate reliably. This can be measured accurately with the CONTI VSM 1, VSM 2 and VSM 3 tension gauges. 3

6 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHROCHAIN Ozubený řemen pro nejvyšší kroutící momenty Timing belt for extreme torques Ozubený řemen CONTI SYNCHROCHAIN má zcela nově vyvinutý CTD profil. Díky své speciální konstrukci a materiá lovému složení je určen pro přenos nejvyšších kroutících mo mentů. Stejně tak je vhodný pro použití ve vysoce dynamic ky zatížených převodech. Jako první řemen ve skupině ře menů pro nejvyšší zatížení dovoluje ohyb v opačném smě ru u převodů s více kladkami. Představuje tak optimální al ternativu řetězovým převodům. CONTI SYNCHROCHAIN je navržen pro extrémní podmín ky, při kterých je nutno přenášet nejen nejvyšší zatížení, ale zároveň je požadována vysoká odolnost a dynamická únos nost. Díky odolnosti proti vlhku, agresivním látkách a teplot ním změnám nacházejí použití od potravinářského průmys lu, balících strojů až po zařízení v dolech, přístavech, dopravníkových systémech a malých motokárách go carts. The CONTI SYNCHROCHAIN with its newly developed CTD profile, original design and selected materials ensu res reliable power transmission for high torques and high dy namic stressing. As the first belt of this high performance class it permits reverse flexing in multi pulley drives and is the optimum alternative to chain drives. CONTI SYNCHROCHAIN has been developed for extreme applications where large power outputs, high torques and high speeds have to be reliably transmitted or high dynamic stressing is in use. There is virtually no limit to the applicati on possibilities. Thanks to the resistance to dampness, aggressive cleansing agents and temperature fluctuations, the belt lends itself to use in the packing industry, in convey or systems and in general drive applications all the way through to go carts. Polyuretanový hřbet Tažná vlákna Aramidová vlákna v párech s S/Z vinutím Polyuretanové zuby Speciálně upravená tkanina Polyurethane backing Tension member Aramide cord with S/Z twists wound in pairs Polyurethane teeth Special treated fabric CTD odolnost vůči oleji odolnost proti ozónu a proti UV záření vysoká dynamická odolnost do 40 m/s bez nutnosti údržby teplotní odolnost od 40 C do +100 C odolnost proti ohybu v opačném směru vysoká odolnost proti otěru CONTI SYNCHROCHAIN ozubené řemeny pro nejvyšší vý kony se vyrábí v profilech CTD C8M. Dodávka na základě poptávky. oil resistant resistant against UV and ozon designed for high dynamic stressing up to 40 m/s maintenance free suitable for temperatures from 40 C to +100 C withstands reverse flexing CONTI SYNCHROCHAIN timing belts are available in the profile CTD C8M. Available upon request. 4

7 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHROFORCE Ozubené řemeny pro nejvyšší dynamické zatížení Supreme Timing belts for heavy duty applications Ozubený řemen CONTI SYNCHROFORCE Supreme je spe ciálně navržen pro použití u dynamicky vysoce namáhaných pohonů s přenosem velkých výkonů. Konstrukce řemenu za ručuje nejvyšší pevnost při ohybových změnách a vysokou odolnost proti otěru. Řemen CONTI SYNCHROFORCE Su preme umožňuje přenášet obvodové rychlosti až do 60 m/s, což otvírá možnost použití v dříve nepoznaných oblastech, při současném zachování vlastností převodů ozubeným ře menem The CONTI SYNCHROFORCE Supreme was specially developed for heavy duty drive performance. Its compoun ding guarantees unsurpassed fatigue strength under re versed bending stresses together with high wear resistance. It paves the way to previously unknown performance levels at belt speeds of up to 60 m/s, while also offering the proven advantages of the CONTI SYNCHROFORCE rubber timing belt line. Index výkonu Performance index SYNCHROFORCE CXP SYNCHROFORCE Supreme CONTI SYNCHROFORCE Supreme, ozubené řemeny pro nejvyšší výkony nacházejí použití tam, kde musí být přená šeny vysoké výkony při vysokých obvodových rychlostech. CONTI SYNCHROFORCE Supreme heavy duty timing belts are used wherever heavy loads are transmitted at high belt speeds. Polychloroprenový hřbet Polychloroprene backing STD Tažná skelná vlákna Glass cord tension member Polychloroprenové zuby Polychloroprene teeth Polyamidová tkanina Polyamide fabric podmíněná odolnost vůči oleji teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C odolnost vůči ozonu a tropikalizované provedení elektrická vodivost podle ISO 9563 CONTI SYNCHROFORCE Supreme ozubené řemeny pro dy namické zatížení se vyrábí v profilech STD S8M. Dodávka na základě poptávky. moderate oil resistance remains stable over a temperature range from 20 C to +100 C according to application resistant to ozone and suitable for use in tropical climates electrically conductive according to ISO 9563 CONTI SYNCHROFORCE Supreme heavy duty timing belts are available in the profile STD S8M. Available upon request 5

8 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHROFORCE Ozubené řemeny pro nejvyšší kroutící momenty Extreme Timing belts for highest torques Ozubený řemen CONTI SYNCHROFORCE Extreme je spe ciálně navržen pro bezpečný a trvalý přenost sil u pohonů s nejvyššími kroutícími momenty. Aby mohli být přenášeny nejvyšší rozběhové a brzdné momenty obsahuje řemen CON TI SYNCHROFORCE Extreme speciální složení, odolné zejména proti prodloužení a přetržení odolné složení. Mate riály odolávají nejvyššímu rázovému zatížení a umožňují dlou hodobou a bezúdržbovou funkci. Speciálně upravená tkani na je vysoce odolná proti opotřebení a otěru. To deal with the impact loads occurring in the case of ab rupt acceleration and deceleration, the CONTI SYNCHRO FORCE EXTREME employs a compound that is highly resi stant to elongation and tearing. This compound reliably absorbs even maximum surges and guarantees the mainten ance free functioning of the belt in continuous service. A spe cially finished fabric provides top wear and abrasion resi stance. Index výkonu Performance index SYNCHROBELT SYNCHROFORCE CXP SYNCHROFORCE CXA SYNCHROFORCE Extreme CONTI SYNCHROFORCE Extreme jsou speciálně vyvinuty pro převody s vysokými rázy a nejvyšším zrychlením. CONTI SYNCHROFORCE EXTREME heavy duty timing belts are specially developed for drives subject to impact loads and high acceleration forces. Hřbet řemenu z HNBR HNBR backing HTD CTD STD Skelná vlákna Glass cord tension member Zuby z HNBR HNBR teeth Speciálně upravená tkanina Specially finished fabric elektrostatická vodivost podle normy ISO 9563 teplotní odolnosti podle způsobu použití 30 C až +130 C kompletní odolnost vůči oleji CONTI SYNCHROFORCE Extreme ozubené řemeny pro nejvyšší kroutící momenty se vyrábí v profilech HTD 8M, HTD 14M, CTD C8M, CTD C14M a STD Dodávka na základě poptávky. electrically conductive according to IOS 9563 suitable for temperatures ranging from 30 C to +130 C according to application completely oil resistant CONTI SYNCHROFORCE Extreme heavy duty timing belts are available in the profiles HTD 8M, HTD 14M, CTD C8M, CTD C14M and STD. Available upon request 6

9 NEW CONTI SYNCHROFORCE COMPOUND Ozubené řemeny pro vysoké výkony CXP Heavy duty timing belts Ozubené řemeny / Timing belts Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFOR CE CXP nacházejí použití všude tam, kde musí být spoleh livě přenášeny vysoké výkony a současně vysoké obvodové rychlosti. Vysoká odolnost proti opotřebení umožňuje dlouho dobý provoz u většiny průmyslových aplikací, tam kde je po žadován vysoký přenos výkonu a provedení bez nutnosti údržby. Vysoký počet profilů a roztěčí pokrývá prakticky ce lou výkonovou oblast a umožňuje tak maximální hospodár nost a současně maximální kompaktnost a minimální zastav bové rozměry. The CONTI SYNCHROFORCE CXP heavy duty timing belt is used wherever high outputs have to be synchronously transmitted. Thanks to its high resistance to wear, it can be used in virtually any high output industrial application. It requires no maintenance even when used in continuous operations. The multitude of sections, with a total of four pitches, covers a wide performance range and makes for maximum cost efficiency in a design as compact as require ments allow. Index výkonu Performance index SYNCHROBELT SYNCHROFORCE CXP SYNCHROFORCE CXA SYNCHROFORCE Extreme Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFOR CE CXP nacházejí použití všude tam, kde musí být spoleh livě přenášeny vysoké výkony, obvodové rychlosti nebo vy soké kroutící momenty. CONTI SYNCHROFORCE CXP heavy duty timing belts are used where large power outputs, high torques or high speeds have to be reliably transmitted. Polychloroprenový hřbet Skelná vlákna Polychloroprene backing Glass cord tension member HTD CTD STD Polychloroprenové zuby Polyamidová tkanina Polychloroprene teeth Polyamide fabric elektrická vodivost podle ISO 9563 teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C odolnosti proti ozónu možnost použití v tropickém prostřední Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHROFOR CE CXP se vyrábí v profilech HTD, STD na zakázku také v CTD profilech electrically conductive according to ISO 9563 remains stable over a temperature range from 20 C to +100 C according to application moderately resistant to ozon, unaffected by tropical climates CONTI SYNCHROFORCE CXP heavy duty timing belts are available in the profiles HTD, STD and upon request in the profile CTD available. Profil / Tooth profile CONTI SYNCHROFORCE CXP Rozsah délek L w v mm* / range L p in mm* HTD 3M HTD 5M HTD 8M HTD 14M STD S8M *L w = účinná délka / *L p = pitch length 7

10 Ozubené řemeny / Timing belts NEW CONTI SYNCHROFORCE COMPOUND Ozubené řemeny pro vysoké výkony CXA Timing belts for peak torque levels Nový CONTI SYNCHROFORCE CXA je speciálně navržen pro přenos vysokých kroutících momentů při nižších obvodo vých rychlostech řemenu do 20 m/s. Zcela nové složení ma teriálu N DURO umožňuje mimořádnou soudržnost jednotli vých složek a tím je zaručena nejvyšší odolnost proti opotřebení a výkonnost. Ozubený řemen CONTI SYNCHRO FORCE CXA má vysokou odolnost proti přetržení a je ide ální volbou přenosu nejvyšších kroutících momentů do 20 m/s. Vyniká vysokou spolehlivostí a ostatními výhodami vý robní řady řemenů CONTI SYNCHROFORCE. The new CONTI SYNCHROFORCE CXA was developed especially to transmit high torque at moderate belt speeds (up to 20 m/s). The fully new N DURO compound provides for exceptional component adhesion and ensures a previous ly unknown level of wear resistance and service performance. In addition to offering high tear resistance, the CONTI SYN CHROFORCE CXA is the ideal selection for trans mission of high torques at belt speeds of up to 20 m/s. It exhibits the proven advantages of the CONTI SYNCHROFORCE line and is extremely reliable. Index výkonu Performance index SYNCHROBELT SYNCHROFORCE CXP SYNCHROFORCE CXA SYNCHROFORCE Extreme Ozubené řemeny pro vysoké výkony CONTI SYNCHRO FORCE CXA nacházejí použití všude tam, kde musí být spo lehlivě přenášeny vysoké výkony, obvodové rychlosti nebo vysoké kroutící momenty. CONTI SYNCHROFORCE CXA heavy duty timing belts for sustained transmission of high torque at low speeds in hori zontal conveyance technology and machinery construction. N DURO hřbet N DURO backing HTD CTD STD Aramidová vlákna Aramide tension member N DURO zuby N DURO teeth Polyamidová tkanina Polyamide fabric teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C odolnosti proti ozónu možnost použití v tropickém prostředí CONTI SYNCHROFORCE CXA ozubené řemeny pro nejvyš ší kroutící momenty se vyrábí v profilech HTD a STD, na za kázku také v CTD profilech. remains stable over a temperature range from 20 C to +100 C according to application moderately resistant to ozon, unaffected by tropical climates CONTI SYNCHROFORCE CXA heavy duty timing belts are available in the tooth profiles HTD and STD and upon request in the profile CTD. Profil / Tooth profile CONTI SYNCHROFORCE CXA Rozsah délek L w v mm* / range L p in mm* HTD 8M HTD 14M STD S8M *L w = účinná délka / *L p = pitch length 8

11 NEW CONTI SYNCHROBELT COMPOUND Ozubené řemeny Timing belts Ozubené řemeny / Timing belts Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT umožňují hospo dárná řešení pohonů ve spodní a střední oblasti výkonů v osvědčené kvalitě. Široká paleta metrických a lichoběžní kových palcových profilů umožňuje mnohostranné oblasti použití. CONTI SYNCHROBELT timing belts enable economic drive solutions in the lower and middle performance range in well proven quality. The wide variety of metric profiles and trapezoidal profiles allows very different applications. Index výkonu Performance index SYNCHROBELT SYNCHROFORCE CXP SYNCHROFORCE CXA SYNCHROFORCE Extreme Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT jsou používány ve spodní a střední oblasti výkonů. Nacházejí dále použití všu de tam, kde nesmí být řemenový pohon vodivý. CONTI SYNCHROBELT timing belts are used in the lower and middle performance range and are suitable for use even if the belt drive may not be conductive. Polychloroprenový hřbet Polychloroprene backing Lichoběžníkové/Trapezoide HTD STD Tažná vlákna Tension member Skelná vlákna Glass cord Polychloroprenové zuby Polychloroprene teeth Polyamidová tkanina Polyamide fabric podmíněná odolnost vůči oleji tropikalizované provedení teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C Ozubené řemeny CONTI SYNCHROBELT se vyrábí v profi lech s lichoběžníkovým zubem s palcovou roztečí a v metric kých profilech HTD a STD. moderate oil resistance unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 20 C to +100 C according to application CONTI SYNCHROBELT timing belts are available with trape zoidal profiles and with metric profiles of the HTD and STD types. Profil / Tooth profile CONTI SYNCHROBELT Rozsah délek L w v mm* / range L p in mm* MXL 109, ,16 XL 152, ,20 L 314, ,00 H 609, ,00 XH 1289, ,00 XXH 1778, ,00 HTD 3M HTD 5M HTD 8M HTD 14M STD S8M *L w = účinná délka / *L p = pitch length 9

12 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHROLINE Polychloroprenové ozubené řemeny v metráži Open ended rubber timing belts Ozubený řemen CONTI SYNCHROLINE byl speciálně vyvi nut pro použití u automatických dveřních systémů. Jeho vel ká délková stabilita zaručuje vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost bez nutnosti provádění údržby. Řemeny mají po celou dobu životnosti vysokou odolnost proti otěru a díky použití vhodných materiálů zaručují, příjemný, tichý a klidný chod při dlouhodobém provozu. Konstrukce, uspo řádání a montáž jsou velice jednoduché. Řemeny umožňují bezpečný provoz i při častých změnách zatížení. Ozubený řemen CONTI SYNCHROLINE nachází použití ze jména v automatických dveřních systémech. The CONTI SYNCHROLINE was developed for use in automatic door opening systems. Its excellent length stabili ty ensures high operational reliability and a long mainte nance free service life. As a lifetime product it is very hard wearing and its matched materials ensure it runs smoothly in continuous operations. It is easy to handle and to mount. It enjoys reliable in service behaviour even under frequent load changes. The CONTI SYNCHROLINE is used in automatic door ope ning systems. Polychloroprenový hřbet Polychloroprene backing HTD STD Skelná tažná vlákna Tension member glass cord Polychloroprenové zuby Polychloroprene teeth Polyamidová tkanina Polyamide fabric podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované provedení teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C odolnost vůči ozonu bez nutnosti údržby Ozubené řemeny CONTI SYNCHROLINE se vyrábí v násle dujících profilech a šířkách: 5M, 8M (profil HTD) a S8M (profil STD) v šířkách 10 mm, 12 mm, 15 mm a 20 mm. moderate oil resistance and unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 20 C to +100 C according to application resistant to ozone maintenance free The CONTI SYNCHROLINE is available in the following sections and widths: 5M, 8M (HTD profile) and S8M (STD profile) in widths of 10 mm, 12 mm, 15 mm and 20 mm 10

13 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHROTWIN Oboustranné ozubené řemeny Double sided timing belts Oboustranné ozubené řemeny CONTI SYNCHROTWIN jsou určeny pro pohony se změnou smyslu otáčení. Lze je použít ve všech výkonových oblastech. Provedení CXP je určeno pro vysoké výkony a otáčky. Provedení CXA pro vysoké krou tící momenty se vyznačuje vysokou odolností proti deforma ci zubů a vysokou stálostí délky. Standardní provedení umož ňuje hospodárná řešení oboustranně synchronního přenosu výkonu ve spodní a střední oblasti výkonových parametrů. The CONTI SYNCHROTWIN double sided timing belt is a drive element that allows opposing motion drives even in high output classes. The heavy duty versions CXP for high rpm rates and CXA for high torques are characterized by their constant length and the teeth's high resistance to deforma tion. The standard version allows a particularly economic syn chronous power transmission on both sides in the lower and middle performance range. Strana/Side A Strana/Side B Celkem/Total 50 % 60 % 20 % 50 % 40 % + =100 % 80 % Oboustranné ozubené řemeny CONTI SYNCHROTWIN jsou vhodné pro souběžné a protiběžné směry otáčení. Umožňu jí kompaktní, úsporné a prostorově nenáročné pohony s účin ností až 98 %. CONTI SYNCHROTWIN double sided timing belts are suit able for same direction and opposing rotary movements. They hence enable compact space and weight saving drives with an efficiency of up to 98%. Polyamidová tkanina Polyamide fabric DHTD DSTD DH Tažná vlákna Tension member Skleněné vlákno (CXP, Standard) Glass cord (CXP, Standard)/ /aramidové vlákno (CXA III) aramide (CXA III) Polychloroprenové zuby Polyamidová tkanina Polychloroprene teeth Polyamide fabric podmíněná odolnost vůči oleji tropikalizované provedení teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C u variant pro vysoké výkony elektrická vodivost podle ISO 9563 Ozubené řemeny CONTI SYNCHROTWIN se vyrábí ve třech provedeních v profilech HTD a STD: v provedení CXP se skel ným tažným vláknem pro vysoké dynamické zatížení, v pro vedení CXA s aramidovým tažným vláknem pro vysoké krou tící momenty, ve standardním provedením zajišťujícím hospodárná řešení ve spodní a střední oblasti výkonů. Stan dardní provedení se navíc vyrábí i s lichoběžníkovým profi lem DH. moderate oil resistance unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 20 C to +100 C according to application the heavy duty versions of the belt are electrically conductive according to ISO 9563 The CONTI SYNCHROTWIN is available in three versions: The heavy duty versions with aramide fibre reinforced elas tomer enables the sense of rotation to be reversed even for high rpm rates or torques. The standard version allows economic solutions in the lower and middle performance range and is also available in the DH trapezoidal profile. Profil / Tooth profile CONTI SYNCHROTWIN CXP CONTI SYNCHROTWIN STANDARD Rozsah délek L w v mm* / range L p in mm* Rozsah délek L w v mm* / range L p in mm* DHTD D5M DHTD D8M DHTD D14M DSTD DS8M DH 685, ,00 658, ,00 *L w = účinná délka / *L p = pitch length / CONTI SYNCHROTWIN CXA na základě poptávky / CONTI SYNCHROTWIN CXA upon request 11

14 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHRODRIVE Polyuretanové ozubené řemeny v metráži Open ended polyurethane timing belts Polyuretanové ozubené řemeny CONTI SYNCHRODRIVE umožňují řešení široké palety zákaznicky specifických poho nů od lineární techniky až k individuálnímu řešení transportu. Velký počet provedení a možností přizpůsobení zabezpečují mnohostranné použití v různém prostředí. Zvláštním druhem řemenů SYNCHRODRIVE je nopkový ře men N10. Přestavuje speciální pohonný systém s vysokou stabilitou v držení stopy. Řemen je sám veden, což umožňu je možnost vynechání bočnic řemenic. Nopkový řemen běží absolutně klidně bez polygonního efektu a vykazuje v obou směrech běhu harmonické záběrové vlastnosti. Ozubené řemeny CONTI SYNCHRODRIVE nacházejí použi tí v při polohování, v lineární a transportní technice, zveda cích systémech a systémech otvírání garážových vrat a dveří. Nopkové řemeny CONTI SYNCHRODRIVE N10 umožňují použití v specifických oblastech transportu a lineární techni ky např. při polohování dveřních a vratových systémů auplotrů. CONTI SYNCHRODRIVE timing belts enable a wide range of customer specific drive solutions from linear engineering to individual transport solutions. A large variety of versions and adaptation possibilities ensures universal application in very different fields. Purpose designed for the realisation of self guiding systems, the nubbed belt N10 completes the SYNCHRODRIVE belt series. Its high tracking stability means there is no need to fit side flanges. The nubbed belt stays in complete contact with the pulley and ensures the positive meshing of the teeth in both senses of motion. The properties of CONTI SYNCHRODRIVE timing belts open up areas of application in linear and transport engineering as well as in lifting systems, car washes and positioning of door and gate opening systems. The CONTI SYNCHRODRIVE N10 nubbed belts allow new areas of application in linear and transport engineering, e.g. for Plotters. Polyuretanový hřbet Tažná vlákna Ocelová vlákna Polyurethane backing Tension member Steel cord HTD STD N10 Polyuretanové zuby Polyurethane teeth bezsilikonové provedení odolnost vůči oleji teplotní odolnost od 30 C do +80 C. Při teplotách pod 10 C nad +50 C vyžádejte technic kou konzultaci. odolnost vůči otěru odolnost vůči hydrolýze odolnost vůči UV záření a ozónu bez nutnosti údržby Hnací řemeny CONTI SYNCHRODRIVE se vyrábí v násle dujících provedeních: s profily 3M, 5M, 8M, 14M (profil HTD), S3M, S5M, S8M (profil STD), v lichoběžníkovém profilu: XL, L a H a jako nopkový řemen N10. Všechny polyuretanové ozu bené řemeny lze spojovat svařováním v nekonečné řemeny. Další technické informace najdete v katalogu. silicone free (special handling needed) oil and grease resistance suitable for temperatures ranging from 30 C to +80 C For operational temperatures outside 10 C to +50 C please seek advice from our technical experts. hard wearing resistant to hydrolysis resistant to UV radiation and ozone maintenance free CONTI SYNCHRODRIVE drive belts are available in two different versions: As a timing belt in the sections: 3M, 5M, 8M, 14M (HTD profile), S3M, S5M, S8M (STD profile) as well as in trapezoidal sections: XL, L and H and nubbed belt N10. nearly all timing belts can be spliced. Please see technical catalog. 12

15 Ozubené řemeny / Timing belts CONTI SYNCHROCOLOR Excellence, Prestige, Premium Bezsilikonový ozubený řemen neobsahující substance narušujících smáčení lakem Silicone free timing belts not containing wetting agents that damage paintwork Ozubené řemeny řady CONTI SYNCHROCOLOR byly spe ciálně vyvinuty pro používání v lakovacích linkách a na mon tážních jednotkách v automobilovém průmyslu, kde jsou vy žadovány specifické vlastnosti. Na základě jejich speciálního složení materiálu, bez obsahu silikonu a čistoty povrchu jsou ozubené řemeny CONTI SYNCHROCOLOR prosté substan cí narušujících smáčení lakem. Ozubené řemeny CONTI SYNCHROCOLOR nacházejí pou žití v lakovacích linkách a na montážních jednotkách. The new generation of the CONTI SYNCHROCOLOR series with increased power potential was developed specifically for the conditions encountered in painting lines and skid units. Thanks to their distinctive and silicone free material com pounding and purity of the surface, CONTI SYNCHROCO LOR timing belts do not contain any wetting agents that damage paintwork. CONTI SYNCHROCOLOR timing belts are used in painting lines and skid units. Hřbet řemenu z NBR NBR backing HTD Tažná vlákna Tension member Skelná vlákna (Excellence, Prestige)/ Glass cord (Excellence, Prestige)/ aramid (Premium) aramide (Premium) Zuby z NBR Polyamidová tkanina NBR teeth Polyamide fabric bez obsahu silikonu vysoká čistota povrchu podmíněná odolnost vůči oleji tropikalizované provedení teplotní odolnost podle způsobu použití od 20 C do +100 C odolnost vůči ozónu bez nutnosti údržby Pro různá zatížení v závislosti na velikosti výkonu, otáček a kroutícího momentu se vyrábí ozubený řemen CONTI SYNCHROCOLOR ve třech provedeních: Excellence, Pres tige a Premium. silicone free high surface purity moderate oil resistance unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 20 C to +100 C according to application resistant to ozone maintenance free The CONTI SYNCHROCOLOR series offers the three ver sions Excellence, Prestige and Premium for various degrees of stressing and loading. Profil / CONTI SYNCHROCOLOR Excellence CONTI SYNCHROCOLOR Prestige CONTI SYNCHROCOLOR Premium Tooth profile Rozsah délek L w v mm* / range L p * Rozsah délek L w v mm* / range L p * Rozsah délek L w v mm* / range L p * HTD 8M HTD 14M *L w = účinná délka / *L p = pitch length 13

16 Drážkové klínové řemeny / V ribbed belts CONTI V MULTIRIB Power, Elast Drážkové klínové řemeny V ribbed belts Drážkové klínové řemeny CONTI V MULTIRIB jsou výsled kem vývoje CONTI pohonných systémů. Sjednocují vysokou flexibilitu plochého řemene a příznivý přenos výkonu klíno vým řemenem. Drážkové klínové řemeny CONTI V MULTIRIB umožňují hos podárná řešení také za obtížnějších podmínek zejména při velkých převodových poměrech, vysokých rychlostech řeme ne, malých průměrech řemenic a při použití vnější napínací kladky. Se speciálním provedením řemenů Elast lze realizo vat pohony při pevných osových vzdálenostech bez nutnos ti napínacího zařízení. Drážkové klínové řemeny CONTI V MULTIRIB nacházejí použití u pohonů s více hřídeli, s velkými převodovými po měry. Nejčastější aplikace je jako hnací řemen kompaktních pohonů v domácích přístrojích, nářadí a automobilním prů myslu. Používají se však i v těžkém strojírenství. CONTI V MULTIRIB V ribbed belts are the result of the con sistent improvement of CONTI drive elements. They com bine the high flexibility of flat belts with the first rate power transmission of V belts. CONTI V MULTIRIB V ribbed belts enable economic solu tions even under difficult drive conditions, such as large transmission ratios, high belt speeds, small pulley diameters and back idler pulleys. Drives with fixed centre distances can be achieved without any separate tensioning device, espe cially with the Elast type. CONTI V MULTIRIB V ribbed belts are ideal for serpentine drives and large transmission ratios. They supplement the se ries with an effective and high stress element suitable for compact friction locked drives in household appliances and heavy machinery. Krycí polyamidová tkanina Polyamide cover fabric Tažná vlákna Tension member Polyester (Power)/Nylon (Elast) Polyester (Power)/Nylon (Elast) Zalévací směs Embedding compound Drážkování SBR (PJ), CR (PK, PL, PM) Ribs SBR (PJ), CR (PK, PL, PM) vysoká dovolená obvodová rychlost do 60 m/s realizace velkých převodových poměrů vysoký přenášený výkon chod téměř bez vibrací dlouhá životnost podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované provedení teplotní odolnost od 30 C do +80 C necitlivost vůči vlivům povětrnosti elektrická vodivost podle ISO 1813 Drážkové klínové řemeny CONTI V MULTIRIB Power se vy rábí standardně v profilech PJ, PK, PL a PM, v profilech PL a PM také s aramidovým tažným vláknem. Drážkované klíno vé řemeny CONTI V MULTIRIB Elast pro pohony s pevnou osovou vzdáleností jsou na základě poptávky v profilu PJ. high permitted belt speeds up to 60 m/s designed for high transmission ratios high power output low vibration running long service life moderate oil resistance and unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 30 C to +80 C weatherproof electrically conductive according to ISO 1813 CONTI V MULTIRIB Power V ribbed belts are available in the profiles PJ, PK, PL and PM, in the profiles PL and PM they are also provided with an aramid tension member for extra high loads. CONTI V MULTIRIB Elast for drives with a fixed centre distance are available in the profile PJ upon request. Profil / Profile CONTI V MULTIRIB Rozsah délek L b v mm** / range L b in mm PJ PK PL PM PL ZAR* PM ZAR* *ZAR = provedení s aramidovým tažným vláknem **L b = efektivní délka / *ZAR = Type with aramid tension member **L b = effective length 14

17 Klínové řemeny / V belts CONTI V Opláštěné klínové řemeny STANDARD Wrapped V belts Opláštěné klínové řemeny CONTI V STANDARD poskytují mnohostranné použití ve všech průmyslových odvětvích. Jsou vyrobeny z vysoce odolné směsi kaučuku a speciálních taž ných vláken. Mají vysokou životnost, jsou schopny přenášet vysoké výkony a mají dobrou teplotní odolnost. CONTI V STANDARD wrapped V belts can be used in many and varied branches of industry. Advanced manufacturing processes and high grade materials form a drive element that ensures excellent operational reliability even under difficult conditions. Výkonový index Performance index V STANDARD Multiflex V STANDARD Ultraflex V ADVANCE FO Z V ADVANCE FO Power Opláštěné klínové řemeny CONTI V STANDARD nacházejí všeobecné použití při přenosu výkonu ve strojírenství od jem né mechaniky až po těžké strojírenství, v zemědělství atd. CONTI V STANDARD wrapped V belts are used for deman ding drive applications in mechanical engineering from precision mechanics to heavy machine construction. Multiflex Ultraflex Polyesterová tažná vlákna Přírodní kaučuk Polyester tension member Natural rubber Opláštění tkaninou Fabric jacket elektrická vodivost podle ISO 1813 podmíněná odolnost vůči oleji tropikalizované provedení teplotní odolnost od 55 C do +70 C odolnost vůči prachu Klínové řemeny CONTI V STANDARD mají tkaninou opláš těný vnější povrch a polyesterové tažné vlákno s vysokou pevností a nízkou roztažností. Vyrábí se ve dvou provede ních: CONTI V STANDARD Ultraflex úzké klínové řemeny podle DIN 7753 a CONTI V STANDARD Multiflex klasické klínové řemeny podle DIN electrically conductive according to ISO 1813 moderate oil resistance and unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 55 C to +70 C dust resistant CONTI V STANDARD wrapped V belts are manufactured with fabric jackets and polyester high strength low stretch tension members. They are available in the following two versions: As CONTI V STANDARD Ultraflex narrow section V belts according to DIN 7753, as CONTI V STANDARD Multiflex classical section V belts according to DIN Profil / Profile CONTI V STANDARD Ultraflex CONTI V STANDARD Multiflex Rozsah délek L d v mm* / range L d in mm* Rozsah délek L d v mm* / range L d in mm* SPZ SPA SPB SPC / /Z /A /B / /C / /D /E V/9J ( ) 5 V/15J ( ) 8 V/25J ( ) *L d = účinná délka / *L d = datum length 15

18 Klínové řemeny / V belts CONTI V Dvojité klínové řemeny STANDARD Multiflex Twin Double sided V belts Dvojité klínové řemeny CONTI V STANDARD Multiflex Twin umožňují provoz u převodů se změnou smyslu otáčení a u převodů, kde je nutné využít k pohonu obě stany klíno vého řemenu. Symetrické provedení umožňuje rozdělení pře nosu síly na obě strany klínového řemenu. Oblast použití: Dvojité klínové řemeny CONTI V STANDARD Multiflex Twin nacházejí použití u převodů s více než dvěmi řemenicemi a tam, kde je nutno měnit směr otáčení zejména u serpenti nových pohonů a u zemědělských strojů. Dvojitý klínový ře men je také používám u speciálních aplikací v průmyslových zařízení. CONTI V STANDARD Multiflex Twin double sided V belts combine temperature and oil resistance with antistatic fea tures. The double V profile of the belt makes it suitable for drives with an S bend and in which both sides of the belt have to be used for transmitting power. CONTI V STANDARD Multiflex Twin wrapped V belts have been developed for transmissions with more than two axles, where the direction of rotation changes especially serpen tine belt drives on agricultural machinery. The double V belt is also used for special industrial drives. Multiflex Twin Tažná vlákna z polyesteru Přírodní kaučuk Polyester tension member Natural rubber Opláštění tkaninou Fabric jacket Teplotní odolnost podle způsobu použití od 40 C to +70 C Podmíněná odolnosti vůči oleji Antistatické vlastnosti Dvojité klínové řemeny CONTI V STANDARD Multiflex Twin se vyrábějí v profilech HAA/AA; HBB/BB; HCC/CC; HDD/DD and 25 x 22. remains stable over a temperature range from 40 C to +70 C according to application moderate oil resistance antistatic CONTI V STANDARD Multiflex Twin double sided V belts are available in the profiles HAA/AA; HBB/BB; HCC/CC; HDD/DD and 25 x 22. Profil / Tooth profile CONTI V STANDARD Multiflex Twin Rozsah délek L d v mm* / range L p in mm HAA / AA HBB /BB HCC / CC x HDD / DD

19 Klínové řemeny / V belts CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction Klínové řemeny s prokluzem Double sided V belts Klínové řemeny s prokluzem CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction jsou opláštěny speciální bílou tkaninou, která umožňuje kontrolovaný prokluz a přesný záběr bez prokluzu. Řemen má níže položené vlákno. Je vhodný pro použití u pře vodů s vnější napínací kladkou. Oblast použití: Klínové řemeny s prokluzem CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction nacházejí použití u zemědělských strojů, speci álních převodů v textilních a potravinářských strojích, stejně tak jako spojkové řemeny s nízkým koeficientem tření, kde je nutno zajistit spojení mezi řemenicí a řemenem. CONTI V The Non Friction variant of the Conti V Multiflex has a special white jacket for optimum slip control and sound less clutch engagement. With its tensile member more deeply set, the belt is suitable for operation with backside tensioners. CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction is used for agri cultural machinery, special drives in the textile and food industries and as a coupling belt where low friction between belt and pulleys is specially required in order to achieve the coupling effect. Multiflex Non Friction Aramidová tažná vlákna CR směs Aramide tension member CR compound Opláštění speciální tkaninou Special fabric jacket teplotní odolnosti podle způsobu použití 35 C to +70 C vysoká odolnost proti prodloužení odolnost vůči protisměrnému ohybu CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction se vyrábějí v kla sických profilech a úzkých klínových profilech. remains stable over a temperature range from 35 C to +70 C according to application high extensibility withstands reverse flexing CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction is available in the classical and narrow V belts profiles. Profil / Tooth profile CONTI V STANDARD Multiflex Non Friction Rozsah délek L a v 1/10 / range L a in 1/10 3L L L

20 Klínové řemeny / V belts CONTI V ADVANCE Klínové řemeny pro vysoké výkony s otevřenými boky Heavy duty cogged raw edge V belts Klínové řemeny CONTI V ADVANCE jsou řezané klínové ře meny s vnitřním ozubením pro přenos nejvyšších výkonů a otáček. Klínové řemeny jsou vyrobeny z vysoce odolné po lychloroprenové směsi vyztužené speciálními tažnými vlákny. Hladké boky řemenů CONTI V ADVANCE zaručují lepší tře cí poměry, přenos vyšších výkonů, vyšší kvalitu a delší život nost i při kritických provozních podmínkách. As V belts, the CONTI V ADVANCE heavy duty cogged raw edge V belts represent an optimum combination of manufac turing technique and high grade materials. They ensure first class quality and a long service life. Thanks to the fibre rein forced polychloroprene compound, the CONTI V ADVANCE heavy duty V belt enjoys a high cross rigidity, thereby reliably transmitting large forces. Výkonový index Performance index V STANDARD Multiflex V STANDARD Ultraflex V ADVANCE FO Z V ADVANCE FO Power Klínové řemeny pro vysoké výkony CONTI V ADVANCE splňují nejvyšší požadavky moderní techniky pohonů a na cházejí použití ve všech oblastech strojírenství, od jemné me chaniky až po těžké strojírenství. CONTI V ADVANCE heavy duty V belts meet the stringent requirements of modern drive technology and pave the way for new applications in all areas of mechanical engineering for this type of V belt. Krycí polyamidová tkanina Polyamide cover fabric FO Z FO Z Classic Polyesterová tažná vlákna Polyester tension member Zalévací směs Embedding compound Vlákny vyztužený polychloropren Fibre reinforced polychloroprene elektrická vodivost podle ISO 1813 podmíněná odolnost vůči oleji a tropikalizované provedení teplotní odolnost od 30 C do +80 C odolnost vůči prachu Provedení/ Klínové řemeny pro vysoké výkony CONTI V ADVANCE jsou řezané klínové řemeny s vnitřním ozubením. Vyrábí se ve dvou provedeních: CONTI V ADVANCE FO Z úzké klínové řemeny pro vysoké výkony podle DIN 7753 a CONTI V ADVANCE FO Z Classic klasické klínové řemeny pro vysoké výkony podle DIN electrically conductive according to ISO 1813 moderate oil resistance and unaffected by tropical climates suitable for temperatures ranging from 30 C to +80 C dust resistant CONTI V ADVANCE heavy duty V belts are manufactured in a raw edge and toothed design and are available in the fol lowing two versions: As CONTI V ADVANCE FO Z heavy duty V belts according to DIN 7753 and as CONTI V AD VANCE Classic heavy duty V belts according to DIN Profil / Profile CONTI V ADVANCE FO Z CONTI V ADVANCE FO Z Classic Rozsah délek L d v mm* / range L d in mm* Rozsah délek L d v mm* / range L d in mm* 18 XPZ XPA XPB XPC / /Y / /Z /A VX ( ) 5 VX ( ) *L d = účinná délka / *L d = datum length

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Přehled sortimentu

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Přehled sortimentu TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika Přehled sortimentu O firmě TYMA TEAM Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií a konstrukcí přináší neustálé zvyšování výkonnosti a přesnosti

Více

Specializovaný výrobce v oblasti kaučuku a plastů CONTITECH SUITE

Specializovaný výrobce v oblasti kaučuku a plastů CONTITECH SUITE 1 ContiTech AG Specializovaný výrobce v oblasti kaučuku a plastů CONTITECH SUITE Program k výpočtu řemenových převodů 2 ContiTech AG CONTITECH SUITE - Program k výpočtu řemenových převodů Profesionální

Více

V-Belts PRODUCTION PROGRAMME TECHNICAL INFORMATION

V-Belts PRODUCTION PROGRAMME TECHNICAL INFORMATION V-Belts V-BELTS KLÍNOVÉ ŘEMENY Ӏ Ӏ PRODUCTION PROGRAMME TECHNICAL INFORMATION 3 Content 1. Profi... 6 1.1 CLASSICAL-SECTION WRAPPED V-BELTS... 6 1.1 KLÍNOVÉ ŘEMENY OBALOVANÉ - KLASICKÉ... 6 1.1 Ӏ Ӏ -...

Více

Výrobní program Hnací řemeny pro průmyslové použití Product Range Drive Belts Industry. Power Transmission Group

Výrobní program Hnací řemeny pro průmyslové použití Product Range Drive Belts Industry. Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny pro průmyslové použití Product Range Drive Belts Industry Power Transmission Group ContiTech 2 Obsah Contents Klínové řemeny V-belts Ozubené řemeny Timing belts Oplášťované

Více

W.H.MÜLLER, s.r.o. KATALOG VÝROBKŮ

W.H.MÜLLER, s.r.o. KATALOG VÝROBKŮ W.H.MÜLLER, s.r.o. KATALOG VÝROBKŮ W.H.MÜLLER, s.r.o. Na základě mnohaletých zkušeností svého hlavního partnera firmy Wilhelm Herm. Müller Garbsen GmbH Mulco Gruppe, vám nabízíme rozsáhlou pomoc v oboru

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika Upínací pouzdra Clamping Bushes Katalog puzder - Obsah Product Range - Bushes - Content Označení výrobku / Product Strana/Page Upínací pouzdra 1. Upínací

Více

Problematika měření ozubených řemenů

Problematika měření ozubených řemenů Problematika měření ozubených řemenů Inovace ve vývoji ozubených řemenů směřují ke zlepšení vlastností profilu a materiálu: cílem je zlepšit chování v záběru, zvýšit přenášený krouticí moment, zlepšit

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

POLY CHAIN GT CARBON polyuretanový synchronizační řemen s patentovaným karbonovým tažným kordem

POLY CHAIN GT CARBON polyuretanový synchronizační řemen s patentovaným karbonovým tažným kordem POLY CHAIN GT CARBON polyuretanový synchronizační řemen s patentovaným karbonovým tažným kordem Výhody a konstrukce POSOUVÁ HRANICE ŘEŠENÍ VAŠICH PŘEVODŮ A POHONŮ Firma Gates, dlouhodobý celosvětový lídr

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ KONSTRUKCE OZUBENÝCH POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ Tažné kordy zajišťují potřebnou pevnost a odolnost proti prodloužení. Řemeny jsou standardně dodávány s ocelovým tažným kordem,

Více

Výrobky SKF pro přenos výkonu

Výrobky SKF pro přenos výkonu Výrobky SK pro přenos výkonu Obsah 5 47 Řemeny 6 Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem 10 Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem 15 Úzké klínové řemeny obalované 16 Ozubené klínové řemeny s

Více

CONTI POLYFLAT Kompaktní, pevné, spolehlivé! Compact, strong, reliable! PU Ploché řemeny PU Flat Belts

CONTI POLYFLAT Kompaktní, pevné, spolehlivé! Compact, strong, reliable! PU Ploché řemeny PU Flat Belts CONTI POLYFLAT Kompaktní, pevné, spolehlivé! Compact, strong, reliable! PU Ploché řemeny PU Flat Belts Moderní pohony sjednocují dynamickou únosnost, přesnost a provozní spolehlivost s co nejvyšší hospodár

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz aplikace O firmě TYMA TEAM Více výkonu, více jistoty. Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií

Více

Výrobky SKF pro přenos výkonu

Výrobky SKF pro přenos výkonu Výrobky SK pro přenos výkonu Obsah 5 47 Řemeny 6 Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem 10 Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem Úzké klínové řemeny obalované 16 Ozubené klínové řemeny s úzkým

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Převodové mechanismy

Převodové mechanismy Převodové mechanismy Převodové mechanismy jsou mezi motorem a výkonným orgánem stroje a slouží k přeměně parametrů pohybu frekvence otáčení n, krouticí moment M k tak, aby motory pracovaly v oblasti parametrů

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle)

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) víko není při použití příruby motoru nutné Řez A-A dle hřídele motoru příruba

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

V - Belts Klínové řemeny Kлиновые ремни PRODUCTION PROGRAM

V - Belts Klínové řemeny Kлиновые ремни PRODUCTION PROGRAM V - Belts Klínové řemeny Kлиновые ремни PRODUCTION PROGRAM V-BELTS THE WORLD I CONTENTS More power for your ariculture and heavy industry machines. Více síly pro Vaše zemědělské stroje a těžký průmysl.

Více

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony Řemeny SKF Xtra Power Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony 1 Obsah Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb. Skupina SKF si udržuje

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS

MONOLITNÍ FRÉZY SOLID END MILLS MONOLITNÍ FRÉZY PR rev. 07/2009 3 11 12 47 48 49 50 63 64 75 77 84 1 2 ABECEDNÍ SEZNAM MONOLITNÍCH FRÉZ ALPHABETICAL LIST OF Fréza / End mill Fréza / End mill Fréza / End mill B2R L HERU 73 B2R L KERU

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Obsah. 5 47 Řemeny. 49 72 Řetězy. 73 91 Spojky. 93 98 Pouzdra a náboje. 99 183 Řetězová kola. 185 273 Řemenice. 275 281 Inteligentní nástroje

Obsah. 5 47 Řemeny. 49 72 Řetězy. 73 91 Spojky. 93 98 Pouzdra a náboje. 99 183 Řetězová kola. 185 273 Řemenice. 275 281 Inteligentní nástroje Obsah 5 47 Řemeny 49 72 Řetězy 73 91 Spojky 93 98 Pouzdra a náboje 99 183 Řetězová kola 185 273 Řemenice 275 281 Inteligentní nástroje Značka SK znamená pro zákazníky více než dřív a také jim více nabízí.

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Sběrné kroužky. Spolehlivost díky Safety-Trans. Flexibilní a robustní. Oblasti použití sběrných kroužků. Modulární SR085

Sběrné kroužky. Spolehlivost díky Safety-Trans. Flexibilní a robustní. Oblasti použití sběrných kroužků. Modulární SR085 Obecně jsou sběrné kroužky použity k přenosu el. proudů, signálů nebo dat, pneumatiky nebo hydrauliky z pevné na otočnou platformu. Přenos mezi statorem a rotorem probíhá přes pohyblivé kontakty a je velice

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets anlate wheels to work s standard ŘETĚY VMBERK ŘETĚY VMBERK aloženo 1952 Established in 1952 Firma Řetězy Vamberk je jedním z největších výrobců

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Klasické drážkové řemeny

Klasické drážkové řemeny Klasické drážkové řemeny Klasické ozubené řemeny Challenge Klasické ozubené řemeny Challenge jsou vyráběný podle normy ISO 5296 ve čtyřech palcových rozměrech. Rozměry řemenu XL L H XH Extra lehký Lehký

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Hydraulické hadice s koncovkami Hydraulic hoses with couplings. Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí We develop the tradition with racing speed

Hydraulické hadice s koncovkami Hydraulic hoses with couplings. Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí We develop the tradition with racing speed NOVÉ 2012 Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí We develop the tradition with racing speed Hydraulické hadice s koncovkami Hydraulic hoses with couplings HYDRAULICKÉ HADICE S KONCOVKAMI Hydraulic hoses

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Technologie a provedení Kvalita provedení, nízká hlučnost při chodu, jednoduchá instalace a snadná údržba činí z kompresorů MSA

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Použití Uzavírací klapky s jednou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Nová generace vroubkovaných klínových řemenů společnosti Gates

Nová generace vroubkovaných klínových řemenů společnosti Gates E16/20174 Quad-Power III Nová generace vroubkovaných klínových řemenů společnosti Gates Z důvodu současných zvyšujících se nákladů na údržbu a energii se průmysl stále více zabývá způsoby zvýšení účinnosti

Více

POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO

POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO POLYURETANOVÉ A AKRYLÁTOVÉ TRANSPARENTNÍ LAKY NA DŘEVO POLYURETHANE & ACRYLIC CLEAR WOOD PAINTS Široká škála inovativních polyuretanových a akrylátových produktů pro dřevo. Vysoce kvalitní řešení pro transparentní

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

185H075 185H100 185H150 185H200 225 H

185H075 185H100 185H150 185H200 225 H Ozubené řemeny H H 185 H 100 t = 12,7 mm 185... Délka řemenu v 1/10 palce / Belt length 1/10 inch hs = 4,3 mm H... Profil, rozteč zubů / tooth pitch 100... Šířka řemenu v 1/100 palce/ belt width 1/100

Více

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek.

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. 21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. Popis aktivity: Realizace měření zátěžných spekter mechanické automobilní převodovky pomocí měřicího vozidla Škoda Fabia na vybraných

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více