02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art."

Transkript

1 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Joker 5 RT od sériového č RT RT RT RT na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO Bezpečnost strojů - část 1 DIN EN ISO Bezpečnost strojů - část 2 DIN EN ISO Hodnocení rizika Schwandorf, Místo a datum Osoba odpovědná za dokumentaci: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 02/ Joker 5-12 RT cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 02/2011 Poslední změna: Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...4 Předmluva...4 Vyřizování reklamací vad...4 Použití v souladu s určeným účelem...5 Následné škody...5 Autorizovaný personál obsluhy...6 Ochranné vybavení...6 Bezpečnostní údaje...7 Bezpečnostní symboly a štítky...7 Bezpečnost provozu...9 Bezpečnost dopravy...9 Tlaková nádoba...9 Výměna výstroje...10 Při používání...10 Ošetřování a údržba...10 Dodávka...11 Instalace...11 Doprava...12 Technické údaje...13 Joker 5 RT...13 Joker 6 RT...13 Joker 8 RT...13 Joker 10 RT...13 Joker 12 RT...13 Osvětlení...14 Hydraulika Joker 5 / 6 a 8 RT...14 Hydraulika Joker 10 a 12 RT...15 Nastavení / obsluha...16 Kotoučová krojidla...16 Pěchy...16 Tažná oj (Joker 5, 6 a 8 RT)...17 Zapřažení / vypřažení stroje...17 Sklopení a vyklopení...18 Joker 5, 6 a 8 RT...18 Joker 10 a 12 RT...19 Odstavení stroje...20 Nastavení pracovní hloubky...20 Nastavení opěrných kol...21 Ohraničení stran (volitelná možnost)...21 Brzdová soustava...22 Pneumatická brzdová soustava...22 Hydraulická brzda...24 Duo Drill...25 Instalace DrillManageru...25 Dotažení příruby dmýchadla...28 Dávkovač...29 Výměna válečku...30 Výměna válečku s plným zásobníkem...30 Kontrola těsnění...31 Váleček pro malé druhy semen...31 Řepkové kartáče...33 Dávkovač s výpustí injektoru...33 Údržba dávkovače...34 Ošetřování a údržba...35 Čištění...35 Intervaly údržby...35 Konzervace...35 Mazání stroje...36 Hygiena...36 Zacházení s mazivy...36 Přehled údržby...37 Mazací místa...38 Utahovací momenty pro metrické šrouby...39 Utahovací momenty - palcové šrouby

7 3

8 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod k obsluze Vám má usnadnit seznámení se strojem a využití jeho provozních možností podle stanoveného účelu použití. S návodem k obsluze musí být seznámena a musí jej dodržovat každá osoba, která je pověřena prací na stroji či se strojem, např. při ¾ obsluze (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče o stroj), ¾ opravách (údržbě, kontrole), ¾ přepravě. Vyřizování reklamací vad Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu. K vyřízení je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem R. Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly uschovejte ještě po 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné cizími firmami nebo opravy vyžadující pravděpodobně více než 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. S návodem k obsluze dostanete i potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispějí ke zlepšení stroje. 4

9 Použití v souladu s určeným účelem Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a uznávanými bezpečnostními předpisy. Přesto při používání může nastat nebezpečí poranění uživatele nebo třetích osob, příp. poškození stroje nebo jiných věcí. Stroj používejte pouze v technicky bezvadném stavu, výhradně k určenému účelu, s vědomím možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními předpisy a dodržováním návodu k obsluze. Ihned odstraňte především ty závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smějí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Náhradní díly a příslušenství dodané jinými výrobci nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo používání jiných výrobků než od firmy HORSCH může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl ve firmě HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto může i při stanoveném používání dojít ke škodám. ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů. ¾ Chybné nebo nepřizpůsobené otáčky, pracovní a pojezdové rychlosti. ¾ Chybná nebo nesprávná montáž nebo nastavení přístroje. ¾ Nedodržování návodu k obsluze.. ¾ Nedostatečná nebo neodborná údržba a péče. ¾ Chybějící, opotřebované nebo zlomené pracovní nářadí. Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci a nastavení stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. K tomu náleží i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při jízdě nebo obsluze. Stroj je určen pro běžné použití při obdělávání půdy v zemědělství. Jiný druh použití přesahující stanovený účel se považuje za nepovolený. Za takto způsobené škody nenese HORSCH odpovědnost. Riziko nese pouze uživatel. Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy o bezpečnosti práce a ostatní obecně platné bezpečnostně technické a pracovně zdravotní normy a pravidla silničního provozu. K používání v souladu s vymezeným určením patří také respektování pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržování výrobcem stanovených předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 5

10 V tomto návodu k obsluze V návodu k obsluze se rozlišují tři různá upozornění na nebezpečí resp. bezpečnostními pokyny. Používají se tyto piktogramy: Důležitá upozornění! Hrozba nebezpečí zranění! Hrozba nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržujte tyto pokyny, aby se zamezilo nehodám. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechejte jakýchkoli činností ohrožujících bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smějí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly náležitě zaškoleny. Minimální věk pro obsluhu je 16 let. Obsluha musí mít platný řidičský průkaz. Obsluha nese v pracovní zóně odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí ¾ dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze, ¾ zajistit a zkontrolovat, že si obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné vybavení Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ přiléhavé oblečení, ¾ pracovní rukavice a brýle na ochranu proti prachu a ostrým částem stroje. 6

11 Bezpečnostní údaje Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny platí pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Před prováděním údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček! Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Pobyt v oblasti hrozícího nebezpečí je přípustný pouze při vložené bezpečnostní vzpěře! 7

12 Jízda osob na stroji je zakázána! Před jízdou po silnici odstraňte hliníkové svorky, jinak budou pěchy při sklápění kolidovat. Nestoupejte na otočné díly. Používejte pouze instalované nástupní opory! Přepnutí páčky z pracovní polohy do přepravní polohy (10 / 12 RT) Překládací hák; při překládacích pracích zde zavěste vázací prostředky (řetězy, lana atd.) Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Uzavírací kohout se přepíná pouze pro nastavení hloubky (5-8 RT) Po 50 hodinách dotáhněte kolové matice / šrouby h / Nm Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Maschine Vorlage Zeichnung Verladehacken ed Sept 03 8 Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum

13 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení pracovníky distributora, zástupcem podniku nebo pracovníky firmy HORSCH. Vyplněné potvrzení o přejímce je třeba zaslat zpět do firmy HORSCH. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu. Na veřejných komunikacích lze přepravovat pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou. Dodržujte přípustnou přepravní šířku a výšku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení. Dbejte na přípustné zatížení na nápravu, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby se zachovala dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při jízdě v zatáčkách berte ohled na šířku přečnívání a na setrvačnou hmotnost nástavbového agregátu. Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i na zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně provádějte kontrolu všech kabelů, hadic a šroubení na netěsnost a navenek viditelná poškození! ¾ Při hledání netěsností používejte vhodné pomůcky. Poškození neprodleně odstraňujte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Tlaková nádoba Do hydraulického systému jsou zabudovány tlakové nádoby. Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte (nesvařujte, nevrtejte). Po vyprázdnění jsou nádoby předepnuty tlakem plynu. V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat žádný tlak. Tlak na manometru musí klesnout až na 0 bar. Teprve pak se smí pracovat na hydraulickém okruhu. Stroj nepřepravujte ve vyšší poloze, než je nutné. Především u mostů a nízko zavěšeného venkovního elektrického vedení dávejte pozor na dopravní výšku. Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od nahromaděné zeminy. Vezení osob na stroji je přísně zakázáno! 9

14 Výměna výstroje ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu! ¾ Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami! ¾ Pozor! U vystupujících dílů (radličky, talíře) hrozí nebezpečí zranění! ¾ Při stoupání na stroj nevstupujte na pěchy nebo jiné otočné díly. Ty se mohou protočit a pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte blízké okolí stroje (přítomnost dětí). Dbejte na dostatečný výhled! ¾ V dosahu pohybu hydraulicky ovládaných dílů se nesmějí zdržovat žádné osoby. ¾ Během provozu je převážení osob zakázáno! Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekcí stanovené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovné ploše o dostatečné nosnosti a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Odtlakujte hydraulické zařízení a pracovní agregát vypusťte nebo podepřete. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a případně uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte vyvíječem páry nebo vysokotlakým čističem. Lak je vytvrzený až po zhruba 3 měsících a dříve by se mohl poškodit. 10

15 Doprava a instalace Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách. Dodávka Stroj s přídavnými agregáty se zpravidla dodává kompletně smontovaný společně s podvalníkem. Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři výrobního závodu je namontují na místě. V závislosti na provedení podvalníku je možné se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí být stroj složen pomocí vhodných zvedacích prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb). Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost zvedacích a vázacích prostředků. Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena samolepicími štítky. Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body se však musí v každém případě nacházet pouze na rámu stroje. Instalace Zaškolení obsluhujícího personálu a první instalaci stroje provedou pracovníci našeho zákaznického servisu nebo pracovníci prodejce. Jakékoli používání stroje před zaškolením je zakázáno! Obsluha stroje je povolena až po zaškolení obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení návodu k obsluze. Při provádění instalace a údržby hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Před provedením instalace a údržby se se strojem seznamte a přečtěte si návod k jeho obsluze. V závislosti na objemu výbavy ¾ Volně dodané díly ze stroje odeberte. ¾ Zkontrolujte všechny důležité šroubové spoje! ¾ Promažte všechny maznice! ¾ Zkontrolujte tlak v pneumatikách! ¾ Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic. ¾ Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte odstranit! 11

16 Doprava Doprava po veřejných komunikacích se podle místních předpisů a pracovní šířce provádí ve stavu zavěšeném za traktor nebo na přívěsu či podvalníku. ¾ Musí se dodržovat přípustné rozměry a hmotnosti pro dopravu. ¾ Traktor se musí zvolit dostatečně velký, aby se zachovala dostatečná řiditelnost a brzditelnost. ¾ Je-li stroj zavěšen na dvoubodovém závěsu, musí se spodní ramena zajistit proti kývání do stran. ¾ Při dopravě po silnici se pístnice musí zaplnit rozpěrnými podložkami a na ně se stroj musí spustit. ¾ Na přívěsu nebo podvalníku se musí stroj zajistit pomocí upínacích popruhů nebo jiných pomocných prostředků. ¾ Vázací prostředky zavěšujte pouze na označených místech. 12

17 Technické údaje Joker 5 RT Pracovní záběr:...5,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...2,80 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...40 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Potřebný výkon:...od 110 kw Joker 10 RT Pracovní záběr:...10,00 m Délka:...6,70 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka: s kotouči 46 cm...3,00 m Přepravní šířka: s kotouči 52 cm...3,05 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...550/60-22,5 Počet kotoučů:...80 Hydr. řídicí jednotky:...4 DW Potřebný výkon:...od 220 kw Joker 6 RT Pracovní záběr:...6,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...3,30 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...48 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Potřebný výkon:...od 130 kw Joker 12 RT Pracovní záběr:...12,00 m Délka:...6,70 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka: s kotouči 46 cm...3,00 m Přepravní šířka: s kotouči 52 cm...3,05 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...550/60-22,5 Počet kotoučů:...96 Hydr. řídicí jednotky:...4 DW Potřebný výkon:...od 260 kw Joker 8 RT Pracovní záběr:...7,50 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...60 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Potřebný výkon:...od 175 kw 13

18 Osvětlení Hydraulika Joker 5 / 6 a 8 RT R L 6.3 Osvětlení Hydraulika Joker 5 / 6 a 8 RT 1. Konektor 7-pólový 2. Koncové světlo vpravo 2.1 Žárovka ukaz. směru (blikače) 2.2 Žárovka koncového světla 2.3 Žárovka brzdového světla 3. Koncové světlo vlevo 3.1 Žárovka brzdového světla 3.2 Žárovka koncového světla 3.3 Žárovka ukaz. směru (blikače) Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Joker 5/6/8 RT 12. Hydr. válec pěchu Konektor a zapojení kabelů Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílá kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Koncové světlo vpravo červená Brzdové světlo L černá Koncové světlo vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka: 3. Hydr. uzavírací ventil: 4. Hydr. uzavírací ventil jednostranný 5. Tlaková nádoba Dateiname Entw. Datum 6. Hydr. válec Sklápění Beleucht_1.skf ed Feb Tlakoměr 8. Hydr. válec podvozku 9. Hydr. válec tažné oje 10. Uzavírací kohout 11. Třícestný kohout Zeichnungsnummer 14

19 Hydraulika Joker 10 a 12 RT Hydraulika Joker 10 / 12 RT 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka: 3. Hydr. uzavírací ventil jednostranný 4. Tlaková nádoba 5. Hydr. válec Sklápění vnější rám 6. Uzavírací kohout 7. Škrticí klapka 8. Hydr. uzavírací ventil: 9. Zpětný ventil 10. Hydr. válec Sklápění vnitřní rám Zeichnung 11. Uzavírací kohout (s mech. ovládáním) 12. Hydr. uzavírací ventil (s mech. ovládáním) 13. Hydr. výtlačný ventil 14. Tlakoměr 15. Hydr. válec podvozku 16. Hydr. válec tažné oje 17. Hydr. válec pěchu (vnější rám) 18. Hydr. válec pěchu Zeichnungsnummer Dateiname 15

20 Nastavení / obsluha Kotoučová krojidla Zoubkovaná kotoučová krojidla prořezávají posklizňové zbytky a půdu a zapravují posklizňové zbytky až do pracovní hloubky. Údržba Ložiska jsou naplněna olejem a proto jsou bezúdržbová. Pěchy Jako pěchy lze montovat RollFlex, Farmflex, DoubleDisc nebo pneumatikový pěch. Při práci stroj pro svůj pohyb využívá pěchy. Díky hmotnosti stroje se ornice znovu upěchuje, hroudy se rozdrobí a urovná se povrch. Pěchy DoubleDisc Ložiska urovnávacích talířů Pravidelně kontrolujte vůli, těsnost a volný chod talířů. Pokyny k čištění Kluzné těsnicí kroužky jsou citlivé na vnikající vodu s následným dlouhým prostojem. Mohla by se tvořit rez a oba kluzné kroužky by se mohly slepit. Kluzné kroužky by se pak mohly otáčet kolem O-kroužku a poškodit jej. Olej by vytekl a po krátké době by se zničilo ložisko. ¾Ložiska se proto nesmějí promývat vysokotlakými čisticími stroji. ¾ Před dlouhými prostoji by ložiska měla být nastříkána odrezovači nebo podobnými přípravky. Na lepivých půdách se pěchy mohou zanést hlínou a mají pak značně větší hmotnost. Může tak dojít k přetížení a poškození strojních součástí nebo též znečištění vozovky při přepravě stroje. Pěchy se proto musí pravidelně čistit při zvednutí z půdy a vždy před jízdou po silnici. Údržba ¾ Zkontrolujte pevnost uložení a rovnoměrnost chodu pěchu a ložisek. ¾ Pravidelně promazávejte ložiska. ¾ Podle provedení zkontrolujte otěr a seřízení stírače. Podle potřeby upravte seřízení anebo stírač vyměňte. Před opětovným uvedením do provozu je třeba ručním protočením zkontrolovat volný chod kotoučů. 16

21 Tažná oj (Joker 5, 6 a 8 RT) U všech strojů, které se nepřipojují na dvoubodové zavěšení (závěsné oko, spojka s kulovou hlavou) je nutno tažnou oj před prvním použitím v provozu nastavit na výšku tažného ústrojí traktoru. U dvoubodového závěsu mohou být spodní ramena zvednuta na výšku odpovídající otvoru. Zapřažení / vypřažení stroje Při připojování a odpojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmějí zdržovat žádné osoby. Zapřažení ¾ Stroj připojte na závěsné oko, spojku s kulovou hlavou nebo dvoubodové tažné zařízení traktoru. ¾ Dvoubodový závěs: Spodní ramena zajistěte proti bočnímu výkyvu. ¾Připojte hydraulické vedení. ¾ Připojte zástrčku osvětlení a zkontrolujte jeho funkci. ¾Sklopte odstavné opěry. ¾Sklopte boční díly. Hydraulická vedení jsou označena symboly na držácích, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Hydr. válec tažné oje Výška tažného ústrojí: spodní otvor mm horní otvor mm Nastavení Tažnou oj vpředu podepřete výškově nastavitelným zařízením. Čep na hydr. válci vyjměte. Upravte výšku tažné oje a čep opět zasuňte. Stroj nepřepravujte ve vyšší poloze, než je nutné. U strojů Joker 8, 10 a 12 RT dávejte pozor na dopravní výšku hlavně u mostů a nízko visícího venkovního elektrického vedení. Řídicí jednotka nesmí být v dopravní poloze přepnuta do plovoucí polohy. Pěchy by se jinak mohly při jízdě po silnici vyklonit přes přepravní šířku a způsobit škody nebo nehody. 17

22 Sklopení a vyklopení V okruhu vyklápění a otáčení částí stroje se nesmějí zdržovat žádné osoby. Klopné pohyby provádějte pouze na rovném a pevném půdním podkladu! Joker 5, 6 a 8 RT Sklopení ¾ Vysuňte podvozek a tažnou oj a stroj zcela zvedněte. ¾Sklopte boční rámy. ¾ Vložte hliníkové svorky vpředu na tažné oji a vzadu na zvedacím válci pro podvozek. ¾ Podvozek a tažnou oj spusťte na hliníkové svorky (předpis při silniční přepravě). Vyklopení ¾ Vysuňte podvozek a tažnou oj a stroj zcela zvedněte. ¾ Hliníkové svorky sloužící jako pojistky pro přepravu vyjměte. ¾ Rozklopte rámy a pro nasazení do provozu předepněte na 70 až 90 bar. ¾Podvozek zcela zvedněte. Pro provoz na poli aktivujte zařízení SoftRide. ¾ Válec podvozku vzadu vysuňte pro vyrovnání kmitání přibližně na střed. ¾Řídicí jednotku nastavte na plovoucí polohu. Přitom dojde k vyrovnání tlaku a podvozek se opět trochu zvedne. Na pístnici by měla zůstat rezerva zdvihu cca mm. Tuto dráhu pístu může nyní pružit podvozek. Zařízení SoftRide brání rozhoupání stroje při obtížných podmínkách nasazení na poli a udržuje stroj na půdě v klidném stavu. 18

23 Joker 10 a 12 RT Sklopení ¾ Pěchy vysuňte do pracovní polohy a stroj zcela zvedněte. ¾ Vyjměte hliníkové svorky k nastavení pracovní hloubky na vnějších válcích pěchu. Jinak by pěchy mohly narážet a poškodit se. ¾ Třícestný kohout přepněte na provoz silnice, jinak bude stroj při sklápění u tažné oje klesat. ¾ Spusťte podvozek dolů. Pro zajištění stability při sklápění má talířový systém svojí střední částí dosednout na zem. ¾ Pomocí tažné oje stroj vyrovnejte do roviny. ¾Sklopte vnější rámy. ¾Sklopte vnitřní rámy. ¾ Tažnou oj spusťte dolů. Přitom se pěchovací válce stáhnou na přepravní šířku. ¾ Uveďte do chodu hydrauliku pro tažnou oj a stroj vpředu zcela zvedněte. ¾ Uveďte do chodu hydrauliku pro podvozek a stroj vzadu zcela zvedněte. ¾ Vložte hliníkové svorky vpředu na tažné oji a vzadu na zvedacím válci pro podvozek. ¾ Podvozek a tažnou oj spusťte na hliníkové svorky (předpis při silniční přepravě). Vyklopení ¾ Zvedněte stroj vzadu podvozkem a vpředu pomocí tažné oje. ¾ Hliníkové svorky sloužící jako pojistky pro přepravu vyjměte. ¾Odblokujte pojistku proti vyklopení. ¾ Pro zajištění stability při sklápění spusťte stroj vzadu na podvozku níže, až talířový systém dosedne na zem. ¾ Pomocí tažné oje stroj vyrovnejte do roviny. ¾ Vnitřní rámy vyklopte až na doraz a pak přepněte řídicí jednotku do plovoucí polohy. Válce nejsou předpnuty, tlakoměr je určen pouze pro nastavení při montáži. ¾ Vnější rámy rozklopte až na doraz, přitom na řídicí jednotce krátce podržte tlak, aby se naplnila tlaková nádoba. ¾Pojezdové ústrojí vzadu zcela zvedněte. ¾ Přepněte třícestný kohout na pole. ¾Tažnou oj vpředu zcela vysuňte. Pro provoz na poli je třeba aktivovat zařízení "SoftRide". ¾ Válec podvozku vzadu vysuňte pro vyrovnání kmitání přibližně na střed. ¾Řídicí jednotku nastavte na plovoucí polohu. Přitom dojde k vyrovnání tlaku a podvozek se opět trochu zvedne. Na pístnici by měla zůstat rezerva zdvihu cca mm. Tuto dráhu pístu může nyní pružit podvozek. Zařízení SoftRide brání rozhoupání stroje při obtížných podmínkách nasazení na poli a udržuje stroj na půdě v klidném stavu. Přepnutí silnice - pole 19

24 Odstavení stroje Stroj odstavujte vždy pouze na rovném a pevném podkladu. Joker může být odstaven sklopený v přepravní poloze. ¾Vyklopte odstavné opěry. ¾Pro odlehčení tlaku při připojování a odpojování hydraulických vedení se může uzavírací kohout uzavřít. ¾ Povolte spojky hydrauliky a brzdy a odpojte osvětlení, ¾ Stroj vypřáhněte. Joker 5-8 RT Při nastavení hloubky u stroje Joker 5-8 RT musí být uzavírací kohout na tažné oji přepnut na nastavení hloubky. Vysuňte pěchovací válce, aby bylo možno vložit nebo vyjmout hliníkové svorky. Po nastavení pěchovací válce opět zasuňte, poté uzavírací kohout opět přeřaďte na pole / silnice. Nastavení pracovní hloubky V pracovní poloze je stroj vzadu výškově veden pěchy. Sklon stroje se seřizuje vpředu na tažné oji. Oba seřizovací body se fixují hliníkovými svorkami na konstantní pracovní hloubku. Nastavení Na poli vyjměte u pěchovacích válců hliníkové svorky, dokud nebude dosažena požadovaná pracovní hloubka. Stroj na vpředu na tažné oji vyrovnejte do roviny a po dosažení pracovní hloubky zajistěte hliníkovými svorkami. Uzavírací kohout nastavení hloubky pěchu Nastavení tažné oje Po dosažení pracovní hloubky stroj na tažné oji vyrovnejte do roviny a pístnici doplňte hliníkovými svorkami. Nasazení v provozu V provozním nasazení se Joker 5, 6 a 8 RT při otáčení nadzvedávají pouze vpředu na tažné oji. Stroje Joker 10 a 12 RT se zvedají vpředu na tažné oji a vzadu pomocí pěchu. Hydraulický válec pro pěch Na všech pěchovacích válcích musí být uložen stejný počet hliníkových svorek o stejné tloušťce. 20

25 Nastavení opěrných kol Stroje Joker RT jsou vpředu opatřeny opěrnými koly. Opěrná kola brání rozhoupání stroje a udržují stroj v klidném stavu a na konstantní pracovní hloubce v půdě. Ohraničení stran (volitelná možnost): Ohraničení stran brání nahromadění materiálu při navazujících jízdách. Výška by měla být nastavena na úrovni cca 5 cm nad polem. V případě potřeby může být výška přizpůsobena pracovní hloubce a podmínkám na poli. Opěrné kolo Joker Seřízení se provádí až po nastavení hloubky pracovního nářadí. Před započetím práce se opěrné kolo zvedne anebo se jenom odstraní spodní čep. Nastavení se provádí na spodním čepu. Horním čepem se kolo na souvrati nadzvedává. Údržba ¾Otočný kloub pravidelně mažte. ¾ Podle potřeby upravte nastavenou výšku. ¾Při opotřebení plechu plech vyměňte. Nastavení ¾Před začátkem práce opěrné kolo nadzvedněte a vytáhněte nastavovací čep. ¾Nastavte pracovní hloubku stroje. ¾ Opěrné kolo spusťte na zem. ¾ Čep zasuňte do nejbližšího hlubšího volného otvoru a zajistěte. Přitom podle potřeby stroj trochu nadzvedněte. ¾Po několika metrech jízdy nastavení zkontrolujte a případně upravte. Kola mají stroj na půdě podepírat. Přitom musejí zachytit tolik hmotnosti, aby kola netloukla, tzn. aby kola a dorazový čep nebyla odlehčována. 21

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

Návod k obsluze. Cruiser 8 XL. Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Cruiser 8 XL. Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Cruiser 8 XL Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze

Více

HORSCH Optipack AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Optipack AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 12/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Optipack AS Art.: 80540901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

01/2012. Maestro 8 / 12 CC. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

01/2012. Maestro 8 / 12 CC. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 01/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640900 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod k obsluze. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Optipack 4-8 SD Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504 Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504 KUBOTA B17-2710 STA 30-35 L36-4200 STV32-40 L34-5030 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obsah 1. Bezpečnost.............................................................................2

Více

HORSCH Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 06/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Pronto 6 AS Art.: 80180901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

07/2009. Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

07/2009. Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 07/2009 Pronto 6 AS Art.: 80180902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES

Více

04/2012. Terrano 5/6/7 FM. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

04/2012. Terrano 5/6/7 FM. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 04/2012 Terrano 5/6/7 FM Art.: 80270906 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

HORSCH Tiger 3-8 AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Tiger 3-8 AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger 3-8 AS Art.: 80580901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

02/2010. Pronto 6 KR. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2010. Pronto 6 KR. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2010 Pronto 6 KR Art.: 80220905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

Návod k obsluze. Joker 3-6 CT. Art.: 80740903 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Joker 3-6 CT. Art.: 80740903 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Joker 3-6 CT Art.: 80740903 cs Vydání: 05/2014 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì R+760 I R+820 Dvourotorový shrnovaè Návod k obsluze a údržbì CZ - 2 - PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Vážíme si důvěry, kterou jste prokázal naší organizaci investicí do stroje JF a gratulujeme Vám k Vašemu

Více

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 Důležité Při používání přístroje musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256 Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru Obj. č. D 322 256 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 87 0095 Střešní box Návod k obsluze Účel použití Tento návod k montáži je určen pro instalaci střešních boxů M, L, XL na základní střešní nosič Mercedes-Benz Alustyle a

Více

08/2010. Sprinter 8 / 9 SW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

08/2010. Sprinter 8 / 9 SW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 08/2010 Sprinter 8 / 9 SW Art.: 80750905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

PNEUMAxx. Mazací lisy. Provozní návod. Pákové mazací lisy Jednoruční mazací lisy Mazací lisy na stlačený vzduch. Obsah:

PNEUMAxx. Mazací lisy. Provozní návod. Pákové mazací lisy Jednoruční mazací lisy Mazací lisy na stlačený vzduch. Obsah: Mazací lisy PNEUMAxx Pákové mazací lisy Jednoruční mazací lisy Mazací lisy na stlačený vzduch Provozní návod Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technická

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 999265015-08/2015 cs Odborníci na bednění. Textilní popruh okamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 Originální provozní příručka Uchovejte pro pozdější použití by oka GmbH,

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ PRO TRANSPARENTNÍ STAVOZNAKY KLINGER PRO TYPY T 50, T 85, T 100, T 160 a ostatní FUNKČNÍ PRINCIP: Kapalinové ukazatele stavu slouží ke kontrole hladiny v kotlích a nádržích. Transparentní

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290902 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0346. Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly

45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0346. Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0346 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit

Více

Lanový naviják KRPAN 7E NÁVOD K OBSLUZE. Bezpečnostně-technické pokyny Seznam náhradních dílů

Lanový naviják KRPAN 7E NÁVOD K OBSLUZE. Bezpečnostně-technické pokyny Seznam náhradních dílů Lanový naviják Typ: KRPAN 7E NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnostně-technické pokyny Seznam náhradních dílů Před montáží a použitím lesního navijáku přečtěte si pečlivě tento návod k použití. OBSAH Technické údaje...

Více

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB MONTÁŽNÍ POKYNY A NÁVOD K OBSLUZE PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Jakékoli poháněné zařízení může způsobit zranění, je-li nesprávně obsluhováno nebo je-li používáno osobou,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Radličkový kypřič AKY-356

Radličkový kypřič AKY-356 Radličkový kypřič AKY-356 Návod k používání 2007 1 Úvod. Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal koupí našeho výrobku. Stal jste se majitelem příslušenství pro malotraktory VARI.

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL

Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL NÁVOD K POUŽITÍ Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL Záruka je platná pouze tehdy, když bude vyplněno a během 14 dní odesláno přiložené PROHLÁŠENÍ O PŘEDÁNÍ STROJE. Výrobce: Dovozce:

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘEDNÍ VÝVODOVÉ HŘÍDELE TRAKTOR KUBOTA č. W26TS01001 PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY Výhradní dovozce Bonas spol. s r. o. Sepekov Staňkov 425, 398 51 Sepekov,

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

Mazací lis na tuk s ruční pákou

Mazací lis na tuk s ruční pákou Mazací lis na tuk s ruční pákou 00 729 A 402 CZ Podle DIN 1283-H-500 Průmyslový mazací lis na tuk ELITE K9 Průmyslový mazací lis na tuk 1 a 2 Standardní mazací lis na tuk Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HORSCH Maistro RC / CC

HORSCH Maistro RC / CC 02/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Maistro RC / CC Art.: 80430902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více