02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art."

Transkript

1 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Joker 5 RT od sériového č RT RT RT RT na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO Bezpečnost strojů - část 1 DIN EN ISO Bezpečnost strojů - část 2 DIN EN ISO Hodnocení rizika Schwandorf, Místo a datum Osoba odpovědná za dokumentaci: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 02/ Joker 5-12 RT cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 02/2011 Poslední změna: Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...4 Předmluva...4 Vyřizování reklamací vad...4 Použití v souladu s určeným účelem...5 Následné škody...5 Autorizovaný personál obsluhy...6 Ochranné vybavení...6 Bezpečnostní údaje...7 Bezpečnostní symboly a štítky...7 Bezpečnost provozu...9 Bezpečnost dopravy...9 Tlaková nádoba...9 Výměna výstroje...10 Při používání...10 Ošetřování a údržba...10 Dodávka...11 Instalace...11 Doprava...12 Technické údaje...13 Joker 5 RT...13 Joker 6 RT...13 Joker 8 RT...13 Joker 10 RT...13 Joker 12 RT...13 Osvětlení...14 Hydraulika Joker 5 / 6 a 8 RT...14 Hydraulika Joker 10 a 12 RT...15 Nastavení / obsluha...16 Kotoučová krojidla...16 Pěchy...16 Tažná oj (Joker 5, 6 a 8 RT)...17 Zapřažení / vypřažení stroje...17 Sklopení a vyklopení...18 Joker 5, 6 a 8 RT...18 Joker 10 a 12 RT...19 Odstavení stroje...20 Nastavení pracovní hloubky...20 Nastavení opěrných kol...21 Ohraničení stran (volitelná možnost)...21 Brzdová soustava...22 Pneumatická brzdová soustava...22 Hydraulická brzda...24 Duo Drill...25 Instalace DrillManageru...25 Dotažení příruby dmýchadla...28 Dávkovač...29 Výměna válečku...30 Výměna válečku s plným zásobníkem...30 Kontrola těsnění...31 Váleček pro malé druhy semen...31 Řepkové kartáče...33 Dávkovač s výpustí injektoru...33 Údržba dávkovače...34 Ošetřování a údržba...35 Čištění...35 Intervaly údržby...35 Konzervace...35 Mazání stroje...36 Hygiena...36 Zacházení s mazivy...36 Přehled údržby...37 Mazací místa...38 Utahovací momenty pro metrické šrouby...39 Utahovací momenty - palcové šrouby

7 3

8 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod k obsluze Vám má usnadnit seznámení se strojem a využití jeho provozních možností podle stanoveného účelu použití. S návodem k obsluze musí být seznámena a musí jej dodržovat každá osoba, která je pověřena prací na stroji či se strojem, např. při ¾ obsluze (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče o stroj), ¾ opravách (údržbě, kontrole), ¾ přepravě. Vyřizování reklamací vad Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu. K vyřízení je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem R. Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly uschovejte ještě po 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné cizími firmami nebo opravy vyžadující pravděpodobně více než 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. S návodem k obsluze dostanete i potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispějí ke zlepšení stroje. 4

9 Použití v souladu s určeným účelem Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a uznávanými bezpečnostními předpisy. Přesto při používání může nastat nebezpečí poranění uživatele nebo třetích osob, příp. poškození stroje nebo jiných věcí. Stroj používejte pouze v technicky bezvadném stavu, výhradně k určenému účelu, s vědomím možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními předpisy a dodržováním návodu k obsluze. Ihned odstraňte především ty závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smějí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Náhradní díly a příslušenství dodané jinými výrobci nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo používání jiných výrobků než od firmy HORSCH může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl ve firmě HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto může i při stanoveném používání dojít ke škodám. ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů. ¾ Chybné nebo nepřizpůsobené otáčky, pracovní a pojezdové rychlosti. ¾ Chybná nebo nesprávná montáž nebo nastavení přístroje. ¾ Nedodržování návodu k obsluze.. ¾ Nedostatečná nebo neodborná údržba a péče. ¾ Chybějící, opotřebované nebo zlomené pracovní nářadí. Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci a nastavení stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. K tomu náleží i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při jízdě nebo obsluze. Stroj je určen pro běžné použití při obdělávání půdy v zemědělství. Jiný druh použití přesahující stanovený účel se považuje za nepovolený. Za takto způsobené škody nenese HORSCH odpovědnost. Riziko nese pouze uživatel. Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy o bezpečnosti práce a ostatní obecně platné bezpečnostně technické a pracovně zdravotní normy a pravidla silničního provozu. K používání v souladu s vymezeným určením patří také respektování pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržování výrobcem stanovených předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 5

10 V tomto návodu k obsluze V návodu k obsluze se rozlišují tři různá upozornění na nebezpečí resp. bezpečnostními pokyny. Používají se tyto piktogramy: Důležitá upozornění! Hrozba nebezpečí zranění! Hrozba nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržujte tyto pokyny, aby se zamezilo nehodám. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechejte jakýchkoli činností ohrožujících bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smějí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly náležitě zaškoleny. Minimální věk pro obsluhu je 16 let. Obsluha musí mít platný řidičský průkaz. Obsluha nese v pracovní zóně odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí ¾ dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze, ¾ zajistit a zkontrolovat, že si obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné vybavení Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ přiléhavé oblečení, ¾ pracovní rukavice a brýle na ochranu proti prachu a ostrým částem stroje. 6

11 Bezpečnostní údaje Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny platí pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Před prováděním údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček! Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Pobyt v oblasti hrozícího nebezpečí je přípustný pouze při vložené bezpečnostní vzpěře! 7

12 Jízda osob na stroji je zakázána! Před jízdou po silnici odstraňte hliníkové svorky, jinak budou pěchy při sklápění kolidovat. Nestoupejte na otočné díly. Používejte pouze instalované nástupní opory! Přepnutí páčky z pracovní polohy do přepravní polohy (10 / 12 RT) Překládací hák; při překládacích pracích zde zavěste vázací prostředky (řetězy, lana atd.) Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Uzavírací kohout se přepíná pouze pro nastavení hloubky (5-8 RT) Po 50 hodinách dotáhněte kolové matice / šrouby h / Nm Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Maschine Vorlage Zeichnung Verladehacken ed Sept 03 8 Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum

13 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení pracovníky distributora, zástupcem podniku nebo pracovníky firmy HORSCH. Vyplněné potvrzení o přejímce je třeba zaslat zpět do firmy HORSCH. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu. Na veřejných komunikacích lze přepravovat pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou. Dodržujte přípustnou přepravní šířku a výšku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení. Dbejte na přípustné zatížení na nápravu, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby se zachovala dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při jízdě v zatáčkách berte ohled na šířku přečnívání a na setrvačnou hmotnost nástavbového agregátu. Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i na zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně provádějte kontrolu všech kabelů, hadic a šroubení na netěsnost a navenek viditelná poškození! ¾ Při hledání netěsností používejte vhodné pomůcky. Poškození neprodleně odstraňujte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Tlaková nádoba Do hydraulického systému jsou zabudovány tlakové nádoby. Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte (nesvařujte, nevrtejte). Po vyprázdnění jsou nádoby předepnuty tlakem plynu. V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat žádný tlak. Tlak na manometru musí klesnout až na 0 bar. Teprve pak se smí pracovat na hydraulickém okruhu. Stroj nepřepravujte ve vyšší poloze, než je nutné. Především u mostů a nízko zavěšeného venkovního elektrického vedení dávejte pozor na dopravní výšku. Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od nahromaděné zeminy. Vezení osob na stroji je přísně zakázáno! 9

14 Výměna výstroje ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu! ¾ Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami! ¾ Pozor! U vystupujících dílů (radličky, talíře) hrozí nebezpečí zranění! ¾ Při stoupání na stroj nevstupujte na pěchy nebo jiné otočné díly. Ty se mohou protočit a pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte blízké okolí stroje (přítomnost dětí). Dbejte na dostatečný výhled! ¾ V dosahu pohybu hydraulicky ovládaných dílů se nesmějí zdržovat žádné osoby. ¾ Během provozu je převážení osob zakázáno! Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekcí stanovené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovné ploše o dostatečné nosnosti a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Odtlakujte hydraulické zařízení a pracovní agregát vypusťte nebo podepřete. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a případně uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte vyvíječem páry nebo vysokotlakým čističem. Lak je vytvrzený až po zhruba 3 měsících a dříve by se mohl poškodit. 10

15 Doprava a instalace Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách. Dodávka Stroj s přídavnými agregáty se zpravidla dodává kompletně smontovaný společně s podvalníkem. Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři výrobního závodu je namontují na místě. V závislosti na provedení podvalníku je možné se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí být stroj složen pomocí vhodných zvedacích prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb). Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost zvedacích a vázacích prostředků. Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena samolepicími štítky. Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body se však musí v každém případě nacházet pouze na rámu stroje. Instalace Zaškolení obsluhujícího personálu a první instalaci stroje provedou pracovníci našeho zákaznického servisu nebo pracovníci prodejce. Jakékoli používání stroje před zaškolením je zakázáno! Obsluha stroje je povolena až po zaškolení obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení návodu k obsluze. Při provádění instalace a údržby hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Před provedením instalace a údržby se se strojem seznamte a přečtěte si návod k jeho obsluze. V závislosti na objemu výbavy ¾ Volně dodané díly ze stroje odeberte. ¾ Zkontrolujte všechny důležité šroubové spoje! ¾ Promažte všechny maznice! ¾ Zkontrolujte tlak v pneumatikách! ¾ Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic. ¾ Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte odstranit! 11

16 Doprava Doprava po veřejných komunikacích se podle místních předpisů a pracovní šířce provádí ve stavu zavěšeném za traktor nebo na přívěsu či podvalníku. ¾ Musí se dodržovat přípustné rozměry a hmotnosti pro dopravu. ¾ Traktor se musí zvolit dostatečně velký, aby se zachovala dostatečná řiditelnost a brzditelnost. ¾ Je-li stroj zavěšen na dvoubodovém závěsu, musí se spodní ramena zajistit proti kývání do stran. ¾ Při dopravě po silnici se pístnice musí zaplnit rozpěrnými podložkami a na ně se stroj musí spustit. ¾ Na přívěsu nebo podvalníku se musí stroj zajistit pomocí upínacích popruhů nebo jiných pomocných prostředků. ¾ Vázací prostředky zavěšujte pouze na označených místech. 12

17 Technické údaje Joker 5 RT Pracovní záběr:...5,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...2,80 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...40 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Potřebný výkon:...od 110 kw Joker 10 RT Pracovní záběr:...10,00 m Délka:...6,70 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka: s kotouči 46 cm...3,00 m Přepravní šířka: s kotouči 52 cm...3,05 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...550/60-22,5 Počet kotoučů:...80 Hydr. řídicí jednotky:...4 DW Potřebný výkon:...od 220 kw Joker 6 RT Pracovní záběr:...6,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...3,30 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...48 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Potřebný výkon:...od 130 kw Joker 12 RT Pracovní záběr:...12,00 m Délka:...6,70 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka: s kotouči 46 cm...3,00 m Přepravní šířka: s kotouči 52 cm...3,05 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...550/60-22,5 Počet kotoučů:...96 Hydr. řídicí jednotky:...4 DW Potřebný výkon:...od 260 kw Joker 8 RT Pracovní záběr:...7,50 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...60 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Potřebný výkon:...od 175 kw 13

18 Osvětlení Hydraulika Joker 5 / 6 a 8 RT R L 6.3 Osvětlení Hydraulika Joker 5 / 6 a 8 RT 1. Konektor 7-pólový 2. Koncové světlo vpravo 2.1 Žárovka ukaz. směru (blikače) 2.2 Žárovka koncového světla 2.3 Žárovka brzdového světla 3. Koncové světlo vlevo 3.1 Žárovka brzdového světla 3.2 Žárovka koncového světla 3.3 Žárovka ukaz. směru (blikače) Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Joker 5/6/8 RT 12. Hydr. válec pěchu Konektor a zapojení kabelů Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílá kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Koncové světlo vpravo červená Brzdové světlo L černá Koncové světlo vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka: 3. Hydr. uzavírací ventil: 4. Hydr. uzavírací ventil jednostranný 5. Tlaková nádoba Dateiname Entw. Datum 6. Hydr. válec Sklápění Beleucht_1.skf ed Feb Tlakoměr 8. Hydr. válec podvozku 9. Hydr. válec tažné oje 10. Uzavírací kohout 11. Třícestný kohout Zeichnungsnummer 14

19 Hydraulika Joker 10 a 12 RT Hydraulika Joker 10 / 12 RT 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka: 3. Hydr. uzavírací ventil jednostranný 4. Tlaková nádoba 5. Hydr. válec Sklápění vnější rám 6. Uzavírací kohout 7. Škrticí klapka 8. Hydr. uzavírací ventil: 9. Zpětný ventil 10. Hydr. válec Sklápění vnitřní rám Zeichnung 11. Uzavírací kohout (s mech. ovládáním) 12. Hydr. uzavírací ventil (s mech. ovládáním) 13. Hydr. výtlačný ventil 14. Tlakoměr 15. Hydr. válec podvozku 16. Hydr. válec tažné oje 17. Hydr. válec pěchu (vnější rám) 18. Hydr. válec pěchu Zeichnungsnummer Dateiname 15

20 Nastavení / obsluha Kotoučová krojidla Zoubkovaná kotoučová krojidla prořezávají posklizňové zbytky a půdu a zapravují posklizňové zbytky až do pracovní hloubky. Údržba Ložiska jsou naplněna olejem a proto jsou bezúdržbová. Pěchy Jako pěchy lze montovat RollFlex, Farmflex, DoubleDisc nebo pneumatikový pěch. Při práci stroj pro svůj pohyb využívá pěchy. Díky hmotnosti stroje se ornice znovu upěchuje, hroudy se rozdrobí a urovná se povrch. Pěchy DoubleDisc Ložiska urovnávacích talířů Pravidelně kontrolujte vůli, těsnost a volný chod talířů. Pokyny k čištění Kluzné těsnicí kroužky jsou citlivé na vnikající vodu s následným dlouhým prostojem. Mohla by se tvořit rez a oba kluzné kroužky by se mohly slepit. Kluzné kroužky by se pak mohly otáčet kolem O-kroužku a poškodit jej. Olej by vytekl a po krátké době by se zničilo ložisko. ¾Ložiska se proto nesmějí promývat vysokotlakými čisticími stroji. ¾ Před dlouhými prostoji by ložiska měla být nastříkána odrezovači nebo podobnými přípravky. Na lepivých půdách se pěchy mohou zanést hlínou a mají pak značně větší hmotnost. Může tak dojít k přetížení a poškození strojních součástí nebo též znečištění vozovky při přepravě stroje. Pěchy se proto musí pravidelně čistit při zvednutí z půdy a vždy před jízdou po silnici. Údržba ¾ Zkontrolujte pevnost uložení a rovnoměrnost chodu pěchu a ložisek. ¾ Pravidelně promazávejte ložiska. ¾ Podle provedení zkontrolujte otěr a seřízení stírače. Podle potřeby upravte seřízení anebo stírač vyměňte. Před opětovným uvedením do provozu je třeba ručním protočením zkontrolovat volný chod kotoučů. 16

21 Tažná oj (Joker 5, 6 a 8 RT) U všech strojů, které se nepřipojují na dvoubodové zavěšení (závěsné oko, spojka s kulovou hlavou) je nutno tažnou oj před prvním použitím v provozu nastavit na výšku tažného ústrojí traktoru. U dvoubodového závěsu mohou být spodní ramena zvednuta na výšku odpovídající otvoru. Zapřažení / vypřažení stroje Při připojování a odpojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmějí zdržovat žádné osoby. Zapřažení ¾ Stroj připojte na závěsné oko, spojku s kulovou hlavou nebo dvoubodové tažné zařízení traktoru. ¾ Dvoubodový závěs: Spodní ramena zajistěte proti bočnímu výkyvu. ¾Připojte hydraulické vedení. ¾ Připojte zástrčku osvětlení a zkontrolujte jeho funkci. ¾Sklopte odstavné opěry. ¾Sklopte boční díly. Hydraulická vedení jsou označena symboly na držácích, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Hydr. válec tažné oje Výška tažného ústrojí: spodní otvor mm horní otvor mm Nastavení Tažnou oj vpředu podepřete výškově nastavitelným zařízením. Čep na hydr. válci vyjměte. Upravte výšku tažné oje a čep opět zasuňte. Stroj nepřepravujte ve vyšší poloze, než je nutné. U strojů Joker 8, 10 a 12 RT dávejte pozor na dopravní výšku hlavně u mostů a nízko visícího venkovního elektrického vedení. Řídicí jednotka nesmí být v dopravní poloze přepnuta do plovoucí polohy. Pěchy by se jinak mohly při jízdě po silnici vyklonit přes přepravní šířku a způsobit škody nebo nehody. 17

22 Sklopení a vyklopení V okruhu vyklápění a otáčení částí stroje se nesmějí zdržovat žádné osoby. Klopné pohyby provádějte pouze na rovném a pevném půdním podkladu! Joker 5, 6 a 8 RT Sklopení ¾ Vysuňte podvozek a tažnou oj a stroj zcela zvedněte. ¾Sklopte boční rámy. ¾ Vložte hliníkové svorky vpředu na tažné oji a vzadu na zvedacím válci pro podvozek. ¾ Podvozek a tažnou oj spusťte na hliníkové svorky (předpis při silniční přepravě). Vyklopení ¾ Vysuňte podvozek a tažnou oj a stroj zcela zvedněte. ¾ Hliníkové svorky sloužící jako pojistky pro přepravu vyjměte. ¾ Rozklopte rámy a pro nasazení do provozu předepněte na 70 až 90 bar. ¾Podvozek zcela zvedněte. Pro provoz na poli aktivujte zařízení SoftRide. ¾ Válec podvozku vzadu vysuňte pro vyrovnání kmitání přibližně na střed. ¾Řídicí jednotku nastavte na plovoucí polohu. Přitom dojde k vyrovnání tlaku a podvozek se opět trochu zvedne. Na pístnici by měla zůstat rezerva zdvihu cca mm. Tuto dráhu pístu může nyní pružit podvozek. Zařízení SoftRide brání rozhoupání stroje při obtížných podmínkách nasazení na poli a udržuje stroj na půdě v klidném stavu. 18

23 Joker 10 a 12 RT Sklopení ¾ Pěchy vysuňte do pracovní polohy a stroj zcela zvedněte. ¾ Vyjměte hliníkové svorky k nastavení pracovní hloubky na vnějších válcích pěchu. Jinak by pěchy mohly narážet a poškodit se. ¾ Třícestný kohout přepněte na provoz silnice, jinak bude stroj při sklápění u tažné oje klesat. ¾ Spusťte podvozek dolů. Pro zajištění stability při sklápění má talířový systém svojí střední částí dosednout na zem. ¾ Pomocí tažné oje stroj vyrovnejte do roviny. ¾Sklopte vnější rámy. ¾Sklopte vnitřní rámy. ¾ Tažnou oj spusťte dolů. Přitom se pěchovací válce stáhnou na přepravní šířku. ¾ Uveďte do chodu hydrauliku pro tažnou oj a stroj vpředu zcela zvedněte. ¾ Uveďte do chodu hydrauliku pro podvozek a stroj vzadu zcela zvedněte. ¾ Vložte hliníkové svorky vpředu na tažné oji a vzadu na zvedacím válci pro podvozek. ¾ Podvozek a tažnou oj spusťte na hliníkové svorky (předpis při silniční přepravě). Vyklopení ¾ Zvedněte stroj vzadu podvozkem a vpředu pomocí tažné oje. ¾ Hliníkové svorky sloužící jako pojistky pro přepravu vyjměte. ¾Odblokujte pojistku proti vyklopení. ¾ Pro zajištění stability při sklápění spusťte stroj vzadu na podvozku níže, až talířový systém dosedne na zem. ¾ Pomocí tažné oje stroj vyrovnejte do roviny. ¾ Vnitřní rámy vyklopte až na doraz a pak přepněte řídicí jednotku do plovoucí polohy. Válce nejsou předpnuty, tlakoměr je určen pouze pro nastavení při montáži. ¾ Vnější rámy rozklopte až na doraz, přitom na řídicí jednotce krátce podržte tlak, aby se naplnila tlaková nádoba. ¾Pojezdové ústrojí vzadu zcela zvedněte. ¾ Přepněte třícestný kohout na pole. ¾Tažnou oj vpředu zcela vysuňte. Pro provoz na poli je třeba aktivovat zařízení "SoftRide". ¾ Válec podvozku vzadu vysuňte pro vyrovnání kmitání přibližně na střed. ¾Řídicí jednotku nastavte na plovoucí polohu. Přitom dojde k vyrovnání tlaku a podvozek se opět trochu zvedne. Na pístnici by měla zůstat rezerva zdvihu cca mm. Tuto dráhu pístu může nyní pružit podvozek. Zařízení SoftRide brání rozhoupání stroje při obtížných podmínkách nasazení na poli a udržuje stroj na půdě v klidném stavu. Přepnutí silnice - pole 19

24 Odstavení stroje Stroj odstavujte vždy pouze na rovném a pevném podkladu. Joker může být odstaven sklopený v přepravní poloze. ¾Vyklopte odstavné opěry. ¾Pro odlehčení tlaku při připojování a odpojování hydraulických vedení se může uzavírací kohout uzavřít. ¾ Povolte spojky hydrauliky a brzdy a odpojte osvětlení, ¾ Stroj vypřáhněte. Joker 5-8 RT Při nastavení hloubky u stroje Joker 5-8 RT musí být uzavírací kohout na tažné oji přepnut na nastavení hloubky. Vysuňte pěchovací válce, aby bylo možno vložit nebo vyjmout hliníkové svorky. Po nastavení pěchovací válce opět zasuňte, poté uzavírací kohout opět přeřaďte na pole / silnice. Nastavení pracovní hloubky V pracovní poloze je stroj vzadu výškově veden pěchy. Sklon stroje se seřizuje vpředu na tažné oji. Oba seřizovací body se fixují hliníkovými svorkami na konstantní pracovní hloubku. Nastavení Na poli vyjměte u pěchovacích válců hliníkové svorky, dokud nebude dosažena požadovaná pracovní hloubka. Stroj na vpředu na tažné oji vyrovnejte do roviny a po dosažení pracovní hloubky zajistěte hliníkovými svorkami. Uzavírací kohout nastavení hloubky pěchu Nastavení tažné oje Po dosažení pracovní hloubky stroj na tažné oji vyrovnejte do roviny a pístnici doplňte hliníkovými svorkami. Nasazení v provozu V provozním nasazení se Joker 5, 6 a 8 RT při otáčení nadzvedávají pouze vpředu na tažné oji. Stroje Joker 10 a 12 RT se zvedají vpředu na tažné oji a vzadu pomocí pěchu. Hydraulický válec pro pěch Na všech pěchovacích válcích musí být uložen stejný počet hliníkových svorek o stejné tloušťce. 20

25 Nastavení opěrných kol Stroje Joker RT jsou vpředu opatřeny opěrnými koly. Opěrná kola brání rozhoupání stroje a udržují stroj v klidném stavu a na konstantní pracovní hloubce v půdě. Ohraničení stran (volitelná možnost): Ohraničení stran brání nahromadění materiálu při navazujících jízdách. Výška by měla být nastavena na úrovni cca 5 cm nad polem. V případě potřeby může být výška přizpůsobena pracovní hloubce a podmínkám na poli. Opěrné kolo Joker Seřízení se provádí až po nastavení hloubky pracovního nářadí. Před započetím práce se opěrné kolo zvedne anebo se jenom odstraní spodní čep. Nastavení se provádí na spodním čepu. Horním čepem se kolo na souvrati nadzvedává. Údržba ¾Otočný kloub pravidelně mažte. ¾ Podle potřeby upravte nastavenou výšku. ¾Při opotřebení plechu plech vyměňte. Nastavení ¾Před začátkem práce opěrné kolo nadzvedněte a vytáhněte nastavovací čep. ¾Nastavte pracovní hloubku stroje. ¾ Opěrné kolo spusťte na zem. ¾ Čep zasuňte do nejbližšího hlubšího volného otvoru a zajistěte. Přitom podle potřeby stroj trochu nadzvedněte. ¾Po několika metrech jízdy nastavení zkontrolujte a případně upravte. Kola mají stroj na půdě podepírat. Přitom musejí zachytit tolik hmotnosti, aby kola netloukla, tzn. aby kola a dorazový čep nebyla odlehčována. 21

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více