Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví"

Transkript

1 Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví V květnu roku 2008 prolétl internetem důležitý článek Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví. Dnes leží ve vládě věcný návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který tento scénář může uskutečnit. Návrh zákona v podstatě kopíruje Julínkovu reformu zdravotních pojišťoven z roku 2008, kvůli níž především vznikl jmenovaný článek. Připomínáme, že nynější věcný návrh je v připomínkovém řízení na vládě a mnohé se ještě může změnit. Prošli jsme v kolektivu odborníků z oblasti zdravotnictví připravovaný vládní návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který najdete v rubrice Analýzy. Drtivá většina nás - občanů, tj. 6 miliónů pojištěnců, je pojištěna u Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále VZP), ostatní jsou u jiných zdravotních pojišťoven (dále ZP). Upozorňujeme tímto článkem na závažné chyby (možná úmyslné) aktuálního vládního návrhu zákona. Tyto chyby mohou vést k nenapravitelným škodám na právním statutu a hospodaření VZP a dalších ZP. Chceme ochránit naši vlastní, zatím veřejno-právní pojišťovnu před možným zneužitím! Proto veřejně upozorňujeme občany na následující nedostatky, které věcný záměr zákona obsahuje. Zájemcům o další informace radíme, ať si kliknou do rubriky Analýzy, kde najdou podrobnější komentář návrhu, který nyní koluje po vládních úřadech jako materiál k připomínkám. Navíc zde najdete i dřívější rozbor Julínkových zákonů z roku Z jaké pozice tento návrh kritizujeme? Představte si situaci, kdy vás někdo chce ošidit a nabídne vám k podpisu podvodnou smlouvu. Vy ji nejste schopni hned prohlédnout, protože vám k tomu chybí potřebné znalosti. Podepíšete, přijdete na mizinu, a pak přijde exekutor. Moc je v liberální demokracii dána tím, že vláda uzavřela nepsanou smlouvu s občany o slušné a odpovědné vládě. Tato smlouva normálně trvá až do dalších voleb, v nichž ji občané svým suverénním rozhodnutím posoudí. Volbami pověří novou politickou reprezentaci, aby plnila smlouvu na další období. Ovšem občané mohou tuto smlouvu revidovat i jinak, protože suverénním činitelem jsou oni sami jako nezadatelný nositel moci ve státě, stejně, jako tomu bylo 17. listopadu Jako občané máme morální povinnost upozornit vládu: Pozor! Záměrně nebo neúmyslně jste nechali v připravovaných zákonech díry, které nás občany přijdou na miliardy korun! Nemáte náš mandát k tomu, abyste takové zákony přijali. Takto upozornit vládu a parlament považujeme za naši občanskou povinnost. Zákonodárcům, kteří budou ve Sněmovně pro tento zákon tzv. reformy hlasovat, ovšem hrozí, že ponesou přímou politickou odpovědnost za schválení problematického a špatného zákona, na jehož chyby jsme my, občané, veřejně upozornili. A těm, kdo budou z vládou špatně napsaného a Sněmovnou schváleného zákona přímo profitovat, může hrozit i odpovědnost trestně-právní, pokud se jim prokáže lobbistická manipulace a podplácení poslanců či vládních úředníků. Za peníze od lobbistů by mohlo dojít k tomu, že z veřejné věci by se stala prostřednictvím zákona republiky věc privátní. My, řadoví občané, bychom byli záměrně uvedeni v omyl falešnými argumenty, podobně jako občan podvodnou smlouvou. 1

2 Riziko první Změna právní formy VZP a dalších ZP a jejich transformace na obchodní společnosti podléhající výlučně obchodnímu zákoníku. Fakticky jde o zrušení veřejnoprávního postavení VZP a dalších pojišťoven. VZP byla zřízena zvláštním zákonem jako veřejno-právní instituce, není tedy státní institucí. Vláda prostřednictvím Parlamentu nese přímou odpovědnost za její hospodaření a tato povinnost vlády je každoročně kontrolovaná Sněmovnou. Lepší formální kontrola VZP ve smyslu "společné věci" (res publica) nemůže existovat a je na stejné úrovni jako v ostatních západních zemích EU-15. Všechny návrhy směřující k oslabení veřejné kontroly nad VZP z podstaty věci představují nižší stupeň ochrany nás pojištěnců VZP, a v důsledku i všech občanů - plátců veřejného zdravotního pojištění. Tato pojišťovna je ze zákona, jehož zrušení se připravuje, celkovým garantem zdravotní péče pro 6 milionů našich občanů, podobně jako je tomu v jiných zemí EU se systémem veřejného zdravotního pojištění. Připomínáme dvě klíčové funkce VZP, které má jako veřejno-právní instituce. (1) Pojišťovna podle stávajícího zákona (č. 551/1991 Sb.) provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění z různých důvodů neprovádějí ostatní, tedy resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny, zřízené jiným zákonem - č. 280/92 Sb. VZP je tedy posledním garantem péče jako "společné věci" týkající se našeho zdraví. (2) VZP je samostatnou právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, včetně odpovědnosti za řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky veřejného zdravotního pojištění - tedy s prostředky od 6 milionů občanů. Naše masové zapojení do "společné věci" zvané VZP tedy umožňuje efektivní činnost VZP, popřípadě dalších veřejno-právních pojišťoven. Zrušení veřejno-právního postavení VZP daného zákonem č. 551/1991 Sb. představuje zásadní riziko možného vytunelování VZP jak ve smyslu finančním, tak i ve smyslu převedení 6 milionů pojištěnců ostatním zdravotním pojišťovnám. Navíc bude po takové "privatizaci" téměř nemožné vrátit tuto instituci do její původní veřejno-právní podoby. Možné škody na fungování celého systému veřejného zdravotního pojištění dle dosud platného zákona a Ústavní listiny a škody na zdraví u každého z nás tak mohou být nevratné. Po případné transformaci privatizaci přijde VZP o svůj právní status, který jí zákonem přikazoval chránit zdraví nás všech. Přijde-li VZP o svůj veřejno-právní statut, pak zdraví občanů (všech!) přestane být "společnou věcí" (res publica). Pokud vy nebo vaši blízcí máte závažné onemocnění, nebo trpíte nějakou chronickou nemocí, jste-li nezaměstnaná/ý, student nebo důchodce, pak si představte, co transformace a privatizace VZP pro vás bude znamenat. A kdo na ní vydělá. Riziko druhé Jde o nejasné finanční hospodaření pojišťoven. Zdravotní pojišťovny vytvářejí ze zákona následující fondy: základní fond zdravotního pojištění, rezervní fond, provozní fond, sociální fond, fond majetku, fond reprodukce majetku, fond prevence a případně jiné účelové fondy. Dle současné dikce zákonů o zdravotních pojišťovnách (č. 551 a 280) jsou pojišťovny povinny z vybraných finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění použít 97 % objemu těchto financí na přímé financování zdravotní 2

3 péče o nás občany, a pouze maximálně 3 % smějí pojišťovny použít na uhrazení nákladů svého provozu, a to včetně mzdových nákladů atd. V současné době ani jedna z pojišťoven nečerpá plná 3 % na úhradu nákladů. Do budoucna se to má změnit. Připravovaný zákon o ZP předpokládá vznik nového fondu. Citujeme z připravovaného návrhu. Jedním z nástrojů pro zabezpečování solventnosti zdravotní pojišťovny je fond minimální hotovostní rezervy. Zdravotní pojišťovna je povinna tento fond vytvářet ve výši stanovené zákonem, tj. nejméně ve výši 2 % z celkového pojistného za předcházejících 12 měsíců, nejméně však 2 milionů Kč. Nový fond má být vytvořen ze základního fondu zdravotního pojištění. Základní fond přitom představuje 97 % objemu veřejného zdravotního pojištění, což je při výběru 220 mld. Kč/rok cca 214 mld. Kč/rok. Ministerstvo může uložit nebo uloží vykonání nápravných opatření nebo sankci v případě nedodržování některé povinnosti týkající se fondu minimální hotovostní rezervy. Zdravotní pojišťovny nemají žádný vliv na výši svých příjmů a musí financovat (s vyjímkou svých paušálních provozních nákladů) z pojistného zdravotní péči. Co je na novém návrhu nepochopitelné? Stát, který ZP pro vyrovnané hospodaření nevytváří příznivé podmínky, je hodlá za nenaplňování fondu minimální hotovostní rezervy sankcionovat a ukládat jim nesplnitelná nápravná opatření. A je jasné, že jediným kandidátem, který asi nesplní tuto povinnost, bude právě naše VZP. Tato veřejno-právní instituce spravovaná podle zákona 551/1991 Sb. měla k tomuto účelu rezervní fond. Kryl neočekávané výkyvy ve spotřebě základního fondu, tj. v případě epidemií, krachu jiných pojišťoven, výpadku odvodů v případě hospodářské krize atd. Finanční prostředky na založení rezervního fondu jdou ze státního rozpočtu ČR. Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění v posledních třech letech. Účel i pravidla pro hospodaření s tímto fondem jsou velmi podobné jako u rezervních fondů zaměstnaneckých pojišťoven zřízených podle zákona č. 280/1992 Sb. Rezervní fond mají i zaměstnanecké pojišťovny zřízené podle zákona č. 280/1992 Sb, viz 18. "Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Rezervní fond se tvoří příděly z pojistného převodem části zůstatku základního fondu tj. z vybraného pojistného. Zaměstnanecká pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu k nákupu státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů vydávaných obcemi, veřejně obchodovatelných dluhopisů vydaných obchodními společnostmi a přijatých k obchodování na burze cenných papírů, veřejně obchodovatelných akcií a podílových listů přijatých k obchodování na burze cenných papírů a pokladničních poukázek České národní banky; tyto cenné papíry a pokladniční poukázky České národní banky zůstávají součástí rezervního fondu. Rezervní fond slouží ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof." Současný zákon jasně definuje povinnosti všech ZP vůči zdraví jako společné věci. Nový návrh zdraví jako společnou věc nás, občanů, už nechce znát. Upozorňujeme na zcela nejasné pasáže v novém návrhu ohledně hospodaření s fondem minimální hotovostní rezervy. Naopak si zákonodárce dal velkou práci s velmi detailní popsáním důsledků nesolventnosti každé pojišťovny, protože ty budou 3

4 mít před zákonem podle nového návrhu jeden statut. V jiném - zatím nepoužívaném Zajišťovacím fondu všech zdravotních pojišťoven je asi 10 miliard Kč a představuje naši prozatím poslední legální ochranu před krátkodobými riziky bankrotu nebo vytunelování privátních pojišťoven. S tímto fondem se zřejmě do budoucna nepočítá a již v nejbližší době má být předmětem nového projednávání v poslanecké sněmovně v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje 95 % prostředků tohoto fondu převést do tzv. přerozdělení pro zdravotní pojišťovny ke krytí běžných výdajů v příštím roce. De facto tak dojde (pozměňovacím návrhem!) k téměř úplnému vyprázdnění tohoto fondu a nový zákon s ním již nepočítá. Místo něj mají pojišťovny vytvořit pouze vlastní rezervní fond, o jehož výši ještě není rozhodnuto. Tím, dle našeho názoru, přestane existovat společná záruka za naše zdraví. Riziko třetí Tady je možný scénář k vytunelování VZP. Dramatické snížení odvodů na veřejné zdravotní pojištění nebo plateb státu za tzv. státní pojištěnce nastalo od Schválením Topolánkova "Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů" došlo ke snížení příjmů veřejného zdravotního pojištění z důvodů zavedení stropů na odvody zdravotního pojištění na úrovni na 80 tisíc Kč (čtyřnásobek průměrného platu). To pomohlo bohatým, zato zásadně ochudilo a ochuzuje každoročně příjmy zdravotních pojišťoven o 2 3 mld. korun. Připomínáme, že již nyní jsou výdaje na zdraví v České republice téměř nejnižší ve srovnání s EU-15. Ale naše veřejno-právní zdravotnictví přitom stále ještě patří k velmi dobrým a výkonným systémům, viz závěrečné statistiky. Ke snížení příjmů zdravotního pojištění skutečně došlo plánovaně i neplánovaně. Poklesl výkon ekonomiky i odvody zdravotního pojištění, protože stoupla nezaměstnanost. Ministr Kalousek pozastavil růst plateb za státní pojištěnce a zákon tzv. Janotův balíček zrušil pravidelné projednávání jejich výše ve vládě. Propad je cca 7 miliard (viz zde). Český průměr plateb za pojištěnce byl už dříve pod průměrem EU, ale přitom jsme schopni ve veřejno-právním systému zdravotnictví zatím zajistit podobnou péči co do kvality i rozsahu jako v EU-15. Podle nového návrhu existuje reálné riziko, že lze v tunelovat VZP v následujících krocích. První krok k tunelu na VZP Snížení plateb zásadně oslabilo příjmy VZP, která ze zákona musí chránit nás všechny. Současná finanční situace VZP není dobrá. Za rok 2010 vyšla bez ztráty, ale za cenu vyčerpání všech dostupných finančních rezerv. Disponibilní prostředky měla na účtě v průměru na 6 dnů! V přepočtu výdajů na jednoho pojištěnce, tj. příjmy a výdaje, vychází VZP nejhůř ze všech pojišťoven. Je v mínusu (-245 Kč/1 pojištěnce), kdežto ostatní pojišťovny jsou mírně v plusu (+130 Kč/1 pojištěnce). Při počtu pojištěnců kolem 6 milionů a zákonem snížených příjmech už nebude z čeho brát. Privátní pojišťovny se starají většinou o zaměstnance, kteří vykazují úplně jinou charakteristiku příjmů a výdajů za zdraví než společná VZP. Ta má absolutně nejvyšší počet vysokonákladových pojištěnců - tj. transplantovaných, onkologicky nemocných, celoživotně nemocných (celiakie, roztroušená skleróza atd.), zdravotně postižených lidí s nutností nákladné a dlouhodobé léčby. A to vše při takové skladbě pojištěnců, kdy převažují tzv. státní pojištěnci, za které stát hradí pouze nejnižší možné pojistné 723 Kč/měsíčně. To jsou důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní a ženy na mateřské dovolené. Navíc VZP musí zajišťovat od počátku svého vzniku funkci pojišťovny poslední záchrany při bankrotu či potížích ostatních pojišťoven. Je to "společnou věcí" nás, jako poslední instance, která ze zákona zaručuje všem zdraví. I to je důvod, proč do zajišťovacího fondu nemusela přispívat, protože za ní stál stát. Při 4

5 rozdělení oněch 10 miliard zajišťovacího fondu tedy VZP nedostane nic. A to ještě musela ze zákona přijmout pojištěnce ZP Média, když se ukázalo, že tato ZP stála před bankrotem a vyrobila 450 milionů ztráty. Paradoxně největší prémii z onoho 10 miliardového balíku získá Česká průmyslová ZP (bývalá ZP Agel) - neboť bude dědit po zfúzovaných pojišťovnách Hutnické a České národní. Druhý krok k tunelu na VZP Zatímco ostatní pojišťovny si rozdělí miliardy z balíku zajišťovacího fondu a navíc jsou díky struktuře pojištěnců již teď v plusu, tak VZP naopak musí vytvořit nový fond minimální hotovostní rezervy, a to ze svých vlastních prostředků. Viz zmíněné znění nové úpravy: Zdravotní pojišťovna je povinna tento fond vytvářet ve výši stanovené zákonem, tj. nejméně ve výši 2 % z celkového pojistného. Stát se navíc vzdá rozpočtové garance za VZP, což by bylo v západní Evropě nemyslitelné. V případě jejích finančních potíží po transformaci již nemůže být použít mechanismus dřívější pomoci VZP, tj. dofinancování ze státního rozpočtu nebo odkup pohledávek. Kolektivní zajišťovací fond nebude, a samostatný fond minimální hotovostní rezervy ve výši cca 2% ročních úhrad nebude stačit. V novém systému se omezí objem nasmlouvané péče, a tím se problém "vyřeší". Sníží se objem i kvalita a úroveň péče, pojištěnci budou platit dále nezmenšené pojistné a navíc i příplatky na péči, kterou VZP nebude moci za ně zaplatit. Hrozí reálné riziko vytunelování VZP vinou takto úmyslně vytvořené platební neschopnosti. Příklad: vezměte rodině jako celku příjmy a dejte je každému členu rodiny, ať si s nimi jde žít, jak chce. Kolik to bude stát každého člena a jak dlouho to rodina vydrží jako celek? Třetí krok k tunelu na VZP Dojde ke zrušení jedinečného veřejno-právního statutu VZP za podmínek, kdy jí vláda daňovými úpravami snížila příjmy. Zchudnutím obyvatelstva jeho složitou sociální situací naopak stoupají nároky na péči. Přitom je tato péče systematicky rozkrádána managementem mnohých nemocnic, dále vědomým uvolněním ceny léčiv, z níž v Česku maximální profitují cizí farmaceutické společnosti dodavatelé přístrojů a většiny materiálů do nemocnic. Viz případy trestních oznámení na nemocnici Na Homolce, na krajský holding v Ústí nad Labem, které podal bývalý poslanec Ludvík Hovorka a senátorka Alena Dernerová. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se tak vyplýtvá vinou předražení léků, korupcí systému minimálně miliard korun. Současně se kvůli poklesu ekonomiky a zavedení stropů na zdravotní pojištění vybere na pojištění méně, než by mělo. Současně stát omezil platby za státní pojištěnce tak, že nekryjí skutečné náklady čerpané těmito pojištěnci (viz tato studie). Naše společná VZP je úmyslně podfinancována, a navíc ji privátní firmy vlastněné jednotlivci kolem MZ vysávají, jak mohou. Existuje riziko, že Ministerstvo zdravotnictví a vedení VZP již nyní nastavilo strukturu příjmů a výdajů tak, aby (úmyslně?) vedlo VZP do ztráty, a tak zdůvodnili odebrání veřejno-právního statutu VZP. Její tzv. "reformu" pak zřejmě s velkou pompou vyřeší nový zákon o pojišťovnách. Po zániku VZP zmizí veřejno-právní statut zdravotnictví a stane se čilým podnikáním se službami, kde budou vládnout Chrenkové a jim podobní lidumilové. Převodem pojištěnců z vytunelované VZP k jiné, "solventnější" a "finančně zdravější" soukromé zdravotní pojišťovně ze zákona dojde k plíživé privatizaci. Podle návrhu zákona totiž získá pojištěnce ta pojišťovna, která bude vykazovat nejlepší finanční výsledky na jednoho pojištěnce. Jaká náhoda! Při pohledu zpět na čísla uváděná výše o stavu pojišťoven v r. 2010, bude touto nástupnickou pojišťovnou Chrenkův Agel. A hádejte, kde mají vzniknout dvě (jediná!) centra služeb po zániku všech 14 zdravotnických ústavů? No přece v Praze a v Ostravě, přičemž hygiena bude zrušena téměř úplně. 5

6 Kdo v systému placených služeb poskytovaných pouze a jedině jednotlivcům potřebuje společnou starost o kvalitu vody, vzduchu, potravin a podmínek na pracovištích? Čtvrtý krok k tunelu na VZP Celkové riziko je následující. VZP se podle návrhu zákona stane "normální" řadovou zdravotní pojišťovnou, a přitom se již nyní tiše tuneluje. Když to tak půjde dál, může pojišťovna skončit v insolvenci. Pak, podle návrhu zákona o zdravotních pojišťovnách pojištěnce VZP přebere pojišťovna s nejlepšími výsledky hospodaření v přepočtu na jednoho pojištěnce, což je nyní Chrenkův Agel, resp. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Důvod je jasný. V podnikových a rezortních pojišťovnách jsou ve výrazně větší míře než ve VZP především občané v aktivním věku, navíc zaměstnanci a náklady na jejich zdravotní péči nejsou tak vysoké - viz údaje uváděné výše. Při vytunelování VZP popsaným způsobem dostane Chrenek nebo někdo jiný na stříbrném podnose zhruba 140 miliard Kč z českého zdravotnictví, což je roční rozpočet za příjem VZP z veřejného zdravotního pojištění. Stát jako komplexní garant zdravotní péče léčby zmizí ze scény. Toto je bude nevratný krok, v civilizované EU zcela nebývalý a ojedinělý. A v systému chronického podfinancování veřejného zdravotnictví k tomu může dojít ve velmi krátkém čase. A nový návrh zákona, resp. nově uplatňovaná reforma zdravotnictví toto podfinancování vědomě urychluje. Pátý krok k tunelu na VZP Dalším problém v novém návrhu je absence přímé odpovědnosti státu, tj. veřejné věci občanů, za ekonomický a zdravotní chod pojišťoven. Věrný obraz hospodaření v účetnictví je zákonnou povinností, kterou musí plnit každý právní subjekt. Tento výrok auditora je nedílnou součástí každé výroční zprávy zdravotní pojišťovny o hospodaření se svěřenými finančními prostředky za uplynulý rok. Tyto výsledky jsou předkládány (stejně jako návrhy zdravotně pojistných plánů na rok budoucí) již nyní ke schválení v poslanecké sněmovně. Žádné další speciální ustanovení není potřeba, na toto stačí současná dikce platných zákonů o veřejném zdravotním pojištění (48/97 Sb.) a zdravotních pojišťovnách a návazně vyhláška MZ a MF o závazné formě vedení účetních a hospodářských výkazů. Prostředky na účtech pojišťoven jsou nyní veřejnou věcí. Dohled a kontrolu nad jejich užitím mají především státní kontrolní instituce: Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Nový návrh přesouvá tuto odpovědnost pouze na auditora, tj. specializovaného účetního. Ten ale kontroluje jenom transparentnost účetního procesu. Takto zúžený pohled na věc však nemusí mít s hospodárným vynakládáním prostředků na léčebnou zdravotní péči nic společného. V novém návrhu zákona chybí legitimní systém veřejné kontroly čerpání prostředků. Pouhé zveřejnění auditovaných výsledků hospodaření není adekvátní kontrolou vzhledem k objemům finančních prostředků, o které se zde jedná. V novém návrhu dále chybí legitimní systém veřejné kontroly čerpání prostředků. Například: mám soukromou zdravotní pojišťovnu, k tomu holding s nemocnicemi, lékárnami a praktickými lékaři. Jeden podnikatel se "zdravotními službami" tak má pod svou plnou kontrolou lékaře, léky, léčení, a to bude sám sobě účtovat a platit ze své vlastní pojišťovny. Kdo bude kontrolovat a zda jak účelně vynakládá tyto veřejné finanční prostředky? Nezapomeňme, že podnikateli se zdravím budeme v případě registrace sypat všichni, protože zdravotní pojištění je povinná daň. 6

7 Kontrola auditorem není v žádném případě dostatečná záruka kontroly hospodaření s obrovskými veřejnými finančními prostředky vloženými do soukromých rukou. Vznikne tak legální penězovod (schválený zákonem), kde nikdo nebude moci korigovat cenu za léčení. Navíc chybí v návrhu jakýkoliv ekvivalent kontrolních orgánů na úrovni MZ, a MF, které v současné době tvoří provázaný systém. Systém kontroly je v novém návrhu úmyslně rozdělen tak, aby netvořil celek. Pak dojde k vytvoření zákonného klimatu kolektivní neodpovědnosti, v níž kdokoliv může tunelovat cokoliv. Navíc se ministerstvo zbaví možnosti, jak řídit zdravotnictví podle jednotné metodiky. Výsledkem bude anarchie v systému péče, protože celek "služeb" nebude mít ani jednotné řízení ani jednotnou metodiku. To se například projevuje velmi zřetelně od roku 2000, kdy došlo k převodu okresních nemocnic na kraje a stát již nyní velmi obtížně může usměrňovat tvorbu sítě krajských tedy nestátních zdravotnických zařízení. ta jsou systematicky tunelována, nyní na úkor VZP. Zbavování se odpovědnosti státu za efektivní a funkční zdravotní systém pokračuje dlouhodobě a plánovitě. V zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů se stát zbavil odpovědnosti za stanovování cen a úhrad léčiv a převedl kompetence z ministerstva financí a z ministerstva zdravotnictví na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), postupně od poloviny roku 2009 se zbavuje odpovědnosti za očkování populace, neboť skladování a distribuci očkovacích látek převedl z KHS na konsorcium privátních firem Phoenix- Avenier. Postupně se chce tento protiprávní stav legalizovat v současně projednávané novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde financování očkovacích látek má přejít ze státního rozpočtu na jednotlivé ZP. Vinou nového zákona vznikne nepřehlední rejdiště privátních zájmů, navíc zcela beztrestných, protože nebude systém efektivní kontroly a dohledu podle jednotné metodiky. Šestý krok k tunelu na VZP V novém návrhu hrozí, že Ministerstvo zdravotnictví zůstane bez výkonných pravomocí. Navrhovaný zákon stanoví, které společné činnosti budou zdravotní pojišťovny vykonávat prostřednictvím nového administrativně správního subjektu - tzv. Kanceláře. Tato kancelář má navíc převzít faktickou úlohu koordinátora celé péče o zdraví, zdravotní pojištění a systém zdravotní péče, včetně zdravotních pojišťoven. Její reálná navrhovaná působnost a obsah zajišťovaných činností i způsob, jakým má provádět koordinační činnost, předává do rukou kanceláře pravomoci, které nyní má ze zákona MZ či MF. Navrhuje se i převedení některých celoresortních činností. Tyto činnosti zatím zajišťuje pro celý systém NRC (Národní referenční centrum) pod patronací VZP, resp., VZP samotná. Jednoznačně tak mizí veřejná kontrola nad naším zdravím. Neobstojí alibistické tvrzení, že se jedná jen o jakousi technickou záležitost. Formou těchto tzv. "technických záležitostí" (známá finta tunelářů už od roku 1990) se í bude provádět řízení celého rezortu zdravotnictví. Není ani blíže specifikována právní forma Kanceláře. Může to být dokonce i soukromý subjekt, na který tak budou převedena práva státního dozoru a dohledu. Nebo si Kancelář může najmout další soukromé subjekty na svou činnost. V připravovaném návrhu MZ funguje pouze jako arbitr ve sporech a nechalo si pouze možnost sankcí. Jednoznačně mizí veřejná kontrola MZ nad výkonem zdravotní péče. Zůstal jen "klient" a "služba" a sporné věci bude řešit soud jako v USA. Navíc - z návrhu zákona vyplývá, že činnost Kanceláře by byla financována opět z veřejného zdravotního pojištění, a nikoliv z rozpočtu jako je ministerstvo. Jde tedy další ukrojení blíže nedefinovaného objemu finančních prostředků vybraných a určených současnými zákony na přímou úhradu zdravotní péče. Z návrhu vůbec není jasné, kdo by jmenoval a dosazoval do jednotlivých funkcí řídící i řadové pracovníky Kanceláře. Zde je další 7

8 nečitelný prostor pro korupci a manipulaci ve prospěch některých soukromých subjektů, zainteresovaných na čerpání finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Sedmý krok k tunelu na VZP Jde o nekontrolovatelnou manipulaci s citlivými zdravotnickými a ekonomickými daty. V návrhu se počítá s převzetím databáze pojištěnců ČR, která vychází z databáze Ministerstva vnitra, a kterou spravuje pro systém zatím také VZP. Jde v podstatě o "zcizení" a odstátnění (odtajnění) 10 milionů soukromých údajů o pojištěncích, dále celá databáze plátců zdravotního pojištění, včetně jejich platebních schopností. Tento nejasný subjekt s nejasnými pravomocemi (ona známá "Kancelář") tak získá detailní přehled o finančních tocích jednotlivých podniků i podnikatelů. Dále mu padne do klína celá databáze zdravotnických zařízení v ČR, poskytujících péči ambulantní i lůžkovou. Dále dostane kompletní databázi včetně výše plateb, rozsahu poskytované péče, počtu lůžek, počtu lékařům, personálu atd. A to včetně databáze přístrojového vybavení jednotlivých zařízení, včetně jejich stáří, dále databázi dárců krve a orgánů. Dále se počítá se zrušením ÚZISu (Ústavu zdravotnických informací a statistiky), který spadá nyní pod přímé řízení Ministerstva zdravotnictví a je vedle Státního statistického úřadu vlastníkem a správcem největšího objemu statistických dat a údajů v ČR, včetně dat epidemických či dat spadajících pod zvláštní režimy - např. osobní údaje o nositelích viru HIV, narkomanech atp.) Jedná se o data o celém zdravotnictví v časovém spektru od počátku 60. let, kdy byl ÚZIS ustanoven. Tato databáze nemá v celosvětovém měřítku obdoby. I tyto databáze by byly předány do soukromých rukou, a tím by byly vyvedeny mimo garanci MZ. A stát, včetně všech zdravotnických subjektů a zdravotních pojišťoven by za správu a zpracování těchto dat samozřejmě soukromému subjektu platil. Záhadná skupina lidí s nejasnými pravomocemi dostane pod kontrolu celek ekonomických dat a dokladů o zdraví, majetkových poměrech a solventnosti každého z nás. Přitom oni budou jménem stejné instituce zpracovávat výstupy o kvalitě a rozsahu zprivatizované zdravotní péče. Jak se budeme moci spolehnout na tuto instituci, když přestane mít veřejno-právní status a dostane se mimo veřejnou kontrolu? Kancelář má být dále kolektivním orgánem koordinace výkonu proplácení nákladů zdravotní péče. Proplácení se děje m.j. na základě položky cen uváděných v tzv. číselníku, tedy v databázi zdravotních výkonů. Tuto databázi má opět spravovat a aktualizovat Kancelář. Celý systém veřejno-právní péče funguje na jednoduchém principu: Co není v číselníku, to nejde v systému proplatit. Když to nikdo nezaplatí, tak se úkon neprovede, to jest, nebude se léčit rámci sjednaného pojištění, ale za přímou úhradu. Soukromě, při platbě v hotovosti, naše špičková zařízení udělají, co jen si budete přát. Žádná číselníková omezení nebudou. Proto se ptejme: Co zbude z Ministerstva zdravotnictví, jestliže na základě tohoto zákona dobrovolně převede své základní a největší pravomoci a odpovědnost na Kancelář? Ministerstvo zůstane jako prázdný obal bez obsahu, jen bezzubý úřad závislý na rozhodnutích Kanceláře. Dobrý důvod k redukci ministerstva na formalizovanou osobu ministra. Stane se figurkou na šachovnici Kanceláře a na šachovnici soukromého byznysu, veřejná kontrola bude bez pravomocí, bez jakékoliv přímé odpovědnosti, a co je mnohem důležitější: bez zákonné možnosti měnit chod zdravotnictví. Osmý krok k tunelu na VZP Jde o založení dceřiné komerční pojišťovny podle zákona č.277/2009 o pojišťovnictví. Dnešní stav zaměstnanecké pojišťovny zřízené podle zákona č. 280/1992 Sb. podle 19 "Nakládání s finančními prostředky" říká následující. 8

9 (1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění může zaměstnanecká pojišťovna použít jako zdroj fondu prevence až v případě, kdy má naplněný rezervní fond a hospodaří vyrovnaně. (2) Finanční prostředky zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství. (3) Zaměstnanecká pojišťovna nesmí zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení a podnikat s prostředky plynoucími ze všeobecného zdravotního pojištění. Současná podoba VZP funguje podle zákona (č. 551/1991 Sb.) kde stojí, že VZP ČR nesmí zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení a podnikat s prostředky plynoucími ze všeobecného zdravotního pojištění. Nový návrh mění stav následovně. Zdravotní pojišťovny budou podle věcného záměru moci zakládat dceřiné komerční pojišťovny podle zákona č.277/2009 o pojišťovnictví. Z jakých prostředků budou tyto své dceřiné společnosti kapitálem ve výši desítek milionů korun vybavovat? Z jakých prostředků budou zdravotní pojišťovny jako majitelé těchto komerčních pojišťoven krýt jejich ztráty, se kterými je nutno v prvních letech podnikání počítat? Z vybraného pojistného zdravotního pojištění? To je ale určeno na náklady zdravotní péče o pojištěnce a jen v malém procentu na provozní náklady zdravotních pojišťoven (viz ona 3%). Zkrátka, nyní vznikne legální tunel k vyvedení peněz nás všech, placených za pojistné. V novém systému mají vládnout ministerští veksláciprivatizátoři, budoucí akcionáři nových akciovek, jejich manažeři, a to vše na úkor lékařů a zejména pacientů. Závěrem Pokud je skrytým modelem pro tzv. "reformu" zdravotnictví ČR privátní systém USA, neškodí se podívat na jeho celkové výsledky, viz tento článek. Výdaje za zdravotní péči v USA představovaly v roce 2007 více než 16% HDP, což překračovalo průměr zemí OECD více než o 7% (8,9 %). U nás jsou náklady 6,9% HDP a současná vláda je pro VZP trvale snižuje. V přepočtu podle parity kupní síly na obyvatele to představovalo 7290 dolarů na osobu a rok, což byl téměř 2,5 násobek průměru zemí OECD (2984 dolarů, viz tabulka). Navíc v USA náklady na péči raketově rostou, ale kvalita péče nikoliv, což ukazuje tento důležitý graf z roku Přes uváděná čísla jsou USA jsou ve srovnání se sedmi vyspělými nejvyspělejšími zeměmi světa v kvalitě zdravotní péče vždy na posledním místě. Téměř 14% občanů USA zůstává i dnes nepojištěno (tzv. "working poors"). Pro odstrašující příklad důsledků tzv. zdravotní reformy se můžeme podívat k našim slovenským sousedům. Mimochodem, bývalý ministr privatizovaného slovenského zdravotnictví, pan Rudolf Zajac, je nyní aktivní figurkou v reformě českého zdravotnictví. Na druhé straně hranice leží Německo, které živí českou ekonomiku a jehož solidární veřejno-právní systém zdravotnictví skvěle kombinuje veřejnou a privátní složku. Komu prospěje legální rozkradení českého zdravotnictví? Podívejme se z hlediska dopadů nového návrhu zákona na fiktivní obchodní registraci budoucí české firmy se zdravím. Jméno firmy: České zdravotnictví a.s. Druh akcií: anonymní akcie na doručitele, akcionáři neznámí Sídlo firmy: Marshallovy ostrovy 9

10 Generální ředitelství: Kaiser Permanente, New York Pobočka: Česká průmyslová pojišťovna Agel Podřízený orgán: Ministerstvo zdravotnictví, Praha Druh činnosti: obchod se smrtí, celoplošné vydírání obyvatelstva Důvod zřízení firmy: nezřízená hrabivost několika mocných jedinců a masivní lhostejnost českých občanů-voličů Způsob fungování firmy: občané se prostřednictvím svých volených zástupců rozhodli pro nejhorší zdravotní péči v západní Evropě a zaplatí za ni v poměru k HDP asi 2x více, než je běžné v EU srpna 2011 Václav Umlauf 10

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

551/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 6. prosince 1991 ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

551/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 6. prosince 1991 ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení 551/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb.

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH věcný záměr. 21.3.2012 Ing. PETR NOSEK náměstek pro zdravotní pojištění

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH věcný záměr. 21.3.2012 Ing. PETR NOSEK náměstek pro zdravotní pojištění ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH věcný záměr 21.3.2012 Ing. PETR NOSEK náměstek pro zdravotní pojištění Hlavní problémy současné právní úpravy Nedostatečné a nejasné vymezení podmínek pro vznik a zánik

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 30.8.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Nutné role státu ve zdravotnictví MUDr. Pavel Hroboň, M.S. 1 SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Stát má mít ve zdravotnictví pouze omezenou roli tvůrce pravidel a regulátora, ale musí ji vykonávat lépe než dnes

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více